kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аламшар

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зiн-?зi тану саба?ыны? жоспары

 

№23 саба?    

Мерзiмі: 19.02.2015ж.

Та?ырып: ?аламшар ?ажаптары

 

??ндылы?: с?йіспеншілік

?асиеттер: мейірім, ?уаныш, досты?.

М??алiм: Б. С. Сарсембетова

Сынып : 7 «В»

 

Саба?ты?  ма?саты: о?ушылар?а ?алам ??ндылы?ы туралы білім беру.

Білімділік: о?ушылар?а болмыс, жаратылыс, ?алам туралы т?сінік беру;

Дамытушылы?: ?орша?ан жаратылыс?а деген жасампазды? к?з?арастарын ?алыптастыру;

Т?рбиелік: ?орша?ан жаратылыс?а деген ізгі ?з ?арым-?атынас?а т?рбиелеу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурстар:?нтаспа,

суреттер,на?ыл с?здер

Саба? барысы:

1.?йымдастыру кезе?i. 2 мин.

С?лемдесу, о?ушыларды? к??іл-к?йін с?рау, саба??а ?атысуды тексеру.

5 Т ережесін еске салу.

1.Т?ртіп

2.Талап

3.Тынышты?

4.Тазалы?

5.Татулы?

 

2.Тынышты? с?тi. Н?р?а б?лену.

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз.?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елесететіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Балы?ы ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді,эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды шайып,ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із.Ол бірітіндеп к?шейе т?суде.Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із.Сізді? ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда.?олымыз тек жа?сы,ізгі істер істейді ж?не барша?а  к?мектеседі.Н?р ая?тарары?ыз?а тарады.Ая?тары?ыз н?р с?улесін шашуда.Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады.Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

    Одан ?рі н?р сізді? ауызы?ыз?а,тілі?ізге тарады.Тілі?із тек шынды?ты ж?не    жа?сы,ізгі с?здер ?ана айтады.Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба??ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді  ?ана естейді. Н?р к?здері?ізге  де жетті, к?зіміз тек жа?сы?а ?арап, б?рінне жа?сылы?ты к?реді. Сізді? басы?ыз  т?гелдей н?р?а б?ленніп, басы?ыз?а тек ізігі, с?улелі  ой келеді.

    Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыздан с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз.Н?рды уа?ытша т?сініспей,ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз,оларды? да ж?регі н?р?а толсын.Осы н?р б?кіл ?лемге:барлы? адамдар?а,жан-жануарлар?а,?сімдіктерге,барлы? тірі жан?а таралсын....?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз.Ойша айты?ыз:"Мен н?рлымын...Н?р мені? ішімде...Мен Н?рмын"

Осындай Н?р,Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде отыра т?ры?ыз....

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз.Н?р?а толы б?кіл ?лем сізді? ж?регі?ізде.Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.Рахмет.

 

3.?й тапсырмасын тексеру. 5 мин.  ??дыретті жер ана

1 с?ра?. Неліктен адамдар жерді Ана?а те?ейді?

2 с?ра?. Ана мен Жерді? ?андай ??састы?ы бар?

3 с?ра?. «Жер»деген с?зді естігенде к?з алдары?а не келеді?            

 

 Саба?: Ж.Сахиевті? «?арыштан келген г?л» атты фантастикалы? ??гімесі ?алам сырын т?сінуге тырыс?ан адамзат ?иялынан туында?ан шы?арма. ??гімені? желісі Жер ?аламшарыны? адам ?шін ма?ыздылы?ы, е? бастысы «Адам ?мірі тек адамдар арасында ?ана м?нді болады» деген та?ырып?а ??рыл?ан. М??алімні? м?тінге ?ойыл?ан с?ра?тар?а с?йене отырып, о?ушыларды? ?з ойларын ашы? айтып, ?з арман-?иялдарымен т?рлендіруге м?мкіндік бергені д?рыс.

 

?арыштан келген г?л

(Фантастикалы? ??гімеден ?зінді)

 Олар ?айту?а асы?ты. Битаныс ?аламшарда бол?ан уа?ыт ?те шы?ты. Ж?лдыз аралы? сапарды? бір ерекшелігі осындай уа?ытты? санаулылы?ында. Айтпесе , мына к?з алдыларында?ы ?ажайып ?лемді еш?айсысы да жуы? арада ?иып тастап кетпес еді.

Бір ?ана сикунтты? ?зі талай та?дырды шешеді. Сонды?тан да асу?у?а тура келген .

Кеме басшысы Мерген Т?рлы?азы ?лы жан –ж?ын жиі ба?ылап , ілгері басып келеді. «М?ндайда ?аламшар болады екен –ау» деп та? ?ал?ан еді. Біра? бірте –бірте ?аламшар тіршілігіне к?зі ?йрене баста?анда ш?п пен г?лді? ?зінше бір ?мір кешіп жат?ан бір ?ауым елдей екеніне к?з жеткізе баста?ан.

Ж?лдызды ?лемнен аман – есен оралып , арнайы ?оршал?ан таби?ат ортасында демалып , ?з ?алыптарына келген со?, ?арышкерлер елдеріне орал?ан. Ысты? ?ауышулар ?ай –?айсысыны? да ту?ан ауылдарында ?тіп жатты. Талай уа?ыт кеме ішіндегі шектеулі, тар ортада бол?ан ?арышкерлер жерге ?о?аннан бастап шексіз бір ?лемге келгендей болды.Бейне бір осы жердей ?ажапта  еш?ашан к?рмеген, м?нда туып - ?спеген адам т?різді б?рі де.

Ж.Сахиев

 

С?ра?тар: Адамдар неліктен бас?а ?аламшарда?ы ?мір туралы тол?ану?а ??штар?

Жердегі ?мірді? бас?а ?аламшарда?ы ?мірден арты?шылы?ы неде деп ойлайсы?дар?

Саба? барысын тал?ылау:

4.Д?йекс?з.       

«Д?йекс?з» айдарымен берілген «?аламны? ?ажайып сыры - адамда» деген Чарльз Дъюкті? на?ыл с?зін о?ып, талдау жаса?аннан кейін м??алім ?зі ?орытындылайды.

?аламны? ?ажайып сыры – адамда.

Ч.Дъюк

Д?йекс?зде болмысты? е? керемет туындысы адам екендігін, оны? м?мкіншілігіні? шексіздігі, ?мірдегі жетістіктерді? к?пшілігі адам е?бегіні?, а?ыл-парасатыны? н?тижесі екендігін т?сіндіру ма?сат етіледі.

 

5.??гiмелеу (с?хбат). 3мин.

О?улы?та берілген с?ра?тар?а с?йене отырып, б?л ?дістемелік т?сілде м??алім адамны? ?орша?ан ортамен байланысы, оны? сырларын білуге ?мтылысы туралы о?ушыларды? т?сініктерін ке?ейтуге м?мкіндік береді.

        

?орша?ан ортаны ?абылдау?а адам ?андай сезімдерге б?ленеді?

Адамны? ?орша?ан ортамен байланысы оны? ?з ?мірінен ?алай к?рінеді?

 

?зара пікірлесуден кейін м??алім ?орытынды жасайды. Онда таби?ат пен адамны? бірт?тас, бір-бірімен ты?ыз байланыста?ы категориялар екендігіне баса назар аударылуы керек.

 

6.Д?птермен ж?мыс

1,2-тапсырманы орындау

 

7.?орытындылау, со??ы тынышты? с?тi. 3 мин.

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз.?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

    Елесететіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Балы?ы ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді,эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды шайып,ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

 

 

Просмотр содержимого документа
«?аламшар »

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары

23 сабақ

Мерзiмі: 19.02.2015ж.

Тақырып: Ғаламшар ғажаптары


Құндылық: сүйіспеншілік

Қасиеттер: мейірім, қуаныш, достық.

Мұғалiм: Б. С. Сарсембетова

Сынып : 7 «В»


Сабақтың мақсаты: оқушыларға ғалам құндылығы туралы білім беру.

Білімділік: оқушыларға болмыс, жаратылыс, ғалам туралы түсінік беру;

Дамытушылық: қоршаған жаратылысқа деген жасампаздық көзқарастарын қалыптастыру;

Тәрбиелік: қоршаған жаратылысқа деген ізгі өз қарым-қатынасқа тәрбиелеу.

Ресурстар:үнтаспа,

суреттер,нақыл сөздер

Сабақ барысы:

1.Ұйымдастыру кезеңi. 2 мин.

Сәлемдесу, оқушылардың көңіл-күйін сұрау, сабаққа қатысуды тексеру.

5 Т ережесін еске салу.

1.Тәртіп

2.Талап

3.Тыныштық

4.Тазалық

5.Татулық


2.Тыныштық сәтi. Нұрға бөлену.

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз.Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.

Елесететіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балығы және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді,эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды шайып,жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз.Ол бірітіндеп күшейе түсуде.Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз.Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда.Қолымыз тек жақсы,ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі.Нұр аяқтарарыңызға тарады.Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда.Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады.Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің ауызыңызға,тіліңізге тарады.Тіліңіз тек шындықты және жақсы,ізгі сөздер ғана айтады.Нұрды құлақтарыңызға бағқыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естейді. Нұр көздеріңізге де жетті, көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінне жақсылықты көреді. Сіздің басыңыз тұгелдей нұрға бөленніп, басыңызға тек ізігі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңыздан сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз.Нұрды уақытша түсініспей,ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз,олардың да жүрегі нұрға толсын.Осы нұр бүкіл әлемге:барлық адамдарға,жан-жануарларға,өсімдіктерге,барлық тірі жанға таралсын....Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз.Ойша айтыңыз:"Мен нұрлымын...Нұр менің ішімде...Мен Нұрмын"

Осындай Нұр,Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз....

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз.Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде.Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.

Жаймен көзіңізді ашуға болады.Рахмет.


3.Үй тапсырмасын тексеру. 5 мин. Құдыретті жер ана

1 сұрақ. Неліктен адамдар жерді Анаға теңейді?

2 сұрақ. Ана мен Жердің қандай ұқсастығы бар?

3 сұрақ. «Жер»деген сөзді естігенде көз алдарыңа не келеді?


Сабақ: Ж.Сахиевтің «Ғарыштан келген гүл» атты фантастикалық әңгімесі ғалам сырын түсінуге тырысқан адамзат қиялынан туындаған шығарма. Әңгіменің желісі Жер ғаламшарының адам үшін маңыздылығы, ең бастысы «Адам өмірі тек адамдар арасында ғана мәнді болады» деген тақырыпқа құрылған. Мұғалімнің мәтінге қойылған сұрақтарға сүйене отырып, оқушылардың өз ойларын ашық айтып, өз арман-қиялдарымен түрлендіруге мүмкіндік бергені дұрыс.Ғарыштан келген гүл

(Фантастикалық әңгімеден үзінді)

Олар қайтуға асықты. Битаныс ғаламшарда болған уақыт өте шықты. Жұлдыз аралық сапардың бір ерекшелігі осындай уақыттың санаулылығында. Айтпесе , мына көз алдыларындағы ғажайып әлемді ешқайсысы да жуық арада қиып тастап кетпес еді.

Бір ғана сикунттың өзі талай тағдырды шешеді. Сондықтан да асуғуға тура келген .

Кеме басшысы Мерген Тұрлығазы ұлы жан –жғын жиі бақылап , ілгері басып келеді. «Мұндайда ғаламшар болады екен –ау» деп таң қалған еді. Бірақ бірте –бірте ғаламшар тіршілігіне көзі үйрене бастағанда шөп пен гүлдің өзінше бір өмір кешіп жатқан бір қауым елдей екеніне көз жеткізе бастаған.

Жұлдызды әлемнен аман – есен оралып , арнайы қоршалған табиғат ортасында демалып , өз қалыптарына келген соң, ғарышкерлер елдеріне оралған. Ыстық қауышулар қай –қайсысының да туған ауылдарында өтіп жатты. Талай уақыт кеме ішіндегі шектеулі, тар ортада болған ғарышкерлер жерге қоғаннан бастап шексіз бір әлемге келгендей болды.Бейне бір осы жердей ғажапта ешқашан көрмеген, мұнда туып - өспеген адам тәрізді бәрі де.

Ж.СахиевСұрақтар: Адамдар неліктен басқа ғаламшардағы өмір туралы толғануға құштар?

Жердегі өмірдің басқа ғаламшардағы өмірден артықшылығы неде деп ойлайсыңдар?

Сабақ барысын талқылау:

4.Дәйексөз.

«Дәйексөз» айдарымен берілген «Ғаламның ғажайып сыры - адамда» деген Чарльз Дъюктің нақыл сөзін оқып, талдау жасағаннан кейін мұғалім өзі қорытындылайды.

Ғаламның ғажайып сыры – адамда.

Ч.Дъюк

Дәйексөзде болмыстың ең керемет туындысы адам екендігін, оның мүмкіншілігінің шексіздігі, өмірдегі жетістіктердің көпшілігі адам еңбегінің, ақыл-парасатының нәтижесі екендігін түсіндіру мақсат етіледі.


5.Әңгiмелеу (сұхбат). 3мин.

Оқулықта берілген сұрақтарға сүйене отырып, бұл әдістемелік тәсілде мұғалім адамның қоршаған ортамен байланысы, оның сырларын білуге ұмтылысы туралы оқушылардың түсініктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

Қоршаған ортаны қабылдауға адам қандай сезімдерге бөленеді?

Адамның қоршаған ортамен байланысы оның өз өмірінен қалай көрінеді?Өзара пікірлесуден кейін мұғалім қорытынды жасайды. Онда табиғат пен адамның біртұтас, бір-бірімен тығыз байланыстағы категориялар екендігіне баса назар аударылуы керек.


6.Дәптермен жұмыс

1,2-тапсырманы орындау


7.Қорытындылау, соңғы тыныштық сәтi. 3 мин.

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз.Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.

Елесететіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балығы және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді,эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды шайып,жүрегіңіздің қауызын ашты.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Завучу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аламшар

Автор: Сарсембетова Ботакоз Серикбаевна

Дата: 16.02.2015

Номер свидетельства: 173992

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(113) "«Ғаламшар және ауа маңыздылығы.Тәжірибелік тәсілдер арқылы»."
  ["seo_title"] => string(67) "g_alamshar_zh_nie_aua_man_yzdylyg_y_t_zhiribielik_t_sildier_ark_yly"
  ["file_id"] => string(6) "384862"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1485613060"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "?аныш С?тпаев атында?ы ?аламшар "
  ["seo_title"] => string(37) "k-anysh-s-tpaiev-atyndag-y-g-alamshar"
  ["file_id"] => string(6) "195353"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1427898506"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(34) "?аламшар ?ажаптары "
  ["seo_title"] => string(22) "g-alamshar-g-azhaptary"
  ["file_id"] => string(6) "154641"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421172818"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(75) "?зін-?зі тану: 7- сынып «?аламшар ?ажаптары»"
  ["seo_title"] => string(36) "ozinozitanu7synypgalamshargazhaptary"
  ["file_id"] => string(6) "328715"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1463684775"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "д?ниетанудан сайыс саба?"
  ["seo_title"] => string(25) "duniietanudan-saiys-sabak"
  ["file_id"] => string(6) "313193"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459440968"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства