kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?арты бар ?йді?-?азынасы бар»

Нажмите, чтобы узнать подробности

№5 орта мектеп

Ешкім де, ешн?рсе де ?мытылмайды

?ткізген:                                             ?ара??лова Л

2013-2014 о?у жылы

           10.05.2014жыл

Саба?ты? та?ырыбы: «М??гілік ?шпес отты жылдар»
         Ма?саты: ?лы Же?істі д?ріптеу, ?з Отанын, елін, ту?ан жерін с?ю, ту?ан жеріне деген с?йіспеншілігін арттыру, Отанын, ту?ан елін ?ор?ай білуге т?рбиелеу.
         ?лы Отан со?ысында ерлік к?рсеткен ата – бабаларымызды? ерлік істерін ?астерлеп, рухын к?теру, ?лгі ?неге т?ту.
Жас ?рпа?ты бейбітшілікті са?тау?а ж?не ны?айту?а, Отанымызды? саясатын ?олдау?а, ерлікке, адал, батыл болу?а т?рбиелеу, ?зін - ?зі бас?ару?а, еркін с?йлеуге ерік беру.
    1 - ж?ргізуші: Же?іс к?ні - адамзат а?сап ?ткен к?н, же?істі? туын тіккен - 1945 жыл?ы 9 мамыр азатты? к?ресті? айбынды к?ні. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия Ке?ес ода?ына опасызды?пен шабуыл жасады. М?лдір аспанды б?лт ?аптады. Шатты? ?ні ?ай?ылы ?нге, н?рлы к?нді ?ара т?нге айналдырма? болды. Халы? ?шін б?л ауыр кезе? болды. 

       2 - ж?ргізуші: ??рметті осы кешті? ?она?тары, ?стаздар, о?ушылар! Біз б?гін ?лы Же?істі? 67 жылды?ына арнал?ан «Ешкімде, ешн?рседен ?мытылмайды»
атты ?деби кешімізді ашу?а р??сат еті?іздер.
        1 - ж?ргізуші: ??рметті ?она?тар мен ?скеле? ?рпа?! 9 мамыр мерекесі барлы?ымыз ?шін е? бір ?ымбат тарихи к?н екені к?м?нсіз. Біз ?лы Отан со?ысында?ы Же?істі? ?андай ба?амен келгенін еш?ашан ?мытпаймыз. Біз Отанымызды? бейбітшілігі мен т?уелсіздігі ?шін ?з ?мірлерін ?и?ан аяулы жандарды м??гілік естен шы?арма? емеспіз.
    2 - ж?ргізуші: Кешегі неміс - фашист бас?ыншыларымен бол?ан ?ыр?ын со?ыста?ы же?іс о?айлы?пен келмеді. Талай арда?ты азамат елі, жері ?шін жанын ?иды.
       1 - ж?ргізуші: Б?л мереке ?р?айсысымыз ?шін жа?ын да ?ымбат мереке.
Же?іске жету жолында ?аза?станды?тарды? ас?ан ерлігі мен ?скери жан?иярлы?ы Отан со?ысы тарихында?ы жар?ын беттерге айналды. Сонды?тан Же?іс к?ні ?р?айсысымызды? ж?регімізге жа?ын.
?кінішке орай, уа?ыт сол ?лы о?и?алар?а ?атысушыларды бізді? ?атарларымыздан алып кетіп жатыр. Олар азай?ан ?стіне азайып барады. Біра? ешкім де, еште?е ?мытылмауы тиіс! Себебі, б?л – бізді? тарихымыз, бізді? ма?танышымыз, бізді? да??ымыз!
     2 - ж?ргізуші: 1941 жылы маусымны? 22 – сінде Гитлерлік Германия Отанымыз?а со?ыс жарияламастан опасызды?пен шабуыл жаса?аны баршамыз?а аян.
Же?іс ?шін шыбын жандарын ??рбан еткен бірнеше миллионда?ан адамдарды? есімдерін есте са?тап, 1418 азапты к?н мен т?нді болаша? ?шін ерен е?бекпен, ?айсар ерлікпен ?ткізгендерін ?мыту?а болмайды.
    ?н «Война»
      1 - ж?ргізуші: ?лы Отан со?ысыны? д?ние ж?зі ?шін ма?ызы зор болды. 1945 жылы 8 - мамырда Берлинде фашистік Германия же?ілгенін мойындап ?ол ?ойды. 1945 жылы мамырды? 9-ында б?рын – со?ды болма?ан мы? зе?бірек 30 д?ркін салют атылды. Міне, же?іс к?ні осылай келген еді.
     2 - ж?ргізуші: Д?ние ж?зі хал?ы бостанды? алды. Халы? Отан ??ымын тере? сезіне т?сті. ?а?арман ерлік пен е?бек же?іп шы?ты. З?лымды?, бас?ыншылы? тізе б?кті. Бірлік, ерлік, халы?тар досты?ы ны?ая т?сті. Биыл ?лы Же?істі? 67 жылды?ын атап ?теміз.
Д?л осынау жадыра??ы жай к?ні,
Болса да?ы ?ай ?асырды? ?ай жылы
?лы Отаным болсын иіп бір минут
Есіне алма? сол бір апат ?ай?ыны.
- ??рметті ?стаздар, о?ушылар сол а?аларымызды? рухына бас иіп 1 минут еске алайы?.
     1 - ж?ргізуші: 1941 жылы 22 маусым к?ні та? шапа?ы жа?а ?ана арайлап келе жат?ан кезде фашистік Германия елімізге опасызды?пен басып кірді. ?лы Отан со?ысы осылай басталды. Отанымызды? басына ауыр к?ндер туды.
Б?лт т?неріп аспаннан,
Талай к?зден жас там?ан.
Т?т?иылдан жау тиіп,
?ыр?ын со?ыс басталды.
       2 - ж?ргізуші: Гитлершілдер со?ысты? бас кезінде 190 дивизияны, 5 мы?дай ?ша?ты, 3700 танкті, 50 мы?дай ?ару шабуыл?а шы?арды. Жерімізге басып кірген жау ?скеріні? жалпы саны 5, 5 миллион адам?а жетті.
    1 - ж?ргізуші: Адам баласы ?шін со?ыстан ас?ан кесапат жо?. Со?ыс! Жал?ыз ауыз с?з. Біра? ?андай ?ор?ынышты?! Со?ыс дегеніміз – ?ай?ы – ?асірет, ?ант?гіс, ?лім – жетім. Со?ыс дегеніміз – к?н сайын ту?ан – туыстан, жа?ын – жорадан, ?арулас досы?нан айырылу.
Біржан: Ж?ргенімде ?уанышпен ?амданып,
Керек – жара? заттарымды ?ол?а алып,
Жиырма екінші са?атында ?ыры? бірді?
Батыстан дауыл со?ты долданып.
Та? алдында са?ат бесті со??анда
Жынды неміс сылтау тапты жо?тан да,
Т?т?иылдан тыныш жат?ан самар?ау
Шекара?а келіп салды ойранды.

Гиас
І. Еске алып ту?ан жер, ана жарын 
Биік ?стап абырой, намыс, арын.
Отан ?шін аянбай со?ысты олар
Кеудесінен ?рса да отты жалын.

ІІ. ?ан кешкенде майданда бабаларым
«?ан к?рмесін ?рпа?ым, бабаларым»
Тілек еткен ?рыс?а т?сіп алмай
Тауып алып ?ан - жаса жараларын.

І. Батырлы?ты? ?ашанда т?ра?ы – елі
Ж?регінде батырды? т?рады елі.
?шпес ерлік, ?неге, та?ылымны?
Біз боламыз ?ркезде м?рагері.

2 - ж?ргізуші: И?, Отан – ана ?зіні? 27 миллион ?лдары мен ?ыздарынан айырылды. Олар дала т?сіні? ерлері, инженерлер мен ?алымдар, ?ыс?асы адамдарды? зор ба?ытын жасаушылары бола алатын еді. ?мір мен ?лім арасында отты майдандарда ?аза?станды?тар, соларды? ішінде ?зімізді? осы Ке?ес ауылыны? ?рімдей азаматтары ?ыршын кетті.
1 - ж?ргізуші: Фашистік Германия Ке?ес Ода?ыны? астанасы – М?скеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Біра? М?скеу т?біндегі шай?аста ?ызыл армия ентелеп келе жат?ан фашист бас?ыншыларын то?татып, ?здері ?арсы шабуыл?а шы?ты. Б?л же?істе ?аза?станды?тарды? ?лесі зор болды

2 - ж?ргізуші ?аза?станнан ?лы Отан со?ысына 12 ат?ыштар дивизиясы, 7 ат?ыштар дивизиясы, 4 атты ?скер дивизиясы, 50 жеке полк батальондары ?атысты. Соны? ішінде
Жамбыл облысынан - 100 мы?нан аса жауынгер ?л мен ?ыз ?олына ?ару алды.
Меркі ауданы бойынша - 14 мы? адам майдан?а аттанды.
?н «?айдасы?дар ?а?армандар»
2 - ж?ргізуші:
Жиырма сегіз, жиырма сегіз – бір ?алам,
Анау жауды? танктері лаула?ан.
Ресей ке?, Отан ке?, артымызда Москва.
Шегінуге ха?ымыз жо?, ха?ымыз жо? бір ?адам.

1 – ж?ргізуші: Орыс, ?аза?, ?ыр?ыздан,
??рыл?ан б?л ша?ын топ.
Жау?а ?рей ту?ыз?ан
Жайпап т?сер жалын боп.
Айс?лу:
Отаным еркелеймін енді кімге,
?зі?мен нені болса к?рем бірге.
?алайша ?абыр?ама батпас мені?,
Басы?а ?атер б?лты т?нген к?нде.
Б?рі:
Барлы?ы майдан ?шін,
Барлы?ы же?іс ?шін.
   1 - ж?ргізуші: З?лым жау?а ?арсы к?реске 1 миллион 200 мы? ?аза?станды?тар ?атысты. Оларды? 200 мы?нан астамы ордендермен ж?не медальдармен наградталды. Ал, 500 - і Ке?естер Ода?ыны? Батырлары ата?ына ие болды.
       2 - ж?ргізуші: Фашистік Германия Ке?ес Ода?ыны? астанасы – М?скеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Біра? М?скеу т?біндегі шай?аста ?ызыл армия ентелеп келе жат?ан фашист бас?ыншыларын то?татып, ?здері ?арсы шабуыл?а шы?ты. Б?л же?істе ?аза?станды?тарды? ?лесі зор болды
Б. Момыш?лы – Диас
«Ата?ты ?ызыл офицер» - Н?рбек
Т. То?таров –
М. ?абдуллин
«?ан сасы?ан ?рыста» - Дильназ
         2 - ж?ргізуші: Гитлерді? бас?ыншылары 1941 жылды? ?ырк?йегінде Ленинград?а жетті, ?аланы толы? ?оршау?а алды. Ленинград ?шін ауыр блокада к?ндері басталды. 900 к?н мен т?н бас?ыншылар Ленинградты ?уеден, ауыр зе?біректермен о? жаудырды. Ленинградты азат етуде ?аза? сарбаздары да ат салысты.
   Н. ?бдіров – «?ыр?идай тиіп жауына» - Бекарыс
С. Байма?анбетов –
?лия –Аяна

М?нш?к – Анель
Ж. Молда?алиев «?лия» - Жансая
А. Ба?тыгереева «М?нш?к» - Анель
Т. Бигельдинов – Бекс?лтан
ІІ ж?ргізуші: «Катюша» -  хор

І ж?ргізуші
Жерден, к?лден, аспаннан,
Со?ты жауды ел к?нде.
Берлинде ал?аш бастал?ан,
Бітті со?ыс Берлинде.
ІІ ж?ргізуші: 1945 жылы 2 мамырда Берлин ?аласы алынды, Фашизмні? ордасы Рейхстаг?а ?аза? жігіті, лейтенант Рахымжан ?ош?арбаев ?ызыл ту тікті!
1 - ж?ргізуші: С?йінші, хал?ым, с?йінші!
Белі?ді бекем буыншы,
Же?дік жауды к?йрете,
Жасал?ан той мереке!
2 - ж?ргізуші: Же?іс деген жа?сылы?ты? сы?ары,
Жігерленген ??штарлы?ты? ??ралы.
К?рескерді? арманы мен ?раны,
?уаныш пен мерекені? б?ла?ы.
1 - ж?ргізуші: К?рдік, сіздерді жайды? ??ша?,
Елестетіп жанын ?и?ан ??рбандар?а.
?арсы аламыз ?лгі т?тып,
Майданды к?рген, бізге ?мір берген аталарды!
о?ушыларды? орындауында хор «День Победы» ?ні
І ж?ргізуші:
Же?іс келді ?алама,
Же?іс келді далама.
Же?іс келді ?ке боп
Же?іс келді ?н болып.
Же?іс келді ала?ай
Тоя жейтін нан болып.
ІІ ж?ргізуші:
Же?іс, же?іс!
Бабамызды? –
?ызыл ?аны т?гілген.
Кеше ту?ан ж?не бізді?
Ба?ымыз боп к?рінген.
1 - ж?ргізуші: Ия, б?л Же?іс о?айлы?пен келген жо?. ?лы Отан со?ысына ?атысып, ерлік к?рсеткен ?асым ?айсенов, Н?ркен ?бдіров, Бауыржан Момыш?лы, Тал?ат Бигелдинов, Ра?ымжан ?ош?арбаев, М?нш?к М?метова, ?лия Молда??лова сия?ты есімдері а?ыз?а айнал?ан аталарымыз бен апаларымызды тарих бетінде «Батыр» деп жазып кетті.
Кетпес олар естен м??гі,
Кектері т?р кеудемізде,-
Ерлік да??ы - же?іс та?ы
Жар?ыратып келді бізге.
о?ушыларды? орындауында хор «А? к?гершін» ?нін ?абыл алы?ыздар.
2 – ж?ргізуші: 1945 жылды? 9 мамыры. Герман фашизміні? к?йрей же?ілген к?ні. Же?іс! ?лы Же?іс!
2 - ж?ргізуші: Же?істі? туы жалтылдап,
Жы?ылмай м??гі т?рады.
Сол тумен ?скен аршындап,
Ерлерді? бізбіз ?ланы!

1 - ж?ргізуші. ??рметті к?рермендер б?гінгі ?лы Же?іс к?ніне арнал?ан концерттік ба?дарламамызды ая?тау?а р??сат еті?іздер. Келіп тамашала?андары?ыз?а к?птен – к?п рахмет. К?ріскенше сау болы?ыздар!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««?арты бар ?йді?-?азынасы бар» »

27.09.2014жыл

Сабақтың тақырыбы: «Қарты бар үйдің-қазынасы бар»

Сабақтың мақсаты:

а)Қарттарды құрметтеуге,ардақтауға,олардың өмір жолымен танысуға үйрету.

ә),,Жігіт сұлтаны’’жарыс кешінде оқушыларды ептілікке,шапшаңдыққа,іскерлікке үйрету.

Тәрбиелік мақсаты:Адамгершілікке,ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

Дамытушылық мақсаты:Ұлттық салт-сананы дәріптеу,Отанды құрметтеу,үлкенді сыйлауға,жауапкершілікке тәрбиелеу.

Сабақтың барысы:

Сынып жетекшісінің сөзі:

Құрметті қонақтар,ата-аналар,ұстаздар,оқушылар!Қош келіпсіздер!Алдағы мереке құтты болсын!Шаңырақтарыңызға шаттық,дендеріңізге саулық тілеймін!

Бүгінгі біздің сыныбымызда өткелі отырған салтанатты кешімізді рұқсат етіңіздер.

Кешіміз 2 бөлімнен тұрады.1 бөлім-Зоя әжейдің өмір жолымен танысу.2 бөлім-Жеңіс күніне орай,,,Жігіт сұлтаны’’жарысын өткізіп,жігіттерді сынау.

Сәл еңкейген нұр жүзінен әл тайып,

Қуат кеміп бара жатыр қартайып.

Отбасында,бала-шаға қасында

Жетпістер мен сексендер жүр қалқайып.

Көңіл жетім ,болмаған соң сыңары,

Жалқы тірлік жаман сөзден сынады.

Жас баладай жаутаңдаған жанарға

Қайта-қайта қарағың кеп тұрады.

Қағыс естіп қалбаңдайды баладай

Ниеті ақ,пейілі кең даладай.

Кімге болса қарттық жетер аяңдап

Мәпелеңдер қарт біткенді аялай-деп сөз кезегін Зоя әжейге береміз.Әжей өмір жолымен таныстырады.Әжейге сұрақтар қойылады.

-Әже, неше жастасыз?

-Соғыс жылында қандай еңбек еттіңіз?

-Қазір неше немереңіз бар?

Зоя әжейгеарнап ән-шашу жолдаймыз.

1-оқушы:

Асқар тауым,ақылгөйім,ғұлама

Аспанымдай мәңгі жаса,құлама.

Ер жетсем де еркелігім қалмайды;

Көз алдымда сен тұрғанда ұлы Ана.

2-оқушы:

Құлыныңмын асыр салған аңғарда

Ақ қозыңмын маңыраған албарда.

Өзің барда қысылмаймын ешқашан

Жылауға да қысылмаймын сен барда.

3-оқушы:

Жолдас емес атағым мен дәрежем,

Жақын маған сенің жомарт кебежең.

Мен анамды анам бар деп көрмедім;

Өзің барда,көзің барда ақ Әжем.

4-оқушы:

Тұра тұршы есейгенде ұл-қызың,

Жүре тұршы жалғанғанда үзігің.

Маған бақыт неге керек ақ Әже-ау,

Өзің бірге көре алмасаң қызығын.

Хор: ,,Әже’’

Әжейге сыйлық тапсыру.

Осымен кешіміздің 1 бөлімін аяқтаймыз.

2 –бөлімі.

Бұгінгі мерейлі мерекеге орай біздің жігіттеріміз жарысқа түсіп,өз өнерлерін көрсетіп ,,Жігіт сұлтаны’’ атанбақшы.,,Жігіт сұлтанына’’қатысып отырған жігіттермен таныстыру.

Әділ қазылар алқасын сайлау.Жоспар 6 бөлімнен тұрады.

1.Азаматтың ажары.

«Өзін-өзі таныстыру.Өлеңмен немесе қара сөзбен».

2.Көңілі ояу,көзі ашық.

«мақал-мәтел жатқа айту.Отан,ер жігіт туралы,жұмбаққа жауап беру».

3.Ер кезегі үшке дейін.

«спорт түрінен өнер көрсету».

4.Жақсы сөз –жарым ырыс.

«Бата айту,ырымдарды айту».

5.Шебердің қолы-ортақ.

«Үйден әкелерінің көмегімен қолөнер жасап келіп,жасалу жолымен таныстыру».

6.Құлақтан кіріп бойды алар.

«Өнер көрсету,ән,би,тақпақ айту».

Әділ қазыларға сөз беру.

Қорыту.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«?арты бар ?йді?-?азынасы бар»

Автор: ?ара??лова Л?ззат Итемген?ызы

Дата: 29.04.2015

Номер свидетельства: 207103

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(50) ""?арты бар ?йді? ?азынасы бар""
  ["seo_title"] => string(32) "k-arty-bar-uidin-k-azynasy-bar-2"
  ["file_id"] => string(6) "297728"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1456230313"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "?арты бар ?йді? ?азынасы бар "
  ["seo_title"] => string(30) "k-arty-bar-uidin-k-azynasy-bar"
  ["file_id"] => string(6) "171430"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1423671297"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(74) ""?арты бар ?йді? ?азынасы бар" т?рбие са?аты"
  ["seo_title"] => string(46) "k-arty-bar-uidin-k-azynasy-bar-t-rbiie-sag-aty"
  ["file_id"] => string(6) "257610"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1448365873"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(105) "«?ариясы бар ?йді?, ?азынасы бар» та?ырыбында т?рбие са?аты "
  ["seo_title"] => string(62) "k-ariiasy-bar-uidin-k-azynasy-bar-tak-yrybynda-t-rbiie-sag-aty"
  ["file_id"] => string(6) "325867"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1463052513"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "«?лтты? ою-?рнек сыры»"
  ["seo_title"] => string(23) "u-lttyk-oiu-orniek-syry"
  ["file_id"] => string(6) "292797"
  ["category_seo"] => string(3) "izo"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1455353398"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства