kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Жас келсе, іске»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Жас келсе, іске»

Ма?саты:

Жас мамандарды? ?стазды? ?асиеттеріні? ?алыптасуына, шы?армашылы??а, т?л?алы? орнын аны?тау?а, айналасында?ылармен бірлесіп ж?мыс жасау?а ба?ыт беру. ?жымда жа?ымды психологиялы? ахуал ?алыптастыру.

Міндеті:

1. Бір-біріне деген сенімділік, адамгершілік ?атынасын ?алыптастыру.

2. Психологиялы? ?олдау к?рсету.

3. Шы?армашылы??а ба?ыт беру.

?ажетті ??ралдар: ?нтаспа, фломастер, ?арандаш, магнит, ?айшы, ватман, «Жыл?ы тесті», «Кері байланыс» сауалнамасыны? бланкілері.

Ж?мыс жоспары:

1. С?лемдесу: «?ткеншек»

2. Жатты?у: «Г?л»

3. Жыл?ы тесті: «Сіз ?андай ж?мыскерсіз?»

4. Шы?армашылы? ж?мыс: «К?сіптік герб» жатты?уы

5. Бой сергіту: «Атомдар»

6. ?уенді терапия: «Алма ба?ы»

7. Жас мамандарды психологиялы? ?олдау (жаднама).

8. Сауалнама: «Кері байланыс»               

9. ?орытынды: «Тілек шамы» жатты?уы

Кіріспе с?з

Психолог: ??рметті ?стаздар! Б?гінгі «Жас келсе, іске» атты тренинг саба?ымыз?а ?ош келді?іздер.

Жас ?стаз мектепті? болаша?ы. Ал, болаша? ?ркез б?гіннен басталатыны с?зсіз. ?жымны? шы?армашылы? ?суі о?у-т?рбие ж?мысыны? н?тижесінде. Ал, н?тиже о?ытып, т?рбиелеп отыр?ан балаларды? т?рбиелілігі мен білімділігінде.
Ендеше  «Жас маман деген кім ?
Ж - жігерлі
А - ал?ыр
С - с?лу да сымбатты
М - ма?саткер
А - айт?анды екі етпейтін
М - мінезі жайса?
А - арманшыл
Н - насихатты тез ?абылдайтын жас маманда?а с?ттілік тілей отырып, тренингімізді бастаймыз.

1. С?лемдесу: «?ткеншек»

Орта?а екі ше?бер ??рып, бір-біріне ?арап т?рады. Екі ше?бер ?арама-?арсы жа??а ?оз?алады. То?та белгісі берілген кезде то?тап, ?арсы алды?ызда?ы адаммен амандасасыз. Мысал?а, шынта?пен, тіземен, ар?амаен, т.б.

2. Жатты?у: «Г?л»

Ма?саты: Топты? бір-бірімен жа?ындай т?суін ж?не т?л?аны? ?суіне ба?ытталады.

Барысы: ?р топ м?шесі  т?рлі-т?сті ?а?аздан  ?иып жасал?ан г?лдерден ?зіне ?на?анын та?дап алады. Та?дап ал?ан г?ліні? ортасына ?з атын жазады. Содан кейін ол ?зіні? г?лін о? жа?та?ы к?ршісіне береді. Ал к?ршісі г?лді? бір к?лтешесіне, г?л иесіне жа?сы ?асиетін жазады да ?рі ?арай жал?астырады. Г?л ?з иесіні? ?олына тигенде ?ана ойын ая?талады. Ж?ргізуші барлы? г?лдерді жинап алып, ?атысушыларды? біріне жа?сылап араластыруды ?тінеді. Осыдан кейін ж?ргізуші ?р ?а?азда?ы тізілген ?серлі с?з ма?тауларды о?и бастайды. ?атысушылар оны? кімге арнал?анын тауып алуы керек. Тренинг ая?тал?аннан со? ?р топ м?шесіне ?з г?лі таратылып беріледі.

3. Жыл?ы тесті: «Сіз ?андай ж?мыскерсіз?»

Н?с?ау: суретте жыл?ыны? с?лбасы бейнеленген. Сізді? міндеті?із – осы суретті ая?тау, жануарды? барлы? сырт?ы м?шелеріні? суретін толы?тырып салу ж?не айналасына керекті суретін ?семдеу. Жыл?ы?а керекті жа?дайды жаса?ыз.

Б?л тесттегі Жыл?ы – ол сізді? ?зі?ізсіз. Б?л т?сінікті де, ?йткені таза, к?п ж?мыс істейтін адамдарды ж?мысшы жыл?ылар деп те атайды. Жыл?ыны ?алай бейнеледі?із, барлы? сырт?ы б?ліктерін ?аншалы?ты д?лдікпен салды?ыз, осыдан сізді? ?андай ж?мыскер екені?ізді айту?а болады.

Тестті? кілті

1. Егер сіз жыл?ыны? сырт?ы негізгі б?ліктеріне к??іл аударса?ыз (жалына, т?я?ына мен ??йры?ына) онда сіз е?бек ете білесіз. Біра? іскер адам емессіз.

2. Егер жыл?ыны? бет-?лпетіне к?п назар аударса?ыз (к?зіне, м?рнына, аузына, кекіліне ж?не т.б суретін салса?ыз), онда онда сіз ж?мыс?а ?ияли (романтикалы?) ?атынастасыз, сізде толы?тай елесті ?міті?із енді ??рал?ан ж?не ??былмалы ?міт. М?мкін сіз ?те жас шы?арсыз, ?лі еш жерде ж?мыс істемеген де боларсыз, онда уа?ыт келе сізді? ?алыптасуы?ыз ?алпына келеді. Егер сізді? жасы?ыз ?лкенболса, онда шаттану, ?уану сізге т?н.

3. Егер сіз жыл?ыны? ?рбір ?ылын салса?ыз, ?са?-т?йек н?рсеге к?п уа?ыт ж?мсаса?ыз, б?л сізді? тер т?гуді ?ажет ететін е?бек ат?аруды ?нататынды?ы?ызды білдіреді. Барлы? н?рсені дер кезінде орындайсыз. ?зі?ізге ж?не бас?алар?а сын к?збен ?арайсыз. Сізге кез келген  ж?мысты сеніп тапсыру?а болады, сіз баста?ан ж?мысы?ызды со?ына дейін жеткізетін ?те е?бек?ор адамсыз. Біра? та сізбен бірге істеу ?иын, ?зі?ізді? бірбеткейлігі?ізбен адамдарды шаршатасыз.

4. Егер сіз жыл?ыны ш?пке немесе к?галда орналастырса?ыз. Б?л сізді? жа?дай жасал?ан жерде ж?мыс істегі?із келетіндігі?ізді? белгісі, сіз т?йы?тарды, шектеу ?оятын ж?мыстарды ?натпайсыз. Т?улсіз бол?анды ?алайсыз.

5. Егер жыл?ы?а ауызды?  немесе ерто?ым салса?ыз, онда сізге ?ысыммен ж?мыс істеуден арылу керек. Сізді? аты?ызды? жібі ?аншалы?ты ?зын болса, онда ауыр ж?не ы??айсыз жа?дайда ж?мыс істеуге ?йренгенсіз.

6. Егер сіз жыл?ыны? алдына суы бар тегеш немесе жем ?ойса?ыз, онда б?л сізді? ж?мыс істеуі?із ?шін жа?сы жа?дайды? жасалуын ?ажет еткендігі?ізді? белгісі.

7. Егер сіз жыл?ы?а салт атты адамны? суретін салса?ыз, онда сіз ?з беті?ізше ж?мыс істей алмайсыз, біреуді? ба?ыт беруімен немесе ?мірімен, жетегімен ж?ресіз. Сізге біреуді? сізді бас?ар?аны ?найды.  

4. Шы?армашылы? ж?мыс: «К?сіптік герб» жатты?уы

 • Біз б?ріміз де педагогтармыз. Мен сіздерге ?з жеке к?сіби гербтері?ізді жасауды ?сынамын. Оны? сипатын, формасын, ?андай болуы керек екендігін ?ркім ?р т?рлі пайымдайды. Мен б?рі?ізге бір-бір ватман пара?ын, т?рлі т?сті ?арындаштар ?лестіремін. Сіздер со?ан к?сіптік герб контурын бейнелеп алып, сосын оны? ішін мазм?нды бейнелермен толы?тырасыздар. Б?л ?шін к?сіби ?ызметті? бір?атар ма?ызды т?старына к??іл аудару керек:
 • ?атысушы ?зіні? к?сіби ?ызметінде не??рлым ма?ызды деп есептейтін жетістік немесе о?и?а;
 • сізді ба?ытты етуге о?ушылары?ыз пайдалана аларлы?тай н?рселер немесе білім аясы;
 • сізді? педагогикалы? ?ызметте к?мектесетін немесе к?мектесе алатын жеке т?л?алы? ?асиеттері?із.

Б?л жатты?уды орындауды? басты шарты: ?атысушылар с?збен емес, сурет салу ар?ылы к?рінеді. Гербтер салынып бол?аннан кейін, олар та?та?а ілінеді. Н?тижесінде ?атысушыларды? ?мірлік к?сіби позициялары туралы –?зіндік бір ерекше галерея пайда болады.

Тал?ылау

?атысушылар барлы? гербтерді ?арай отырып, мынадай с?ра?тар?а жауап береді:

 • Гербтегі бейнелер оны? иесі туралы не айта алады?
 • Суреттер неге осыншама ?р келкі болып шы??ан?
 • ?ай гербтегі ?андай бейнелерді ?згертіп, тузетер еді?із, неге?
 • Е? жа?сысы ?айсысы ж?не ол несімен жа?сы?

?орытынды жасау кезінде жатты?уды орындау?а нені? ?иынды? тудыр?анын ж?не нені? к?мектескенін бірлесіп ай?ында?ан ж?н.

 • Б?рі?ізге де ат?арыл?ан ж?мыстар ?шін ал?ыс айтамын!
 • Сіздер, шамасы, ептеп шарша?ан шы?арсыздар. Олай болса, бой сергіту жатты?уын жасайы?.

5. Бой сергіту:  «Атомдар»

Барлы? ?атысушылар музыка ыр?а?ымен екі шынта?ын к?тере, ?олдарын басына ?ойып, ортада ж?реді. Ж?ргізуші «?ш» деп ?алып  музыканы то?тат?анда ?атысушылар шынта?тарымен ?шке біріге ?алуы керек. Сол секілді, «4», «5» немесе «2» дейді. Со?ында ?атысушылар екі-екіден ж?п болып т?руы тиіс.

6. ?уенді терапия: «Алма ба?ы»

Ма?саты: М??алімні? к?сіби ??лшынысын арттыру, жігерлендіріп к??іл – к?йін к?теру.

?азір сіздерді? еркін, ы??айлы отырулары?ыз с?ралады. Барша?ыздан мына таби?ат к?ріністері бейнеленген суретке зейін аудары?ыздар, енді тере? дем алып, к?зімізді ж?мып, мені? с?здеріме ??ла? салы?ыз.

 • Ал, бастаймыз. (музыка ?осылады)
 • Со?па? жолмен ж?ріп келесіз.
 • Жол ?за?, шаршады?ыз, ш?лдеді?із.
 • Кенет алды?ыздан ?ажайып ба? к?рінеді.
 • Алма ба?ы..
 • ?ып-?ызыл алмалар ?ол созым жерде.
 • Сіз ?зіп алып жей бастады?ыз.
 • Д?мі керемет.
 • Жеген сайын жегі?із келеді.
 • ?алта?ыздан дорба алып алмаларды жинай бастады?ыз.
 • К?н кешкірді. ?айту керек.Ба?тан шы?ып жол?а т?сті?із.Иы?ы?ызда ауыр дорба.
 • Ж?гі?із ауыр. Жол бітер емес. «Тастап кетсем бе екен?» деген ой келді.
 • Сіз дорбаны емес, жал?ау ойы?ызды тастап кеті?із.
 • Міне, ?алашы??а да жетті?із.Алды?ыздан ?уана секіріп балалар шы?ты.
 • Олар?а ?зі?із терген алмалардан ?лестіре бастады?ыз.
 • Алма тергені?із м?ншама абырой болар ма? Сізге балалар да, оларды? ата-аналары да д?н риза.
 • Балаларды? ба?ытты к?лкісі сізді? де к??ілі?ізді к?кке к?терді!

Музыка то?талып, ?атысушылар к?здерін ашады. Музыка то?татылып, м??алімдер к?зін ашады. ?з ?серлерін б?ліседі.

7. Жас мамандарды психологиялы? ?олдау (жаднама).

8. Сауалнама: «Кері байланыс»

Саба?ымызды? со?ында «Кері байланыс» сауалнамасын толтырамыз. (Барлы? ?атысушылар?а сауалнама бланкілері таратылады.)

«Кері байланыс» сауалнамасы

 1. Саба? бол?ан к?н.
 2. Саба?та ?осылу, ?атысу де?гейі      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 3. Саба?та ?осылып, ?атысып отыру?а сізге не кедергі келтірді?
 4. Сен ?шін ма?ызды (пайдалы) бол?ан, ?зі? туралы бір н?рсені т?сіне ал?ан  о?и?алар, жатты?улар:.
 5. Б?гінгі ?ткен саба?та са?ан не ?намады? Не ?шін? Себебі?
 6. Сені? осы саба?тан кейінгі ?зі? туралы, осы топ, ?жым туралы ойлары?.
 7. Ж?ргізушіге (психолог?а) ескертулері? (мазм?ны бойынша, саба? т?рі бойынша ж?не т.б.)
 8.  

9. ?орытынды: «Тілек шамы» жатты?уы

    Барлы? ?атысушылар ше?бер жасап т?рады. Барлы?ы  бір-бір шыра?тан алып сол жа?та?ы к?ршісіне ?з ж?регінен шы??ан тілектерін жолдап, к?ршісіні? шыра?ын жа?ады.

Тренинг ая?талды. Б?рі?ізге к?п-к?п рахмет айтамыз. ?мірлері?із осы ?олдары?ызда?ы шыра?тай жары? болсын.  ?здері?ізбен бірге ж?мыс ж?ргізу ?лкен ?анибет. Сіздерге к?сіби ?ызметтері?ізде табыс тілеймін! Кездескенше!

Просмотр содержимого документа
««Жас келсе, іске»»

Боз Алмагүл Беркінқызы

Педагог - психолог

Бөрлі ауданы

Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебіТақырыбы: «Жас келсе, іске»


Мақсаты:

Жас мамандардың ұстаздық қасиеттерінің қалыптасуына, шығармашылыққа, тұлғалық орнын анықтауға, айналасындағылармен бірлесіп жұмыс жасауға бағыт беру. Ұжымда жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру.

Міндеті:

1. Бір-біріне деген сенімділік, адамгершілік қатынасын қалыптастыру.

2. Психологиялық қолдау көрсету.

3. Шығармашылыққа бағыт беру.

Қажетті құралдар: Үнтаспа, фломастер, қарандаш, магнит, қайшы, ватман, «Жылқы тесті», «Кері байланыс» сауалнамасының бланкілері.

Жұмыс жоспары:

1. Сәлемдесу: «Әткеншек»

2. Жаттығу: «Гүл»

3. Жылқы тесті: «Сіз қандай жұмыскерсіз?»

4. Шығармашылық жұмыс: «Кәсіптік герб» жаттығуы

5. Бой сергіту: «Атомдар»

6. Әуенді терапия: «Алма бағы»

7. Жас мамандарды психологиялық қолдау (жаднама).

8. Сауалнама: «Кері байланыс»

9. Қорытынды: «Тілек шамы» жаттығуы


Кіріспе сөз

Психолог: Құрметті ұстаздар! Бүгінгі «Жас келсе, іске» атты тренинг сабағымызға қош келдіңіздер.

Жас ұстаз мектептің болашағы. Ал, болашақ әркез бүгіннен басталатыны сөзсіз. Ұжымның шығармашылық өсуі оқу-тәрбие жұмысының нәтижесінде. Ал, нәтиже оқытып, тәрбиелеп отырған балалардың тәрбиелілігі мен білімділігінде.
Ендеше «Жас маман деген кім ?
Ж - жігерлі
А - алғыр
С - сұлу да сымбатты
М - мақсаткер
А - айтқанды екі етпейтін
М - мінезі жайсаң
А - арманшыл
Н - насихатты тез қабылдайтын жас мамандаға сәттілік тілей отырып, тренингімізді бастаймыз.


1. Сәлемдесу: «Әткеншек»

Ортаға екі шеңбер құрып, бір-біріне қарап тұрады. Екі шеңбер қарама-қарсы жаққа қозғалады. Тоқта белгісі берілген кезде тоқтап, қарсы алдыңыздағы адаммен амандасасыз. Мысалға, шынтақпен, тіземен, арқамаен, т.б.


2. Жаттығу: «Гүл»

Мақсаты: Топтың бір-бірімен жақындай түсуін және тұлғаның өсуіне бағытталады.

Барысы: Әр топ мүшесі түрлі-түсті қағаздан қиып жасалған гүлдерден өзіне ұнағанын таңдап алады. Таңдап алған гүлінің ортасына өз атын жазады. Содан кейін ол өзінің гүлін оң жақтағы көршісіне береді. Ал көршісі гүлдің бір күлтешесіне, гүл иесіне жақсы қасиетін жазады да әрі қарай жалғастырады. Гүл өз иесінің қолына тигенде ғана ойын аяқталады. Жүргізуші барлық гүлдерді жинап алып, қатысушылардың біріне жақсылап араластыруды өтінеді. Осыдан кейін жүргізуші әр қағаздағы тізілген әсерлі сөз мақтауларды оқи бастайды. Қатысушылар оның кімге арналғанын тауып алуы керек. Тренинг аяқталғаннан соң әр топ мүшесіне өз гүлі таратылып беріледі.


3. Жылқы тесті: «Сіз қандай жұмыскерсіз?»

Нұсқау: суретте жылқының сұлбасы бейнеленген. Сіздің міндетіңіз – осы суретті аяқтау, жануардың барлық сыртқы мүшелерінің суретін толықтырып салу және айналасына керекті суретін әсемдеу. Жылқыға керекті жағдайды жасаңыз.

Бұл тесттегі Жылқы – ол сіздің өзіңізсіз. Бұл түсінікті де, өйткені таза, көп жұмыс істейтін адамдарды жұмысшы жылқылар деп те атайды. Жылқыны қалай бейнеледіңіз, барлық сыртқы бөліктерін қаншалықты дәлдікпен салдыңыз, осыдан сіздің қандай жұмыскер екеніңізді айтуға болады.

Тесттің кілті

1. Егер сіз жылқының сыртқы негізгі бөліктеріне көңіл аударсаңыз (жалына, тұяғына мен құйрығына) онда сіз еңбек ете білесіз. Бірақ іскер адам емессіз.

2. Егер жылқының бет-әлпетіне көп назар аударсаңыз (көзіне, мұрнына, аузына, кекіліне және т.б суретін салсаңыз), онда онда сіз жұмысқа қияли (романтикалық) қатынастасыз, сізде толықтай елесті үмітіңіз енді құралған және құбылмалы үміт. Мүмкін сіз өте жас шығарсыз, әлі еш жерде жұмыс істемеген де боларсыз, онда уақыт келе сіздің қалыптасуыңыз қалпына келеді. Егер сіздің жасыңыз үлкенболса, онда шаттану, қуану сізге тән.

3. Егер сіз жылқының әрбір қылын салсаңыз, ұсақ-түйек нәрсеге көп уақыт жұмсасаңыз, бұл сіздің тер төгуді қажет ететін еңбек атқаруды ұнататындығыңызды білдіреді. Барлық нәрсені дер кезінде орындайсыз. Өзіңізге және басқаларға сын көзбен қарайсыз. Сізге кез келген жұмысты сеніп тапсыруға болады, сіз бастаған жұмысыңызды соңына дейін жеткізетін өте еңбекқор адамсыз. Бірақ та сізбен бірге істеу қиын, өзіңіздің бірбеткейлігіңізбен адамдарды шаршатасыз.

4. Егер сіз жылқыны шөпке немесе көгалда орналастырсаңыз. Бұл сіздің жағдай жасалған жерде жұмыс істегіңіз келетіндігіңіздің белгісі, сіз тұйықтарды, шектеу қоятын жұмыстарды ұнатпайсыз. Тәулсіз болғанды қалайсыз.

5. Егер жылқыға ауыздық немесе ертоқым салсаңыз, онда сізге қысыммен жұмыс істеуден арылу керек. Сіздің атыңыздың жібі қаншалықты ұзын болса, онда ауыр және ыңғайсыз жағдайда жұмыс істеуге үйренгенсіз.

6. Егер сіз жылқының алдына суы бар тегеш немесе жем қойсаңыз, онда бұл сіздің жұмыс істеуіңіз үшін жақсы жағдайдың жасалуын қажет еткендігіңіздің белгісі.

7. Егер сіз жылқыға салт атты адамның суретін салсаңыз, онда сіз өз бетіңізше жұмыс істей алмайсыз, біреудің бағыт беруімен немесе әмірімен, жетегімен жүресіз. Сізге біреудің сізді басқарғаны ұнайды.


4. Шығармашылық жұмыс: «Кәсіптік герб» жаттығуы

 • Біз бәріміз де педагогтармыз. Мен сіздерге өз жеке кәсіби гербтеріңізді жасауды ұсынамын. Оның сипатын, формасын, қандай болуы керек екендігін әркім әр түрлі пайымдайды. Мен бәріңізге бір-бір ватман парағын, түрлі түсті қарындаштар үлестіремін. Сіздер соған кәсіптік герб контурын бейнелеп алып, сосын оның ішін мазмұнды бейнелермен толықтырасыздар. Бұл үшін кәсіби қызметтің бірқатар маңызды тұстарына көңіл аудару керек:

 • қатысушы өзінің кәсіби қызметінде неғұрлым маңызды деп есептейтін жетістік немесе оқиға;

 • сізді бақытты етуге оқушыларыңыз пайдалана аларлықтай нәрселер немесе білім аясы;

 • сіздің педагогикалық қызметте көмектесетін немесе көмектесе алатын жеке тұлғалық қасиеттеріңіз.

Бұл жаттығуды орындаудың басты шарты: қатысушылар сөзбен емес, сурет салу арқылы көрінеді. Гербтер салынып болғаннан кейін, олар тақтаға ілінеді. Нәтижесінде қатысушылардың өмірлік кәсіби позициялары туралы –өзіндік бір ерекше галерея пайда болады.

Талқылау

Қатысушылар барлық гербтерді қарай отырып, мынадай сұрақтарға жауап береді:

 • Гербтегі бейнелер оның иесі туралы не айта алады?

 • Суреттер неге осыншама әр келкі болып шыққан?

 • Қай гербтегі қандай бейнелерді өзгертіп, тузетер едіңіз, неге?

 • Ең жақсысы қайсысы және ол несімен жақсы?

Қорытынды жасау кезінде жаттығуды орындауға ненің қиындық тудырғанын және ненің көмектескенін бірлесіп айқындаған жөн.

 • Бәріңізге де атқарылған жұмыстар үшін алғыс айтамын!

 • Сіздер, шамасы, ептеп шаршаған шығарсыздар. Олай болса, бой сергіту жаттығуын жасайық.


5. Бой сергіту: «Атомдар»

Барлық қатысушылар музыка ырғағымен екі шынтағын көтере, қолдарын басына қойып, ортада жүреді. Жүргізуші «үш» деп қалып музыканы тоқтатқанда қатысушылар шынтақтарымен үшке біріге қалуы керек. Сол секілді, «4», «5» немесе «2» дейді. Соңында қатысушылар екі-екіден жұп болып тұруы тиіс.


6. Әуенді терапия: «Алма бағы»

Мақсаты: Мұғалімнің кәсіби құлшынысын арттыру, жігерлендіріп көңіл – күйін көтеру.

Қазір сіздердің еркін, ыңғайлы отыруларыңыз сұралады. Баршаңыздан мына табиғат көріністері бейнеленген суретке зейін аударыңыздар, енді терең дем алып, көзімізді жұмып, менің сөздеріме құлақ салыңыз.

 • Ал, бастаймыз. (музыка қосылады)

 • Соқпақ жолмен жүріп келесіз...

 • Жол ұзақ, шаршадыңыз, шөлдедіңіз...

 • Кенет алдыңыздан ғажайып бақ көрінеді...

 • Алма бағы........

 • Қып-қызыл алмалар қол созым жерде....

 • Сіз үзіп алып жей бастадыңыз...

 • Дәмі керемет...

 • Жеген сайын жегіңіз келеді...

 • Қалтаңыздан дорба алып алмаларды жинай бастадыңыз...

 • Күн кешкірді... Қайту керек...Бақтан шығып жолға түстіңіз....Иығыңызда ауыр дорба...

 • Жүгіңіз ауыр. Жол бітер емес. «Тастап кетсем бе екен?» деген ой келді...

 • Сіз дорбаны емес, жалқау ойыңызды тастап кетіңіз...

 • Міне, қалашыққа да жеттіңіз...Алдыңыздан қуана секіріп балалар шықты ...

 • Оларға өзіңіз терген алмалардан үлестіре бастадыңыз ...

 • Алма тергеніңіз мұншама абырой болар ма? Сізге балалар да, олардың ата-аналары да дән риза ...

 • Балалардың бақытты күлкісі сіздің де көңіліңізді көкке көтерді!

Музыка тоқталып, қатысушылар көздерін ашады. Музыка тоқтатылып, мұғалімдер көзін ашады. Өз әсерлерін бөліседі.


7. Жас мамандарды психологиялық қолдау (жаднама).


8. Сауалнама: «Кері байланыс»

Сабағымыздың соңында «Кері байланыс» сауалнамасын толтырамыз. (Барлық қатысушыларға сауалнама бланкілері таратылады.)

«Кері байланыс» сауалнамасы

 1. Сабақ болған күн ...

 2. Сабақта қосылу, қатысу деңгейі 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 3. Сабақта қосылып, қатысып отыруға сізге не кедергі келтірді?

 4. Сен үшін маңызды (пайдалы) болған, өзің туралы бір нәрсені түсіне алған оқиғалар, жаттығулар: ...

 5. Бүгінгі өткен сабақта саған не ұнамады? Не үшін? Себебі?

 6. Сенің осы сабақтан кейінгі өзің туралы, осы топ, ұжым туралы ойларың ...

 7. Жүргізушіге (психологқа) ескертулерің (мазмұны бойынша, сабақ түрі бойынша және т.б.)

...

9. Қорытынды: «Тілек шамы» жаттығуы

Барлық қатысушылар шеңбер жасап тұрады. Барлығы бір-бір шырақтан алып сол жақтағы көршісіне өз жүрегінен шыққан тілектерін жолдап, көршісінің шырағын жағады.

Тренинг аяқталды. Бәріңізге көп-көп рахмет айтамыз. Өмірлеріңіз осы қолдарыңыздағы шырақтай жарық болсын. Өздеріңізбен бірге жұмыс жүргізу үлкен ғанибет. Сіздерге кәсіби қызметтеріңізде табыс тілеймін! Кездескенше!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Жас келсе, іске»

Автор: Боз Алмаг?л Беркін?ызы

Дата: 22.11.2015

Номер свидетельства: 256706

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(101) "«Жас келсе, іске» Жас мамандар?а арнал?ан тренинг-саба?."
  ["seo_title"] => string(61) "zhas-kielsie-iskie-zhas-mamandarg-a-arnalg-an-trieningh-sabak"
  ["file_id"] => string(6) "287465"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1454493814"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(78) "«Жас келсе, іске!» атты жас мамандар сайысы"
  ["seo_title"] => string(44) "zhas_kielsie_iskie_atty_zhas_mamandar_saiysy"
  ["file_id"] => string(6) "409130"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1492147251"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) ""Жас келсе, іске!" ?ріптестер тренингі "
  ["seo_title"] => string(41) "zhas-kielsie-iskie-riptiestier-trieninghi"
  ["file_id"] => string(6) "243878"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1445847641"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(33) "Жас маманмен ж9мыс"
  ["seo_title"] => string(19) "zhasmamanmienzh9mys"
  ["file_id"] => string(6) "284636"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1454002264"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(33) "Жас маманмен ж9мыс"
  ["seo_title"] => string(20) "zhasmamanmienzh9mys1"
  ["file_id"] => string(6) "284637"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1454002272"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства