kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ана бейнесі

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                Саба?ты? та?ырыбы:    Ана бейнесі

       (?.М?сірепов  «Ананы? анасы»,

       ?.Са?ырбай?лы  «Аман бол, шешем, аман бол»

        к?йіндегі «Ана»  бейнесі )

          Саба?ты? ма?саты:

                     білімділік:

 • ?дебиет ж?не музыка п?нін байланыстыру ар?ылы

  ана бейнесін к?рсету;

 • ?дебиеттегі ана с?зіні? ??діреті ж?не музыкалы?

дыбыстар        ар?ылы    жасал?ан ана бейнесін т?сіндіру;                                                 

                     дамытушылы?: 

 • театр, опера ?неріне т?сінік беру;
 • ?дебиет пен музыка ?неріні? бірге дамитынды?ын т?сіндіру;

                     т?рбиелік:

 • о?ушыны к?ркемдік ?нерге т?рбиелеу
 • ананы? бала?а, баланы? ана?а деген махаббатын ??ындыру
 • ?деби ж?не музыкалы?  шы?армалар ар?ылы аналарды ??рметтеуге т?рбиелеу

          Саба?ты?  т?рі:   Интегралды саба?

Д?ст?рлі емес саба?ты? т?рі:   Опералы? ?ойылым

         Саба?ты? ?дісі:  С?ра?-жауап, р?лде ж?не домбыра аспабында ойнау

П?наралы? байланыс:  ?дебиет, ?дебиет теориясы, тарих, сурет, музыка,

                                           музыка теориясы

      С?здік ж?мысы:       театр, опера, балет, либеретто, увертюра, ария

       К?рнекілігі:             ана бейнесі, нота таблицалары, билеттер, суреттер,

                                          ?ла?атты  с?здер, безендірілген сахна

Техникалы? ??рал:     видео проектор, теледидар, ?нтаспа

Музыкалы? аспаптар:  Домбыра, ?обыз, баян

Халы?ты? педагогика:  Ма?ал-м?тел, а?ыз, а? орамал белгісі

      Саба?ты? ?ту барысы:   

І ?йымдастыру б?лімі:

О?ушыларды театр сахнасына, ата-аналар мен ?стаздарды к?рермен ретінде орналастыру.

ІІ ?ткен та?ырыпты бекіту:

Музыка п?ні м??алімі: - О?ушылар, б?гінгі саба?-д?ст?рлі емес, аналар?а арнал?ан ерекше саба?. Драматург жазушы ?.М?сіреповты? «Ананы? анасы» ??гімесіндегі ж?не к?й атасы ??рман?азыны?  «Аман бол, шешем, аман бол» к?йіндегі ана бейнесін байланыстыру ар?ылы саба?ты? та?ырыбын «Ана бейнесі» деп атады?.

        Саба?ты? ма?саты – ?дебиеттегі  кейіпкерлерді музыкамен бейнелеу, я?ни театрды? опералы? т?рін ж?не к?йдегі музыкалы? дыбыстар ар?ылы ана бейнесін к?рсету. ?азір театр?а бармас б?рын музыкалы? білімдері?ді тексеріп к?рейік. Ол ?шін алдары?ызда?ы мына таблон?а д?рыс жауап берулері?із керек.

Таблода?ы ?ріптерді ?ойыл?ан с?ра?тар?а жауап ала отырып, бір-бірлеп ашу.

С?ра?

Жауап

1. –  Опера дегеніміз не?

-Театрда орындалатын музыкалы драмалы? ?лкен шы?арманы опера дейді, Немесе спектакльді ?нмен бейнелеу

 2.  – Либеретто дегеніміз не?

- Операда музыкамен бірге с?з де жазылады. Оны либеретто дейді

3.  – Увертюта деген  не?

-Увертюра – бастау, беташар деген ??ымды білдіреді. Опера басталар алдында кіріспесі ретінде сол шы?арманы? ?ыс?аша мазм?нын баяндайды

 4. – Ария деген не?

-Итальян тілінде ?н деген с?з

 5. – Опера ж?не балет театры ?ай ?алада?

- Опера ж?не балет театры Алматы ?аласында, Абай атында

                                    Таблодан «Опера» с?зі шы?ады

Музыка п?ні м??алімі: - Балалар, опера туралы ?ткен саба?та?ы т?сініктері? жа?сы екен. Енді театр?а барайы?.                                                                                                                              Теледидарда з?улім с?нді Абай атында?ы опера ж?не балет театры ?имаратыны? к?рінісі. Театр 5 ?абаттан т?рады. ?рбір ?абатта?ы берілген тапсырманы орындап, жо?ары к?терілеміз.

І ?абат:    Касса (с?ра? - жауап)

ІІ ?абат:  ?лкен зал (Опералы? ?ойылым)

ІІІ ?абат:   Д?мхана (Аналар?а арнал?ан ?ндерді орындау)

IV ?абат:   Д?рісхана («Аман бол, шешем, аман бол»)

V ?абат:    Кіші зал. К?рме. ?ла?атты с?здер

І ?абат: «Театр киім ілгіштен басталады»

?дебиет п?ні м??алімі: - ?азір театр?а кіру ?шін билет сатылады. «Ананы? анасы» ??гімесі бойынша ?р билетте жазыл?ан с?ра??а жауап береміз

О?ушылар ??гімені? мазм?нын айтады.

 

ІІ ?абатта «Ананы? анасы » ??гімесін опера ар?ылы бейнелеу:

Опералы? ?ойылым: Терезелер ?ара??ыланып, эпидоскоп ар?ылы сахнада «Бесіктегі с?биін тербеткен ана бейнесі» к?рсетіледі. О?ушылар хор?а т?рады. Операны? беташары –увертюра.

 1. Хор «Ана».  ?ні: К.Д?йсекеевтікі ?нні? екпіні жай, ?ндете айтылады.
 2. ?ыз тезек теріп ж?реді. Жалпа? батыр жауынгерлерімен келіп, ?ызды іліп алып ?ашады.

Анасы: - ??лынша?ым, ботам сенен айырылсам ?алай ?мір с?рем?

               (?олын жайып а?ырап ?алады)

?кесі: - ?ызымды ?айтарып бер, сорлы анасы а?ырап ?алады. Тас ??рса?ын ке?іткен,      тас емшегін жібіткен жал?ызы еді, алып кете к?рме?дер                                     (жалбарынады)

(?ызды? ?кесін жауынгер шауып ?лтіреді.)

?ыз: (дыбыс бояуы-сопрано) – ?кетайым-ай, мен ?шін м??гілікке к?з ж?мды? ?ой.                             (бетін басып жылайды)

А?ара?дап анасы к?рінеді:

?ыз: - Апатайым-ай, сор айдап ?келді  ме?

Ана биікке шы?ып а? жаулы?ын б?л?айды. Жауынгерлер ананы? ?асына барып, жа?алай ?оршай отырады. Ана даусында ?ор?ыныш та жо?, жалыну да жо?, жаймен ??гімесін баяндайды. (дауыс тембрі-сопрано)

Ана:- Мені? атым-?йел. Мына ?ызды? анасымын. Б?рі? де анадан туды?дар. Анамен айтыспайды, алыспайды. Кел, ботам, ?зіме.

(?ызы ж?гіріп анасына келеді, анасы ?ызын ??ша?тап отырады)

Батыр: (дауыс тембрі - тенор) – Жаным, неткен адамсы?, ж?ні?ді айтшы.

Ана: -Мен мына ?ызды? анасымын! Он бесімде тап осындай едім. 15 жылдан со? ?ызым да тап ?азіргі мендей болмай ма? Мен ?шін б?дан арты? ?ор?ыныш жо?, ?орлы? та жо?. Сол мені айдап ?келген. Берсе?дер тірі,  бермесе?дер ?лі алып ?айтам.

Батыр:- Айыптымын алды?да, ?ыз сенікі. Желден де еркін ?мір с?р. 

(Ана ?ызын алып бара жатып артына б?рылады)

Ана: - Керей деген ел, Жалпы? деген балуан к?рсе? с?лем айт. Б?л ?йел Жалпа? балуанны? іздеп келген, кішкентай кезінде атастырып ?ой?ан ?алы?ды?ы еді.

 ?йелді? с?зі батырды? ж?регін жарып жібереді.

(балуан г?рс етіп ??лап т?седі)

Хор:  ?ыздар партиясы- жі?ішке сопрано

-Ах  - ах - а -ах

Ер балалар партиясы: альт

-Ах  - ах - а -ах

?ыздар мен ер балалар ?осылып:

-Ах  - ах - а -ах

?ойылымны? со?ы:

ІІІ  ?абат Антракт (?зіліс). Аналар д?мхана?а ша?ырылады. Аналар?а арнап ?ндер айтылады.

Н.Тілендиевті? ?ні:  «??тты?таймын мама ту?ан к?ні?мен!»

И.Н?сіпбаевты? ?ні:  «Анашым»

IV ?абат: Д?рісхана

Музыка п?ніні? м??алімі: - Балалар біз енді к?й дыбысы ар?ылы ананы? бейнесін жасап крейік. Музыка дыбыстары ар?ылы жасал?ан бейнелерді музыкалы? бейне

деп атаймыз. ??рман?азы ?зіні? - «Аман бол, шешем, аман бол» к?йін анасына

арна?ан. Торы атты ерттеп, жол?а жинал?ан ??рман?азы,  ?зін шы?арып салу?а жинал?ан ауылдастарын к?реді. Олар  ??рман?азыны ?имай жылап т?рады.

Бір кезде анасына ?араса, к?зіне жас алма?ан, керісінше отты жанарымен жігер

беріп, тура ?арап т?р екен.

Осы кезде к?йші ?олына домбырасын алып, бір к?й тартады. Шы?арып салу?а жинал?ан достарыны? к?йді? атын с?рамай – а? біледі, ?йткені б?л к?йді? басында?ы бірінші бастамасыны? ?зі «Аман бол, шешем, аман бол» - деп с?йлеп т?р?аны сезіледі.

О?ушылар ««Аман бол, шешем, аман бол» к?йін тартады.

V ?абат. Кіші зал:

Музыка п?ні м??алімі:  - Б?л ?абатта?ы ?анатты с?здерге то?таламыз.

 «Театр-сымбатты ?нерді? ішіндегі е? зоры», «музыка-ж?рек тілі, дыбыстар ар?ылы бейнелеген жан сарайы» «?н-халы?ты? ?ні, оны? шынды?ы,  ойы мен сезімі».                 «Халы?ты?       ?ні кетсе, с?ні кетеді, с?ні кетсе, жаны кетеді»

 • Б?гін біз сымбатты ?нерді? ша?ыра?ы-театрда болды?. Театрды? ?р ?абатына сатылап к?терілген сайын, оны? сырын ??ынды?. Театр ж?ніндегі білімімізді ке?ейттік.

     Саба?ты ?орытындылау:  О?ушыларды? саба?тан ал?ан ?серлерін с?рау.

Саба?ты бекіту: ?дебиет жанры дара дамымайды. Жа?сы туындылар?а  опера жазып, оны музыкамен ?рлендіріп отырады. Б?л саба?та музыка мен с?зді? бір-біріне ?аншалы?ты ?ажет, бір-бірінсіз дами алмайтынды?ын к?реміз.

Ананы? баласына деген ысты? сезімі м??гі ?шпейді, ?лмейді.

       Ана баласына жанын ?и?ан?а дейін барады. Ананы? с?зіні? к?штілігіне ?андай жау болса да то?тайды. А? жаулы? белгісін к?ргенде о? ату?а емес, келісім шарт болу деген ырымды білдіреді.

        К?ймен де ана бейнесін жасап, баланы? анасына деген ысты? махаббатын музыкалы? дыбыс ар?ылы жеткізуге болатынды?ын к?рдік.

 

?орытынды: Ба?алау:

«5» ал?ан о?ушылар?а «?здік опера ?ншісі» ата?ы беріледі. Орден

«4» ал?ан о?ушылар?а «?нер ?айраткерлері » ата?ы беріледі. медаль  

Просмотр содержимого документа
«Ана бейнесі»

Сабақтың тақырыбы: Ана бейнесі

(Ғ.Мүсірепов «Ананың анасы»,

Қ.Сағырбайұлы «Аман бол, шешем, аман бол»

күйіндегі «Ана» бейнесі )

Сабақтың мақсаты:

білімділік:

 • әдебиет және музыка пәнін байланыстыру арқылы

ана бейнесін көрсету;

 • әдебиеттегі ана сөзінің құдіреті және музыкалық

дыбыстар арқылы жасалған ана бейнесін түсіндіру;

дамытушылық:

 • театр, опера өнеріне түсінік беру;

 • әдебиет пен музыка өнерінің бірге дамитындығын түсіндіру;

тәрбиелік:

 • оқушыны көркемдік өнерге тәрбиелеу

 • ананың балаға, баланың анаға деген махаббатын ұғындыру

 • әдеби және музыкалық шығармалар арқылы аналарды құрметтеуге тәрбиелеу

Сабақтың түрі: Интегралды сабақ

Дәстүрлі емес сабақтың түрі: Опералық қойылым

Сабақтың әдісі: Сұрақ-жауап, рөлде және домбыра аспабында ойнау

Пәнаралық байланыс: Әдебиет, әдебиет теориясы, тарих, сурет, музыка,

музыка теориясы

Сөздік жұмысы: театр, опера, балет, либеретто, увертюра, ария

Көрнекілігі: ана бейнесі, нота таблицалары, билеттер, суреттер,

ұлағатты сөздер, безендірілген сахна

Техникалық құрал: видео проектор, теледидар, үнтаспа

Музыкалық аспаптар: Домбыра, қобыз, баян

Халықтық педагогика: Мақал-мәтел, аңыз, ақ орамал белгісіСабақтың өту барысы:

І Ұйымдастыру бөлімі:

Оқушыларды театр сахнасына, ата-аналар мен ұстаздарды көрермен ретінде орналастыру.

ІІ Өткен тақырыпты бекіту:

Музыка пәні мұғалімі: - Оқушылар, бүгінгі сабақ-дәстүрлі емес, аналарға арналған ерекше сабақ. Драматург жазушы Ғ.Мүсіреповтың «Ананың анасы» әңгімесіндегі және күй атасы Құрманғазының «Аман бол, шешем, аман бол» күйіндегі ана бейнесін байланыстыру арқылы сабақтың тақырыбын «Ана бейнесі» деп атадық.

Сабақтың мақсаты – әдебиеттегі кейіпкерлерді музыкамен бейнелеу, яғни театрдың опералық түрін және күйдегі музыкалық дыбыстар арқылы ана бейнесін көрсету. Қазір театрға бармас бұрын музыкалық білімдеріңді тексеріп көрейік. Ол үшін алдарыңыздағы мына таблонға дұрыс жауап берулеріңіз керек.

Таблодағы әріптерді қойылған сұрақтарға жауап ала отырып, бір-бірлеп ашу.

Сұрақ

Жауап

1. – Опера дегеніміз не?

-Театрда орындалатын музыкалы драмалық үлкен шығарманы опера дейді, Немесе спектакльді әнмен бейнелеу

2. – Либеретто дегеніміз не?

- Операда музыкамен бірге сөз де жазылады. Оны либеретто дейді

3. – Увертюта деген не?

-Увертюра – бастау, беташар деген ұғымды білдіреді. Опера басталар алдында кіріспесі ретінде сол шығарманың қысқаша мазмұнын баяндайды

4. – Ария деген не?

-Итальян тілінде ән деген сөз

5. – Опера және балет театры қай қалада?

- Опера және балет театры Алматы қаласында, Абай атында


Таблодан «Опера» сөзі шығады


Музыка пәні мұғалімі: - Балалар, опера туралы өткен сабақтағы түсініктерің жақсы екен. Енді театрға барайық. Теледидарда зәулім сәнді Абай атындағы опера және балет театры ғимаратының көрінісі. Театр 5 қабаттан тұрады. Әрбір қабаттағы берілген тапсырманы орындап, жоғары көтерілеміз.

І қабат: Касса (сұрақ - жауап)

ІІ қабат: Үлкен зал (Опералық қойылым)

ІІІ қабат: Дәмхана (Аналарға арналған әндерді орындау)

IV қабат: Дәрісхана («Аман бол, шешем, аман бол»)

V қабат: Кіші зал. Көрме. Ұлағатты сөздер

І қабат: «Театр киім ілгіштен басталады»

Әдебиет пәні мұғалімі: - Қазір театрға кіру үшін билет сатылады. «Ананың анасы» әңгімесі бойынша әр билетте жазылған сұраққа жауап береміз

Оқушылар әңгіменің мазмұнын айтады.


ІІ қабатта «Ананың анасы » әңгімесін опера арқылы бейнелеу:

Опералық қойылым: Терезелер қараңғыланып, эпидоскоп арқылы сахнада «Бесіктегі сәбиін тербеткен ана бейнесі» көрсетіледі. Оқушылар хорға тұрады. Операның беташары –увертюра.

 1. Хор «Ана». Әні: К.Дүйсекеевтікі әннің екпіні жай, әндете айтылады.

 2. Қыз тезек теріп жүреді. Жалпақ батыр жауынгерлерімен келіп, қызды іліп алып қашады.


Анасы: - Құлыншағым, ботам сенен айырылсам қалай өмір сүрем?

(қолын жайып аңырап қалады)

Әкесі: - Қызымды қайтарып бер, сорлы анасы аңырап қалады. Тас құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен жалғызы еді, алып кете көрмеңдер (жалбарынады)

(Қыздың әкесін жауынгер шауып өлтіреді.)

Қыз: (дыбыс бояуы-сопрано) – Әкетайым-ай, мен үшін мәңгілікке көз жұмдың ғой. (бетін басып жылайды)

Ағараңдап анасы көрінеді:

Қыз: - Апатайым-ай, сор айдап әкелді ме?

Ана биікке шығып ақ жаулығын бұлғайды. Жауынгерлер ананың қасына барып, жағалай қоршай отырады. Ана даусында қорқыныш та жоқ, жалыну да жоқ, жаймен әңгімесін баяндайды. (дауыс тембрі-сопрано)

Ана:- Менің атым-әйел. Мына қыздың анасымын. Бәрің де анадан тудыңдар. Анамен айтыспайды, алыспайды. Кел, ботам, өзіме.

(қызы жүгіріп анасына келеді, анасы қызын құшақтап отырады)

Батыр: (дауыс тембрі - тенор) – Жаным, неткен адамсың, жөніңді айтшы.

Ана: -Мен мына қыздың анасымын! Он бесімде тап осындай едім. 15 жылдан соң қызым да тап қазіргі мендей болмай ма? Мен үшін бұдан артық қорқыныш жоқ, қорлық та жоқ. Сол мені айдап әкелген. Берсеңдер тірі, бермесеңдер өлі алып қайтам.

Батыр:- Айыптымын алдыңда, қыз сенікі. Желден де еркін өмір сүр.

(Ана қызын алып бара жатып артына бұрылады)

Ана: - Керей деген ел, Жалпық деген балуан көрсең сәлем айт. Бұл әйел Жалпақ балуанның іздеп келген, кішкентай кезінде атастырып қойған қалыңдығы еді.

Әйелдің сөзі батырдың жүрегін жарып жібереді.

(балуан гүрс етіп құлап түседі)

Хор: Қыздар партиясы- жіңішке сопрано

-Ах - ах - а -ах

Ер балалар партиясы: альт

-Ах - ах - а -ах

Қыздар мен ер балалар қосылып:

-Ах - ах - а -ах

Қойылымның соңы:


ІІІ қабат Антракт (үзіліс). Аналар дәмханаға шақырылады. Аналарға арнап әндер айтылады.

Н.Тілендиевтің әні: «Құттықтаймын мама туған күніңмен!»

И.Нүсіпбаевтың әні: «Анашым»


IV қабат: Дәрісхана

Музыка пәнінің мұғалімі: - Балалар біз енді күй дыбысы арқылы ананың бейнесін жасап крейік. Музыка дыбыстары арқылы жасалған бейнелерді музыкалық бейне

деп атаймыз. Құрманғазы өзінің - «Аман бол, шешем, аман бол» күйін анасына

арнаған. Торы атты ерттеп, жолға жиналған Құрманғазы, өзін шығарып салуға жиналған ауылдастарын көреді. Олар Құрманғазыны қимай жылап тұрады.

Бір кезде анасына қараса, көзіне жас алмаған, керісінше отты жанарымен жігер

беріп, тура қарап тұр екен.

Осы кезде күйші қолына домбырасын алып, бір күй тартады. Шығарып салуға жиналған достарының күйдің атын сұрамай – ақ біледі, өйткені бұл күйдің басындағы бірінші бастамасының өзі «Аман бол, шешем, аман бол» - деп сөйлеп тұрғаны сезіледі.

Оқушылар ««Аман бол, шешем, аман бол» күйін тартады.

V қабат. Кіші зал:

Музыка пәні мұғалімі: - Бұл қабаттағы қанатты сөздерге тоқталамыз.

«Театр-сымбатты өнердің ішіндегі ең зоры», «музыка-жүрек тілі, дыбыстар арқылы бейнелеген жан сарайы» «ән-халықтың үні, оның шындығы, ойы мен сезімі». «Халықтың әні кетсе, сәні кетеді, сәні кетсе, жаны кетеді»

 • Бүгін біз сымбатты өнердің шаңырағы-театрда болдық. Театрдың әр қабатына сатылап көтерілген сайын, оның сырын ұғындық. Театр жөніндегі білімімізді кеңейттік.

Сабақты қорытындылау: Оқушылардың сабақтан алған әсерлерін сұрау.

Сабақты бекіту: Әдебиет жанры дара дамымайды. Жақсы туындыларға опера жазып, оны музыкамен әрлендіріп отырады. Бұл сабақта музыка мен сөздің бір-біріне қаншалықты қажет, бір-бірінсіз дами алмайтындығын көреміз.

Ананың баласына деген ыстық сезімі мәңгі өшпейді, өлмейді.

Ана баласына жанын қиғанға дейін барады. Ананың сөзінің күштілігіне қандай жау болса да тоқтайды. Ақ жаулық белгісін көргенде оқ атуға емес, келісім шарт болу деген ырымды білдіреді.

Күймен де ана бейнесін жасап, баланың анасына деген ыстық махаббатын музыкалық дыбыс арқылы жеткізуге болатындығын көрдік.


Қорытынды: Бағалау:

«5» алған оқушыларға «Үздік опера әншісі» атағы беріледі. Орден

«4» алған оқушыларға «Өнер қайраткерлері » атағы беріледі. медаль
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Музыка

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Ана бейнесі

Автор: Сариева Гулжайнар Нурлыбековна

Дата: 01.04.2016

Номер свидетельства: 313560

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(115) "Ж.Аймауыт?лы «?нші» ??гімесіндегі ?н ??діреті ж?не ?мір?ан бейнесі."
  ["seo_title"] => string(76) "zh-aimauytu-ly-nshi-n-ghimiesindieghi-n-k-u-dirieti-zh-nie-mirk-an-bieiniesi"
  ["file_id"] => string(6) "306321"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458110699"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "?аза? ?дебиеті 7 сынып "?мір?ан бейнесі""
  ["seo_title"] => string(35) "kazakdiebiieti7synypmirkanbieiniesi"
  ["file_id"] => string(6) "285430"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454169257"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(99) "?.М?сіреповті? «Ананы? анасы» ??гімесіндегі ана бейнесі "
  ["seo_title"] => string(60) "g-musiriepovtin-ananyn-anasy-n-ghimiesindieghi-ana-bieiniesi"
  ["file_id"] => string(6) "218202"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1433699579"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) ""Ананы? анасы ??гімесіндегі ана бейнесі" "
  ["seo_title"] => string(44) "ananyn-anasy-n-ghimiesindieghi-ana-bieiniesi"
  ["file_id"] => string(6) "172635"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423842879"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(109) "Жүсіпбек Аймауытовтың "Әнші" әңгімесіндегі Әмірқан бейнесі"
  ["seo_title"] => string(64) "zhusipbiek_aimauytovtyn_nshi_n_ghimiesindieghi_mirk_an_bieiniesi"
  ["file_id"] => string(6) "367282"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1481194316"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства