kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мені? к?сіби ?станымым

Нажмите, чтобы узнать подробности

?о?амны? е? жо?ар?ы  ??ндылы?ы – адам,  ал  елімізде  ?ркениетке  ба?ыттал?ан  стратегиялы?   даму   реформалары   сол  адам  ?шін,  оны?  игілігі  ?шін   жасалып  жат?анын  ерекше  ай?ындайды. Жа?андан?анзаманда, психология-?асыр ?ылымы, ал ?р адам ?шін, оны?   ?леуметтік  ортасында?ы  жа?ымды  психологиялы?  ахуал,   оны? алдына ?ой?ан   игі  м?ратына  жетелеуші  фактор  болып  табылады.

          Осы  орайда,   мектеп  психологтарыны?  алдында  ?ой?ан  ма?сат  -міндеттері  орасан  зор.   Сол  ма?сат – міндеттерді?   н?тижесі  «о?»  болу  ?шін,  мен -  мектеп  психологы   ретінде,  ?немі  ізденіп,   к?сіби  білім-біліктілігімді   жетілдіріп  отыру?а  тырысамын.   ?йткені – адам  жанын  зерттеуде  психологиялы?   ?а?идалар  мен  к?сіби   ?станымдарды   ескере  отырып,   адами  т?р?ыдан  т?сіне  білу   ж?не туында?ан  жа?даяттарды  шешу,   ке?ес – н?с?ау   бере  білу  ??зіреттілігім  болу  керек.

           Т?менгі принциптерді ?стана отырып, о?у – т?рбие ?рдісінде  н?тижеге ба?ыттал?ан  психологиялы?  жетелеу ж?мыстарын ж?ргіземін:

-Жауапкершілік

                                                -  ??зіреттілік

                                            -  ?ылымилы?

                                                         -   ??пиялы?

                                                         -   Н?тижелік

Тамыры  тере?  тарихымызды  таразыласа?,  адам  жанын  зерттеп,  педагогикалы?  т?р?ыдан  аса  ??нды  ой – пікірлерін  ?алдыр?ан  ?лы  ??ламаларды?  е?бегі  зор.  «Кемелденген  толымды  адам»   туралы,  оны?  жан  д?ниесі туралы -   ?лы  Абайдан  арты?  айтан  адам  жо?.   Абай- адамны?  мінез –??л?ын,   адамгершілік   ізгі  ?асиеттерін  т?рбиелеуді  ?мір  бойы  басты  идея  етіп  ?стап,  кісілік  т?р?ыдан  жетілдіру  ?ажеттілігін  ай?ында?ан. ?зіні?  б?кіл  шы?армашылы?ын  ?скеле?  ?рпа??а  «адам бол»,  «?атары?нан  ?алма»  деген  философиялы?,  педагогикалы?,  психологиялы?   к?з?арасында  адамгершілігі  мол  адам  «?о?ам?а  е?  пайдалы  адам»   деп  т?жырымда?ан. 

         Ал,  ма?ан   ерекше  ?сер  етіп,  маманды?ымды-  ма?тан  етер  дей,  республикамызды?  барлы?  психолог  ?ызметкерлерді?  м?ртебесін  ?стем еткен – 20.12.2011 жыл?ы ?Р  Білім  ж?не  ?ылым  министріні?   «Орта  білім  беру  ?йымдарында  психологиялы?  ?ызметті?  ж?мыс  істеу  ?а?идасы».  Осы?ан  орай,  барша  ??лшыныс – ?ызы?ушылы?ымызбен  психологиялы?  ?ызметті ?з  де?гейінде  ат?ару?а  м?мкіншілік  алды?. 

       ?аза?станды?  «Психология  ?ылымыны?  атасы»  атан?ан  ??б???л  Жары?баев айтып кеткендей:  «ПСИХОЛОГИЯ – білім  беру  ?рдісінде  т?л?аны?  ?о?амды?,  даралы?   ?асиеттерін  ай?ындайтын,   адамгершілік  ??ндылы?тарын  сипаттай  отырып,  дамытатын  ж?йе».

       Біз – мектеп  психологтары,  о?у-т?рбие  ?рдісін  н?тижеге  ба?ыттал?ан  психологиялы?  жетелеу  барысында,   о?ушылар?а  туа  біткен ?асиеттерін,  даму  ортасын  ай?ындай  отырып,  оларды?  а?ылына,  адамгершілігіне,  ?зіне  деген  сенімділігіне,  ?збетімен  білім-біліктілігін  к?тере  білуіне,  е?бек?орлы?  пен  парасаттылы?ына, ата – анасыны?  ?ам?оршысы,  мектебіні?  ма?танышы,   Отаныны?  ?ор?аушысы,  еліне  елеулі,  хал?ына ?алаулы  на?ыз  азамат  болып,  ?алыптасуына  ы?пал  етеміз деп,  сеніммен  айта  аламыз. 

Н.?.Назарбаев: «Рухы биік халы?ты? іргесі де берік, ?леуметі де ?уатты, ынтыма?ы жарасты болады» -деген. Ал Ж?сіп Баласа??н: «Балалар?а о?у-білім берілсін. Сонымен ?атар с?лу мінез ?нермен ?рілсін»  - деп айт?ан. ?азіргі та?даДАНА адамдарды? жа?сы ?асиеттері, ?негелі с?здері, жеткіншектерге т?лім  т?рбие  беруде этнопсихологиялы? ма?ызы зор.      ?лтты? ??ндылы?тарымызды? бастысы, ?лкенге ??рмет, кішіге ізет к?рсете білу, ?она?жайлылы?, бауырмалды? сия?ты асыл ?асиеттерімізді бала бойына сі?іру  -  о?ыту  мен   т?рбиелеуді?  басты  міндеттері,  ал    мектеп психологтары  осы  міндеттерді?  орындалуына  орасан  зор  ы?пал  етеді.   Осы ?асиеттерді ?алыптастыру ар?ылы ішкі жан д?ниесі бай, ?мірге ??штар жастарды т?рбиелей  отырып,   бала?а к?мек к?рсету, бос уа?ытын  д?рыс  ?йымдастыру,  отбасында,мектепте, ?жымда  салауатты ?мір салтын ?стана  отырып,   АТА-АНА+М??АЛІМ+СЫНЫПТАС  алдында?ы жауапкершілігін   арттыру   ма?сатында,  «МЕН  - КОНЦЕПЦИЯСЫ»  аясында?ы  психологиялы?  тренингтерді?  ма?ызы  зор. 

       Мен  ?з  ж?мысымды  саралай  отырып,  жалпы  мектеп  к?рсеткіштері,  «О?ушыны? мектепке ?ызы?ушылы?ы»,  «Ата-ананы?  мектепке  деген  жа?ымды  к?з?арасы»,  «Мектептегі  психологиялы?  ахуал»,  «О?»  бол?ан  жа?дайда ерекше ?уанып, «осы н?тижеде мені?де ?лесім бар ?ой» - деп, сенімді боламын.  Оны?  сыртында   «т?зету» топтар  тізімінде  т?р?ан  о?ушыларды?  бір  адамдай  орта?а  еніп, ?р  т?рлі  жетістіктерге  жетіп  жат?анды  к?ргенде,  ?з ?ызметімді  ат?ару?а ?ызы?ушылы?ым мен белсенділігім  арта отырады.  

Психология –  ?ыр-сыры ашыла ?ойма?ан ?ажайып  ?ылым. Сонды?тан, к?п ізденумен ?атар, білім-білікті ?немі жетілдіріп отыруды талап етеді.

Ал, мен  –  осындай ?ажайып маманды?ты?  иесімін.

МЕН – ?ажайып ?мірді?  сырын аша білуге, ба?ытты ?мір  с?руге  ба?ыт берушімін, себебі:

?МІР – АС?А?  АРМАН,БИІК МА?САТ!

?МІР – М?МКІНШІЛІК,ОНЫ ЖІБЕРІП АЛМА!

?МІР – БА?ЫТ. БА?ЫТТЫ СЕЗІНЕ БІЛУ КЕРЕК!

?МІР – ЖАУАПКЕРШІЛІК.  ЖАУАПКЕРШІЛІК – АДАМДЫ

                                               ??РМЕТПЕН  БА?ЫТ?А    Б?ЛЕЙДІ!

?МІР – АДАМ?А  БЕРГЕН   Е?  ЖО?АР?Ы  ??НДЫЛЫ?!

?мірді  с?йген  адам,  ?згені  с?йе  біледі, ал ?згені  ?олдап, с?йе  білген  адамды – ?мір ?зі  ал?а жетелейді.

К?ксу ауданы

Н?рмолда Алдабергенов атында?ы

орта мектеп

Мектеп психологы

Бахатжан Айк?міс

Просмотр содержимого документа
«Мені? к?сіби ?станымым»


Менің кәсіби ұстанымым


Қоғамның ең жоғарғы құндылығы – адам, ал елімізде өркениетке бағытталған стратегиялық даму реформалары сол адам үшін, оның игілігі үшін жасалып жатқанын ерекше айқындайды. Жаһанданғанзаманда, психология-ғасыр ғылымы, ал әр адам үшін, оның әлеуметтік ортасындағы жағымды психологиялық ахуал, оның алдына қойған игі мұратына жетелеуші фактор болып табылады.

Осы орайда, мектеп психологтарының алдында қойған мақсат -міндеттері орасан зор. Сол мақсат – міндеттердің нәтижесі «оң» болу үшін, мен - мектеп психологы ретінде, үнемі ізденіп, кәсіби білім-біліктілігімді жетілдіріп отыруға тырысамын. Өйткені – адам жанын зерттеуде психологиялық қағидалар мен кәсіби ұстанымдарды ескере отырып, адами тұрғыдан түсіне білу және туындаған жағдаяттарды шешу, кеңес – нұсқау бере білу құзіреттілігім болу керек.

Төменгі принциптерді ұстана отырып, оқу – тәрбие үрдісінде нәтижеге бағытталған психологиялық жетелеу жұмыстарын жүргіземін:

-Жауапкершілік

- Құзіреттілік

- Ғылымилық

- Құпиялық

- Нәтижелік

Тамыры терең тарихымызды таразыласақ, адам жанын зерттеп, педагогикалық тұрғыдан аса құнды ой – пікірлерін қалдырған ұлы ғұламалардың еңбегі зор. «Кемелденген толымды адам» туралы, оның жан дүниесі туралы - ұлы Абайдан артық айтан адам жоқ. Абай- адамның мінез –құлқын, адамгершілік ізгі қасиеттерін тәрбиелеуді өмір бойы басты идея етіп ұстап, кісілік тұрғыдан жетілдіру қажеттілігін айқындаған. Өзінің бүкіл шығармашылығын өскелең ұрпаққа «адам бол», «қатарыңнан қалма» деген философиялық, педагогикалық, психологиялық көзқарасында адамгершілігі мол адам «қоғамға ең пайдалы адам» деп тұжырымдаған.

Ал, маған ерекше әсер етіп, мамандығымды- мақтан етер дей, республикамыздың барлық психолог қызметкерлердің мәртебесін үстем еткен – 20.12.2011 жылғы ҚР Білім және ғылым министрінің «Орта білім беру ұйымдарында психологиялық қызметтің жұмыс істеу қағидасы». Осыған орай, барша құлшыныс – қызығушылығымызбен психологиялық қызметті өз деңгейінде атқаруға мүмкіншілік алдық.

Қазақстандық «Психология ғылымының атасы» атанған Құбұғұл Жарықбаев айтып кеткендей: «ПСИХОЛОГИЯ – білім беру үрдісінде тұлғаның қоғамдық, даралық қасиеттерін айқындайтын, адамгершілік құндылықтарын сипаттай отырып, дамытатын жүйе».

Біз – мектеп психологтары, оқу-тәрбие үрдісін нәтижеге бағытталған психологиялық жетелеу барысында, оқушыларға туа біткен қасиеттерін, даму ортасын айқындай отырып, олардың ақылына, адамгершілігіне, өзіне деген сенімділігіне, өзбетімен білім-біліктілігін көтере білуіне, еңбекқорлық пен парасаттылығына, ата – анасының қамқоршысы, мектебінің мақтанышы, Отанының қорғаушысы, еліне елеулі, халқына қалаулы нағыз азамат болып, қалыптасуына ықпал етеміз деп, сеніммен айта аламыз.

Н.Ә.Назарбаев: «Рухы биік халықтың іргесі де берік, әлеуметі де қуатты, ынтымағы жарасты болады» -деген. Ал Жүсіп Баласағұн: «Балаларға оқу-білім берілсін. Сонымен қатар сұлу мінез өнермен өрілсін» - деп айтқан. Қазіргі таңдаДАНА адамдардың жақсы қасиеттері, өнегелі сөздері, жеткіншектерге тәлім тәрбие беруде этнопсихологиялық маңызы зор. Ұлттық құндылықтарымыздың бастысы, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білу, қонақжайлылық, бауырмалдық сияқты асыл қасиеттерімізді бала бойына сіңіру - оқыту мен тәрбиелеудің басты міндеттері, ал мектеп психологтары осы міндеттердің орындалуына орасан зор ықпал етеді. Осы қасиеттерді қалыптастыру арқылы ішкі жан дүниесі бай, өмірге құштар жастарды тәрбиелей отырып, балаға көмек көрсету, бос уақытын дұрыс ұйымдастыру, отбасында,мектепте, ұжымда салауатты өмір салтын ұстана отырып, АТА-АНА+МҰҒАЛІМ+СЫНЫПТАС алдындағы жауапкершілігін арттыру мақсатында, «МЕН - КОНЦЕПЦИЯСЫ» аясындағы психологиялық тренингтердің маңызы зор.

Мен өз жұмысымды саралай отырып, жалпы мектеп көрсеткіштері, «Оқушының мектепке қызығушылығы», «Ата-ананың мектепке деген жағымды көзқарасы», «Мектептегі психологиялық ахуал», «Оң» болған жағдайда ерекше қуанып, «осы нәтижеде меніңде үлесім бар ғой» - деп, сенімді боламын. Оның сыртында «түзету» топтар тізімінде тұрған оқушылардың бір адамдай ортаға еніп, әр түрлі жетістіктерге жетіп жатқанды көргенде, өз қызметімді атқаруға қызығушылығым мен белсенділігім арта отырады.

Психология – қыр-сыры ашыла қоймаған ғажайып ғылым. Сондықтан, көп ізденумен қатар, білім-білікті үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді.


Ал, мен – осындай ғажайып мамандықтың иесімін.


МЕН – ғажайып өмірдің сырын аша білуге, бақытты өмір сүруге бағыт берушімін, себебі:


ӨМІР – АСҚАҚ АРМАН,БИІК МАҚСАТ!

ӨМІР – МҮМКІНШІЛІК,ОНЫ ЖІБЕРІП АЛМА!

ӨМІР – БАҚЫТ. БАҚЫТТЫ СЕЗІНЕ БІЛУ КЕРЕК!

ӨМІР – ЖАУАПКЕРШІЛІК. ЖАУАПКЕРШІЛІК – АДАМДЫ

ҚҰРМЕТПЕН БАҚЫТҚА БӨЛЕЙДІ!

ӨМІР – АДАМҒА БЕРГЕН ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ҚҰНДЫЛЫҚ!


Өмірді сүйген адам, өзгені сүйе біледі, ал өзгені қолдап, сүйе білген адамды – өмір өзі алға жетелейді.Көксу ауданы

Нұрмолда Алдабергенов атындағы

орта мектеп

Мектеп психологы

Бахатжан Айкүміс

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Мені? к?сіби ?станымым

Автор: Бахатжан Айк?міс

Дата: 30.03.2016

Номер свидетельства: 312664

Похожие файлы

object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(122) ""Мені? педогогикалы? ?станымым: м?ні,??ндылы?тары, басымды?тары" (эссе)"
  ["seo_title"] => string(63) "mieninpiedoghoghikalykustanymymmnikundylyktarybasymdyktaryessie"
  ["file_id"] => string(6) "295863"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1455884002"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "Мені? педагогикалы? ?станымым "
  ["seo_title"] => string(36) "mienin-piedaghoghikalyk-u-stanymym-2"
  ["file_id"] => string(6) "196928"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428146608"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(159) "Баяндама.ДЕНЕ Т?РБИЕСІ САБА?ЫНДА О?ЫТУДЫ? ЖА?А ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУДІ? ТИІМДІ ЖА?ТАРЫ "
  ["seo_title"] => string(101) "baiandama-dienie-t-rbiiesi-sabag-ynda-ok-ytudyn-zhan-a-tiekhnologiialaryn-iengizudin-tiimdi-zhak-tary"
  ["file_id"] => string(6) "157518"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1421599761"
 }
}
object(ArrayObject)#873 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) ""Т?Л?А?А БА?ЫТТАЛ?АН БІЛІМ БЕРУ" та?ырыбында?ы баяндама"
  ["seo_title"] => string(62) "tu-lg-ag-a-bag-yttalg-an-bilim-bieru-tak-yrybyndag-y-baiandama"
  ["file_id"] => string(6) "255946"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1448024111"
 }
}
object(ArrayObject)#851 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) ""Т?Л?А?А БА?ЫТТАЛ?АН БІЛІМ БЕРУ" та?ырыбында?ы баяндама"
  ["seo_title"] => string(64) "tu-lg-ag-a-bag-yttalg-an-bilim-bieru-tak-yrybyndag-y-baiandama-1"
  ["file_id"] => string(6) "255947"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1448024119"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства