kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Д?ниеж?зі тарихы Та?ырыбы:Жапония

Нажмите, чтобы узнать подробности

8-сынып. Д?ние ж?зі тарихы

Саба?ты? та?ырыбы: §10.  Жапония    

Ма?саты:

Білімділік: XVI ?асырда?ы Жапонияны? ?леуметтік жа?дайымен таныстыру. Токугава сегунаты кезінде жапон халы?тарыны? ?андай топтар?а б?лінгендігін, оларды? ж?ргізген саясаты мен сол кездегі дінні? р?лі ж?не оны? ат?ар?ан ?ызметі туралы та?ырып мазм?нын о?ушылар?а ке?ірек ашып т?сіндіру.

Дамытушылы?: Жапонияда?ы ?ос билік туралы о?ушылар?а білім бере отырып, о?ушыны? д?ниетанымын ке?ейту. ?зін-?зі бас?ару?а да?дыландыру.

Т?рбиелік: О?ушыларды? бойында адамгершілік, ізгілік, ?лтжандылы? сезімдерін ?алыптастыру, ?здігінен ж?мыс жасай алатын, білімді,  жеке т?л?аны т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: саяхат,

?дісі: интерактивті

К?рнекі ??ралдар: карта, сызба, кесте, безендірулер, компьютер.

 • Идеялар мен жетекші ??ымдар: Токугава сегунаты, «тірі ??дай», синтоизм діні, «си-но-ко-се», «сословиелік  ж?йе», «жабы? есік», «шы?ысты? король», «батысты? техника», буддизм, конфуцилік.
 • Саба?ты? барысы: ?йымдастыру кезе?і

  ·       О?у ??ралын тексеріп т?гелдеу.

  ·       О?ушы зейінін саба??а аудару

   М??алім:  «?ткені?ді білу-б?гіні?е саба?, болаша??а ба?дар» деп Е.Мырзахметов а?амыз айтып кеткендей,сіздер  жа?а заманда?ы д?ние д?зі тарихы саба?ына келді?іздер,      Ассалаума?алейк?м!

  Б?гінгі саба?ты? бір ерекшелігі болады. Біз д?ние ж?зіндегі е? дамы?ан ел Жапония?а саяхат?а шы?амыз. Біра? саяхат?а сіздер ?здері?ізді? ??рбылары?ыз, осыдан 3 жыл б?рын осы елде болып, осы елді? тарихына ?аны?, 11 сыныпты? о?ушылары Сапарбекова Балн?р мен Пірім??лова А?н?рмен шы?атын боласыздар. Б?л деген ?здері?ізді -?здері?із бас?арасыздар. Ал сапарлары?ыз с?тті болсын!

  Саба?ты ж?ргізуші о?ушылар  

   С?лемдесу.

  Балалар! Жапония дегенде ойымыз?а не оралады?

  Жапонияны ?ай жа?ынан танимыз?

  Жапония?а бар?ылары? келе ме?

      Олай болса біз б?гін сіздерді сонау артта ?ал?ан  XVII-XVIII ?асырда?ы Жапон еліне саяхат?а апарамыз.

  Жанония еліне жету ?шін біз екі алып мемлекетті кесіп ?теміз. Оларды? бірі ?ытай болса, екіншісі Жо??ария. Біра? б?л елдер бізді тектен-текке ?ткізбейді екен. Біз сол елдерді? тарихын білуіміз шарт екен.

  Осы екі елден ?тсек Жапония?а саяхатты жа?сылап жасайтын боламыз.

 •  ?ытай елі.
 • ·       ?ытайда маньжурлік Цин ?улетіні? ?стемдігіні? орнауына не себеп болды? /17?асырды? 30-40 жылдарында?ы да?дарыс/

  ·       Цин империясы мемлекеттік ??рылысын ?алай ж?ргізді? /?ытай еліні? ?лгісімен ж?ргізді./

 •  Жо??ар елі.
 • 1.    1635 жылы негізі ?алан?ан Жо??ар мемлекетіні? ал?аш?ы ханы кім?

    /Батыр/

  2.    Жо??ар ханды?ын ??р?ан ойрат тайпалары буддизмні? ?ай саласын ?станды? /Лама/

  3.    ?арапайым шаруалар дегеніміз кімдер?  /Араттар/

  4.    Дабашы, хойт тайп. басшысы ?мірсананы? к?мегімен ?ай жылы хан та?ына отырды? /1752/

  5.    ?ай жылы ?алдан ?аш?арды басып алды? /1678/

  6.    ?алдан Серен ?аза тап?ан жыл? /1745/

  7.    Ойрат тайпалары ?айсы тайпалардан ??ралды?                /хойт, хошоуыт, дербет, чорос/

  8.    Мемлекетті бас?ар?ан ?онтайшыларды ата?

      /Батыр, ?алдан Бошо?ты, Цеван Рабдан, ?алдан Серен/

  Жапон  еліне де келіп жеттік. 

  Карта?а назар аудары?ыздар. /картамен ж?мыс/

  Б?л елді? тарихына саяхатты мына жоспар бойынша ж?ргіземіз.

  1.    Жапонияда?ы ?ос билік

  2.    Токугава сегунатыны? сырт?ы саясаты

 • Жапонияда?ы діндер ж?не оларды? ат?ар?ан ?ызметі
 • Жапонияда?ы ?ос билік

    2-ші билік сегунда болды.  Сегун   /?скери ?олбасшы/

  ·       Токугава ?улеті 1603-1867 жылдар аралы?ында билік ж?ргізді.

  ·       Б?ларды? билігі атадан бала?а беріліп отырды.

  ·       Б?кіл елде халы?ты? саны 18 млн-?а жетті. 80 % ауыл шаруашылы?ымен айналысты

  ·       Елдегі е?  бай  феодалды?  ?улет  Токугава ?йі болды.

  ·       XVII ?асырды?  басында  Жапонияда  билікті сегун Токугава Иэясу  басып алды.

  ·        Елді?  астанасы Эдо ?аласына к?шірілді.  /?азіргі Токио/

  ·       Жапонияда ?скери т?ртіп орнады.

  ·       Токугава билігі кезінде Жапонияда ?алалар к?бейді, сауда мен ?ол?нер орталы?тары ?сті. /Эдо, Киота, Нагая, Хаката, Нагасаки/

  ·       Сегунатты? ?леуметтік ??рылысы  «си-но-ко-се» сословиелік ж?йесімен сипатталады.

  2. Токугава сегунатыны? сырт?ы саясаты.

  Токугава ?улеті шетелдіктермен байланыс жасады.

  Шетелмен байланыс не ?шін ?ажет болды?

  2. ?ару –жара? жасау ?дісі

  1. Техникалы? білімі

   

  Біра? шетелдіктерді? елдегі тіміскі ?рекеттері, елде ?з ы?палдарын орнату?а тырысуы ?лкен ?ауіп тудырды.

  Еуропалы?тар миссионерлікпен айналысты. Осы кезде Жапонияда 700 мы? христиан дінін ?абылда?ан адам болды.

  ?зге дінні? ы?палы б?л елде ішіне іріткі салады деп ?оры??ан билеушілер  1637 жылдан бастап б?л елге шетелдіктерді кіргізбей «жабы? есік » саясатын ?станды.

      Жабы? есік саясатыны? басты ?рі негізгі  себебі, сегунді? билік ар?ылы б?кіл халы?ты ба?ыныштылы?та ?стау, жатжерлік шап?ыншылы?тан, шаруалар к?терілістерінен мемлекетті ?ор?ай алатын т?ртіп ортану болды.

  Жабы? есік саясаты ХІХ ?асыр?а дейін созылды.

  Токугава сегунаты шетелдіктерді? елге келуіне тыйым сал?анымен, ?лемдегі м?дени ?згерістер мен техникалы? жетістіктерді білудін бас тарт?ан жо?.

  XVII  ?асырды? ая?ынан бастап Жапонияда «шы?ысты? король», «бастысты? техника» деген принцип ?алыптасты. Я?ни билік ??руда шы?ысты? д?ст?р са?талды да, ал экономикада батысты? техникалы? жетістігі пайдаланылды.

  XVII-XVIII ?асырлар жапон м?дениеті ?ркендеген кезе?.

  3.  Жапонияда?ы діндер мен оларды? ат?ар?ан ?ызметі.

  ·       Жапонды?тарды? к?пшілігі синтоизм дінін ?станды.

  ·       Токугава ?улетіні? билігі т?сында халы?ты? басым б?лігі синкретизмді –синто мен буддизмді? ?атар ?стады.

  ·       Сондай-а? Жапония?а сырттан христиан діні мен ?ытайдан конфуцийлік дін енген еді.

  Синтоизм- таби?ат к?штеріне табынатын дін. Синтоизм  императорлы? билікті жа?таушыларды?  сиынатын діні болды.

  Буддизм-п?т?а табынатын дін. Б?л сегундарды? ?станатын діні. Біра? б??ан олар онша ар?а с?йемеді.

  Конфуцилік дінде халы?ты? жергілікті басшылар?а ба?ынуы керектігі туралы к?п айтылатын бол?анды?тан б?л дінді сегундар жа?сы ?станды.

  Негізінде Жапондар синтоизм мен конфуцийлік дінді ны?айтты.

  ?орытынды:

  ? «Сегун» мен «сегунатты» айырмасы

  ? Токугава сегунаты кезінде жапон ?о?амы ?андай таптар?а б?лінді?

  ? Токугава сегунаты неліктен «жабы? есік» саясатын ?станды?

  ? Жапонияда 17-18 ?асырларда ?андай діндер болды, оларды? ат?ар?ан ?ызметтері?

  Бекіту: М??алімде.

  Ба?алау: саба?ты ж?ргізген о?ушылар ба?алайды ж?не о?ушыларды ?здеріне ?здерін ба?алатады.

  ?йге: XVII-XVIII ?асырларда?ы Жапония.

  ?
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Д?ниеж?зі тарихы Та?ырыбы:Жапония»

8-сынып. Дүние жүзі тарихы

Сабақтың тақырыбы: §10. Жапония

Мақсаты:

Білімділік: XVI ғасырдағы Жапонияның әлеуметтік жағдайымен таныстыру. Токугава сегунаты кезінде жапон халықтарының қандай топтарға бөлінгендігін, олардың жүргізген саясаты мен сол кездегі діннің рөлі және оның атқарған қызметі туралы тақырып мазмұнын оқушыларға кеңірек ашып түсіндіру.

Дамытушылық: Жапониядағы қос билік туралы оқушыларға білім бере отырып, оқушының дүниетанымын кеңейту. Өзін-өзі басқаруға дағдыландыру.

Тәрбиелік: Оқушылардың бойында адамгершілік, ізгілік, ұлтжандылық сезімдерін қалыптастыру, өздігінен жұмыс жасай алатын , білімді, жеке тұлғаны тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: саяхат,

Әдісі: интерактивті

Көрнекі құралдар: карта, сызба, кесте, безендірулер, компьютер.

 • Идеялар мен жетекші ұғымдар: Токугава сегунаты, «тірі құдай», синтоизм діні, «си-но-ко-се», «сословиелік жүйе», «жабық есік», «шығыстық король», «батыстық техника», буддизм, конфуцилік.

Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі

 • Оқу құралын тексеріп түгелдеу.

 • Оқушы зейінін сабаққа аудару

Мұғалім: «Өткеніңді білу-бүгініңе сабақ, болашаққа бағдар» деп Е.Мырзахметов ағамыз айтып кеткендей,сіздер жаңа замандағы дүние дүзі тарихы сабағына келдіңіздер , Ассалаумағалейкүм!

Бүгінгі сабақтың бір ерекшелігі болады. Біз дүние жүзіндегі ең дамыған ел Жапонияға саяхатқа шығамыз. Бірақ саяхатқа сіздер өздеріңіздің құрбыларыңыз, осыдан 3 жыл бұрын осы елде болып, осы елдің тарихына қанық, 11 сыныптың оқушылары Сапарбекова Балнұр мен Пірімқұлова Ақнұрмен шығатын боласыздар. Бұл деген өздеріңізді -өздеріңіз басқарасыздар. Ал сапарларыңыз сәтті болсын!

Сабақты жүргізуші оқушылар

Сәлемдесу.

Балалар! Жапония дегенде ойымызға не оралады?

Жапонияны қай жағынан танимыз?

Жапонияға барғыларың келе ме?

Олай болса біз бүгін сіздерді сонау артта қалған XVII-XVIII ғасырдағы Жапон еліне саяхатқа апарамыз.

Жанония еліне жету үшін біз екі алып мемлекетті кесіп өтеміз. Олардың бірі Қытай болса, екіншісі Жоңғария. Бірақ бұл елдер бізді тектен-текке өткізбейді екен. Біз сол елдердің тарихын білуіміз шарт екен.

Осы екі елден өтсек Жапонияға саяхатты жақсылап жасайтын боламыз.

 1. Қытай елі.

  • Қытайда маньжурлік Цин әулетінің үстемдігінің орнауына не себеп болды? /17ғасырдың 30-40 жылдарындағы дағдарыс/

  • Цин империясы мемлекеттік құрылысын қалай жүргізді? /Қытай елінің үлгісімен жүргізді./

 2. Жоңғар елі.

 1. 1635 жылы негізі қаланған Жоңғар мемлекетінің алғашқы ханы кім?

/Батыр/

 1. Жоңғар хандығын құрған ойрат тайпалары буддизмнің қай саласын ұстанды? /Лама/

 2. Қарапайым шаруалар дегеніміз кімдер? /Араттар/

 3. Дабашы, хойт тайп. басшысы Әмірсананың көмегімен қай жылы хан тағына отырды? /1752/

 4. Қай жылы Қалдан Қашғарды басып алды? /1678/

 5. Қалдан Серен қаза тапқан жыл? /1745/

 6. Ойрат тайпалары қайсы тайпалардан құралды? /хойт, хошоуыт, дербет, чорос/

 7. Мемлекетті басқарған қонтайшыларды ата?

/Батыр, Қалдан Бошоқты, Цеван Рабдан, Қалдан Серен/

Жапон еліне де келіп жеттік.

Картаға назар аударыңыздар. /картамен жұмыс/

Бұл елдің тарихына саяхатты мына жоспар бойынша жүргіземіз.

 1. Жапониядағы қос билік

 2. Токугава сегунатының сыртқы саясаты

 3. Жапониядағы діндер және олардың атқарған қызметі

Жапониядағы қос билік


2-ші билік сегунда болды. Сегун /әскери қолбасшы/


 • Токугава әулеті 1603-1867 жылдар аралығында билік жүргізді.

 • Бұлардың билігі атадан балаға беріліп отырды.

 • Бүкіл елде халықтың саны 18 млн-ға жетті. 80 % ауыл шаруашылығымен айналысты

 • Елдегі ең бай феодалдық әулет Токугава үйі болды.

 • XVII ғасырдың басында Жапонияда билікті сегун Токугава Иэясу басып алды.

 • Елдің астанасы Эдо қаласына көшірілді. /Қазіргі Токио/

 • Жапонияда әскери тәртіп орнады.

 • Токугава билігі кезінде Жапонияда қалалар көбейді, сауда мен қолөнер орталықтары өсті. /Эдо, Киота, Нагая, Хаката, Нагасаки/

 • Сегунаттың әлеуметтік құрылысы «си-но-ко-се» сословиелік жүйесімен сипатталады.


2. Токугава сегунатының сыртқы саясаты.

Токугава әулеті шетелдіктермен байланыс жасады.

Шетелмен байланыс не үшін қажет болды?


2. Қару –жарақ жасау әдісі

1. Техникалық білімі
Бірақ шетелдіктердің елдегі тіміскі әрекеттері, елде өз ықпалдарын орнатуға тырысуы үлкен қауіп тудырды.


Еуропалықтар миссионерлікпен айналысты . Осы кезде Жапонияда 700 мың христиан дінін қабылдаған адам болды.


Өзге діннің ықпалы бұл елде ішіне іріткі салады деп қорыққан билеушілер 1637 жылдан бастап бұл елге шетелдіктерді кіргізбей «жабық есік » саясатын ұстанды.


Жабық есік саясатының басты әрі негізгі себебі, сегундіқ билік арқылы бүкіл халықты бағыныштылықта ұстау, жатжерлік шапқыншылықтан, шаруалар көтерілістерінен мемлекетті қорғай алатын тәртіп ортану болды.


Жабық есік саясаты ХІХ ғасырға дейін созылды.


Токугава сегунаты шетелдіктердің елге келуіне тыйым салғанымен , әлемдегі мәдени өзгерістер мен техникалық жетістіктерді білудін бас тартқан жоқ.


XVII ғасырдың аяғынан бастап Жапонияда «шығыстық король», «бастыстық техника» деген принцип қалыптасты. Яғни билік құруда шығыстық дәстүр сақталды да , ал экономикада батыстың техникалық жетістігі пайдаланылды.


XVII-XVIII ғасырлар жапон мәдениеті өркендеген кезең.

3. Жапониядағы діндер мен олардың атқарған қызметі.

 • Жапондықтардың көпшілігі синтоизм дінін ұстанды.

 • Токугава әулетінің билігі тұсында халықтың басым бөлігі синкретизмді –синто мен буддизмдің қатар ұстады.

 • Сондай-ақ Жапонияға сырттан христиан діні мен Қытайдан конфуцийлік дін енген еді.

Синтоизм- табиғат күштеріне табынатын дін. Синтоизм императорлық билікті жақтаушылардың сиынатын діні болды.

Буддизм-пұтқа табынатын дін. Бұл сегундардың ұстанатын діні. Бірақ бұған олар онша арқа сүйемеді.

Конфуцилік дінде халықтың жергілікті басшыларға бағынуы керектігі туралы көп айтылатын болғандықтан бұл дінді сегундар жақсы ұстанды.


Негізінде Жапондар синтоизм мен конфуцийлік дінді нығайтты.


Қорытынды:

 • «Сегун» мен «сегунатты» айырмасы

 • Токугава сегунаты кезінде жапон қоғамы қандай таптарға бөлінді?

 • Токугава сегунаты неліктен «жабық есік» саясатын ұстанды?

 • Жапонияда 17-18 ғасырларда қандай діндер болды, олардың атқарған қызметтері?


Бекіту: Мұғалімде.

Бағалау: сабақты жүргізген оқушылар бағалайды және оқушыларды өздеріне өздерін бағалатады.

Үйге: XVII-XVIII ғасырлардағы Жапония.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Д?ниеж?зі тарихы Та?ырыбы:Жапония

Автор: Аманжолова А?марал Пернебек?ызы

Дата: 25.03.2016

Номер свидетельства: 309968

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства