kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Салауаттылы? –?мір салты

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырып: Салауаттылы? –?мір салты   1.02.16ж

??ндылы?: Д?рыс ?рекет

?асиет. жауапкершілік, тазалы?, адамгершілік

Сынып:8 о?ушы саны:12

М??алім :Сілеум?ханова Назымг?л

Саба?ты? ма?саты: о?ушылар?а салауатты ?мір салты туралы т?сінік ?алыптастыра,д?рыс ?рекет  ??ндылы?ыны? м?нін  ашу.
Міндеттері:
- жаман ?деттерден туатын аурулар туралы білімдерін жетілдіру.
- ?мірге, адамзат ?рпа?ына деген аяушылы? сезімін ояту, ауруды?
алдын алуды ?йрету.
- т?ні де, жаны да таза, ?рі сау болаша? ?рпа?ты т?рбиелеу.

 

Ресурс: интерактивті та?та, слайд, тірек-сызба, суреттер, буклет, на?ыл с?здер,бейне ролик, ?уен

Саба? барысы:

1.?йымдастыру.  5Т ережесі

Тынышты? с?ті. «Н?р?а б?леу»

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.
Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.
Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді? ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.
Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді.
Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.
Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».
Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде отыра т?ры?ыз.
Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.
Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.
Рахмет.

?андай сезімде болды?ыздар?

Саба? барысын талдау

Топ?а б?лу. О?ушыларды ту?ан к?ндеріне орай/ жыл мезгілдері/

?й  тапсырмасы : шы?армашылы? тапсырма

 Ма?ал –м?телдер топтамасы

«Мені? спортта?ы же?ісім» ой тол?ау

/ о?ушылар  ?з ж?мыстарын  ?ро?айды /

                        Д?йекс?з
«Ауырып ем іздегенше,
Ауырмауды? жолын ізде! (ма?алды? ма?ынасына т?сінік беріледі)

?лдар мен ?ыздар?а жеке о?ыту, д?птерге жаздыру

 -Ауырмауды? ?андай жолдарын  білесі?дер?

-Ол ?шін біз  ?андай шаралар ?олданамыз?

-Салауатты ?мір салты дегеніміз не ?

М??алім сыйы: бейне баян

«Мен ?мірді с?йемін»

 Ойланайы?, пікірлесейік
Адамны? салауатты ?мір с?руіне не кедергі болуы м?мкін?
Зиянды ?деттерге адам неліктен ?йір болады?
Зиянды ?деттерден аула? болу ?шін адам?а ?андай ?асиеттер керек?
Зиянды ?деттерге нелер жатады?
Т?йін:

Жас?спірімдерді? к?з?арасына, тал?амына, ??штарлы?ына оларды? айналасында?ылар, ??рбы - ??рдас, серіктестері ы?пал етеді.
Ерік - к?ші ?лсіз, рухани д?ниесі таяз адамдар ?ркез ?зіні? жа?ымсыз істеріне сылтау іздеп «тек бір рет» деген ережені басшылы??а алады. ?мірлік ?станымы мен ма?саттарын ая??а басады, содан кейін б?рі солай кете береді. Осыдан кейін жа?сы болар деп ?міттенеді. Осылайша бір рет д?рменсіздік к?рсету, келесісін ту?ызады. Осылай ?намсыз ?ылы?тар ?айталана беріп, ол жа?ымсыз да?ды?а айналады.

М?тінмен ж?мыс Б. Со?па?баев   Жекпе - жек
с?ра?-жауап

-М?ратты спорт?а жетелеген не н?рсе?
 -Ол же?іс биігін ?алай ба?ындырды?
 -Спортты? ?андай т?рін ж?не оны не ?шін ?натасы??
 
Д?птермен ж?мыс
1. тапсырма
На?ыл с?зді о?ы?дар. Салауатты ?мір салты мен денсаулы?ты ны?айту?а ж?рдемдесетін іс - шаралар ?сыны?дар.
( ?р топ?а, іс - шаралар ?сынады)

Ойланып к?рейік
Денсаулы? - адам ?міріндегі басты ??ндылы?. «Бірінші байлы? - денсаулы?» деп халы? тегін айтпа?ан. Адам мы?ты денсаулы?ты? ар?асында ?мірде кездесетін ауыртпалы?тарды же?уге, ?абілет - дарынын дамытып, шы?армашылы? де?гейге к?теріле алады. Сонды?тан денсаулы??а саналы ?арап, спортпен ш??ылданып, уа?ытында тама?танып, дене ахуалыны? бабында болуына жа?дай жасау керек. Маск?немдік, шылым шегу, наша?орлы? жолына т?су денсаулы?ы?ды ?з ?олы?нан ??рту болып есептеледі.
Жа?а а?парат
«Бізді? ?міріміз ?аншалы?ты зиянды ?деттерден т?ратынын к?пшілігіміз ескере бермейміз.
Егер адам ба?ытты, жайлы, дені сау, ?стамды, дербес ж?не табысты болса, о?ан ?з ?деттерін ?згертуді? ?ажеті жо?. Егер ?деттер денсаулы??а зиянды ж?не жеке т?л?а ?шін ?ауіпті болса, оны? ?згелерге деген ?ауіпсіз ?арым - ?атынасы б?зыла ?алса, онда тез арада шара ?олдану керек.
К?п жасау, дені сау, ба?ытты болу - адамны? ?з ?олында?ы іс».


2. тапсырма
?зі?ді жа?сы к?ресі? бе?
С?ра?тар?а м?мкіндігінше тез, к?п ойланбастан «и?» немесе «жо?» деп жауап бер.
1. ?зі?ді осы ?алпы?да жа?сы к?ресі? бе?
2. С?тсіздік сені ?удалай бере ме?
3. Шешім ?абылдамас б?рын айнала?да?ыларды? пікіріне ж?гінесі? бе?
4. ?йы?тар алдында осы к?нгі барлы? ?ылы?тары? мен с?здері?ді ?айта бастан кешіру жиі бола ма?
5. Бас?а біреу егер сені? орны?да болса, ?зін ?алай ?стайтынын жиі елестетесі? бе?
6. ?зі?ді к?зі?ше ма?та?ан кезде ?яласы? ба?
7. Сен ?за? уа?ыт жал?ызды?та бола аласы? ба?
8. Сені? к??іл - к?йі? материалды? жа?дайы?а байланысты ма?
9. Бір н?рсені? жаманды??а со?тыратынын алдын ала сезесі? бе?
10. ?з сезімі?ді айтып жеткізу - са?ан проблема ма?
тапсырмада?ы тесті? кілті

1-5 ?пай  ?зі?е сенімсізсі?/ Са?ан ?зі?е к?бірек сену керек!/

5-8 ?пай  асы?ыс шешім ?абылдайсы? /сабырлы,жан-жа?ы?а байыппен ?ара /
0 - 10?пай ?зі?ді  ??рметтейсі?

 

Шы?армашылы? тапсырма

Топтастыру ?дісімен зиянды заттарды? ?ауіптілігін тал?ылап, ж?мыстанды. Топты? зерттеу ?дісі бойынша  4 топ о?ушыларына тапсырма берілді.

1топ. Суреттеу /Зиянды заттарды? денсаулы??а ?сері туралы статистикалы? м?лімет берді.

2.топ  Д?лелдеу /зиянды заттарды? денсаулы??а ?серін бейнероликпен ж?не т?жірибе ж?зінде  к?рсетті/

3.топ  ?олдану Газет шы?ару /Зиянды заттардан аула? болу?а насихаттайтын газет шы?арды/

Т?йін:  Талдау. /?р топтан ?арсы топтар?а с?ра?тар ?ойылып, ортада тал?ылады./

Ж?пты? ж?мыс  «Салауатты ?мір салты»с?йлемді ая?та ?

1.Сапалы тама?тану-/Денсаулы?ты са?тау, Бос уа?ытты
жеке бас гигиенасын са?тау спортпен ш??ылдану тиімді пайдалану/
Денсаулы?ты? достары- /Демалу Тазалы? Тиімді тама?тану /
Зиянды ?деттер- /Сала?ты? Д?рыс тама?танбау
Денсаулы?ты? ?астары- /Жал?аулы? Ашуша?ды? К?н т?ртібін са?тамау/

2. К?п н?ктені? орнына тиісті есімдіктерді ?ойып жазы?дар.
.. дене шыны?тырамын... салауатты ?мір с?реміз... таза ауамен демаласыз... д?рыс тама?таны?дар... денсаулы?ыма зиян келтірмейді

Есімдік
Есімдік бас?а с?з таптарыны? (зат есім, сын есім, сан есім) орнына ?олданылатын жалпы ма?ыналы с?здерден т?рады. Мысалы: Айг?л келді дегенні? орнына – Ол келді, журналды о?ы – мынаны о?ы.

Та?тамен ж?мыс «Т?рбие к?зі халы?та»?аза? хал?ыны? салауаттылы??а байланысты ма?ал-м?телдеріні? жал?асын табу.

 1. Ішпеген,шылым шекпеген, Жасайды.. /жылдар к?птеген./        2.   ?зарт?ы? келсе./??мырды/, Таста./ ара? пен шылымды/ 3.  Темекіні? кермегі,Еріккенні?../ ермегі.//                                             4.   Елемеген./ауру// жаман, кірмеген дау жаман                                           5.   Іздеп ал?ан./ауруды?,// емі./табылмас. /                                                      6.   Демі барды? -./ емі /бар.                                                                       7.   Ауруды?./жа?сысы/ жо?, ../Д?ріні?/т?ттісі жо?.

Топпен ?н: «?мірі?е  нем??ралы ?арама»

с?зі: С.Сетман.?ні:С.Д?рібаев

?й тапсырмасы :

Шылым шегу себептерін аны?тау ?шін ?з таныстары?ызды? арасында зерттеу ж?мысын ж?ргізу, келесі саба?та талдау.


Со??ы тынышты? с?ті                                                                                               Баяу ?уен ты?дай отырып, б?гінгі саба?ымызда айтыл?андай «Дені сауды? – жаны сау» демекші, бізді? ?міріміз, денсаулы?ымыз ?з ?олымызда екенін ?те жа?сы т?сінеміз. Деніміз сау болса, отбасымызда да, достарымызбен де, мектепте заманауи білімді ме?геруде де елімізді? к?ркеюіне ?лесімізді ?осамыз. К??іліміз шат, жанымыз тыныш болады. Осы к??іл - к?йде с?л тынышты?та отырайы?. Тынышты?, тынышты?! Тынышты? барлы? жерде, тынышты? б?кіл ?лемде! 

Просмотр содержимого документа
«Салауаттылы? –?мір салты»

Тақырып: Салауаттылық –өмір салты 1.02..16ж

Құндылық: Дұрыс әрекет

Қасиет . жауапкершілік, тазалық, адамгершілік

Сынып:8 оқушы саны:12

Мұғалім :Сілеумұханова Назымгүл

Сабақтың мақсаты: оқушыларға салауатты өмір салты туралы түсінік қалыптастыра,дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу .
Міндеттері:
- жаман әдеттерден туатын аурулар туралы білімдерін жетілдіру.
- өмірге, адамзат ұрпағына деген аяушылық сезімін ояту, аурудың
алдын алуды үйрету.
- тәні де, жаны да таза, әрі сау болашақ ұрпақты тәрбиелеу.

Ресурс: интерактивті тақта, слайд, тірек-сызба, суреттер, буклет, нақыл сөздер,бейне ролик, әуен

Сабақ барысы:

1.Ұйымдастыру. 5Т ережесі

Тыныштық сәті. «Нұрға бөлеу»

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.
Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты.
Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.
Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.
Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.
Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен Нұрмын».
Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз...
Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.
Жаймен көзіңізді ашуға болады.
Рахмет.

Қандай сезімде болдыңыздар?

Сабақ барысын талдау

Топқа бөлу. Оқушыларды туған күндеріне орай/ жыл мезгілдері/

Үй тапсырмасы : шығармашылық тапсырма

Мақал –мәтелдер топтамасы

«Менің спорттағы жеңісім» ой толғау

/ оқушылар өз жұмыстарын қроғайды /

Дәйексөз
«Ауырып ем іздегенше,
Ауырмаудың жолын ізде! (мақалдың мағынасына түсінік беріледі)

Ұлдар мен қыздарға жеке оқыту, дәптерге жаздыру

-Ауырмаудың қандай жолдарын білесіңдер?

-Ол үшін біз қандай шаралар қолданамыз?

-Салауатты өмір салты дегеніміз не ?Мұғалім сыйы: бейне баян

«Мен өмірді сүйемін»


Ойланайық, пікірлесейік
Адамның салауатты өмір сүруіне не кедергі болуы мүмкін?
Зиянды әдеттерге адам неліктен үйір болады?
Зиянды әдеттерден аулақ болу үшін адамға қандай қасиеттер керек?
Зиянды әдеттерге нелер жатады?
Түйін:

Жасөспірімдердің көзқарасына, талғамына, құштарлығына олардың айналасындағылар, құрбы - құрдас, серіктестері ықпал етеді.
Ерік - күші әлсіз, рухани дүниесі таяз адамдар әркез өзінің жағымсыз істеріне сылтау іздеп «тек бір рет» деген ережені басшылыққа алады. Өмірлік ұстанымы мен мақсаттарын аяққа басады, содан кейін бәрі солай кете береді. Осыдан кейін жақсы болар деп үміттенеді. Осылайша бір рет дәрменсіздік көрсету, келесісін туғызады. Осылай ұнамсыз қылықтар қайталана беріп, ол жағымсыз дағдыға айналады.

Мәтінмен жұмыс Б. Соқпақбаев Жекпе - жек
сұрақ-жауап

-Мұратты спортқа жетелеген не нәрсе?
-Ол жеңіс биігін қалай бағындырды?
-Спорттың қандай түрін және оны не үшін ұнатасың?

Дәптермен жұмыс
1. тапсырма
Нақыл сөзді оқыңдар. Салауатты өмір салты мен денсаулықты нығайтуға жәрдемдесетін іс - шаралар ұсыныңдар.
( әр топқа , іс - шаралар ұсынады)

Ойланып көрейік
Денсаулық - адам өміріндегі басты құндылық. «Бірінші байлық - денсаулық» деп халық тегін айтпаған. Адам мықты денсаулықтың арқасында өмірде кездесетін ауыртпалықтарды жеңуге, қабілет - дарынын дамытып, шығармашылық деңгейге көтеріле алады. Сондықтан денсаулыққа саналы қарап, спортпен шұғылданып, уақытында тамақтанып, дене ахуалының бабында болуына жағдай жасау керек. Маскүнемдік, шылым шегу, нашақорлық жолына түсу денсаулығыңды өз қолыңнан құрту болып есептеледі.
Жаңа ақпарат
«Біздің өміріміз қаншалықты зиянды әдеттерден тұратынын көпшілігіміз ескере бермейміз.
Егер адам бақытты, жайлы, дені сау, ұстамды, дербес және табысты болса, оған өз әдеттерін өзгертудің қажеті жоқ. Егер әдеттер денсаулыққа зиянды және жеке тұлға үшін қауіпті болса, оның өзгелерге деген қауіпсіз қарым - қатынасы бұзыла қалса, онда тез арада шара қолдану керек.
Көп жасау, дені сау, бақытты болу - адамның өз қолындағы іс».


2. тапсырма
Өзіңді жақсы көресің бе?
Сұрақтарға мүмкіндігінше тез, көп ойланбастан «иә» немесе «жоқ» деп жауап бер.
1. Өзіңді осы қалпыңда жақсы көресің бе?
2. Сәтсіздік сені қудалай бере ме?
3. Шешім қабылдамас бұрын айналаңдағылардың пікіріне жүгінесің бе?
4. Ұйықтар алдында осы күнгі барлық қылықтарың мен сөздеріңді қайта бастан кешіру жиі бола ма?
5. Басқа біреу егер сенің орныңда болса, өзін қалай ұстайтынын жиі елестетесің бе?
6. Өзіңді көзіңше мақтаған кезде ұяласың ба?
7. Сен ұзақ уақыт жалғыздықта бола аласың ба?
8. Сенің көңіл - күйің материалдық жағдайыңа байланысты ма?
9. Бір нәрсенің жамандыққа соқтыратынын алдын ала сезесің бе?
10. Өз сезіміңді айтып жеткізу - саған проблема ма?
тапсырмадағы тестің кілті

1-5 ұпай өзіңе сенімсізсің/ Саған өзіңе көбірек сену керек!/

5-8 ұпай асығыс шешім қабылдайсың /сабырлы,жан-жағыңа байыппен қара /
0 - 10ұпай өзіңді құрметтейсің


Шығармашылық тапсырма

Топтастыру әдісімен зиянды заттардың қауіптілігін талқылап, жұмыстанды. Топтық зерттеу әдісі бойынша 4 топ оқушыларына тапсырма берілді.

1топ . Суреттеу /Зиянды заттардың денсаулыққа әсері туралы статистикалық мәлімет берді.

2.топ Дәлелдеу /зиянды заттардың денсаулыққа әсерін бейнероликпен және тәжірибе жүзінде  көрсетті/

3.топ Қолдану Газет шығару /Зиянды заттардан аулақ болуға насихаттайтын газет шығарды/

Түйін: Талдау. /әр топтан қарсы топтарға сұрақтар қойылып, ортада талқылады./


Жұптық жұмыс «Салауатты өмір салты»сөйлемді аяқта ?

1.Сапалы тамақтану-/Денсаулықты сақтау, Бос уақытты
жеке бас гигиенасын сақтау спортпен шұғылдану тиімді пайдалану/
Денсаулықтың достары- /Демалу Тазалық Тиімді тамақтану /
Зиянды әдеттер- /Салақтық Дұрыс тамақтанбау
Денсаулықтың қастары- /Жалқаулық Ашушаңдық Күн тәртібін сақтамау/

2. Көп нүктенің орнына тиісті есімдіктерді қойып жазыңдар.
..... дене шынықтырамын. ..... салауатты өмір сүреміз. ..... таза ауамен демаласыз. ..... дұрыс тамақтаныңдар. ....... денсаулығыма зиян келтірмейді

Есімдік
Есімдік басқа сөз таптарының (зат есім, сын есім, сан есім) орнына қолданылатын жалпы мағыналы сөздерден тұрады. Мысалы: Айгүл келді дегеннің орнына – Ол келді, журналды оқы – мынаны оқы
.


Тақтамен жұмыс «Тәрбие көзі халықта»Қазақ халқының салауаттылыққа байланысты мақал-мәтелдерінің жалғасын табу.

 1. Ішпеген,шылым шекпеген, Жасайды....... /жылдар көптеген./ 2.   Ұзартқың келсе ..../ғұмырды/, Таста.../ арақ пен шылымды/ 3.  Темекінің кермегі,Еріккеннің...../ ермегі.// 4.   Елемеген ..../ауру// жаман, кірмеген дау жаман 5.   Іздеп алған ..../аурудың,// емі ..../табылмас. / 6.   Демі бардың -....../ емі /бар. 7.   Аурудың ..../жақсысы/ жоқ, ...../Дәрінің/тәттісі жоқ.Топпен ән: «Өміріңе немқұралы қарама»

сөзі: С.Сетман.Әні:С.Дәрібаев

Үй тапсырмасы :

Шылым шегу себептерін анықтау үшін өз таныстарыңыздың арасында зерттеу жұмысын жүргізу, келесі сабақта талдау.


Соңғы тыныштық сәті Баяу әуен тыңдай отырып, бүгінгі сабағымызда айтылғандай «Дені саудың – жаны сау» демекші, біздің өміріміз, денсаулығымыз өз қолымызда екенін өте жақсы түсінеміз. Деніміз сау болса, отбасымызда да, достарымызбен де, мектепте заманауи білімді меңгеруде де еліміздің көркеюіне үлесімізді қосамыз. Көңіліміз шат, жанымыз тыныш болады. Осы көңіл - күйде сәл тыныштықта отырайық.
Тыныштық, тыныштық! Тыныштық барлық жерде, тыныштық бүкіл әлемде!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Салауаттылы? –?мір салты

Автор: Сілеум?ханова Назымг?л Жетпісбай?ызы

Дата: 01.03.2016

Номер свидетельства: 300821

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(69) ""Салауаттылы? -?мір салты" т?рбие са?аты"
  ["seo_title"] => string(39) "salauattylyk-omir-salty-t-rbiie-sag-aty"
  ["file_id"] => string(6) "289478"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454829804"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "Салауаттылы?-?мір салты"
  ["seo_title"] => string(22) "salauattylykomirsalty1"
  ["file_id"] => string(6) "279455"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1453227132"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(39) "Салауатты - ?мір салты"
  ["seo_title"] => string(22) "salauatty-omir-salty-1"
  ["file_id"] => string(6) "306695"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458186615"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(177) "?лтты? спорт ойындары ар?ылы кіші мектеп жасында?ы о?ушыларды салауатты ?мір салтына ?алыптастыру."
  ["seo_title"] => string(107) "u-lttyk-sport-oiyndary-ark-yly-kishi-miektiep-zhasyndag-y-ok-ushylardy-salauatty-omir-saltyna-k-alyptastyru"
  ["file_id"] => string(6) "294273"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1455629321"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Санды 2-ге к?бейту ж?не б?лу "
  ["seo_title"] => string(33) "sandy-2-ghie-kobieitu-zh-nie-bolu"
  ["file_id"] => string(6) "237153"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1444238329"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства