kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ушыларды? білім ал?анды?ыны? д?лелдемелері ?амтыл?ан тізбектелген саба?тар топтамасынан алын?ан саба? бойынша рефлексивті есеп.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сындарды  о?ыту?а негізделген саба?тар о?ушылар?а ?з білімдері мен сезімдері жайында ойланып, с?ра?тар ?ойып, білімін толы?тырып,  белгілі бір та?ырыпты о?ып – білу ?з т?сінігін ?згертуге м?мкіндік береді. О?ыту туралы сындарлы т?сінік о?ушы?а на?ты білім беруді ма?сат т?т?ан м??адімні? ?з саба?тарын о?ушыны? идеясы мен білім – біліктілігін дамыту?а ы?пал ететін міндеттерге сай ?йымдастыруын талап етеді. Б?ндай міндеттер о?ушыларды? о?ы?ан та?ырып бойынша білімдерін ?з де?гейінде к?рсетіп, кейбір болжамдар бойынша к?м?нді ойларын білдіре алатындай, пікір – к?з?арастарын на?тылап, жа?а ??ым –т?сініктерін ?рістетуге орайластырып ??рылады.   (Н?с?аулы?, 7 бет).

Мектеп т?жірибесіндегі орта мерзімді жоспарлауымда?ы бір саба?ымды талдама?пын...........................................................

Тізбектелген саба?тар топтамасында?ы  ?з саба?тарымды 7 модульден кіріктіріліп  ??рдым.  ............................................. ...

Саба?ты? та?ырыбы: ?азыбек биді? ?мірі мен шы?армашылы?ы.

Саба?ты?  ма?саттары :...................................................         1.  ?азыбек биді? ?мірі мен шы?армашылы?ын ме?герту;

2.  Т?рлі ?дістерді ?олдана отырып, ойлау ?абілеттерін дамыту, саба??а деген ?ызы?ушылы?тарын ояту;

3. О?ушыларды  татулы??а, ауызбірлікке т?рбиелеу.

Саба?ты?   жабды?талуы : Интербелсенді та?та, флипчарт, о?улы?, ?лестірмелі карточкалар, ба?алау пара?ы..... .........................................

Саба?ты? ?діс-т?сілдері:  а?паратты? – коммуникациялы? технологиялар, сыни т?р?ыдан ойлау, жас ерекшелігіне с?йкес о?ыту, дарынды о?ушылармен ж?мыс, диалогтік о?ыту, к?шбасшылы?, ба?алау.....................................

Ж?мысты? формасы:  топпен, жеке дара, ж?пты?.............................  Саба?ымны?  ?йымдастыру кезе?інде у?ж тудыру ма?сатында о?ушылар?а

Шатты? ше?берін ??р?ызып, бір – біріне тілек айтуын с?радым.  Б?л стратегия сыныпта?ы психологиялы? ахуалды жа?сарту?а ы?палын тигізді.

Жа?а та?ырып?а интербелсенді та?тада?ы ?азыбек би портреті ж?не оны? айт?ан «Кім ?ымбат?» на?ыл с?зі  ар?ылы шы?тым. Б?л жерде АКТ - ны пайдалану ж?зеге асты.   О?ушыларды саба??а дайындау кезе?інде саба?ты? ма?саты мен міндеттерін ашып, жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту ж?не о?у модулін ?олдандым. О?у – танымды? ?рекетін ?йымдастыру кезінде,   «Автор орынды?ы» стратегиясын ж?не интернетті ?олдандым. Бірінші топ о?улы?та?ы м?ліметті топта о?ып талдаса, екінші топ ?осымша деректі интернеттен іздеді.  Та?ырыпты ме?гергеннен кейін, «Автор орынды?ына» ?р топтан екі о?ушы  отырып,  ме?герген материалды сынып?а т?сіндірді. ?азыбек биді? шы?армашылы?ын тану ?шін      о?ушылар?а берілген с?ра?тар?а  жауаптарын «Н?ктемен дауыс беру» стратегиясы ар?ылы

иллюстрациялау тапсырмасы берілді. 

 Б?л тапсырманы о?ушыларды? ой – ?рісін  дамыту ма?сатында ?олдандым.     Дауыс беруді? шарттары т?сіндірілді.    О?у ?лгерімі т?мен о?ушы Наурызбай б?л тапсырманы ?лкен ?ызы?ушылы?пен   орындады.   ?азыбек биді? «Кім жа?ын?», «Не ?ымбат?» деген шешендік с?зін о?ушылар екі т?рлі т?сіндірме к?нделігін толтырып орындады. Ж?ппен бір-бірін тексерді. Сын т?р?ысынан ойлау технологиясы бойынша RAFT ?дісін ?сындым. О?ушылар р?лге б?лініп,

«Ж?мба?ты ж?мба?пен шешу»  атты ?азыбек биді? шешендігін танытатын м?тіннен ша?ын к?рініс ?ойды. Б?л тапсырманы орындауда екі топ басшылары ?арлы?аш пен Камила белсенділіктерімен к?зге т?сті.  Дарынды балалармен ж?мыс ретінде мен т?рлі т?сті ?а?аздарда?ы ?азыбек би айт?ан аталы с?здерін о?ып, ?з ойларын д?лелдеуге тапсырма  бердім. О?у ?лгерімі жо?ары о?ушы ?арлы?аш ?азыбек биді? шешендік с?зін екі т?рлі т?сіндірме к?нделігіне салып талдады.

     Мен о?ушыны с?ра?тарыма берген жауаптарыны? негізінде де  ба?алай алдым. ?р о?ушыны? топта бірлескен ж?мысынан со?,  ?орыту?а арнал?ан ?зірлеп келген с?ра?тарымды ?ойып, жауаптар алдым. Ол с?ра?тар о?ы?ан?а ба?а беру, пікірін, к?з?арасын білдіруге лайы?талынып ?ойылды. Мысалы:

  • Сізді? ойы?ызда не са?талып ?алды?
  • ?азыбек  биді? ?андай с?зі сені ?ызы?тырды?
  • ?азыбек биді? ?алма? ханына айт?ан с?зін сен  ?алай ба?алайсы?? т.б. т?рінде..........................................................

Топты? ж?мыс ж?ргізу ар?ылы бай?а?аным: о?ушылар саба?ты ?з еріктерімен ?ажеттілік ретінде ?абылдады. ............................................

Саба?ты? бекіту кезе?іне интербелсенді та?тада  «?азыбек биді? шешендік с?здері»   жайлы м?ліметті жобалап, постер ??ру?а бердім.  Б?л тапсырманы о?ушыларды? танымды? ?абілеттерін арттыру ?шін бердім.  Екі топ та постерлерін жа?сы ?ор?ады...............................................................

Та?ырыпты ?орытындылау ма?сатында, дарындылы?ты дамыту тапсырмасы «?азыбек би» та?ырыбына бір шума? ?ле? шы?аруды бердім. Б?л тапсырманы о?у ?лгерімі жо?ары о?ушылар ?арлы?аш, ?сем ж?не Камила орындады.  Топпен ж?мыс кезінде о?ушылар ой б?лісіп, ?з пікірлерімен алмасты, бас?а о?ушыларды? ?оз?арастарын ты?дап білді.    Жалпы екі  топты? ж?мысы ?йымдас?ан т?рде болды. Ж?мыс кезіндегі психологиялы? ахуал да жа?сы болды.  Топ м?шелері топ басшыларыны? к?мегімен тапсырмаларды бір - бірімен ке?есіп жасады. ?р тапсырма орында?ан сайын мен мада?тау айтып, ?олпаштау к?рсетіп отырдым. О?у ?лгерімі т?мен о?ушылар да   саба??а ?ызы?ушылы? таныта ?атысып отырды. Мысалы Саят топпен постер дайындау?а атсалысып, оны ?ор?ау?а шы?ты. Б?л жа?сы ?згеріс. Себебі Саят мінезі т?йы?, ?я? о?ушы. ?ткен  саба?тарда ол к?рінбей а?ырын отыратын, ал топпен ?рекеттесіп ж?мыс істегенде оны? саба??а деген ?ызы?ушылы?ы артты,   бойында?ы ?зіне деген сенімсіздік жойыла бастады.    ?лгерімі т?мен о?ушы Наурызбай керісінше, мінезі ашы?, жайдарлы бала. Біра? кей - кезде саба?тарда   саба??а ?атыспай, кейде д?птерлері де болмайтын. Осы саба?тарда Наурызбай ?зін керекті топ м?шесі ретінде сезді. Постер салу?а, т?жырымдамалы? карта жасауда белсенді болады.  Осы саба?та о?ушылар ?здерін еркін ?стады, ойларын айту?а ?ысылмады.   Саба? басында ба?алау пара?ын беріп, ба?алау критерийлерін талдап алды?. Ба?алау кезінде ?р топ ?арсылас топ м?шелеріне формативтік ба?а ?ойып  ба?алады. ?р о?ушы?а    топ басшылары жиынты? ба?а ?ойды.  Топ басшылары топ м?шелеріні? ба?аларын на?ты д?лелдермен критерий ар?ылы   ?ойды. Жиынты? ба?аны топ басшыларыны? ?ой?ан ба?асына с?йеніп, ?зім ?ойдым. Саба?ты о?ушылар стикерлер ар?ылы  ?орытындылады.  ..

Кездескен ?иынды?тар: О?ушылар к?ркем м?тінді жан - жа?ты талдауда ?иынды? к?рді.

Шешу жолдары: О?ушыларды? к?ркем м?тінді талдау да?дыларын жетілдіру ?ажет.......... ............................ . ..... ..... .............. Н?тиже: Мені? сынып о?ушыларымен ?арым-?атынасым ж?не о?ушыларды? ?арым-?атынастарын жетілдіру жолында?ы о?у ?дерісі  д?рыс ?алыптасып, к?шбасшылы? ?асиеттерді? дамып келе жат?аны бай?алды. О?ушылар ?зін-?зі реттеуді ?йреніп келеді, ойлау да?дылары шы?дала т?сті. О?ытуда білім технологияларын ы?палдастыру - м??алімні? ?ар?ынды дамуы мен о?ушыларды? сыни т?р?ыдан ойлау ?абілеттері мен да?дыларыны? жетілу ?згерістеріні? д?лелі.     .............................................

Б?гінгі саба?ымда жеті модульді ?олданып, саба? жоспарын ??р?ан кезде жоспарлан?ан ж?мысым о? н?тиже берді деп ойлаймын. Себебі саба?та о?у ?лгерімі т?мен о?ушылар ?лгерімі жо?ары о?ушылармен бірге ?рекеттесіп, ты?ыз байланыс орната отырып, ?з де?гейлерінде жа?сы ж?мыс істеді.   О?ушыларды?   Балаларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?тары, ынталары, танымды? ж?не ойлау ?абілеттері артты деп есептеймін..................................................... Кейінгі ?рекет: ?р саба?ты о?ушымен санаса отырып, жеті модульді ?олданып ж?йелі ж?ргізу. К?сіби шеберлігімді шы?дау.................................      

Просмотр содержимого документа
«О?ушыларды? білім ал?анды?ыны? д?лелдемелері ?амтыл?ан тізбектелген саба?тар топтамасынан алын?ан саба? бойынша рефлексивті есеп. »

Павлодар облысы, Ертіс ауданы, Қоскөл ЖОББ мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Беспаева Айсұлу Оразқызы

Оқушылардың білім алғандығының дәлелдемелері қамтылған тізбектелген сабақтар топтамасынан алынған сабақ бойынша рефлексивті есеп.

.

Сындарды оқытуға негізделген сабақтар оқушыларға өз білімдері мен сезімдері жайында ойланып, сұрақтар қойып, білімін толықтырып, белгілі бір тақырыпты оқып – білу өз түсінігін өзгертуге мүмкіндік береді. Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан мұғадімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім – біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Бұндай міндеттер оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп, кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай, пікір – көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым –түсініктерін өрістетуге орайластырып құрылады. (Нұсқаулық, 7 бет).

Мектеп тәжірибесіндегі орта мерзімді жоспарлауымдағы бір сабағымды талдамақпын. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тізбектелген сабақтар топтамасындағы өз сабақтарымды 7 модульден кіріктіріліп құрдым. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сабақтың тақырыбы: Қазыбек бидің өмірі мен шығармашылығы.

Сабақтың мақсаттары : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Қазыбек бидің өмірі мен шығармашылығын меңгерту;

2. Түрлі әдістерді қолдана отырып, ойлау қабілеттерін дамыту, сабаққа деген қызығушылықтарын ояту;

3. Оқушыларды татулыққа, ауызбірлікке тәрбиелеу.

Сабақтың жабдықталуы : Интербелсенді тақта, флипчарт, оқулық, үлестірмелі карточкалар, бағалау парағы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сабақтың әдіс-тәсілдері: ақпараттық – коммуникациялық технологиялар, сыни тұрғыдан ойлау, жас ерекшелігіне сәйкес оқыту, дарынды оқушылармен жұмыс, диалогтік оқыту, көшбасшылық, бағалау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Жұмыстың формасы: топпен, жеке дара, жұптық. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . Сабағымның ұйымдастыру кезеңінде уәж тудыру мақсатында оқушыларға


Шаттық шеңберін құрғызып, бір – біріне тілек айтуын сұрадым. Бұл стратегия сыныптағы психологиялық ахуалды жақсартуға ықпалын тигізді.

Жаңа тақырыпқа интербелсенді тақтадағы Қазыбек би портреті және оның айтқан «Кім қымбат?» нақыл сөзі арқылы шықтым. Бұл жерде АКТ - ны пайдалану жүзеге асты. Оқушыларды сабаққа дайындау кезеңінде сабақтың мақсаты мен міндеттерін ашып, жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу модулін қолдандым. Оқу – танымдық әрекетін ұйымдастыру кезінде, «Автор орындығы» стратегиясын және интернетті қолдандым. Бірінші топ оқулықтағы мәліметті топта оқып талдаса, екінші топ қосымша деректі интернеттен іздеді. Тақырыпты меңгергеннен кейін, «Автор орындығына» әр топтан екі оқушы отырып, меңгерген материалды сыныпқа түсіндірді. Қазыбек бидің шығармашылығын тану үшін оқушыларға берілген сұрақтарға жауаптарын «Нүктемен дауыс беру» стратегиясы арқылы

иллюстрациялау тапсырмасы берілді.

Бұл тапсырманы оқушылардың ой – өрісін дамыту мақсатында қолдандым. Дауыс берудің шарттары түсіндірілді. Оқу үлгерімі төмен оқушы Наурызбай бұл тапсырманы үлкен қызығушылықпен орындады. Қазыбек бидің «Кім жақын?», «Не қымбат?» деген шешендік сөзін оқушылар екі түрлі түсіндірме күнделігін толтырып орындады. Жұппен бір-бірін тексерді. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша RAFT әдісін ұсындым. Оқушылар рөлге бөлініп,

«Жұмбақты жұмбақпен шешу» атты Қазыбек бидің шешендігін танытатын мәтіннен шағын көрініс қойды. Бұл тапсырманы орындауда екі топ басшылары Қарлығаш пен Камила белсенділіктерімен көзге түсті. Дарынды балалармен жұмыс ретінде мен түрлі түсті қағаздардағы Қазыбек би айтқан аталы сөздерін оқып, өз ойларын дәлелдеуге тапсырма бердім. Оқу үлгерімі жоғары оқушы Қарлығаш Қазыбек бидің шешендік сөзін екі түрлі түсіндірме күнделігіне салып талдады.

Мен оқушыны сұрақтарыма берген жауаптарының негізінде де бағалай алдым. Әр оқушының топта бірлескен жұмысынан соң, қорытуға арналған әзірлеп келген сұрақтарымды қойып, жауаптар алдым. Ол сұрақтар оқығанға баға беру, пікірін, көзқарасын білдіруге лайықталынып қойылды. Мысалы:

  • Сіздің ойыңызда не сақталып қалды?

  • Қазыбек бидің қандай сөзі сені қызықтырды?

  • Қазыбек бидің қалмақ ханына айтқан сөзін сен қалай бағалайсың? т.б. түрінде. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар сабақты өз еріктерімен қажеттілік ретінде қабылдады. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сабақтың бекіту кезеңіне интербелсенді тақтада «Қазыбек бидің шешендік сөздері» жайлы мәліметті жобалап, постер құруға бердім. Бұл тапсырманы оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру үшін бердім. Екі топ та постерлерін жақсы қорғады. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .

Тақырыпты қорытындылау мақсатында, дарындылықты дамыту тапсырмасы «Қазыбек би» тақырыбына бір шумақ өлең шығаруды бердім. Бұл тапсырманы оқу үлгерімі жоғары оқушылар Қарлығаш, Әсем және Камила орындады. Топпен жұмыс кезінде оқушылар ой бөлісіп, өз пікірлерімен алмасты, басқа оқушылардың қозқарастарын тыңдап білді. Жалпы екі топтың жұмысы ұйымдасқан түрде болды. Жұмыс кезіндегі психологиялық ахуал да жақсы болды. Топ мүшелері топ басшыларының көмегімен тапсырмаларды бір - бірімен кеңесіп жасады. Әр тапсырма орындаған сайын мен мадақтау айтып, қолпаштау көрсетіп отырдым. Оқу үлгерімі төмен оқушылар да сабаққа қызығушылық таныта қатысып отырды. Мысалы Саят топпен постер дайындауға атсалысып, оны қорғауға шықты. Бұл жақсы өзгеріс. Себебі Саят мінезі тұйық, ұяң оқушы. Өткен сабақтарда ол көрінбей ақырын отыратын, ал топпен әрекеттесіп жұмыс істегенде оның сабаққа деген қызығушылығы артты, бойындағы өзіне деген сенімсіздік жойыла бастады. Үлгерімі төмен оқушы Наурызбай керісінше, мінезі ашық, жайдарлы бала. Бірақ кей - кезде сабақтарда сабаққа қатыспай, кейде дәптерлері де болмайтын. Осы сабақтарда Наурызбай өзін керекті топ мүшесі ретінде сезді. Постер салуға, тұжырымдамалық карта жасауда белсенді болады. Осы сабақта оқушылар өздерін еркін ұстады, ойларын айтуға қысылмады. Сабақ басында бағалау парағын беріп, бағалау критерийлерін талдап алдық. Бағалау кезінде әр топ қарсылас топ мүшелеріне формативтік баға қойып бағалады. Әр оқушыға топ басшылары жиынтық баға қойды. Топ басшылары топ мүшелерінің бағаларын нақты дәлелдермен критерий арқылы қойды. Жиынтық бағаны топ басшыларының қойған бағасына сүйеніп, өзім қойдым. Сабақты оқушылар стикерлер арқылы қорытындылады. . .

Кездескен қиындықтар: Оқушылар көркем мәтінді жан - жақты талдауда қиындық көрді.

Шешу жолдары: Оқушылардың көркем мәтінді талдау дағдыларын жетілдіру қажет. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Нәтиже: Менің сынып оқушыларымен қарым-қатынасым және оқушылардың қарым-қатынастарын жетілдіру жолындағы оқу үдерісі дұрыс қалыптасып, көшбасшылық қасиеттердің дамып келе жатқаны байқалды. Оқушылар өзін-өзі реттеуді үйреніп келеді, ойлау дағдылары шыңдала түсті. Оқытуда білім технологияларын ықпалдастыру - мұғалімнің қарқынды дамуы мен оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттері мен дағдыларының жетілу өзгерістерінің дәлелі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бүгінгі сабағымда жеті модульді қолданып, сабақ жоспарын құрған кезде жоспарланған жұмысым оң нәтиже берді деп ойлаймын. Себебі сабақта оқу үлгерімі төмен оқушылар үлгерімі жоғары оқушылармен бірге әрекеттесіп, тығыз байланыс орната отырып, өз деңгейлерінде жақсы жұмыс істеді. Оқушылардың Балалардың сабаққа деген қызығушылықтары, ынталары, танымдық және ойлау қабілеттері артты деп есептеймін. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кейінгі әрекет: Әр сабақты оқушымен санаса отырып, жеті модульді қолданып жүйелі жүргізу. Кәсіби шеберлігімді шыңдау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Беспаева Айс?лу Ораз?ызы

Дата: 01.03.2015

Номер свидетельства: 180816

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства