kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?мір ?ауіпсіздігі мен денсаулы? - егіз ??ым

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: ?мір ?ауіпсіздігі мен денсаулы? – егіз ??ым
Білімділік: О?ушылар?а адам денсаулы?ыны? ?ымбаттылы?ын, ?мір с?ру ?шін ?ажеттілігін, басты байлы? екенін ??ындыру.
Дамытушылы?: О?ушыларды? танымды? ?абілеттерін дамыту, с?йлеу шеберлігін жетілдіру.
Т?рбиелік: Тазалы??а, спорт?а, е?бекс?йгіштікке т?рбиелеу.
Саба?ты? барысы: ?йымдастыру кезе?і.
Кіріспе.
Адамны? денсаулы?ы – ?о?ам байлы?ы.
Ауруды емдеуден г?рі оны? алдын алу керектігін айтты. Бізді? б?гінгі т?рбие са?атымыз салауатты ?мір салтын са?тау ма?сатында «Ба?ытым да, байлы?ым да - Денсаулы?» деп аталады.
І – б?лім. «Тазалы? – денсаулы? кепілі.»
?рбір адам ?з денсаулы?ыны? мы?ты болу жолдарын ?арастыру керек. Дені сау адамны? к??іл к?йі к?тері?кі болып, е?бекке ?р?ашан ??лшына кіріседі. Хал?ымыз «Дені сауды? жаны сау» деп бекер айтпа?ан. Отанымызды? келешегі, к?ркеюі балалар сіздерді? ?олдары?ызда. Сонды?танда сендерді? та?дауларын - салауатты ?мір салтын са?тау.
Балалар сендер ?ара??ы ?йге кіріп келіп шам жа?са?ыз, шам ?йді жары? ?ылады. ?ызыл г?лді? ішінен бір а? г?л к?рсе? к?зі? со?ан т?седі. Бізді? де ?мірімізді жары? ?ылатын, жан - жа?ымыз?а тамаша с?улесін шашатын, ?мірдегі басты байлы? не деп ойласы?дар?
 

?мірден ?ымбат еш н?рсе жо?, ?йткені ?мірде б?рі бар. ?азіргі заманда ?мір е? ?ымбат байлы? болып келеді. Адамны? е? негізгі ма?саты ол - ?мірді са?тап ?алу, ?йткені ол ??нсыз. Адам осы ?мірдегі ?мір с?ру ма?ынасын іздейді, жоспар ??райды, сол жоспарларды іске асыру ?шін жасайды ж?не ?йренеді. К?бінесе жа?дайларда ?з ?мірін са?тап ?алу ж?не ?з жа?ындарыны? ?мірін са?тап ?алу ?шін ?арапайым ережелерді білуіне байланысты болады. Мысалы: ал?аш?ы медициналы? к?мек т?тенше жа?дайлар кезінде. ?мір ?ауіпсіздік негіздерін ?Р ?АЙСЫСЫ білу керек ж?не де ?р ?айсысы т?сініп отыру керек, ?з уа?ытында б?рін д?рыс жасауын бізді? денсаулы?ымыз?а ж?не ?зімізді? ?мірімізге, балаларымыз?а ?аншалы?ты ма?ызды екенін білу керек. ?ай жерде сіз болса?ыз, жал?ыз, достарымен, отбасымен, жолда ж?мыс?а бара жат?анда, демалыста немесе ?йде, ?р?ашанда есі?ізде са?таныз, ?мірде к?птеген жа?дайлар болады. Олар ?деттегідей ?р-т?рлі жа?дайлар?а ?келіп со?тырады. Сендер б?ндай жа?даймен кездесе?із сабырлы? са?тау керек – сізді? о?ан жаса?ан к?мегі?із оны? ?мірін са?тап ?алуына м?мкіндік жасайды. Сол себептен б?ны білу ж?не оны д?рыс ?олдану бізді? міндетіміз.

Т?менде берілген афаризмдерді? ма?ынасын ашып к?релік

 1. ?мір — те?із, та?дыр — кеме, ал кеме? су?а батпас ?шін ?зі? капитан болуы? керек.
  2. ?р адамны? ?мірде ба?ытты ж?не ба?ытсыз болуы, табысты ж?не табыссыз болуы ?з ?олында.
  3. ?ткен ?мірді? берер саба?ы, ?лгі-?негесі к?п-а?, біра? о?ан ?орытынды жасап ойланбаймыз.
  4. ?мірде ?р н?рседен хабары? болса да, адамны? мінез-??л?ын білмей кетесі?.
  5. Тіршілікті? ?р к?ні л?ззат, шатты?, оны кей пенде сезінеді, кей пенде сезінбейді. Тіршілікті? ?р к?нін ба?ыт деп сана.
  6. Та?дырды? ?ожасы та?дыр ?ана, адам оны? ??лы.
  7. Бір жа?сы ?асиеті?ді толы? к?рсетуге жа?сы ?асиетті? к?птігі кедергі келтіреді.
  8. ?зінде бол?анды ?згелерге бере алмайтындар, ?згелерде бол?анды к?ре де алмайды.
  9 ?зен а?ысымен ?лі балы? ?ана ж?зеді.
  10. Еште?ені ж?рекке жа?ын ?абылдама, жа?ын ?абылдаса?, жады?да ?ста?ы? келеді, жады?да ?ста?ан жаны?а ауыр тиеді.
  11. Уа?ытты ?лтіру ?шін к?здеуді? де ?ажеті жо?.
  12. ?згелерге пайдалы адам м?ндірек, ?зіне пайдалы адам ?за?ыра? ?мір с?реді.

Берілген суреттерді? мазм?нын ашу

Топты? ж?мыс

Бейнеролик

О?ушылар?а сауалдар ?ойылады. ?орытынды ой айтылады.
Деніміз сау болсын десе?дер, міне жо?арыда айтыл?анны? б?рін денсаулы? ?шін істелетін ж?мыстар. Таза ауада демалу, спотпен ш??ылдану, денені к?тіп ?стау, е?бек ету, д?рыс тама?тану барлы?ы салауатты ?мір салтына жатады. Осы айт?андарды к?нделікті т?рмыста пайдалануымыз керек.

?орытынды:

«?мір ?ауіпсіздігін са?тау – денсаулы?ты? кепілі» эссе жазу

Просмотр содержимого документа
«?мір ?ауіпсіздігі мен денсаулы? - егіз ??ым »

Тақырыбы: Өмір қауіпсіздігі мен денсаулық – егіз ұғым
Білімділік: Оқушыларға адам денсаулығының қымбаттылығын, өмір сүру үшін қажеттілігін, басты байлық екенін ұғындыру.
Дамытушылық: Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, сөйлеу шеберлігін жетілдіру.
Тәрбиелік: Тазалыққа, спортқа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.
Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі.
Кіріспе.
Адамның денсаулығы – қоғам байлығы.
Ауруды емдеуден гөрі оның алдын алу керектігін айтты. Біздің бүгінгі тәрбие сағатымыз салауатты өмір салтын сақтау мақсатында «Бақытым да, байлығым да - Денсаулық» деп аталады.
І – бөлім. «Тазалық – денсаулық кепілі.»
Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз «Дені саудың жаны сау» деп бекер айтпаған. Отанымыздың келешегі, көркеюі балалар сіздердің қолдарыңызда. Сондықтанда сендердің таңдауларын - салауатты өмір салтын сақтау.
Балалар сендер қараңғы үйге кіріп келіп шам жақсаңыз, шам үйді жарық қылады. Қызыл гүлдің ішінен бір ақ гүл көрсең көзің соған түседі. Біздің де өмірімізді жарық қылатын, жан - жағымызға тамаша сәулесін шашатын, өмірдегі басты байлық не деп ойласыңдар?


Өмірден қымбат еш нәрсе жоқ, өйткені өмірде бәрі бар. Қазіргі заманда өмір ең қымбат байлық болып келеді. Адамның ең негізгі мақсаты ол - өмірді сақтап қалу, өйткені ол құнсыз. Адам осы өмірдегі өмір сүру мағынасын іздейді, жоспар құрайды, сол жоспарларды іске асыру үшін жасайды және үйренеді. Көбінесе жағдайларда өз өмірін сақтап қалу және өз жақындарының өмірін сақтап қалу үшін қарапайым ережелерді білуіне байланысты болады. Мысалы: алғашқы медициналық көмек төтенше жағдайлар кезінде. Өмір қауіпсіздік негіздерін ӘР ҚАЙСЫСЫ білу керек және де әр қайсысы түсініп отыру керек, өз уақытында бәрін дұрыс жасауын біздің денсаулығымызға және өзіміздің өмірімізге, балаларымызға қаншалықты маңызды екенін білу керек. Қай жерде сіз болсаңыз, жалғыз, достарымен, отбасымен, жолда жұмысқа бара жатқанда, демалыста немесе үйде, әрқашанда есіңізде сақтаныз, өмірде көптеген жағдайлар болады. Олар әдеттегідей әр-түрлі жағдайларға әкеліп соқтырады. Сендер бұндай жағдаймен кездесеңіз сабырлық сақтау керек – сіздің оған жасаған көмегіңіз оның өмірін сақтап қалуына мүмкіндік жасайды. Сол себептен бұны білу және оны дұрыс қолдану біздің міндетіміз.

Төменде берілген афаризмдердің мағынасын ашып көрелік

 1. Өмір — теңіз, тағдыр — кеме, ал кемең суға батпас үшін өзің капитан болуың керек.
  2. Әр адамның өмірде бақытты және бақытсыз болуы, табысты және табыссыз болуы өз қолында.
  3. Өткен өмірдің берер сабағы, үлгі-өнегесі көп-ақ, бірақ оған қорытынды жасап ойланбаймыз.
  4. Өмірде әр нәрседен хабарың болса да, адамның мінез-құлқын білмей кетесің.
  5. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық, оны кей пенде сезінеді, кей пенде сезінбейді. Тіршіліктің әр күнін бақыт деп сана.
  6. Тағдырдың қожасы тағдыр ғана, адам оның құлы.
  7. Бір жақсы қасиетіңді толық көрсетуге жақсы қасиеттің көптігі кедергі келтіреді.
  8. Өзінде болғанды өзгелерге бере алмайтындар, өзгелерде болғанды көре де алмайды.
  9 Өзен ағысымен өлі балық қана жүзеді.
  10. Ештеңені жүрекке жақын қабылдама, жақын қабылдасаң, жадыңда ұстағың келеді, жадыңда ұстаған жаныңа ауыр тиеді.
  11. Уақытты өлтіру үшін көздеудің де қажеті жоқ.
  12. Өзгелерге пайдалы адам мәндірек, өзіне пайдалы адам ұзағырақ өмір сүреді.

Берілген суреттердің мазмұнын ашу

Топтық жұмыс

Бейнеролик

Оқушыларға сауалдар қойылады. Қорытынды ой айтылады.
Деніміз сау болсын десеңдер, міне жоғарыда айтылғанның бәрін денсаулық үшін істелетін жұмыстар. Таза ауада демалу, спотпен шұғылдану, денені күтіп ұстау, еңбек ету, дұрыс тамақтану барлығы салауатты өмір салтына жатады. Осы айтқандарды күнделікті тұрмыста пайдалануымыз керек.

Қорытынды:

«Өмір қауіпсіздігін сақтау – денсаулықтың кепілі» эссе жазу


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
?мір ?ауіпсіздігі мен денсаулы? - егіз ??ым

Автор: Жайта?ова Г?лфарам Т?лепкерей?ызы

Дата: 22.02.2015

Номер свидетельства: 177428

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) "Т?уелсіздік та? н?ры "
  ["seo_title"] => string(22) "t-uielsizdik-tan-nu-ry"
  ["file_id"] => string(6) "181891"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1425405044"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(105) ""Менің тұңғыш Президентім!" тақырыбына ашық тәрбие сағаты"
  ["seo_title"] => string(65) "mienin_tu_n_g_ysh_priezidientim_tak_yrybyna_ashyk_t_rbiie_sag_aty"
  ["file_id"] => string(6) "382191"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1485031512"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(94) "Конспект урока. "Ғылым мен технология жетістіктері""
  ["seo_title"] => string(58) "konspiekt_uroka_g_ylym_mien_tiekhnologhiia_zhietistiktieri"
  ["file_id"] => string(6) "434624"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1508957725"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "Поурочный план по технологии"
  ["seo_title"] => string(29) "pourochnyiplanpotiekhnologhii"
  ["file_id"] => string(6) "292075"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455211641"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "ГМО Гендик модификация"
  ["seo_title"] => string(25) "gmo-giendik-modifikatsiia"
  ["file_id"] => string(6) "304457"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1457716268"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства