kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

??м терапиясы

Нажмите, чтобы узнать подробности

«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ? ??ЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ БАРЫСЫНДА «??М ТЕРАПИЯСЫН» ?ОЛДАНУ

   ??м терапиясыны? ма?ызы:  Бала  ?зін жайлы, ?ор?ал?ан к?йде сезініп, шы?армашылы? белсенділік танытатын таби?и стимулды? орта ?алыптастырады ж?не танымды?, психикалы? процестерді дамытады ол т?йсік (форманы, т?сті, т?тас т?йсік), есті, зейінді, ?иялды, ке?істік т?сінікті, тактильді-кинестетикалы? сезімділік пен ?олдарды? ?са?  моторикасын дамиды.

??м терапиясыны? ма?саты: Балаларды?  ??м терапиясында  ?иял, к?рнекі – бейнелік ойлауды, с?здік – логикалы? ойлауды, к?рнекі            іс-?рекеттік ойлауды, шы?армашылы?  ж?не сын т?р?ысынан ойлауды дамыту.

 ??м терапиясы ар?ылы баланы? ?андай ??зіреттіліктері дамиды:

? Шы?армашылы?

? Танымды?

? Интеллектуалды?

? ?арым –?атынас

??м терапиясын ?олдануды? ?діс - т?сілдері:

 1. ??гімелесу
 2. Т?рлі – т?сті ??ммен сурет салу
 3. Танымды? ойындар
 4. Коммуникативтік ойындар
 5. Пікірталастар

??м терапиясы негізгі принциптері

 1. Шы?армашылы? белсенділікті таныта отырып, бала ?зін ы??айлы ?рі ?ор?ал?ан к?йде сезініп таби?и ынталандыратын орта жасау.
 2. Абстрактылы нышандар ?ріптерді? санды? тиімді ж?не осы принципті? ж?зеге асырылуы болып жат?ан о?и?а?а баланы? жеке ?ызы?ушылы?ымен іс-?рекетіне о? мотивацияны ?алыптастыру?а ж?не к?шейтуге м?мкіндік береді.
 3. Ертегі ойындарыны? кейіпкерлерімен бірге ?рт?рлі жа?даяттарды ойнау шынайы бірге т?ру.
 4.  

Баланы? б?кіл ?мірі – ойын.

К.Макаренко

«??м терапиясы» принципі аналитикалы? терапияны? негізін салушы Карл Густав Юнгпен ?сыныл?ан. М?мкін ?лы Юнгке адамны? ??ммен «?лектенуіні?» ?ажеттілігі, оны? ??рылысы осы идеяны ?сыну?а себепші бол?ан шы?ар. Себебі к?птеген психологтар жекелеген ??м т?йіршіктерінде жеке т?л?аны? нышанды? ай?ындамасын, ал ??м массасында – жа?анда?ы ?мірді к?реді.

??м – миллион жыл б?рын пайда бол?ан. Ол б?кіл ?лем бойы жайыл?ан. ??м – ?те ?са?  а? т?сті, сары, ?о?ыр, с?р ж?не ?ыз?ылт т?сті болады. ??м бала ?шін магнит сия?ты ?зіне тартымды зат. Бала ??мды не екені? сезінгенше ?олдары сарай, ?оршау т.б. жасай бастайды. Ал о?ан ойыншы?тар, кішігірім фигураларды ?осса, онда баламен т?рлі ертегілерді драмалау, ойын процесіне кіреді.

         ??ммен ойын - балалар мен ересектерді? эмоционалды? хал-жа?дайларына о? ?сер етеді, б?л баланы? ?зіндік дамуы ?шін тамаша ??рал болып табылады.

         ??ммен ойнау ке?естік ?діс ретінде 1939 жылы а?ылшын педиатры Маргарет Ловенфельд  сипаттама берген.

«??м терапиясы» концепциясыны? ??рылуымен негізінде юнгиан мектебіні? ?кілдері айналысты, мысалы швейцар аналитигі Дора Каалфф.

         ??мда?ы ойындар - баланы? таби?и ?рекеті формаларыны? бір т?рі. Сонды?тан да біз, ересектер, ??ммен ойнайтын орындарды о?ыту ж?не дамыту саба?тарында ?олдана аламыз. ??мнан суреттер салып, ?рт?рлі о?и?аларды ойлап тауып, біз бала ?шін ?лде?айда ?ызы?ты т?рде о?ан ?зімізді? біліміміз бен ?мірлік т?жірибемізді, ?орша?ан ?лемні? за?дылы?тары мен о?и?аларын жеткізе аламыз.

О?ан ?ажетті материалдар мен жабды?тар:

1.Су ?ткізбейтін а?аш ?орап, т?рлі-т?сті ??м, таза ?зен ??мы, ша?ын фигуралар «коллекциясы» (биіктігі 8 см аспайтын «Киндер-сюрприздан»). Ойыншы?тар жиынты?ы:

? адам кейіпкерлері;

? жануарлар (?й, жабайы, тарих?а дейінгі, те?із ж?не т.б.)

? к?ліктер

? ?сімдіктер

? Таби?и заттар

? ертегі кейіпкерлері

? ла?тырым материалдар

? пластикалы? немесе а?аш ?ріптер мен сандар, ?рт?рлі геометриялы? фигуралар.

Бала ??м терапиясында тек ?ана  ?иял, к?рнекі – бейнелік ойлауды, с?здік – логикалы? ойлауды, к?рнекі іс-?рекеттік ойлауды, шы?армашылы?  ж?не сын т?р?ысынан ойлауды дамыта отыра  процесс барысында бала ?зіні? ішкі ?обалжуларын ішкі сезімдерін сырт?а ойын барысында фигураларды та?дау барысында толы?ымен ?з назарын  салады. Бала ойын барысында ?зіні? тере? эмоционалды? ?обалжуларын айта алады.

??м терапиясыны?  ма?ыздылы?ы:

 • с?збен айтып  жеткізе алмайтын ойлаумен ?обалжуларды сырт?а шы?ару?а к?мектеседі.
 • Іште туында?ан ?иын жа?дайларды, шы?армашылы? потенциалдарын босатады.

??м терапиясы 3 жастан бастап ?р жаста?ы адамдармен ?ткізіледі. Кейбір адамдар б?л ?дісті психоанализге ?келеді деп ойлайды, біра? бізді? т?жірибе терапияны? еркін ?дісі екені? к?рсетеді. Юнгті? о?ушыларымен бірнеше жолдармен т?жірибе жина?тал?ан, н?тижесінде олар ?олайлы мінездемелерін барынын ?орытындысын келді. Мысалы осы?ан к?гілдір т?сті ??мзар жатады, онда бала мен ересек бірлесе ойнайды. Ойында ойыншы?тар ?олданылады. Керекті пішіндерді? тізімі бар.

Олар?а;

 • а?аштар   

? ?сімдіктер

? Таби?и заттар, (тірі ж?не ?лі таби?ат)

?  ла?тырым материалдар

? пластикалы? немесе а?аш ?и?ымдары мен ?рт?рлі пішіндер заттар.

Балаба?шада т?рбиеші болып ж?мыс  істеу барысында балаларды?  байланыстырып с?йлеуі ж?не с?здік  ?орларыны?  кемшіліктері басым болуда. Осымен ?атар оларда с?йлеу тілі  ?те т?мен дамы?ан олар агрессивті, бір-біріне ?айрымды болмауы ж?не бір-біріне мейірімділік  шындамдылы? танытпауы басым. Балаларды? тез ж?не жиі шаршайтынды?тары, саба??а деген ?ызы?ушыла?тарыны? т?мендеу,  байланыстырып с?йлеуін ж?не с?здік ?орларыны? азд?ын болдырады, комуникативтік да?дыларыны? дамуын то?тады. Осындай ауыт?уларды?  бірнеше себептері бар. Б?л экологиялы? тепе-те?дікті? б?зылуы ж?не ?о?амда тудырылатын м?селелер: ?мірдегі ж?не теледидарда?ы ?атыгездікті? ?суі, д?рыс тама?танбау ж?не ата-аналарды? денсаулы??а ?айшы келетін ?ылы?тары, ?иын отбасыларды? к?беюі. Ата-аналарды? к?бі балалармен ?арым-?атынас жасау?а ж?не т?рбиелеуге уа?ыт б?лмейді ж?не ниеттері жо?, оларда  бірінші орында отбасын ?аражатпен ?амтамасыз ету. Балалар?а ата-анасымен тікелей ?арым-?атынасын компютер мен теледидар алмастырады. Т?рбиешіге т?рлі мінездегі балалармен ж?мыс істеуге тура келеді. Біз ?зімізді? тобымызда балаларды?  с?здік ?орларды? дамуына ж?не жалпы ?зін -?зі ?стау ж?мыстарына назарымызды аударамыз.  Балаларды? дамуын ж?не т?рбиесіндегі кемшіліктерді шешуге к?птеген ?діс-т?сілдер бар. Мен б?л ?дістерді? ішінен балалармен ж?мыс ж?ргізуді? бір т?рі ??ммен ойын?а  то?талып ?ткім келеді. Біз топта жыл бойы ??мды ?олданамыз. Балалар ??ммен ойнауды ?те жа?сы к?реді. Жаз?ы маусымда балалар шаршамастан бірнеше ай бойы ??мзарда «е?бектенеді»: т?рлі ке?сарайларды жасап, т?рлі то?аштар «?уырып», тортарды жасайды. ??м балаларды? ?зара т?сінушіліктерін табу?а к?мектеседі. ??м агрессиялы? ?уатты шешеді, сонды?тан ??мзарда ойнап отыр?ан барлы? балалар бірге ойын  жоспарлап оны ж?зеге асырады. Балаларды?  бір-бірімен ?арым- ?атынас жасау?а м?мкіндігі  туады да, ол тілдік ж?не комуникатвті дамыуына жа?ымды ?серін тигізеді. ?ыс мезгілінде де біз ??ммен ойындарымызды то?татпаймыз. Мен ?зімні? тобымда «ша?ын??мзар» жасады?. Ол а?аш ?орап ені мен ?зынды?ы 70 немесе 80 см биіктігі 20 см болу  керек. ??мзар топтын арнайы б?лінген орнында орналас?ан, тудырыл?ан жа?дай?а байланысты  ??мзарды бас?а жерге ?ою?а болады. Бізді? ша?ын??мзар ке? ?олданыста. Біз оны о?у ?рекеттерінде, балалармен бірлескен ?рекеттерінде, дербес ойындарда ж?не шы?армашылы? ж?мыстарда ?олданамыз.

?рекет ?стіндегі ??мды ?олдану.

Тіл ??зіреттілік дамыту саба?тарында мен келесі ?діс-т?сілдерді ?олданамын:

1.??гімелесу « б?лмедегі ??ммен ойнау ережелері» б?л саба?та мен топтта?ы не істеуге болады ж?не не істеуге болмайтыны? тал?ылаймыз (??мды шашу?а, ла?тыру?а, бас?а жерге тасу?а т.б.)

2. Балалады? ?з т?жірибесі туралы ??гімелесу «??ммен ойна?анда мен не сеземін». Балалар ?з сезімдері, ??ммен ойнау барысында?ы туында?ан ?иялары туралы ??гімейлейді.

3. ТРИЗ. Ойын «??м: жа?сы- жаман» балалар ??мны?  пайдалы ж?не пайдасыз ?асиеттерін атайды.

4. Сусымалы ??мды ?арастыру (??м са?аты) «Мені? сезінулерім». Балалар сусымалар ??мды, бірнеше рет аударып отырып б?л процесті ?те ?за? ?арастыра алады. Б?л к?рініс оларды ?атты ?ызы?тырады. Содан кейін олар ?з сезінулері туралы ??гімейлейді.

Математика саба?тарында т?мендегіндей жатты?уларды ?олданамыз:

 1. «?лше де сана». Балалар ?асыкпен ??мды ?лшейді ж?не санын санайды.
 2. «Т?рлі ?лшемдермен ?лше». Бірдей м?лшердегі ??мды балалар т?рлі белгілері бар ?асы?тармен ?лшеп салыстырылады ж?не санын санайды.

Сурет саба?тарында келесі саба? т?рлерін ?олданамыз:

 1. «??ммен сурет салуды ?йренеміз».  Осы саба?ты балалармен бастап?ы кезе?де ?р?айсысымен жекелеп ?ткіземіз. Бір затты? бейнесін саламыз немесе к?шірме ?а?аз ар?ылы бейнелейміз. Суретті? ортасына жі?ішке ?ыл?аламмен желім жа?ып ?стіне ??м себеміз, 1-2 минуттан со? арты? ??мды алып тастаймыз да, ?айта ?з ыдысына ?алды? ??мды саламыз.
 2. «Суретті ??ммен саламыз».  Саба??а т?рлі т?сті гуашпен боял?ан ж?не т?рлі таби?и ре?кі бар ??мдарды  ?олданамыз. Т?рлі т?сті ??мды біртіндеп желіммен ?р т?сті жеке алып отырып суретті шы?арамыз.
 3. «Бауырса? ж?не т?рлі безендірілген ?уырша?тар» дым?ыл ??мнан м?сіндеу.

??м ойындары

         ?ысты? суы? к?ндерін де сыр?а шы?у м?мкін болма?ан жа?дайда балалармен ??ммен ойнайтын т?рлі ойындар ж?не ойынсауы?тар ?йымдастырылады.

Ойын т?рлері:

 1. «Нені? ізі».
 2. «Келесіге бер»
 3. «еркін ойындар»

?орыта айт?анда ??мзар ойыны баланы т?рбиелеуде дамытуда ма?ызды р?л ат?арады,. ??мзар ойындарды, жатты?уларды пайдалану баларды? эмоциясын, шы?армашылы?ын, зейіндерін, ?абілеттерін д?рыс к?з?арастырын ?алыптастыру?а  ма?ызды р?л ат?арады.

??м терапиясыны? ?дістеріні?  ма?ыздылы?ы:

??м терапиясында  стандартты  ?лшемде (50 х 70 х 80 см) а?аш та?тай, ??м, су ж?не ?са? пішіндер жиынты?ы ?олданылады. ??мзарды? т?бі мен жиегі к?гілдір т?ске боялады, ол аспан мен суды модулдеуге м?мкіндік береді. Адам ?олымен ж?не таби?атпен жасал?ан шынайы ж?не мифтік, тартымды ж?не тартымсыз  пішіндер ?олданылады. Шынайы заттарды пайдалану таби?атпен байланысты сезінуге ?олданылады, ал ?олдан жасал?ан заттар шынды?ты ?абылдау?а к?мектеседі.

         «?иялдау- ол барлы? м?мкіндіктерді? анасы, онда ?арама- ?арсы  сырт?ы ж?не ішкі  д?ние бірге ?осылады» (К.Г.Юнг.) К.Г.Юнгпен ?сыныл?ан  белсенді ?иялдау техникасы ??м терапиясыны? теориялы? негізі ретінде ?арастырыла алады.

Б?л ?дісті? авторы швейцар аналитигі Дора Калфф – «дербес ж?не ?ор?ал?ан кеністікті болдыруды» деген  негізгі ж?мысына салын?ан басты принципі деп санайды, онда  бала немесе ересек адам ?з д?ниесіндеге т?жірибесі мен ?обалжуларын, жиі мазалайтын ж?не елестейтін т?сініксіз бейнелерді  к?рсетеді.

Просмотр содержимого документа
«??м терапиясы»

5


«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ БАРЫСЫНДА «ҚҰМ ТЕРАПИЯСЫН» ҚОЛДАНУ

   Құм терапиясының маңызы:  Бала  өзін жайлы, қорғалған күйде сезініп, шығармашылық белсенділік танытатын табиғи стимулдық орта қалыптастырады және танымдық, психикалық процестерді дамытады ол түйсік (форманы, түсті, тұтас түйсік), есті, зейінді, қиялды, кеңістік түсінікті, тактильді-кинестетикалық сезімділік пен қолдардың ұсақ  моторикасын дамиды.

Құм терапиясының мақсаты: Балалардың  құм терапиясында  қиял, көрнекі – бейнелік ойлауды, сөздік – логикалық ойлауды, көрнекі            іс-әрекеттік ойлауды, шығармашылық  және сын тұрғысынан ойлауды дамыту.

 Құм терапиясы арқылы баланың қандай құзіреттіліктері дамиды:

● Шығармашылық

● Танымдық

● Интеллектуалдық

● қарым –қатынас

Құм терапиясын қолданудың әдіс - тәсілдері:

 1. Әңгімелесу

 2. Түрлі – түсті құммен сурет салу

 3. Танымдық ойындар

 4. Коммуникативтік ойындар

 5. Пікірталастар

Құм терапиясы негізгі принциптері

 1. Шығармашылық белсенділікті таныта отырып, бала өзін ыңғайлы әрі қорғалған күйде сезініп табиғи ынталандыратын орта жасау.

 2. Абстрактылы нышандар әріптердің сандық тиімді және осы принциптің жүзеге асырылуы болып жатқан оқиғаға баланың жеке қызығушылығымен іс-әрекетіне оң мотивацияны қалыптастыруға және күшейтуге мүмкіндік береді.

 3. Ертегі ойындарының кейіпкерлерімен бірге әртүрлі жағдаяттарды ойнау шынайы бірге тұру.

 4.  

Баланың бүкіл өмірі – ойын.

К.Макаренко

«Құм терапиясы» принципі аналитикалық терапияның негізін салушы Карл Густав Юнгпен ұсынылған. Мүмкін ұлы Юнгке адамның құммен «әлектенуінің» қажеттілігі, оның құрылысы осы идеяны ұсынуға себепші болған шығар. Себебі көптеген психологтар жекелеген құм түйіршіктерінде жеке тұлғаның нышандық айқындамасын, ал құм массасында – жаһандағы Өмірді көреді.

Құм – миллион жыл бұрын пайда болған. Ол бүкіл әлем бойы жайылған. Құм – өте ұсақ  ақ түсті, сары, қоңыр, сұр және қызғылт түсті болады. Құм бала үшін магнит сияқты өзіне тартымды зат. Бала құмды не екенің сезінгенше қолдары сарай, қоршау т.б. жасай бастайды. Ал оған ойыншықтар, кішігірім фигураларды қосса, онда баламен түрлі ертегілерді драмалау, ойын процесіне кіреді.

         Құммен ойын - балалар мен ересектердің эмоционалдық хал-жағдайларына оң әсер етеді, бұл баланың өзіндік дамуы үшін тамаша құрал болып табылады.

         Құммен ойнау кеңестік әдіс ретінде 1939 жылы ағылшын педиатры Маргарет Ловенфельд  сипаттама берген.

«Құм терапиясы» концепциясының құрылуымен негізінде юнгиан мектебінің өкілдері айналысты, мысалы швейцар аналитигі Дора Каалфф.

         Құмдағы ойындар - баланың табиғи әрекеті формаларының бір түрі. Сондықтан да біз, ересектер, құммен ойнайтын орындарды оқыту және дамыту сабақтарында қолдана аламыз. Құмнан суреттер салып, әртүрлі оқиғаларды ойлап тауып, біз бала үшін әлдеқайда қызықты түрде оған өзіміздің біліміміз бен өмірлік тәжірибемізді, қоршаған әлемнің заңдылықтары мен оқиғаларын жеткізе аламыз.

Оған қажетті материалдар мен жабдықтар:

1.Су өткізбейтін ағаш қорап, түрлі-түсті құм, таза өзен құмы, шағын фигуралар «коллекциясы» (биіктігі 8 см аспайтын «Киндер-сюрприздан»). Ойыншықтар жиынтығы:

● адам кейіпкерлері;

● жануарлар (үй, жабайы, тарихқа дейінгі, теңіз және т.б.)

● көліктер

● өсімдіктер

● Табиғи заттар

● ертегі кейіпкерлері

● лақтырым материалдар

● пластикалық немесе ағаш әріптер мен сандар, әртүрлі геометриялық фигуралар.

Бала құм терапиясында тек қана  қиял, көрнекі – бейнелік ойлауды, сөздік – логикалық ойлауды, көрнекі іс-әрекеттік ойлауды, шығармашылық  және сын тұрғысынан ойлауды дамыта отыра  процесс барысында бала өзінің ішкі қобалжуларын ішкі сезімдерін сыртқа ойын барысында фигураларды таңдау барысында толығымен өз назарын  салады. Бала ойын барысында өзінің терең эмоционалдық қобалжуларын айта алады.

Құм терапиясының  маңыздылығы:

 • сөзбен айтып  жеткізе алмайтын ойлаумен қобалжуларды сыртқа шығаруға көмектеседі.

 • Іште туындаған қиын жағдайларды, шығармашылық потенциалдарын босатады.

Құм терапиясы 3 жастан бастап әр жастағы адамдармен өткізіледі. Кейбір адамдар бұл әдісті психоанализге әкеледі деп ойлайды, бірақ біздің тәжірибе терапияның еркін әдісі екенің көрсетеді. Юнгтің оқушыларымен бірнеше жолдармен тәжірибе жинақталған, нәтижесінде олар қолайлы мінездемелерін барынын қорытындысын келді. Мысалы осыған көгілдір түсті құмзар жатады, онда бала мен ересек бірлесе ойнайды. Ойында ойыншықтар қолданылады. Керекті пішіндердің тізімі бар.

Оларға;

 • ағаштар   

● өсімдіктер

● Табиғи заттар, (тірі және өлі табиғат)

●  лақтырым материалдар

● пластикалық немесе ағаш қиқымдары мен әртүрлі пішіндер заттар.

Балабақшада тәрбиеші болып жұмыс  істеу барысында балалардың  байланыстырып сөйлеуі және сөздік  қорларының  кемшіліктері басым болуда. Осымен қатар оларда сөйлеу тілі  өте төмен дамыған олар агрессивті, бір-біріне қайрымды болмауы және бір-біріне мейірімділік  шындамдылық танытпауы басым. Балалардың тез және жиі шаршайтындықтары, сабаққа деген қызығушылақтарының төмендеу,  байланыстырып сөйлеуін және сөздік қорларының аздғын болдырады, комуникативтік дағдыларының дамуын тоқтады. Осындай ауытқулардың  бірнеше себептері бар. Бұл экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы және қоғамда тудырылатын мәселелер: өмірдегі және теледидардағы қатыгездіктің өсуі, дұрыс тамақтанбау және ата-аналардық денсаулыққа қайшы келетін қылықтары, қиын отбасылардың көбеюі. Ата-аналардың көбі балалармен қарым-қатынас жасауға және тәрбиелеуге уақыт бөлмейді және ниеттері жоқ, оларда  бірінші орында отбасын қаражатпен қамтамасыз ету. Балаларға ата-анасымен тікелей қарым-қатынасын компютер мен теледидар алмастырады. Тәрбиешіге түрлі мінездегі балалармен жұмыс істеуге тура келеді. Біз өзіміздің тобымызда балалардың  сөздік қорлардың дамуына және жалпы өзін -өзі ұстау жұмыстарына назарымызды аударамыз.  Балалардың дамуын және тәрбиесіндегі кемшіліктерді шешуге көптеген әдіс-тәсілдер бар. Мен бұл әдістердің ішінен балалармен жұмыс жүргізудің бір түрі құммен ойынға  тоқталып өткім келеді. Біз топта жыл бойы құмды қолданамыз. Балалар құммен ойнауды өте жақсы көреді. Жазғы маусымда балалар шаршамастан бірнеше ай бойы құмзарда «еңбектенеді»: түрлі кеңсарайларды жасап, түрлі тоқаштар «қуырып», тортарды жасайды. Құм балалардың өзара түсінушіліктерін табуға көмектеседі. Құм агрессиялық қуатты шешеді, сондықтан құмзарда ойнап отырған барлық балалар бірге ойын  жоспарлап оны жүзеге асырады. Балалардың  бір-бірімен қарым- қатынас жасауға мүмкіндігі  туады да, ол тілдік және комуникатвті дамыуына жағымды әсерін тигізеді. Қыс мезгілінде де біз құммен ойындарымызды тоқтатпаймыз. Мен өзімнің тобымда «шағынқұмзар» жасадық. Ол ағаш қорап ені мен ұзындығы 70 немесе 80 см биіктігі 20 см болу  керек. Құмзар топтын арнайы бөлінген орнында орналасқан, тудырылған жағдайға байланысты  құмзарды басқа жерге қоюға болады. Біздің шағынқұмзар кең қолданыста. Біз оны оқу әрекеттерінде, балалармен бірлескен әрекеттерінде, дербес ойындарда және шығармашылық жұмыстарда қолданамыз.

Әрекет үстіндегі құмды қолдану.

Тіл құзіреттілік дамыту сабақтарында мен келесі әдіс-тәсілдерді қолданамын:

1.Әңгімелесу « бөлмедегі құммен ойнау ережелері» бұл сабақта мен топттағы не істеуге болады және не істеуге болмайтының талқылаймыз (құмды шашуға, лақтыруға, басқа жерге тасуға т.б.)

2. Балаладың өз тәжірибесі туралы әңгімелесу «Құммен ойнағанда мен не сеземін». Балалар өз сезімдері, құммен ойнау барысындағы туындаған қиялары туралы әңгімейлейді.

3. ТРИЗ. Ойын «Құм: жақсы- жаман» балалар құмның  пайдалы және пайдасыз қасиеттерін атайды.

4. Сусымалы құмды қарастыру (Құм сағаты) «Менің сезінулерім». Балалар сусымалар құмды, бірнеше рет аударып отырып бұл процесті өте ұзақ қарастыра алады. Бұл көрініс оларды қатты қызықтырады. Содан кейін олар өз сезінулері туралы әңгімейлейді.

Математика сабақтарында төмендегіндей жаттығуларды қолданамыз:

 1. «Өлше де сана». Балалар қасыкпен құмды өлшейді және санын санайды.

 2. «Түрлі өлшемдермен өлше». Бірдей мөлшердегі құмды балалар түрлі белгілері бар қасықтармен өлшеп салыстырылады және санын санайды.

Сурет сабақтарында келесі сабақ түрлерін қолданамыз:

 1. «Құммен сурет салуды үйренеміз».  Осы сабақты балалармен бастапқы кезеңде әрқайсысымен жекелеп өткіземіз. Бір заттың бейнесін саламыз немесе көшірме қағаз арқылы бейнелейміз. Суреттің ортасына жіңішке қылқаламмен желім жағып үстіне құм себеміз, 1-2 минуттан соң артық құмды алып тастаймыз да, қайта өз ыдысына қалдық құмды саламыз.

 2. «Суретті құммен саламыз».  Сабаққа түрлі түсті гуашпен боялған және түрлі табиғи реңкі бар құмдарды  қолданамыз. Түрлі түсті құмды біртіндеп желіммен әр түсті жеке алып отырып суретті шығарамыз.

 3. «Бауырсақ және түрлі безендірілген қуыршақтар» дымқыл құмнан мүсіндеу.

 

Құм ойындары

         Қыстың суық күндерін де сырқа шығу мүмкін болмаған жағдайда балалармен құммен ойнайтын түрлі ойындар және ойынсауықтар ұйымдастырылады.

Ойын түрлері:

 1. «Ненің ізі».

 2. «Келесіге бер»

 3. «еркін ойындар»

Қорыта айтқанда құмзар ойыны баланы тәрбиелеуде дамытуда маңызды рөл атқарады,. Құмзар ойындарды, жаттығуларды пайдалану балардың эмоциясын, шығармашылығын, зейіндерін, қабілеттерін дұрыс көзқарастырын қалыптастыруға  маңызды рөл атқарады.

Құм терапиясының әдістерінің  маңыздылығы:

Құм терапиясында  стандартты  өлшемде (50 х 70 х 80 см) ағаш тақтай, құм, су және ұсақ пішіндер жиынтығы қолданылады. Құмзардың түбі мен жиегі көгілдір түске боялады, ол аспан мен суды модулдеуге мүмкіндік береді. Адам қолымен және табиғатпен жасалған шынайы және мифтік, тартымды және тартымсыз  пішіндер қолданылады. Шынайы заттарды пайдалану табиғатпен байланысты сезінуге қолданылады, ал қолдан жасалған заттар шындықты қабылдауға көмектеседі.

         «Қиялдау- ол барлық мүмкіндіктердің анасы, онда қарама- қарсы  сыртқы және ішкі  дүние бірге қосылады» (К.Г.Юнг.) К.Г.Юнгпен ұсынылған  белсенді қиялдау техникасы құм терапиясының теориялық негізі ретінде қарастырыла алады.

Бұл әдістің авторы швейцар аналитигі Дора Калфф – «дербес және қорғалған кеністікті болдыруды» деген  негізгі жұмысына салынған басты принципі деп санайды, онда  бала немесе ересек адам өз дүниесіндеге тәжірибесі мен қобалжуларын, жиі мазалайтын және елестейтін түсініксіз бейнелерді  көрсетеді.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Дошкольникам

Скачать
??м терапиясы

Автор: Игубаева Жанара Сембаевна

Дата: 18.04.2016

Номер свидетельства: 319771

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(78) "??м терапиясы немесе ??мда?ы ?ажайып ойындар "
  ["seo_title"] => string(56) "k-u-m-tierapiiasy-niemiesie-k-u-mdag-y-g-azhaiyp-oiyndar"
  ["file_id"] => string(6) "153583"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1421049785"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(24) "??м терапиясы "
  ["seo_title"] => string(17) "k-u-m-tierapiiasy"
  ["file_id"] => string(6) "170985"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1423626351"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) "ТРЕНИНГ СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯСЫ та?ырыбы: «Мен сия?ты жаса»"
  ["seo_title"] => string(50) "trieningsudzhoktierapiiasytakyrybymiensiiaktyzhasa"
  ["file_id"] => string(6) "321256"
  ["category_seo"] => string(10) "logopediya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1461246658"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Құм терапиясы "Сыйқырлы гүл""
  ["seo_title"] => string(32) "k_u_m_tierapiiasy_syik_yrly_ghul"
  ["file_id"] => string(6) "445825"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1513875455"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(130) "Мастер класс "Арттерапия - инклюзивті білім берудің бір бағыты ретінде""
  ["seo_title"] => string(75) "mastier_klass_arttierapiia_inkliuzivti_bilim_bierudin_bir_bag_yty_rietindie"
  ["file_id"] => string(6) "385167"
  ["category_seo"] => string(10) "logopediya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1485695048"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства