kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Поурочный план на тему "В стремлении к красоте"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: О?ушылар?а ?семдік, жан с?лулы?ы туралы т?сініктерін ке?ейту

Міндеттері:

-о?ушылар?а ?орша?ан ортаны? ?семдігі, адамны? жан с?лулы?ы туралы т?сінік беру

-о?ушыларды? эстетикалы? тал?амдарын дамыту?а ы?пал ету

-о?ушыларды с?лулы?ты, ?семдікті сезініп, ба?алай білуге т?рбиелеу

К?тілетін н?тиже:

О?ушылар айналада?ы д?ниені? с?лулы?ын ба?алай білуге ?йренеді;

?семдікке ?мтылады;

?з ойларын ашы? айта білу да?дысы ?алыптасады;

 Саба?ты?    барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і.

Т?ртіп      талап    тынышты?    тазалы?    татулы?

  Тынышты? с?тi.  Н?р?а б?лену

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

  Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды  шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты. 

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді?  ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз  н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз  тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді. 

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша  т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде  отыра т?ры?ыз. 

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.

Рахмет. О?ушылар ?з ?серлерімен б?ліседі.

  2.?й тапсырмасын тексеру.

33 бет М. Ж?мабаев «С?лулы? сезімдері» м?тінін о?ып мазм?ндап талдап келу.

М?тін  бойынша с?ра?тар:

 1. Таби?атты? с?лулы?ы неде?
2. Адамны? «Жан с?лулы?ы» дегенді ?алай т?сінесі?дер?
3. С?лулы?ты неден іздеуіміз керек?

3.Д?йекс?з: Сырты с?лу?а к?з ?ызы?ады,

                      Іші с?лу?а ж?рек ?ызы?ады.

                                                                           ?. М?стафин

   Сырт?ы с?лулы?ты  к?збен к?руге болатын болса,ал ішкі с?лулы?ты ж?рекпен,я?ни адамны? адамгершілігі ішкі с?лулы?ын сезіндіреді.Адам жаны ?р?ашан  с?лулы??а,  ?демілікке ??штар.  Ал, жаны ?сем адам деп адамгершілігі жетілген адамды атаймыз. Жанны? ?семдігі – адамны? ?дептілігінен, адамдармен ?арым-?атынасынан, іс-?рекетінен оны? ішкі д?ниесіні? с?лулы?ынан, я?ни барлы? игілікке  ие мінездерінен бай?ау?а болады.

       Д?йекс?зді о?ушылар?а бір –екі рет ?айталатып, жат?а айт?ызып, д?птерге к?шіріп жаз?ызамыз.  

1.          4. ??гімелеу.

 О. Б?кейді? «Т??ірісі с?лулы?ты? марал деген…»

А?ша ?ар жап?ан аппа? ?аптал?а ?ай?а? ?а?ып ай м?йізді а?марал шы?а келді. Жай келмеді, секіріп билеп, ор?ып ойнап шы?а келді. Басын ?сте жерге салмай, ?м?нда ас?а? та т?каппар ?стайтын кербез а? б?л жолы да ма??аз ?ас?айып т?ра ?ал?ан. Аппа? ?ар бетінде бітім-болмысы, бар келбеті ап-аны? на?ышталып, сізге ?ас?айып ?арсы ?арап т?р?ан о?аш, жекеленген б??ыны- ша?ыра?тан?ан а? м?йізі сан салалы б??ыны ?ызы?тамауы?ыз, та?данбауы?ыз тіпті де м?мкін емес. Б??ыны? осы т?рысын сіз айналайын таби?атты? жал?ын туар арда аруына балар ма еді?із, ?лде шал?ар ?лем к?гінде орнатыл?ан таби?ат ананы? ?з ескерткішіне те?ер ме еді?із?

     С?йтер еді?із. ?йткені к??іліні? к?гі бар ?рбір жанны? марал десе еле? етері рас. Біра? а? м?йізді т?з та?ысы ?ана емес, ?зіне де бейм?лім, ?лдебір тылсым с?лулы?ты? ?иял-елестері ж?не рас.

     ?аза? ж?рты б??ы-маралды с?лулы?ты? т??ірісі санапты. С?лу болсын деп ?ыз есімін Марал, А?марал ?оятыны б??ан д?лел.

Талдау с?ра?тары:

-          Автор маралды? с?лулы?ын ?алай сипаттайды?

-          С?лулы? адам?а ?ана т?н бе?

-          Елікті? баласы ??ралайды?, т?йені? баласы ботаны? с?лулы?ы

туралы не айтар еді?іздер?

-          Таби?ат с?лулы?ы туралы ?андай пікір білдіре аласы?дар?

  5.   Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс.

  Баланы? ?зін ж?не ?зіні? ж?регін ты?дай білуіне сертігін тигізе отырып, сезімі мен эмоциясына жайлы ?сер етеді. К?ру, есту сезімдері ар?ылы с?лулы? сезімдерін оятатын с?улет, с?лу сурет, м?сіндеу, ?н, музыка, поэзия, к?й сы?ылды ?нер ?леміне, ?нерді? с?лулы??а толы тылсым ??діретінен жан тербейтін л?ззат к?йін сезіну ?шін бір с?т ?з ?алаулары?мен ?зімен ?зі болып ?иялмен сапар шегуді ?сынамын (баяу ?уен ?ойылады) Топ бойынша ?р о?ушы  кезекпен ?здері ойла?ан к?ріністі табу ?шін ?а?аз?а бір рет сызу ар?ылы с?лулы??а ба?ыттал?ан сурет салулары  керек.

6.Топпен ?н айту. «?ыз сыны»

?кілі к?мшат, б?рмелі к?йлек
Т?р?андай ?зі ?имылсыз билеп
Иы?тан шашы т?гіліп жерге
К?місті шашбау жарасып белге
Иы?тан шашы т?гіліп жерге
К?місті шашбау жарасып белге

?иыл?ан ?асы, ?ара?ат к?зі
Ж?ректі баурап оятар сезім
Талбойы? н?зік ?ыз?алда? г?лдей
Дидары? н?рлы шуа?ты к?ндей
Талбойы? н?зік ?ыз?алда? г?лдей
Дидары? н?рлы шуа?ты к?ндей

Жа?арып ?айта, жа??ырып к?нем
Л?зз?т алар к?рген жан сенен
К?ркі?нен сені? айналдым еркем
?аза?ты? салтын са?та?ан к?ркем
К?ркі?нен сені? айналдым еркем
?аза?ты? салтын са?та?ан к?ркем

?й тапсырмасы.

34-35 бет, ?нер туындыларын м??ият ?арап, ?р?айсысында?ы с?лулы?ты? м?ні? ашындар.

Со??ы тынышты? с?тi.

Баяу ?уен ?ойылады.

 К?зімізді ж?мып, еркін жай?асайы?. Енді, б?гінгі ?ткен саба?ымыздан нені т?сіндік, ?андай жа?сы н?рселерді ?йрендік, ?зімізге нені алды? сол ж?нінде ойланайы?. Осыны? барлы?ын ж?регімізге салып, к?кейімізге т?йіп алайы?.  Жайлап, к?зері?ізді ашу?а болады. Б?гінгі керемет саба? ?шін сіздерге к?п рахмет!

Просмотр содержимого документа
«поурочный план на тему "В стремлении к красоте" »

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары


Тақырып: Әсемдікке ұмтылайық

Құндылық:Сүйіспеншілік

Қасиеттері: адамгершілік, мейірімділік.

Мұғалiм:  Оспанова Динар Каскырбаевна Сынып:  6 «Б»   Оқушылар саны:18Мақсаты: Оқушыларға әсемдік, жан сұлулығы туралы түсініктерін кеңейту

Міндеттері:

-оқушыларға қоршаған ортаның әсемдігі, адамның жан сұлулығы туралы түсінік беру

-оқушылардың эстетикалық талғамдарын дамытуға ықпал ету

-оқушыларды сұлулықты, әсемдікті сезініп, бағалай білуге тәрбиелеу

Күтілетін нәтиже:

Оқушылар айналадағы дүниенің сұлулығын бағалай білуге үйренеді;

Әсемдікке ұмтылады;

Өз ойларын ашық айта білу дағдысы қалыптасады;


Ресурстар: оқулық, дәптер, ватман,бояу, ән мәтіні

Сабақтың барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі.

Тәртіп талап тыныштық тазалық татулық

Тыныштық сәтi. Нұрға бөлену

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.


Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды  шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты. 

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің  қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз  нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз  тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді. 

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша  түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде  отыра тұрыңыз... 

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем  сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.

Жаймен көзіңізді ашуға болады.

Рахмет.  

 Оқушылар өз әсерлерімен бөліседі.


5 мин

2.Үй тапсырмасын тексеру.

33 бет М. Жұмабаев «Сұлулық сезімдері» мәтінін оқып мазмұндап талдап келу.

Мәтін бойынша сұрақтар:

1. Табиғаттың сұлулығы неде?
2. Адамның «Жан сұлулығы» дегенді қалай түсінесіңдер?
3. Сұлулықты неден іздеуіміз керек?
7 мин

3.Дәйексөз: Сырты сұлуға көз қызығады,

Іші сұлуға жүрек қызығады.

Ғ. Мұстафин


Сыртқы сұлулықты  көзбен көруге болатын болса,ал ішкі сұлулықты жүрекпен,яғни адамның адамгершілігі ішкі сұлулығын сезіндіреді.Адам жаны әрқашан  сұлулыққа,  әдемілікке құштар.  Ал, жаны әсем адам деп адамгершілігі жетілген адамды атаймыз. Жанның әсемдігі – адамның әдептілігінен, адамдармен қарым-қатынасынан, іс-әрекетінен оның ішкі дүниесінің сұлулығынан , яғни барлық игілікке  ие мінездерінен байқауға болады.

Дәйексөзді оқушыларға бір –екі рет қайталатып, жатқа айтқызып, дәптерге көшіріп жазғызамыз.
5 мин

 1. 4. Әңгімелеу.

 О. Бөкейдің «Тәңірісі сұлулықтың марал деген…»

Ақша қар жапқан аппақ қапталға қайқаң қағып ай мүйізді ақмарал шыға келді. Жай келмеді, секіріп билеп, орғып ойнап шыға келді. Басын әсте жерге салмай, әмәнда асқақ та тәкаппар ұстайтын кербез аң бұл жолы да маңғаз қасқайып тұра қалған. Аппақ қар бетінде бітім-болмысы, бар келбеті ап-анық нақышталып, сізге қасқайып қарсы қарап тұрған оғаш, жекеленген бұғыны- шаңырақтанған ақ мүйізі сан салалы бұғыны қызықтамауыңыз, таңданбауыңыз тіпті де мүмкін емес. Бұғының осы тұрысын сіз айналайын табиғаттың жалқын туар арда аруына балар ма едіңіз, әлде шалқар әлем көгінде орнатылған табиғат ананың өз ескерткішіне теңер ме едіңіз?

Сөйтер едіңіз. Өйткені көңілінің көгі бар әрбір жанның марал десе елең етері рас. Бірақ ақ мүйізді түз тағысы ғана емес, өзіне де беймәлім, әлдебір тылсым сұлулықтың қиял-елестері және рас.

Қазақ жұрты бұғы-маралды сұлулықтың тәңірісі санапты. Сұлу болсын деп қыз есімін Марал, Ақмарал қоятыны бұған дәлел.

Талдау сұрақтары:

-          Автор маралдың сұлулығын қалай сипаттайды?

-          Сұлулық адамға ғана тән бе?

-          Еліктің баласы құралайдың, түйенің баласы ботаның сұлулығы

туралы не айтар едіңіздер?

-          Табиғат сұлулығы туралы қандай пікір білдіре аласыңдар?11 мин

5. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.


Баланың өзін және өзінің жүрегін тыңдай білуіне сертігін тигізе отырып, сезімі мен эмоциясына жайлы әсер етеді. Көру, есту сезімдері арқылы сұлулық сезімдерін оятатын сәулет, сұлу сурет, мүсіндеу, ән, музыка, поэзия, күй сықылды өнер әлеміне, өнердің сұлулыққа толы тылсым құдіретінен жан тербейтін ләззат күйін сезіну үшін бір сәт өз қалауларыңмен өзімен өзі болып қиялмен сапар шегуді ұсынамын (баяу әуен қойылады) Топ бойынша әр оқушы  кезекпен өздері ойлаған көріністі табу үшін қағазға бір рет сызу арқылы сұлулыққа бағытталған сурет салулары  керек.
10 мин

6.Топпен ән айту. «Қыз сыны»


Үкілі кәмшат, бүрмелі көйлек
Тұрғандай өзі қимылсыз билеп
Иықтан шашы төгіліп жерге
Күмісті шашбау жарасып белге
Иықтан шашы төгіліп жерге
Күмісті шашбау жарасып белге

Қиылған қасы, қарақат көзі
Жүректі баурап оятар сезім
Талбойың нәзік қызғалдақ гүлдей
Дидарың нұрлы шуақты күндей
Талбойың нәзік қызғалдақ гүлдей
Дидарың нұрлы шуақты күндей

Жаңарып қайта, жаңғырып көнем
Ләззәт алар көрген жан сенен
Көркіңнен сенің айналдым еркем
Қазақтың салтын сақтаған көркем
Көркіңнен сенің айналдым еркем
Қазақтың салтын сақтаған көркем

4 мин

 1. Үй тапсырмасы.

34-35 бет, өнер туындыларын мұқият қарап, әрқайсысындағы сұлулықтың мәнің ашындар.


Соңғы тыныштық сәтi.

Баяу әуен қойылады.


Көзімізді жұмып, еркін жайғасайық. Енді, бүгінгі өткен сабағымыздан нені түсіндік, қандай жақсы нәрселерді үйрендік, өзімізге нені алдық сол жөнінде ойланайық. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп алайық.  Жайлап, көзеріңізді ашуға болады. Бүгінгі керемет сабақ үшін сіздерге көп рахмет!


3 минПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
поурочный план на тему "В стремлении к красоте"

Автор: Оспанова Динар Каскырбаевна

Дата: 31.10.2015

Номер свидетельства: 246022

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(92) "урок самопознания 2 класс на тему : "В мире красоты" "
  ["seo_title"] => string(51) "urok-samopoznaniia-2-klass-na-tiemu-v-mirie-krasoty"
  ["file_id"] => string(6) "175376"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1424265111"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(146) "Разработка открытого урока по самопознанию в 7 классе по теме "Счастье человека""
  ["seo_title"] => string(80) "razrabotka_otkrytogho_uroka_po_samopoznaniiu_v_7_klassie_po_tiemie_schast_ie_chi"
  ["file_id"] => string(6) "469210"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1526105490"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(159) "Разработка открытого урока по самопознанию в 7 классе по теме "Внутренний мир человека""
  ["seo_title"] => string(80) "razrabotka_otkrytogho_uroka_po_samopoznaniiu_v_7_klassie_po_tiemie_vnutriennii_m"
  ["file_id"] => string(6) "469212"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1526105944"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(128) "Поурочный план по самопознанию в 5 классе. Тема: Красота души человека "
  ["seo_title"] => string(76) "pourochnyi-plan-po-samopoznaniiu-v-5-klassie-tiema-krasota-dushi-chielovieka"
  ["file_id"] => string(6) "224859"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1439221203"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(92) "Конспект урока по самопознанию на тему "Мир семьи" "
  ["seo_title"] => string(52) "konspiekt-uroka-po-samopoznaniiu-na-tiemu-mir-siem-i"
  ["file_id"] => string(6) "194874"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1427819093"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства