kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?адыр Мырза ?ліге 80жыл

Нажмите, чтобы узнать подробности

?адыр Мырза ?ліге 80жыл

1 - ж?ргізуші. Армысыздар, ??рметті ?она?тар, ?стаздар, о?ушылар.
2 - ж?ргізуші. Бармысыздар, ?адірлі ?нер с?йер ?ауым.
1 - ж?ргізуші. ?аза?станны? халы? жазушысы, ?аза? ССР мемлекеттік Сыйлы?ыны? лауреаты, т?уелсіз «Тарлан» сыйлы?ыны? иегері, ?аза?стан Республикасыны? ал?аш?ы ?н?раны м?тініні? авторларыны? бірі, поэзия Пай?амбары, публицист, сыншы, драматург, есімін ту?ан хал?ыны? ж?регіне с?лу, сырлы ?ле?дерімен ?рнектеп жазып кеткен ?адыр Мырза ?ліні? шы?армашылы?ына арнал?ан кешімізге хош келді?іздер.
2 - ж?ргізуші. Б?гінгі бізді? кешімізге арнайы 5сыныптар?а арналады.Я?ни а?иы? а?ынны? ?ле?дер?нен м?нерлеп о?у.?атысушыларымыз?а ?діл ба?а беретін ?діл?азылар:__________________
1 - ж?ргізуші.
?адыр ?инаят?лы Мырзалиев 1935 жылы ?а?тарды? 5 ж?лдызында Батыс ?аза?стан облысыны? Жымпиты ауданында д?ниеге келді. Е?бек жолын ауданды? комсомол комитетінде пионер ж?не мектеп б?ліміні? ме?герушісі болып баста?ан жас а?ын, ж?мыс басты болып ж?рсе де шы?армашылы?тан ?ол ?збейді. Облысты? «Екпінді ??рылыс» газеті (?азіргі «Орал ??ірі») ал?аш?ы а?ынны? «»Бейбітшілік к?ктемі» атты ?ле?ін жариялап, ?адыр Мырзалиевты? творчестволы? т?сауын кеседі.
2 - ж?ргізуші ?адыр Мырзалиев 1958 жылы ?азМУ - ды? филология факультетін, аспирантурасын бітіреді. «Балдыр?ан», «Ж?лдыз» журналдарында біраз жыл ?німді е?бек етті. А?ынны? ал?аш ?ле?і 1954 жылы «Пионер» журналына жарияланса, «К?ктем» атты т???ыш ?ле?дер жина?ы 1959 жылы жары? к?рді. Содан бері к?ні б?гінге дейін елуден астам поэзиялы?, прозалы? ж?не ?деби сын кітаптары шы?ты.
?мірбаян арнайы бейнеролик
2 - ж?ргізуші.
А?ын белгілі бір та?ырыпты тере? зерттеп зерделейтін ж?йе жина?тарды ?мірге ?келді. Олар «А? отау», «Б?лб?л ба?ы», «Ой арманы», «Дала дидары», «Домбыра», «?ызыл кітап», «М??гі майдан», «?ылыш пен ?анжар», «Заман - ай», «Алмас жерде ?алмас» та?ы бас?а жина?тар ?аза? поэзиясында б?рын – со?ды болып ??рмеген ??былыс ретінде ?абылданды. А?ын ?аламынан ?дебиетті? ?р жанрына ?атысты шы?армалар туды.

Сонымен 1 ?атысушымыз?а кезек берейік.5а сынып о?ушысы:______________________
1 - ж?ргізуші.
?р д?уір ?з а?ынын тудырады десек, ?адыр шы?армалары оны? ?зі ?мір с?рген жылдарда?ы к?ркем тілмен жазыл?ан шежіре десе болады. ?адыр Мырзалиевті? поэзиясы сан ?ырлы. Олар адал е?бек, п?к махаббат, биік адамгершілік, Отан, д?уір, халы?, ?аза? мінезі, елге, жерге с?йіспеншіліктен бастап, барлы? жа?сылы? атаулы?а с?йсініп, со?ыс ?аупінен бастап, ту?ан таби?ат?а деген нем??райлы??а дейінгі барлы? ?леуметтік келе?сіздіктерге ашынады. А?ынны? осындай ойлары ?з хал?ына жаухар жырлары ар?ылы жетіп отырды.
Келесі ?атсыушымыз 5б сынып о?ушысы:__________________
2 - ж?ргізуші.
«?адырды білмейтін ?аза? ?сте жо?. ?адырды ?лі ?ріп таныма?ан б?лдіршін б?бектен бастап, ?ріпті к?зілдіріксіз к?ре алмайтын ?ария?а дейінгіні? б?рі біледі. ?зін білмесе де с?зін біледі», - деп белгілі жазушы, мемлекеттік, ?о?ам ?айраткері ?біш Кекілбаев тегін айтпа?ан. Шынында, ?адыр Мырза ?лі ?мір бойы ?олынан ж?йрік ?аламы т?спеген ?лкен дарын, ?лкен талант иесі.
1 - ж?ргізуші.
?адыр Мырза ?лі - балалар а?ыны. Ал а?ынды?ты? ішінде балалар а?ыны болудан ас?ан ?иынды? жо?. Себебі ?лкен адам, есейген адамны? бала сезіміне жа?ындауы ?иын. Бала ойымен, бала ?иялымен ?ле? жазу на?ыз талантты а?ынны? ?ана ?олынан келер.
?адыр атамызды? к?птеген ?ле?дері мектеп о?улы?тарына енді. А?ын ?зіні? ?зіл, ойна?ы жырларымен тентектікті, жал?аулы?ты ?жуалап, ?з о?ушысын жа?сы ?неге, с?йкімді ?ылы??а ме?зейді, ша?ын ?ле?дері ар?ылы о?ырманын ?згеше бір тол?аныстар?а т?сіріп, оны? сезімін тербейді.

5в сынып о?ушысы:__________________
2 - ж?ргізуші.
Ол д?ниені? барлы? тынысын, жаратылыс ?леміндегі барлы? ??былыстарды, ??сты? сайра?анын, жан - жануарларды? ?аракеттерін ба?ылап, к?кірегіне т?йіп, к?ргендерін балалар?а ?аз - ?алпында жеткізуге аяма?ан. Оны? « К?міс ?о?ырау», «Дала дидары», «Б?лб?л ба?ы», «Домбыра», та?ы бас?а жыр жина?тары балалар?а арнал?ан.

5а сынып о?ушысы:__________________
1 - ж?ргізуші.
Сонды?тан да ?аза?станда е? о?ырманы к?п, балалардан достары к?п а?ын ?адыр атамыз деп айта аламыз. Оны? ?ле?дері орыс ж?не туыс?ан тіліне аударылды. Б?л а?ын ?шін де, біз ?шін де ?лкен ма?таныш.
«Жал?аубек» ?ні. видео
2 - ж?ргізуші:
Адам ?дебиетке с?луды? б?рымындай ?рілген екі ма?сатпен келеді. Бірі: ?зінен б?рын ешкім айтпа?анды айту, екіншісі: ?зге ешкімге ??самай, тек ?зінше айту. Осы екі ма?сат орындал?анда ?ана шын м?ніндегі ?деби туынды болады.

5б сынып о?ушысы:__________________
1 - ж?ргізуші:
И?, тек ?ана ?зіне т?н ?згеше мазм?н аш?ан, тек ?ана ?зіне т?н ?згеше пішінін тап?ан шын м?ніндегі шынайы талант екеу болса – бірі, біреу болса - ?зі - ?адыр атамыз.
1 - ж?ргізуші:
Адам шынын айтамын деп сырын айтса, онда ол – оны? жаманды?ы. Ал а?ын шынын айтамын деп сырын айтса, онда б?л оны? а?ынды?ы. Ал а?ын шынын сыр?а б?леп, сырын шын?а балап тол?анса, ?зі ?ана тол?анбай, ?згелерді де тол?ытса онда б?л – оны? даналы?ы.

5в сынып о?ушысы:__________________
2 - ж?ргізуші:
?мірін ?ле?індей, ?ле?ін ?міріндей с?ю, шынын сыр?а б?леп, сырын шын?а балап тол?ану, ?зі ?ана с?ймей, ?згені де с?йсінтіп, ?зі ?ана тол?анбай, ?згені, ?алы? ж?ртты тол?ыта жырлау – ?адыр Мырзалиевті? шы?армашылы? асыл ?абілеті, ?рі а?ынды? асыл ?асиеті.
5а сынып о?ушысы:__________________

5б сынып о?ушысы:__________________

5в сынып о?ушысы:__________________
1 - ж?ргізуші:
А?ын бір с?хбатында Поэзия мені асырады ал мен о?ан не бердім, оны
о?ырман келер д?уір айтар. Осындай та?дыр берген Алла?а ал?ыстан бас?а
айтарым жо? деген екен.

5а сынып о?ушысы:__________________

5б сынып о?ушысы:__________________

5авсынып о?ушысы:__________________
2 — ж?ргізуші:

Б?гінгі жыр кешімізді ?адыр ата жайлы естеліктер т?сіп, тіпті са?ыныш сезімі де келгендей болды. Енді с?з кезегін ?діл?азылар ал?асына берсек.Барлы? ?атысушыларды орта?а ша?ырамын. Же?імпазды шын ж?ректен ??тты?таймыз!
1 - ж?ргізуші:
И?, ?адыр атамызды? ?мірден ?ткеніне аз уа?ыт болса да, оны? м??гілік ?лмейтін ?мірі енді ?ана басталды. ?аза? бар да ?адыр бар. Оны? асыл с?здері ?з д?уіріні? ж?не болаша?ты? ?ніне айналды.
Бірге: Б?гінгі кешімізді тамашала?андары?ыз?а рахмет. ?ош сау болы?ыздар!

?н:Жарал?ан намыстан

Просмотр содержимого документа
«?адыр Мырза ?ліге 80жыл»

Қадыр Мырза Әліге 80жыл

1 - жүргізуші. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар.
2 - жүргізуші. Бармысыздар, қадірлі өнер сүйер қауым.
1 - жүргізуші. Қазақстанның халық жазушысы, Қазақ ССР мемлекеттік Сыйлығының лауреаты, тәуелсіз «Тарлан» сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының алғашқы Әнұраны мәтінінің авторларының бірі, поэзия Пайғамбары, публицист, сыншы, драматург, есімін туған халқының жүрегіне сұлу, сырлы өлеңдерімен өрнектеп жазып кеткен Қадыр Мырза Әлінің шығармашылығына арналған кешімізге хош келдіңіздер.
2 - жүргізуші. Бүгінгі біздің кешімізге арнайы 5сыныптарға арналады.Яғни ақиық ақынның өлеңдерәнен мәнерлеп оқу.Қатысушыларымызға әділ баға беретін әділқазылар:__________________
1 - жүргізуші.
Қадыр Ғинаятұлы Мырзалиев 1935 жылы қаңтардың 5 жұлдызында Батыс Қазақстан облысының Жымпиты ауданында дүниеге келді. Еңбек жолын аудандық комсомол комитетінде пионер және мектеп бөлімінің меңгерушісі болып бастаған жас ақын, жұмыс басты болып жүрсе де шығармашылықтан қол үзбейді. Облыстық «Екпінді құрылыс» газеті (қазіргі «Орал өңірі») алғашқы ақынның «»Бейбітшілік көктемі» атты өлеңін жариялап, Қадыр Мырзалиевтың творчестволық тұсауын кеседі.
2 - жүргізуші Қадыр Мырзалиев 1958 жылы ҚазМУ - дың филология факультетін, аспирантурасын бітіреді. «Балдырған», «Жұлдыз» журналдарында біраз жыл өнімді еңбек етті. Ақынның алғаш өлеңі 1954 жылы «Пионер» журналына жарияланса, «Көктем» атты тұңғыш өлеңдер жинағы 1959 жылы жарық көрді. Содан бері күні бүгінге дейін елуден астам поэзиялық, прозалық және әдеби сын кітаптары шықты.
Өмірбаян арнайы бейнеролик
2 - жүргізуші.
Ақын белгілі бір тақырыпты терең зерттеп зерделейтін жүйе жинақтарды өмірге әкелді. Олар «Ақ отау», «Бұлбұл бағы», «Ой арманы», «Дала дидары», «Домбыра», «Қызыл кітап», «Мәңгі майдан», «Қылыш пен қанжар», «Заман - ай», «Алмас жерде қалмас» тағы басқа жинақтар қазақ поэзиясында бұрын – соңды болып қөрмеген құбылыс ретінде қабылданды. Ақын қаламынан әдебиеттің әр жанрына қатысты шығармалар туды.

Сонымен 1 қатысушымызға кезек берейік.5а сынып оқушысы:______________________
1 - жүргізуші.
Әр дәуір өз ақынын тудырады десек, Қадыр шығармалары оның өзі өмір сүрген жылдардағы көркем тілмен жазылған шежіре десе болады. Қадыр Мырзалиевтің поэзиясы сан қырлы. Олар адал еңбек, пәк махаббат, биік адамгершілік, Отан, дәуір, халық, қазақ мінезі, елге, жерге сүйіспеншіліктен бастап, барлық жақсылық атаулыға сүйсініп, соғыс қаупінен бастап, туған табиғатқа деген немқұрайлыққа дейінгі барлық әлеуметтік келеңсіздіктерге ашынады. Ақынның осындай ойлары өз халқына жаухар жырлары арқылы жетіп отырды.
Келесі қатсыушымыз 5б сынып оқушысы:__________________
2 - жүргізуші.
«Қадырды білмейтін қазақ әсте жоқ. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзін білмесе де сөзін біледі», - деп белгілі жазушы, мемлекеттік, қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев тегін айтпаған. Шынында, Қадыр Мырза Әлі өмір бойы қолынан жүйрік қаламы түспеген үлкен дарын, үлкен талант иесі.
1 - жүргізуші.
Қадыр Мырза Әлі - балалар ақыны. Ал ақындықтың ішінде балалар ақыны болудан асқан қиындық жоқ. Себебі үлкен адам, есейген адамның бала сезіміне жақындауы қиын. Бала ойымен, бала қиялымен өлең жазу нағыз талантты ақынның ғана қолынан келер.
Қадыр атамыздың көптеген өлеңдері мектеп оқулықтарына енді. Ақын өзінің әзіл, ойнақы жырларымен тентектікті, жалқаулықты әжуалап, өз оқушысын жақсы өнеге, сүйкімді қылыққа меңзейді, шағын өлеңдері арқылы оқырманын өзгеше бір толғаныстарға түсіріп, оның сезімін тербейді.

5в сынып оқушысы:__________________
2 - жүргізуші.
Ол дүниенің барлық тынысын, жаратылыс әлеміндегі барлық құбылыстарды, құстың сайрағанын, жан - жануарлардың қаракеттерін бақылап, көкірегіне түйіп, көргендерін балаларға қаз - қалпында жеткізуге аямаған. Оның « Күміс қоңырау», «Дала дидары», «Бұлбұл бағы», «Домбыра», тағы басқа жыр жинақтары балаларға арналған.

5а сынып оқушысы:__________________
1 - жүргізуші.
Сондықтан да Қазақстанда ең оқырманы көп, балалардан достары көп ақын Қадыр атамыз деп айта аламыз. Оның өлеңдері орыс және туысқан тіліне аударылды. Бұл ақын үшін де, біз үшін де үлкен мақтаныш.
«Жалқаубек» әні. видео
2 - жүргізуші:
Адам әдебиетке сұлудың бұрымындай өрілген екі мақсатпен келеді. Бірі: өзінен бұрын ешкім айтпағанды айту, екіншісі: өзге ешкімге ұқсамай, тек өзінше айту. Осы екі мақсат орындалғанда ғана шын мәніндегі әдеби туынды болады.

5б сынып оқушысы:__________________
1 - жүргізуші:
Иә, тек қана өзіне тән өзгеше мазмұн ашқан, тек қана өзіне тән өзгеше пішінін тапқан шын мәніндегі шынайы талант екеу болса – бірі, біреу болса - өзі - Қадыр атамыз.
1 - жүргізуші:
Адам шынын айтамын деп сырын айтса, онда ол – оның жамандығы. Ал ақын шынын айтамын деп сырын айтса, онда бұл оның ақындығы. Ал ақын шынын сырға бөлеп, сырын шынға балап толғанса, өзі ғана толғанбай, өзгелерді де толқытса онда бұл – оның даналығы.

5в сынып оқушысы:__________________
2 - жүргізуші:
Өмірін өлеңіндей, өлеңін өміріндей сүю, шынын сырға бөлеп, сырын шынға балап толғану, өзі ғана сүймей, өзгені де сүйсінтіп, өзі ғана толғанбай, өзгені, қалың жұртты толқыта жырлау – Қадыр Мырзалиевтің шығармашылық асыл қабілеті, әрі ақындық асыл қасиеті.
5а сынып оқушысы:__________________

5б сынып оқушысы:__________________

5в сынып оқушысы:__________________
1 - жүргізуші:
Ақын бір сұхбатында Поэзия мені асырады ал мен оған не бердім, оны
оқырман келер дәуір айтар. Осындай тағдыр берген Аллаға алғыстан басқа
айтарым жоқ деген екен.

5а сынып оқушысы:__________________

5б сынып оқушысы:__________________

5авсынып оқушысы:__________________
2 — жүргізуші:

Бүгінгі жыр кешімізді Қадыр ата жайлы естеліктер түсіп, тіпті сағыныш сезімі де келгендей болды. Енді сөз кезегін әділқазылар алқасына берсек.Барлық қатысушыларды ортаға шақырамын. Жеңімпазды шын жүректен құттықтаймыз!
1 - жүргізуші:
Иә, Қадыр атамыздың өмірден өткеніне аз уақыт болса да, оның мәңгілік өлмейтін өмірі енді ғана басталды. Қазақ бар да Қадыр бар. Оның асыл сөздері өз дәуірінің және болашақтың үніне айналды.
Бірге: Бүгінгі кешімізді тамашалағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар!

Ән:Жаралған намыстан


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
?адыр Мырза ?ліге 80жыл

Автор: Аяулым ?айырбекова Н?рланбек?ызы

Дата: 10.02.2016

Номер свидетельства: 291352

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(164) "Балалар ?дебиетіні? ?ш б?йтерегі - М?зафар ?лімбаев, Т?манбай Молда?алиев ж?не ?адыр Мырза ?лі "
  ["seo_title"] => string(102) "balalar-diebiietinin-ush-b-itierieghi-mu-zafar-limbaiev-tu-manbai-moldag-aliiev-zh-nie-k-adyr-myrza-li"
  ["file_id"] => string(6) "171596"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1423682026"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(55) "презентация " ?адыр Мырза Али " "
  ["seo_title"] => string(32) "priezientatsiia-k-adyr-myrza-ali"
  ["file_id"] => string(6) "195304"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1427893041"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(57) ""Қазақ жырының Қадыры" баяндама"
  ["seo_title"] => string(33) "k-azak-zhyrynyn-k-adyry-baiandama"
  ["file_id"] => string(6) "215321"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1432647176"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(86) "Ашы? саба? та?ырыбы: ?адыр Мырза ?лі «К?рі ?ыран» "
  ["seo_title"] => string(49) "ashyk-sabak-tak-yryby-k-adyr-myrza-li-k-ri-k-yran"
  ["file_id"] => string(6) "179034"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1424939309"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "?адыр Мырза ?ли. ?й?ышыл. "
  ["seo_title"] => string(26) "k-adyr-myrza-li-u-ik-yshyl"
  ["file_id"] => string(6) "230733"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1442246132"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства