kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жапония

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: §10.  Жапония    

Ма?саты:

 • Білімділік: XVI ?асырда?ы Жапонияны? ?леуметтік жа?дайымен таныстыру. Токугава сегунаты кезінде жапон халы?тарыны? ?андай топтар?а б?лінгендігін, оларды? ж?ргізген саясаты мен сол кездегі дінні? р?лі ж?не оны? ат?ар?ан ?ызметі туралы та?ырып мазм?нын о?ушылар?а ке?ірек ашып т?сіндіру.
 • Дамытушылы?: Жапонияда?ы ?ос билік туралы о?ушылар?а білім бере отырып, о?ушыны? д?ниетанымын ке?ейту. ?зін-?зі бас?ару?а да?дыландыру.
 • Т?рбиелік: О?ушыларды? бойында адамгершілік, ізгілік, ?лтжандылы? сезімдерін ?алыптастыру, ?здігінен ж?мыс жасай алатын , білімді,  жеке т?л?аны т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: саяхат,

?дісі: интерактивті

К?рнекі ??ралдар: карта, сызба, кесте, безендірулер, компьютер.

 • Идеялар мен жетекші ??ымдар: Токугава сегунаты, «тірі ??дай», синтоизм діні, «си-но-ко-се», «сословиелік  ж?йе», «жабы? есік», «шы?ысты? король», «батысты? техника», буддизм, конфуцилік.

Саба?ты? барысы: ?йымдастыру кезе?і

·        О?у ??ралын тексеріп т?гелдеу.

·        О?ушы зейінін саба??а аудару

 М??алім:  «?ткені?ді білу-б?гіні?е саба?, болаша??а ба?дар» деп Е.Мырзахметов а?амыз айтып кеткендей,сіздер  жа?а заманда?ы д?ние д?зі тарихы саба?ына келді?іздер ,      Ассалаума?алейк?м!

Б?гінгі саба?ты? бір ерекшелігі болады. Біз д?ние ж?зіндегі е? дамы?ан ел Жапония?а саяхат?а шы?амыз. Біра? саяхат?а сіздер ?здері?ізді? ??рбылары?ыз, осыдан 3 жыл б?рын осы елде болып, осы елді? тарихына ?аны?, 11 сыныпты? о?ушылары Сапарбекова Балн?р мен Пірім??лова А?н?рмен шы?атын боласыздар. Б?л деген ?здері?ізді -?здері?із бас?арасыздар. Ал сапарлары?ыз с?тті болсын!

Саба?ты ж?ргізуші о?ушылар  

 С?лемдесу.

Балалар! Жапония дегенде ойымыз?а не оралады?

Жапонияны ?ай жа?ынан танимыз?

Жапония?а бар?ылары? келе ме?

    Олай болса біз б?гін сіздерді сонау артта ?ал?ан  XVII-XVIII ?асырда?ы Жапон еліне саяхат?а апарамыз.

Жанония еліне жету ?шін біз екі алып мемлекетті кесіп ?теміз. Оларды? бірі ?ытай болса, екіншісі Жо??ария. Біра? б?л елдер бізді тектен-текке ?ткізбейді екен. Біз сол елдерді? тарихын білуіміз шарт екен.

Осы екі елден ?тсек Жапония?а саяхатты жа?сылап жасайтын боламыз.

 1.  ?ытай елі.

·        ?ытайда маньжурлік Цин ?улетіні? ?стемдігіні? орнауына не себеп болды? /17?асырды? 30-40 жылдарында?ы да?дарыс/

·        Цин империясы мемлекеттік ??рылысын ?алай ж?ргізді? /?ытай еліні? ?лгісімен ж?ргізді./

 1.  Жо??ар елі.

1.     1635 жылы негізі ?алан?ан Жо??ар мемлекетіні? ал?аш?ы ханы кім?

  /Батыр/

2.     Жо??ар ханды?ын ??р?ан ойрат тайпалары буддизмні? ?ай саласын ?станды? /Лама/

3.     ?арапайым шаруалар дегеніміз кімдер?  /Араттар/

4.     Дабашы, хойт тайп. басшысы ?мірсананы? к?мегімен ?ай жылы хан та?ына отырды? /1752/

5.     ?ай жылы ?алдан ?аш?арды басып алды? /1678/

6.     ?алдан Серен ?аза тап?ан жыл? /1745/

7.     Ойрат тайпалары ?айсы тайпалардан ??ралды?                /хойт, хошоуыт, дербет, чорос/

8.     Мемлекетті бас?ар?ан ?онтайшыларды ата?

    /Батыр, ?алдан Бошо?ты, Цеван Рабдан, ?алдан Серен/

Жапон  еліне де келіп жеттік. 

Карта?а назар аудары?ыздар. /картамен ж?мыс/

Б?л елді? тарихына саяхатты мына жоспар бойынша ж?ргіземіз.

1.     Жапонияда?ы ?ос билік

2.     Токугава сегунатыны? сырт?ы саясаты

 1. Жапонияда?ы діндер ж?не оларды? ат?ар?ан ?ызметі

Жапонияда?ы ?ос билік

 

  2-ші билік сегунда болды.  Сегун   /?скери ?олбасшы/

 

·        Токугава ?улеті 1603-1867 жылдар аралы?ында билік ж?ргізді.

·        Б?ларды? билігі атадан бала?а беріліп отырды.

·        Б?кіл елде халы?ты? саны 18 млн-?а жетті. 80 % ауыл шаруашылы?ымен айналысты

·        Елдегі е?  бай  феодалды?  ?улет  Токугава ?йі болды.

·        XVII ?асырды?  басында  Жапонияда  билікті сегун Токугава Иэясу  басып алды.

·         Елді?  астанасы Эдо ?аласына к?шірілді.  /?азіргі Токио/

·        Жапонияда ?скери т?ртіп орнады.

·        Токугава билігі кезінде Жапонияда ?алалар к?бейді, сауда мен ?ол?нер орталы?тары ?сті. /Эдо, Киота, Нагая, Хаката, Нагасаки/

·        Сегунатты? ?леуметтік ??рылысы  «си-но-ко-се» сословиелік ж?йесімен сипатталады.

 

 

                             

2. Токугава сегунатыны? сырт?ы саясаты.

Токугава ?улеті шетелдіктермен байланыс жасады.

Шетелмен байланыс не ?шін ?ажет болды?

 

2. ?ару –жара? жасау ?дісі

 

1. Техникалы? білімі

 

 

 

 

Біра? шетелдіктерді? елдегі тіміскі ?рекеттері, елде ?з ы?палдарын орнату?а тырысуы ?лкен ?ауіп тудырды.

 

Еуропалы?тар миссионерлікпен айналысты . Осы кезде Жапонияда 700 мы? христиан дінін ?абылда?ан адам болды.

 

?зге дінні? ы?палы б?л елде ішіне іріткі салады деп ?оры??ан билеушілер  1637 жылдан бастап б?л елге шетелдіктерді кіргізбей «жабы? есік » саясатын ?станды.

 

    Жабы? есік саясатыны? басты ?рі негізгі  себебі, сегунді? билік ар?ылы б?кіл халы?ты ба?ыныштылы?та ?стау, жатжерлік шап?ыншылы?тан, шаруалар к?терілістерінен мемлекетті ?ор?ай алатын т?ртіп ортану болды.

 

Жабы? есік саясаты ХІХ ?асыр?а дейін созылды.

 

Токугава сегунаты шетелдіктерді? елге келуіне тыйым сал?анымен , ?лемдегі м?дени ?згерістер мен техникалы? жетістіктерді білудін бас тарт?ан жо?.

 

XVII  ?асырды? ая?ынан бастап Жапонияда «шы?ысты? король», «бастысты? техника» деген принцип ?алыптасты. Я?ни билік ??руда шы?ысты? д?ст?р са?талды да , ал экономикада батысты? техникалы? жетістігі пайдаланылды.

 

XVII-XVIII ?асырлар жапон м?дениеті ?ркендеген кезе?.

3.  Жапонияда?ы діндер мен оларды? ат?ар?ан ?ызметі.

·        Жапонды?тарды? к?пшілігі синтоизм дінін ?станды.

·        Токугава ?улетіні? билігі т?сында халы?ты? басым б?лігі синкретизмді –синто мен буддизмді? ?атар ?стады.

·        Сондай-а? Жапония?а сырттан христиан діні мен ?ытайдан конфуцийлік дін енген еді.

Синтоизм- таби?ат к?штеріне табынатын дін. Синтоизм  императорлы? билікті жа?таушыларды?  сиынатын діні болды.

Буддизм-п?т?а табынатын дін. Б?л сегундарды? ?станатын діні. Біра? б??ан олар онша ар?а с?йемеді.

Конфуцилік дінде халы?ты? жергілікті басшылар?а ба?ынуы керектігі туралы к?п айтылатын бол?анды?тан б?л дінді сегундар жа?сы ?станды.

 

Негізінде Жапондар синтоизм мен конфуцийлік дінді ны?айтты.

 

?орытынды:

? «Сегун» мен «сегунатты» айырмасы

? Токугава сегунаты кезінде жапон ?о?амы ?андай таптар?а б?лінді?

? Токугава сегунаты неліктен «жабы? есік» саясатын ?станды?

? Жапонияда 17-18 ?асырларда ?андай діндер болды, оларды? ат?ар?ан ?ызметтері?

 

Бекіту: М??алімде.

Ба?алау: саба?ты ж?ргізген о?ушылар ба?алайды ж?не о?ушыларды ?здеріне ?здерін ба?алатады.

?йге: XVII-XVIII ?асырларда?ы Жапония.

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Жапония »

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: Кіріспе

Сабақтың мақсаты:

 • Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған «Дүние жүзі тарихы» оқулығымен, оның авторларымен таныстыра отырып, жаңа заман тарихында не оқытылатына тоқталу, кезең кезеңдерге қысқаша мәлімет беру.

 • Белсенділігін арттыру, білімін тереңдету.

Сабақтың түрі:кіріспе

Әдісі:сұрақ жауап, әңгімелесу

Көрнекілігі:карта, оқулық кітап

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • 7-сыныпта өткен «Орта ғасырлардағы дүние жүзі тарихы» оқулығымен айырмашылығын айта отырып, өткен жылғы материалдарды еске түсіру

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

Оқулық екі бөлімнен тұрады.

 1. Жаңа заманның алғашқы жаотысы деп аталады, яғни ХҮІІ ғасыр мен ХҮІІІ ғасырдың соңына дейінгі уақыттағы дүние жүзі тарихының негізгі оқиғалары.

 2. Жаңа заманның соңғы дәуірі, яғни ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы тарихи оқиғалар.

Жаңа заман қазіргі өркениет әлемін қалыптастырған дәуір. Бұл дәуірдің ортағасырлық заманнан айырмашылығы өте айқын білінеді.

«Жаңа тарих» немесе «жаңа заман» ұғымы ХҮ ғасырдың соңынан ХХ ғасырдың басына дейінгі кезеңді қамтиды. Ол шартты түрде екі бөлімге бөлінеді.

Аграрлы өркениет-

Индустриялы өркениет-

Жаңғырту-

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • Кенттену, яғни урбанизация-қалалардың бұрын-соңды болмаған өсуі, қала тарихта тұңғыш рет ауылды екінші кезекке ығыстыра отырып, эконмикалық басымдылыққа ие болды;

 • Индустрияландыру-өндірісте машиналарды ұдайы үдемелі түрде пайдалану, оның басы ХҮІІІ ғасырдың екінші жартысындағы Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі болып табылады;

 • Секуляризация-сана-сезімнің тоқырап, атеизмнің дамуы, рухани және әлеуметтік өмірдің діни ықпалдан азат етілуі.

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:Кіріспе бөлімді оқып, терминдерді түсініп, жаттап келу.
8-сынып .Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §1. Англиядағы капитализмнің жеңісі және орнығуы./2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • Оқушыларға революция қарсаңында болған өзгерістерді әңгімеле отырып, аграрлық сала негізінде реформалар жасалғанын, шаруалардың екі жақты қыспаққа ұшрағандығын түсіндеру.

 • Ағылшын революциясының себептерін аша отырып, елдегі әлеуметтік, саяси және діни мәселелердің шиеленісуі ағылшын буржуазиялық революциясына жол ашып, халықтың жаппай бас көтеруіне әкелгендігін, Англиядаға революция халықтық қозғалысқа айналып, феодалдық корольдік тәуелділікті жоюға ұмтылғандығын әңгімелеу.

 • Бүкіл Англия парламентті жақтаушылар және феодалдық абсолюттік құрылысты жақтаушыларға бөлінгендігін, республиканың ішкі саяси жағдайының дағдарысы, елде жаңа заңдар мен реформаларды жүргізуді қажет еткендігін айту. Белсенді, білімді азамат тәрбиелеу.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта, касте, сызба.

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Дүниежүзі тарихы нені оқытады?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Революция қарсаңындағы Англия

 2. Ағылшын революциясының себептері

 3. Англиядағы азамат соғысы.

Маңызды оқиғалар:

1628 ж. - «Құқық жөніндегі петиция» құжаты

1639 ж. - Шотландиямен соғыс

1640 ж.- Ағылшын революциясының басталуы

1640 жыл, 13 сәуір-5 мамыр- «Қысқа парламент»

1640 жыл, 3 қараша- «Ұзақ парламент»

1640 жыл, желтоқсан – «Түп және тармақтар жөніндегі петиция»

1641 жыл, желтоқсан – «Ұлы ремонстрация»

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • Революция қарсаңындағы Англияның жағдайына сипаттама беріңдер

 • Революцияның басталу себептерін атаңдар.

 • Англиядағы азамат соғысы қандай мақсатты көздеді?

 • Ағылшын буржуазиялық революциясының ерекшелігі неде, ол өз мақсатына жетті ме?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма: §1


8-сынып .Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §2. ХҮІІІ ғасырдағы дүние жүзі. Ағартушылық дәуірі

Сабақтың мақсаты:

 • ХҮІІІ ғасырдың екінші жартысынан соңына дейін үстемдік еткен идеялар дәуірі-ағартушылық ғасыр Еуропа халықтарының өміріндегі ірі құбылыс болғандығын әңгімелеу. Ағартушы элита мен қарапайым халық арасындағы айырмашылықты ашу. Алдыңғы қатарлы ағартушылардың еңбектерін оқып, оларды құрметтеп, өнегелі ісін үлгі тұтуға баулу.

Сабақтың түрі:Пресс-конференция

Әдісі: Сұрақ –жауап, оқушылардың ауызша хабарлама әдісі.

Көрнекілігі:ХҮІІІ ғасырдағы дүниежүзі картасы, кесте, сызба, тақтаны пайдалану

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Революция қарсаңындағы Англияның жағдайына сипаттама беріңдер

 • Пресвитерліктер мен интепенденттер деген кімдер, олардың көзқарастары неліктен қарама-қайшылықта болды?

 • Революцияның басталу себептерін атаңдар.

 • Англиядағы азамат соғысы қандай мақсатты көздеді?

 • Ағылшын буржуазиялық революциясының ерекшелігі неде, ол өз мақсатына жетті

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Ағартушылықтың бастауы және оның негізін салушылар

 2. Халық мәдениеті

 3. Ағартушылардың діни көзқарастары

 4. Ағартушылардың қоғам туралы пікірлері

 • «Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі: Ағартушылық ғасырының алдыңғы қатарлы адамына қандай қасиеттер тән деп ойлайсыңдар?

Ағартушылық ғасырында ғылымға деген ынта күшті болды. Ғалым, ойшыл, философ адамдарды халық ерекше құрметтеді. Ғалымдар арнаулы орындарға шақырылып, зор ықыласпен тыңдалды.

 • «Ақ жол» газетінің тілшісі: Католик, лютерандық және православиелік елдерде Ағартушылық ғасыры адамды қандай сапаларына қарап екіге бөлді?

 • «Білім шуағы» газетінің тілшісі: ХҮІІІ ғасырда кейбір елдерде, мысалы Герман княздіктерінде бастауыш білім беру енгізілсе, Пруссия королі ІІ Фридрих неге білім алуға қарсы шықты?

 • «Ар-Ай» газетінің тілшісі: Ағартушылар арасында халыққа жақын мәдениеттің дамуын қуаттаушы Германияның ұлы ойшылрады кімдер және олар нені жақтады? Ағартушылық ғасырдың қандай ұлы қайраткерлерін білесіңдер? Ол кезеңде ғылымның қай салаларына баса көңіл бөлінді?

Құдайды жоққа шығарушы атеистер-дүниені ешкім жаратқан жоқ, ол мәңгілік және шексіз деп санаған. Материалистердің пікірі қандай болды? Олардан кімдерді айта аласыңдар? Ағартушылық ғасырында Еуропада «өркениеттілікпен», білім мен ғылым дамуымен байланысты қоғамдық прогресс идеясы қалыптасты.

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Ағартушылық ғасырының алдыңғы қатарлы адамына қандай қасиеттер тән деп ойлайсыңдар?

 2. ХҮІІІ ғ. ағартушы элита мен қарапайым халық арасында қандай айырмаш. болды?

 3. Ағартушылық ғасырының қандай ұлы қайраткерлері болды?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§2


8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §3. ХҮІІІ ғасырдағы Солтүстік Америка /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • Еуропалықтар Солтүстік Американы отарлай бастауының мақсаттарын аша отырып, солтүстік және оңтүстік отарлар шаруашылығында қалыптасқан ерекшеліктер туралы айту.

 • Тәуелсіздік үшін күрестің алғышарттары, пісіп-жетілгендігін түсіндіру, бостандық пен құқыққа қысым жасаушыларға төзгісіз көзқарас қалыптастыру.

Сабақтың түрі:Дәріс-сабақ

Әдісі: Баяндау.

Көрнекілігі:Карта, сызба, кесте

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Ағартушылық ғасырының алдыңғы қатарлы адамына қандай қасиеттер тән деп ойлайсыңдар?

 • ХҮІІІ ғасырдағы ағартушы элита мен қарапайым халық арасында қандай айырмашылық болды?

 • Ағартушылық ғасырының қандай ұлы қайраткерлері болды?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХҮІІІ ғасырда Еуропалық державалардың Солтүстік Америка құрлығын отарлауы.

 2. Отарлардың әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 3. Америкада басқарудың олигархиялық түрінің орнығуы.

 4. Америкада өз еңбектерінің арқасында меншікке қол жеткізген орта таптың қалыптасуы

Отарлар

Қай ерлер жатты?

Қандай қатынаста болды?

 1. Корольдік


Виргиния

Жоғары меншік иелеріне-корольге немесе лордқа салық төлеп тұрды.

 1. Жеке

Солтүстік және Оңтүстік Каролина

Англияның ірі феодалдары отар жеріне толық қоныстануға және үндістермен бейбіт қатынаста болуға мүдделі болды.

 1. Қауымдық (корпоративті)

Олар жаңа Англиядағы меншік иелеріне берілмеген жерлер

Америкаға қоныс аударған діни қауым мүшелері жатты.

Американың құрылуы:

 1. 1776 жылы шілдеде қабылданған «Тәуелсіздік декларациясы» жөнінде декларацияның мақсаттары, принципі айтылады.

 2. 1787 ж. АҚШ Конституциясы қабылданды

 3. 1789 ж. тұңғыш президен ДЖ.Вашингтон

ІҮ. Сабақтың бекіту: «Иә-жоқ» ойыны

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§3

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §4. Француз буржуазиялық революциясы /2сағат/

Сабақтың мақсаты: Француз буржуазиялық революциясының басқа революциялардан айырмашылығын , оның бүкіләлемдік тарихи маңызын түсіндіру

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі: интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • ХҮІІІ ғасырда Еуропалық державалардың Солтүстік Америка құрлығын отарлауы.

 • Отарлардың әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 • Америкада басқарудың олигархиялық түрінің орнығуы.

 • Америкада өз еңбектерінің арқасында меншікке қол жеткізген орта таптың қалыптасуы

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Кіріспе.

 2. Революцияның бастауы және ХҮІІІ ғасырдың соңына дейінгі Францияның әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы.

 3. Француз буржуазиялық революциясы:

  • Революцияның басталуы, барысы.

  • Құрылтай жиналысы, конституция.

 1. Монархияны құлату және революцияны жариялау.

 2. Якобиншілдер диктатурасының құрылуы.

 3. Революцияның мәні.

Француз революциясының нәтижесі

Революция феодалдық қалдықтарды жойып, елде аграрлық проблеманы шешті.

Тарихта тұңғыш рет азаматтар жалпыға бірдей сайлау құқығына, жиналыс құқығына, буржуазиялық-демократиялық республика құру құқығына мүмкіншілік алды.

ІҮ. Сабақтың бекіту: Францияның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуында қандай өзгерістер болды?

 1. Революция қалай басталды? Революция барысында ел билігіне кімдер келді? Якобиншілдер диктатурасы туралы айтып беріңдер.

 2. Революцияның маңызы қандай

Ү. Бағалау: ҮІ. Үйге тапсырма:§4

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §5. ХҮІІІ ғасырдағы Ресей /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы Ресейдің жағдайына сипаттама беру.

 • ХҮІІ ғасырда Ресейдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы ауыл шаруашылығы өнімдерінің дамуы болғандығын атап көрсету. Сондай –ақ Ресейдің даму жөнінен алдыңғы қатарлы Еуропа Еуропа елдерінен артта қалу себептерін ашып беру.

 • І Петр тұсіндағы мемлекеттің өнеркәсібінде маңызды өзгерістер болғандығы және Солтүстік соғыстың салдары шаруаларға ауыр міндеткерлік тудырғаны жайлы баяндау. Әсіресе І Петр енгізген әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен реформалардың мәнін түсндіру

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта, І Петрдік суреті

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Францияның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуында қандай өзгерістер болды?

 • Революция қалай басталды?

 • Монархия қандай әрекеттер жасады?

 • Революция барысында ел билігіне кімдер келді?

 • Якобиншілдер диктатурасы туралы айтып беріңдер.

 • Революцияның маңызы қандай

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы Ресей.

 2. ХҮІІІ ғасырда ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 3. ХҮІІІ ғасырда Ресейдің ішкі және сыртқы саясаты

 4. І Петр және оның өкіметі

 5. І петр реформалары

 6. Солтүстік соғыс және оның нәтижелері.

 7. Феодалдық басыбайлы шаруаш. ыдырауы және халықты қанаудың күшеюі

Маңызды оқиғалар:

 • 1715 ж. – өкіметтің жарлығы бойынша зығыр, сора себу ұлғайтылды.

 • 1714 ж.- жеке мұралық туралы жарлығымен барлық дворяндар меншік жеріне шаруалар жері кіріп, помещиктік жеке меншікке айналды.

 • ХҮІІІғ. басында – І Петр әлеуметтік-экономикалық өзгертулер, реформалар енгізді.

І Петр реформалары

Әскери реформалар

Салық реформасы

Басқару мен өкімет органдары реформасы

Шіркеу реформасы

Мәдениет пен тұрмыс саласындағы реформалар

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. ХҮІІІ ғ. Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы ерекшеліктерін сипаттаңдар.

 2. ХҮІІІ ғ. Ресейдің ішкі және сыртқы саясатында қандай әрекеттерді атар едіңдер?

 3. І Петр реформаларын атап көрсетіңдер.

 4. Солтүстік соғыстың себептері қандай болды?

 5. ІІ Екатерина билік жүргізген кезде қандай реформалық өзгерістер болды?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§5
8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §6. Үндістан

Сабақтың мақсаты:

 • Ұлы Моғол мемлекетіне және оның билігіндегі Үндістанның дамуына, ондағы халықтар мен ұлыстардың әлеуметтік саяси жағдайына сипаттама бере отырып, халық көтерілістерінің нәтижесінде ХҮІІІ ғасырдың ортасына қарай Моғол мемлекетінің Үндістандағы билігінің құлауын ашып көрсету. Үндістанды еуропалықтардың, әсіресе ағылшындардың жаппай отарлап алу және оның зартаптары туралы түсінік беру.

Сабақтың түрі:Аралас, лекция.

Әдісі: баяндау.

Көрнекілігі:Карта, сызба, кесте.

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • ХҮІІІ ғасырдағы Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы ерекшеліктерін сипаттаңдар.

 • ХҮІІІ ғасырдағы Ресейдің ішкі және сыртқы саясатында қандай әрекеттерді атар едіңдер?

 • І Петр реформаларын атап көрсетіңдер.

 • Солтүстік соғыстың себептері қандай болды?

 • ІІ Екатерина билік жүргізген кезде қандай реформалық өзгерістер болды?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХҮІІ ғасырдың екінші жартысындағы Ұлы Моғол мемлекеті.

 2. Үндістанда тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы. Сикха және Маратха мемлекеттері.

 3. Ұлы Моғол империясының ыдырауы. Халық көтерілістері.

 4. Үндістанды еуропалықтардың отарлай бастауы.

 5. Үндістанның экономикалық дамуы. Ауыл шаруашылығы, қолөнері мен қалалардағы сауданың дамуы.

Маңызды оқиғалар:

 • ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ.- Ұлы Моғол мемлекетінің Үндістандағы билігі (1526-1758жж.)

 • ХҮІІІ ғ. ортасы – Ұлы Моғол мемлекеті билігінің құлауы

 • 1756-1769 жж.-Француз және ағылшындық Ост-Үнді компанияларының Үндістан үшін болған Жетіжылдық соғысы.

 • 1773 ж.- Үндістанды билеу жөнінде ағылшын үкіметі заң қабылдады.

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Ұлы Моғол империясының құрамына Үндістанның қандай ірі аймақтары мен халықтары кірді?

 2. Касталық жүйе деген не?

 3. Моғол империясы ыдырағаннан кейін қандай үнді ұлсытары пайда болды?

 4. Үнді қалалары ортағасырлық батысеуропалық қалалардан несімен ерекшеленді

 5. Ұлы Моғол империясының өмір сүрген кезеңінде мұсылман мен үнділердің арасында қандай қарым-қатынастар болды?

 6. ХҮІ-ХҮІІІ ғасырларда Үндістан аумағында қандай мемлекеттер өмір сүрді?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§6.

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §7. Осман империясы /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы Осман империясының саяси, әлеуеттік-экономикалық даму ерекшеліктері, империяның құрамына кірген халықтардың жағдайы және олардың ұлт-азаттық қозғалыстары жан-жақты түсіндіріледі. Империяның жүргізген соғыстары оның күш-қуатын әлсіретіп, дағдарысты күшейткені және жүргізген реформалардың нәтижесіз болғанын ашып көрсету. Сұлтан үкіметі сыртқы саясатта дербестіктен айырылып, еуропалықтардың үстемдігіне бағына бастағанына назар аудару. Отаншыл азамат тәрбиелеу.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта «Осман империясы».

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Ұлы Моғол империясының құрамына Үндістанның қандай ірі аймақтары мен халықтары кірді?

 • Моғол империясы ыдырағаннан кейін қандай үнді ұлсытары пайда болды?

 • ХҮІ-ХҮІІІ ғасырларда Үндістан аумағында қандай мемлекеттер өмір сүрді?

 • Неліктен Үндістан секілді үлкен елді ағылшындардың өзіне бағындыруға сәті түсті? Отаршылдыққа түсудің себептерін айтыңдар

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХҮІІ ғасырдағы Осман империясының дамуы және оның құрамына кірген халықтардың жағдайы.

 2. ХҮІІ ғасырдағы Осман империясының жүргізген соғыстары, империядағы дағдарыстің күшеюі.

 3. Осман империясының әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қалалар мен сауданың дамуы.

 4. ХҮІІІ ғасырдағы Осман империясының сыртқы саясаты. Халық көтерілістері мен ұлт-азаттық қозғалыстар.

 5. ІІІ Селим сұлтанның реформалары.

Маңызды оқиғалар:

 • 1730 ж.- әскери салық енгізілді.

 • 1789-1807 жж. Сұлтан ІІІ Селим таққа отырды.

 • 1768-1774 жж.- Орыс-түрік соғысы.ХҮІІ ғасырда Осман империясының жүргізген соғыстары

Жылдар

Қай елмен соғысты?

Соғыстың себебі

Соғыстың нәтижесі

Тестік сұрақтар

 1. ХҮІІ ғасырда түріктердің Ресеймен және Австриямен соғыс жүргізуінің себебі не?

 1. еуропадағы билігінен айырылғысы келмеді

ә. халықтардың наразылығын басу үшін.

б. Дағдарыстан шығу үшін

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Осман империясы жаңа дәуір басында қандай ел еді?

 2. Осман империясының әр түрлі ұлт аймақтарының даму деңгейі бірдей болды ма?

 3. Осман империясында ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы жаңа заманға сай қандай өзгерістер жүрді?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§7.


8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §8. Қытай. /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • Қытайды ианьчжурлардың жаулап алуына себеп болған жағдайларды ашып көрсету. ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырдардағы Цин империясының мемлекеттік, саяси-әлеуметтік құрылысына сипаттама беріп, жүргізген соғыстарының басқыншылық сипатына оқушылардың назарын аудару. Қазақ-қытай қатынастарында екі жақтың көзеген мақсатын анықтап, сауда байланыстарының екі ел үшін де тиімді болғанын көрсету.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі: «Орта ғасырлардағы Қытай мен Үндістан»картасы, «1779-1786 жылдарға дейінгі отарлық иеліктер».

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Осман империясы жаңа дәуір басында қандай ел еді?

 • Осман империясының әр түрлі ұлт аймақтарының даму деңгейі бірдей болды ма?

 • Осман империясында ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы жаңа заманға сай қандай өзгерістер жүрді?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Халықтың жағдайы.

 2. Қытайды маньчжурлардың жаулап алуы.

 3. Цин империясының мемлекеттік, саяси-әлеуметтік құрылысы.

 4. Цин империясының жүргізген басқыншылық соғыстары.

 5. Қазақ-қытай қатынастары.

 6. ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. Қытайдағы егіншілікпен сауданың дамуы.

Маңызды оқиғалар:

 • 1644 ж.- Маньчжурлар Пекинде өкімет билігін өз қолына алды.

 • 1644-1912 жж.-Қытайдың Цин империясы деп аталуы.

 • 1755-1757 жж. –Жоңғар хандығын бағындырды.

 • 1759 ж.-Цин империясы Шығыс Түркістанды өзіне бағындырды.

 • ХҮІІІ ғ. бірінші жартысы-Қытайдың қазақ хандықтарымен байланыс жасау кезеңі.

 • 1757 ж. Еуропалықтардың Қытайға келуіне тыйым салынды.

ІҮ. Сабақтың бекіту: «Мұны әркім білуі тиіс» ойын

 1. Қытайды маньчжурлардың басып алуына қандай жағдайлар себеп болды?

 2. Цин империясының мемлекеттік құрылысы қандай болды?

 3. Қандай себептерге байланысты қытайды басып алған маньчжур билеушілері соғыстар жүргізді?

 4. Қай уақытта және қандай оқиғалардан соң қазақ-қытай байланыстары дами бастады?

 5. Қытай экономикасының қандай салалары жақсы дамыды?

 6. ХҮІІІ ғасырда Қытай неліктен оқшаулану саясатын ұстанды?

 7. Ірі сауда орталықтары болған қалаларды атаңдар.

Ү. Бағалау: ҮІ. Үйге тапсырма:§8

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §9. Жоңғар хандығы

Сабақтың мақсаты:

 • ХҮІІ ғасырда Батыс Монғолияда ойраттардың Жоңғар хандығының құрылуымен таныстырып, хандықтың саяси-әлеуметтік жағдайына сипаттама беру. Жоңғарлардың жүргізген соғыстарының басқыншылық сипатына оқушылардың назарын аударып, Қытаймен, Ресеймен, Қазақ хандығымен жүргізген саясатының мазмұнын ашып көрсету. Қазақ халқының өз тәуелсіздігін, дербеастігін сақтап қалу жолындағы күресінің тарихи маңызын түсіндіру, ұлтжанды жеке тұлға қалыптастыру.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Қытайды маньчжурлардың басып алуына қандай жағдайлар себеп болды?

 • Цин империясының мемлекеттік құрылысы қандай болды?

 • Қандай себептерге байланысты қытайды басып алған маньчжур билеушілері соғыстар жүргізді?

 • Қай уақытта және қандай оқиғалардан соң қазақ-қытай байланыстары дами бастады?

 • Қытай экономикасының қандай салалары жақсы дамыды?

 • ХҮІІІ ғасырда Қытай неліктен оқшаулану саясатын ұстанды?

 • Ірі сауда орталықтары болған қалаларды атаңдар.

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Жоңғар хандығының құрылуы.

 2. Жоңғар хандығының саяси-әлеуметтік дамуы.

 3. Жоңғарлардың басқыншылық соғыстары.

 4. Жоңғар хандығының Қытаймен, Ресеймен, Қазақ хандығымен жүргізген саясаты.

 5. Жоңғар хандығының күйреуі.

Маңызды оқиғалар:

 • 1635ж.- Жоңғар мемлекетінің негізі қаланды.

 • ХҮІІ ғ. 40-ж.- Жоңғарлардың қазақ хандығына шабуылы.

 • 1678 ж. –Шығыс Түркістанды бағындырды.

 • 1681-1684 жж.-Жоңғарлар қазақ жеріне екі үлкен жорық жасады.

 • 1755-1757 жж. – Жоңғар хандығының талқандалуы

ІҮ. Сабақтың бекіту: «Иә-жоқ» ойыны

 1. ХҮІІ ғасырда Монғол жерінде қандай хандықтар өмір сүрді?

 2. Жоңғар қандығы қай кезде, неліктен күшейді?

 3. Қазақ-жоңғар соғыстарының салдары неге соқтырды?

 4. Жоңғар хандығының жойылып кетуіне қандай оқиға себеп болды?

 5. Цин империясы Жоңғар хандығының өмір сүруіннеліктен қаламады?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§9


8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §10. Жапония

Мақсаты:

 • Білімділік: XVI ғасырдағы Жапонияның әлеуметтік жағдайымен таныстыру. Токугава сегунаты кезінде жапон халықтарының қандай топтарға бөлінгендігін, олардың жүргізген саясаты мен сол кездегі діннің рөлі және оның атқарған қызметі туралы тақырып мазмұнын оқушыларға кеңірек ашып түсіндіру.

 • Дамытушылық: Жапониядағы қос билік туралы оқушыларға білім бере отырып, оқушының дүниетанымын кеңейту. Өзін-өзі басқаруға дағдыландыру.

 • Тәрбиелік: Оқушылардың бойында адамгершілік, ізгілік, ұлтжандылық сезімдерін қалыптастыру, өздігінен жұмыс жасай алатын , білімді, жеке тұлғаны тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: саяхат,

Әдісі: интерактивті

Көрнекі құралдар: карта, сызба, кесте, безендірулер, компьютер.

 • Идеялар мен жетекші ұғымдар: Токугава сегунаты, «тірі құдай», синтоизм діні, «си-но-ко-се», «сословиелік жүйе», «жабық есік», «шығыстық король», «батыстық техника», буддизм, конфуцилік.

Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу.

 • Оқушы зейінін сабаққа аудару

Мұғалім: «Өткеніңді білу-бүгініңе сабақ, болашаққа бағдар» деп Е.Мырзахметов ағамыз айтып кеткендей,сіздер жаңа замандағы дүние дүзі тарихы сабағына келдіңіздер , Ассалаумағалейкүм!

Бүгінгі сабақтың бір ерекшелігі болады. Біз дүние жүзіндегі ең дамыған ел Жапонияға саяхатқа шығамыз. Бірақ саяхатқа сіздер өздеріңіздің құрбыларыңыз, осыдан 3 жыл бұрын осы елде болып, осы елдің тарихына қанық, 11 сыныптың оқушылары Сапарбекова Балнұр мен Пірімқұлова Ақнұрмен шығатын боласыздар. Бұл деген өздеріңізді -өздеріңіз басқарасыздар. Ал сапарларыңыз сәтті болсын!

Сабақты жүргізуші оқушылар

Сәлемдесу.

Балалар! Жапония дегенде ойымызға не оралады?

Жапонияны қай жағынан танимыз?

Жапонияға барғыларың келе ме?

Олай болса біз бүгін сіздерді сонау артта қалған XVII-XVIII ғасырдағы Жапон еліне саяхатқа апарамыз.

Жанония еліне жету үшін біз екі алып мемлекетті кесіп өтеміз. Олардың бірі Қытай болса, екіншісі Жоңғария. Бірақ бұл елдер бізді тектен-текке өткізбейді екен. Біз сол елдердің тарихын білуіміз шарт екен.

Осы екі елден өтсек Жапонияға саяхатты жақсылап жасайтын боламыз.

 1. Қытай елі.

  • Қытайда маньжурлік Цин әулетінің үстемдігінің орнауына не себеп болды? /17ғасырдың 30-40 жылдарындағы дағдарыс/

  • Цин империясы мемлекеттік құрылысын қалай жүргізді? /Қытай елінің үлгісімен жүргізді./

 2. Жоңғар елі.

 1. 1635 жылы негізі қаланған Жоңғар мемлекетінің алғашқы ханы кім?

/Батыр/

 1. Жоңғар хандығын құрған ойрат тайпалары буддизмнің қай саласын ұстанды? /Лама/

 2. Қарапайым шаруалар дегеніміз кімдер? /Араттар/

 3. Дабашы, хойт тайп. басшысы Әмірсананың көмегімен қай жылы хан тағына отырды? /1752/

 4. Қай жылы Қалдан Қашғарды басып алды? /1678/

 5. Қалдан Серен қаза тапқан жыл? /1745/

 6. Ойрат тайпалары қайсы тайпалардан құралды? /хойт, хошоуыт, дербет, чорос/

 7. Мемлекетті басқарған қонтайшыларды ата?

/Батыр, Қалдан Бошоқты, Цеван Рабдан, Қалдан Серен/

Жапон еліне де келіп жеттік.

Картаға назар аударыңыздар. /картамен жұмыс/

Бұл елдің тарихына саяхатты мына жоспар бойынша жүргіземіз.

 1. Жапониядағы қос билік

 2. Токугава сегунатының сыртқы саясаты

 3. Жапониядағы діндер және олардың атқарған қызметі

Жапониядағы қос билік


2-ші билік сегунда болды. Сегун /әскери қолбасшы/


 • Токугава әулеті 1603-1867 жылдар аралығында билік жүргізді.

 • Бұлардың билігі атадан балаға беріліп отырды.

 • Бүкіл елде халықтың саны 18 млн-ға жетті. 80 % ауыл шаруашылығымен айналысты

 • Елдегі ең бай феодалдық әулет Токугава үйі болды.

 • XVII ғасырдың басында Жапонияда билікті сегун Токугава Иэясу басып алды.

 • Елдің астанасы Эдо қаласына көшірілді. /Қазіргі Токио/

 • Жапонияда әскери тәртіп орнады.

 • Токугава билігі кезінде Жапонияда қалалар көбейді, сауда мен қолөнер орталықтары өсті. /Эдо, Киота, Нагая, Хаката, Нагасаки/

 • Сегунаттың әлеуметтік құрылысы «си-но-ко-се» сословиелік жүйесімен сипатталады.


2. Токугава сегунатының сыртқы саясаты.

Токугава әулеті шетелдіктермен байланыс жасады.

Шетелмен байланыс не үшін қажет болды?


2. Қару –жарақ жасау әдісі

1. Техникалық білімі
Бірақ шетелдіктердің елдегі тіміскі әрекеттері, елде өз ықпалдарын орнатуға тырысуы үлкен қауіп тудырды.


Еуропалықтар миссионерлікпен айналысты . Осы кезде Жапонияда 700 мың христиан дінін қабылдаған адам болды.


Өзге діннің ықпалы бұл елде ішіне іріткі салады деп қорыққан билеушілер 1637 жылдан бастап бұл елге шетелдіктерді кіргізбей «жабық есік » саясатын ұстанды.


Жабық есік саясатының басты әрі негізгі себебі, сегундіқ билік арқылы бүкіл халықты бағыныштылықта ұстау, жатжерлік шапқыншылықтан, шаруалар көтерілістерінен мемлекетті қорғай алатын тәртіп ортану болды.


Жабық есік саясаты ХІХ ғасырға дейін созылды.


Токугава сегунаты шетелдіктердің елге келуіне тыйым салғанымен , әлемдегі мәдени өзгерістер мен техникалық жетістіктерді білудін бас тартқан жоқ.


XVII ғасырдың аяғынан бастап Жапонияда «шығыстық король», «бастыстық техника» деген принцип қалыптасты. Яғни билік құруда шығыстық дәстүр сақталды да , ал экономикада батыстың техникалық жетістігі пайдаланылды.


XVII-XVIII ғасырлар жапон мәдениеті өркендеген кезең.

3. Жапониядағы діндер мен олардың атқарған қызметі.

 • Жапондықтардың көпшілігі синтоизм дінін ұстанды.

 • Токугава әулетінің билігі тұсында халықтың басым бөлігі синкретизмді –синто мен буддизмдің қатар ұстады.

 • Сондай-ақ Жапонияға сырттан христиан діні мен Қытайдан конфуцийлік дін енген еді.

Синтоизм- табиғат күштеріне табынатын дін. Синтоизм императорлық билікті жақтаушылардың сиынатын діні болды.

Буддизм-пұтқа табынатын дін. Бұл сегундардың ұстанатын діні. Бірақ бұған олар онша арқа сүйемеді.

Конфуцилік дінде халықтың жергілікті басшыларға бағынуы керектігі туралы көп айтылатын болғандықтан бұл дінді сегундар жақсы ұстанды.


Негізінде Жапондар синтоизм мен конфуцийлік дінді нығайтты.


Қорытынды:

 • «Сегун» мен «сегунатты» айырмасы

 • Токугава сегунаты кезінде жапон қоғамы қандай таптарға бөлінді?

 • Токугава сегунаты неліктен «жабық есік» саясатын ұстанды?

 • Жапонияда 17-18 ғасырларда қандай діндер болды, олардың атқарған қызметтері?


Бекіту: Мұғалімде.

Бағалау: сабақты жүргізген оқушылар бағалайды және оқушыларды өздеріне өздерін бағалатады.

Үйге: XVII-XVIII ғасырлардағы Жапония.

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: І тоқсанды қайталау қайталау

Сабақтың мақсаты:

 • І тоқсанда өтілген материалдарды қайталай отырып, белсенділігі жоғары, білімді азамат қалыптастыру.

Сабақтың түрі:Қайталау

Әдісі:сұрақ жауап, интерактивті

Көрнекілігі:карта, кесте, сызбалар, суреттер

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Қайталанатын материалдар:

 • Англиядағы капитализмнің жеңісі және орнығуы

 • ХҮІІІ ғасырдағы дүние жүзі. Ағартушылық ғасыры

 • ХҮІІІ ғасырдағы Солтүстік Америка

 • Француз буржуазиялық революциясы

 • ХҮІІІ ғасырдағы Ресей

 • Үндістан

 • Осман империясы

 • Қытай

 • Жоңғар хандығы

 • Жапония

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • «Ия-жоқ»

 • «Венн диаграммасы»

 • «Мұны әркім білуі тиіс»

 • «Эрудит»

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:І тоқсан материалдарын қайталау.8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §11. Иран

Сабақтың мақсаты:

 • ХҮІІ ғасырда құрылған Ирандағы Сефевид мемлекеті, нәдіршах тұсындағы Иранның ішкі және сыртқы жағдайы, Иранда Каджар әулетінің билікке келуі туралы айта отырып, белсенді азамат тәрбиелеу

Сабақтың түрі:Лекция

Әдісі:баяндау

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • «Сегун» мен «сегунатты» айырмасы

 • Токугава сегунаты кезінде жапон қоғамы қандай таптарға бөлінді?

 • Токугава сегунаты неліктен «жабық есік» саясатын ұстанды?

 • Жапонияда 17-18 ғасырларда қандай діндер болды, олардың атқарған қызметтері?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХҮІІ ғасырда құрылған Ирандағы Сефевид мемлекеті.

 2. Нәдіршах тұсындағы Иранның ішкі және сыртқы жағдайы.

 3. Иранда Каджар әулетінің билікке келуі

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Картадан Иранның Сефевиттер әулеті билеген кездегі аумағын көрсетіңдер.

 2. Иранда ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда феодалдық жер иеленудің қандай түрлері болды?

 3. Нәдір шах қандай елдерге басқыншылық жорықтар жасады?

 4. Каджар әулеті билікке қашан, қалай келді?

 5. Иранда мұсылман дінінің ықпалы қандай болды?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§11

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §12. Араб елдері /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • Осман империясының құрамындағы араб елдері және олардың түрік үстемдігіне қарсы күресі, Арабия елделдерінің әлеуметтік-қоғамдық құрылысы мен діни қозғалыстары туралы әңгімелеу.

 • ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы Араб елдерінің саяси жағдайы мен экономикалық дамуына шолу жасай отырып, Мағриб елдерін жаулауды ойластырған Наполеонның жорығын, Мысыр халқының француз отаршылдарына қарсы күресі, ХҮІІІ ғасырда Араб елдеріне еуропалық отаршылдардың келуін, мағрибті француздар өз отарына айналдырғаны жайлы айту.

Сабақтың түрі:аралас сабақ

Әдісі:дәріс, сұрақ-жауап

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Картадан Иранның Сефевиттер әулеті билеген кездегі аумағын көрсетіңдер.

 • Иранда ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда феодалдық жер иеленудің қандай түрлері болды?

 • Нәдір шах қандай елдерге басқыншылық жорықтар жасады?

 • Каджар әулеті билікке қашан, қалай келді?

 • Иранда мұсылман дінінің ықпалы қандай болды?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХҮІІ ғасырдың ортасындағы араб елдерінің жағдайы

 2. Араб халықтарының қанауға қарсы күресі

 3. Мағрибтегі араб елдері

 4. Мысырдағы жағдай

 5. Францияның мысырға жорығы

 6. ХІХ ғасырдағы Мысырдың дамуыМұхаммед Әлидің сыртқы саясаты

Маңызды оқиғалар:

 • ХҮІІІ ғ.- Түркі империясында саяси –экономикалық дағдарыс басталды.

 • ХҮІғ.-ХҮІІ ғ. басы-империяның әр аймақтарына халық қозғалыстары таралды, Араб феллахтары Сирия мен Иракта феодалдық қанауға қарсы қарулы көтеріліс жасап, Бағдатты алды.

 • ХҮІІІ ғ.- бірінші ширегінде Иран Ресей қысымына түсті.

 • 1730-1735 жж.-Түрік империясы Иранға көпжылдық соғыс ашты.

 • ХҮІІІ ғ. екінші жартысы-мысырдағы мәмлүктер патшасы Әли-бей сұлтанға қарсы шығады, 17820 ж. ағылшындардың Ост-Үнді компаниясы зорлығына арабтар қарсы шықты.

 • ХҮІІІ ғ. ортасы-Арабия түбегінде Мұхаммед ибн Абд әл-Уаххаб бастаған қозғалыс басталды.

 • 1671 ж. –мәмлүктер ел билеушісін сайлады.

 • 1795 ж.- АҚШ-пен бейбітшілік, достық туралы шартқа қол қойылды.

 • 1798-1801 жж.-Франция мен соғысқан Түркия парижбен байланысын үзді

 • 1830 ж.- Франция Алжирге 37 мың әскермен басып кірді.

 • 1834 ж.- француздар бейбіт бітім жасады.

 • 1835 жылы-бітімді қайта бұзып соғыс ашты.

 • 1844 ж.- Франция жаңа соғыс бастады.

 • 1845 ж.- Абд әл Қадыр елге қайта оралып, күресті жалғастырды.

 • 1849-1851, 1854-1857 жж. – Алжир көтерілістері

 • 1798 ж., 1 шілде-Францияның Мысырға жорығы

 • 1801 ж.- француздар толық жеңіліске ұшырады

 • Англия мен Францияның Амьен келісімі бойынша ағылшын әскерлері елден шығарылды.

 • 1804 ж. – түріктер мысырдан қуылды

 • 1807 ж.- Мұхаммед Әли ағылшындарды Мысырдан қуды.

 • 1808 ж.- жер реформасын жүргізіп, феодалдар мен мәмлүк жерлерін тартып алды.

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • Араб әлеміне қандай елдер жатады? Саяси картаға қарап олардың ХҮІІ ғасырдағы жағдайын түсіндіріңдер.

 • Араб елдеріне әлеуметтік-экономикалық сипаттама беріңдер

 • Жер кімнің қолында болды? Қандай алым-салық түрлері болды?

 • Батыс елдерінің отаршылдық саясатына сипаттама беріңдер

 • Мысырдағы ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы реформаларға сипаттама беріңдер

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§12 «Арабтар» атты тақырыпта эссе жазып келу.
8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §13. Азия және Африка елдерін отарлау /2 сағат/

Сабақтың мақсаты: ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы еуропалық өркениеттің іс жүзінде барлық құрлықтарға тарала бастауы, Англияның, Голландияның Үндістанды т.б. отарлауы, отарлық езгілердің зардаптары туралы баяндай отырып, белсенділігі жоғары білімді азамат тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі: «ХҮІІІ ғ. ортасындағы дүние жүзі», 1876-1914 жж. Дейінгі дүние жүзінің саяси аумақтық бөлінуі

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Араб әлеміне қандай елдер жатады? Саяси картаға қарап олардың ХҮІІ ғасырдағы жағдайын түсіндіріңдер.

 • Араб елдеріне әлеуметтік-экономикалық сипаттама беріңдер

 • Жер кімнің қолында болды? Қандай алым-салық түрлері болды?

 • Батыс елдерінің отаршылдық саясатына сипаттама беріңдер

 • Мысырдағы ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы реформаларға сипаттама беріңдер

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Азия мен Африканы отарлау

 2. Англия мен Голландияның отарлауы

 3. Отарлық езгі зардаптары

 4. Отарлық жүйенің отар елдер экономикасына әсері

Маңызды оқиғалау:

 • ХҮ ғ.-Портуғалияның Африкадағы алғашқы отары пайда болды.

 • ХІХ ғ. басы- Бразилия империясы құрылды.

 • ХҮІІ ғ. ортасы- Испания өз отарлық иеліктерінен айырыла бастады,

 • ХҮІІ ғ. – Англияның отарлай бастауы

 • ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ.-Францияның отарлауы

 • ХІХ ғ. 80-ж- Италия мен германияның бірінші отарлары

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Шығыс елдерін отарлау үшін Еуропаның қандай мемлекеттері арасында күрес болды?

 2. «жабық есік» саясатын ұстанған елдерді атап, оның тиімді және тиімсіз жақтарын көрсетіңдер

 3. Капиталистік Батыс пен шығыс елдері арасындағы теңсіздікті атаңдар

 4. ХҮІ-ХҮІІ ғ. аралығында еуропалық отарлаудың аумағы қандай болды?

 5. Африканы алғаш отарлаушы еуропалық мемлекеттерді атаңдар

 6. ХҮІІІ ғасырда Үндістан үшін күрес қандай мемлекеттер арасында болды?

Отарлық иеліктер

Португалия

Испания

Голландия

Англия

Франция

Азияда

Африкада


Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§13

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §14. Мәдениет және ғылым. /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • Капитализмнің жаңа идеяларының мәдениеттің және ғылымның дамуына тигізген ықпалын айта келіп, ғылым мен ағарту салаларында жеке қайраткерлердің ашқан жаңалықтары қоғамды дамытудың жетекші күші болғандығын ұғындыру.

 • Оқушыларды қоршаған ортаны игеруде ғылымның әр түрлі салаларын меңгеруге, жаңа прогрессивтік идеяларға ұмтылуға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:пікір-сайыс.

Көрнекілігі:карта, кесте, газет-журналдар.

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Шығыс елдерін отарлау үшін Еуропаның қандай мемлекеттері арасында күрес болды?

 • «жабық есік» саясатын ұстанған елдерді атап, оның тиімді және тиімсіз жақтарын көрсетіңдер

 • Капиталистік Батыс пен шығыс елдері арасындағы теңсіздікті атаңдар

 • ХҮІ-ХҮІІ ғасырлар аралығында еуропалық отарлаудың аумағы қандай болды?

 • Африканы алғаш отарлаушы еуропалық мемлекеттерді атаңдар

 • ХҮІІІ ғасырда Үндістан үшін күрес қандай мемлекеттер арасында болды?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Мәдениеттің дамуына капитализмнің жаңа прогрессивтік идеялары

 2. ХҮІІІ ғасырдағы –жүзжылдық ағартушылық ғасыр.

 3. Жеке қайраткерлердің қоғамды дамытудағы ғылым мен білім, мәдениет саласындағы құнды ой-пікірлері.

 4. Шығыс әдебиеті мен өнері.

 5. Қорытынды.

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Мәдениет дегеніміз не?

 2. Қай ғалымдар қазіргі жоғарғы математиканың негізін қалады?

 3. Немістің ұлы астрономы Кеплер туралы әңгімелеңдер.

 4. ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы жаратылыстану ғылымы дамуының маңызы қандай?

Кезеңі

ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ.

Қайраткерлер

Қандай жаңалықтар ашты?

Әдбиет пен өнер саласында


Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§14. Кестені толтыру

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §15. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы

Англия /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Англияның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуына сипаттама беріп, өеркәсіп төңкерісінің аяқталуының нәтижесінде экономиканың өркендеуін және қоспартиялық жүйесінің қоғамның саяси дамуындағы рөлін ашып көрсету.

 • Оқушылар назарын жұмысшы табының бірінші жеке көтерілуі болған чартистік қозғалысқа аударып, кәсіподақ қозғалысы туралы түсінік беру.

Сабақтың түрі:аралас сабақ

Әдісі: интерактивті

Көрнекілігі:ХІХ ғ. мен ХХ ғ. Англияның саяси картасы

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 1. Мәдениет дегеніміз не?

 2. Қай ғалымдар қазіргі жоғарғы математиканың негізін қалады?

 3. Немістің ұлы астрономы Кеплер туралы әңгімелеңдер.

 4. ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы жаратылыстану ғылымы дамуының маңызы қандай?

Кезеңі

ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ.

Қайраткерлер

Қандай жаңалықтар ашты?

Әдбиет пен өнер саласында

 • Ағылшын буржуазиялық революциясының ерекшелігі неде, ол өз мақсатына жетті ме?

 • Англиядағы парламенттік монархия елді басқаруға қандай өзгеріс әкелді?

 • ХҮІІІ ғ. Англияда өнеркәсіптің қай саласы жедел дамыған еді?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Англияның әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 2. Жер иеленуші ақсүйектердің үстемдігі

 3. Парламенттік реформа үшін күрес

 4. Өнеркәсіп төңкерісі.

 5. Жұмысшы қозғалысы

 6. Кәсіподақтарды ұйымдастыру.Өнеркәсіп төңкерісінің ерекшеліктері

ХҮІІІ ғ.

Англияда өнеркәсіп төңкерісіне қажетті шаралар пісіп-жетілді.

1733 ж.

1738 ж.

Джон Кей тоқыма станогы

Адам қолының қатысуынсыз жіп иіретін машина

1764 ж.

Джеймс харгривс «Дженни» атты механикалық жіп иіретін машина ойлап тапты. Бір уақытта 15-18 ұршық

1769 ж.

1771 ж.

Ричарт Аркрайт-дөңгелекті суда қозғалысқа келтіретін машина

Жіп иіретін тұңғыш фабрика

1780 ж.

Фабриканың саны 20-ға жетті, ал 110 жылдан кейін 150-ге жетті.

1765 ж.

1771 ж.

Джеймс Уатт бу машинасын ойлап тапты

Оны жетілдірді


Бұл машина жұмыс істеуі үшін көмір өнеркәсібі, металлургия жетілдірілді

1769 ж.

Парламент машиналарды қиратқаны үшін өлім жазасы туралы заң шығарды.

ХҮІІІ ғ.

ІІ жарт.

Жұмысшылар мүдделерін қорғаған ереуілдер етек алды.


ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • ХІХ ғ. І жартысында Англияның экономикалық дамуының негізгі белгілерін атаңдар.

 • Чартистік қозғалыстың жеңілуінің себебі неде?

 • ХІХ ғ. 50-60 жылдары не себепті Англия « дүниежүзілік шеберхана» аталды?

 • Не себепті Англияның билеуші топтары реформа жолына түсті?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§15.


8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §16. ХІХ ғасырдың ортасы мен ХХ ғасырдың басындағы Англияның саяси-экономикалық дамуы. /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • ХІХ ғасырдың ортасы мен ХХ ғасырдың басындағы Англияның саяси-экономикалық дамуына сипаттама беріп елдегі негізгі партиялар мен саяси топтардың және парламенттік реформалардың мәнін ашып көрсету. Оқушылардың назарын «Британ империясы» деген атау алған сыртқы саясатына аудару.

Сабақтың түрі:аралас сабақ

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:сұлба, сызбалар, карталар

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • ХІХ ғ. І жартысында Англияның экономикалық дамуының негізгі белгілерін атаңдар.

 • Чартистік қозғалыстың жеңілуінің себебі неде?

 • ХІХ ғ. 50-60 жылдары не себепті Англия « дүниежүзілік шеберхана» аталды?

 • Не себепті Англияның билеуші топтары реформа жолына түсті?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Саяси партиялар

 2. ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы парламенттік реформалар.

 3. Англияның экономикалық дамуының ерекшелігі.

 4. Англияның сыртқы саясаты.

 5. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Англия

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. ХІХ ғасыр ортасындағы Англияның саяси партияларын атаңдар.

 2. У.Гладстон мен Б.Дизраэлидің парламенттік реформаларын салыстырыңдар.

 3. ХІХ ғасырдың 60-70 жылдары парламент қандай реформалар жүргізді?

 4. «Британ империясы» деген атау қашан пайда болды?

 5. «Империялизм» термині алғашында нені білдірді?

Англиядағы саяси партиялар мен топтар

Кімдердің мүддесін қорғады?

1.

2.

3.

4.


Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§168-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §17. І Наполеон кезіндегі Франция /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • 1799 жылы соғыстың жеңілісі режим дағдарысына әкелгендігі, осындай кезеңде консервативті буржуазиялық қайраткерлер шеңберінде мемлекеттік төңкеріс жасау жоспары шығып, оған қолайлы адам Наполеон Бонапарт екендігін оқушыларға айта келіп, Бонапарт әскери диктатурасы орныға бастағанын анықтау.

 • Шығармашыл, белсенді тұлға қалыптастыру.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • ХІХ ғасыр ортасындағы Англияның саяси партияларын атаңдар.

 • У.Гладстон мен Б.Дизраэлидің парламенттік реформаларын салыстырыңдар.

 • ХІХ ғасырдың 60-70 жылдары парламент қандай реформалар жүргізді?

 • «Британ империясы» деген атау қашан пайда болды?

 • «Империялизм» термині алғашында нені білдірді?

1795-1815 жж. Еуропадағы соғыс

кезеңі

Францияның соғыс ашқан елдірі

Соғыс қимылдарының барысы

Нәтижелері

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Жаңа тақырып Наполеон ның басқыншылық соғыстары

 2. Консул және Наполеон тұсындағы өкіметтің ішкі саясты және экономикалық дамуы.

 3. ХІХ ғасыр басындағы Еуропа мемлекеттері

 4. 1800-1807 жж. Франциядағы соғыс

 5. Француз басқыншыларына қарсы Испаниядағы халық көтерілісі

 6. Француз империясындағы алғашқы дағдарыс.

 7. Наполеонның 1812 жылғы Ресейге жорығы және Отан соғысы

 8. Наполеон империясының талқандалуы. Вена конгресі, маңызы.

Маңызды оқиғалар:

 • 1796-1797 жж.-азаттық үшін соғыс басқыншылық соғысқа айналды.

 • 1796 ж.- Бонапарт басқаруындағы Француз армиясының Италияға басып кіруі

 • 1797-1799 жж.- Француздардың қолдауымен Италия аумағында Лигурие, Цизальние, Рим, Неополитан республикаларының құрылуы

 • 1798 ж.- Францияға қарсы коалицияның құрылуы;

Германияда Наполеон гегемониясының орнауы.

 • 1795 ж. Пруссия Франциямен Базель бітіміне қол қойды.

 • 1801 ж.-Люневиль бітіміне қол қойылды

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Бірінші консул Наполеон Бонапарттың енгізген өзгерістерін атаңдар.

 2. «Наполеон кодекстерінің» маңыздылығын ашыңдар

 3. Наполеон Бонапарт өзінің ішкі және сыртқы саясатын кімдердің мүддесіне орай жүргізді?

 4. «Құрлықтық қоршаудың» мәні неде? Кімге қарсы жарияланды.

 5. І Наполеонның атақ дәрежелерін атаңдар

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§17.
8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: ІІ тоқсанды қайталау қайталау

Сабақтың мақсаты:

 • ІІ тоқсанда өтілген материалдарды қайталай отырып, белсенділігі жоғары, білімді азамат қалыптастыру.

Сабақтың түрі:Қайталау

Әдісі:сұрақ жауап, интерактивті

Көрнекілігі:карта, кесте, сызбалар, суреттер

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Қайталанатын материалдар:

 • Иран

 • Араб елдері

 • Азия және Африка елдерін отарлау

 • ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы мәдениет пен ғылым

 • Англия

 • ХІХ ғасырдың ортасындағы Англияның саяси-экономикалық құрылысы

 • І Наполеон кезіндегі Франция

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • «Ия-жоқ»

 • «Венн диаграммасы»

 • «Мұны әркім білуі тиіс»

 • «Эрудит»

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:ІІ тоқсан материалдарын қайталау.


8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §18. ХІХ ғасырдағы Франция /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • 1799 жылы соғыстың жеңілісі режим дағдарысына әкелгендігі, осындай кезеңде консервативті буржуазиялық қайраткерлер шеңберінде мемлекеттік төңкеріс жасау жоспары шығып, оған қолайлы адам Наполеон Бонапарт екендігін оқушыларға айта келіп, Бонапарт әскери диктатурасы орныға бастағанын анықтау.

 • Шығармашыл, белсенді тұлға қалыптастыру.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Бірінші консул Наполеон Бонапарттың енгізген өзгерістерін атаңдар.

 • «Наполеон кодекстерінің» маңыздылығын ашыңдар

 • Наполеон Бонапарт өзінің ішкі және сыртқы саясатын кімдердің мүддесіне орай жүргізді?

 • «Құрлықтық қоршаудың» мәні неде? Кімге қарсы жарияланды.

 • І Наполеонның атақ дәрежелерін атаңдар

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Вена конгресіБурбондарды қалпына келтіру

 2. 1830 жылғы революция

 3. Франциядағы шілде монархиясы (1830-1848)

 4. 1848 жылғы революция. Франциядағы екінші революцияПариж жұмысшыларының маусым көтерілісі

 5. 1848 жылғы 10 желтоқсандағы президент сайлауы

 6. Франциядағы екінші империя

 7. Франция-Герман соғысы

 8. Париж коммунасы

 9. Үшінші республика

 10. Республикашылдар өкімет басында

 11. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Франция

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • Қандай мемлекеттер Вена конгресінің шешімдерін қабылдауға қатысты?

 • Қасиетті одақ қандай мақсатпен құрылды?

 • Шілде монархиясы қай жылдары өмір сүрді?

 • Франция-Герман соғысына итермелеген себептерді көрсетіңдер

 • Францияда Үшінші республика қашан жарияланды?

 • Не себепті Үшінші республиканы «герцогтар республикасы» деп атады?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§18.


8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §19 Германия мен Италия. /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • Германияның әлеуметтік- экономикалық дамуына салыстырмалы түрде сипаттама беріп, 1848-1849 жылдардағы революцияның мақсаттарымен қорытындыларын ашып көрсету. Германия мен Италияның бірігу жолдарын және ерекшелігі мен ұқсастығын нақты деректермен түсіндіру.

 • Біріккен Германия мен Италияның мемлекеттік құрылысын қазіргі құрылысымен салыстыру.

Сабақтың түрі: аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: /ХІХ ғасырдағы Франция/

 • Қандай мемлекеттер Вена конгресінің шешімдерін қабылдауға қатысты?

 • Қасиетті одақ қандай мақсатпен құрылды?

 • Франциядағы 1830 жылғы Шілде ревоюциясының себептерін, мәнін және қорытындысын атаңдар

 • Шілде монархиясы қай жылдары өмір сүрді?

 • Франция-Герман соғысына итермелеген себептерді көрсетіңдер

 • Францияда Үшінші республика қашан жарияланды?

 • Не себепті Үшінші республиканы «герцогтар республикасы» деп атады?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Германия мен Италияның әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 2. Германия және Италиядағы 1848-1849 жылдардағы революциялар, олардың қорытындыларыИталияның бірігуіне дайындық және бірігудің аяқталуы.

 3. Германияның бірігуі және Герман империясының құрылуы

 4. Герман империясының және Италияның әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 5. Германияның мемлекеттік құрылымы. Италияның саяси құрылымы

 6. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Германия және Италияның экономикалық және саяси дамуы.

І топ

Германияның бірігу жолы

ІІ –топ

Италияның бірігу жолы

 1. Ерекшелігі

 1. Ерекшелігі

 1. Ұқсастығы

 1. Ұқсастығы


Германияның және Италияның мемлекеттік құрылымы

Германия

Италия

 1. Империя-22 монархия одағын қрады

 2. Мемлекет басшысы-император (кайзер)

 3. Үкімет басшысы-рейхсканцлер

 4. Рейхстаг 5 жылға сайланды. Жоғарғы палата (бундесрат). Төменгі палата (бундестаг).

 5. Рейхстагқа барлық ірі саяси партиялар кірдіІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Герман империясы экономикасының жедел дамуының себебін атаңдар.

 2. Кавур мен Гарибальди қызметіне салыстырмалы түрде баға беріңдер. Олар кімнің мүддесі үшін әрекет етті және қандай мақсаттарды көздеді?

 3. Германиядағы және Италиядағы 1848-1849 жылдардағы революция өз мақсаттарын орындаған жоқ. Ол қандай мақсаттар еді?

 4. Италияны және Германияны біріктіруде басты рөлді қайсы корольдіктер атқарды? Неліктен деп ойлайсыңдар?

 5. Италия және Германияның бірігу тарихында мына адамдардың қызметіне баға беріңдер: Кавур, Бисмарк, ІІ Виктор Эммануил, Д.Гарибальди.

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§19.

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §20. Ресей /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы Ресейдің экономикалық дамуына сипаттама беріп, феодалдық басыбайлық жүйенің қоғамдық прогреске тосқауылб болғанын және капиталистік қатынастардың дами бастағанын ашып көрсету.

 • Өнеркәсіптің дамуы жөнінде деректер келтіріп, өнеркәсіп төңкерісінің ерекшелігі туралы түсінік беру. 1861 жылғы реформаның мазмұнын әңгімелеп, оның буржуазиялық сипатын ашу. Ресейдегі қалыптасқан революциялық ахуал меноның белгілеріне оқушылардың назарын аударып, 1905-1907 жылдардағы революция империялизм дәуіріндегі алғашқы халық революциясы болғандығын атап көрсету.

 • Белсенділігі жоғары, шығармашыл жеке тұлға қалыптастыру.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:ХІХ-ХХ ғғ. Ресейдің әлеуметтік экономикалық және саяси карталары, «Ресейдегі 1861 жылғы реформа».

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Герман империясы экономикасының жедел дамуының себебін атаңдар.

 • Кавур мен Гарибальди қызметіне салыстырмалы түрде баға беріңдер. Олар кімнің мүддесі үшін әрекет етті және қандай мақсаттарды көздеді?

 • Германиядағы және Италиядағы 1848-1849 жылдардағы революция өз мақсаттарын орындаған жоқ. Ол қандай мақсаттар еді?

 • Италияны және Германияны біріктіруде басты рөлді қайсы корольдіктер атқарды? Неліктен деп ойлайсыңдар?

 • Италия және Германияның бірігу тарихында мына адамдардың қызметіне баға беріңдер: Кавур, Бисмарк, ІІ Виктор Эммануил, Д.Гарибальди.

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 2. 1861 жылғы реформаның сипаты және негізгі принциптері

 3. Халық еріктілері қозғалысы

 4. Марксизмнің таралуы

 5. Патша үкіметінің орыс-жапон соғысындағы жеңілісі

 6. 1905-1907 жылдардағы революция

Маңызды оқиғалар:

 • 1861 ж., 19 ақпан-басыбайлылық құқықты жою

 • ХІХ ғ., 60-ж.- Халықшылдар қозғалысы

 • 1874 ж.- «Халыққа» деген үндеудің таралуы.

 • 1875 ж.- «Жұмысшылардың Оңтүстік Ресей одағы» құрылды

 • 1878 ж. – «Жұмысшылардың солтүстік одағы» құрылды

 • 1883 ж. – «Халықты азат ету» тобы құрылды.


1861 жылғы реформа

Реформаның буржуазиялық сипаттары

Реформадан кейін де сақталып қалған басыбайлылық сарқыншақтар


Басты қағидалар:

 • Патша өкіметінің орыс-жапон соғысындағы жеңілісі

 • 1905-1907 жылдардағы революцияның мақсаты.

 • Революцияның ерекшеліктері

 • Революцияняң қозғаушы күші

 • Батыстағы ХІХ ғ. буржуазиялық революциядан айырмашылығы

 • Революцияны іске асырудың түрі-қарулы көтеріліс

 • Революцияняң жеңілу себептері

 • Революцияның маңызды жақтары


ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. «Ия-жоқ»

 2. 70-жылдардағы революционерлерді неліктен халықшылдар деп атаған?

 3. Ресейдегі революциядлық қозғалыстар ұқсастығын атаңдар

 4. «Жұмысшылардың Оңтүстік Ресей одағы» қандай идеяны үгіттеді?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§20.
8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 21. Америка Құрама Штаттары /2 сағат/

Сабақтың мақсаты:

 • ХҮІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың алғашқы онжылдығындағы АҚШ-тың әлеуметтік-экономикалық дамуына сипаттама береотырып, Батыс Еуропадан, әсіресе Англиядан әлдеқайда артта қалса да, ХІХ ғасырдың бірінші ширегінен бастап ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптерде болған өзгерістерге тоқталу. Жер кеңейту мәселесі мен екі партиялы жүйенің қалыптасу мәнін ашып көрсету. АҚШ-тағы құлдықты жою жөніндегі жалпыұлттық қозғалыстар туралы әңгімелеу. Ел ішіндегі саяси жағдайлардың шиеленісуі Оңтүстік пен Солтүстік арасындағы наразылықтардың Азамат соғысына әкеліп соқтырғанын деректермен нақтылау.

 • Күресуші жақтардың ерекшеліктерін, ХХ ғасырдың басында қол жеткізген маңызды табыстарын ашып көрсету.

Сабақтың түрі:аралас сабақ

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:»1876-1914 жылдарға дейінгі дүние жүзінің аумақтық саяси бөлінуі», «1861-1865 жылдардағы Азамат соғысы» жөніндегі мәлімет беретін карталар

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: «Ресей»

 • «Ия-жоқ»

 • 70-жылдардағы революционерлерді неліктен халықшылдар деп атаған?

 • Ресейдегі революциядлық қозғалыстар ұқсастығын атаңдар

 • «Жұмысшылардың Оңтүстік Ресей одағы» қандай идеяны үгіттеді?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХҮІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың алғашқы жылдарындағы АҚШ-тың әлеуметтік –экономикалық даму ерекшеліктері

 2. АҚШ аумағының кеңеюі және қос партиялы жүйенің қалыптасуы.

 3. Қара құлдар қозғалысы

 4. АҚШ Оңтүстік және Солтүстік болып екіге бөлінуінің себептері және олардың ерекшеліктері.

 5. Азамат соғысының басты мақсаты.

 6. Елді индустрияландырудың ерекшеліктері

 7. АҚШ-тың сыртқы саясаты, жаңа аумақтарды басып алуға талпынысы.


АҚШ президенттері тұсындағы әлеуметтік-экономикалық реформалар

 • Федерелистер партиясы

 • Қаржы жүйесі, «Ұлттық банк»

 • Біріңғай ақша

Дж. Вашингтон

 • Жеке кәсіпорын

 • Сауда жүйесі

 • Қаржы жүйесі

 • «Ұлттық банк»

А.гемильтон

 • Ауыл шаруашылығы құлдыққа қарсы

 • Демократияландыру

 • Экономикалық-әлеуметтік қорғау құндылығы

Т.Джефферсон

 • Демократиялық партияны қолдау

 • Әлеуметтік-экономикалық әрекеттестіктің күшеюіне қарсы болды.

Э.Джексон

 • Вигилер партиясын жақтаған Оңтүстіктегілермен ымыраға келді

У.Гаррисон

 • Аграрлы мәселелер қара құлдарды азат етті

 • Жұмысшы партиясын құрды

А.Линкольн

 • Плантаторларға азаматтық саяси және жеке меншікке ие болу құқығы қайтарылды

 • рақымшылық

Э.Джексон


ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Скваттерлік дегеніміз не?

 2. «Жоғары көтерілу мүмкіншілігі» деген сөз тіркесін қалай түсінесіңдер?

 3. АҚШ Луизианаға қашан және қалай ие болды?

 4. Аболиционистер деген кімдер?

 5. 1861 жылы республикалық партияға кім жетекші болды?

 6. Азамат соғысы кезіндегі Оңтүстік және Солтүстік күштерін салыстырыңдар. Күресушіжақтардың қандай ерекшеліктері болды?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§22.


8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 22. Латын Америкасы елдері

Сабақтың мақсаты:

 • ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы Латынамерикалық отарлардың әлеуметтік-экономикалық дамуын, тәуелсіздік алғам мемлекеттердің иеліктері мен олардың басқару жүйелерін оқушыларға түсіндіру. Латынамерикалық тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы қазіргі латынамерикалық өркениеттілік бастауы болғандығына оқушының назарын аудару. Оқушылардың тақырыпты терең меңгеріп, жеткілікті ақпарат алуын қадағалау.

Сабақтың түрі:ойын сабағы

Әдісі: сұрақ жауап

Көрнекілігі:плакат, карталар, тақта.

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: « АҚШ»

 • Скваттерлік дегеніміз не?

 • «Жоғары көтерілу мүмкіншілігі» деген сөз тіркесін қалай түсінесіңдер?

 • АҚШ Луизианаға қашан және қалай ие болды?

 • Аболиционистер деген кімдер?

 • 1861 жылы республикалық партияға кім жетекші болды?

 • Азамат соғысы кезіндегі Оңтүстік және Солтүстік күштерін салыстырыңдар. Күресушіжақтардың қандай ерекшеліктері болды?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Латынамерикалық отарлардың әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 2. Латын Америкасы елдеріндегі буржуазиялық-демократиялық төңкерістер

 3. Тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы «Монро доктринасы» және оның Латын Америкасы елдерінің дамуына ықпалы

 4. Саяси құрылыстар

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Латын Америкасы халықтарының азаттық күресі нәтижесінде қандай мемлекеттер құрылды?

 2. Латын Америкасындағы оқиғаларға Еуропа державаларының арасындағы қандай қарама-қайшылықтар және АҚШ-тың қандай көзқарасы әсер етті?

 3. Латифундизм Латын Америкасы елдерінің экономикалық және саяси өміріне қандай әсерін тизігді?

 4. Латын Америкасы елдері саяси өмірінің ерекшеліңктері қандай?

Ү. Бағалау: ҮІ. Үйге тапсырма:§22. Латын Америкасы елдері

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 23.Қытай

Сабақтың мақсаты:

 • ХІХ –ХХ ғасырлардағы маньчжур билігінде болған Қытайдың саяси-әлеуметтік және экономикалық дамуына сипаттама беру арқылы Қытайдың артта қалған феодалдық мемлекет болғанын түсіндіру.

 • Цин империясының дағдарысы мен сыртқы жағдайцларыны әңгімелеп, «апиын соғыстарының» себептері мен салдарын және Қытай халқының маньчжур билеп төстеушілері мен капиталистеріне қарсы бағытталған азаттық қозғалыстарын нақты деректермен ашып көрсету.

 • 1911-1913 жылдардағы революцияның қозғаушы күштері мен мақсаттарын баяндап, оқушыларды революционер-демократ Сунь Ятсеннің өмірі және қызметімен таныстырып, оның туған елінің азаттығы үшін күреске адалдығын үлгі ету.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:сұрақ-жауап

Көрнекілігі:

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 1. Латын Америкасы халықтарының азаттық күресі нәтижесінде қандай мемлекеттер құрылды?

 2. Латын Америкасындағы оқиғаларға Еуропа державаларының арасындағы қандай қарама-қайшылықтар және АҚШ-тың қандай көзқарасы әсер етті?

 3. Латифундизм Латын Америкасы елдерінің экономикалық және саяси өміріне қандай әсерін тизігді?

 • Латын Америкасы елдері саяси өмірінің ерекшеліңктері қандай

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Цин империясының саяси-әлеуметтік және экономикалық дамуы.

 2. Қытайды күшпен ашу.

 3. Тайпиндер көтерілісі, оның шығу себептері. Көтерілістің мақсаты мен маңызы.

 4. Қытайдағы ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы жағдайлар. Сунь Ятсен және оның қызметі.

 5. Ихэтундар көтерілісі

 6. 1911-1913 жылдардағы Синьхай революциясы. Қытай Республикасының құрылуы.

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • Цин империясында императордың жеке басы қалай дәріптелді?

 • Ағылшындардың Қытаймен жүргізген соғыстары неліктен «апиын соғыстары» деп аталды?

 • Тяньцзинь келісімдеріне Қытаймен қандай мемлекеттер қол қойды?

 • Тайпиндер соғысының жеңілу себептері?

 • «Өзін-өзі күшейту саясатын» кімдер жүргізді, ол немен аяқталды?

 • Реформаның «жүз күні» дегенді қалай түсінесіңдер?

 • Сунь Ятсеннің қызметі және оның құрған саяси ұйымы туралы айтыңдар

 • Ихетундар кімдерге қарсы шықты?ХІХ-ХХ ғғ. Қытайдағы көтеріліс

Көтерілістің аты

Көтеріліс жылдары, басталуы

Көтеріліс себептері

Көтерілісшілер мақсаты

Көтеріліс мәні және нәтижесіҮ. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§23 Кестені толтыру

Сунь Ятсеннің үш принципі

Принциптің атауы

Принциптің мазмұны

Принциптің мақсаты

Нәтижелері8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: ІІІ тоқсанды қайталау қайталау

Сабақтың мақсаты:

 • ІІІ тоқсанда өтілген материалдарды қайталай отырып, белсенділігі жоғары, білімді азамат қалыптастыру.

Сабақтың түрі:Қайталау

Әдісі:сұрақ жауап, интерактивті

Көрнекілігі:карта, кесте, сызбалар, суреттер

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Қайталанатын материалдар:

 • ХІХ ғасырдағы Франция

 • Германия мен Италия

 • Ресей

 • Америка Құрама Штаттары

 • Латын Америкасы

 • Қытай

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • «Ия-жоқ»

 • «Венн диаграммасы»

 • «Мұны әркім білуі тиіс»

 • «Эрудит»

 • «Бетпе-бет»

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:І тоқсан материалдарын қайталау.


8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 24. Жапония

Сабақтың мақсаты:

 • ХІХ ғасырдағы Жапонияның экономикалық жағдайы мен Токугава сегундарының билігі кезінде дағдарыстар болғанын, Жапония қоғамында капитализмнің баяу дами бастағандығын әңгімелеу.

 • Жапониядағы Мэйдзи төңкерісі және реформалар біртұтас ұлттық мемлекет құруға жағдайлар жасағандығын айта келіп, жұмысшылар қозғалысының нәтижесінде мемлекет құрылымының өзгерісінің мәнін түсіндіру.

Сабақтың түрі:аралас сабақ

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта, суреттер, сызба

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Цин империясында императордың жеке басы қалай дәріптелді?

 • Ағылшындардың Қытаймен жүргізген соғыстары неліктен «апиын соғыстары» деп аталды?

 • Тяньцзинь келісімдеріне Қытаймен қандай мемлекеттер қол қойды?

 • Тайпиндер соғысының жеңілу себептері?

 • «Өзін-өзі күшейту саясатын» кімдер жүргізді, ол немен аяқталды?

 • Реформаның «жүз күні» дегенді қалай түсінесіңдер?

 • Сунь Ятсеннің қызметі және оның құрған саяси ұйымы туралы айтыңдар

 • Ихетундар кімдерге қарсы шықты?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХІХ ғасырда Жапонияның экономикалық жағдайы және Токугава сегунатының саяси дағдарысы

 2. Еуропалықтардың Жапонияны ашуы

 3. Жапониядағы Мэйдзи төңкерісі және жүргізілген реформалар.

 4. Жапониядағы капитализмнің дамуы.

 5. Жапония Азиядағы бірден-бір ХХ ғасырдың басындағы отарлаушы ел.

 6. Қорытынды

ХІХ ғасырдағы Жапония экономикасы

Кемшіліктер

Жетістіктер

 1. Ауыл шаруашылығы күйзеліске ұшырады

 2. Өңделетін жер көлемі азайды.

 3. Халық саны күрт төмендеді.

 1. Капитализм баяу болса да дами бастады

 2. Мануфактуралар көбейді (180 мыңнан астам)

 3. Ішкі сауда дамыды

 4. Қолөнер, сауда орталықтары өсті.

 5. Қалалар көбейді. (Эдо, Киота, Осако, Нагасаки, Сакаи, Хаката.)

 6. Ауыл шаруашылығында жаңа салалар қалыптасты (жібек, қағаз, қант, қыш, фосфор, тоқыма).

 7. Ішкі рынок қалыптасты


ІҮ. Сабақтың бекіту:Кестені толтыру


Жапониядағы Мэйдзи реформалары

Мемлекеттік құрылыстағы өзгерістер

Қоғамдық қатынастардағы өзгерістер

Экономикалық қайта құрулар

Білімсаласындағы өзгерістер


Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§24. Кестені аяқтау8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 25. Үндістан

Сабақтың мақсаты:

 • Ағылшындардың Үндістандағы отарлық қанау әдістері мен онің зардаптарын ашып көрсету. Отаршылдық қанау мен ұлттық езгіге қарсы бағытталған халық көтерілістері туралы және әртүрлі қоғамдық топтардың көзқарасы ұлт-азаттық қозғалыстың қалыптасуына негіз болғанын нақты деректермен түсіндіру.

 • ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Үндістандағы ұлт-азаттық қозғалысқа тоқталғанда Үнді Ұлттық Конгресіне сипаттама беріп, «свадеши» және «свараджа» ұрандарының мәнін ашу.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: «Жапония»

Жапониядағы Мэйдзи реформалары?

Мемлекеттік құрылыстағы өзгерістер

Қоғамдық қатынастардағы өзгерістер

Экономикалық қайта құрулар

Білімсаласындағы өзгерістер

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Үндістанды отарлаудың аяқталуы. Үнді халқын ағылшын отаршылдарының қанау әдістері

 2. 1857-1859 жылдары Үндістандағы ұлт-азаттық көтеріліс

 3. ХІХ ғсырдың екінші жартысындағы Үндістан қоғамындағы өзгерістер

 4. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Үндістандағы ұлт-азаттық қозғалыс

 5. ХХ ғасырдың басындағы Үндістан


Үнді қоғамындағы негізгі әлеуметтік топтардың жағдайы

Әлеуметтік топтар

Жағдайы


Басып алғанға дейін

Отарлық езгі кезінде

Князьдер,

байлар

Халықты шексіз биледі

Бір бөлігі өзінің байлығы мен билігінен айырылды, қалғандарына ағылшын үкіметінің толық бақылауы орнатылды

Шаруалар


Жерге мұрагерлік құқығын иеленді. Деревняда қауым сақталды

Жерінен айырылды, қауым таратылды, салықпен тоналды, жаппай аштық, қырылу.

Қолөнершілер

Қолөнері табысқа жетті. Мануфактура пайда болды.

Арзан фабрикалық тауарлардың ағылуына байланысты үнді қолөнері тоқырауға ұшырады, миллиондаған тоқымашылар қайыршыланды.


ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Үндістандағы ағылшын отаршылдары ХІХ ғасырда қандай қанау әдістерін қолданды?

 2. Сипайлар деген кімдер? 1857-1858 жылдардағы сипайлар көтерілісінің жеңілу себептерін атаңдар.

 3. «Свадеши», «свараджа» ұрандарының мәнін қалай түсінесіңдер?

 4. Үнді Ұлттық Конгресі қашан құрылды, оның мақсаты қандай болды?

 5. ХІХ ғасырдың екінші жартысында Үндістанда өнеркәсіп төңкерісі болғанының дәлелі қайсы?

Сипайлар көтерілісі

Көтеріліс сипаттары

Көтерілісшілер мақсаттары

Негізгі оқиғалар

Жеңілу себептері

Нәтижесі мен мәніҮ. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§25
8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 26. Осман империясы

Сабақтың мақсаты:

 • Осман империясының ХІХ-ХХ ғасырлардағы ішкі және сыртқы жағдайына сипаттама беріп, оның құлдырау себептерін ашып көрсету.

 • Реформалық қозғалыстарға түсінік бергенде оның түркия тарихындағы маңызды кезең болғанын атап өту.

 • «Жас түріктер» қозғалысын оқып-үйрену барысында оқушылар, ол түріктердің ұлттық қозғалысы болды деген қорытындыға келуі қажет

Сабақтың түрі:Дәріс

Әдісі:баяндау

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Үндістандағы ағылшын отаршылдары ХІХ ғасырда қандай қанау әдістерін қолданды?

 • Сипайлар деген кімдер? 1857-1858 жылдардағы сипайлар көтерілісінің жеңілу себептерін атаңдар.

 • «Свадеши», «свараджа» ұрандарының мәнін қалай түсінесіңдер?

 • Үнді Ұлттық Конгресі қашан құрылды, оның мақсаты қандай болды?

 • ХІХ ғасырдың екінші жартысында Үндістанда өнеркәсіп төңкерісі болғанының дәлелі қайсы?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХІХ ғасырдың бірінші ширегіндегі Осман империясының жағдайы.

 2. Танзимат реформалары. Оның бірінші және екінші кезеңдері

 3. ХІХ ғасыр соңындағы Осман империясының құлдарауы мен отар елге айналуы

 4. «Жас түріктер» қозғалысы.

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Осман империясының құлдырау себептерін атап көрсетіңдер.

 2. Танзимат реформалары деген не? Оның кезеңдерін атап беріңдер.

 3. «Жас османдар» идеясын қалай түсінесіңдер?

 4. «Шысыс мәселесі» қай кезде қайта шиеленісе бастады?

 5. Жас түріктер деген кімдер? Олар нені көздеді?

 6. Жас түріктер революциясы қай оқиғадан басталды?

 7. Батыс елдері Осман империясының «тұтастығына» қандай себептерге байланысты мүдделі болды?

 8. Осман империясы ХХ ғасырдың басында Германияға неліктен арқа сүйеді?

Ү. Бағалау: ҮІ. Үйге тапсырма:§26

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 27. Иран

Сабақтың мақсаты:

 • ХІХ ғасырдың басында Иранда халықаралық жағдайлардың шиеленісе түскендігін, еуропалықтардың отаршылдық саясаттары орыс иран соғысына әкеліп соқтырғанын әңгімелеу. Екі держава арасындағы шиеленіс нәтижесіндегі Иран шетелдіктердің арзан шикізат көзіне айналғанын айтып беру.

 • Бабшылдар көтерілісінің мақсатын айта отырып, Иранның жартылай отар елге айналу себептерін, ХХ ғасырдың басында әр түрлі әлеуметтік топтардың шах билігіне қарсы революциялық бас көртерулер болғанын, оның күшпен басып тасталғаны жайлы түсіндіру.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 1. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Осман империясының құлдырау себептерін атап көрсетіңдер.

 2. Танзимат реформалары деген не? Оның кезеңдерін атап беріңдер.

 3. «Жас османдар» идеясын қалай түсінесіңдер?

 4. «Шысыс мәселесі» қай кезде қайта шиеленісе бастады?

 5. Жас түріктер деген кімдер? Олар нені көздеді?

 6. Жас түріктер революциясы қай оқиғадан басталды?

 7. Батыс елдері Осман империясының «тұтастығына» қандай себептерге байланысты мүдделі болды?

 8. Осман империясы ХХ ғасырдың басында Германияға неліктен арқа сүйеді?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХІХ ғасырдың басындағы Иранның халықаралық жағдайы.

 2. Еуропалықтардың отарлау саясатының мақсаты

 3. Орыс-иран соғыстарының себептері

 4. Бабшылдар көтерілісі

 5. Иранның жартылай отар елге айналуы

 6. Ирандағы революциялық бас көтерулер

 7. Қорытынды.

ІҮ. Сабақтың бекіту:

1848-1852 жылдардағы Ирандағы бабшылдар көтерілісі

Көтерілістің қозғаушы күштері

Көтеріліс жүргізілген аймақ

Көтерілісшілердің мақсаты

Көтерілістің жеңілу себептері

 • ХІХ ғасырдың басындағы орыс-иран соғыстарының себептері қандай болды?

 • Бабшылдар деген кімдер?

 • Иранның жартылай отар елге айналуын қандай мысалдармен көрсетуге болады?

 • Иран революциясының мақсаты қандай болды?

 • Бірінші мәжіліс қай жылы шығарылды?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§27

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 28. Араб елдері

Сабақтың мақсаты:

 • ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы араб елдерінің жағдайына сипаттама бере отырып, Түрік империясының отарлық езгісі мен түрік-араб феодалдарының қанауынан зардап шеккен араб халқы Еуропаның империалистік қаржылық қанауына ұшырап, жартылай отарға айналғанын ашып көрсету.

 • Араб елдеріндегі ұлт-азаттық қозғалыстың сипатын және қозғаушы күштерін түсіндіріп, оның ұлттық сана-сезімнің қалыптасуындағы орнын нақты деректермен көрсету.

 • Араб елдерінің әрқайсысының феодалдық езгі және түріктердің билігінен құтылу жолындағы күресі мен ХІХ ғасыр ішіндегі Батыс елдерінің озбырлығына тойтарыс берудегі күресінің ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне сипаттама беру.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

1848-1852 жылдардағы Ирандағы бабшылдар көтерілісі

Көтерілістің қозғаушы күштері

Көтеріліс жүргізілген аймақ

Көтерілісшілердің мақсаты

Көтерілістің жеңілу себептері

 • ХІХ ғасырдың басындағы орыс-иран соғыстарының себептері қандай болды?

 • Бабшылдар деген кімдер?

 • Иранның жартылай отар елге айналуын қандай мысалдармен көрсетуге болады?

 • Иран революциясының мақсаты қандай болды?

 • Бірінші мәжіліс қай жылы шығарылды?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. ХІХ ғасырдың соңғы кезіндегі араб елдірінің жағдайы

 2. Мысыр елі.

 3. Араби паша көтерілісі және ағылшындардың Мысырды басып алуы

 4. Басқа араб елдерінің жағдайы

 5. Араб елдеріндегі ұлт-азаттық қозғалыстар. Араб Ұлттық сана-сезімінің қалыптасуы

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • Араб елдірінің ХІХ-ХХ ғасырлар аралығындағы жағдайларына сипаттама беріңдер

 • Қандай елдерде жаңа қатынастар дамыды?

 • Ол неге байланысты еді?

 • Еуропа елдерінің арабтарды жаулауы туралы оқулықтар мен қосымша әдебиеттерден оқып танысыңдар

 • Мысырды қолға түсіру үшін Англия қандай әрекеттер жасады? Араби паша көтерілісі неге жеңіліс тапты?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§28. «ХІХ ғасырдың соңы-ХХ ғасырдың басындағы араб елдірінің ұлт-азаттық күресі» деген тақырыпта кесте құру.8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 29. Халықаралық қатынастар

Сабақтың мақсаты:

 • ХІХ ғасырдың соңында капитализмнің империализм сатысына өтуіне байланысты аса ірі капиталистік мемлекеттердің сыртқы саясатының негізгі бағыттары мен мақсаттарын баяндап, оның басқыншылық сипатын ашып көрсету. Империалистік державалардың дүние жүзін қайта бөлу жолындағы соғыстарын нақты деректермен түсіндіру.

 • Үштік одақ пен Антантаны құруға жеткізген келісімдердің сипатын ашып, екі одақтың арасындағы қайшылықтардың шиеленісуі. 1914 жылы Бірінші дүниежүзілік соғысқа әкеп тірегеніне оқушылардың назарын аудару.

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:интерактивті

Көрнекілігі:карта

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Араб елдірінің ХІХ-ХХ ғасырлар аралығындағы жағдайларына сипаттама беріңдер

 • Қандай елдерде жаңа қатынастар дамыды?

 • Ол неге байланысты еді?

 • Еуропа елдерінің арабтарды жаулауы туралы оқулықтар мен қосымша әдебиеттерден оқып танысыңдар

 • Мысырды қолға түсіру үшін Англия қандай әрекеттер жасады? Араби паша көтерілісі неге жеңіліс тапты?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Дүние жүзін аймақтық тұрғыдан бөлуді аяқтау.

 • Англияның және Францияның дүние жүзін бөлісуді аяқтауы

 • Германияның отарлар басып алуы, итальяндық отарлау

 • Жапонияның басып алу соғысы

 1. Әскери саяси блоктардың құрылуы

 • Үштік одақтың құрылуы және оның міндеті

 • Антанта одағының құрылуы және оның міндеті

 1. ХІХ ғасырдың соңы және ХХ ғасырдың басындағы империалистік соғыстар

Аса ірі капиталистік елдердің иелігіндегі отарл.рдың көлемі және халқының саны


Елдер

1875 ж.

1900 ж.

1914 ж.

Отарлар ауданы

Халқы

(млн адам)

Отарлар ауданы

Халқы

(млн адам)

Отарлар ауданы

Халқы

(млн адам)

Ұлыбритания

22,5

250

32,7

370

32,7

350

Франция

1,0

6

11,0

50

11,0

54

Германия

-

-

2,6

12

2,9

13

АҚШ

1,5

0,05

1,9

9

1,9

10

Жапония

-

-

0,003

2,8

0,3

19,2


ІҮ. Сабақтың бекіту:

 1. Англия мен Франция арасындағы бақталастық күрес ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде қай құрлықта шиеленісе түсті?

 2. Қиыр Шығысты қай ел басқыншылық саясатқа көшіп, көрші елдерге көз аларта бастады?

 3. Сан-Стефано келісімі бойынша қандай елдер өз тәуелсіздігіне қол жеткізді?

 4. 1907 жылғы ағылшын-орыс келісімі бойынша қандай мәселелер шешілді?

 5. Антанта одағы қашан құрылды?

 6. Балқан халықтарының бірігуіне қандай оқиғалар себеп болды?

 7. 1913 жылғы Балқан соғысының салдары қандай болды?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§29.8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: § 30. Мәдениеттің дамуы.

Сабақтың мақсаты:

 • Оқушыларға мәдениет дамуының экономикадағы, саясаттағы және әлеуметтік өмірдегі болып жатқан процестермен өзара байланыстылығын ашып көрсету.

 • ХІХ-ХХ ғасырдарда ғылым жаңалықтары және өнер мен әдебиеттің дамуындағы жетістіктерді меңгерту:

 • Аса маңызды дүниежүзілік мәдениет жетістіктеріне деген оқушылардың қызығушылығын тудыру және арттыру;

Сабақтың түрі:аралас

Әдісі:баяндау

Көрнекілігі:карта, суреттер, сызба

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 1. Англия мен Франция арасындағы бақталастық күрес ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде қай құрлықта шиеленісе түсті?

 2. Қиыр Шығысты қай ел басқыншылық саясатқа көшіп, көрші елдерге көз аларта бастады?

 3. Сан-Стефано келісімі бойынша қандай елдер өз тәуелсіздігіне қол жеткізді?

 4. 1907 жылғы ағылшын-орыс келісімі бойынша қандай мәселелер шешілді?

 5. Антанта одағы қашан құрылды?

 6. Балқан халықтарының бірігуіне қандай оқиғалар себеп болды?

 7. 1913 жылғы Балқан соғысының салдары қандай болды?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 1. Ғылым мен техника

 2. Әдебиет пен өнер

 3. Музыка

Композиторлар

Шығармалдар

Мазмұны

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • Дүниежүзілік музыка мәдениетінің қорын байытқан сазгер Иоганн Себестьян Бах шығармаларының ерекшелігі неде?

 • Музыкант Франц Шуберт өзінің әндерін, әсіресе қайсы ақын-жазушылардың сөздеріне жазған?

 • Неліктен Фридерик Шопенді «Мазурка королі» деп атаған?

 • Қайсы композитордың шығармасы ғұндардың Италияға басып кіруі туралы?

 • Музыканың зайырлы өнерге айналуы қандай данышпан композитордың есімімен байланысты?

Ү. Бағалау:

ҮІ. Үйге тапсырма:§30. Параграф соңындағы сұрақтарға жауап әзірлеу. Кестені толтыру.

Медицина

Химия

Физика

Микробиология8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: Қорытынды сабақ

Сабақтың мақсаты:

 • Бір жылғы өткен материалдарды қайталата, пысықтата отырып, білімді, білгір, адамгершілігі мол шығармашыл жеке тұлға қалыптастыру.

Сабақтың түрі: Қайталау

Әдісі: сұрақ-жауап, нтерактивті

Көрнекілігі:карта, сызба, суреттер

Сабақтың барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу

 • Әнұран орындау, «Хабар».

 • Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау:

 • Англия мен Франция арасындағы бақталастық күрес ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде қай құрлықта шиеленісе түсті?

 • Қиыр Шығысты қай ел басқыншылық саясатқа көшіп, көрші елдерге көз аларта бастады?

 • Сан-Стефано келісімі бойынша қандай елдер өз тәуелсіздігіне қол жеткізді?

 • 1907 жылғы ағылшын-орыс келісімі бойынша қандай мәселелер шешілді?

 • Антанта одағы қашан құрылды?

 • Балқан халықтарының бірігуіне қандай оқиғалар себеп болды?

 • 1913 жылғы Балқан соғысының салдары қандай болды?

ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары:

 • Англиядағы капитализмнің жеңісі және орнығуы

 • ХҮІІІ ғасырдағы дүние жүзі. Ағартушылық ғасыры

 • ХҮІІІ ғасырдағы Солтүстік Америка

 • Француз буржуазиялық революциясы

 • ХҮІІІ ғасырдағы Ресей

 • Үндістан

 • Осман империясы

 • Қытай

 • Жоңғар хандығы

 • Жапония

 • Иран

 • Араб елдері

 • Азия және Африка елдерін отарлау

 • ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы мәдениет пен ғылым

 • Англия

 • ХІХ ғасырдың ортасындағы Англияның саяси-экономикалық құрылысы

 • І Наполеон кезіндегі Франция

 • ХІХ ғасырдағы Франция

 • Германия мен Италия

 • Ресей

 • Америка Құрама Штаттары

 • Латын Америкасы

 • Қытай

ІҮ. Сабақтың бекіту:

 • «Ия-жоқ»

 • «Венн диаграммасы»

 • «Мұны әркім білуі тиіс»

 • «Эрудит»

Ү. Бағалау: Жылдық қорытынды бағаларын шығару

ҮІ. Үйге тапсырма:ҚайталауПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Жапония

Автор: Абдина Торгай Нурбеккызы

Дата: 01.11.2014

Номер свидетельства: 125018

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(59) "Жапония мемлекетіні? ерекшелігі"
  ["seo_title"] => string(39) "zhaponiiamiemliekietininieriekshielighi"
  ["file_id"] => string(6) "283828"
  ["category_seo"] => string(16) "obschestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453891318"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(60) "Д?ниеж?зі тарихы Та?ырыбы:Жапония"
  ["seo_title"] => string(35) "duniiezhuzitarikhytakyrybyzhaponiia"
  ["file_id"] => string(6) "309968"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458901283"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(45) "Д?ниеж?зі тарихы. Жапония"
  ["seo_title"] => string(27) "duniiezhuzitarikhyzhaponiia"
  ["file_id"] => string(6) "309969"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458901345"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "Жапония шаруашылы?ы "
  ["seo_title"] => string(24) "zhaponiia-sharuashylyg-y"
  ["file_id"] => string(6) "192720"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427514410"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "Жапония -?лкен жетілік елі "
  ["seo_title"] => string(31) "zhaponiia-ulkien-zhietilik-ieli"
  ["file_id"] => string(6) "226850"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1440502724"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства