kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бір саба? бойынша рефлексивті есеп

Нажмите, чтобы узнать подробности

В2 есебі

Тізбектелген саба?тар топтамасыны? 1 саба?ы бойынша рефлексивті есеп

Жастарды? сапалы білім, саналы т?лім-т?рбие алып, саламатты болып ?суі – мемлекеттік саясатты? басым ба?ыттарыны? бірі.

Ма?сат – ай?ын, міндет – біреу: ел е?сесін еселеу жолында аянбай е?бек етіп, білімні? алтын ?азы?ын игеру. Олай болса, Елбасыны? мы?ым ?рі мы?ты, сындарлы да сали?алы саясатын ?олдай отыра, ел игілігі ?шін бар к?ш-жігеріміз бен білімімізді сала бермекпіз.

  «?нерді?, білімні? кілтін тап?ан ?ана озады» дегендей б?гінгі та?ны? талабы таудай болып т?р?ан заманда талмай е?бек етіп, сауатты да м?дениетті, ?ажырлы да ?айратты, ізденімпаз болса? ?ана  «білекті бірді, ал білімді мы?ды жы?ады» деген ата - бабаларымызды? ?ла?атты с?зіні? кемелденгеніні? ай?ын к?рінісі. 

    Заманымыздь? за??ар жазушысы М.?уезовты? «Халы? пен халыкты, адам мен адамды те?естіретін - білім» деген на?ыл с?зін ?сиет ете отыра ал?а карай ?мтылуымыздан бас?а алда жол жок екені айдан аны?. Біз ?шін «ауырды? ?стімен, же?ілді? астымен» тіршілік жасау жат ?ылы? болуы тиіс. Бізді? ?о?амда адал е?бекті тере? біліммен ?штастыр?ан ?ана табыс?а жете алатынын есімізден шы?арма?анымыз абзал. Б?л – заман талабы. Себебі, елімізді? ?з т?уелсіздігіне ?ол жеткізіп, саяси-?леуметтік ж?не экономикалы? дамуды? жа?а кезе?іне ?адам бас?ан ша?та сапалы білім беріп, жан-жа?ты, ?мір с?руге бейім, ой-т?л?асы бар адамгершілігі жо?ары, б?секеге ?абілетті ?рпа? т?рбиелеу м??алімдерді? алдында т?р?ан негізгі міндет. Осы орайда, Елбасы Н.Назарбаевты?: «. Бізге б?рын?ы ?ай кездегіден де білім мен ?ылымны? ба?а жеткіліксіз ?орын барынша арттыру, оны ?азіргі заман?а сай ету ?ажет» - деген с?зі егеменді елімізде білім м?селесіне мемлекет тарапынан ?аншалы?ты к??іл б?лініп отыр?анын д?лелдейді.

 Осы с?здерді басты назар?а  ала отырып, ?зім Кембридж т?сілі бойынша о?ыту курстарында ?йренген о?ытуда?ы жа?а т?сілдерді т?жірибеде ?олдануды? ?тымдылы?ын мектеп т?жірибесінде аны?тау?а тырыстым. Осы ма?сатта ?зімні? 11?ыз, 9 ер баланы ??райтын 4 «б» сыныбымда д?ниетану п?ні бойынша тізбектелген т?рт саба??а орта мерзімді жоспар жасадым. Жоспар бойынша ал?ан т?ртінші саба?ым «?аза?стан м?дениеті» т??ірегінде ?амтылды. ?аза?стан м?дениеті жайлы біліп, м?дениетті? ??рамын айыру, ел ?неріні?, м?дениетіні? к?ркеюі туралы ой тол?ай білулерін алдыма ма?сат етіп, сол ма?сатыма жету жолымда АКТ-ны, флипчартты, ?н жина?ын, с?ра?ты кеспелерді пайдаландым. Негізі саба?ты? н?тижесінде о?ушыларды? еліміздегі  м?дениет салалары, ол салада е?бек сі?іріп ж?рген ?айраткерлерді? алар орны жайлы білімдеріні? ?ш?ырлана т?суі к?тілді.  Атал?ан ма?сат пен к?тілетін н?тижеге ?ол жеткізу ?шін саба?та ба?дарлама модульдерін ?олдануды? ?діс-т?сілдерін ойластыра келе, сынып о?ушыларыны? жасы 9-10 аралы?ында екендігін ескере отырып, тапсырмаларды соларды? жас ерекшеліктеріні? де?гейіне сай жоспарладым.

Саба?ты? ?р кезе?і мен ?шін, о?ушыларды? ортасынан ойып орын алу ?шін ма?ызды болып табылды. «?аза?стан м?дениеті» деп аталатын саба?ымды ?деттегідей психологиялы? ахуал орнатудан бастадым. ?р о?ушы ?з есіміні? ?ріптеріне лайы? адами ??ндылы?тарын атап шы?уда бір-бірін ?айталамау?а тырысып ба?ты, ?сіресе, ер балалар шапша?ды? танытты. Содан кейін «Білімпаздар», «?дебиетшілер», «Музыканттар», «Суретшілер» деп жазыл?ан кеспелерді та?дау ар?ылы 4 топ?а б?лінді. Саба?ты? ??рылымын ББ? ?дісіне салып ??р?ан болатынмын. Саба?ты? та?ырыбын ашпас б?рын не білемін? деген с?ра? орайында орта?а ?з ойларын салып, талдап, шешім ?абылдап, д?лелдемелерді ба?алау ?шін н?тижелерді ?з бетінше  т?сіндіруден кейін флипчарт?а т?сіру к?зделген болатын. Осы с?тте балаларды? топ ортасында ж?мыла ж?мыс ат?ар?ылары келгенімен, алайда ?аза?стан м?дениеті деген тіркесті? ма?ынасын толы??анды ашу ?шін о?улы?тарына к?з тастаумен болды. Осы жерде о?ушылар?а алдымен «м?дениет» с?зіні? ма?ынасын ашып, адам ?олымен ??деліп немесе жасалатын ?згерістерді? т?рлері м?селен, дастар?ан м?дениеті, с?йлеу, киіну м?дениеті жайлы т?рбие са?аттарынан к??ілдеріне то?ы?андарына то?талып ?ттім. Сол кезде ?ана механикалы? т?рде есте са?та?аннан г?рі, ойларында осы с?зді бас?а бір н?рсемен ?штастыра естерінде са?тап ?ал?андай болды. О?ушылар бір-бірін м??ият ты?дап, с?ра?тар ?ойып, ?з пікірлерін білдірді. Осылайша диалогтік о?ыту ж?зеге асты, ?з беттерінше жа?алы? ашу?а, жа?а а?паратты ?з бетімен игеруге ?йрене бастады, ?зара ?олдаушы болып, ?ате жауаптары ?шін ?оры?пай, бір-біріне ?зара т?сіністікке жетулеріне к?мектесе білді. Содан со?  ?ана 8- тезиске сай ?олайлы о?у ?шін ?зара топтар бір-біріні? таныстырылымдарын «екі ж?лдыз, бір тілек» ар?ылы ба?алап, ?олдау, мада?тау айтып ба?ылау да?дылары артты. Б?л тапсырманы орындау барысында о?ушылар берілген уа?ытта таныстырылымдарын жасауды ая?тай алма?анды?тан мен олар?а ?осымша 2 минут уа?ыт бердім. Б?л о?ушыларды? д?лелдеріні? де?гейі мен ма?ыздылы?ын, балама жорамалдар мен м?мкіндіктерді? орынды ж?мсалуын мойындап,  ?алыптасып келе жат?аны деп т?сінемін.

Одан ?рі келесі кезе? не білгім келеді? с?ра?ына жауап іздеуге итермеледі. О?ушылар?а «?ш ?адамды? с?хбат» ж?ргізу ?шін топ ішінде А, ?, Б, В деген атаулар бердім. Я?ни, балалар ?здеріні? б?гінгі саба?та не білгісі келетіндерін с?растырып, кезектесіп с?хбат алып, зерттеушілік ??гіме туды. ?р о?ушы ?з білім алуына жауапкершілікпен ?арау?а, топта ж?не ж?пта пікір алмасып, ?з ойларын еркін жеткізе білуге, ?орытынды жасап, шешім ?абылдау?а, зерттеуге, ізденуге талпына білді. Я?ни, ?сыныстар жайында к?м?н туып, ?арсы дау айтылып, негізделген д?лел мен сыни т?р?ыдан ойлау ар?ылы жал?асады (МАН, 52- бет). Осылай о?ушыларды топ ішінде топтастырып жат?анда ортада ЖАДА ?алыптастыру?а т?рткі болып, ынтыма?тасты? атмосфера ?алыптастыра бастадым. Сол кезде мені? зерттеу назарымда бол?ан Е. деген о?ушы топ ішінде 5-бала болып отыр?анды?тан, оны? ?асына ?зім отырып ж?п болдым. Осы с?тте балалар арасынан апай мен о?ушыны? те? д?режелі болып отыр?анына о?ушыларды? бірі т?рпайы ?араса, енді бірі ?ызы? к?рді. Ал алдымда отыр?ан о?ушы б?рын м?ндайды к?рмегендіктен, оны? к?здері –а? та??ал?анды?ты, с?здері бір-бірімен байланыспай біресе к?ліп, біресе сас?ала?тап жауап беріп отырды. Б?л ?олдан?ан т?сілім т?йы? о?ушыны? ашылуына да о? ?серін тигізді, себебі ?з сыныптастарыны? ортасында ?стазыны? ?олдауына ие бол?ан баланы? бойында ?з к?шіне деген сенімділік артты. Осындай т?рде ж?мыс ж?ргізу ар?ылы м??алім ретінде мен о?ушылар тобын ынтыма?таса, бірлесе ж?мыс жасауын ж?не «дайын» білім емес, тек ба?ыт-ба?дар беру ар?ылы оларды? ?з бетімен білім алу?а талпыныстарын арттыруын ?йымдастыра алдым деп ойлаймын. О?ушылар бірлесіп ж?мыс жасауда ?арым - ?атынас шеберлігін ?тымды пайдалана білуге да?дыланады

Сыныпта ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастыру саба?ты? н?тижелі ?туіне ?сер ететіні аны? н?рсе. Сонды?тан ?р саба? сайын сергіту с?тін ?йымдастырып отырдым. АКТ о?ушылар?а ?ылыми ??ымдарды т?сіндіруді ж?не оларды? ?абылдауын, т?сінуін же?ілдетуге м?мкіндік беріп, м??алімдерге саба? беруде к?мектесетін ма?ызды ??рал болып табылады (МАН, 61 бет). Осы саба?ым ?нер та?ырыбына жа?ын бол?анды?тан, сергіту с?тін мынадай т?рде ?ткіздім: интерактивті та?тадан дене ?имылдарын бейнелейтін бейнеролик к?рсетіп, о?ушылармен бірге би биледік. О?ушылар алдын?ы саба?тар?а ?ара?анда бір-бірінен ?ысылмай, ?здерін еркін ?стады. Сергіту с?тінен кейін б?лінген топ атауларына байланысты топты? тапсырмалар  орындалды. Б?л жатты?уды? шарты бойынша «Білімпаздар» тобыны?  о?ушылары о?улы? бойынша берілген ата?ты ел азаматтарына то?талу негізінде ж?мыс ат?арды. «?дебиетшілер» тобы ?з жандарынан ?ле? шы?арып, шы?армашылы?ын «авторлы? ?стелде» таныта білсе, дарынды о?ушы, бірнеше ж?лделерді? иегері К. атты о?ушым  баста?ан «Суретшілер» тобыны? ??рамында?ы о?ушылар  ?аза?станны? м?дениетін танытатындай еліміздегі танымал орындарды? бірі - «Н?р мешітті?» суретін нобайлады. Ал «Музыканттар» тобында мектеп ?абыр?асында ?н салып ж?рген, ?здік о?ушы есебінде мені? ?ада?алауымда ж?рген А. есімді о?ушы баста?ан ?нге ерген бір топ ?лдар саба?ты? шырайын келтірді десем болады. 

Саба?та ал?ан білімдерін жина?тауда «Ат пен ат?осшы» ?дісін пайдаландым. Негізгі ма?сатым б?л жерде о?ушыларды? саба? барысында т?йген ойларын, ал?ан білімдерін бір арнада то?ыстыра білулерін ?ада?алау еді. С?ра?ына сай жауабын сы?арластыра білуде 1 о?ушы ма?алды? жал?асын д?рыс таппаса, енді 1 о?ушы экономисті? ат?аратын ?ызметін программалаушыны? орнымен шатастырып алды. ?ателікті сол жерде ??рдастарды? ?ол ?шын созуы ар?ылы т?зетіп алды?.

«Ба?алау – одан ар?ы о?у туралы шешімді ?абылдау ма?сатымен о?ытуды? н?тижелерін ж?йелі т?рде жиынты?тау?а ба?ыттал?ан ?ызметті белгілеу ?шін ?олданылатын термин. (М??алімге арнал?ан н?с?аулы?, 56-бет) екенін ескере отырып, саба? со?ында о?ушылардан "О?ушы ?ні" тестін алдым. Тест н?тижесінде саба??а о? ынта таныта ?оймайтын о?ушылар осы саба? бойынша ?з ойларын жазса, ?немі белсенділік танытып ж?рген о?ушылар ?з ойларын айтып ?алу?а, м?мкіндігінше толы?ымен орта мерзім бойынша ?тілген саба?тардан ал?ан - білегенін жазу?а тырысыпты. Дегенмен ?лде де оларды? ?абілеттерін шы?дайтын, дарынды о?ушыны ?рі ?арай ынталандыратын, шы?армашылы?пен ж?мыс жасауына ы?пал ететін тапсырмаларды дайындау керек екенін т?сіндім. Осы саба? бойынша ал?ан білімдеріні? де?гейін аны?тау, не н?рсеге к??іл б?лу керек екенін білу ма?сатында кері байланыс кезе?інде о?ушылар ?з білімдеріні? де?гейін ба?алау  смайликтері ар?ылы к?рсете білді. Саба? со?ында т?йгенім жо?ары де?гейге жету тек т?менгі де?гейдегі ?ажеттіліктер орындал?ан жа?дайда ?ана м?мкін болады (МАН, 78-бет). Жалпы саба?ты? н?тижесіне келер болсам, ал?а ?ой?ан ма?саттарым мен міндеттерге жету жолында?ы ?станымым іс-?рекет ар?ылы ?з де?гейіне жетті деп ойлаймын.

Саба?ты? ?н бойында Жером Брунерді? "Орман ?сіру" ?дісі бойынша ?дайы тапсырманы ая?тау?а итермелеп, т?рткі болып, ба?ыттаушылы? негізінде дамуларын ?олдап отырдым. "Білімділік – к?діктену ар?ылы к?зі?ні? жетуіне, то?ышарлы? – то?мойынды??а алып келеді" дегендей ?ашанда к?діктене білетін, соны? н?тижесінде то?мойынды??а салынбай, діттегеніне жете білетін білімді ?рпа?ты сусындататын біз, ?стаздар, бол?анды?тан аянбай е?бек ету б?гінгі к?нні?, заманауилы?ты? талабы болып отыр. Исаак Ньютон ?лерінде былай деген екен: "Мен ?лы м?хитты? жа?алауынан бір ?ана кішкентай тас тауып ал?ан бала?а ??саймын, таптым да ?уандым. Ал ол м?хитты? жа?алауы мен т?псіз тере?інде сол секілді тастар ?аншама?" Біз де осы ба?дарлама бойынша о?ы?анымызбен то?талып ?алмай, осы жетістікке ?ана ?уанып ?оймай, алдымен балалар?а беретін жа?ашылды?ты, сыни ойлай білу жолдарын ?з жанымызда толы?тырып отыруымыз керек деп ойлаймын. Б?л орайда ба?дарламаны? жеті модуліні? о?ыту мен о?у ?рдісінде тиімді екеніне к?зім жетіп, саба? барысында орын ал?ан ?ателіктерді жою ма?сатында ?лі де жа?а т?сілдерді игеру керектігін ?зіме ма?сат етіп ?ойдым.

Просмотр содержимого документа
«? 2 ??????????? ???? ??????? ?»

В2 есебі


Тізбектелген сабақтар топтамасының 1 сабағы бойынша рефлексивті есеп


Жастардың сапалы білім, саналы тәлім-тәрбие алып, саламатты болып өсуі – мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі.

Мақсат – айқын, міндет – біреу: ел еңсесін еселеу жолында аянбай еңбек етіп, білімнің алтын қазығын игеру. Олай болса, Елбасының мығым әрі мықты, сындарлы да салиқалы саясатын қолдай отыра, ел игілігі үшін бар күш-жігеріміз бен білімімізді сала бермекпіз.

«Өнердің, білімнің кілтін тапқан ғана озады» дегендей бүгінгі таңның талабы таудай болып тұрған заманда талмай еңбек етіп, сауатты да мәдениетті, қажырлы да қайратты, ізденімпаз болсаң ғана «білекті бірді, ал білімді мыңды жығады» деген ата - бабаларымыздың ұлағатты сөзінің кемелденгенінің айқын көрінісі. 

Заманымыздьң заңғар жазушысы М.Әуезовтың «Халық пен халыкты, адам мен адамды теңестіретін - білім» деген нақыл сөзін өсиет ете отыра алға карай ұмтылуымыздан басқа алда жол жок екені айдан анық. Біз үшін «ауырдың үстімен, жеңілдің астымен» тіршілік жасау жат қылық болуы тиіс. Біздің қоғамда адал еңбекті терең біліммен ұштастырған ғана табысқа жете алатынын есімізден шығармағанымыз абзал. Бұл – заман талабы. Себебі, еліміздің өз тәуелсіздігіне қол жеткізіп, саяси-әлеуметтік және экономикалық дамудың жаңа кезеңіне қадам басқан шақта сапалы білім беріп, жан-жақты, өмір сүруге бейім, ой-тұлғасы бар адамгершілігі жоғары, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу мұғалімдердің алдында тұрған негізгі міндет. Осы орайда, Елбасы Н.Назарбаевтың: «... Бізге бұрынғы қай кездегіден де білім мен ғылымның баға жеткіліксіз қорын барынша арттыру, оны қазіргі заманға сай ету қажет» - деген сөзі егеменді елімізде білім мәселесіне мемлекет тарапынан қаншалықты көңіл бөлініп отырғанын дәлелдейді.

Осы сөздерді басты назарға ала отырып, өзім Кембридж тәсілі бойынша оқыту курстарында үйренген оқытудағы жаңа тәсілдерді тәжірибеде қолданудың ұтымдылығын мектеп тәжірибесінде анықтауға тырыстым. Осы мақсатта өзімнің 11қыз, 9 ер баланы құрайтын 4 «б» сыныбымда дүниетану пәні бойынша тізбектелген төрт сабаққа орта мерзімді жоспар жасадым. Жоспар бойынша алған төртінші сабағым «Қазақстан мәдениеті» төңірегінде қамтылды. Қазақстан мәдениеті жайлы біліп, мәдениеттің құрамын айыру, ел өнерінің, мәдениетінің көркеюі туралы ой толғай білулерін алдыма мақсат етіп, сол мақсатыма жету жолымда АКТ-ны, флипчартты, ән жинағын, сұрақты кеспелерді пайдаландым. Негізі сабақтың нәтижесінде оқушылардың еліміздегі мәдениет салалары, ол салада еңбек сіңіріп жүрген қайраткерлердің алар орны жайлы білімдерінің ұшқырлана түсуі күтілді. Аталған мақсат пен күтілетін нәтижеге қол жеткізу үшін сабақта бағдарлама модульдерін қолданудың әдіс-тәсілдерін ойластыра келе, сынып оқушыларының жасы 9-10 аралығында екендігін ескере отырып, тапсырмаларды солардың жас ерекшеліктерінің деңгейіне сай жоспарладым.

Сабақтың әр кезеңі мен үшін, оқушылардың ортасынан ойып орын алу үшін маңызды болып табылды. «Қазақстан мәдениеті» деп аталатын сабағымды әдеттегідей психологиялық ахуал орнатудан бастадым. Әр оқушы өз есімінің әріптеріне лайық адами құндылықтарын атап шығуда бір-бірін қайталамауға тырысып бақты, әсіресе, ер балалар шапшаңдық танытты. Содан кейін «Білімпаздар», «Әдебиетшілер», «Музыканттар», «Суретшілер» деп жазылған кеспелерді таңдау арқылы 4 топқа бөлінді. Сабақтың құрылымын ББҮ әдісіне салып құрған болатынмын. Сабақтың тақырыбын ашпас бұрын не білемін? деген сұрақ орайында ортаға өз ойларын салып, талдап, шешім қабылдап, дәлелдемелерді бағалау үшін нәтижелерді өз бетінше түсіндіруден кейін флипчартқа түсіру көзделген болатын. Осы сәтте балалардың топ ортасында жұмыла жұмыс атқарғылары келгенімен, алайда Қазақстан мәдениеті деген тіркестің мағынасын толыққанды ашу үшін оқулықтарына көз тастаумен болды. Осы жерде оқушыларға алдымен «мәдениет» сөзінің мағынасын ашып, адам қолымен өңделіп немесе жасалатын өзгерістердің түрлері мәселен, дастарқан мәдениеті, сөйлеу, киіну мәдениеті жайлы тәрбие сағаттарынан көңілдеріне тоқығандарына тоқталып өттім. Сол кезде ғана механикалық түрде есте сақтағаннан гөрі, ойларында осы сөзді басқа бір нәрсемен ұштастыра естерінде сақтап қалғандай болды. Оқушылар бір-бірін мұқият тыңдап, сұрақтар қойып, өз пікірлерін білдірді. Осылайша диалогтік оқыту жүзеге асты, өз беттерінше жаңалық ашуға, жаңа ақпаратты өз бетімен игеруге үйрене бастады, өзара қолдаушы болып, қате жауаптары үшін қорықпай, бір-біріне өзара түсіністікке жетулеріне көмектесе білді. Содан соң ғана 8- тезиске сай қолайлы оқу үшін өзара топтар бір-бірінің таныстырылымдарын «екі жұлдыз, бір тілек» арқылы бағалап, қолдау, мадақтау айтып бақылау дағдылары артты. Бұл тапсырманы орындау барысында оқушылар берілген уақытта таныстырылымдарын жасауды аяқтай алмағандықтан мен оларға қосымша 2 минут уақыт бердім. Бұл оқушылардың дәлелдерінің деңгейі мен маңыздылығын, балама жорамалдар мен мүмкіндіктердің орынды жұмсалуын мойындап, қалыптасып келе жатқаны деп түсінемін.

Одан әрі келесі кезең не білгім келеді? сұрағына жауап іздеуге итермеледі. Оқушыларға «Үш қадамдық сұхбат» жүргізу үшін топ ішінде А, Ә, Б, В деген атаулар бердім. Яғни, балалар өздерінің бүгінгі сабақта не білгісі келетіндерін сұрастырып, кезектесіп сұхбат алып, зерттеушілік әңгіме туды. Әр оқушы өз білім алуына жауапкершілікпен қарауға, топта және жұпта пікір алмасып, өз ойларын еркін жеткізе білуге, қорытынды жасап, шешім қабылдауға, зерттеуге, ізденуге талпына білді. Яғни, ұсыныстар жайында күмән туып, қарсы дау айтылып, негізделген дәлел мен сыни тұрғыдан ойлау арқылы жалғасады (МАН, 52- бет). Осылай оқушыларды топ ішінде топтастырып жатқанда ортада ЖАДА қалыптастыруға түрткі болып, ынтымақтастық атмосфера қалыптастыра бастадым. Сол кезде менің зерттеу назарымда болған Е. деген оқушы топ ішінде 5-бала болып отырғандықтан, оның қасына өзім отырып жұп болдым. Осы сәтте балалар арасынан апай мен оқушының тең дәрежелі болып отырғанына оқушылардың бірі тұрпайы қараса, енді бірі қызық көрді. Ал алдымда отырған оқушы бұрын мұндайды көрмегендіктен, оның көздері –ақ таңғалғандықты, сөздері бір-бірімен байланыспай біресе күліп, біресе сасқалақтап жауап беріп отырды. Бұл қолданған тәсілім тұйық оқушының ашылуына да оң әсерін тигізді, себебі өз сыныптастарының ортасында ұстазының қолдауына ие болған баланың бойында өз күшіне деген сенімділік артты. Осындай түрде жұмыс жүргізу арқылы мұғалім ретінде мен оқушылар тобын ынтымақтаса, бірлесе жұмыс жасауын және «дайын» білім емес, тек бағыт-бағдар беру арқылы олардың өз бетімен білім алуға талпыныстарын арттыруын ұйымдастыра алдым деп ойлаймын. Оқушылар бірлесіп жұмыс жасауда қарым - қатынас шеберлігін ұтымды пайдалана білуге дағдыланады

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру сабақтың нәтижелі өтуіне әсер ететіні анық нәрсе. Сондықтан әр сабақ сайын сергіту сәтін ұйымдастырып отырдым. АКТ оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беріп, мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал болып табылады (МАН, 61 бет). Осы сабағым өнер тақырыбына жақын болғандықтан, сергіту сәтін мынадай түрде өткіздім: интерактивті тақтадан дене қимылдарын бейнелейтін бейнеролик көрсетіп, оқушылармен бірге би биледік. Оқушылар алдынғы сабақтарға қарағанда бір-бірінен қысылмай, өздерін еркін ұстады. Сергіту сәтінен кейін бөлінген топ атауларына байланысты топтық тапсырмалар орындалды. Бұл жаттығудың шарты бойынша «Білімпаздар» тобының оқушылары оқулық бойынша берілген атақты ел азаматтарына тоқталу негізінде жұмыс атқарды. «Әдебиетшілер» тобы өз жандарынан өлең шығарып, шығармашылығын «авторлық үстелде» таныта білсе, дарынды оқушы, бірнеше жүлделердің иегері К. атты оқушым бастаған «Суретшілер» тобының құрамындағы оқушылар Қазақстанның мәдениетін танытатындай еліміздегі танымал орындардың бірі - «Нұр мешіттің» суретін нобайлады. Ал «Музыканттар» тобында мектеп қабырғасында ән салып жүрген, үздік оқушы есебінде менің қадағалауымда жүрген А. есімді оқушы бастаған әнге ерген бір топ ұлдар сабақтың шырайын келтірді десем болады.

Сабақта алған білімдерін жинақтауда «Ат пен атқосшы» әдісін пайдаландым. Негізгі мақсатым бұл жерде оқушылардың сабақ барысында түйген ойларын, алған білімдерін бір арнада тоғыстыра білулерін қадағалау еді. Сұрағына сай жауабын сыңарластыра білуде 1 оқушы мақалдың жалғасын дұрыс таппаса, енді 1 оқушы экономистің атқаратын қызметін программалаушының орнымен шатастырып алды. Қателікті сол жерде құрдастардың қол ұшын созуы арқылы түзетіп алдық.

«Бағалау – одан арғы оқу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. (Мұғалімге арналған нұсқаулық, 56-бет) екенін ескере отырып, сабақ соңында оқушылардан "Оқушы үні" тестін алдым. Тест нәтижесінде сабаққа оң ынта таныта қоймайтын оқушылар осы сабақ бойынша өз ойларын жазса, үнемі белсенділік танытып жүрген оқушылар өз ойларын айтып қалуға, мүмкіндігінше толығымен орта мерзім бойынша өтілген сабақтардан алған - білегенін жазуға тырысыпты. Дегенмен әлде де олардың қабілеттерін шыңдайтын, дарынды оқушыны әрі қарай ынталандыратын, шығармашылықпен жұмыс жасауына ықпал ететін тапсырмаларды дайындау керек екенін түсіндім. Осы сабақ бойынша алған білімдерінің деңгейін анықтау, не нәрсеге көңіл бөлу керек екенін білу мақсатында кері байланыс кезеңінде оқушылар өз білімдерінің деңгейін бағалау смайликтері арқылы көрсете білді. Сабақ соңында түйгенім жоғары деңгейге жету тек төменгі деңгейдегі қажеттіліктер орындалған жағдайда ғана мүмкін болады (МАН, 78-бет). Жалпы сабақтың нәтижесіне келер болсам, алға қойған мақсаттарым мен міндеттерге жету жолындағы ұстанымым іс-әрекет арқылы өз деңгейіне жетті деп ойлаймын.

Сабақтың өн бойында Жером Брунердің "Орман өсіру" әдісі бойынша ұдайы тапсырманы аяқтауға итермелеп, түрткі болып, бағыттаушылық негізінде дамуларын қолдап отырдым. "Білімділік – күдіктену арқылы көзіңнің жетуіне, тоғышарлық – тоңмойындыққа алып келеді" дегендей қашанда күдіктене білетін, соның нәтижесінде тоңмойындыққа салынбай, діттегеніне жете білетін білімді ұрпақты сусындататын біз, ұстаздар, болғандықтан аянбай еңбек ету бүгінгі күннің, заманауилықтың талабы болып отыр. Исаак Ньютон өлерінде былай деген екен: "Мен ұлы мұхиттың жағалауынан бір ғана кішкентай тас тауып алған балаға ұқсаймын, таптым да қуандым. Ал ол мұхиттың жағалауы мен түпсіз тереңінде сол секілді тастар қаншама?" Біз де осы бағдарлама бойынша оқығанымызбен тоқталып қалмай, осы жетістікке ғана қуанып қоймай, алдымен балаларға беретін жаңашылдықты, сыни ойлай білу жолдарын өз жанымызда толықтырып отыруымыз керек деп ойлаймын. Бұл орайда бағдарламаның жеті модулінің оқыту мен оқу үрдісінде тиімді екеніне көзім жетіп, сабақ барысында орын алған қателіктерді жою мақсатында әлі де жаңа тәсілдерді игеру керектігін өзіме мақсат етіп қойдым.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Бір саба? бойынша рефлексивті есеп

Автор: Калиева Эльмира Абдикадыровна

Дата: 09.09.2015

Номер свидетельства: 229662

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(235) "О?ушыларды? білім ал?анды?ыны? д?лелдемелері ?амтыл?ан тізбектелген саба?тар топтамасынан алын?ан саба? бойынша рефлексивті есеп. "
  ["seo_title"] => string(149) "ok-ushylardyn-bilim-alg-andyg-ynyn-d-lieldiemielieri-k-amtylg-an-tizbiektielghien-sabak-tar-toptamasynan-alyng-an-sabak-boiynsha-rieflieksivti-iesiep"
  ["file_id"] => string(6) "180816"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1425237122"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(244) "О?ушыларды? білім ал?анды?ыны? д?лелдемелері ?амтыл?ан тізбектелген саба?тар топтамасынан алын?ан бір саба? бойынша рефлексивтік есеп. "
  ["seo_title"] => string(154) "ok-ushylardyn-bilim-alg-andyg-ynyn-d-lieldiemielieri-k-amtylg-an-tizbiektielghien-sabak-tar-toptamasynan-alyng-an-bir-sabak-boiynsha-rieflieksivtik-iesiep"
  ["file_id"] => string(6) "183093"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425719761"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(174) "Коучинг «Lesson Study-саба?ты зерттеу, зерделеу, білімді жетілдіруге ба?ыттал?ан педагогикалы? т?сіл»"
  ["seo_title"] => string(114) "kouchingh-lesson-study-sabak-ty-zierttieu-zierdielieu-bilimdi-zhietildirughie-bag-yttalg-an-piedaghoghikalyk-t-sil"
  ["file_id"] => string(6) "265460"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1449940637"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(65) "Коучинг саба?ына рефлексивтік есеп "
  ["seo_title"] => string(41) "kouchingh-sabag-yna-rieflieksivtik-iesiep"
  ["file_id"] => string(6) "153024"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1420959923"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(170) "Қазақ тілі пәні бойынша өткізілген"Алтынемел ұлттық саябағы" атты сабаққа рефлексивтік есеп"
  ["seo_title"] => string(80) "k_azak_tili_p_ni_boiynsha_otkizilghien_altyniemiel_u_lttyk_saiabag_y_atty_sabak_"
  ["file_id"] => string(6) "470228"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1526747693"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства