kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба? жоспары Ана - ба?ыт, Ана - к?н

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:  АНА - ба?ыт, АНА – к?н

Ма?саты: Ата-аналарды? мектеппен байланысын арттыру, о?ушылар?а ана пейілі мен махабатын сезіндіру, ананы арда?тай білуге т?рбиелеу.

О?ушыларды? бойына ананы сыйлау, ??рметтеу,?неге т?ту сия?ты ?асиеттерді сі?іру, ?лкенге ізетті болуды, отбасы м?шелеріні? арасында?ы бауырмалды?, ?айырымдылы?, досты? ?арым- ?атынасты  ?алыптастыру. Баланы? жан- жа?ты ?з еліні?, хал?ыны? ?амын ойлайтын,  ата- анасын, жора-  жолдасын  сыйлай білетін, азамат т?рбиелеумен ?атар, ?лтты? т?рбиені насихаттау.

К?рнекілігі: интерактивті та?та, т?рлі формада?ы ?има ?а?аздар, «?мір» а?ашы,ж?рекше.

І. ?йымдастыру б?лімі.

С?леметсіздер ме, ??рметті ?стаздар, аяулы ата-аналар, ?аза? еліні? жар?ын болаша?тары! Б?гінгі т?рбие са?атымызды бастамас б?рын, сіздермен танысып алу ма?сатында алдымен ше?бер ойынын ойнайы?. Ол ?шін б?ріміз орта?а шы?ып, ше?бер ??райы?.

?ане, ?ане т?райы?,

?лкен ше?бер ??райы?.

Т?рса? ?лкен ше?берге,

Ала?ан?а ?райы?!

Балалар, алдымызда т?р?ан т?рлі т?сті ?а?аздарды та?дап,?зімізге ?найтын т?сті аламыз.

(балалар т?рлі т?сті ?а?азды та?дайды).

Балалар, енді ?ркім та?да?ан ?а?азын жо?ары к?теріп к?рсете ?ойсын. (?р т?ске ?арап, сізді? ?андай ?асиет ?абілеті?із бар екенін айтып беремін).

?ызыл т?с – энергия т?сі, ол адамды іс-?рекетке итермелеп, ?немі жігерлендіріп отырады. Жо?ары сезімді, жігерлі, к?шті, мінез-??л?ы батыл т?л?а.

Сары т?с – к??ілді т?с адамдармен тез араласу?а к?мектеседі. Б?л т?сті та?дап ал?ан адамдар – іскер, мінез-??л?ы мы?ты, жаратылыстану п?ндеріне жа?ын.

Жасыл т?с – адамны? ?з-?зіне деген сенімділігін арттырып, ж?рген ортасында  белсенді болуына ы?палын тигізеді. Ол т?стегі адамдар – мейірімді, а? к??іл, таби?атты с?йеді.

К?к т?с – сенімділік, ?йлесімділік, тынышты? т?сі. Б?л т?сті та?да?андар - ?з-?зіне сенімді, рухани байлы?ы мол.

С?р т?с - ?з ма?сатына жетеді. Дарынды  ?рі м?дениет саласында ?нерлі.

 • Балалар, біз неге ше?берге т?рып, саба?ты бастады??

Ше?бер – б?л ?лемдегі мейірімділік, жа?сылы?. Ше?бер ар?ылы  бір-бірімізге  к?лімдеп ?арап, ба?ыт, ?уаныш, жылылы? тілейміз. Енді біз бір-бірімізбен танысып болса?, б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбына то?талайы?.

Балалар, алдымызда ?андай мереке келе жатыр?

?те д?рыс айтасыздар!

М?сылманны? ?асиетті кітабы «??ран К?рімде» ана?ды  меккеге  ?ш рет ар?алап апарса? да а? с?тін ?тей алмайсы? делінген. Демек, б?гінгі саба?ымыз бізге жары? д?ниені сыйла?ан,бізді? арда?ты  да, аяулы аналарымыз?а арналады. Олай болса, б?гінгі т?рбие са?атымызды? та?ырыбы «Ана – ба?ыт, ана - к?н» деп аталады.

(Б?гінгі саба?та белсенділік таныт?ан о?ушылар?а мынадай жапыра?тар беріледі).

Психологиялы? с?т. «Еркелету» жылулы?  с?здер  (ата-аналарыны? ?здерін еркелететін с?здерін айту).

Ананы? ?рбір с?зі жылылы??а толы. Ананы? к?н н?ры тастай м?зды да жібітеді. Демек, анамыз бізді ?р к?н шы??ан сайын ысты? лебізімен, жылы с?зімен ?арсы алады. Олай болса, к?не, балалар, бізді аналарымыз ?алай еркелетеді екен айтайы?.

(Балалар с?йлейді).

М??алім с?зі. Осылай бізді ба?ып – ?а?ып, м?пелеп ?сіріп отыр?ан ата-аналарымыз аман болсын!

Ана ?рбір адамны? жары? д?ниедегі е? жа?ыны, жанашыры, ?адірлісі, ?ам?оршысы, а? с?тін емізіп аяла?ан, жанын да аяма?ан арда?тысы. Мен ана деген с?зді ?анша айтсам да жалы?паймын. ?йткені ол д?ниедегі е? арда?ты жан. ?мір есігін жа?а аш?ан баланы? бойына еліні? рухын сі?іретін де, жылауын ?ой?ызатын да ана. Ана баланы? аманды?ын ба?ытты, абыройлы болуын тілейді. Бойымызда?ы е? жа?сы ?асиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ана-тіршілікті? г?лі, отбасыны? берекесі, б?кіл адамзатты? т?рбиешісі. Анасы жо? балалар да аз емес. Олар ананы? мейірімін, аяла?анын еш?ашан сезген емес. Ендеше, анамызды сыйлап, ??рметтейікші достар!

Б?рі де, ана, бір ?зі?нен басталды

Сен деп жаздым ал?аш ?ле?-дастанды

?уандым ба, ?зі? бар деп ?уандым,

Жыладым ба, ?зі? жо? деп жас тамды.

Б?рі де, ана бір ?зі?нен басталды.

Жанары?нан к?рдім ал?аш аспанды

Еркелесем, бір ?зі?е еркелеп,

Жас?андым ба, тек ?зі?нен жас?андым, - дегендей, ана деген ?лы есімге ?н мен жырын арнама?ан пенде жо? шы?ар сір?? Олай болса, ана?а арнал?ан  ?ле? жолдарына кезек берейік. Бізді? балаларымыз аналарын ?алайша жырлар екен.

Аналар?а арнал?ан ?ле?.

1. Анам мені? – аяла?ан а? г?лім
    Анам мені? – ба?ытым мен шатты?ым

   “Анашым” – деп бала? жырын арна?ан
    Неге ?ана естімеген т?тті ?нін
   Анам мені? – ?мірдегі тірегім
    Анам мені? – кеудемдегі ж?регім

    Егер мені? ?асымда сен болмаса?
    Б?л ?мірде ?алай ?ана ж?ремін.

2. Ке? кеуде?е г?л болып та?ыламын,

    Ж?лдызындай к?гінде жа?ыламын.

    Алыс кетсем а?саймын са?ынамын,

    Анам мені?, асылым, ла?ыл ?нім.

3. Анам мені? – к?ктегі к?нменен те?,

    Анам мені? – жау?азындай г?лмен те?,

    ?лпештеген асыл анам болмаса,

    Б?л ?мірді? ?адірін де білмес ем.

    Ж?зі?нен бір шатты? к?рем анашым,

    Мен ?шін ?уанасы?,н?рланасы?.

    Осы ?мірге жеткізген ?зі? ?шін,

    Сен ма?ан жыр анасы?,н?р анасы?.

4.  Анасыздар, ?р ?йге панасыздар,

     Бала десе от болып жанасыздар.

     С?тті басса ?рпа?ы?,- мерей тасып,

     ?ыз к?лкісін сусын ?ып ?анасыздар.

5.  Анасыздар — А? Еділ, Жайы?сыздар -

     Ж?зе алмайды ?тінде ?айы?сыздар.

     Маздататын, ж?ректе от лаулататын,

     ?р ?йді? К?ні десе,- лайы?сыздар.

6.  Сіздер — К?нсіз, аспанда жар?ыра?ан,

     Сіздер — ?зен, тау суы сар?ыра?ан,

     Сіздер — ана, сіздер — жар, сіздер — ?ыздар,

     Сіздер -жа?быр, а? н?сер сар?ыра?ан.

7.  Мы? ал?ыс, миллион ал?ыс аналар?а!

     Аты да, ?зі де ?лы т?рар алда.

     Отанмен, ту?ан жермен те?есесі?,

     Н?р ал?ан аналардан даналар да.

     Тірлікке бастаусы?дар т?ны? б?ла?,

     Та? шапа? с?улесі?дер жары? шыра?.

     Ж?з к?рер айнасы?дар ша? ?онба?ан,

     Жайдары жаз к?ніндей жан?а шуа?.

М??алім.Жарайсыздар, балалар!

Міне, балалар, а?ындар ана деп ?ле? жазса, композиторлар  ?н арнайды. «Ана» деген есімді к?к аспан?а шары?татады.

Біз білеміз, гимнні? автры Ш?мші ?алдыая?овты? «Ана туралы жыр» ?нін.Олай болса, сол ?нні? туу тарихына к?з ж?гіртейік. ?абыл алы?ыздар!

Ша?ын к?рініс. «Ана туралы жыр».

М??алім.

Ана-?мір ?олдаушысы ?лемні?

Ша?ыра?ты? шатты?ы мен шуа?ы

Сейілмесін жанарынан ананы?

Тіршілікке т?ккен н?рлы шуа?ы

Аялайы? аналарды ?рдайым

?уаныш?а б?лейікші ?здерін

?желерді?,аналарды?,?ыздарды?

М?? шалмасын к?лім ?а??ан к?здерін

Сызба ар?ылы та?тамен ж?мыс.

Ана- барлы? ?мірді? бастауы. Адам бойында?ы барлы? асыл ?асиет к?нні? н?рынан, ананы? а? с?тінен дариды. Ана -?лы адам, Ана-??діретті жан, ендеше келесі кезе?ді шы?армашылы? ж?мыс?а берейік.

Шы?армашылы? тапсырма.

Ендігі кезекті, балалар, шы?армашылы? тапсырма?а береміз.

1 топ. Ана біз ?шін кім?

2 топ. ?й?асын тап.

3 топ.  ?н арнау

(Балалар ж?мыс жасап жат?анда, б?гінгі бізді? саба?ымызды? ?она?ы болып отыр?ан аяулы аналарымыз?а да к??іл б?ліп, бірнеше тапсырмалар берейік).

Психологиялы? жа?даят (ата-аналар осы жа?дайларды сол с?тте ?алай ?абылдайтынды?тарын ?уаныштарын,реніштерін іс-?имылын салып  к?рсетеді).

1.Бала?ыз мектепте сізді? к?зі?ізше м??алімге дауыс к?теріп ай?айласты.

2.Мектепте ?зінен кіші баланы ?рып т?белес жасапты,оны м??алімнен естіді?із.

3.Анашым,мен б?гін саба??а бармай-а? ?ояйыншы,?йге берілген тапсырманы жаттамап едім,апай с?раса «ауырып жатыр» деп айта салы?ызшы.

Балалар, ата-анамен с?хбаттасып болды?.Енді сіздерді? шы?армашылы? ж?мыстары?ызды ?арап, мына «?мір а?ашына» ілейік.

Біз отбасын діні берік а?аш деп алатын болса?, осы а?аш жай?алып, тере?ге тамыр жайып ?су ?шін ата-ана мен бала арасында сыйласты?, махаббат, т?сінушілік, мейірімділік секілді ?асиеттер болуы керек.

Олай болатын болса, ?мір а?ашына ?зімізді? ж?мыстарымызды о?ып ілейік.Отбасымызды?  ны?аюына ?зімізді? ?лесімізді ?осайы?.

Мен анама.....сыйлар едім.

Жапыра?ты ілу.

?орытынды

Ата-ананы? ба?ыты балаларыны? ?здеріне ба?ыт сыйлайтын т?л?а болып ?алыптасуы болса, бала ?шін ата-анасыны? аманды?ы, ?уанышы.

Адамны? бойына ана с?тімен бірге сі?ген, мы?да?ан жылдар бойы са?талып келе жат?ан ?лы д?ст?р – бала?а деген махаббат. Осы белгілі жайды ?айта-?айта айтудан, жастарды? ??ла?ына ??я беруден жалы?паймыз. ?лкендерді? жа?ымды ?ылы?, ?негелі істерін, жа?сы д?ст?рлерін жастар дамыта отырып, ?зінен кейінгілерге табыс етуін арман етеміз. К?ктемдегі жердей ??лпыра ?сіп келе жат?ан жас ?рпа?ты к?ргенде кеуде?е ?уаныш сыймайды. 

Ана

 Сен ба?ыттысы?,

 Жылама?ын!

 Жай т?сіп жат?анда да ??ламады?

 Т??ірі?нен мен едім ?ой с?ра?аны?

 Сонды?тан жылама?ын, жылама?ын!

 Бармын ?ой

 Тірімін ?ой,

 ?асы?дамын.

 ?лмеймін, мен ?зі?дей асылданмын.

 Таусылып, ?з-?зі?нен шашылма?ы?,

 Байыр?ы береке?ді ?ашырма?ын.

 Мен сені? ?аны?пын ?ой к?з жасы?а

 ?зі? кепіл тот басып, тозбасыма.

 Екі жыр жазсам са?ан бірін арнап

 «Ана» деп жаздым ыл?и с?з басына.

 Т??ірім кеше к?рсін кесірімді

 Аспан?а жазсам сені? есімі?ді!

 Ана,

 Сен ба?ыттысы?, тербете бер

 ??ба талдан иілген бесігімді…

Просмотр содержимого документа
«саба? жоспары Ана - ба?ыт, Ана - к?н»

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы

Жетібай ауылы №3 орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Ибраева Гүлназ Рысқалиқызы


Тақырыбы: АНА - бақыт, АНА – күн

Мақсаты: Ата-аналардың мектеппен байланысын арттыру, оқушыларға ана пейілі мен махабатын сезіндіру, ананы ардақтай білуге тәрбиелеу.

Оқушылардың бойына ананы сыйлау, құрметтеу,өнеге тұту сияқты қасиеттерді сіңіру, үлкенге ізетті болуды, отбасы мүшелерінің арасындағы бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым- қатынасты қалыптастыру. Баланың жан- жақты өз елінің, халқының қамын ойлайтын, ата- анасын, жора- жолдасын сыйлай білетін, азамат тәрбиелеумен қатар, ұлттық тәрбиені насихаттау.

Көрнекілігі: интерактивті тақта, түрлі формадағы қима қағаздар, «өмір» ағашы,жүрекше.

І. Ұйымдастыру бөлімі.

Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, аяулы ата-аналар, қазақ елінің жарқын болашақтары! Бүгінгі тәрбие сағатымызды бастамас бұрын, сіздермен танысып алу мақсатында алдымен шеңбер ойынын ойнайық. Ол үшін бәріміз ортаға шығып, шеңбер құрайық.

Қане, қане тұрайық,

Үлкен шеңбер құрайық.

Тұрсақ үлкен шеңберге,

Алақанға ұрайық!

Балалар, алдымызда тұрған түрлі түсті қағаздарды таңдап,өзімізге ұнайтын түсті аламыз.

(балалар түрлі түсті қағазды таңдайды).

Балалар, енді әркім таңдаған қағазын жоғары көтеріп көрсете қойсын. (әр түске қарап, сіздің қандай қасиет қабілетіңіз бар екенін айтып беремін).

Қызыл түс – энергия түсі, ол адамды іс-әрекетке итермелеп, үнемі жігерлендіріп отырады. Жоғары сезімді, жігерлі, күшті, мінез-құлқы батыл тұлға.

Сары түс – көңілді түс адамдармен тез араласуға көмектеседі. Бұл түсті таңдап алған адамдар – іскер, мінез-құлқы мықты, жаратылыстану пәндеріне жақын.

Жасыл түс – адамның өз-өзіне деген сенімділігін арттырып, жүрген ортасында белсенді болуына ықпалын тигізеді. Ол түстегі адамдар – мейірімді, ақ көңіл, табиғатты сүйеді.

Көк түс – сенімділік, үйлесімділік, тыныштық түсі. Бұл түсті таңдағандар - өз-өзіне сенімді, рухани байлығы мол.

Сұр түс - өз мақсатына жетеді. Дарынды әрі мәдениет саласында өнерлі.

 • Балалар, біз неге шеңберге тұрып, сабақты бастадық?

Шеңбер – бұл әлемдегі мейірімділік, жақсылық. Шеңбер арқылы бір-бірімізге күлімдеп қарап, бақыт, қуаныш, жылылық тілейміз. Енді біз бір-бірімізбен танысып болсақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына тоқталайық..

Балалар, алдымызда қандай мереке келе жатыр?

Өте дұрыс айтасыздар!

Мұсылманның қасиетті кітабы «Құран Кәрімде» анаңды меккеге үш рет арқалап апарсаң да ақ сүтін өтей алмайсың делінген. Демек, бүгінгі сабағымыз бізге жарық дүниені сыйлаған,біздің ардақты да, аяулы аналарымызға арналады. Олай болса, бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы «Ана – бақыт, ана - күн» деп аталады.

(Бүгінгі сабақта белсенділік танытқан оқушыларға мынадай жапырақтар беріледі).

Психологиялық сәт. «Еркелету» жылулық сөздер (ата-аналарының өздерін еркелететін сөздерін айту).

Ананың әрбір сөзі жылылыққа толы. Ананың күн нұры тастай мұзды да жібітеді. Демек, анамыз бізді әр күн шыққан сайын ыстық лебізімен, жылы сөзімен қарсы алады. Олай болса, кәне, балалар, бізді аналарымыз қалай еркелетеді екен айтайық.

(Балалар сөйлейді).

Мұғалім сөзі. Осылай бізді бағып – қағып, мәпелеп өсіріп отырған ата-аналарымыз аман болсын!

Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін емізіп аялаған, жанын да аямаған ардақтысы. Мен ана деген сөзді қанша айтсам да жалықпаймын. Өйткені ол дүниедегі ең ардақты жан. Өмір есігін жаңа ашқан баланың бойына елінің рухын сіңіретін де, жылауын қойғызатын да ана. Ана баланың амандығын бақытты, абыройлы болуын тілейді. Бойымыздағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ана-тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Анасы жоқ балалар да аз емес. Олар ананың мейірімін, аялағанын ешқашан сезген емес. Ендеше, анамызды сыйлап, құрметтейікші достар!

Бәрі де, ана, бір өзіңнен басталды

Сен деп жаздым алғаш өлең-дастанды

Қуандым ба, өзің бар деп қуандым,

Жыладым ба, өзің жоқ деп жас тамды.

Бәрі де, ана бір өзіңнен басталды.

Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды

Еркелесем, бір өзіңе еркелеп,

Жасқандым ба, тек өзіңнен жасқандым, - дегендей, ана деген ұлы есімге ән мен жырын арнамаған пенде жоқ шығар сірә? Олай болса, анаға арналған өлең жолдарына кезек берейік. Біздің балаларымыз аналарын қалайша жырлар екен....

Аналарға арналған өлең.


1. Анам менің – аялаған ақ гүлім
Анам менің – бақытым мен шаттығым

“Анашым” – деп балаң жырын арнаған
Неге ғана естімеген тәтті үнін
  Анам менің – өмірдегі тірегім
  Анам менің – кеудемдегі жүрегім

Егер менің қасымда сен болмасаң
Бұл өмірде қалай ғана жүремін.

2. Кең кеудеңе гүл болып тағыламын,

Жұлдызындай көгінде жағыламын.

Алыс кетсем аңсаймын сағынамын,

Анам менің, асылым, лағыл әнім.

3. Анам менің – көктегі күнменен тең,

Анам менің – жауқазындай гүлмен тең,

Әлпештеген асыл анам болмаса,

Бұл өмірдің қадірін де білмес ем.

Жүзіңнен бір шаттық көрем анашым,

Мен үшін қуанасың,нұрланасың.

Осы өмірге жеткізген өзің үшін,

Сен маған жыр анасың,нұр анасың.

4. Анасыздар, әр үйге панасыздар,

Бала десе от болып жанасыздар.

Сәтті басса ұрпағың,- мерей тасып,

Қыз күлкісін сусын қып қанасыздар.

5. Анасыздар — Ақ Еділ, Жайықсыздар -

Жүзе алмайды өтінде қайықсыздар.

Маздататын, жүректе от лаулататын,

Әр үйдің Күні десе,- лайықсыздар.

6. Сіздер — Күнсіз, аспанда жарқыраған,

Сіздер — өзен, тау суы сарқыраған,

Сіздер — ана, сіздер — жар, сіздер — қыздар,

Сіздер -жаңбыр, ақ нөсер сарқыраған.

7. Мың алғыс, миллион алғыс аналарға!

Аты да, өзі де ұлы тұрар алда.

Отанмен, туған жермен теңесесің,

Нәр алған аналардан даналар да.

Тірлікке бастаусыңдар тұнық бұлақ,

Таң шапақ сәулесіңдер жарық шырақ.

Жүз көрер айнасыңдар шаң қонбаған,

Жайдары жаз күніндей жанға шуақ.

Мұғалім.Жарайсыздар, балалар!

Міне, балалар, ақындар ана деп өлең жазса, композиторлар ән арнайды. «Ана» деген есімді көк аспанға шарықтатады.

Біз білеміз, гимннің автры Шәмші Қалдыаяқовтың «Ана туралы жыр» әнін.Олай болса, сол әннің туу тарихына көз жүгіртейік. Қабыл алыңыздар!

Шағын көрініс. «Ана туралы жыр».

Мұғалім.

Ана-өмір қолдаушысы әлемнің

Шаңырақтың шаттығы мен шуағы

Сейілмесін жанарынан ананың

Тіршілікке төккен нұрлы шуағы

Аялайық аналарды әрдайым

Қуанышқа бөлейікші өздерін

Әжелердің,аналардың,қыздардың

Мұң шалмасын күлім қаққан көздерін

Сызба арқылы тақтамен жұмыс.

Ана- барлық өмірдің бастауы. Адам бойындағы барлық асыл қасиет күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен дариды. Ана -ұлы адам , Ана-құдіретті жан , ендеше келесі кезеңді шығармашылық жұмысқа берейік.

Шығармашылық тапсырма.

Ендігі кезекті, балалар, шығармашылық тапсырмаға береміз.

1 топ. Ана біз үшін кім?

2 топ. Ұйқасын тап.

3 топ. Ән арнау

(Балалар жұмыс жасап жатқанда, бүгінгі біздің сабағымыздың қонағы болып отырған аяулы аналарымызға да көңіл бөліп, бірнеше тапсырмалар берейік).

Психологиялық жағдаят (ата-аналар осы жағдайларды сол сәтте қалай қабылдайтындықтарын қуаныштарын,реніштерін іс-қимылын салып көрсетеді).

1.Балаңыз мектепте сіздің көзіңізше мұғалімге дауыс көтеріп айқайласты.

2.Мектепте өзінен кіші баланы ұрып төбелес жасапты ,оны мұғалімнен естідіңіз.

3.Анашым,мен бүгін сабаққа бармай-ақ қояйыншы,үйге берілген тапсырманы жаттамап едім,апай сұраса «ауырып жатыр» деп айта салыңызшы.

Балалар, ата-анамен сұхбаттасып болдық.Енді сіздердің шығармашылық жұмыстарыңызды қарап, мына «өмір ағашына» ілейік.

Біз отбасын діні берік ағаш деп алатын болсақ, осы ағаш жайқалып, тереңге тамыр жайып өсу үшін ата-ана мен бала арасында сыйластық, махаббат, түсінушілік, мейірімділік секілді қасиеттер болуы керек.

Олай болатын болса, өмір ағашына өзіміздің жұмыстарымызды оқып ілейік.Отбасымыздың нығаюына өзіміздің үлесімізді қосайық.

Мен анама .........................сыйлар едім.

Жапырақты ілу.

Қорытынды

Ата-ананың бақыты балаларының өздеріне бақыт сыйлайтын тұлға болып қалыптасуы болса, бала үшін ата-анасының амандығы, қуанышы.

Адамның бойына ана сүтімен бірге сіңген, мыңдаған жылдар бойы сақталып келе жатқан ұлы дәстүр – балаға деген махаббат. Осы белгілі жайды қайта-қайта айтудан, жастардың құлағына құя беруден жалықпаймыз. Үлкендердің жағымды қылық, өнегелі істерін, жақсы дәстүрлерін жастар дамыта отырып, өзінен кейінгілерге табыс етуін арман етеміз. Көктемдегі жердей құлпыра өсіп келе жатқан жас ұрпақты көргенде кеудеңе қуаныш сыймайды.

Ана

Сен бақыттысың,

Жыламағын!

Жай түсіп жатқанда да құламадың

Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның

Сондықтан жыламағын, жыламағын!

Бармын ғой

Тірімін ғой,

Қасыңдамын.

Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын.

Таусылып, өз-өзіңнен шашылмағың,

Байырғы берекеңді қашырмағын.

Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа

Өзің кепіл тот басып, тозбасыма.

Екі жыр жазсам саған бірін арнап

«Ана» деп жаздым ылғи сөз басына.

Тәңірім кеше көрсін кесірімді

Аспанға жазсам сенің есіміңді!!!

Ана,

Сен бақыттысың, тербете бер

Құба талдан иілген бесігімді…Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
саба? жоспары Ана - ба?ыт, Ана - к?н

Автор: Ибраева Г?лназ Рыс?али?ызы

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 306982

Похожие файлы

object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) "Саба? жоспары Ана тілі "
  ["seo_title"] => string(23) "sabak-zhospary-ana-tili"
  ["file_id"] => string(6) "110423"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1406026510"
 }
}
object(ArrayObject)#872 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "?ыс?а мерзімді саба? жоспары Ана тілі "
  ["seo_title"] => string(41) "k-ysk-a-mierzimdi-sabak-zhospary-ana-tili"
  ["file_id"] => string(6) "152760"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1420901637"
 }
}
object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "Саба? жоспары Ана тілі 3сынып "
  ["seo_title"] => string(30) "sabak-zhospary-ana-tili-3synyp"
  ["file_id"] => string(6) "110426"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1406027399"
 }
}
object(ArrayObject)#872 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(86) "Коучинг: Ба?алауды? т?рлері ж?не оны? тиімділігі."
  ["seo_title"] => string(47) "kouchinghbagalaudynturlierizhnieonyntiimdilighi"
  ["file_id"] => string(6) "291154"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1455087658"
 }
}
object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) "Сабақ жоспары "Ана тілі" пәнінен"
  ["seo_title"] => string(32) "sabak_zhospary_ana_tili_p_ninien"
  ["file_id"] => string(6) "395830"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1488118050"
 }
}

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства