kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ЖАС МАМАНДАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫ? ?ОЛДАУ

Нажмите, чтобы узнать подробности

ЖАС МАМАНДАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫ? ?ОЛДАУ

Жас маманды психологиялы? ?олдау ?шін баулушы т?лімгерді? онымен жиі кездесіп, ??гіме, тренингтер?ткізуі, педагог этикасы, о?ушылармен?арым- ?атынас жасау ережелері, ата-аналар жиналыстарын ?йымдастыру жайы туралы ?сынымдар беруі пайдалы болма?.Тренингтік саба?тарды то?санына бір реет психодиагностикалы? ?дістемелерді (темперамент типін аны?тау, ?зіне ?зіні? сенімділігін ба?алау?а арнал?ан тест (Рейдаст тесті), о?ытып-?йрету процесіндегі педагогикалы? ынтыма?тасты? де?гейіні? диагностикалы? ?дістемесі, «М??алімні? психологиялы? портреті» ?дістемесін ?олдана отырып ?ткіземін. Тренинг со?ынан жас м??алімге жаднама, ?ткізілген тест бойынша анализдік талдау н?тижелері беріледі. О?у жылыны? со?ында ?орытынды шы?арып, оларды тал?ылаймыз. Пікірлерді т?йіндейміз. Б?л кезде жас м??алімдерді? ?зіне сенімі, дербестігі, бастамашылды?ы айтарлы?тайк ?теріліп ?алады. Т?лімгерлікті? ар?асында олар саба? ж?ргізу, сынып са?аттарын, ата-анажиналыстарын ?ткізу техникасын игеріп ?йренеді. Т?менде«Жас маманны? бейімделуі» тренингін  назарлары?ыз?а ?сынып отырмын.

Ма?саты: Жас мамандарды? ?леуметтік – психологиялы? т?р?ыда табысты бейімделуіне ?лес ?осу.

Міндеті:

 - эмоционалды? ?арым – ?атынасты тез ж?не на?ты орнату?а к?мектесу.

- ?стаздар тобында?ы ?ріптестіктегі атмосфера ??ру?а адамдарды? сену, ?з –?зіне сенімділік, ?жымды? шешімге кіру

- т?лімгерлер мен жас мамандарды? бір – бірін жа?сы тану?а, м?мкіндік ту?ызу.

Тренинг ережесімен таныстыру

1.      «Кім мамыр айында ту?ан.»    жатты?уы

Топ д??геленіп отырады. Олар?а бір –бірін жа?сы тану ма?сатында ойын ж?ргізілетінін т?сіндіреді.

-        Кімні? к?зі ?о?ыр, сол к?зін 3 рет жыпылы?татсын

-        Кім та?ерте? д?мді та??ы асты жеді, сол ішін сипасын

-        Кімні? ту?ан к?ні ?ыс айында, сол орнынан т?рып бір адамды биге ша?ырсын

-        Кім мысы?ты жа?сы к?рсе, сол ?ш рет мияуласын

-        Кімні? к?лік айдайтын ??жаты бар, сол машинаны? дауысын келтірсін

-        Кімні? ?зінен ?лкен апайы бар, сол о? жа?ында?ы к?ршісіне, б?л са?ан ?атыссыз десін.

-        Кім кофе ішеді, сол ?з орынды?ыны? астына ?арасын

-        Кім отбасылы, сол ауада шексіздікті к?рсетсін

-        Кім ?йде жал?ыз бала, сол екі ?олын к?терсін

-        Кімні? баласы бар, сол орнынан т?рып ?анша баласы бар сонша секірсін

-        Кім б?рін білгісі келіп т?ратын адам болса, сол ?зі сия?ты адаммен орнын ауыстырсын

-        Кім бала к?нінде «к?зге к?рінбейтін адам» бол?ысы келді, сол бетін ?олымен жасырсын

-        Кім аспапта ойнай алады, сол аспапты ?алай ойнайтынын келтірсін

2.      «?андай сезімде болдым.»

Адамдар бір –бірімен к?п н?рселерімен ерекшеленеді. Ол ?зіні? ?абылдауымен, сезімімен т,б болуы м?мкін. Бейімдеулері де солай болады. Бір адам?а жа?а ?жымда ?зін тез сенімді сезінуге к?п уа?ыт ?ажет етсе, екінші адам?а б?л аз уа?ыт кетеді. ?алай бол?анда да барлы? ?стаздар, мекемеге келгенде бір кедергіге тап келеді, сонды?тан да о?ан бейімделу кезе?іне біраз уа?ыт керек етеді. Біреулер ?зіні? тез ?йреніскенін, кейбіреулерге тіптен ?иын бол?анын айтып жатады. ?азір ?зіміз осы мекемеге ал?аш келген кезі?ізді есі?ізге т?сіріп к?рейік. Кімді, нені жады?да ?андай? Сол сезімді, сол ?уанышты ж?не уайымды есімізге т?сіріп к?рейік.

-        Е? бірінші мектепке келгенде не н?рсе назарыма  ілікті?

-        ?андай сезімде болдым?

-        ?андай ой ойладым?

-        Мені? е? ал?аш?ы елестеткендерім, к?ргендерім ?азір ?алай ?згерді?

3.      «Со?ыр мен жетекші»

Бір ?атысушыны? к?зі байланады, ?ал?андар жетекшілер немесе кедергілер болады.

4.      Мені? к?сіби жоспарым

?рбір ?атысушы?а к?сіби ?мірін к?з алдына елестетуді с?раймыз. Ол ?шін са?ан ма?ызды ?тіп кеткен 2 жа?дай ж?не болаша?та сен ?те ?алайтын 2 жа?дай суретте немесе жаз.

Талдау?а с?ра?тар

-        Б?л жоспарды? орындалуы кімге байланысты?

-        ?ай мерзімде олар орындалуы керек?

-        Осы жоспарды? орындалуына не н?рсе кедергі келтіреді?

-        Егер олар орындалмаса сен ?андай сезімде боласы??

5.      «Чемодан» жатты?уы

     Топ?а ?ркімге чемодан бердік деп есептейік. Сол чемоданды  «жинап» к?сібилік «жол?а» шы?асы?дар. Сен сол чемодан?а ?андай «заттар» салатын еді??

6.      Рефлексия «Бес сауса?»

Просмотр содержимого документа
«ЖАС МАМАНДАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫ? ?ОЛДАУ»

ШҚО Өскемен қаласы

Мамырбекова Асем Зейнолдановна

Педагог-психолог
ЖАС МАМАНДАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ

Жас маманды психологиялық қолдау үшін баулушы тәлімгердің онымен жиі кездесіп, әңгіме, тренингтерөткізуі, педагог этикасы, оқушыларменқарым- қатынас жасау ережелері, ата-аналар жиналыстарын ұйымдастыру жайы туралы ұсынымдар беруі пайдалы болмақ.Тренингтік сабақтарды тоқсанына бір реет психодиагностикалық әдістемелерді (темперамент типін анықтау, өзіне өзінің сенімділігін бағалауға арналған тест (Рейдаст тесті), оқытып-үйрету процесіндегі педагогикалық ынтымақтастық деңгейінің диагностикалық әдістемесі, «Мүғалімнің психологиялық портреті» әдістемесін қолдана отырып өткіземін. Тренинг соңынан жас мұғалімге жаднама, өткізілген тест бойынша анализдік талдау нәтижелері беріледі. Оқу жылының соңында қорытынды шығарып, оларды талқылаймыз. Пікірлерді түйіндейміз. Бұл кезде жас мұғалімдердің өзіне сенімі, дербестігі, бастамашылдығы айтарлықтайк өтеріліп қалады. Тәлімгерліктің арқасында олар сабақ жүргізу, сынып сағаттарын, ата-нажиналыстарынөткізутехникасынигеріпүйренеді. Төменде«Жас маманның бейімделуі» тренингін назарларыңызғаұсыныпотырмын.Мақсаты: Жас мамандардың әлеуметтік – психологиялық тұрғыда табысты бейімделуіне үлес қосу.

Міндеті:

- эмоционалдық қарым – қатынасты тез және нақты орнатуға көмектесу.

- ұстаздар тобындағы әріптестіктегі атмосфера құруға адамдардың сену, өз –өзіне сенімділік, ұжымдық шешімге кіру

- тәлімгерлер мен жас мамандардың бір – бірін жақсы тануға, мүмкіндік туғызу.

Тренинг ережесімен таныстыру

1. «Кім мамыр айында туған...» жаттығуы

Топ дөңгеленіп отырады. Оларға бір –бірін жақсы тану мақсатында ойын жүргізілетінін түсіндіреді.

- Кімнің көзі қоңыр, сол көзін 3 рет жыпылықтатсын

- Кім таңертең дәмді таңғы асты жеді, сол ішін сипасын

- Кімнің туған күні қыс айында, сол орнынан тұрып бір адамды биге шақырсын

- Кім мысықты жақсы көрсе, сол үш рет мияуласын

- Кімнің көлік айдайтын құжаты бар, сол машинаның дауысын келтірсін

- Кімнің өзінен үлкен апайы бар, сол оң жағындағы көршісіне, бұл саған қатыссыз десін.

- Кім кофе ішеді, сол өз орындығының астына қарасын

- Кім отбасылы, сол ауада шексіздікті көрсетсін

- Кім үйде жалғыз бала, сол екі қолын көтерсін

- Кімнің баласы бар, сол орнынан тұрып қанша баласы бар сонша секірсін

- Кім бәрін білгісі келіп тұратын адам болса, сол өзі сияқты адаммен орнын ауыстырсын

- Кім бала күнінде «көзге көрінбейтін адам» болғысы келді, сол бетін қолымен жасырсын

- Кім аспапта ойнай алады, сол аспапты қалай ойнайтынын келтірсін2. «Қандай сезімде болдым...»

Адамдар бір –бірімен көп нәрселерімен ерекшеленеді. Ол өзінің қабылдауымен, сезімімен т,б болуы мүмкін. Бейімдеулері де солай болады. Бір адамға жаңа ұжымда өзін тез сенімді сезінуге көп уақыт қажет етсе, екінші адамға бұл аз уақыт кетеді. Қалай болғанда да барлық ұстаздар, мекемеге келгенде бір кедергіге тап келеді, сондықтан да оған бейімделу кезеңіне біраз уақыт керек етеді. Біреулер өзінің тез үйреніскенін, кейбіреулерге тіптен қиын болғанын айтып жатады. Қазір өзіміз осы мекемеге алғаш келген кезіңізді есіңізге түсіріп көрейік. Кімді, нені жадыңда қандай? Сол сезімді, сол қуанышты және уайымды есімізге түсіріп көрейік.- Ең бірінші мектепке келгенде не нәрсе назарыма ілікті?

- Қандай сезімде болдым?

- Қандай ой ойладым?

- Менің ең алғашқы елестеткендерім, көргендерім қазір қалай өзгерді?


3. «Соқыр мен жетекші»

Бір қатысушының көзі байланады, қалғандар жетекшілер немесе кедергілер болады.

4. Менің кәсіби жоспарым

Әрбір қатысушыға кәсіби өмірін көз алдына елестетуді сұраймыз. Ол үшін саған маңызды өтіп кеткен 2 жағдай және болашақта сен өте қалайтын 2 жағдай суретте немесе жаз.Талдауға сұрақтар

- Бұл жоспардың орындалуы кімге байланысты?

- Қай мерзімде олар орындалуы керек?

- Осы жоспардың орындалуына не нәрсе кедергі келтіреді?

- Егер олар орындалмаса сен қандай сезімде боласың?5. «Чемодан» жаттығуы

Топқа әркімге чемодан бердік деп есептейік. Сол чемоданды «жинап» кәсібилік «жолға» шығасыңдар. Сен сол чемоданға қандай «заттар» салатын едің?6. Рефлексия «Бес саусақ»
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
ЖАС МАМАНДАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫ? ?ОЛДАУ

Автор: Мамырбекова Асем Зейнолдановна

Дата: 06.04.2016

Номер свидетельства: 315803

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "«Жас келсе, іске»"
  ["seo_title"] => string(18) "zhas-kielsie-iskie"
  ["file_id"] => string(6) "256706"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1448200948"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "?лтты? Біры??ай Тестілеуге психологиялы? дайынды? "
  ["seo_title"] => string(61) "u-lttyk-biryn-g-ai-tiestilieughie-psikhologhiialyk-daiyndyk-1"
  ["file_id"] => string(6) "185539"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1426192223"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(100) "?осмекенділерді? таби?атта?ы ж?не адам ?міріндегі ма?ызы"
  ["seo_title"] => string(67) "k-osmiekiendilierdin-tabig-attag-y-zh-nie-adam-omirindieghi-man-yzy"
  ["file_id"] => string(6) "319458"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1460833179"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "Семинар "Мазасыздану,үрейлену" дегеніміз не?"
  ["seo_title"] => string(48) "sieminar_mazasyzdanu_urieilienu_dieghienimiz_nie"
  ["file_id"] => string(6) "391629"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1487062934"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(30) "Отбасы -?мір аясы"
  ["seo_title"] => string(19) "otbasy-omir-aiasy-3"
  ["file_id"] => string(6) "290996"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455039716"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства