kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока английского языка "Sport in Britain"

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?ылшын тілі 7 – сынып

Та?ырыбы: «Sport in Britain»

Алматы облысы, Сар?ан ауданы, Ба?алы ауылы,

К.?азыбаев атында?ы орта мектебіні? а?ылшын

тілі п?ніні? м??алімі Н.М. Нашенова

О? жа? ба?анда?ы тапсырмаларды ??растырушы м??алімдерді? есіне:

I кезе?. Т?мендегі «К?пір» тапсырмаларын о?ушылар ?йде орындап, б?гінгі саба??а дайындалып келеді. М??алім ал?аш?ы 5-7 минутта: а) ?йымдастыру с?тін; б) алды??ы та?ырыпты? III кезе?іні? ?ш де?гейлік тапсырмаларын ?йде ая?тап келу д?режесін тексергеннен кейін в) «К?пір» тапсырмаларын тексереді.

«К?пір»

Тапсырмалары ?ткен та?ырыптар бойынша жа?а саба?ты ме?геруге негіз болатын ?айталау тапсырмалары

 1. Do you go in for sports?

A: Yes, I do. I go in for sports.

 1. Are winter sports popular in your country?

A: Yes, winter sports are popular my country.

 1. Whiсh winter sports do you like watching on TV?

A: I like watching ice hockey, figure skating on TV.

 1. What kind of Kazakh national games do you know?

A: We know  the following Kazakh national games. They are audaryspak, kyz kuu, kokpar.

II кезе?(топты? ж?мыс) жа?а саба?тытопты? ж?мыс барысында о?ушыларды? ?з бетімен ме?геруіне жа?дай жасау: а) о?ушылар т?мендегі «Білу», «Т?сіну», «Талдау», «Жина?тау» т?сілдеріне с?йкес тапсырмаларын ?здері толтырады (10 минут);?) жауаптарын м??аліммен бірге талдайды (10 минут). Н?тижесі ауызша марапатталады.

1 ?адам Теориясы: «Білу»

(та?ырып мазм?ны бойынша кім?не??андай??алай? нені??ашан?не істеді сия?ты с?ра?тар?а жауап беретін толы? а?парат іріктелінуі керек)

Put necessary words

Балалар, бос орындар?а ?ажетті с?зді жазы?дар.

 1. Skiing is not very popular in Britain. (Where?)
 2. Many people play rugby. (не істеді?)
 3. Cricket is a typically British sport which foreigners have difficulty  in understanding.   (не?)
 4. Many people think it is a slow and boring game. (?андай?)
 5. Netball is similar to basketball. (?андай?)
 6. Rugby football is played with an oval ball which may be carried. (?андай?)

2?адам Теориясы: «Т?сіну»

(неге? неліктен?себебі?не ?шін?с?ра?тары о?ушыны? жо?арыда берген жауаптарына оларды тере?дету ?шін ?ойылады)

Give the reason

 1. Why is skiing not very popular in Britain?

A: Because there are not many mountains in Britain.

 1. Why are basketball and volleyball not very popular in Britain?

A: Because many people play rugby.

 1. Why is squash a form of tennis?

A: Because there are 2 players  and they use rackets similar to tennis.

 1. Why is netball similar to basketball?

A: Because sportsmen throw the ball through a net.

 

3?адам Теориясы: «Талдау»

(1.Салыстыр, 2.Айырмашылы?ы неде? 3.??састы?ы неде? 4.Та?ырыпты? басты идеясын жаз деген тапсырмалар болу керек. Немесе 1-3 тапсырмаларды Венн диаграммасы ар?ылы ?амту?а болады.)

Fill the diagram of Venn

             Sport in Britain                  Both                 Sport in Kazakhstan

The typically British sports are: cricket, rugby and squash.

The Kazakh national 

       games are:

          kazakhsha  kures,

         audaryspak and

kokpar.

Both countries are popular with summer sports.

In both countries people do sports.
 

 

4?адам Теориясы: «Жина?тау»(?орытынды шы?ар, аны?тама бер, мазм?нды ж?йеле, кестені, тірек сызбаны, с?зж?мба?ты толтыр немесе ?зі? ??растыр та?ы с.с. бас?а т?рдегі тапсырмалар о?ушыны? жо?арыда?ы «та?ырыпты? басты идеясына»жаз?ан жауабына ?ойылады)

Sport in Britain

Britain is famous as a country where sport is good developed.

The Government pays more attention to the sport.

40 % of the populationregularly play a sport.

There are many differences between sport in Britain and in other countries.

О?улы?пен ж?мыс (5 минут): т?мендегі «?олдану» ж?не о?ушыны? та?ырып мазм?нына «Ба?а беруі» т?сілдеріне с?йкес, я?ни рефлексия жасау?а, эссе жазу?а арнал?ан, практика ж?зінде бекіту тапсырмалары орындалады. Н?тижесі ауызшамарапатталады.

5?адам Практикасы: «?олдану» (о?улы?пен ж?мыс ж?ргізу барысында тек ?арапайым тапсырмалармен бекіту ж?ргізіледі. Дайын формулалар ар?ылы есептер шы?ару орындалады)

6?адам Практикасы: «Ба?а беру»(Сен ?алай ойлайсы??не істер еді?? деген тапсырмалар о?ушы?а жо?арыда ал?ан білімін (теория бойынша) ж?не біліктілігін (практикасы бойынша) ?мірдегі жа?даяттарды шешуге ба?ытталып ?ойылады)

How do you think?

 1. How do you think do the girls play rugby?

A.No. The girls don’t play rugby.

 

 1. How do you think are squash, cricket and netball played in
 2. ?

A. Perhaps, they will play these sports.

III кезе?(кері байланыс – ба?алау кезе?і): Жеке ж?мыс. Жо?арыда ме?герген мазм?нды ?ш де?гейге іріктеп  (?р де?гейді? білімділік, біліктілік, я?ни ??зыреттілік де?гейін аны?тайтын тапсырмалар) оларды біртіндеп орындату ар?ылы балл жинату барысында о?ушыны? ??зіреттілік де?гейін аны?тап, ?діл ба?алау ж?зеге асырылады. Б?л тапсырмаларды о?ушылар саба?ты? со?ына дейін ?ал?ан 15 минутты? 12 минутында орындайды + 3 минут ?орытынды жасалады. ?ал?ан тапсырмаларды ?йде ая?тап келеді.?орытынды балл саны д?ст?рлі ба?а?а айналдырылып, келесі саба?ты? басында сынып журналына ?ойылады, мониторингке тіркеледі.

I де?гей(5 балл)

Теориясы: «Білу»

(та?ырып мазм?ны бойынша кім?не??андай??алай? нені??ашан?не істеді сия?ты с?ра?тар?а жауап беретін толы? а?парат іріктелінуі керек)

Fill the words

 1. Skiing is not very popular in Britain.
 2. Many people play rugby.
 3. Cricket is typically British sport which foreigners have difficulty in understanding.
 4. Cricket is a slow and boring game.
 5. Netball is similar to basketball.
 6. Rugby football is played with an oval ball.

Практикасы: «?олдану»

(II кезе?дегіге ?арапайым тапсырмалар ?лгісіндегі тапсырмалар)

Word dictation

Cricket is a slow and boring game. There are 2 teams of 11 players. Matches last from 1 to 5 days. Squash is a form of tennis. Players use rackets and a small, black rubber ball.

 1. де?гей (5 балл + 4 балл = 9 балл)

Теориясы: «Т?сіну»

(неге? неліктен?себебі?не ?шін?с?ра?тары о?ушыны? жо?арыда берген жауаптарына оларды тере?дету ?шін ?ойылады)

Give the reason

 1. Why do many people think that cricket is a slow and boring sport?

A: It can be exciting and rather dangerous.

 1. Why is sport in British schools compulsory?

A: Because sport builds character, then it makes them strong, fast and patient.

 1. Why is cricket played only in summer?

A:  Because British people think that summer without cricket isn’t

 1.  

Теориясы: «Талдау»

(1.Салыстыр, 2.Айырмашылы?ы неде? 3.??састы?ы неде? 4.Та?ырыпты? басты идеясын жаз деген тапсырмалар болу керек. Немесе 1-3 тапсырмаларды Венн диаграммасы ар?ылы ?амту?а болады.)

Кестедегі бос орын?а тиісті с?здерді жаз:

Sport in Great Britain

Sport in Kazakhstan

Difference

Similarity

Практикасы: «?олдану»

(II кезе?дегіге ?арапайым тапсырмалар ?лгісіндегі тапсырмалар)

Give your right answer

 1. .How many players are there in a football team?
 2. 13        b) 11        c) 9
  1. It’s a form of tennis, very fast and tiring sport.
 3. cricket    b) squash   c) rugby
  1. Which sport is not very popular in Britain?
 4. tennis     b) skiing     c) netball
  1. A net is…
 5. food        b) game      c) equipment

IIIде?гей ( 9 балл + 3 балл = 12 балл)

Теориясы: «Жина?тау»

(?орытынды шы?ару?а ба?ыттал?ан: мазм?нды ж?йеле, аны?тама бер, кесте, сызба, ребус шеш. Деген с?здер тапсырма шартында болуы керек)

Solve the crossword

 1. It is a form of tennis
 2. The Kazakh national game
 3. The kind of ball
 4. Typically British sport

5.«Команда» in English

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

Практикасы: «Ба?а беру»(Сен ?алай ойлайсы??не істер еді?? сия?ты тапсырмалар ?мірдегі жа?даяттарды шешуге ба?ытталып ?ойылады)

Find the reason

 1. How do you  think play girls rugby?

A: No. The girls don’t play rugby.

 1. How do you  think will people in Kazakhstan play squash, cricket and netball?

A: Perhaps, they will play these sports.

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока английского языка "Sport in Britain" »


Ағылшын тілі 7 – сынып

Тақырыбы: «Sport in Britain»

Алматы облысы, Сарқан ауданы, Бақалы ауылы,

К.Қазыбаев атындағы орта мектебінің ағылшын

тілі пәнінің мұғалімі Н.М. Нашенова

Оң жақ бағандағы тапсырмаларды құрастырушы мұғалімдердің есіне:

I кезең. Төмендегі «Көпір» тапсырмаларын оқушылар үйде орындап, бүгінгі сабаққа дайындалып келеді. Мұғалім алғашқы 5-7 минутта: а) ұйымдастыру сәтін; б) алдыңғы тақырыптың III кезеңінің үш деңгейлік тапсырмаларын үйде аяқтап келу дәрежесін тексергеннен кейін в) «Көпір» тапсырмаларын тексереді.

«Көпір»

Тапсырмалары өткен тақырыптар бойынша жаңа сабақты меңгеруге негіз болатын қайталау тапсырмалары

1.Do you go in for sports?

A: Yes, I do. I go in for sports.

2.Are winter sports popular in your country?

A: Yes, winter sports are popular my country.

3.Whiсh winter sports do you like watching on TV?

A: I like watching ice hockey, figure skating on TV.

4.What kind of Kazakh national games do you know?

A: We know the following Kazakh national games. They are audaryspak, kyz kuu, kokpar.

II кезең(топтық жұмыс) жаңа сабақтытоптық жұмыс барысында оқушылардың өз бетімен меңгеруіне жағдай жасау: а) оқушылар төмендегі «Білу», «Түсіну», «Талдау», «Жинақтау» тәсілдеріне сәйкес тапсырмаларын өздері толтырады (10 минут);ә) жауаптарын мұғаліммен бірге талдайды (10 минут). Нәтижесі ауызша марапатталады.

1 қадам Теориясы: «Білу»

(тақырып мазмұны бойынша кім?не?қандай?қалай? нені?қашан?не істеді сияқты сұрақтарға жауап беретін толық ақпарат іріктелінуі керек)

Put necessary words

Балалар, бос орындарға қажетті сөзді жазыңдар.

 1. Skiing is not very popular in Britain. (Where?)

 2. Many people play rugby. (не істеді?)

 3. Cricket is a typically British sport which foreigners have difficulty in understanding. (не?)

 4. Many people think it is a slow and boring game. (қандай?)

 5. Netball is similar to basketball. (қандай?)

 6. Rugby football is played with an oval ball which may be carried. (қандай?)

2қадам Теориясы: «Түсіну»

(неге? неліктен?себебі?не үшін?сұрақтары оқушының жоғарыда берген жауаптарына оларды тереңдету үшін қойылады)


Give the reason


1.Why is skiing not very popular in Britain?

A: Because there are not many mountains in Britain.

2.Why are basketball and volleyball not very popular in Britain?

A: Because many people play rugby.

3.Why is squash a form of tennis?

A: Because there are 2 players and they use rackets similar to tennis.

4.Why is netball similar to basketball?

A: Because sportsmen throw the ball through a net.3қадам Теориясы: «Талдау»

(1.Салыстыр, 2.Айырмашылығы неде? 3.Ұқсастығы неде? 4.Тақырыптың басты идеясын жаз деген тапсырмалар болу керек. Немесе 1-3 тапсырмаларды Венн диаграммасы арқылы қамтуға болады.)

Fill the diagram of Venn


Sport in Britain Both Sport in Kazakhstan

Both countries are popular with summer sports .

In both countries people do sports.

The Kazakh national

games are:

kazakhsha kures,

audaryspak and

kokpar.

The typically British sports are: cricket, rugby and squash.
4қадам Теориясы: «Жинақтау»(Қорытынды шығар, анықтама бер, мазмұнды жүйеле, кестені, тірек сызбаны, сөзжұмбақты толтыр немесе өзің құрастыр тағы с.с. басқа түрдегі тапсырмалар оқушының жоғарыдағы «тақырыптың басты идеясына»жазған жауабына қойылады)
40 % of the populationregularly play a sport.

There are many differences between sport in Britain and in other countries.

The Government pays more attention to the sport.


Britain is famous as a country where sport is good developed.


Sport in BritainОқулықпен жұмыс (5 минут): төмендегі «Қолдану» және оқушының тақырып мазмұнына «Баға беруі» тәсілдеріне сәйкес, яғни рефлексия жасауға, эссе жазуға арналған, практика жүзінде бекіту тапсырмалары орындалады. Нәтижесі ауызшамарапатталады.


5қадам Практикасы: «Қолдану» (оқулықпен жұмыс жүргізу барысында тек қарапайым тапсырмалармен бекіту жүргізіледі. Дайын формулалар арқылы есептер шығару орындалады)

6қадам Практикасы: «Баға беру»(Сен қалай ойлайсың?не істер едің? деген тапсырмалар оқушыға жоғарыда алған білімін (теория бойынша) және біліктілігін (практикасы бойынша) өмірдегі жағдаяттарды шешуге бағытталып қойылады)

How do you think?


1.How do you think do the girls play rugby?

A.No. The girls don’t play rugby.


2.How do you think are squash, cricket and netball played in

Kazakhstan?

A. Perhaps, they will play these sports.III кезең(кері байланыс – бағалау кезеңі): Жеке жұмыс. Жоғарыда меңгерген мазмұнды үш деңгейге іріктеп (әр деңгейдің білімділік, біліктілік, яғни құзыреттілік деңгейін анықтайтын тапсырмалар) оларды біртіндеп орындату арқылы балл жинату барысында оқушының құзіреттілік деңгейін анықтап, әділ бағалау жүзеге асырылады. Бұл тапсырмаларды оқушылар сабақтың соңына дейін қалған 15 минуттың 12 минутында орындайды + 3 минут қорытынды жасалады. Қалған тапсырмаларды үйде аяқтап келеді.Қорытынды балл саны дәстүрлі бағаға айналдырылып, келесі сабақтың басында сынып журналына қойылады, мониторингке тіркеледі.

I деңгей(5 балл)

Теориясы: «Білу»

(тақырып мазмұны бойынша кім?не?қандай?қалай? нені?қашан?не істеді сияқты сұрақтарға жауап беретін толық ақпарат іріктелінуі керек)

Fill the words

1.Skiing is not very popular in Britain.

2.Many people play rugby.

3.Cricket is typically British sport which foreigners have difficulty in understanding.

4.Cricket is a slow and boring game.

5.Netball is similar to basketball.

6.Rugby football is played with an oval ball.

Практикасы: «Қолдану»

(II кезеңдегіге қарапайым тапсырмалар үлгісіндегі тапсырмалар)


Word dictation

Cricket is a slow and boring game. There are 2 teams of 11 players. Matches last from 1 to 5 days. Squash is a form of tennis. Players use rackets and a small, black rubber ball.

IIдеңгей (5 балл + 4 балл = 9 балл)

Теориясы: «Түсіну»

(неге? неліктен?себебі?не үшін?сұрақтары оқушының жоғарыда берген жауаптарына оларды тереңдету үшін қойылады)

Give the reason

1.Why do many people think that cricket is a slow and boring sport?

A: It can be exciting and rather dangerous.

2.Why is sport in British schools compulsory?

A: Because sport builds character, then it makes them strong, fast and patient.

3.Why is cricket played only in summer?

A: Because British people think that summer without cricket isn’t

summer.


Теориясы: «Талдау»

(1.Салыстыр, 2.Айырмашылығы неде? 3.Ұқсастығы неде? 4.Тақырыптың басты идеясын жаз деген тапсырмалар болу керек. Немесе 1-3 тапсырмаларды Венн диаграммасы арқылы қамтуға болады.)


Кестедегі бос орынға тиісті сөздерді жаз:Sport in Great Britain

Sport in KazakhstanDifference
SimilarityПрактикасы: «Қолдану»

(II кезеңдегіге қарапайым тапсырмалар үлгісіндегі тапсырмалар)

Give your right answer

1.How many players are there in a football team?

А)13 b) 11 c) 9

2.It’s a form of tennis, very fast and tiring sport.

А)cricket b) squash c) rugby

3.Which sport is not very popular in Britain?

А)tennis b) skiing c) netball

4.A net is…

А)food b) game c) equipment

IIIдеңгей ( 9 балл + 3 балл = 12 балл)

Теориясы: «Жинақтау»

(Қорытынды шығаруға бағытталған: мазмұнды жүйеле, анықтама бер, кесте, сызба, ребус шеш. Деген сөздер тапсырма шартында болуы керек)

Solve the crossword

1.It is a form of tennis

2.The Kazakh national game

3.The kind of ball

4.Typically British sport

5.«Команда» in EnglishS

Q

U

A

S

H

K

O

K

P

A

RO

V

A

LC

R

I

C

K

E

T


T

E

A

M


Практикасы: «Баға беру»(Сен қалай ойлайсың?не істер едің? сияқты тапсырмалар өмірдегі жағдаяттарды шешуге бағытталып қойылады)

Find the reason

 1. How do you think play girls rugby?

A: No. The girls don’t play rugby.

 1. How do you think will people in Kazakhstan play squash, cricket and netball?

A: Perhaps, they will play these sports.

K. Kazybaev secondary school with pre- school mini centre

7th form

N.M.Nashenova

(УӘЖ технологиясы бойынша құрылған сабақ жоспары)


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Конспект урока английского языка "Sport in Britain"

Автор: Нашенова Назгуль Мухажановна

Дата: 27.02.2015

Номер свидетельства: 179485

Похожие файлы

object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(115) "Разработка урока английского языка в 8 классе  по теме «Mass-Media» "
  ["seo_title"] => string(70) "razrabotka-uroka-anghliiskogho-iazyka-v-8-klassie-po-tiemie-mass-media"
  ["file_id"] => string(6) "155945"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421339672"
 }
}
object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(128) "Конспект и презентация к уроку английского языка по теме: "Sport! Sport! Sport!""
  ["seo_title"] => string(84) "konspiekt-i-priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-po-tiemie-sport-sport-sport"
  ["file_id"] => string(6) "268106"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1450545167"
 }
}
object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(99) "Разработка открытого урока в 7 классе "Хорошие манеры" "
  ["seo_title"] => string(58) "razrabotka-otkrytogho-uroka-v-7-klassie-khoroshiie-maniery"
  ["file_id"] => string(6) "133148"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1416474546"
 }
}
object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "Конспект урока Popular kinds of sport in Great Britain"
  ["seo_title"] => string(55) "konspiekt_uroka_popular_kinds_of_sport_in_great_britain"
  ["file_id"] => string(6) "357675"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1478843358"
 }
}
object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(63) "конспект урока  английского языка"
  ["seo_title"] => string(33) "konspiekturokaanghliiskoghoiazyka"
  ["file_id"] => string(6) "318723"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1460644868"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства