kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дієприкметники

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тема: Урок – дослідження. Знайомство з дієприкметником.

Мета: ознайомити учнів з дієприкметником, провести дослідження по визначенню місця  дієприкметника у системі частин мови; навчити їх визначати дієприкметник в реченнях, відрізняти його від прикметника, визначати синтаксичну роль; сприяти збагаченню словникового запасу учнів; виховувати в учнів любов до української мови.

Обладнання: схеми закінчень, індивідуальні картки, протоколи досліджень.

Форма уроку: урок-дослідження

 

Хід уроку

 

І. Мотивація навчання школярів

 1. Оргмомент.
 2. Оголошення теми та мети уроку

3.   Вступне слово вчителя:

. Вправа на розрізнення дієприкметника і дієслова.

(Дієслова Надали допомогу – надана допомога; навели порядок – наведений порядок; помили вікна – помиті вікна надали, навели, помили тощо змінюються в часі (дієприкметник не змінюється за часами), за особами (дієприкметник стосується тільки однієї певної особи, вираженої в реченні іменником), можуть міняти спосіб. Зміна за числами у дієслова має зовсім інший характер, ніж у дієприкметника – рід, відмінок, число – цілком залежать від сполучуваного з ним іменника)

 1.  

(Висновок. Дієприкметник може бути в реченні присудком. Отже, це “ріднить” його з дієсловом.)

ІІІ. Підсумок уроку

 • Про що ж нам говорить назва “дієприкметник”? Переважання ознак якої частини мови вказує назва?

1. Висловлення “дослідників”, які робили записи. Доповнення інших учнів.

(дієприкметник має щось спільне з прикметником і дієсловом.)

Висновок: дієприкметник виражає ознаку предмета, відповідає на питання який? Змінюється за родами, числами, відмінками; у словосполученні є залежним словом при іменникові, може бути і головним словом (складає дієприкметниковий зворот), у реченні виступає означенням, рідше – присудком.

 

 • Що це? Граматичний “портрет” прикметника? (Опоненти прикметникової версії заявляють, що в лексичному значенні виведеного правила є недомовка: дієприкметник виражає ознаку, яка викликається (зумовлюється) дією чи станом самого предмета або дією над ним.)
 • А ще чим відмінний дієприкметник від прикметника? (Прикметник виражає постійну ознаку, яка не змінюється і пов¢язана своїм значенням з іменником. Дієприкметник виражає ознаку, пов¢язану з процесом, рухом. Його легко можна замінити дієсловом, чого не можна зробити з прикметником. У дієприкметниках бувають дієслівні префікси. Вони зберігають вид дієслова (доконаний чи недоконаний), мають теперішній і минулий час.)
 • Постежимо, чим дієприкметники відрізняються від дієслів. (Дієслова змінюються за часами, а дієприкметники за часами не змінюються, виражають ознаку, пов¢язану лише з теперішнім чи минулим часом.
 • Дієслова змінюються за особами, а дієприкметники стосуються певної особи, вираженої іменником. Дієслова можуть міняти спосіб (дійсний, умовний, наказовий), а дієприкметники не мають способових значень.)
 • То чи маємо підстави беззастережно залучати дієприкметник до прикметника? (Ні, бо він має чимало ознак дієслова)
 • Чи маємо підстави залучати його до дієслова? (Ні, бо має переважаючі ознаки прикметника.)
 • Що ще цікавого ми спостерігали у дієприкметнику? (Подібно до прикметника, в художній літературі виступає означенням. У науковій літературі здебільшого виступає як присудок. Дієприкметник має більш книжний характер і в розмовному стилі зустрічається рідше. Він робить мовлення поетичним та інтелектуальним).

 

 

IV. Домашнє завдання. Дібрати текст з дієприкметниками, визначити їх лексичне та граматичне значення, синтаксичну роль в реченні.

 

Просмотр содержимого документа
«Дієприкметники »

Введение


На сегодняшний день развитие экономики в России характеризуется постоянно меняющейся экономической средой, наличием разных проблем в управлении. Многие производственные предприятия «переживают» трудности и находятся в ситуации кризиса, которая сформировалась под воздействием экономики российского и мирового рынка в переходный период.

В ситуациях убывания производства и постоянно увеличивающегося уровня инфляции сформировался финансово-долговой тип предпринимательства, который характеризуется замещением производственных активов – финансовыми, личных средств – привлеченными, это проявляется, прежде всего, в недостатке личных оборотных средств производственных предприятий и доступных источников их формирования.

Актуальность дипломной работы: проблемы упрочения платежной дисциплины, вывода экономики из кризиса платежей и стабилизации уровня производственного предприятия являются наиболее важными для Крыма и для всей российской экономики, а значит и для Симферопольского электромеханического завода ОАО « Фирма СЭЛМА».

Обращаясь к «Современному экономическому словарю» под редакцией Райзберга Б.А., ЛозовскогоЛ.Ш., Стародубцевой Е.Б., мы выясняем, что слово «кризис» происходит от греческого слова и означает «приговор, решение по какому-либо вопросу или в сомнительной ситуации» либо «выход, решение конфликта» (например, военного). «Экономический кризис» - это возникновение нежелаемого состояния экономических отношений, непереносимо критическое положение больших слоёв населения и производящих отраслей экономики, или экономическое негативное явление, при котором массово возникает опасность для экономической жизни, действительности. В микроэкономике используется понятие «кризис деятельности производственного предприятия», под которым понимается «не запланированное и нежелаемое состояние, которое может существенно помешать или даже сделать невозможным функционирование предприятия».

Кризис – «урезание» объёма производства, снижение деловой активности производственного предприятия, падение цен на продукцию, рост безработицы.

Депрессия (стагнация) – неуверенность, беспорядочность действий, недоверие к конъюктуре ( Конъюнктура— парадигма, отражающая стечение обстоятельств, множество событий, которые наступают в какой-либо области человеческой деятельности и которые характеризуют её в определённый период времени) (л-ра Экономика и право: словарь-справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. 2004).

Два варианта выхода из кризиса:

Ликвидация предприятия как экстремальная форма.

Сохранение производственного предприятия после успешного преодоления кризиса.

Кризис следует подвергать рассмотрению не как статическое состояние, а как процесс. Кризис производственного предприятия представляет собой ограниченный по времени процесс. Он может быть управляем или, как минимум, удерживаем в определённых границах, или находиться под влиянием как внутрифирменном, так и внешнем. Кризисные процессы, в зависимости от производственного предприятия, его структуры, инновационной возможности, могут быть разной продолжительности, интенсивности и иметь последствия различной степени тяжести.

В глубинных причинах развивающегося кризиса лежит несколько факторов:

1. Внешние.

2. Внутренние.

Внешние факторы возникновения кризиса можно подразделить на:

1.Социально – экономические факторы общего развития страны: рост инфляции; нестабильность налоговой системы; нестабильность регулирующего законодательства; снижение уровня реальных доходов населения, рост безработицы

2. Рыночные факторы: снижение ёмкости внутреннего рынка; усиление монополизма на рынке; нестабильность валютного рынка; рост предложения товаров-субститутов.

3.Прочие внешние факторы: политическая нестабильность, стихийные бедствия; ухудшение криминогенной ситуации.

Внутренние факторы возникновения кризиса:

1.Управленческие: высокий уровень коммерческого риска; недостаточное значение конъюнктуры рынка; неэффективный финансовый менеджмент;

плохое управление издержками производства; отсутствие гибкости в управлении; недостаточно качественная система бухгалтерского учёта и отчётности.

2.Производственные: устаревшие и изношенные основные фонды, низкая производительность труда, высокие энергозатраты;

3. Рыночные: низкая конкурентоспособность продукции; зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей.

Все названные факторы могут лежать в основе кризиса промышленного предприятия, но большее влияние на состояние производства оказывают управленческие факторы. Именно эффективность управления надлежит отнести к характерной для производственных предприятий проблеме. Основным ядром антикризисного управления является принятие решений, то есть антикризисных мер. Центральной краткосрочной задачей в антикризисном правлении является предотвращение или устранение неплатёжеспособности производственного предприятия. Все остальные характеристики производственного предприятия - прибыльность, конкурентная позиция, научно – технический потенциал- должны подвергаться рассмотрению с точки зрения их влияния на платёжеспособность производственного предприятия. Три категории антикризисных мер, принимаемых при угрозе разорения производственного предприятия:

1. Предупредительные меры – тактические и стратегические решения, которые позволяют уменьшить риск возможной неплатёжеспособности в будущем.

2. Экстренные меры – оперативные меры, которые направлены на скорое восстановление платёжеспособности в условиях возникшей кризисной ситуации.

3. Последующие меры – стратегические и тактические управленческие решения по преодолению абсолютного кризиса, которые предполагают проведение обстоятельных структурных изменений на производственном предприятии, когда применение других мер уже малоэффективно.

В нынешних условиях экономической и социально-политической нестабильности в России возможность попасть в число неплатежеспособных производственных предприятий очень велика, поэтому правительство в особом решении отменило необходимость принятия системы антикризисных мероприятий, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Введение в действие Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) производственных предприятий» от 19. 11. 1992 г. допустило начало создания правовой базы банкротства. В данный период выпущена большая численность постановлений, распоряжений, указов по вопросам несостоятельности (банкротства) производственных предприятий, антикризисному управлению. Под руководством Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ проводится обучение в экономических и юридических вузах страны специалистов по антикризисному управлению. По этой проблеме с ежегодно выходит немалое количество теоретического материала: учебников, статей. Однако до данного периода не создан механизм управления, обеспечивающий выход из кризиса и состояния банкротства российских предприятий, и их финансовое оздоровление, и дальнейшее развитие. Основной внешней причиной частого возникновения кризисов производственных предприятий и организаций, их жизненного цикла является большая нестабильность условий среды. Видоизменение факторов внешней среды приводит к необходимости изменения существующих и созданию новых стратегий организаций.

Финансовая стратегия компании представляет собой сложнейшую многофакторно - ориентированную модель действий и мер, которые необходимы для достижения установленных перспективных целей в общей концепции развития в области формирования и использования финансово-ресурсного потенциала деятельности производственного предприятия.

В условиях массовой неплатежеспособности производственного предприятия и практического применения ко многим из них процедуры банкротства объективная и точная оценка их финансово-экономического состояния, оперативность в принятии необходимых управленческих решений приобретает первостепенное значение. Главными критериями оценки финансово-экономического состояния являются технико-экономические показатели, показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. Чтобы выжить в этих условиях Симферопольскому электромеханическому заводу ОАО "Фирма СЭЛМА" необходимо решить задачи совершенствования системы финансово-экономического анализа, менеджмента, организации производства, а также системы информационного обеспечения, внедрения новых и совершенствование уже используемых на предприятии автоматизированных систем обработки информации с целью повышения качества обработки аналитической и другой информации, для принятия оперативных управленческих решений.

Цель:

1. Исследование теории и практики антикризисного управления производственным предприятием.

2. Формирование навыков принятия решений по предупреждению и преодолению кризисов.

Задачи:

1. Освоение теоретических основ антикризисного управления, выявление закономерностей протекания экономических кризисов на уровне национальной экономики, их воздействия на деятельность конкретных субъектов хозяйствования.

2. Установление признаков, особенностей и механизма развития кризисных процессов на уровне производственного предприятия, которое позволяет вовремя выявлять негативные тенденции и разрабатывать адекватные антикризисные меры.

3. Формирование навыков диагностики экономического кризиса и банкротства производственного предприятия на основе информации из типовой финансовой отчетности.

4. Выработать навыки принятия, экономического обоснования стратегических, оперативных решений по выходу из кризиса и предотвращения банкротства производственного предприятия. Для этого нужно рассмотреть такие антикризисные меры, как реструктуризация долгов, управление дебиторской задолженностью, планирование и регулирование издержек, реинжиниринг бизнес-процессов (Реинжиниринг - 1. процесс оздоровления предприятий, фирм, компаний посредством подъема инжиниринга на новый уровень,2. деятельность по модернизации ранее реализованных технических решений на действующем объекте).

5. Изучение особых технологий создания и управления антикризисной командой, использования антикризисных коммуникаций.

В первом разделе дано описание организационной характеристики деятельности Симферопольского электромеханического завода ОАО «Фирма СЭЛМА», также дана характеристика продукции, которая выпускается, выполняемых работ и оказываемых услуг, рассмотрено структуру управления Симферопольского электромеханического завода ОАО «Фирма СЭЛМА» и внешнее его окружение. Также в этом разделе дано описание организации производственных процессов (укрупненное описание технологических и производственных возможностей производственного предприятия).

Во втором разделе проведен финансово-экономический анализ и дана расшифровка финансово-экономических показателей. На эти показатели воздействует общее экономическое положение в стране, кризис реального сектора экономки, амортизация банковской системы и особенности производственного предприятия. Проанализированы такие основные показатели, как прибыль и рентабельность. В условиях рыночной экономики значение прибыли для промышленного предприятия огромно. «Тяготение» к приобретению прибыли ориентирует производственное предприятие на увеличение объема реализации продукции, нужной потребителю, снижение затрат на реализацию. При сформированной конкуренции этим достигается цель предпринимательства, удовлетворение общественных потребностей. Для предпринимателя прибыль - это сигнал, указывающий на то , где можно добиться максимального прироста стоимости, именно это создает стимул для инвестирования в эти сферы. Свою роль выполняют и убытки. Они высвечивают погрешности и просчеты в направлении средств и сбыта продукта. За счет прибыли осуществляется финансирование мероприятий по техническому и социально-экономическому развитию предприятий торговли, увеличение фонда оплаты труда его работников. Также дана характеристика применения основных и оборотных средств и проведён анализ динамики основных экономических показателей деятельности производственного предприятия.

Третий раздел посвящён разработке управленческих решений. Формулирование набора альтернативных решений является очень важным моментом. В этой главе раскрываются проблемы, существенно влияющие на состояние производственного предприятия с точки зрения выбранной темы дипломного проекта, здесь же построено «дерево проблем». Из обнаруженного комплекса проблем выбраны наиболее актуальные для организации и разработаны варианты решения избранных проблем.

Четвёртый раздел даёт обоснование избранных управленческих решений, основанных на доказательствах в пользу принимаемого решения, приведены сильные и слабые стороны решений, которые принимаются. Тут же проводится подробный анализ возможных альтернатив с точки зрения достижения поставленных целей, затрат ресурсов, соответствия конкретным условиям реализации альтернатив. Конечным результатом работы является вынесение суждения о предпочтительности выбранных альтернатив. При помощи всей скопленной информации производится выбор лучшего способа достижения целей. После принимается окончательное решение, оно является конечным результатом работы. Конечный результат работы для процесса подготовки, принятия и реализации решения – это полное достижение целей решения в поставленные сроки в рамках отпущенных ресурсов.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Дієприкметники

Автор: Чаплинская Оксана Алексеевна

Дата: 07.12.2014

Номер свидетельства: 140661

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Тема. Не з дієприкметниками "
  ["seo_title"] => string(30) "tiema-nie-z-diieprikmietnikami"
  ["file_id"] => string(6) "141088"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1418054812"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(92) "Тема: Перехід дієприкметників в інші частини мови "
  ["seo_title"] => string(56) "tiema-pieriekhid-diieprikmietnikiv-v-inshi-chastini-movi"
  ["file_id"] => string(6) "141096"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1418055472"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(148) "Узагальнення вивченого про дієприкметник. Морфологічний розбір дієприкметника "
  ["seo_title"] => string(88) "uzaghal-niennia-vivchienogho-pro-diieprikmietnik-morfologhichnii-rozbir-diieprikmietnika"
  ["file_id"] => string(6) "143879"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1418592294"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(162) "УРОК – ДОСЛІДНИЦЬКА ПОДОРОЖ: Узагальнення й систематизація знань з теми: “ПРИКМЕТНИК”"
  ["seo_title"] => string(77) "urokdoslidnitskapodorozhuzaghalnienniaisistiematizatsiiaznanztiemiprikmietnik"
  ["file_id"] => string(6) "295738"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1455870368"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(153) "Урок української мови в 10 класі. Ступені порівняння прикметників. Синонімія їх форм"
  ["seo_title"] => string(79) "urokukrayinskoyimoviv10klasistupieniporivnianniaprikmietnikivsinonimiiayikhform"
  ["file_id"] => string(6) "278096"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453036009"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства