kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

??ра? ??рау,

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы:  ??ра? ??рау
Саба?ты? ма?саты: ??ра? ??рау ?дісін ?йрету,??ра?ты? т?рлерімен танысу.
Білімділік: ??ра?ты? т?рмысымызда?ы алатын орны жайлы білім беру, жалпы ??ра? к?рпені? ?ажеттілігіне то?талу.
Дамытушылы?: ??ра? ?нерін жетілдіру, дамытуды ?йрету.
Т?рбиелік: ??ра? ??рау ?нері ар?ылы ?ыз баланы ?семдікке, кез-келген затты ?июластыра білуге, ?немділікке т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рі: Сараманды? саба?
П?наралы? байланыс: Геометрия, сызу, математика, тарих, бейнелеу ?нері.
Саба?ты? к?рнекілігі: интерактивті та?та, ??ра?ты? т?рлі ?лгілері, т?рлі маталар, т?рлі-т?сті ?а?аздар, ?айшы, бор, ?лшегіш, ине, жіп, д?птер, ?алам т.б.
Саба?ты? ?дісі: зерттеу, ж?йелеу, т?сіндіру,с?ра?-жауап
Саба?ты? барысы:

І.?йымдастыру кезе?і.
а) Саба??а ?атыспа?ан о?ушыларды белгілеу.
?) Саба??а дайынды?ын тексеру ??ралдарын толы?тыру.
б) ?ауіпсіздік ережелерін са?тау.
в) Ба?алау бетшесін таныстыру.
ІІ.?ткен саба?ты ?айталау. «Алтын ?а?па» ойыны ар?ылы с?ра?тар?а жауап беру.Санды?ты? ішінен  ??ра?ты? суреті шы?ады.
IIІ. Жа?а саба?ты т?сіндіру
а) шы?у тарихы;
?) ??ра? т?рлері;
б) ?олданылуы;
в) ??ра? ??рау ?дісі;
     ??ра? дегеніміз не? Бізді? ?аза? тілінде ??ра? с?зіні? екі ма?ынасы бар. Біріншісі, к?лді? жа?асында ?сетін ?сімдікті ??ра? десек, екіншіден, мата ?иындысынан жасалатын б?йымды ??ра? дейді. Я?ни, ??ра? дегеніміз шы?ынсыз ?нім жасауды? бір т?рі. Негізінен ??ра?ты? 200-ден аса т?рі бар. Соны? ішіндегі т?ртб?рыш, сегіз сай, м?йіз ??ра?, ?иы?ша ??ра?, ?шб?рыш, а??у, шахмат, торк?з, г?л ??ра?ы, майда ??ра?ы, ж?лдызша ??ра?ы ел ішінде ке?інен тара?ан.

   ??ра? ??рау ?ол?нерді? ерекше бір т?рі. Б?рын?ы кезден-а? ?аза?тар тілім-тілім маталарды ??рап киім, к?рпе, т?рмыс?а ?ажетті т?рлі д?ниелерді жасайтын. ??ра? жабды?тар тек ?демілік ?шін ?ана жасал?ан емес. Ертеден си?ырлы к?штерге сенетін ?аза?тар ??ра?тан тігілген заттар да оны? иесін тіл-к?зден са?тап, ?йіне ба?ыт алып келетіндігіне сенген. Ал е? бастысы, ??ра?-??ра? б?йымдар отбасыны? татулы?ын са?тап, ру мен ру, тайпа мен тайпа арасында?ы адамдарды? бірлігін ны?айтатынды?ына  нан?ан.

??ра? ??рау екі ма?сатты к?здейді.
Біріншіден, мата ?иындыларын іске ??сату, к?деге жарату, я?ни адам ?немділікке ?йренеді.
Екіншіден, ?лкен с?нділікпен мата ?иындыларынан ?рт?рлі пішінді жасай отырып, ?июластырып, жасты?, к?рпе, к?рпешелер тігу. Жалпы ??ра?ты? бірнеше т?рі бар: ботак?з, шатырг?л, сегізжапыра?, тырна?атар, майда ??ра?, а??у, ?ыз?алда?, ?айшы т. б. Матаны? ?йлесімділігіне, ?июласу ?рнегіне ?арай ??ра?ты мынадай топтар?а б?леді.
??ра? – мата ?алды?тарынан жасалатын ?й б?йымыны? бірі. Кез келген халы?ты? ??мырнамалы? саба?тасты?ыны? берік болуына сол халы?ты? м?дениеті, тарихы, ?нері ?лкен ?серін тигізеді.
?ресі биік, ?рісі ке? ?аза? хал?ыны? ?арапайым ?рі бірегей ??ра? ??рау ?нері ерте заманда пайда бол?ан. Киіз ?йді? ішін ?спеттегенде де, к?рпе-жасты?ын ?рлегенде де ??ра?тарды келістіріп ?олдана білген.

   ??ра? ??рау т?сілі маталарды? ?алды?ын к?деге жарату негізінде пайда бол?ан. ?олынан іс келетін шебер ?йелдер к?рпеден бастап, кеудешеге дейінгі б?йымдарды ??ра?пен безендірген. ??ра? ??рау ?шін, е? алдымен, ?ажетті материалдар та?дап алынып, олар т?рі, т?сі, матасына ?арай с?рыпталады, я?ни маталардан бар?ыт, жібек, сиса, с?тен кесінділері жеке-жеке б?лініп алынады. Содан со? т?рлі-т?сті маталар ?иыстырылып тігіледі. Б?л ?ол?нер­ді? негізі ?рт?рлі символдармен де байланысты. М?селен, ?шб?рыш ??ра?ыны? м?ні ?лемдегі ?ш д?ниені ?штастыру екен, я?ни ?шб?рыш – су, жер, ауа – ?ш ?аламны? белгісі. Б?л ??ра?ты? ма?ынасы – ?аламды? тепе-те?дік пен т?тасты?. Бал арасыны? ?ясы негізінде «Алты таба?» ??ра?ы пайда бол?ан. Ма?ынасы, т?ттілік пен молшылы?ты білдіреді. Сонымен ?атар ??ра? ?нері ар?ылы жануар, ??с бейнелерін де мата бетіне салу?а болады екен. Бая?ы Са? заманынан бастап, ?мір ??былыстарын ?ол?нер ар?ылы к?рсетуге машы?тан?ан к?шпелілерді? ?ол?нер д?ст?ріні? нысанды? м?ні бар. Сол кездегі «ж?п», «су» секілді ма?ыналы ою-?рнектер к?ні б?гінге дейін ?з м?н-ма?ынасын жо?алтпады. Б?гінде ??ра? ?ол?нерінде ?олданылып ж?рген «су символы» деп ??ра? ??рау ?ол?нерінде ж?ргізілетін бір т?сті матадан кесіліп алын?ан жі?ішке жола?ты айтады. Тіпті ата-бабамыз ?ар?аны «т??ірді? елшісі» деп ?асиет т?тып, тас?а ?ашап суретін сал?ан.
?ашанда ?демілік пен с?лулы??а ??штар ата-бабамыз ?затыл?ан ?ызды? артынан жасау апар?анда махаббат нышаны ретінде «А??у ??ра?» к?рпесін апар?ан. Сонымен ?атар, ??ра?пен т?рмыс?а ?ажетті ?рт?рлі заттарды безендіруге де м?мкіндік мол. О?ан зат салатын ?рт?рлі ?оржындарды, ?ыз-келіншектерге арнал?ан б?йымдарды, к?нделікті ?олданыста?ы жасты?, ая??ап, ?ол?апшы?, ?иы? сырма?ты жат?ызу?а болады. ??ра? ??рау ?шін арнайы ?ам?а, ша?и, шыт, тібен, боя?, насар, ма?пал, ?ыжым секілді маталар ?олданылады.
?она?ын т?рге шы?аратын хал?ымыз ??ра? к?рпесін т?рге т?сеген. Ол – сыйласты?ты? белгісі. Д?ниедегі ?рбір зат майда б?лшектерден ??ралады. Сол секілді ?р ?йде ??ра?тан жасал?ан б?йымны? болуы отбасыны? берекесі мен ынтыма?ын ??райды. Тіпті бізді? ?желеріміз ерте кезде балалары ?ліп то?тама?ан отбасыларды? ?йін «тіл-к?зден аман болсын» деп ырымдап, «?ыры? ??ра?» ??рап, баласын со?ан ора?ан екен.
??ра? ??рау ?ол?нерімен кез келген адам айналыса алмайды. ?йткені б?л ?ол?нерді? де ?з ?иынды?ы бар. Алдымен, ?нерді т?сінетін, ?ш?ыр ой мен бояу сырын білетін танымы бар адам ?ана істі? к?зін таба біледі. Сондай-а? т?с пен т?сті с?йкестендіру аса жо?ары шеберлікті ?ажет етеді. ??ра? ?нерімен айналысуды? пайдасы – адамды шыдамдылы??а, ?немділікке, т?зімділік пен сабырлылы??а, тазалы? пен ?семдікке баулып, жан д?ниесін байытып, ой-?рісін ке?ейтеді. Ерте заманда ?ыз балалар кішкентайынан ??ра? ??рауды біліп, ?йренуге тиіс бол?ан. ?азіргі кезде б?л ?ол?нерді ісмер ?ыз-келіншектер мен к?нек?з ?желеріміз ?ана ермек ?ылады.
?аза?ты? д?ст?рінде бар осынау ?ол­?нер т?рін ?лем елдеріні? біразы ?олданады екен. М?селен, ??ра? ?нерін орыстар «лос­кутное шитье», жапонды?тар «сашика», ал а?ылшындар «почворк» дейтін к?рінеді.
Ал та??ажайып к?ркемдігімен талайды тамсандыр?ан ?аза?ты? ?ол?нері б?гінгі жа?андан?ан заманда да ?з м?нін жо?алтпай, жал?асын тапса, н?р ?стіне н?р болар еді…

??ра? ??рау техникасы екі ба?ытта дамып келеді:
   1.??ра? ??рау (??ра? мозайкасы);     2. Жапсырмалау (аппликация).
??ра?тардан жасал?ан заттар ?зіні? ерекшелігімен, т?стеріні? ?р т?рлі болуымен бізді ?зіне ерекше тартады. ??ра? ??рау технологиясы т?рмыс б?йымдарын дайындауда ?олданылады. ??ра?тан жасал?ан б?йымдар: жасты? тыс, к?рпе (орыс, ?аза?, а?ылшын), дастар?ан, майлы?, ?ста?ыш ?ол?ап, жап?ыш, кілем, дорба, баскиім, киімдер, сувенир немесе аксессуар ретінде –с?нді с?мке, кошелек т.б
Жасалу жолдары:
а ) композициялы? орналасуы, симметрия са?тауы;        ? )т?стеріні? ?йлесуі, жарасымды болуы;
б ) ?а?аз?а геометриялы? элементтерін т?сіру, д?рыс ж?не бірдей орналасуын ?ада?алау.
IV. Сараманды? ж?мыс. ?ТЕ еске салу. ?ауіпсіздік ережесі
♦ Инені киімге ?ыстыру?а болмайды.
♦ Инені? жібін тіспен ?зуге болмайды.
♦ Инені жіпсіз тастау?а болмайды.
♦ ?айшыны жолдасы?а ?шкір ?шымен берме.
♦ ?айшыны ойыншы? ретінде пайдалану?а болмайды.
♦ ?тікті м??алімні? р??сатынсыз то??а ?осу?а болмайды.
♦ ?тікті мата т?ріне ?арай ?ыздыру ?ажет.
♦ ?тікті арнайы т?т?асынан ?ста.
♦ Инені ине ?ада?ыш?а шаншы.
♦ ?айшыны ашы? тастама.
Кіріспе н?с?ау.
??рау технологиясы:
1.?андай ?рнекті ??раса? та сол ?рнекті? сызбасын ?а?аз бетіне т?сіріп аламыз.
2. Матаны? т?р т?сіні? ?йлесімділігін аны?тау ?шін оны т?с та?дай отырып, бояп аламыз.
3. Геометриялы? пішінде ?лгі ?а?аз даярлап аламыз да, сол ?а?азды ?лгі етіп, пайдалану ар?ылы, матаны ?а?аз м?лшерімен ?иып аламыз.
4. ?иыл?ан матаны ?рнек бойынша рет-ретімен:  ?уелі орта??ы б?лік, содан кейін шеткі б?ліктерді тігіп аламыз.
Біз алдымен б?йымды жасау ?шін ал?аш жобасын сызамыз.
Ал, енді жоба бойынша геометриялы? пішіндерді т?рлі-т?сті ?а?аздан ?иып алып, оларды к?рпеше т?різді ?атырма ?а?аз бетіне д?рыс орналастырып, желімдейміз. Н?тижесінде т?рлі-т?сті ?сем ??ра?тар пайда болады.
Астарды ?ияр алдында матаны жайып ?стіне ??ра?ан б?йымды орналастырамыз. ??ра? жиегінен жиектеп сызып, сызы? бойынша ?иып алынады. ?иыл?ан астармен ??ра? б?йымды о? бетімен беттестіріп шетіне 1см тігіс есептеп сызып шы?амыз, сызыл?ан сызы? бойынша к?ктеу керек. Ал ??ра? к?рпешені? арасына ма?та ж?не ж?н салу ?шін бір шетінен 10-15см тігілмеген жер ?алдыру керек. Б?йымны? ашы? жерінен ж?н немесе ма?та салынады. Егер ж?н салатын болса? жа?сылап жуып, тазалап кептіріп алу керек. Кепкен ж?нді т?тіп к?рпеше ішіне тегістеп салу керек. К?рпешені? ж?нін сал?аннан кейін ашы? жерін ішкі тігіспен тігеді. ?лкен к?рпеше болса, к?рпешені? ?стінен ?зыннан тепшіп тігеді.
 «Тырна?» ??ра?ын ??растыру?а арнал?ан технологиялы? картаны ?олданып ??ра? ??рау.
 

Просмотр содержимого документа
«??ра? ??рау,»


Сабақтың тақырыбы: Құрақ құрау
Сабақтың мақсаты: Құрақ құрау әдісін үйрету,құрақтың түрлерімен танысу.
Білімділік: Құрақтың тұрмысымыздағы алатын орны жайлы білім беру, жалпы құрақ көрпенің қажеттілігіне тоқталу.
Дамытушылық: құрақ өнерін жетілдіру, дамытуды үйрету.
Тәрбиелік: құрақ құрау өнері арқылы қыз баланы әсемдікке, кез-келген затты қиюластыра білуге, үнемділікке тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Сарамандық сабақ
Пәнаралық байланыс: Геометрия, сызу, математика, тарих, бейнелеу өнері.
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, құрақтың түрлі үлгілері, түрлі маталар, түрлі-түсті қағаздар, қайшы, бор, өлшегіш, ине, жіп, дәптер, қалам т.б.
Сабақтың әдісі: зерттеу, жүйелеу, түсіндіру,сұрақ-жауап
Сабақтың барысы:

І.Ұйымдастыру кезеңі.
а) Сабаққа қатыспаған оқушыларды белгілеу.
ә) Сабаққа дайындығын тексеру құралдарын толықтыру.
б) Қауіпсіздік ережелерін сақтау.
в) Бағалау бетшесін таныстыру.
ІІ.Өткен сабақты қайталау. «Алтын қақпа» ойыны арқылы сұрақтарға жауап беру.Сандықтың ішінен құрақтың суреті шығады.
IIІ. Жаңа сабақты түсіндіру
а) шығу тарихы;
ә) құрақ түрлері;
б) қолданылуы;
в) құрақ құрау әдісі;
Құрақ дегеніміз не? Біздің қазақ тілінде құрақ сөзінің екі мағынасы бар. Біріншісі, көлдің жағасында өсетін өсімдікті құрақ десек, екіншіден, мата қиындысынан жасалатын бұйымды құрақ дейді. Яғни, құрақ дегеніміз шығынсыз өнім жасаудың бір түрі. Негізінен құрақтың 200-ден аса түрі бар. Соның ішіндегі төртбұрыш, сегіз сай, мүйіз құрақ, қиықша құрақ, үшбұрыш, аққу, шахмат, торкөз, гүл құрағы, майда құрағы, жұлдызша құрағы ел ішінде кеңінен тараған.

Құрақ құрау қолөнердің ерекше бір түрі. Бұрынғы кезден-ақ қазақтар тілім-тілім маталарды құрап киім, көрпе, тұрмысқа қажетті түрлі дүниелерді жасайтын. Құрақ жабдықтар тек әдемілік үшін ғана жасалған емес. Ертеден сиқырлы күштерге сенетін қазақтар құрақтан тігілген заттар да оның иесін тіл-көзден сақтап, үйіне бақыт алып келетіндігіне сенген. Ал ең бастысы, құрақ-құрақ бұйымдар отбасының татулығын сақтап, ру мен ру, тайпа мен тайпа арасындағы адамдардың бірлігін нығайтатындығына нанған.

Құрақ құрау екі мақсатты көздейді.
Біріншіден, мата қиындыларын іске ұқсату, кәдеге жарату, яғни адам үнемділікке үйренеді.
Екіншіден, үлкен сәнділікпен мата қиындыларынан әртүрлі пішінді жасай отырып, қиюластырып, жастық, көрпе, көрпешелер тігу. Жалпы құрақтың бірнеше түрі бар: ботакөз, шатыргүл, сегізжапырақ, тырнақатар, майда құрақ, аққу, қызғалдақ, қайшы т. б. Матаның үйлесімділігіне, қиюласу өрнегіне қарай құрақты мынадай топтарға бөледі.
Құрақ – мата қалдықтарынан жасалатын үй бұйымының бірі. Кез келген халықтың ғұмырнамалық сабақтастығының берік болуына сол халықтың мәдениеті, тарихы, өнері үлкен әсерін тигізеді.
Өресі биік, өрісі кең қазақ халқының қарапайым әрі бірегей құрақ құрау өнері ерте заманда пайда болған. Киіз үйдің ішін әспеттегенде де, көрпе-жастығын әрлегенде де құрақтарды келістіріп қолдана білген.

Құрақ құрау тәсілі маталардың қалдығын кәдеге жарату негізінде пайда болған. Қолынан іс келетін шебер әйелдер көрпеден бастап, кеудешеге дейінгі бұйымдарды құрақпен безендірген. Құрақ құрау үшін, ең алдымен, қажетті материалдар таңдап алынып, олар түрі, түсі, матасына қарай сұрыпталады, яғни маталардан барқыт, жібек, сиса, сәтен кесінділері жеке-жеке бөлініп алынады. Содан соң түрлі-түсті маталар қиыстырылып тігіледі. Бұл қолөнер­дің негізі әртүрлі символдармен де байланысты. Мәселен, үшбұрыш құрағының мәні әлемдегі үш дүниені ұштастыру екен, яғни үшбұрыш – су, жер, ауа – үш ғаламның белгісі. Бұл құрақтың мағынасы – ғаламдық тепе-теңдік пен тұтастық. Бал арасының ұясы негізінде «Алты табақ» құрағы пайда болған. Мағынасы, тәттілік пен молшылықты білдіреді. Сонымен қатар құрақ өнері арқылы жануар, құс бейнелерін де мата бетіне салуға болады екен. Баяғы Сақ заманынан бастап, өмір құбылыстарын қолөнер арқылы көрсетуге машықтанған көшпелілердің қолөнер дәстүрінің нысандық мәні бар. Сол кездегі «жұп», «су» секілді мағыналы ою-өрнектер күні бүгінге дейін өз мән-мағынасын жоғалтпады. Бүгінде құрақ қолөнерінде қолданылып жүрген «су символы» деп құрақ құрау қолөнерінде жүргізілетін бір түсті матадан кесіліп алынған жіңішке жолақты айтады. Тіпті ата-бабамыз қарғаны «тәңірдің елшісі» деп қасиет тұтып, тасқа қашап суретін салған.
Қашанда әдемілік пен сұлулыққа құштар ата-бабамыз ұзатылған қыздың артынан жасау апарғанда махаббат нышаны ретінде «Аққу құрақ» көрпесін апарған. Сонымен қатар, құрақпен тұрмысқа қажетті әртүрлі заттарды безендіруге де мүмкіндік мол. Оған зат салатын әртүрлі қоржындарды, қыз-келіншектерге арналған бұйымдарды, күнделікті қолданыстағы жастық, аяққап, қолқапшық, қиық сырмақты жатқызуға болады. Құрақ құрау үшін арнайы қамқа, шағи, шыт, тібен, бояқ, насар, мақпал, қыжым секілді маталар қолданылады.
Қонағын төрге шығаратын халқымыз құрақ көрпесін төрге төсеген. Ол – сыйластықтың белгісі. Дүниедегі әрбір зат майда бөлшектерден құралады. Сол секілді әр үйде құрақтан жасалған бұйымның болуы отбасының берекесі мен ынтымағын құрайды. Тіпті біздің әжелеріміз ерте кезде балалары өліп тоқтамаған отбасылардың үйін «тіл-көзден аман болсын» деп ырымдап, «қырық құрақ» құрап, баласын соған ораған екен.
Құрақ құрау қолөнерімен кез келген адам айналыса алмайды. Өйткені бұл қолөнердің де өз қиындығы бар. Алдымен, өнерді түсінетін, ұшқыр ой мен бояу сырын білетін танымы бар адам ғана істің көзін таба біледі. Сондай-ақ түс пен түсті сәйкестендіру аса жоғары шеберлікті қажет етеді. Құрақ өнерімен айналысудың пайдасы – адамды шыдамдылыққа, үнемділікке, төзімділік пен сабырлылыққа, тазалық пен әсемдікке баулып, жан дүниесін байытып, ой-өрісін кеңейтеді. Ерте заманда қыз балалар кішкентайынан құрақ құрауды біліп, үйренуге тиіс болған. Қазіргі кезде бұл қолөнерді ісмер қыз-келіншектер мен көнекөз әжелеріміз ғана ермек қылады.
Қазақтың дәстүрінде бар осынау қол­өнер түрін әлем елдерінің біразы қолданады екен. Мәселен, құрақ өнерін орыстар «лос­кутное шитье», жапондықтар «сашика», ал ағылшындар «почворк» дейтін көрінеді.
Ал таңғажайып көркемдігімен талайды тамсандырған қазақтың қолөнері бүгінгі жаһанданған заманда да өз мәнін жоғалтпай, жалғасын тапса, нұр үстіне нұр болар еді…

Құрақ құрау техникасы екі бағытта дамып келеді:
1.Құрақ құрау (құрақ мозайкасы); 2. Жапсырмалау (аппликация).
Құрақтардан жасалған заттар өзінің ерекшелігімен, түстерінің әр түрлі болуымен бізді өзіне ерекше тартады. Құрақ құрау технологиясы тұрмыс бұйымдарын дайындауда қолданылады. Құрақтан жасалған бұйымдар: жастық тыс, көрпе (орыс, қазақ, ағылшын), дастарқан, майлық, ұстағыш қолғап, жапқыш, кілем, дорба, баскиім, киімдер, сувенир немесе аксессуар ретінде –сәнді сөмке, кошелек т.б
Жасалу жолдары:
а ) композициялық орналасуы, симметрия сақтауы; ә )түстерінің үйлесуі, жарасымды болуы;
б ) қағазға геометриялық элементтерін түсіру, дұрыс және бірдей орналасуын қадағалау.
IV. Сарамандық жұмыс. ҚТЕ еске салу. Қауіпсіздік ережесі
♦ Инені киімге қыстыруға болмайды.
♦ Иненің жібін тіспен үзуге болмайды.
♦ Инені жіпсіз тастауға болмайды.
♦ Қайшыны жолдасыңа үшкір ұшымен берме.
♦ Қайшыны ойыншық ретінде пайдалануға болмайды.
♦ Үтікті мұғалімнің рұқсатынсыз тоққа қосуға болмайды.
♦ Үтікті мата түріне қарай қыздыру қажет.
♦ Үтікті арнайы тұтқасынан ұста.
♦ Инені ине қадағышқа шаншы.
♦ Қайшыны ашық тастама.
Кіріспе нұсқау.
Құрау технологиясы:
1.Қандай өрнекті құрасақ та сол өрнектің сызбасын қағаз бетіне түсіріп аламыз.
2. Матаның түр түсінің үйлесімділігін анықтау үшін оны түс таңдай отырып, бояп аламыз.
3. Геометриялық пішінде үлгі қағаз даярлап аламыз да, сол қағазды үлгі етіп, пайдалану арқылы, матаны қағаз мөлшерімен қиып аламыз.
4. Қиылған матаны өрнек бойынша рет-ретімен: әуелі ортаңғы бөлік, содан кейін шеткі бөліктерді тігіп аламыз.
Біз алдымен бұйымды жасау үшін алғаш жобасын сызамыз.
Ал, енді жоба бойынша геометриялық пішіндерді түрлі-түсті қағаздан қиып алып, оларды көрпеше тәрізді қатырма қағаз бетіне дұрыс орналастырып, желімдейміз. Нәтижесінде түрлі-түсті әсем құрақтар пайда болады.
Астарды қияр алдында матаны жайып үстіне құраған бұйымды орналастырамыз. Құрақ жиегінен жиектеп сызып, сызық бойынша қиып алынады. Қиылған астармен құрақ бұйымды оң бетімен беттестіріп шетіне 1см тігіс есептеп сызып шығамыз, сызылған сызық бойынша көктеу керек. Ал құрақ көрпешенің арасына мақта және жүн салу үшін бір шетінен 10-15см тігілмеген жер қалдыру керек. Бұйымның ашық жерінен жүн немесе мақта салынады. Егер жүн салатын болсақ жақсылап жуып, тазалап кептіріп алу керек. Кепкен жүнді түтіп көрпеше ішіне тегістеп салу керек. Көрпешенің жүнін салғаннан кейін ашық жерін ішкі тігіспен тігеді. Үлкен көрпеше болса, көрпешенің үстінен ұзыннан тепшіп тігеді.
«Тырнақ» құрағын құрастыруға арналған технологиялық картаны қолданып құрақ құрау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
??ра? ??рау,

Автор: Садыкова Камила

Дата: 31.01.2016

Номер свидетельства: 285932

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) "??ра? ??рау туралы т?сінік беру. ??ра? ??рау технологиясы"
  ["seo_title"] => string(54) "kurakkurauturalytusinikbierukurakkurautiekhnologhiiasy"
  ["file_id"] => string(6) "269496"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450852171"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(43) "??ра? ??рау технологиясы. "
  ["seo_title"] => string(32) "k-u-rak-k-u-rau-tiekhnologhiiasy"
  ["file_id"] => string(6) "161691"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1422267774"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(27) "??ра? ??рау ?нері "
  ["seo_title"] => string(22) "k-u-rak-k-u-rau-onieri"
  ["file_id"] => string(6) "179415"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425008516"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) ""??ра? тігу. ??ра? ??рау ?дісімен к?рпе тігу" "
  ["seo_title"] => string(51) "k-u-rak-tighu-k-u-rak-k-u-rau-disimien-korpie-tighu"
  ["file_id"] => string(6) "191758"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427365518"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(103) "Саба?ты? та?ырыбы:  ??ра? ??рау, оны? т?рлері ж?не ?олданылуы "
  ["seo_title"] => string(68) "sabak-tyn-tak-yryby-k-u-rak-k-u-rau-onyn-turlieri-zh-nie-k-oldanyluy"
  ["file_id"] => string(6) "199460"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428582202"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства