kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Закрепление знаний по теме «Во сколько раз больше или меньше»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Личностные результаты:

 • проявить интерес к космосу;
 • умение достигать поставленной цели в ситуации плодотворного сотрудничества с другими людьми;
 • активизировать внимание.

Метапредметные результаты:

 • планировать свою деятельность по решению учебной задачи, контролировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей;
 • работать в группе, паре;
 • планировать свою работу;
 • оценивать результаты своей и чужой работы.
 •   выявлять закономерности в расположении предметов;

 Предметные результаты:

 • совершенствовать навыки устных и письменных вычислений,
 •   умение решать задачи;
 •   закреплять знания о единицах площади,
 •   развивать математическую смекалку, творческое мышление
 •  формировать интерес к предмету;

Просмотр содержимого документа
«Закрепление знаний по теме «Во сколько раз больше или меньше» »

№ уроку

Зміст уроку

Завдання уроку

№ завдань підруч-ника


Дата проведенняТема. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток (продовження)

Тема. Додавання виду 38 + 4. Творча робота над задачею. Розв'язування задачі двома способами.

Мета. Опрацювати прийом додавання одноцифрового числа з переходом через десяток. Розвивати вміння учнів розв'язу­вати задачі двома способами

495-503Тема. Додавання виду 76 + 4. Задачі на дві дії.

Мета. Пояснити учням особливий ви­падок додавання. Опрацювати прийоми перевірки розв'язання прикладів на дода­вання

504-511Тема. Додавання виду 38 + 52. Задача на зустрічний рух.

Мета. Опрацювати з учнями випадок додавання двоцифрових чисел, коли сума одиниць доданків дорівнює десяти. Озна­йомити з поняттям "зустрічний рух"

512-520Тема. Усне віднімання виду 40 — 8. Вправи і задачі на закріплення прийому віднімання.

Мета. Ознайомити учнів з прийомом від­німання одноцифрового числа від круглого двоцифрового. Розвивати вміння виконува­ти віднімання за допомогою числової шкали

521-529Тема. Закріплення прийому віднімання виду 40 - 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом. Гос­трий і тупий кути.

Мета. Закріплювати опрацьований ма­теріал. Вправляти учнів у складанні задач за даним виразом. Формувати уявлення про гострий і тупий кути

530-536Тема. Віднімання виду 53 — 8. Творча робота над задачею.

Мета. Ознайомити учнів з випадком усно­го віднімання одноцифрового числа від дво­цифрового з переходом через десяток. Фор­мувати вміння ставити запитання до виразів, складених за числовими даними задачі

537-544Тема. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач.

Мета. Ознайомити учнів із загальним алгоритмом усного віднімання двоцифро­вих чисел з переходом через десяток. Вправляти в розв'язуванні задач за ма­люнками і числовими даними

545-554Тема. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Твор­ча робота над задачею.

Мета. Удосконалювати вміння викону­вати віднімання двоцифрових чисел. Фор­мувати вміння встановлювати відповідність між поданим виразом та змістом задачі

555-559Тема. Віднімання виду 50 — 34. Роз­в'язування кругових прикладів.

Мета. Формувати в учнів уміння засто­совувати загальний прийом віднімання двоцифрових чисел до різних випадків віднімання

560-567Тема. Усне і письмове додавання і від­німання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Розпізнаван­ня кутів різних видів.

Мета. Удосконалювати вміння викону­вати усне й письмове додавання і відні­мання двоцифрових чисел. Формувати вміння складати задачі за даним коротким записом. Формувати вміння розпізнавати кути різних видів

568-575Тема. Додавання і віднімання двоциф­рових чисел (повторення).

Мета. Удосконалювати вміння учнів ви­конувати додавання і віднімання двоциф­рових чисел. Підготувати учнів до кон­трольної роботи

576-582Тема. Контрольна робота № 5.

Мета. Перевірити рівень опанування учнями навчального матеріалу
Тема. Арифметичні дії множення і ділення

Тема. Аналіз результатів контрольної ро­боти. Дія множення, знак множення. Замі­на прикладів на додавання прикладами на множення і прикладів на множення прик­ладами на додавання.

Мета. Ознайомити з арифметичною ді­єю — множенням. Вправляти учнів у скла­данні прикладів на множення з прикладів на додавання і навпаки

583-590Тема. Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на мно­ження.

Мета. Ознайомити учнів з назвами чи­сел при множенні, вправляти їх у читанні прикладів на множення. Формувати уяв­лення про можливість розв'язування задач дією множення

591-600Тема. Складання таблиці множення чис­ла 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100.

Мета. Опрацювати таблицю множення числа 2. Вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на застосування таблиці множення числа 2

601-608Тема. Вправи і задачі на засвоєння табли­ці множення числа 2. Закріплення вмінь ви­конувати додавання і віднімання в межах 100.

Мета. Розвивати вміння розв'язувати зада­чі й приклади із застосуванням таблиці мно­ження числа 2. Закріплювати вміння викону­вати додавання і віднімання в межах 100

609-617Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці множення числа 2. Знаходження зна­чень виразів, що містять дії різних ступенів.

Мета. Формувати вміння застосовувати знання таблиці множення числа 2 у процесі розв'язування прикладів та задач. Ознайомити з прикладами, що містять дії різного ступеня

618-628Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня. Конус. Циліндр.

Мета. Вправляти учнів у виконанні зав­дань на засвоєння таблиці множення числа 2. Ознайомити з задачами на дві дії різного ступеня. Формувати вміння їх розв'язувати. Формувати уявлення про конус і циліндр

629-635Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці множення числа 2. Вправи і задачі на дії різного ступеня.

Мета. Повторити таблицю множення числа 2. Підготувати учнів до контрольної роботи

636-642Тема. Контрольна робота № 6.

Мета. Перевірити рівень опанування уч­нями навчального матеріалу
Тема. Аналіз результатів контрольної робо­ти. Дія ділення. Задачі на дії різного ступеня.

Мета. Ознайомити учнів з арифметич­ною дією — діленням, знаком дії ділення. Вправляти в читанні прикладів на ділення

643-649Тема. Зв'язок дій множення і ділення. Розв'язування задач і прикладів на дії першого ступеня.

Мета. Ознайомити учнів із зв'язком між діями множення і ділення. Навчати складати приклади на ділення з прикладів на множення. Вправляти у розв'язуванні прикладів на одну і дві дії

650-657Тема. Таблиця ділення на 2. Задачі на ді­лення.

Мета. Формувати в учнів уявлення про те, що зв'язок між діями множення і ділен­ня є основою складання таблиць ділення. Скласти таблицю ділення на 2

658-663Тема. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рів­ні частини і на ділення на вміщення. По­рівняння задач.

Мета. Формувати вміння застосовувати дію ділення при розв'язуванні простих за­дач на ділення. Вправляти учнів у розв'язу­ванні прикладів і задач на ділення

664-669Тема. Назви чисел при діленні. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2.

Мета. Ознайомити учнів з назвами чисел при діленні. Вправляти в розв'язуванні за­дач на всі арифметичні дії

670-679Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиць множення числа 2 і ділення на 2.

Мета. Удосконалювати знання таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розвива­ти вміння розв'язувати і порівнювати прос­ті задачі на ділення

680-689Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиць множення числа 2 і ділення на 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням.

Мета. Розвивати вміння розв'язувати за­дачі на дві дії, які містять дію ділення. Вправляти учнів у складанні виразів за текстовим формулюванням

690-697Тема. Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задачі на дії різного ступеня.

Мета. Формувати вміння складати таб­лицю множення числа 3 на основі відпо­відних прикладів на додавання. Розвивати вміння пояснювати дане розв'язання задачі

698-706Тема. Вправи і задачі на засвоєння табли­ці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташуванням множників в умові.

Мета. Формувати в учнів уміння застосо­вувати таблицю множення числа 3 у проце­сі розв'язування прикладів і задач. Ознайо­мити з можливістю різного розміщення множників в умові задачі

707-714Тема. Коло і круг. Вправи і задачі на зас­воєння таблиці множення числа 3. Порів­няння задач на множення і додавання.

Мета. Формувати уявлення про "коло", "круг", "центр кола". Формувати практичне вміння будувати коло за допомогою цирку­ля. Навчати порівнювати задачі на мно­ження і додавання з одноковими числови­ми даними

715-722Тема. Вирази з дужками, що містять дії різного ступеня. Вправи і задачі на засво­єння таблиці множення числа 3.

Мета. Формувати в учнів уміння застосо­вувати вивчені таблиці множення і ділення під час розв'язування прикладів і задач. Продовжувати розвивати вміння поясню­вати розв'язок задачі

723-729Тема. Складання виразів з дужками. Вза­ємозв'язок дій множення і ділення (повто­рення). Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Знаход­ження довжини ламаної лінії.

Мета. Актуалізувати знання про взає­мозв'язок дій множення і ділення. Продов­жувати навчати учнів користуватися табли­цями множення і ділення. Розвивати вміння знаходити довжину ламаної лінії

730-737Тема. Повторення вивченого. Творча ро­бота над задачею.

Мета. Формувати в учнів уміння застосо­вувати знання таблиць множення і ділення для знаходження значень виразів та розв'язування задач. Підготувати до кон­трольної роботи
Тема. Контрольна робота № 7.

Мета. Перевірити рівень опанування уч­нями навчального матеріалу
Тема. Аналіз результатів контрольної ро­боти. Складання таблиці ділення на 3. Складання задач за даним розв'язанням.

Мета. Ознайомити учнів з таблицею ді­лення на 3. Вправляти учнів у застосуван­ні таблиці ділення на 3 під час розв'язуван­ня задач та прикладів на дві дії

747-754Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата.

Мета. Продовжувати вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на засвоєн­ня таблиці ділення на 3. Розвивати вміння знаходити периметр квадрата

755-761Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.

Мета. Формувати в учнів уміння застосо­вувати знання таблиць множення і ділення для розв'язування прикладів на дві дії та складених задач. Повторити назви чисел в арифметичних діях. Формувати вміння зна­ходити довжину сторони рівностороннього трикутника за його периметром

762-771Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиць множення і ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розпізнавання об'ємних геометричних фі­гур (куб, куля, конус, циліндр).

Мета. Формувати в учнів уміння застосо­вувати таблиці множення і ділення під час виконання математичних завдань, поданих у різних формах. Формувати вміння розпіз­навати об'ємні геометричні фігури

772-780Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиць множення і ділення. Залежність між компонентами і результатом дій першого ступеня (повторення).

Мета. Формувати в учнів уміння застосо­вувати таблиці множення чисел 2 і 3 та ді­лення на 2 і 3. Удосконалювати знання про залежність між компонентами і результа­том дій першого ступеня

781-787Тема. Повторення вивченого. Розв'язування складеної задачі на три дії за поданим планом.

Мета. Вправляти учнів у застосуванні знань таблиць арифметичних дій під час обчислень. Формувати вміння розв'язувати задачі на три дії

788-796Тема. Складання таблиці множення чис­ла 4. Застосування таблиці для розв'язуван­ня прикладів і задач.

Мета. Скласти таблицю множення числа 4. Навчати учнів розв'язувати приклади і за­дачі з опорною на таблицю множення числа 4

797-804Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці множення числа 4.

Мета. Формувати в учнів уміння застосо­вувати таблицю множення числа 4. Розви­вати вміння знаходити відповіді на постав­лені запитання за малюнками і числовими даними

805-812Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці множення числа 4. Зв'язок множення і ділення (повторення).

Мета. Вправляти учнів у розв'язуванні задач на дві дії, які потребують застосуван­ня таблиці множення числа 4

813-818Тема. Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділен­ня на 4.

Мета. Опрацювати таблицю ділення на 4. Навчати учнів порівнювати задачі на ді­лення на рівні частини і на вміщення

819-827Тема. Вправи і задачі на засвоєння табли­ці ділення на 4. Обчислення значень вира­зів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром.

Мета. Вправляти учнів у застосуванні таблиць множення і ділення. Навчати по­рівнювати задачі на множення і ділення

828-834Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиць множення і ділення. Задачі на дії різ­ного ступеня. Складання задачі за її розв'язанням. Побудова прямого кута на папері у клітинку (повторення).

Мета. Формувати в учнів уміння застосо­вувати таблицю ділення на 4 під час розв'язування задач і прикладів. Розвивати вміння складати задачу за її розв'язанням. Розвивати практичні вміння будувати пря­мі кути на папері в клітинку

835-842Тема. "Половина", "третина" і "чверть". Дії з величинами. Складання простих і складених задач.

Мета. Формувати в учнів уявлення про дріб (частину числа). Формувати вміння виконувати арифметичні дії з величинами

843-852Тема. Складання таблиці множення чис­ла 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Знаходження значення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква.

Мета. Опрацювати таблицю множення числа 5. Формувати в учнів уміння склада­ти задачі за даною схемою виразу. Формува­ти вміння знаходити значення виразів, у скла­ді яких двічі повторюється та сама змінна

853-863Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці множення числа 5. Задачі на збіль­шення або зменшення числа в кілька разів.

Мета. Формувати уявлення про "збіль­шення (зменшення) числа в кілька разів". Розвивати вміння використовувати табли­цю множення числа 5 під час розв'язуван­ня прикладів і задач

864-873Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці множення числа 5. Розв'язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Задачі на дві дії, які включають зменшення числа в кілька разів.

Мета. Ознайомити учнів із задачами, які включають збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Закріплювати знання таблиці множення числа 5

874-879Тема. Таблиця ділення на 5. Вправи і за­дачі на засвоєння таблиці ділення на 5. За­дачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів, які розв'язуються двома діями.

Мета. Опрацювати таблицю ділення на 5. Розвивати в учнів уміння складати обер­нені задачі

880-888Тема. Вправи і задачі на засвоєння таб­лиці ділення на 5. Складені задачі на збіль­шення та зменшення числа в кілька разів.

Мета. Вправляти учнів у знаходженні частини числа. Формувати вміння розв'язу­вати приклади і задачі на засвоєння таб­лиць множення і ділення

889-896Тема. Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів.

Мета. Ознайомити з правилом про поря­док виконання арифметичних дій. Форму­вати вміння розв'язувати задачі на три дії складанням виразу

897-903Тема. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька ра­зів, які розв'язуються двома діями.

Мета. Підготувати учнів до контрольної роботи

904-914Тема. Контрольна робота № 8.

Мета. Перевірити рівень опанування уч­нями навчального матеріалу

Тема. Повторення в кінці навчального року

Тема. Аналіз результатів контрольної ро­боти. Усна і письмова нумерація чисел пер­шої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією. Побудова відрізків.

Мета. Розвивати і закріплювати знання учнів з питань десяткової системи нумерації

915-921Тема. Додавання і віднімання двоциф­рових чисел без переходу через десяток. Розв'язування складеної задачі на 3 дії.

Мета. Удосконалити знання про прийо­ми усного додавання і віднімання двоциф­рових чисел без переходу через десяток. Опрацювати задачі на дві чи три дії, що розв'язуються діями першого ступеня

922-926Тема. Повторення таблиць додавання і віднімання. Складання виразів за тексто­вим формулюванням. Розпізнавання гео­метричних фігур.

Мета. Систематизувати знання про при­йоми складання таблиць додавання і від­німання. Вправляти учнів у вживанні ма­тематичних термінів під час виконання дій першого ступеня

927-932Тема. Додавання і віднімання виду 27 + + 3, 90 — 2. Складання задачі на знаходження третього доданка.

Мета. Повторити окремі випадки дій дода­вання і віднімання в межах 100. Вправляти учнів у знаходженні невідомих компонен­тів дій першого ступеня

933-940Тема. Додавання і віднімання виду 28 + + 5, 46 — 7. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Задачі на дві дії.

Мета. Повторити окремі випадки усного додавання і віднімання в межах 100. Вправляти учнів у порівнянні значень чис­лових виразів і знаходженні числових зна­чень виразів з буквеним компонентом

941-947Тема. Перевірка дій додавання і відні­мання. Письмове додавання і віднімання. Розв'язування і складання задач на дві дії. Перетворення величин.

Мета. Удосконалити вміння виконувати письмово дії першого ступеня. Вправляти учнів у перетворенні величин (мір довжини)

948-954Тема. Перевірка віднімання додаванням. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв'язування задач.

Мета. Актуалізувати знання про загаль­ний випадок усного додавання двоцифро­вих чисел. Вправляти учнів у перевірці дії віднімання дією додавання. Удосконалюва­ти вміння складати задачі за поданими ви­разами

955-959Тема. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Письмове вико­нання дій додавання і віднімання для пере­вірки усних обчислень.

Мета. Актуалізувати знання про загаль­ний випадок віднімання двоцифрових чи­сел. Формувати вміння застосовувати письмовий алгоритм виконання дій дода­вання і віднімання для перевірки правиль­ності усних обчислень. Підготувати учнів до контрольної роботи

960-965Тема. Контрольна робота № 9.

Мета. Перевірити рівень опанування уч­нями навчального матеріалу
Тема. Аналіз результатів контрольної ро­боти. Повторення дії множення. Назви чи­сел при множенні.

Мета. Розвивати знання учнів про дію множення. Вправляти у розв'язуванні задач на знаходження невідомого від'ємника

966-972Тема. Повторення таблиці множення числа 2. Порівняння виразів. Задачі на дії різного ступеня. Розпізнавання об'ємних геометричних фігур.

Мета. Повторити таблиці множення. Вправляти учнів у розв'язуванні задач на дії різних ступенів. Закріплювати вміння розпізнавати об'ємні геометричні фігури

973-978Тема. Повторення дії ділення. Назви чи­сел при діленні. Таблиця ділення на 2.

Мета. Закріпити знання дітей про дію ді­лення. Повторити назви чисел при діленні та таблицю ділення на 2. Вправляти учнів у розв'язуванні задач на дві дії

979-983Тема. Повторення таблиць множення числа 3 і ділення на 3. Розв'язування прик­ладів і задач.

Мета. Узагальнити знання учнів про зв'язок між арифметичними діями. Вправ­ляти у складанні та розв'язуванні задач

984-987Тема. Підсумковий урок. Повторення таблиць множення чисел 4, 5 і ділення на 4, 5.

Мета. Провести бесіду про завершення вивчення програмового матеріалу в друго­му класі. Розв'язати цікаві задачі


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Закрепление знаний по теме «Во сколько раз больше или меньше»

Автор: Третяк Анжела Петровна

Дата: 18.03.2015

Номер свидетельства: 188490

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(118) "Урок "открытия" нового знания. Тема "Задачи на кратное сравнение""
  ["seo_title"] => string(68) "urok-otkrytiia-novogho-znaniia-tiema-zadachi-na-kratnoie-sravnieniie"
  ["file_id"] => string(6) "253379"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1447591412"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) "Закрепление по теме "Порядок действий" "
  ["seo_title"] => string(43) "zakrieplieniie-po-tiemie-poriadok-dieistvii"
  ["file_id"] => string(6) "147486"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1419409944"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(122) "Урок по математике.Увеличение и уменьшение в несколько раз.2 класс "
  ["seo_title"] => string(77) "urok-po-matiematikie-uvielichieniie-i-umien-shieniie-v-nieskol-ko-raz-2-klass"
  ["file_id"] => string(6) "140677"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1417979101"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(161) "Конспект интегрированного урока по теме "Закрепление таблицы умножения. Решение задач" "
  ["seo_title"] => string(101) "konspiekt-intieghrirovannogho-uroka-po-tiemie-zakrieplieniie-tablitsy-umnozhieniia-rieshieniie-zadach"
  ["file_id"] => string(6) "105287"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1402838874"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(147) "Конспект, презентация к уроку математики по теме: "Задачи на кратное сравнение". "
  ["seo_title"] => string(87) "konspiekt-priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-po-tiemie-zadachi-na-kratnoie-sravnieniie"
  ["file_id"] => string(6) "135842"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1416995465"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства