kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Вода. Свойства воды"

Нажмите, чтобы узнать подробности

« Баланы т?рбиелеу ?шін ?рбір т?рбиешіні? ?зі т?рбиелі болу керек»

Бала т?рбиесімен дамуында?ы батсы р?л ат?арушы отбасы.Бала ?міріні? басым б?лігі отбасында ?теді.

Отбасы-адамзат бесігін тербеткен ?я болса,баланы? бас ?стазы-ата-ана. Сонды?тан бала мектеп табалдыры?ын атта?ан?а дейінгі оны? ал?аш?ы ?стазы ата-анасы.Отбасы мен мектеп, ?стаз бен ата-ана,ата-анамен бала арсында?ы ?арым -?атынас м?селесі ?ашанда ?зекті.

?стаз. жаратылысынан ?зіне айтыл?анны? б?рін жете т?сінген,к?рген естіген ж?не а??ар?анын жадында са?тайтын мейленше шешін,білімге ??штар батыл, ерж?рек болуы керек.Бізді? маманды?ымызды? ?зі болаша? ?шін ?ызмет ету. Бала ?з ?міріне ?ажетті т?рбиені е? бірінші отбасынан, екінші мектептен алатыны с?зсіз.

Олай болса, ?р баланы? бойына ?лтты? ?рдісті, ?лтты? сезімді дарыту м??алімні? міндеті.

Ерте?гі жастар?а ж?йелі білім,т?рбиені халы? педагогикасына к?н ?ткен сайын артып келеді. Білім алу ?шін-т?рбие ?ажет. Т?ртібі т?мен,ата -ананын а?ылын алмайтын бала ?алай білімді бола алады. Бір с?збен айт?анда т?рбиелі бала ?ана білім н?рімен сусындай алады.Адамды адам ?ылатын -т?рбие.Баланы д?рыс т?рбиелеу тек ата-ананын ?ана міндеті емес. Б?л ?о?амны? баршаны? ісі.Бала – бізді? ерте?гі ел а?асы,саясаткер, ?о?амны? бір м?шесі.Сонды?тан баланы т?рбиелеу б?рімізді? борышымыз.

М??алім алдында?ы ?рбір баланы? ?лт жандылы??а елін, тілін с?юге т?рбиеленеді. Барлы? азаматты? т?рбиеге тірек болатын адамгершілік ?асиеттерді бойына сі?іру к?зделеді.

Мейірімділік- адам блйында?ы ?асиетті сезім. Ата мейірімі, ?ке мейірімі,ана мейірімі- адамгершілікті? ас?ар шы?ы. Т?рбиені? бала бойына тере? бойлау?а,?арапайым да?дылар ар?ылы бала ж?регіне жол табатын білім ордасы – мектеп. Бала мектеп табылдыры?ын ата?анан бастап, білім мен т?рбие ?оса сусындататын м??алім. Баланы е? бірінші ?ріп танытып, о?ан а? пен ?араны ?йретип болаша?та оны? пайдасы зор екенін т?сіндіріп отыру керек. Бала ойын баласы, олар?а саба?ты ойын технологиясын ?олдану ар?ылы ?ткізу керек.Себебі ойын баланы? бай?ампазды?ын,жылдамды?ын,?иялын дамытады. ?азіргі заман талабына сай о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын оятып, кез-келген іс-?рекетті? шешімін таба білуге ?йретуді? ма?ызы зор. Ол ?рине, мектеп ?абыр?асында?ы жас жеткіншектерді ме?гертуден бастау алатыны аны?. Мектеп табалдыры?ын енді атта?ан б?лдіршіндерді? танымды? ?абілеттерін дамытып, шы?армашылы?ын арттыруда бала санасына ?иынды? т?сірмей же?іл сі?іру м??алімні? шеберлігіне байланысты. Е? алдымен баланы? жас ерекшеліктерін ескере отырып, технологияны? же?іл ?рі ?ызы?ты т?рін ?олдан?ан д?рыс. Мектепалды даярлы? сыныптарында ж?мыс істегендіктен ойын ар?ылы о?ыту технологиясын алды??ы ?атар?а ?ойдым. Ойын ар?ылы баланы? психологиясын зерттеп, жан-жа?ты дамуына ы?пал ету мені? басты ма?сатым. Б?л ма?сат?а жету жолында дидактикалы? ?ор жина?тап, ж?йелеп, саралап, оны т?жірибеде ?олдануда тиімді ?діс –т?сілдерді ме?геріп, ?тымды т?старын на?тылауда т?жірибемен б?лісу ж?н деп санаймын. Ойын технологиясы ар?ылы ?иын та?ырыптарды же?ілдетіп, же?іл жолдармен ме?герту м??алім шеберлігі болып табылады. Ойын т?рлері ?те к?п: «Санау?а к?мектес», «Кім ?ш?ыр», «Мы?ты болса? тауып к?р», «Олжалы бестік», «Адас?ан сандар», «?ыз ?уу», «Си?ырлы д?ниелер» та?ы бас?а ойындарды о?ушылар?а шеберлікпен ?йымдастырса, о?ушыны? жан-жа?ты дамуына, білімді тез ме?геруіне к?мектеседі. Сонымен ?атар о?ушыларды? есте са?тау ?абілетін дамытуда да к?птеген ойындарды кірістірген д?рыс. М?селен, ше?бер ??ру ар?ылы о?ушылар м??алімні? к?мегімен аты атал?ан затты ?имылмен к?рсету немесе оны таба білу, т?р-т?сін сипаттау ар?ылы есте са?тау ?абілеттері дамиды. Сонымен ?атар «С?зді есі?е са?та» ойыны ар?ылы о?ушыны? зейінін т?ра?тандырып, ты?дай білуге да?дыландыру?а болады. Мектепалды даярлы? сыныптарында ойынды ?сіресе дене ?имылдарында, сауса?пен ж?мыс жасауда, к??іл-к?йлерін сергітуде, шапша?ды??а, ойлап тап?ын шынды?ына тез енуге пайдалан?ан д?рыс. Ойын барысында ?иынды?тарды же?іп, ?з ма?сатына жеткенін айтып отыруда ма?ызды. Сонды?танда ойын технологиясыны? білімділіктен бас?а танымды?, т?рбиелік ма?ызы да зор. А. С. Мокаренко: «Ойын - балалар ?мірінде ?те ма?ызы зор н?рсе, ?лкендерді? ?айраткерлігі, ж?мысы, ?ызметі ?андай ма?ызды болса, балаларды? ойыны да сондай ма?ызды. Ойында бала ?андай болса, ?скен кезде ж?мыста да, к?бінесе, сондай болады. Сонды?тан болаша? ?айраткер, е? алдымен, т?рбиені ойын ар?ылы алады,»- деп балалар ойынын жо?ары ба?ала?ан. Атаа-аналар балны? мектепте ?ана о?ып ?оймай,ата-анамен ?йдеде білім де?гейін к?терип отыру керек. Бала бізді? болаша?ымыз, елімізді? ерте?і.Білімді, саналы ?абілетті ?рпа? т?рбиелеу ол бізді? ?олымызда.

Просмотр содержимого документа
«"Вода. Свойства воды"»

Познание мира

2 класс

Тема: Вода. Свойства воды

Цель: Дать представление о распространении воды по территории Земли и ее значении.

Задачи: знакомить учащихся со свойствами воды; при выполнении практической работы учить наблюдать, сравнивать , делать выводы; развивать наблюдательность и любознательность; воспитывать бережное отношение к воде, природе.

Межпредметная связь: математика, изобразительное искусство.

Оборудование: глобус , физическая карта, стаканчики, стеклянные палочки, конверты с сахаром, глиной, витаминкой, разноцветные полоски.

Ход урока

1.Организационный момент.

- Здравствуйте дети! Сегодня у нас в гостях капелька. Она затерялась и просит отыскать своих родных.

Прежде чем отправиться на поиски мы должны убедить капельку в том, что мы многое уже знаем и умеем.

Наш девиз:

Все я знаю

Все могу я,

Все успею сделать.

2.Проверка домашнего задания.

- Что такое воздух?

- Свойство воздуха?

- Состав. Какой бывает воздух?

- Для чего нужен воздух?

3.Новая тема.

- Что еще необходимо для того чтобы на земле существовала жизнь? (Вода)

Давайте, ребятки, отгадаем загадку.

Меня пьют, меня льют

Всем нужна я,

Кто я такая?

Мы говорим: она течёт,

Мы говорим: она играет

Она бежит всегда в перёд

Но никуда не убегает.

Если руки наши в ваксе,

Если на нос сели кляксы,

Кто тогда нам первый друг,

Снимет грязь с лица и рук? (вода )

- Тема нашего сегодняшнего урока – «Вода и её свойства»

4.Вступительная беседа.

- Посмотрите на карту. Такой видят космонавты Землю из космоса.

- Скажите, а какого цвета на глобусе больше ? (Голубого)

- А как вы думаете , что он обозначает? (Голубой цвет обозначает воду). Вода занимает больше половины земного шара. Вода повсюду.

- Скажите , а где мы с вами встречаем воду? (Вода есть везде, в водоёмах, в земле ,в воздухе)

- Ребята, чего нельзя сделать без воды?

- Вот она какая, вода! Но это всё стало доступно человеку только после того, как он хорошо изучил свойства воды.Состояние воды.

- Сейчас с помощью загадок мы узнаем , в каком состоянии бывает вода в природе.

Отгадайте загадкуГоворю я брату:

- С неба сыплется горох!

- Вот чудак, смеётся брат,

Твой горох ведь это …(град)Прозрачен как стекло,

А не вставишь в окно. (лёд)На деревья, на кусты

С неба падают цветы.

Белые , пушистые

Только не душистые (снег)Не колючий , светло – синии

По кустам развешен …(иней)газообразный вод водыМолоко над речкой плыло

Ничего не видно было.

Растворилась молоко-

Стало видно далеко. (туман)- в газообразном состоянийБез пути и без дороги

Ходит самый длинноногий.

В тучах прячется , во мгле,

Только ноги на земле (дождь)Утром бусы засверкали,

Всю траву собой заткали

И пошли искать их днём

Ищем, ищем не найдём (роса) в жидком состоянии.- Ребята, послушайте , что вода говорит о себе .Я и туча, и туман,

Я ручей и океан.

Я летаю и бегу.

И стеклянной быть могу.

- Как вы это понимаете?

Вывод:

- Вода – это особенное вещество, которое может быть жидким, твёрдым и газообразным.

Большая часть воды на нашей планете находится в жидком состоянии. Это реки, моря, океаны и.т.д

Лёд и снег , град– это вода в твердом состоянии. При температуре ниже нуля вода замерзает и превращается в лёд.

Вода также может перейти из жидкого состояния в газообразное. Это происходит тогда, когда вода испаряется и превращается в газ. Это иней, туман и.т.д.

Ребятки, а как вы понимаете слово круговорот?

Вода в природе постоянно нагревается испаряется. Водяные пары поднимаются в воздух и формируют облака. Капли воды в облаках соединяются друг с другом и выпадают на землю в виде дождя, града или снега.

Часть воды впитывается в почву, просачивается сквозь слои земли и накапливаются глубоко над водоупорным слоем. Вода под землёй ищет выходы и вытекает наружу в виде родников или ключей.

Часть воды , которая попала на луга, поля, в леса, стекает ручьями в поля , леса, стекает ручьями в реки и озёра. Под воздействием солнечных лучей вода испаряется с листьев деревьев, кустарников и травянистых растений.

5.Практическая работа.

- Сейчас мы с вами выполним практическую работу и узнаем основные свойства воды. А наша практическая работа состоит из опытов. Вывод практической работы будем записывать в тетрадь и составлять кластер на доске. Откроите тетради, запишите число и тему. (Крепим на доску и записываем в тетради )

Свойство воды.

Опыт 1. У вас на столах стаканы с водой и лежат цветные полосочки. Возьмите полосочку и опустите в стакан с водой. Видна полосочка или нет. (Видна). Какое свойство воды позволяет нам видеть в воде полоску.

Вывод: вода прозрачно

Опыт 2. Поставьте стакан на разноцветные полоски. Сравните цвет воды и каждой полоски.

- Можно ли сказать , что вода синяя? Зелёная? Красная?

- Цвет воды не совпадает ни с одним из цветов.

- Какой можно сделать вывод?

Вывод: вода бесцветна.

Опыт 3. У вас на столах стоят стаканы с питьевой водой. Попробуйте воду на вкус, а теперь на маленьком конверте возьмите витаминку.

- Какой вкус у витаминки (сначала сладкий , а потом кислый)

- А какой вкус у воды? (Нет вкуса)

Вывод: Вода без вкуса.

Опыт 4. Какие вы чувствуете запахи. Понюхайте воду в стакане. А теперь понюхайте лист бумаги (смоченный духами) Сравните.

Вывод: вода не имеет запаха

Опыт 5. 1 вариант. Насыпать с водой стакан сахар. Размешать хорошо палочкой.

2 вариант. Насыпать глину и хорошо размешать. Что вы увидели.

Вывод: вода растворяет сахар, значит её можно назвать – растворителем.

Опыт 6. Воду выливаем на ровную поверхность и наблюдаем за её движением. Что происходит. Вода течёт. Именно этим свойством мы пользуемся когда умываемся, пьём чай.

Вывод: вода имеет свойство текучести.

Опыт 7. На столе стоят стакан и чашка. Налей воду в посуду.

Вывод : в стакане вода имеет форму стакана, в чашке – форму чашки. Она принимает форму той посуды, в которую налита. Вода не имеет своей формы.

6.Физминутка

Льётся чистая водичка

Мы умеем сами мыться .

Порошок зубной берем,

Крепко щеткой зубы трём.

Моем шею, моем уши,

После вытремся посуше.

7. Логическое упражнение.

Два осла отправились на дорогу с кладью. Один был навьючен солью, а другой ватой. Вскоре им пришлось переходить через небольшую реку. Когда осёл, навьюченный солью, вышел из воды то побежал всю прыть: ноши его как не бывало. А осёл , навьюченный ватой , еле передвигал ноги. Почему? Что произошло? (Соль растворилась)

8. Обобщение.

Вода – одно из главных богатств на Земле. Трудно представить , что стало бы с нашей планетой, если бы исчезла пресная вода. а такая угроза существует.

От загрязнения воды страдает всё живое, она вредна для здоровья человека. Поэтому воду- наше главное богатство – её надо беречь.5.Итог урока подводят ученики

- Как вы понимаете выражение «Вода – это жизнь». Обсуждение в группах. Составьте эссе на тему «Вода – это жизнь. Берегите воду». Выбор спикера. Авторский стул. 1. Вы слыхали о воде?

Говорят они везде!

В луже, в море, океане

И в водопроводном кране.

 1. На плите у нас кипит,

Паром чайника шипит

Растворяет сахар в чае.

Мы её не замечаем,

Мы привыкли что вода-

Наша спутница всегда. 1. Без меня вам не умыться,

Ни наесться , не напиться!

Смею я вам доложить:

Без воды вам не прожить.- Молодцы ребята , вы очень помогли капельке. Но она с вами ещё не прощается, а с нетерпением ждет встречи на следующих уроках, Вы узнаете о ее необычных превращениях и путешествиях.6. Рефлексия.

-Давайте оценим нашу работу: нам было интересно или скучно на уроке? Если вы работали на отлично – покажем овалы красного цвета, если хорошо – синего цвета, если надо еще постараться – зеленого.

7.Оценка за урок. Домашнее задание.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
"Вода. Свойства воды"

Автор: Искакова Мейрамкуль Нуржановна

Дата: 16.02.2016

Номер свидетельства: 294367

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(132) "Разработка урока не тему "Вода. Свойства воды" к предмету "Познание мира" "
  ["seo_title"] => string(73) "razrabotka-uroka-nie-tiemu-voda-svoistva-vody-k-priedmietu-poznaniie-mira"
  ["file_id"] => string(6) "107812"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1403456823"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "Урок "Свойства воды" "
  ["seo_title"] => string(20) "urok-svoistva-vody-1"
  ["file_id"] => string(6) "140461"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1417958293"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(36) ""Вода и её свойства" "
  ["seo_title"] => string(22) "voda-i-ieio-svoistva-1"
  ["file_id"] => string(6) "162858"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422423388"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) "«Вода. Свойства воды». "
  ["seo_title"] => string(20) "voda-svoistva-vody-1"
  ["file_id"] => string(6) "188443"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426680066"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "Урок -исследования "Вода и ее свойства ""
  ["seo_title"] => string(40) "urok-issliedovaniia-voda-i-ieie-svoistva"
  ["file_id"] => string(6) "268548"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450637749"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства