kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физика 7 кл.

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?ызы?ты физика» ойын-сауы? кеші

 

Мінеки  залда тынышты?,

Естілмейді дыбыс т?к.

М?ны біз де ?остайы?,

Кешіккендерді тоспайы?

?ылымдарды? ?ылымы,

Физикамыз жайында

Кешімізді бастайы?.

 

?айырлы к?н ??рметті к?рермен!

С?з бастайын термелейтін ?ле?мен.

Т?рбиелі,білімді боп ?р?ашан

?с,?ркенде, ?анат жайып кемелден.

 

  ?айырлы к?н, ??рметті ?стаздар, ?адірлі к?рермендер!

Барша?ыз да «?ызы?ты физика» атты ойын-сауы? кешіне ?ош келді?іздер!

  Біз б?гінгі кешімізді 9-шы сыныптарды? арасында сайыс т?рінде ж?ргізуді ?й?арды?. Б?л ойын?а ?рбір сыныптан бір-бір командадан ?атынасып отыр.Ендеше,орта?а ойыншыларымызды ша?ырамыз: «К?ш» командасы, «?уат» командасы, «?деу» командасы.Ойыншыларымыз?а ?ол со?ып, ?ошамет к?рсетіп ?ояйы?.

  Ал, ?азір ойын шартымен таныстырып ?тейік. Жалпы ойынымыз 7 турдан турады.

 

 1. С?лемдесу р?сімі.
 2. Жор?а.
 3. Тап?ыр болса?-тауып к?р.
 4. Б?йге.
 5. Кім жылдам.
 6. Ж?мба?тар ?лемінде.
 7. Капитандар сайысы.

 

Армысыздар,?ымбатты т?решілер,

Сайысын ?рбір топты? к?рерсіздер.

Таразыны? екі басын те? ?ойып,

Сіздерде ?діл ба?а берерсіздер-

дей келіп сайыскерлерді? білімі мен ?неріне ба?а беретін ?діл ?азылар              ал?асымен танысып ?тейік:

.

 

Кезек,келіп,?жеттеніп,с?з аппын,

Танысайы?, ?ажап ойын,?ажап к?н!

Тегіміз бір-батыра? та,байда емес,

Емеспіз бе, азаматы ?аза?ты?!-демекші

1-тур Командаларды? с?лемдесу р?сімі.

М?нда ?рбір команда ?здерін таныстырып, ?діл ?азылар?а, к?рермендерге

ж?не ?арсыластарына с?лем береді.Ал енді с?з кезегін ойыншыларымыз?а

берейік.

 Міне, біз ойыншыларымызбен танысты?.Осы с?лемдесу р?сіміні? ба?асын

бері?іздер. Е? жо?ар?ы ?пай - 5. Ендігі с?з кезегін ?діл ?азылар ал?асына берейік.

2-тур. «Жор?а»

 ?р команда?а с?ра?тар о?ылады,?рбір д?рыс жауап ?шін бір ?пайдан

беріледі.Сонымен команда капитандары шы?ып с?ра?тарды та?дап алсын.

1 – с?ра?тар тобы

1.Энергияны? денені? к?бірек ?оз?ан б?лігінен азыра? ?оз?ан б?лігіне ?арай таралуы. – Жылу ?ткізгіштік

2.Затты? с?йы? к?йден ?атты к?йге ауысуы – ?атаю, кристалдану.

3.Т?тас ал?анда б?кіл атом заряды-Бейтарап

4.Тізбектегі ток к?шін ?лшейтін ??рал-Амперметер

5.Ток тудыратын электр ?рісін сипаттайтын шама.-Кернеу.

6.?уат бірлігі-Ватт (Вт)

7.Бойымен жары? таралатын сызы?-С?уле

8.Санды? м?німен, ба?ытымен сипатталатын физикалы? шамаларды бас?аша ?андай шамалар деп атайды?-Векторлы?

9.Материяны? ажырамас ?асиеті?-?оз?алыс

10.ХБЖ  жылдамды? бірлігі-(м/с)

11.Жылдамды?ты? ?згеру шапша?ды?ын сипаттайтын физикалы? векторлы? шама  – ?деу

12. Еркін т?су ?деу неге те? ?- 9,8м/с2

13.Период ?андай ?ріппен белгіленеді ? – Т

14.Б?рышты? жылдамды?ты? бірлігі ? – (рад/с)

15.Сызы?ты? жылдамды? пен б?рышты? жылдамды? арасында?ы ?андай байланыс бар -

16.Цетрге тарт?ыш ?деу ?алай ба?ыттал?ан ? – Центрге ?арай

17. нені? графигі ? – Парабола

18.Материалы? н?ктені? айналу центріні? ма?ында 1 с. ішінде жасайтын айналым саны -  Жиілік

19. Жылдамды? ?андай ?ріппен белгіленеді ? -

20.Жол ?андай шама ? – Скаляр

 

2 – с?ра?тар тобы

1.Ж?мыс істемей – а? денені? ішкі энергиясыны? ?згеру процесі – Жылу берілу

2.Затты? ?атты к?йден с?йы? к?йге ауысуы – Бал?у

3.Денені? электрленгені? аны?тау?а арнал?ан прибор – Электроскоп

4.Атомда?ы теріс зарядтал?ан б?лшек – Электрон

5.Зарядтал?ан б?лшектерді? реттелген ?оз?алысы – Электр тогы

6.Кернеу бірлігі – Вольт (В)

7.То? к?ші кернеуге тура кедергіге тура пропорционал.Б?л кімні? за?ы ?- Ом за?ы

8.?арастырылып отыр?ын жа?дайда ?лшемі мен пішіні? ескермеуге болатын дене ?- Материалы? н?кте

9.Векторларды? проекциялары ?андай шамалар болады ?-Скаляр

10.Жылдамды? ?андай прибормен ?лшенеді ?-Спидометр

11.ХБЖ ?деуді? бірлігі ?- (м/с2)

12.Еркін т?су ?деуі ?андай ?ріппен белгіленеді ? - g

13.Н?ктені? ше?бер бойымен 1 айналым жасау?а кеткен уа?ыты ?-Период

14.Ше?берді? 2 радиусыны? арасында?ы центрлік б?рыш – Радиан

15.Орын ауыстыру ?андай шама ? –Векторлы?

16.Уа?ыт ?андай ?ріппен белгіленеді ? – t

17.Ше?бер бойымен ?оз?ал?ан денені? б?рышты? жылдамды?ы ?алай ба?ытталады? - Ше?берді? бір н?ктесінен ж?ргізілген жанама бойымен  ба?ытталады.

18.Уа?ыт ?андай прибормен ?лшенеді ? – Са?ат

19.  ?андай ?оз?алысты? те?деуі ?- Бір ?алыпты ?демелі

20.?те аз орын ауыстыруды? осы орын ауыстыру?а кеткен ?те ?з уа?ыт?а ?атынасы не болып табылады – Лездік жылдамды?

 

3- с?ра?тар тобы

1.Жылу берілу кезінде денені? ал?ан немесе жо?алт?ан энергиясы – Жылу м?лшері

2.С?йы?ты? бетінде болатын булану ??былысы – Кебу

3.Электр зарядыны? бірлігі  – Кулон (Кл)

4.Ядрода?ы бейтарап б?лшек – Нейтрон

5.Кернеуді ?лшейтін прибор – Вольтметр

6.То?ы бар ?ткізгіштен б?лініп шы?атын жылуды? м?лшері то? к?шіні? квадраты, ?ткізгішті? кедергісі ж?не уа?ытты? к?бейтіндісіне те? – Джоуль-Ленц за?ы

7.Ішінде темір ?зегі бар катушка – Электромагнит

8.?оз?алыс траекториясыны? бойымен денені? ж?ріп ?ткен ара?ашы?ты?ын не дейді ? – Жол

9.ХБЖ уа?ытты? бірлігі – (с)

10.?оз?алысты? шапша?ды?ын ж?не ба?ыты? сипаттайты? физикалы? векторлы? шама – Жылдамды?

11.Жиілік ?андай ?ріппен белгіленеді? -  

12.Денені? орнын ?андай ?ш т?сілмен аны?тайды ?- Векторлы?, координатолы? ж?не траекториялы?

13.Период пен жиілік бір- біріне ?андай шамалар? – Кері

14. ?деу ?андай ?ріппен белгіленеді? – а

15.Физикалы? шамаларды ?лшеуді? ?андай т?рін білесі? –Тікелей ж?не жанама ?лшеулер

16.ХБЖ б?рышты? ы?ысу немен ?лшенеді ? –Радиан

17.  ?рпімен ?андай шама белгіленеді ?- Б?рышты? жылдамды?

18.Центрге тарт?ыш ?деуді бас?аша ?алай атайды? – Нормаль ?деу

19.Акселерометрмен ?андай шама ?лшенеді?-?деу

20. ?андай ?оз?алысты? те?деуі?-Бір ?алыпты кемімелі.

 

Ендігі с?з кезегін ?діл ?азылар ал?асына берейік.

 

 3-тур  «Тап?ыр болса?-тауып к?р!»

?р команда?а ребус пен с?зж?мба? беріледі.Оны да капитандары шы?ып

алады.Шешімдері ?азылар ал?асына береді.

4тур  «Б?йге»

 ?р команда берілген ?а?аз?а белгілі бір уа?ыт ішінде білетін барлы? физикалы?

шамаларын жазады. Жауаптары ?азылар ал?асына беріледі,?рбір физикалы?

шама ?шін бір ?пайдан беріледі.

5-тур  «Кім жылдам?»

Конверттегі берілген с?здердерден ?р команда жарыса  физикалы? ма?ынасы бар ма?ал ??растырады.

1-ма?ал. Жел со?паса ш?пті? басы ?имылдамайды.

2-ма?ал. Аузы к?йген ?рлеп ішеді.

3-ма?ал.  Білекті бірді жы?ады, білімді мы?ды жы?ады.

 Ендігі с?з кезегін ?діл ?азылар ал?асына берейік,олар со??ы ?ш турды? ба?асын айтады.

   6-тур «Ж?мба?тар ?лемінде»

 Барлы? команда?а бірдей ж?мба?тар о?ылады, ?р команда жарыса жауап береді.Бір ж?мба??а бір ?пайдан беріледі.

1-ж?мба?.

Жерді? ж?зін шарлайсы?,

Онсыз еш жерге бармайсы?.

К?лікпен де, жаяу да,

Саралайсы?, та?дайсы?.   (Жол)

2- ж?мба?.

К?п болса, асы?пайсы?,

Мезеттен ?ашы?тайсы?.

Асы?са? аз болады,

Табасы? м?ны ?айсы??  (Уа?ыт)

3- ж?мба?.

?оз?алыста сипаттар шапша?ды?ты,

Та?ы да бір белгісіз шама шы?ты.

Ол болмаса денелер ?оз?алмайды,

Шешеді б?л ж?мба?ты ?андай мы?ты?   (Жылдамды?)

4- ж?мба?.

Жылдамды?ты ?згертеді,

?оз?алысты тездетеді.

?арсы шы?са ?оз?алыс?а,

То?тарына к?з жетеді.   (?деу)

5- ж?мба?.

?оз?алыс?а келтіріп,

Жылдамды?ын береді.

?лшемдерін ?араса?,

Ньютон?а ол келеді.     (К?ш)

6- ж?мба?.

Бірдей к?лемдегі масса кейде к?п,

Аз болса да кейде д?п.

Делінеді б?л шама,

Аталуын тапшы тек.  (Ты?ызды?)

7- ж?мба?.

К?ш к?бейсе артады,

Аукадан арт?а тартады.

Ж?зі ж??а ?шкір зат,

Одан біра? ?ор?ады.      (?ысым)

8- ж?мба?.

Барлы? денелерге т?н,

Онсыз болмайды с?н.

?р затта болады ?р т?рлі,

?лшеуге болады д?л.        (Масса)

7-тур «Капитандар сайысы».

?р команданы? капитандары  берілген есепті шы?арулары керек.

1-есеп.

 Велосипедші е?іске ?арай 0,5м/с2 ?деумен ?оз?алып келеді.

Егер велосипедшіні? бастап?ы жылдамды?ы 6 м/с-?а те? болса, 0,1 мин ?ткенде оны? жылдамды?ы ?андай болады?

2-есеп.

 Тынышты? к?йден 0,2 м/с2 ?деумен ?оз?ала баста?ан автомобиль ?анша уа?ыт ішінде 10 м жол ж?реді?

 3-есеп.

 Велосипед д??гелегіні? радиусы 40см. Егер д??гелек 100 айн/мин жасайтын болса, онда велосипедшіні? жылдамды?ы ?андай?

 

 Сонымен, бізді? сайысымыз ?з м?ресіне жетті, ?діл ?азылар ал?асынан топтарды? ба?асын с?раймыз.Ойынымызды? жалпы ?орытындысын ?діл ?азылар есептегенше кезекті ?нге береміз. Мусина Шырынны? орындауында?ы «Анашым» ?нін ?абыл алы?ыздар.

 

Ендігі с?з кезегін ?діл ?азылар ал?асына береміз.

 

Сонымен б?гінгі сайыс кешіміз ая?талды. Келесі кездескенше сау болы?ыздар!

 

 

Просмотр содержимого документа
««Физика және астрономия –табиғат туралы ғылымдар» тест»

Тест 7 –сынып

1-тарау «Физика және астрономия –табиғат туралы ғылымдар»

Алпысбаева Г.К.
1- нұсқа


1. Қайсысы физикалық дене?

 1. Автомобиль

 2. Ауа

 3. Килограмм

 4. Қайнау

2. Қайсысы зат болып табылады?

 1. Ай

 2. Жарық

 3. Мыс

 4. Грамм

3. Дыбыс құбылысына сәйкес құбылысты тап?

 1. Шардың қозғалысы

 2. Қоңыраудың сыңғыры

 3. Таңның атуы

 4. Қардың еруі

4. Заттың үш күйде болуының себебі неге байланысты?

 1. Молекулалардың сұлбасына

 2. Молекулалардың өлшеміне

 3. Атомдардың санына

 4. Молекулалардың орналасуына

5. Аспан денесін көрсет:

 1. Тікұшақ

 2. Ағаш

 3. Комета

 4. Ауа

6. Дененің қозғалысына байланысты құбылыстарды қай теория зерттейді?

 1. Электродинамика

 2. Термодинамика

 3. Классикалық механика

 4. Молекула –кинетикалық теория

7. Физикалық шаманы көрсет:

 1. Жылдамдық

 2. Метр

 3. Найзағайдың ойнауы

 4. телескоп

8. Жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсет:

 1. км, см, м

 2. км/сағ, м/с, см/с.

 3. м3, см3, мм3

 4. сағат, минут, секунд

9. Аспап шкаласының бөлік құнын қалай табамыз?

 1. Аспап шкаласындағы кез-келген екі мәннің қосындысын сол мәндердің арасындағы бөліктерінің санына көбейтеміз.

 2. Аспап шкаласындағы санның өзін жазамыз

 3. Аспап шкаласындағы кез-келген екі мәннің айырмасын сол мәндердің арасындағы бөліктерінің санына бөлеміз.

 4. Аспап шкаласындағы кез-келген екі мәннің қосындысын сол мәндердің арасындағы бөліктерінің санына бөлеміз.

10. Өлшеудің ең үлкен қателігі неге тең?

 1. Аспап бөліктерінің құнының жартысына тең.

 2. Аспап бөліктерінің құнына тең

 3. Аспап бөліктерінің құнының ¼ бөлігіне тең.

 4. Аспап бөліктерінің құнын екіге көбейткенге тең.

11. Ұсақ бөлшектердің ауа мен сұйықтағы еркін қозғалуы қандай қозғалыс

 1. Механикалық

 2. Броундық

 3. Бірқалыпты

 4. Планеталардың қозғалысы

12. Жарық күннен Жерге қанша уақытта жетеді?

 1. 1 мин

 2. 8 сағат

 3. 8 мин

 4. 8 секунд

13. Жарықтың жылдамдығын көрсет:

 1. 300 000 км/с

 2. 3000 км/с

 3. 30  км/сағ

 4. 3 м/с

14. Әл-Фараби қай жылдары, қай қалада өмір сүрген

 1. Отырар қаласында, 870-950 жыл

 2. Қызылорда, 810-920 жыл

 3. Тараз қаласында, 850-970 жыл

 4. Ташкент қаласында, 830- 950 жыл

15. Күн жүйесіндегі 9 планетаны Күннен қашықтауына қарай ретімен көрсет.

 1. Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Меркурий, Шолпан.

 2. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

 3. Жер, Юпитер, Марс, Сатурн, Нептун, Уран, Меркурий, Плутон, Шолпан.

 4. Меркурий, Юпитер, Жер, Шолпан, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

16. Күн бетіндегі температура неше градус?

 1. 65000С

 2. 24000С

 3. 60000С

 4. 7200 0С

17. Жай қайтарғышты ойлап тапқан кім?

 1. М. В. Ломоносов

 2. Г. В. Рихман

 3. В. В. Франклин

 4. С. Аристотель1-тарау «Физика және астрономия –табиғат туралы ғылымдар»


2- нұсқа


 1. Қайсысы зат болып табылады?

 1. Жарық

 2. Ауа

 3. Трактор

 4. Булану

2. Физикалық шаманы көрсет?

 1. Уақыт

 2. Темір

 3. Тікұшақ

 4. Үстел

  1. Қайсысы физикалық дене?

 1. Қағаз

 2. Дәптер

 3. Жылдамдық

 4. Қайнау

4. Заттың құрлысы, молекулалардың қозғалысын қай теория түсіндіреді.

 1. Электродинамика

 2. Классикалық механика

 3. Молекулалық - кинетикалық теория

 4. Термодинамика

5. Аспан денесін көрсет

 1. Астероид

 2. Су

 3. Ұшақ

 4. Жарық

6. Жүрілген жолдың өлшем бірлігін көрсет:

 1. км, см, м

 2. км/сағ, м/с, см/с.

 3. м3, см3, мм3

 4. сағат, минут, секунд

7. Күн жүйесінде неше планета бар

 1. 8

 2. 9

 3. 12

 4. 6

8. Күнге жақын орналасқан планета:

 1. Плутон

 2. Сатурн

 3. Жер

 4. Меркурий

9. Жер Күнді қанша уақытта бір айналып шығады:

 1. 365 тәулік

 2. 24 сағат

 3. 365 минут

 4. 12 сағат

10. Молекулалық –кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын қорытындылаған ғалым:

 1. Аристотель

 2. Демокрит

 3. Ломоносов

 4. Ньютон

11. Ай бетінде бірінші рет барған кім, және қай елдің астронавты?

 1. Гагарин, Ресей

 2. Әубәкіров, Қазақстан

 3. Армстронг, Америка

 4. Мұсабаев, Қазақстан


12. Мына сандарды стандарт түрде жазылуын көрсет: 6000; 0,00003; 9250000

 1. 6∙103, 3∙105, 925∙104

 2. 6∙10-3, 3∙10-5, 925∙104

 3. 6∙103, 3∙10-5, 925∙104

 4. 6∙103, 3∙10-5, 925∙10-4

13. Күн мен түннің ауысуы

 1. Жердің өз осінен айналуына байланысты

 2. Жердің Күнді айналуына байланысты

 3. Айдың Жерді айналуына байланысты

 4. Жер мен Айдың Күнді айналуына байланысты

14. Алып планета қайсысы

 1. Уран

 2. Сатурн

 3. Күн

 4. Юпитер

15. Жердің тұңғыш жасанды серігі қай жылы ұшырылды

 1. 1957 ж

 2. 1961 ж

 3. 1950 ж

 4. 1960 ж

16. Жерден Күнге дейінгі қашықтығы қандай?

 1. 150 000 км

 2. 150 000 000 км

 3. 150 000 м

 4. 150 км

Просмотр содержимого документа
«Физика 7 сынып жылдық тест»

7 сынып

Жылдық тест 1. Физика пәні нені зерттейді?

A. Техниканы зерттейді.

B. Аспан денелерін зерттейді.

C. Табиғат құбылыстарын зерттейді.

D. Атомдар мен молекулаларды зерттейді.

E. Зат құрылысы мен құрамын зерттейді.

 1. «Физика» атауы нені білдіреді?

A. Табиғат

B. Адам

C. Қоғам және техника

D. Космос

E. Жануарлар мен өсімдіктер

3. Тұңғыш қазақ ғарышкері-

A. Т. Мұсабаев

B. Т. Әубәкіров

C. Ю. Гагарин

D. Н. Басов

E. А. Айбергенов

4. Астрономияның негізгі құралын атаңыз?

A. Микроскоп

B. Телескоп

C. Лупа

D. Бинокль

E. динамометр

5. Материя дегеніміз -

A. Тастар

B. Ағаштар

C. Өсімдіктер

D. Табиғаттағы кез-келген зат

E. Жануарлар мен адамдар.

6. 5кН-да неше Н бар?

A. 50 Н

B. 0,5Н

C. 500Н

D. 5000Н

E. 50000Н

7. Молекула дегеніміз -

A. Заттың химиялық қасиетін бойына сақтаған ең кіші бөлшегі.

B. Заттың құрамдас бөлшегі.

C. Заттың ұсақ бөлшектері.

D. Заттың химиялық элементтерінің қасиетін бойына сақтаған ең кіші бөлшегі.

E. Дұрыс жауабы жоқ.

8. Диффузия құбылысы дегеніміз -

A. Бөлшектердің тез қозғалысы.

B. Газдағы (сұйықтағы) бөлшектердің ретсіз қозғалысы.

C. Қатты денедегі бөлшектердің ретсіз қозғалысы.

D. Бөлшектердің баяу қозғалысы.

E. Бөлшектердің ретсіз қозғалысы.

9. Табиғатта заттың неше күйі кездеседі.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

10. Температура нені сипаттайды?

A. Дененің қозғалыс әреткетін.

B. Дененің жылдамдығын

C. Дененің ыстық, суық екендігін.

D. Дененің температурасын

E. Дененің қызулық дәрежесін


11. Күн жүйесінде неше планета (ғаламшар) бар?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

E. 11

12. Жылдамдықтың өлшем бірлігі қандай?

A. м/с2

B. м22

C. м2*с2

D. м/с

E. м2

13. Гук заңы қалай өрнектеледі ?

А. F= m1m2/R2

В. F=ma

С. F= N.

D. F= k Δx

Ғ= mg

14. Тығыздық қандай формуламен анықталады?

А.

В.

С.

D.


Е.


15. Деформация дегеніміз

А. Дененің қатты созылуы.

В. Дененің пішіні мен өлшемінің өзгеруі.

С. Дененің массасының өзгеруі.

D. Дене салмағының азайюы.

Е. Дененің кішіреюі.

16. Үйкеліс күшін өрнектейтін теңдеу қалай жазылды?

А. F=ma

В. F= m1m2/R2

С. F= -k Δx

D. F= N.

E.

17. Ауырлық күшін өрнектейтін теңдеу қалай жазылды?

А. F=mg

В. F= m1m2/R2

С. F= -k Δx

D. F= N.

E.

18. Қысымның формуласын табыңыз.

А. F=mg

В. F= m1m2/R2

С. F= -k Δx

D. F= N.

Е. р=F/S

19. Гидроаэростатиканың негізгі заңыПаскаль заңы қалай айтылады?

А. Сұйыққа не газға түсірілген қысым оның әрбір нүктесіне өзгеріссіз беріледі.

B. Сұйық ішіндегі қысым белгілі деңгейде барлық бағытта бірдей болады.

C. Сұйықтың газдың ыдыс ішіне түсіретін қысымы тығыздығына және баған биіктігіне тура пропорционал болады.

D. Сұйыққа батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді.

E. Сұйыққа не газға түсірілген қысым өзгермейді.
20. Итальян ғалымы Эванжелита Торричелли нені анықтады?

А. Ауа құрамын зерттеді.

B. Атмосфералық қысымның бар екенін анықтады.

C. Атмосфералық қысымның саны мәнін анықтады.

D. Сұйықтардың қысымын зерттеді.

E. Қатты денелердің құрылысын зерттеді.

21. Қалыпты атмосфералық қысым неге тең?

А. 100500 Па

B. 101325 Па

C. 102333 Па

D. 99555 Па

E. 103400 Па

22. Таудың етегінде атмосфералық қысым 101325 Па, таудың басында 111325 Па. 1000Па қысым 10м-ге тең. Таудың биіктігін анықтаңыз.

А. 10м

B. 100м

C. 10км

D. 1км

E. 100км

23. Сұйықтың тығыздығын өлшеуге арналған құрал қалай аталады?

А. барометр

B. анероид

C. альтиметр

D. ареометр

E. динамометр

25. Дененің орын ауыстырған кездегі жұмысы қалай анықталады?

А. А=Ғs

В. F= m1m2/R2

С. F= -k Δx

D. F= N.

 1. р=F/S

26. Жұмыс қандай бірлікпен өлшенеді?

А. Н

В. См

С. Кг

D. Дж

Е. Па

27. «Механиканың алтын ережесі» қалай айтылады?

А. Денелерде тепе-теңдік сақталады.

В. Күштен қанша ұтсақ, қашықтықтан сонша ұтыламыз.

С. Салмақ қанша ұтсақ, қашықтықтан сонша ұтыламыз

D. Табиғатта энергияның сақталу заңы орындалады.

Е. Табиғатта энергияның сақталу заңы орындамайды.

28. 100см2 ауданға 50 Н күш әрекет етеді. Қысымды анықтаңдар.

А. 0,5 Па

В. 5000 Па

С. 5 Па

D. 50 Па

Е. 500 Па

29. Судың 0,6м тереңдіктегі қысымы неге тең? (=1000кг/м3, g=10н/кг)

А. 0,6 Па

В. 6000 Па

С. 6 Па

D. 60 Па

Е. 600 Па

30. Қуаты 30Вт желдеткіш 10 мин-та қанша жұмыс істейді?

А. 1000 Дж

В. 15000 Дж

С. 18000 Дж

D. 2000 Дж

Е. 40000 Дж
Просмотр содержимого документа
«Физика на кухне»

Физика на кухне. Домашний экспериментФизика на кухне

После обсуждения темы на занятиях, ребятам предлагается дома с помощью старших провести опыты и обсудить их результаты.

1. Хаотическое движение частиц и его зависимость от температуры

Возьмите три стакана. В первый налейте кипяток, во второй теплую и в третий холодную воду. В каждый стакан бросить щепотку гранулированного чая. Объяснить увиденное.

2. Давление жидкости на различных высотах

Возьмите пластиковую бутылку, проделайте с помощью вязальной спицы отверстия на расстоянии 5, 10, 15, 20 см от дна. Заполните бутылку водой, поставив ее в раковину, наблюдайте за струями. Сделайте вывод.

3. Доказательство существования атмосферного давления. Давление воздуха.

а) Возьмите крышку от баночки масла «Rama», накройте ею стакан, наполненный водой на ? объема, прижмите крышку и переверните стакан.

б) Возьмите пластиковый контейнер от большого «Чупа-чупса» - сюрприза, в одну половину налейте воды, закройте сверху той половинкой, в которой отверстие. Теперь переверните отверстием вниз.

в) Возьмите соломинку для коктейля и опустите одним концом в стакан с водой, а второй конец зажмите пальцем. Не отжимая пальца, поднимите соломинку и перенесите воду с её помощью в другой стакан. Объясните: почему в каждом из этих случаев вода не выливается.

г) Возьмите скорлупу от половины грецкого ореха и закрепите в ней с помощью пластилина бумажный цветок. Опустите осторожно его на поверхности воды, налитой в глубокую чашку или пластиковый контейнер. Теперь осторожно накройте перевернутым вверх дном стаканом и опускайте на дно. Намок ваш цветок? Осторожно поднимайте стакан. Цветок снова на поверхности и сухой. Почему?

4. Изменение объема воздуха при изменении его температуры.

а) Возьмите пластиковую пустую бутылку, предварительно охладив ее, опустите горлышко в стакан с водой и обхватите бутылку ладонями, но не нажимайте. Наблюдайте в течение нескольких минут.

б) На горлышко той же охлажденной бутылки положите смоченную в воде перевернутую пробку и также обхватите ее теплыми ладонями. Наблюдайте в течение нескольких минут.

в) Налейте в неглубокую тарелку воды на высоту 1-1,5 см., поставьте в неё перевернутый вверх дном и предварительно нагретый струей горячей воды стакан. Наблюдайте в течение нескольких минут.

Объясните увиденное в каждом из этих опытов. Придумайте фокусы на их основе.

5. Действие выталкивающей силы и зависимость от плотности жидкости.

а) Обвяжите картофелину нитками и взвесьте на безмене, а теперь опустите ее в банку с водой. Объясните разницу в показаниях безмена.

б) В одном из двух стаканов, заполненных до половины водой, размешайте 2 ложки соли, в каждый из них бросьте по одинаковому брусочку сырой картофелины. Что вы наблюдаете? А теперь в соленую воду доливайте пресную, что теперь?

в) В стакан с пресной водой налейте растительное масло слоем в 1,5-2 см. Почему масло находится на поверхности? А теперь бросьте в этот же стакан 2-3 замороженных горошины. Объясните увиденное.

г) А теперь эти же опыты проделайте с шариками из пластилина и парафина. Объясните: в чем разница?

6. Поверхностное натяжение.

а) Наберите побольше мелких монет (штук 30-40). Налейте полный стакан воды и задайте вопрос родителям: сколько из этих монет можно опустить в стакан с водой, пока она не выльется? А теперь опускайте осторожно по одной монетке в стакан. Ну и что? Сколько поместилось? А как при этом менялась форма поверхностного слоя воды? Объясните почему?

б) Сделайте мыльный раствор (можно смешать воду с жидкостью для мытья посуды). Возьмите соломинку для коктейля и выдувайте пузыри. Можно ли это проделать с простой водой? Почему?

в) Нужно взять круг из фольги или упаковки для чипсов радиусом 3-5 см. и вырезать цветок, имеющий 6-8 лепестков. Смочив цветок в мыльном растворе, положите на пробку от пластиковой бутылки, и в центре выдувайте пузырь. Как ведут себя лепестки? Объясните, почему?

7. Скорость диффузии в газах, жидких и твердых телах.

С помощью взрослых одновременно проделайте три действия: разрежьте апельсин; опустите в стакан с горячей водой пакетик разовой заварки; на срез сырой картофелины насыпьте несколько кристалликов марганцовки. Через пять минут сделайте вывод о зависимости скорости диффузии от строения вещества.

8. «Сам вода, да по воде плавает»

Разгадку этой загадки объясните с помощью опыта:

а) Налейте полный стакан воды и положите кубик льда, он плавает, пока не растает, но вода не выливается из стакана. Подумайте, почему?

б) Подобный опыт можно провести с помощью кусочков сахара, брошенных в чай. В начале уровень воды в стакане повышается, но по мере растворения сахара снова понижается. Почему?

9. Распространение звука.

а) Хотите «увидеть» звук? Натяните полиэтиленовый пакет на глубокую чашку или пластиковый контейнер как можно туже, а сверху на него насыпьте соль или сахарный песок. Поднесите противень к чашке и ударьте несколько раз в него деревянной ложкой. Как вы думаете: почему начинают подпрыгивать частицы соли и сахара?

б) Возьмите самую тяжелую металлическую ложку и 1,5-2 м. рыболовной лески или шелковый шнур. Прочно привяжите ложку на середине шнура, а концы прижмите пальцами к закрытым ушам. Наклонитесь, чтобы ложка могла свободно раскачиваться и ударьте ею о край стола. Ну, как? Объясните: что произошло?

10. Явление электризации.

а) Положите на крышку стола полиэтиленовый пакетик и разгладьте его тщательно рукой. Теперь поднимите его за уголок. Видите, как он к вашей руке «прилип»? Объясните: почему?

б) А теперь два таких пакетика положите параллельно и разгладьте очень тщательно. Поднимите их теперь за уголочки и попытайтесь сблизить. Удалось ли вам это? Объясните: почему?

в) Возьмите противень и прижмите к середине большой кусок пластилина, чтобы получилась ручка. Держа противень за ручку, натирайте его о полиэтиленовый большой пакет, так чтобы края противня не выступали за края пакета. Приподнимите противень за ручку и прикоснитесь к одному углу зубцом вилки. Похоже на молнию? Объясните: что произошло?

11. Явление инерции.

Поставьте перевернутую вверх дном бутылку из-под кетчупа на полоску бумаги длиной 30-40 см. и разместите на краю стола. Если вы медленно будете вытягивать полоску, то бутылка упадет. А теперь попробуйте резко ударить по полоске ребром ладони: и бутылка на месте и полоска бумаги освободилась. Объясните, что произошло и придумайте сами несколько подобных опытов.


Просмотр содержимого документа
«7 сынып. Физика. ІІІ –тоқсан бойынша қорытынды тест жұмысы»

7 сынып. Физика. ІІІ –тоқсан бойынша қорытынды тест жұмысы


І-Нұсқа

 

1.Табиғаттағы құбылысты не зерттейді?

А)Табиғат     В)Физикалық құбылыстар    С)асторномия   Д) Физика

2.Тұңғыш жасанды серік қайда,қай жылы ұшырылды?

А) Өскемен 1967 ж   В)Байқоңыр 1967 ж    С)Байқоңыр 1957 ж   Д)Алматы 1957 ж

3.Табиғаттағы зерттеулерді ата?

А)Бақылау,Эксперимент,Теориялық зерттеу       В)Болжам ,теория,эксперимент

С)Бақылау,салыстыру,ойлау.                                 Д)Ойлау,эксперимент,теория.

4.Ғылыми деректермен негізделген жорамал

А)Теория       В)Болжам        С)Эксперимент         Д)Бақылау

5.Қатты дене?

А)Алмаз           В)Шыны                 С)Тас                           Д)Темір

6.Пішіні мен көлемін сақтау қай денеге тән?

А)Газ              В)Сұйық           С)Қатты          Д)Жұмсақ ,дене.

7.Дененің бастапқы орнымен сызғы орның қосатын кесіндіні не деп атайды?

А)Орын ауыстыру               В(Жел               С)Тректория           Д)Нукте

8.Жылдамдықтың формуласы?

А)t=s/v                       В)V=L/S          С)S=v*t            Д)A=S*L

 9.Массаның өлшем бірлігі?

А)Метр                      В)Км          С)Килограмм                Д)Секунд

 10.Тығыздықтың формуласы?

А)m=P*V                   В)V=m/P         С)P=p*V       Д) p=m/v

 11.Күшті қандай әріппен белгілейміз,өлшем бірлігі?

А)F ,А         В) F ,Н         С) S ,Н                 Д)  A,Н

12.Гук заңының формуласы?

А )F=S*x           В) F=s*t            С)  F=κ*x                    Д)F=μ*N

13.Ауырлық күшінің формуласы?

А) Р=m*g                        В)  F=s/t                         С)  F=κ*x                 Д)Fа=m*g

14.Үйкеліс күштерін ата?

А) домалау,жанасу,тыныштық                 В) Тыныштық ,сырғанау,үйкеліс                      

С)  домалау,сырғанау,тыныштық             Д)Уйкеліс,жанасу,сырғанау.

15.Қысымның формуласы?

А)S=F/p                        В)P=F/S               С)F=p*S          Д)P=p*S

16.Ауадағы 5 м2 болатын ыдыстың түбіне керосиннің түсіретін қысымын есепте.Ыдыстағы керосиннің массасы 500 кг.

 А)1 кПа           В)10 кПа              С) 100 кПа           Д)1000 кПа

 17.Қысымның өлшем бірлігі?

А)Ньютон                В)  Паскаль                С) Километр                   Д)Метр

 18.Атмосфера грекше қандай мағынаны білдіреді?

А) атмос-бу,сфера-шар                  В)    атмос-сұйықсыз,   сфера-өлшеймін                   

С)атмос- жер,сфера-ауа                 Д)атмос-жер,сфера-шар

19.Барометр нені өлшеуге арналған құрал?

А)жүректі             В) жерді              С) қысымды               Д)аспанды

 20.Альтиметр нені өлшейді?

А)Қысымның аласа жерлерін           В) Қысымның биікке байланыстылығын           

 С) қысымның орта жерлерін               Д)қысымның төменгі жерлерін

21.Мұзжарғыш кеме тәулігіне 0,2 кг уран пайдаланда.Уранның тығыздығы 18,7 кг/м3болса,оның көлемі қандай?

А)0,001м3             В) 0,002  м3            С) 0,01 м3              Д)0,1м3

 22.Автомашина 1500 м жолды 36км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті.Автомашинаның жолды жүріп өтуге кеткен уақытын тап.

А)1500 с             В) 15 с            С) 15000 с            Д)150 с

 23.Сұйыққа батырылған денені ығыстыратын күш не деп аталады?

А)Ауырлық күші           В) Үйкеліс күші          С) Архимед күші          Д)Гиерон күші

 24.Ауа шары 1-рет қай жылы ,қайда ұшырылды?

 А)200 жыл бұрын Францияның Аноне қалашығында        В) 20 жыл бұрын Англияда           С) 2000 жыл бұрын Францияның Аноне қалашығында      Д)200 жыл бұрын Англияда

 25.Кеменің төменгі бөлігі суға  батқан тереңді  не деп аталады?

 А)Су ығыстырым           В) Шөгім          С) Тереңдік         Д)Сызық

 

 

 

  ІІ-Нұсқа

 

1.Қалыпты атмосфералық қысым неге тең?

А)760 мм.сын.бағ.      В) 756 мм.сын.бағ.      С)766 мм.сын.бағ.    Д)765 мм.сын.бағ.

2.Бетке әсер ететін қысымды қай формула арқылы есептейді?

А) р=ρgh              В) p=F/S            С)  P=I*U                 Д)P=A*t

3. Атмосфералық қысымды өлшеудің тәсілдерін қай ғалым ұсынды?

А ) Паскаль    В)Франклин  С)Ньютон   Д)Торручали

4.Атомдық қысымның өлшем бірлігі

А)Паскаль  В)Ньютон  С)метр  Д) килограмм

5.Манометр грек тілінен аударғанда нені білдіреді

А) моно-сирек, тығыз емес, метрео-өлшеймін   В)мано-жүрек соғуы, метрео-өлшеймін   С)мано-ауа, метрео-өлшеймін            Д)мано-өлшеімін, метрео-бу

 6.Ұшақтын ұшу биіктігін анықтайтын құрал:

А) Монометр  В)Амперметр  С)Альтметр Д) Психометр

 7. Барометр қай тілден енген сөз?

А) грек  В) латын С) ағылшын  Д) орыс

8.Қысым айырымын өлшеуге арналған –құрал.

А)  жоқ    В)иә,жоқ      С)Иә             Д)мүмкін емес

9.Барометр-анероид қандай мағынаны білдіреді?

А) сұйықты  В)сұйықсыз        С)сулы        Д) құрғақ.

 10.Дені сау адамның қанының жоғары және төменгі қысымын көрсет?

 А) 110-120; 70-80    В) 110-130; 60-70       С)130-110; 60-80       Д) 110-120; 50-60

 11.Қан қысымын өлшеуге арналған құрал?

А) Бурдонмонометр  В)Барометр        С)Альтиметр       Д) сфигмоманометр

 12.Жалпақ резеңке камера,сыртында матадан істелінген қапшығы бар .Оны не деп атайды?

А) Манжет    В)корап        С)барометр        Д) термометр

13.Екі жағы бұрандалы металл түтік

А)Поршень    В) нипель     С)ағаш               Д) қорап

 14. Күштің таңбалары

А) H                    В)  A              С)S              Д) F

 15.Судың 0,6 метр  тереңдіктегі қысымды тап, судың тығыздығы 8000кг

А)6кПа               В) 60Па          С)600Па      Д)6 Па

16. Денеге әрекет ететін ауырлық күші 10000 Н  Ол дененің массасы қандай?

А) 100кг              В)1 кг            С) 1000 кг     Д)10 кг

 17. 8 кг керосин сиятын құтының көлемі неге тең керосиннің тығыздығы 800кг/м3

А) 0,01м3              В)0,1м3            С)0,001м3         Д)1м3

18. Fa=pgV ненің формуласы

А)Күштің                В) Паскаль           С) Архимед күші   Д)Ауырлық күші

 19. Алматыдан шыққан автобус Сарыөзекке дейінгі  180км жолды 2сағат жүрді.Автобустың қозғалысы бірқалыпты деп ұйғарып, оның жылдамдыын анықтау керек.

А)0,9км/сағ             В)900км/с            С)9км/сағ             Д)90км/сағ

 20.Троекторияның түрлерін ата?

А)түзу,қисық          В)түзу,үшбұрыш   С)түзу,дөңгелек  Д)дөңгелек,қисық

21.Жұмсақ дене?

А)Алмаз               В) графит          С) құм            Д)мақта

 22.Заттың неше күйі бар?

А)4               В) 2           С) 3               Д)5

 23.Грекше   гео    қандай мағынаны білдіреді?

А)жер                В) аспан        С) планета     Д)көкжиек

 24.Қозғалыстың түрлерін ата?

 А)жол және орын ауыстыру              В) бірқалыпты,бірқалыпты емес          

С) материялық нүкте,траектория     Д)жол, бірқалыпты,бірқалыпты емес          

25.   t  ненің таңбасы ?

А)уақыт                В) жол        С) орын ауыстыру        Д)ұзындық

 

 


Просмотр содержимого документа
««Қызықты физика» ойын-сауық кеші»

«Қызықты физика» ойын-сауық кеші


Мінеки залда тыныштық,

Естілмейді дыбыс түк.

Мұны біз де қостайық,

Кешіккендерді тоспайық

Ғылымдардың ғылымы,

Физикамыз жайында

Кешімізді бастайық.


Қайырлы күн құрметті көрермен!

Сөз бастайын термелейтін өлеңмен.

Тәрбиелі,білімді боп әрқашан

Өс,өркенде, қанат жайып кемелден.


Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қадірлі көрермендер!

Баршаңыз да «Қызықты физика» атты ойын-сауық кешіне қош келдіңіздер!

Біз бүгінгі кешімізді 9-шы сыныптардың арасында сайыс түрінде жүргізуді ұйғардық. Бұл ойынға әрбір сыныптан бір-бір командадан қатынасып отыр.Ендеше,ортаға ойыншыларымызды шақырамыз: «Күш» командасы, «Қуат» командасы, «Үдеу» командасы.Ойыншыларымызға қол соғып, қошамет көрсетіп қояйық.

Ал, қазір ойын шартымен таныстырып өтейік. Жалпы ойынымыз 7 турдан турады.


 1. Сәлемдесу рәсімі.

 2. Жорға.

 3. Тапқыр болсаң-тауып көр.

 4. Бәйге.

 5. Кім жылдам.

 6. Жұмбақтар әлемінде.

 7. Капитандар сайысы.


Армысыздар,қымбатты төрешілер,

Сайысын әрбір топтың көрерсіздер.

Таразының екі басын тең қойып,

Сіздерде әділ баға берерсіздер-

дей келіп сайыскерлердің білімі мен өнеріне баға беретін әділ қазылар алқасымен танысып өтейік:

.


Кезек,келіп,өжеттеніп,сөз аппын,

Танысайық, ғажап ойын,ғажап күн!

Тегіміз бір-батырақ та,байда емес,

Емеспіз бе, азаматы қазақтың!-демекші

1-тур Командалардың сәлемдесу рәсімі.

Мұнда әрбір команда өздерін таныстырып, әділ қазыларға, көрермендерге

және қарсыластарына сәлем береді.Ал енді сөз кезегін ойыншыларымызға

берейік.

Міне, біз ойыншыларымызбен таныстық.Осы сәлемдесу рәсімінің бағасын

беріңіздер. Ең жоғарғы ұпай - 5. Ендігі сөз кезегін әділ қазылар алқасына берейік.

2-тур. «Жорға»

Әр командаға сұрақтар оқылады,әрбір дұрыс жауап үшін бір ұпайдан

беріледі.Сонымен команда капитандары шығып сұрақтарды таңдап алсын.

1 – сұрақтар тобы

1.Энергияның дененің көбірек қозған бөлігінен азырақ қозған бөлігіне қарай таралуы. – Жылу өткізгіштік

2.Заттың сұйық күйден қатты күйге ауысуы – Қатаю, кристалдану.

3.Тұтас алғанда бүкіл атом заряды-Бейтарап

4.Тізбектегі ток күшін өлшейтін құрал-Амперметер

5.Ток тудыратын электр өрісін сипаттайтын шама.-Кернеу.

6.Қуат бірлігі-Ватт (Вт)

7.Бойымен жарық таралатын сызық-Сәуле

8.Сандық мәнімен, бағытымен сипатталатын физикалық шамаларды басқаша қандай шамалар деп атайды?-Векторлық

9.Материяның ажырамас қасиеті?-Қозғалыс

10.ХБЖ жылдамдық бірлігі-(м/с)

11.Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық векторлық шама – Үдеу

12. Еркін түсу үдеу неге тең ?- 9,8м/с2

13.Период қандай әріппен белгіленеді ? – Т

14.Бұрыштық жылдамдықтың бірлігі ? – (рад/с)

15.Сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдық арасындағы қандай байланыс бар -

16.Цетрге тартқыш үдеу қалай бағытталған ? – Центрге қарай

17.ненің графигі ? – Парабола

18.Материалық нүктенің айналу центрінің маңында 1 с. ішінде жасайтын айналым саны - Жиілік

19. Жылдамдық қандай әріппен белгіленеді ? -

20.Жол қандай шама ? – Скаляр


2 – сұрақтар тобы

1.Жұмыс істемей – ақ дененің ішкі энергиясының өзгеру процесі – Жылу берілу

2.Заттың қатты күйден сұйық күйге ауысуы – Балқу

3.Дененің электрленгенің анықтауға арналған прибор – Электроскоп

4.Атомдағы теріс зарядталған бөлшек – Электрон

5.Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы – Электр тогы

6.Кернеу бірлігі – Вольт (В)

7.Тоқ күші кернеуге тура кедергіге тура пропорционал.Бұл кімнің заңы ?- Ом заңы

8.Қарастырылып отырғын жағдайда өлшемі мен пішінің ескермеуге болатын дене ?- Материалық нүкте

9.Векторлардың проекциялары қандай шамалар болады ?-Скаляр

10.Жылдамдық қандай прибормен өлшенеді ?-Спидометр

11.ХБЖ үдеудің бірлігі ?- (м/с2)

12.Еркін түсу үдеуі қандай әріппен белгіленеді ? - g

13.Нүктенің шеңбер бойымен 1 айналым жасауға кеткен уақыты ?-Период

14.Шеңбердің 2 радиусының арасындағы центрлік бұрыш – Радиан

15.Орын ауыстыру қандай шама ? –Векторлық

16.Уақыт қандай әріппен белгіленеді ? – t

17.Шеңбер бойымен қозғалған дененің бұрыштық жылдамдығы қалай бағытталады? - Шеңбердің бір нүктесінен жүргізілген жанама бойымен бағытталады.

18.Уақыт қандай прибормен өлшенеді ? – Сағат

19. қандай қозғалыстың теңдеуі ?- Бір қалыпты үдемелі

20.Өте аз орын ауыстырудың осы орын ауыстыруға кеткен өте өз уақытқа қатынасы не болып табылады – Лездік жылдамдық


3- сұрақтар тобы

1.Жылу берілу кезінде дененің алған немесе жоғалтқан энергиясы – Жылу мөлшері

2.Сұйықтың бетінде болатын булану құбылысы – Кебу

3.Электр зарядының бірлігі – Кулон (Кл)

4.Ядродағы бейтарап бөлшек – Нейтрон

5.Кернеуді өлшейтін прибор – Вольтметр

6.Тоғы бар өткізгіштен бөлініп шығатын жылудың мөлшері тоқ күшінің квадраты, өткізгіштің кедергісі және уақыттың көбейтіндісіне тең – Джоуль-Ленц заңы

7.Ішінде темір өзегі бар катушка – Электромагнит

8.Қозғалыс траекториясының бойымен дененің жүріп өткен арақашықтығын не дейді ? – Жол

9.ХБЖ уақыттың бірлігі – (с)

10.Қозғалыстың шапшаңдығын және бағытың сипаттайтың физикалық векторлық шама – Жылдамдық

11.Жиілік қандай әріппен белгіленеді? -

12.Дененің орнын қандай үш тәсілмен анықтайды ?- Векторлық, координатолық және траекториялық

13.Период пен жиілік бір- біріне қандай шамалар? – Кері

14. Үдеу қандай әріппен белгіленеді? – а

15.Физикалық шамаларды өлшеудің қандай түрін білесің –Тікелей және жанама өлшеулер

16.ХБЖ бұрыштық ығысу немен өлшенеді ? –Радиан

17. әрпімен қандай шама белгіленеді ?- Бұрыштық жылдамдық

18.Центрге тартқыш үдеуді басқаша қалай атайды? – Нормаль үдеу

19.Акселерометрмен қандай шама өлшенеді?-Үдеу

20.қандай қозғалыстың теңдеуі?-Бір қалыпты кемімелі.


Ендігі сөз кезегін әділ қазылар алқасына берейік.


3-тур «Тапқыр болсаң-тауып көр!»

Әр командаға ребус пен сөзжұмбақ беріледі.Оны да капитандары шығып

алады.Шешімдері қазылар алқасына береді.

4тур «Бәйге»

Әр команда берілген қағазға белгілі бір уақыт ішінде білетін барлық физикалық

шамаларын жазады. Жауаптары қазылар алқасына беріледі,әрбір физикалық

шама үшін бір ұпайдан беріледі.

5-тур «Кім жылдам?»

Конверттегі берілген сөздердерден әр команда жарыса физикалық мағынасы бар мақал құрастырады.

1-мақал. Жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды.

2-мақал. Аузы күйген үрлеп ішеді.

3-мақал. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.

Ендігі сөз кезегін әділ қазылар алқасына берейік,олар соңғы үш турдың бағасын айтады.

6-тур «Жұмбақтар әлемінде»

Барлық командаға бірдей жұмбақтар оқылады, әр команда жарыса жауап береді.Бір жұмбаққа бір ұпайдан беріледі.

1-жұмбақ.

Жердің жүзін шарлайсың,

Онсыз еш жерге бармайсың.

Көлікпен де, жаяу да,

Саралайсың, таңдайсың. (Жол)

2- жұмбақ.

Көп болса, асықпайсың,

Мезеттен қашықтайсың.

Асықсаң аз болады,

Табасың мұны қайсың? (Уақыт)

3- жұмбақ.

Қозғалыста сипаттар шапшаңдықты,

Тағы да бір белгісіз шама шықты.

Ол болмаса денелер қозғалмайды,

Шешеді бұл жұмбақты қандай мықты? (Жылдамдық)

4- жұмбақ.

Жылдамдықты өзгертеді,

Қозғалысты тездетеді.

Қарсы шықса қозғалысқа,

Тоқтарына көз жетеді. (Үдеу)

5- жұмбақ.

Қозғалысқа келтіріп,

Жылдамдығын береді.

Өлшемдерін қарасаң,

Ньютонға ол келеді. (Күш)

6- жұмбақ.

Бірдей көлемдегі масса кейде көп,

Аз болса да кейде дөп.

Делінеді бұл шама,

Аталуын тапшы тек. (Тығыздық)

7- жұмбақ.

Күш көбейсе артады,

Аукадан артқа тартады.

Жүзі жұқа үшкір зат,

Одан бірақ қорқады. (Қысым)

8- жұмбақ.

Барлық денелерге тән,

Онсыз болмайды сән.

Әр затта болады әр түрлі,

Өлшеуге болады дәл. (Масса)

7-тур «Капитандар сайысы».

Әр команданың капитандары берілген есепті шығарулары керек.

1-есеп.

Велосипедші еңіске қарай 0,5м/с2 үдеумен қозғалып келеді.

Егер велосипедшінің бастапқы жылдамдығы 6 м/с-қа тең болса, 0,1 мин өткенде оның жылдамдығы қандай болады?

2-есеп.

Тыныштық күйден 0,2 м/с2 үдеумен қозғала бастаған автомобиль қанша уақыт ішінде 10 м жол жүреді?

3-есеп.

Велосипед дөңгелегінің радиусы 40см. Егер дөңгелек 100 айн/мин жасайтын болса, онда велосипедшінің жылдамдығы қандай?


Сонымен, біздің сайысымыз өз мәресіне жетті, әділ қазылар алқасынан топтардың бағасын сұраймыз.Ойынымыздың жалпы қорытындысын әділ қазылар есептегенше кезекті әнге береміз. Мусина Шырынның орындауындағы «Анашым» әнін қабыл алыңыздар.


Ендігі сөз кезегін әділ қазылар алқасына береміз.

Сонымен бүгінгі сайыс кешіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар!Просмотр содержимого документа
«Физика тест 7 сынып»

Физика сабағынан 7 сыныпқа арналған тест


1. Қысым анықталатын формула:

A) . B) . C) . D) . E) . Дұрыс жауап: D

2. Массасы 60 т танктың Жерге түсіретін қысымын анықта,оның шынжыр табанының ауданы 1,5 м2.

A) 2·104 Па. B) 2·106 Па. C) 2·108 Па. D) 2·103 Па. E) 2·105 Па. Дұрыс жауап: Е

3. Ауданы 50 см2 цилиндр пішінді 2 л су құйылған ыдыстың түбіне түсіретін судың қысымын анықта. Судың тығыздығы 1000 кг/м3.

A) 5·102 Па. B) 5·103 Па. C) 4·102 Па. D) 4·104 Па. E) 4·103 Па. Дұрыс жауап: Е

4. Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды.Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы өзгерді ме? Өзгерсе,қалай?

A) Өзгермейді. B) 2,2 есе кемиді. C) 2,2 есе артады. D) 22 есе кемиді. E) 22 есе артады.

Дұрыс жауап: С

5. Бөлменің еденіне түсетін атмосфералық қысым 400 кПа.Бөлменің төбесі мен қабырғасына түсіретін атмосфералық қысым....

A) 400 кПа қабырға мен төбеге. B) 400 кПа қабырғаға, 0 кПа төбеге.

C) 0 кПа қабырғаға, 400 кПа төбеге. D) 0 кПа қабырғаға және 200 кПа төбеге.

E) 200 кПа қабырғаға, 0 кПа төбеге. Дұрыс жауап: А

6. Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы...

A) 196 Па. B) 19,6 Па. C) 1960 Па. D) 19600 Па. E) 1,96 Па. Дұрыс жауап: С

7. Әр түрлі пішінді төрт ыдыста су құйылған,судың деңгейлері бірдей(сурет). Төрт ыдыстың ішінде түбіне түсіретін қысымы аз...

A) 1-ыдыс. B) 2-ыдыс. C) 3-ыдыс. D) 4-ыдыс. E) Төртеуінде де бірдей. Дұрыс жауап: Е

8. Бір жағы резеңке пленкамен қапталған тік бұрышты қорапты сұйықтықтың ішіне бірдей тереңдікте үш түрлі тәсілмен орнатамыз: пленкасын жоғары қаратып (1), пленкасын қырынан жатқызып (2), пленкасын төмен қаратып (3). Сұйықтықтың пленкаға ең аз қысым түсіретін жағдайы:

A) Бірінші. B) Екінші. C) Үшінші. D) Барлық жағдайда бірдей.

E) A – D жауаптарының ішінде дұрысы жоқ. Дұрыс жауап: D

9. Суретте көрсетілген гидравликалық машинаның кіші поршеніне 50 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің әсер ету күші...

A) 100 Н. B) 1000 Н. C) 2000 Н. D) 10 Н. E) 400 Н.

Дұрыс жауап: В

10. Атмосфералық қысым 750 мм.сын.бағ. тең. Торричелли түтікшесіндегі сынап бағанының биіктігі...

A) 500 мм. B) 1000 мм. C) 750 мм. D) 800 мм. E) 650 мм. Дұрыс жауап: С

11. Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса,метро бекетінің орналасу тереңдігі.... Метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ.

A) 1000 м. B) 760 м. C) 1236 м. D) 863 м. E) 1023 м. Дұрыс жауап: С

12. В гидравликалық престің ауданы 1 см2 кіші поршеніне 10 Н күш әсер етеді. Ауданы 0,1 м2 үлкен поршеньге әсер ететін күш...

A) 10000 Н. B) 1000 Н. C) 100 Н. D) 10 Н. E) 1 Н. Дұрыс жауап: А

13. Металл білеушені сұйықтыққа батырамыз(сурет). Білеушенің 1, 2, 3 жағдайындағы кері итеруші күштерін салыстыр. (Бату тереңдігі үлкен емес).

A) F3 1; F2 = F1. B) F1 = F2 = F3. C) F1 F2 F3.

D) F3 F1; F2 = F1. E) F1 F2 F3. Дұрыс жауап: А

14. Кіші поршеньге 40 Н күш әсер етеді. Гидравликалық машинаның күштен 20 есе ұтыс беретін үлкен поршеніне әсер ететін күш...

A) 800 Н. B) 2 Н. C) 20 Н. D) 40 Н. E) 0,5 Н. Дұрыс жауап: А

15. Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді…

A) Машинаны толтыратын сұйықтың тегіне. B) Поршеньге түсірілген күшке.

C) Кіші поршеннің ауданына. D) Үлкен поршеньнің ауданына.

E) Үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына. Дұрыс жауап: E

16. Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі.... (ρсу = 1000 кг/м3; ρшыны = 2500 кг/м3, g = 10 м/с2 ).

A) 0,25 м3. B) 2,5 м3. C) 0,1 м3. D) 1 м3. E) 0,025 м3. Дұрыс жауап: А

17. Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлкен:

1) Жердің бетінде ; 2) 100 м биіктікте; 3) 200 м биіктікте.

A) 3. B) 2. C) 1. D) 1,2. E) 2,3 Дұрыс жауап: С

18. Қар үстіндегі тұрған шаңғышының массасы 78кг.Оның әр шаңғысының ұзындығы 1,95м, ал ені 8см. Шаңғышының қар бетіне түсіретін қысымын анықтаңыз.

A) 1,25кПа B) 2,5кПа C) 5кПа D) 4,1кПа E) 3,2кПа Дұрыс жауап: B

19. Күй табақтан инесі ойнатқанда 0,27Н күш түсіреді.Иненің ұшының ауданы 0,0003см2. Иненің түсіретін қысымын анықтаңыз.

A) 9мПа B) 71мкПа C) 90кПа D) 990Па E) 9000Па Дұрыс жауап: A

20. Салмағы 45кН асфальт төсеуге қолданылатын каток жерге 300кПа қысым түсіреді. Каток тірегінің ауданын анықтаңыз.

A) 0,17м2 B) 0,18м2 C) 0,16м2 D) 0,14м2 E) 0,15м2 Дұрыс жауап: E

21. Шынжыр табанының ауданы 1,5 м2 массасы 60 т танктың Жерге түсіретін қысымы

A) 2·104 Па. B) 4·107 Па. C) 2·108 Па. D) 2·103 Па. E) 4·105 Па. Дұрыс жауап: Е

22. Ауданы 50 см2 цилиндр пішінді 2 л су құйылған ыдыстың түбіне түсіретін судың қысымы ()

A) 5·102 Па. B) 5·103 Па. C) 4·102 Па. D) 4·104 Па. E) 4·103 Па. Дұрыс жауап: Е

23. Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды. Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы

A) өзгермейді. B) 2,2 есе кемиді. C) 2,2 есе артады. D) 22 есе кемиді.

E) 22 есе артады. Дұрыс жауап: С

24. Бөлменің еденіне түсетін атмосфералық қысым 400 кПа.Бөлменің төбесі мен қабырғасына түсіретін атмосфералық қысым.

A) 400 кПа қабырға мен төбеге. B) 400 кПа қабырғаға, 0 төбеге. C) 0 қабырғаға, 400 кПа төбеге.

D) 0 қабырғаға және 200 кПа төбеге. E) 200 кПа қабырғаға, 0 төбеге. Дұрыс жауап: А

25. Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы.

A) 200 Па. B) 20 Па. C) 2000 Па. D) 20000 Па. E) 2 Па. Дұрыс жауап: С

26. Әр түрлі пішінді төрт ыдыста су құйылған, судың деңгейлері бірдей (сурет). Сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымын салыстыр.

A) 1-ыдыста көп. B) 2-ыдыста көп. C) 3-ыдыста көп.

D) 4-ыдыста көп. E) Төрт ыдыста бірдей.

Дұрыс жауап: Е


27. Суретте көрсетілген гидравликалық машинаның кіші поршеніне 50 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің әсер ету күші.

A) 100 Н. B) 10000 Н. C) 2000 Н. D) 10 Н.

E) 400 Н. Дұрыс жауап: В

28. Атмосфералық қысым 750 мм.сын.бағ. тең. Торричелли түтікшесіндегі сынап бағанының биіктігі.

A) 500 мм. B) 1000 мм. C) 750 мм. D) 800 мм. E) 650 мм. Дұрыс жауап: С

29. Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ, метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса, метро бекетінің орналасу тереңдігі. (1 мм. сын.бағ – 12 м)

A) 1000 м. B) 760 м. C) 1236 м. D) 863 м. E) 1023 м. Дұрыс жауап: С

30. В гидравликалық престің ауданы 1 см2 кіші поршеніне 10 Н күш әсер етеді. Ауданы 0,1 м2 үлкен поршеньге әсер ететін күш.

A) 10000 Н. B) 1000 Н. C) 100 Н. D) 10 Н. E) 1 Н. Дұрыс жауап: А

31. Металл білеушені сұйықтыққа батырамыз(сурет). Білеушенің 1, 2, 3 жағдайындағы кері итеруші күштерін салыстыр.

A) F3 1; F2 = F1.

B) F1 = F2 = F3.

C) F1 F2 F3.

D) F3 F1; F2 = F1.

E) F1 F2 F3. Дұрыс жауап: А

32. Кіші поршеньге 40 Н күш әсер етеді. Гидравликалық машинаның күштен 20 есе ұтыс беретін үлкен поршеніне әсер ететін күш.

A) 800 Н. B) 2 Н. C) 20 Н. D) 40 Н. E) 80 Н. Дұрыс жауап: А

33. Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді.

A) машинаны толтыратын сұйықтың тегіне. B) поршеньге түсірілген күшке.

C) кіші поршеннің ауданына. D) үлкен поршеньнің ауданына.

E) үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына. Дұрыс жауап: E

34. Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі.... (ρсу = 1000 кг/м3; g = 10 м/с2 ).

A) 0,25 м3. B) 2,5 м3. C) 0,1 м3. D) 1 м3. E) 0,025 м3. Дұрыс жауап: А

35. Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлкен

1) Жердің бетінде ; 2) 100 м биіктікте; 3) 200 м биіктікте.

A) 3. B) 2. C) 1. D) 1,2. E) 2,3 Дұрыс жауап: С

36. Ұшының ауданы 0,0003см2 ине күй табақ инесі ойнағанда 0,27 Н күш түсіреді. Иненің түсіретін қысымы

A) 9 МПа B) 71 мкПа C) 90 кПа D) 990 Па E) 9000 Па Дұрыс жауап: A

37. Салмағы 45кН асфальт төсеуге қолданылатын каток жерге 300кПа қысым түсіреді. Каток тірегінің ауданы

A) 0,17м2 B) 0,18м2 C) 0,16м2 D) 0,14м2 E) 0,15м2 Дұрыс жауап: E

38. Массасы 100 кг арбаша горизонталь бетте бір қалыпты қозғалады.Оған массасы 10 кг құмы бар қап құлайды. Арбашаның жылдамдығы

A) 1,1 есе кемиді. B) 2,1 есе артады. C) 3,1 есе кемиді. D) 4,1 есе артады.

E) 5,1 есе артады. Дұрыс жауап: А

39. Дененің кинетикалық энергиясы тәуелді

A) тек дененің массасына. B) тек дененің жылдамдығына. C) дененің жылдамдығы мен массасына.

D) жерден көтерілу биіктігіне. E) көтерілу уақытына. Дұрыс жауап: С

40. Көлемін сақтау және пішінін онай өзгертетін күй

A) тек газ. B) тек сұйық. C) тек қатты дене. D) сұйық пен газ. E) қатты дене мен газ.

Дұрыс жауап: В

41. Тұрақты көлемімен нақты пішіні болмайтын күй:

A) тек газ. B) тек сұйық. C) тек қатты дене. D) сұйық пен газ. E) қатты дене мен газ.

Дұрыс жауап: А

42. Рычагтың ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп, рычагтың қысқа иініне ілулі тұрған массасы 1 т жүкті көтереді. Жүкті 0,8 м биіктікке көтергенде,күш түсірілген нүкте 4 м биіктікке түсті.Рычагтың ПӘК-і. (g = 10 )

A) 40 %. B) 60 %. C) 80 %. D) 70 %. E) 50 %. Дұрыс жауап: С

43. Егер судың шығыны секундына 6 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і. ()

A) 0,65. B) 0,75. C) 0,55. D) 0,45. E) 0,25. Дұрыс жауап: В

44. Көлбеу жазықтық көмегімен жүкті көтерген кездегі пайдалы жұмыс 800 Дж, ал толық жұмыс 1000 Дж. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-і.

A) 0,8 %. B) 12,5 %. C) 80 %. D) 1,25 %. E) 40 %. Дұрыс жауап: С

45. Көлбеу жазықтық көмегімен жүкті белгілі бір биіктікке көтереді. Егер үйкеліс болмаса,онда көлбеу жазықтықтың ПӘК-і.

A) 75 %. B) 0. C) 0,5 %. D) 100 %. E) 50 %. Дұрыс жауап: D

46. Рычаг иіндері ℓ1 = 60 см, ℓ2 = 240 см. Осы рычагтың көмегімен массасы m = 240 кг тасты көтеру үшін үлкен иіндікке түсірілген күш (g = 10 Н/кг)

A) 0,2 кН. B) 0,3 кН. C) 0,6 кН. D) 0,8 кН. E) 0,75 кН. Дұрыс жауап: С

47. Жүктерді теңестіру үшін, рычагтың А нүктесіне түсірілген күш. (g = 10 Н/кг)


A) 25 Н. B) 50 Н. C) 100 Н. D) 150 Н.

E) 250 Н. Дұрыс жауап: С
48. Рычаг тепе теңдік күйде тұр (сурет). Егер рычагтың қысқа иінінің ұзындығы 20 см болса,онда оның жалпы ұзындығы. (g = 10 Н/кг)

A) 40 см. B) 60 см. C) 30 см. D) 50 см. E) 70 см. Дұрыс жауап: А

49. Рычаг тепе теңдік күйде болу үшін,рычагтың сол жақ шетіне түсіретін күш. (g = 10 )

A) 100 Н. B) 50 Н. C) 25 Н. D) 150 Н. E) 10 Н. Дұрыс жауап: В

50. Рычаг тепе теңдік күйде тұр. Егер F1 = 12 Н болса, рычагтың А нүктесіне түсірілген күш.


A) 4 Н. B) 6 Н. C) 24 Н. D) 36 Н. E) 72 Н.

Дұрыс жауап: C51. Қозғалмайтын блок күштен ұтыс бермейді, ал жұмыстан

A) ұтыс та, ұтылыс та бермейді. B) 2 есе ұтыс береді. C) 4 есе ұтыс береді.

D) 2 есе ұтылыс береді. E) 4 есе ұтылыс береді. Дұрыс жауап: А

52. Көлбеу жазықтық күштен 3 есе ұтыс береді. Осы көлбеу жазықтық қашықтықта

A) 3 есе ұтылыс береді. B) 3 есе ұтыс береді. C) ұтыс та, ұтылыс да бермейді.

D) ұтыс пен ұтылыс қозғалыс жылдамдығына тәуелді. E) 1,5 есе ұтыс береді. Дұрыс жауап: А

53. Рычаг күштен 3 есе ұтыс береді.Осы рычаг ара қашықтықта.

A) 3 есе ұтыс береді. B) 3 есе ұтылыс береді. C) ұтыс та, ұтылым да бермейді.

D) ұтыс пен ұтылым қозғалыс жылдамдығына тәуелді. E) 1,5 есе ұтыс береді. Дұрыс жауап: В

54. Сурет бойынша рычагтың ара қашықтықтан беретін ұтылысын анықта, АО = 0,5 м, ОВ = 1,5 м.

A) 3. B) . C) 2. D) 4. E) . Дұрыс жауап: А


55. Нөлдік деңгейден h биіктікке көтерілген дененің потенциалдық энергиясы…

A) . B) . C) . D) . E) . Дұрыс жауап: Е

56. Потенциалдық энергиясы 10 кДж ,массасы 10 кг дененің нөлдік деңгейден биіктігі. (g = 10 м/с2)

A) 10 м. B) 100 м. C) 5 м. D) 50 м. E) 10 км. Дұрыс жауап: В

57. Массасы 100 г денені 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырғаннан кейін 3 с өткен соң, оның потенциалдық энергиясы. (g=10 м/с2 )

A) 4,5 Дж. B) 9 Дж. C) 39 Дж. D) 45 Дж. E) 50 Дж. Дұрыс жауап: D

58. Дене Жерге 20 м/с жылдамдықпен құлайды. Оның құлау биіктігі.

A) 10 м. B) 20 м. C) 30 м. D) 40 м. E) 50 м. Дұрыс жауап: B

59. Денеге 30 Н күш әсер етіп, ол күштің әсер ету бағытында 2 м орын ауыстырады. Күштің жұмысы.

A) 120 Дж. B) 15 Дж. C) 60 Дж. D) 80 Дж. E) 30 Дж. Дұрыс жауап: С

60. 400 м/с жылдамдықпен ұшқан оқ валға тиіп, аялдамаға дейін 0,5 м жүріп өтеді. Массасы 24 г оқтың қозғалысына валдың жасаған кедергі күші.

A) 38 кН. B) 3,8 кН. C) 3,8 Н. D) 380 Н. E) 0,38 кН. Дұрыс жауап: В

61. Массасы 5 кг жүк белгілі бір биіктіктен еркін құлап Жердің бетіне 2,5 с жетеді. Ауырлық күшінің жұмысы. (g = 10 м/с2)

A) ≈ 1,6 кДж. B) ≈ 14 кДж. C) ≈ 40 кДж. D) ≈ 15 кДж. E) ≈ 150 кДж. Дұрыс жауап: А

62. Су электростанциядағы плотинаның биіктігі 12 м, су ағынының қуаты 3 МВт. Плотинадан 1 минутта құлайтын су көлемі. ()

A) 36 м3. B) 300 м3. C) 3000 м3. D) 1500 м3. E) 150 м3. Дұрыс жауап: D


63. Штангист штанганы көтергенде 2 с-та 5 кДж жұмыс жасайды. Осы кезде қуат.

A) 25 Вт. B) 2,5 кВт. C) 450 кВт. D) 4,5 Вт. E) 1000 Вт. Дұрыс жауап: В

64. Тарту күші 6 кН трактор жер жыртқанда 1,5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Трактордың қуаты.

A) 9000 Вт. B) 90 Вт. C) 100 кВт. D) 4 кВт. E) 400 Вт. Дұрыс жауап: А

65. Екі ер бала бір бірін қуып ,баспалдақпен жүгіріп үйдің екінші қабатына бірдей көтерілді. Бірінші баланың массасы екіншісінің массасынан кіші. Олардың қуаттары.

A) екі баланың да қуаты бірдей. B) бірінші баланың қуаты үлкен. C) екінші баланың қуаты үлкен.

D) бірінші баланың қуаты 0-ге тең. E) екінші баланың қуаты 0-ге тең. Дұрыс жауап: C

66. 20 м биіктіктен еркін түсетін массасы 20 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық және кинетикалық энергиялары (g = 10 м/с2)

A) 100 Дж, 2000 Дж. B) 200 Дж, 3000 Дж. C) 200 Дж, 1500 Дж. D) 100 Дж, 3100 Дж.
E) 200 Дж, 3800 Дж. Дұрыс жауап: E

67. Қатаңдық коэффициенті 100 Н/м серіппені 0,01 м-ге созатын күш

A) 100 Н. B) 50 Н. C) 1 Н. D) 5 Н. E) 10 Н. Дұрыс жауап: C

68. F=3 Н күштің әсерінен 6 см-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы

A) 10 Н/м. B) 1 Н/м. C) 0,5 Н/м. D) 5 Н/м. E) 50 Н/м. Дұрыс жауап: Е

69. Қатаңдығы 300 Н/м серіппе 50 мм-ге созылды. Осындай деформацияға ұшыратқан жүктің массасы (g = 10)

A) 0,5 кг. B) 0,2 кг. C) 1,5 кг. D) 2 кг. E) 4 кг. Дұрыс жауап: С

70. Горизонталь жолда бір қалыпты қозғалған тепловоздың тартылыс күшін анықта, үйкеліс коэффициенті 0,003. Тепловоздың рельске түсіретін қысым күші 25·106 Н.

A) 75 кН. B) 7,5 Н. C) 7,5 кН. D) 75 Н. E) 750 Н. Дұрыс жауап: A

71. Массасы 0,1 кг білеушені динамометрдің көмегімен столдың горизонталь бетінде бір қалыпты тартамыз. Динамометрдің көрсетуі 0,4 Н. Сырғанаудың үйкеліс коэффициенті (g = 10 м/с2)

A) 0,25. B) 0,4. C) 0,2. D) 2,5. E) 0,5. Дұрыс жауап: B

72. Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе кемиді. Автомобильдің бастапқы жылдамдығы.

A) 9,8 м/с. B) 13 м/с. C) 16 м/с. D) 19,6 м/с. E) 22 м/с. Дұрыс жауап: С

73. Дене массасының көлемге қатынасы

A) Ауырлық күш. B) Қысым. C) Салмақ. D) Тығыздық. E) Ұзындық . Дұрыс жауап: D

74. Бірдей қалыңдықтағы бес пластинаның тығыздықтары бірдей (сурет). Ең үлкен массалы пластинка

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5. Дұрыс жауап: D

75. Арқан тарту жарысына 4 адам қатысады. Олардың екеуі F1=250 Н және F2=200 Н күштерді түсіріп оң жаққа,қалған екеуі F3=350 Н және F4=50 Н күштерді түсіріп, сол жаққа тартады. Тең әсерлі күш және арқанның қозғалу бағыты:

A) 850 Н, оңға. B) 450 Н, оңға. C) 350 Н, солға. D) 100 Н, солға.

E) 50 Н, оңға. Дұрыс жауап: E

76. 20 Н күш әсер еткен дене 2,5 м/с2 үдеумен қозғалады. Дененің массасы

A) 8 кг. B) 0,8 кг. C) 50 кг. D) 25 кг. E) 10 кг. Дұрыс жауап: А

77. Дененің қозғалыстың басынан 4 с өткеннен кейінгі жолы

A) 80 м. B) 5 м. C) 20 м. D) 60 м. E) 40 м. Дұрыс жауап: D

78. Түзу сызықты қозғалған дененің үдеуі


A) 9 м/с2. B) 6 м/с2. C) 4,5 м/с2.

D) 18 м/с2. E) 1,5 м/с2.

Дұрыс жауап: Е


79. Дененің үдеуі

A) 0. B) 4 м/с2. C) 2 м/с2. D) 1 м/с2. E) 10 м/с2. Дұрыс жауап: D

80. Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2 куб тіреуімен бірге бірқалыпты төмен қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы

A) 5 Па. B) 0,02 Па. C) 5 кПа. D) 0,2 кПа. E) 0,5 Па. Дұрыс жауап: С

81. Сұйықтар мен газдарға толық батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күш тәуелді емес

A) сұйықтың тегіне. B) батырылғын дененің көлеміне. C) батырылған дененің пішініне.

D) сұйықтың тегіне және батырылғын дененің көлеміне. E) сұйықтың тегіне және дененің көлеміне.

Дұрыс жауап: С

82. Суға толық батырылған дене, қалқып шығады, егер …

A) дененің ауырлық күші Архимед күшінен үлкен болса

B) дененің ауырлық күші Архимед күшінен кіші болса

C) дененің ауырлық күші Архимед күшіне тең болса

D) дененің тығыздығы судың тығыздығынан үлкен болса

E) дененің тығыздығы судың тығыздығына тең болса Дұрыс жауап: В

83. Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы

A) өзен суында үлкен B) теңіз суында үлкен C) бірдей D) көліктің жүгіне байланысты

E) көліктің көлеміне байланысты Дұрыс жауап: В

84. Ауа шарын биіктікке көтеру кезінде оған әсер етуші Архимед күші

A) ұлғаяды B) өзгермейді C) азаяды D) алдымен ұлғаяды, сосын азаяды

E) алдымен азаяды, сосын ұлғаяды Дұрыс жауап: С

85. Сүңгуір қайықтың цистернасындағы суды ағызғанда қайық су бетіне көтеріледі. Бұл құбылысты былай түсіндіруге болады

A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

B) масса тұрақты болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады. D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады.

E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес. Дұрыс жауап: А

86. Сүңгуір қайықтың цистерналарын сумен толтырғанда, ол суға тереңірек батады. Бұл құбылысты былай түсіндіруге болады

A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

B) масса тұрақты болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады.

D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады

E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес. Дұрыс жауап: С

87. Суға батқан кемелерді көтеру үшін трюмдегі камераға ауа толтырады, осы кезде кеме су бетіне қалқып шығады. Бұл жағдайды былай түсіндіруге болады

A) көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

B) масса тұрақты болған жағдайда көлем ұлғаяды, сондықтан тығыздық төмендейді

C) көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады.

D) масса тұрақты болған жағдайда көлем азаяды сондықтан тығыздық артады

E) масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес. Дұрыс жауап: Е

88. Кеменің шөгімі өзеннен теңізге өткенде

A) азаяды B) артады C) өзгермейді

D) оңтүстік жартышарда артады, ал солтүстік жартышарда кемиді

E) оңтүстік жартышарда кемиді, ал солтүстік жартышарда артады Дұрыс жауап: А

89. Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі

A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді

C) өзгермейді D) төмендейді E) жоғарылайды Дұрыс жауап: Е

90. Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ...

A) алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды B) алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді

C) өзгермейді D) төмендейді E) жоғарылайды Дұрыс жауап: С91. Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы 7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...

A) 0,45 м3 B) 0,0045 м3 C) 4,5 м3 D) 45 м3 E) 0,045 м3 Дұрыс жауап: А

92. Қысым анықталатын формула:

A) . B) . C) . D) . E) . Дұрыс жауап: D

93. Шынжыр табанының ауданы 1,5 м2 массасы 60 т танктың Жерге түсіретін қысымы

A) 2·104 Па. B) 4·107 Па. C) 2·108 Па. D) 2·103 Па. E) 4·105 Па. Дұрыс жауап: Е

94. Ауданы 50 см2 цилиндр пішінді 2 л су құйылған ыдыстың түбіне түсіретін судың қысымы ()

A) 5·102 Па. B) 5·103 Па. C) 4·102 Па. D) 4·104 Па. E) 4·103 Па. Дұрыс жауап: Е

95. Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды. Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы

A) өзгермейді. B) 2,2 есе кемиді. C) 2,2 есе артады. D) 22 есе кемиді.

E) 22 есе артады. Дұрыс жауап: С

96. Бөлменің еденіне түсетін атмосфералық қысым 400 кПа.Бөлменің төбесі мен қабырғасына түсіретін атмосфералық қысым.

A) 400 кПа қабырға мен төбеге. B) 400 кПа қабырғаға, 0 төбеге. C) 0 қабырғаға, 400 кПа төбеге.

D) 0 қабырғаға және 200 кПа төбеге. E) 200 кПа қабырғаға, 0 төбеге. Дұрыс жауап: А

97. Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы.

A) 200 Па. B) 20 Па. C) 2000 Па. D) 20000 Па. E) 2 Па. Дұрыс жауап: С

98. Әр түрлі пішінді төрт ыдыста су құйылған, судың деңгейлері бірдей (сурет). Сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымын салыстыр.

A) 1-ыдыста көп. B) 2-ыдыста көп. C) 3-ыдыста көп. D) 4-ыдыста көп.

E) Төрт ыдыста бірдей. Дұрыс жауап: Е

99. Суретте көрсетілген гидравликалық машинаның кіші поршеніне 50 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің әсер ету күші.

A) 100 Н. B) 10000 Н. C) 2000 Н. D) 10 Н.

E) 400 Н. Дұрыс жауап: В

100. Атмосфералық қысым 750 мм.сын.бағ. тең. Торричелли түтікшесіндегі сынап бағанының биіктігі.

A) 500 мм. B) 1000 мм. C) 750 мм. D) 800 мм. E) 650 мм. Дұрыс жауап: С

101. Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ, метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса, метро бекетінің орналасу тереңдігі. (1 мм. сын.бағ – 12 м)

A) 1000 м. B) 760 м. C) 1236 м. D) 863 м. E) 1023 м. Дұрыс жауап: С

102. Гидравликалық пресстің ауданы 1 см2 кіші поршеніне 10 Н күш әсер етеді. Ауданы 0,1 м2 үлкен поршеньге әсер ететін күш.

A) 10000 Н. B) 1000 Н. C) 100 Н. D) 10 Н. E) 1 Н. Дұрыс жауап: А

103. Металл білеушені сұйықтыққа батырамыз(сурет). Білеушенің 1, 2, 3 жағдайындағы кері итеруші күштерін салыстыр.

A) F3 1; F2 = F1. B) F1 = F2 = F3. C) F1 F2 F3.

D) F3 F1; F2 = F1. E) F1 F2 F3. Дұрыс жауап: А

104. Кіші поршеньге 40 Н күш әсер етеді. Гидравликалық машинаның күштен 20 есе ұтыс беретін үлкен поршеніне әсер ететін күш.

A) 800 Н. B) 2 Н. C) 20 Н. D) 40 Н.

E) 80 Н. Дұрыс жауап: А

105. Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді.

A) машинаны толтыратын сұйықтың тегіне. B) поршеньге түсірілген күшке.

C) кіші поршеннің ауданына. D) үлкен поршеньнің ауданына.

E) үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына. Дұрыс жауап: E


106. Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі.... (ρсу = 1000 кг/м3; g = 10 м/с2 ).

A) 0,25 м3. B) 2,5 м3. C) 0,1 м3. D) 1 м3. E) 0,025 м3. Дұрыс жауап: А

107. Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлкен

1) Жердің бетінде ; 2) 100 м биіктікте; 3) 200 м биіктікте.

A) 3. B) 2. C) 1. D) 1,2. E) 2,3 Дұрыс жауап: С

108. Ұшының ауданы 0,0003см2 ине күй табақ инесі ойнағанда 0,27 Н күш түсіреді. Иненің түсіретін қысымы

A) 9 МПа B) 71 мкПа C) 90 кПа D) 990 Па E) 9000 Па Дұрыс жауап: A

109. Салмағы 45 кН асфальт төсеуге қолданылатын каток жерге 300 кПа қысым түсіреді. Каток тірегінің ауданы

A) 0,17м2 B) 0,18м2 C) 0,16м2 D) 0,14м2 E) 0,15м2 Дұрыс жауап: E

110. Массасы 100 кг арбаша горизонталь бетте бір қалыпты қозғалады.Оған массасы 10 кг құмы бар қап құлайды. Арбашаның жылдамдығы

A) 1,1 есе кемиді. B) 2,1 есе артады. C) 3,1 есе кемиді. D) 4,1 есе артады.

E) 5,1 есе артады. Дұрыс жауап: А

111. Дененің кинетикалық энергиясы тәуелді

A) тек дененің массасына. B) тек дененің жылдамдығына. C) дененің жылдамдығы мен массасына.

D) жерден көтерілу биіктігіне. E) көтерілу уақытына. Дұрыс жауап: С

112. Көлемін сақтау және пішінін онай өзгертетін күй

A) тек газ. B) тек сұйық. C) тек қатты дене. D) сұйық пен газ.

E) қатты дене мен газ. Дұрыс жауап: В

113. Тұрақты көлемімен нақты пішіні болмайтын күй:

A) тек газ. B) тек сұйық. C) тек қатты дене. D) сұйық пен газ.

E) қатты дене мен газ. Дұрыс жауап: А


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Физика 7 кл.

Автор: Алпысбаева Галия Клишевна

Дата: 01.01.2015

Номер свидетельства: 149321

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(99) "Электронные образовательные ресурсы на уроках физики"
  ["seo_title"] => string(58) "eliektronnyie-obrazovatiel-nyie-riesursy-na-urokakh-fiziki"
  ["file_id"] => string(6) "143278"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1418488170"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(91) "Рекомендации по проведению Недели физики в школе "
  ["seo_title"] => string(58) "riekomiendatsii-po-proviedieniiu-niedieli-fiziki-v-shkolie"
  ["file_id"] => string(6) "161420"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1422210886"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(162) "Выступление на методсовете на тему "О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ" "
  ["seo_title"] => string(99) "vystuplieniie-na-mietodsovietie-na-tiemu-o-niekotorykh-aktual-nykh-probliemakh-v-obuchienii-fizikie"
  ["file_id"] => string(6) "236669"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1444135185"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(125) "Сценарий внеклассного мероприятия «О физике – и в шутку, и всерьёз» "
  ["seo_title"] => string(73) "stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-o-fizikie-i-v-shutku-i-vsier-ioz"
  ["file_id"] => string(6) "165437"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1422806245"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(79) "Конспект урока на тему "Что изучает физика" "
  ["seo_title"] => string(46) "konspiekt-uroka-na-tiemu-chto-izuchaiet-fizika"
  ["file_id"] => string(6) "226605"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1440390055"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства