kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

План открытого урока

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                           

Բաց դասի պլան

 

Դաս`                   ՏՀՏ-ի կիրառմամբ

Դասարան`        9րդ 

Թեմա`                Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովում: Սևրի

                             պայմանագիրը

 

Դասի նպատակը

Սովորողին ներկայացվող պահանջները՝ 

Իմանան`

-  Փարիզի խորհրդաժողովի հրավիրման ժամանակը

-  Հայկական պատվիրակությունների գործունեությունը Փարիզի

    խորհրդաժողովում

-  Միացյալ և անկախ Հայաստանի հռչակումը

-  Հայկական հարցը Սան Ռեմոյի կոնֆերանսում

-  Սևրի պայմանագիրը և Հայաստանը

Կարողանան՝      

 - ներկայացնել   փաստերը, վերլուծել, համադրել, հակադրել

- ցուցաբերել հանդուրժողականություն, համախմբվածություն  ընդհանուր                                  

  գաղափարի շուրջ

-Աշակերտների մոտ ձևավորել հայրենասիրություն, ազգային արժանապատվության զգացում.

Հիմնական հասկացություններ և անուններ`

<<Միացյալ Հայաստանի հռչակագրի ակտ>>,  Սան Ռեմո, Վուդրո Վիլսոն, արբիտր (իրավարար), Հայաստանի հովանավորության մանդատ, Արևելյան լեգեոն (հայկական լեգեոն),  ճակատամարտ, պատերազմ,  ինքնավար Կիլիկիա

Դասի տիպը` ինտեգրված

Մեթոդներ՝        հարցման, ստուգելու, բացատրելու, ցուցադրելու, խմբային,

                             գործնական աշխատանք, համակարգչային ցուցադրություն,        

                              վերլուծություն

Միջառարկայական կապեր`

Հայաստանի աշխարհագրություն, համաշխարհային պատմություն, ռազմագիտություն

Ուսումնական նյութեր՝      գրքեր, տետրեր, քարտեզ, նկարներ, լրացուցիչ

                                                գրականություն, սահիկներ

Դասի ընթացքը

Կազմակերպչական մաս`        

                                                          Խթանման փուլ`                   

Մտագրոհի  միջոցով անդրադառնալ առաջին աշխարհամարտի ավարտական փուլին::

Դասահարցում՝ /3-4 աշակերտ / համակարգչային ցուցադրությամբ

- աշակերտները սահիկների միջոցով  ներկայացնում են իրենց աշխատանքը 

                                                             Կշռադատման փուլ`             

-  <<Պատմական  հիշողությունների  հինգ  օղակներ>>-ի միջոցով՝ Սևրի պայմանագրի առանձնահատկությունները.

 

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Պատմական փոփոխություններ,

եզրակացություններ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ո՞Վ/Ի՞ՆՉ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

 

ՓԱՍՏ

                                                     

                                           Թեմայի ամփոփում  - հարցերի միջոցով:

1.Երբ է ստորագրվել Սևրի պայմանագիրը;

2.ՀՀ-ի անունից ով ստորագրեց այն

3.Ինչ էր նախատեսվում պայմանագրում

4.Ով  պետք է գծեր Հայաստանի սահմանները

5.Երբ նա կատարեց այդ գործը

6. Ինչու չիրականացավ Սևրի պայմանագիրը

 

                                                 Գնահատում`                          

Նոր նյութի հաղորդում`       Իրադրությունը Կիլիկիայում և կիլիկիահայությունը:   

                                              

                                                 2.   Տնային աշխատանքի հանձնարարում:       

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«План открытого урока»

Արտալսարանային աշխատանք

Ինչ՞պես եմ պատրաստվում դասինՆախ վերցնում եմ թեմատիկ պլանը , կազմված Չափորոշչին և ծրագրին համապատասխան:Նկատի եմ ունենում ժամաքանակը, օգտագործում եմ տարբեր մեթոդներ,հնարներ, դասագիրք, քարտեզ ,նկարներ,լրացուցիչ գրականություն:Դասի պլան

гÛáó ä³ïÙáõÃÛáõÝ

¸³ë³ñ³ÝÁ- VIII

»ٳݪ

Ð³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ í»ñ»ÉùÁ: ÎñÃáõÃÛáõÝÁ:

¸³ëÇ Ýå³ï³ÏÁª

 • ¶³Õ³÷³ñ ï³É ѳÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ 19-ñ¹ ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ,

 • Â»Ù³Ý Ûáõñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ³ß³Ï»ñïÁ å»ïù ¿ Çٳݳª

² ٳϳñ¹³Ï – Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÷³ëï»ñÝ áõ ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ,

´ ٳϳñ¹³Ï – Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µÝ³·³í³éÝ»ñÁ, ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ­Ý»ñÁ,

¶ ٳϳñ¹³Ï – Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ñí»ëïÇ ·áñÍ»ñÁ:

ÊݹñÇÝ»ñÁª

 • ²ß³Ï»ñïÁ å»ïù ¿ ϳñáճݳª

² ٳϳñ¹³Ï – µ³ó³ïñ»É Ùß³ÏáõÛÃÇ í»ñ»ÉùÇ å³ï׳éÝ»ñÁ

´ ٳϳñ¹³Ï – í»ñÉáõÍ»É ³ñ¨»É³Ñ³Û ¨ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ ÁݹѳÝáõñ ·Í»ñÁ ¨ ³­é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

¶ ٳϳñ¹³Ï – ·Ý³Ñ³ï»É Ùß³ÏáõÛÃÇ ¹»ñÁ ѳ۳å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ Ñá·¨áñ ³ñ­Å»ùÝ»ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ:

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁª

 • ¾çÙdzÍÝÇ Ðá·¨áñ Ö»Ù³ñ³Ý, ÞáõßÇÇ ¨ ºñ¨³ÝÇ Ç·³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ, ì³ñ³·³ «Ä³é³Ý·³­íáñ³ó¦ í³ñųñ³Ý, γñÇÝÇ ê³Ý³ë³ñÛ³Ý í³ñųñ³Ýï

Ø»Ãá¹Ý»ñÁª

гñó áõ å³ï³ë˳Ý, ½ñáõÛó, §äðƼز¦, §Øï³·ñáѦ ¨ ³ÛÉÝ:

γѳíáñáõÙÁª

ø³ñ﻽, ѳٳϳñ·Çã, ³ïɳë, ·ñù»ñ ¨ ³ÛÉÝ:

¸³ëÇ ÁÝóóùÁ

 1. γ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ù³ë

 2. ²Ý¹ñ³¹³ñÓ Ý³Ëáñ¹ ¹³ëÇÝ

 3. îݳÛÇÝ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÙ

 4. Üáñ ¹³ëÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ

ÊóÝáõÙ

ØÞ²ÎàôÚÂ

²Ûë ÷áõÉáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ §Øï³·ñáѦ í³ñÅáõÃÛáõÝÁ, å³ñ½»Éáõ, û DZÝã ·Çï»Ý »ñ»Ë³­Ý»ñÁ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ:

ÆÙ³ëïÇ ÁÝϳÉáõÙ

гݷ³Ù³Ý³ÉÇó Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ¹³ëÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÷³ëï»ñÝ áõ ѳëϳóáõÃÛáõÝ­Ý»ñÁ:

Îßé³¹³ïáõÙ

²Ûë ѳïí³Íáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ §ä³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï¦ í³ñÅáõÃÛáõÝÁª ³é³ÝÓݳóÝ»Éáí ¹åñáóÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ãí»ñÝ áõ í³Ûñ»ñÁ:

¶Ý³Ñ³ïáõÙª

¶Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³é³í»É ³ÏïÇí ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ áñå»ë Ëñ³ËáõëáõÙ ·Ý³­Ñ³ïíáõÙ »Ý ³é³í»É å³ëÇíÝ»ñÁ, ï³Éáí ݳ¨ Éñ³óáõóÇã ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñ:

²Ý¹ñ³¹³ñÓª

êï»ÕÍ»É Ý»ñ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¨ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï³åª Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõÃÛáõ­ÝÇó, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝÇó, ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó:

Üáñ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñª

¶ñ»É ¶¨áñ· ¸ Î. äáÉë»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
План открытого урока

Автор: Овсепяан Сюзанна Ашотовна

Дата: 08.05.2020

Номер свидетельства: 549018

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(109) "План открытого урока на тему "Обработка кармана в листочку" "
  ["seo_title"] => string(60) "plan-otkrytogho-uroka-na-tiemu-obrabotka-karmana-v-listochku"
  ["file_id"] => string(6) "173375"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423987793"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(187) "План открытого урока английского языка во 2 «А» классе на конкурс «Нескучный урок» Тема урока: Spell octopus"
  ["seo_title"] => string(95) "planotkrytoghourokaanghliiskoghoiazykavo2aklassienakonkursnieskuchnyiuroktiemaurokaspelloctopus"
  ["file_id"] => string(6) "312075"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1459281819"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(102) "План открытого урока "История театра. Ярмарочный театр" "
  ["seo_title"] => string(58) "plan-otkrytogho-uroka-istoriia-tieatra-iarmarochnyi-tieatr"
  ["file_id"] => string(6) "123782"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1414569846"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(154) "Сценарный план открытого урока по английскому языку Тема: «Colours. What is your favourite colour?» "
  ["seo_title"] => string(100) "stsienarnyi-plan-otkrytogho-uroka-po-anghliiskomu-iazyku-tiema-colours-what-is-your-favourite-colour"
  ["file_id"] => string(6) "129934"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1415797089"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(133) "план открытого урока по теме "Трудовой договор.Трудовые правоотношения""
  ["seo_title"] => string(77) "plan-otkrytogho-uroka-po-tiemie-trudovoi-doghovor-trudovyie-pravootnoshieniia"
  ["file_id"] => string(6) "286505"
  ["category_seo"] => string(16) "obschestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454344971"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства