kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

С?з тіркесі синтаксисі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы «С?з тіркесі синтаксисі» (?БТ-?а дайынды? саба?ы) Жалпы ма?саты С?з тіркесі синтаксисін, я?ни, с?здерді? байланысу т?сілдері мен т?рлерін ж?не с?з тіркесі білдіретін синтаксистік ?атынас т?рлерін т?сіндіру. Т?рлі тест тапсырмалары мен сызба кестелер, дидактикалы? жатты?улар ар?ылы с?йлеу тілі мен талдау т?ріне жатты?тыру. О?ытуды? на?ты н?тижесі • С?з тіркесі синтаксисін т?сінеді • Та?ырыпты ме?геру барысында бірнеше тест т?рімен ж?мыс жасай алады • Жатты?улар мен тапсырмалар орындау ар?ылы ?р о?ушы ?з ойын жеткізуге м?мкіндік алады. • Шынайы ба?алау н?тижесіне ие болады (бірнеше критерий ар?ылы) Саба?ты? эпиграфы: «Сендерді, е? алдымен, ?алыптас?ан т?л?алар, тамаша к?сіп?ойлар ж?не шынайы патриоттар т?р?ысында к?ремін» Н.?.Назарбаев. Саба?ты? барысы: І.?йымдастыру кезе?і. ? О?ушылармен с?лемдесу, т?гелдеу ? Сынып тазалы?ына м?н беру Саба? кезе?дері М??алім ?рекеті О?ушы ?рекеті Кіріспе б?лім Негізгі б?лім № 1 тест (Бір жауаптан т?ратын тест) № 2 тест (с?йкестендіру тесті) 1.Саба?ты? ма?сатын т?сіндіру. 2.Ба?алау критерийлерімен таныстыру 1.Саба??а назар аудару 2.Саба??а психологиялы? жа?ынан дайындалады 3.Бір-біріне деген жа?сы ?арым-?атынас орнатады Синтаксис – гректі? «??рау, біріктіру, рет» деген ма?ынасында?ы с?з. Синтаксис с?йлемді, оны? ма?ыналары мен т?рлерін, с?йлемні? ?алай ??ралатынын, я?ни с?йлемдегі с?здерді? ?алай грамматикалы? байланыс?а т?сетінін ж?не соны? н?тижесінде с?здерді? бір-бірімен тіркесіп ?олданылуын ?арастырады. Синтаксис С?з тіркесі жай с?йлем ??рмалас с?йлем синтаксисі С?з тіркесі синтаксисі С?здерді? байланысу т?сілдері С?здерді? байланысу т?рлері 1.Септік, жіктік, т?уелдік жал?ау ар?ылы 1. ?иысу 2. Септеулік шылаулар ар?ылы 2. Матасу 3. Орын т?ртібі ар?ылы 3. Ме?геру 4. Интонация ар?ылы 4.?абысу 5.Жанасу С?з тіркесі басы??ы сы?арыны? ?ай с?з табынан болуына байланысты есімді етістікті 1. ?иыса байланысып т?р?ан тіркесті табы?ыз А. * Мен с?йлеймін В. Ауыл?а бару С. Асанны? кітабы Д. Алтын са?ат Е. ?ызы? ??гіме 2. Матаса байланыс?ан тіркесті тап А. Кірпіш ?й В. * Ауылды? ?кімі С. ?аладан келді Д. Таулы жер Е. М?лдір су 3. Ме?геруді табы?ыз А. Жолаушылар келді В. Мектеп ?йі С. * Сыныпта отыр Д. Таулы ?лке Е. ?нді шай 4. ?абыса байланыс?ан тіркесті табы?ыз А. * Алтын с?уле В. Ауыл малы С. Класта отыр Д. Омар с?йледі Е. Шапша? ж?ру 6. Ме?геруді табы?ыз. ?алжырап жеткен кісілер ?ара??ы бара??а кіре сала киімше? бойымен ?исая-?исая кетеді. А.Кісілер ?исая-?исая кетеді В. Киімше? ?исая-?исая кетеді С.* Бара??а кіре сала Д. ?ара??ы бара??а Е. ?алжырап жеткен кісілер 7. Есім с?зден бол?ан баяндауышты табы?ыз А. *Ерді? сыншысы – елі В. Ол кеше келген еді С. Дала тіршілігі енді басталды Д. Ауыл ?лі ояна ?ой?ан жо? Е. Елге келген екен 8. «Кітабы?ызды о?ы?ым келеді» тіркесіндегі басы??ыны ?ай ?атар?а жат?ызамыз А. Ыры?сыз етіс В. Есімше С. Т?йы? етістік Д.* ?алау райлы етістік Е. К?семше 9. Сан есімні? с?йлемдегі ?ызметін табы?ыз Отызы?да орда б?збаса?, ?ыр?ы?да ?ыр аспассы? А. Бастауыш В. Баяндауыш С. Аны?тауыш Д. *Пысы?тауыш Е. Толы?тауыш 10. ?йірлі аны?тауышты табы?ыз А. Д?ниені? е? ?иыны – ?олы тарлы? В. * Талабы бар жігіт жерде ?алмайды С. Жалбыра?ан б?та?ы жерге тиеді Д. ?ыс?а жіп – к?рмеуге келмес Е. Біз ?ала ма?ынан келдік Берілген 10 тестке жазбаша жауап береді ?зара д?рыс жауабын м??алімні? к?мегімен тексереді 9-10 с?ра? д?рыс – «5» 7-8 с?ра? д?рыс – «4» 5-6 с?ра? д?рыс – «3» 1-5 с?ра? д?рыс – «2» 1 А?ын ?ле?дері 1 Етістікті тіркес 2 Мейрам ?лдекімге телефон ар?ылы ?мір етті 2 Интонация ар?ылы байланыс?ан с?з тіркесі 3 Даланы е?бек тол?ыны басты 3 Жанасу 4 Сыныпта жиырма бес о?ушы о?иды 4 Мекен пысы?тауыш 5 ?ре? ж?рді 5 Матасу 6 Жаз?ы кеш 6 Септеулік шылау ар?ылы байланыс?ан 7 Немереге айту 7 ?абысу 8 Б?л – менімен ауылдас жігіт 8 Тура толы?тауыш ?атыс?ан с?йлем 9 Біз автобуспен ?уежай?а беттедік 9 К?рделі аны?тауыш ?атыс?ан с?йлем 10 ?йге барды 10 Толы?тауышты? ?атынас Берілген кестедегі мысалдар ар?ылы ?ажетті аны?таманы тауып, н?мірлеп белгілеу 1-5 2-6 3-8 4-9 5-3 6-7 7-10 8-2 9-4 10-1 Толы?тыруды ?ажет ететін м?тін «Попс формуласы» ?дісі (Жеке ж?мыс) Туып-?скен жерді? суы – бал, топыра?ы – ма?пал, а?ашы – алтын, г?лі – гау?ар. Ол жерден ?ол ?зіп алыс?а кетсе? де, оны ешкімге ?имайсы?, ата-ана?ды са?ын?андай а?сап, еле?дейсі?. Оны? бір жері ?ирап, б?зылып ?алса, жаны? ашиды, ?иналады. К?п жылдан кейін Ша?аны к?ргенде, ма?ан сондай сезім пайда болды. Бара-бара ескірген б?рын?ыны? б?рі б?лдыр са?ым?а, ал жа?алы?тар жайса? ?мір к?рінісіне айналады екен. Б?л да – ескілік пен жа?алы? к?ресіні? елеусіз ?ана к?ресі. О?ан да к?з ?йренеді, жа?алы? ілгері ая? баса береді, ескірген к?лт?бе, ескілікті? ку?сіндей ?амалдар біртіндеп жермен-жексен болады екен. Сондайды к?рдік. Б?рібір ту?ан жер – ал?аш к?зі?ді аш?ан жары? д?ние?, кіндігі? кесілген жер, ес кіріп тайра?дап ?скен жер – сен ?шін мейірімді ананы? ысты? ??ша?ы сия?ты. Мені? ?ке-шешемнен ?ал?ан жерім, бау-шарба?ым, ?й-тамдарым бостан-бос?а ?ирап, жермен-жексен боп кетпей, а?аш, ?стын, ?ада, терезе, кесек, ?ыш сия?тылары біреулерді? керегіне жара?ан болса, мен ?шін ол да ?уаныш. М. Бала?аев 1.О?ушы?а м?тінні? кейбір с?здері алынып, к?п н?ктемен беріледі. О?ушы с?з байлы?ы мен тіл байлы?ын ?олдана отырып, м?т?нге толы?тыру енгізеді 2.Берілген м?тінді формула бойынша талдайды «Мені? ойымша, ...... «Себебі...... «Мен м?ны келесі мысалдармен д?лелдей аламын...... «Осылар?а с?йене отырып, мен мынадай ?орытынды?а келдім........ Постермен ж?мыс (Ж?пты? ж?мыс) Жо?арыда к?рсетілген м?тінді о?ушы?а ?сына отырып, с?з тіркестерін табу ж?не постермен ?ор?ау ж?мысын тапсырады 1.Та?ырып?а с?йкес м?тін ішінен с?з тіркестерін тауып, т?сіндіреді 2.Шы?армашылы? ?иялын ?а?аз бетіне т?сіріп ?ор?айды Де?гейлік тапсырма 1-де?гей 1. С?здік ??рам ж?не с?здік ?ор. Термин с?здер 2. Т?л с?з бен т?леу с?з 3. ?ас?ыр м?ны? ай?айын естімейтін бол?ан со?, Иса бас?а бір т?сілге к?шті (С?йлемге синтаксистік талдау) 2-де?гей 1. С?з тіркесі мен к?рделі с?зді? айырмашылы?ы 2. С?йлем т?рлеріне то?тал 3. Ол ?ансыра?ан ая?ын ?айта-?айта сипай берді. (С?йлемге морфологиялы? талдау) 3-де?гей 1. Сын есім с?з табыны? аны?тамасы, т?рленуі, т?рі 2. Келе жатыр, асыл с?з, Екібаст?з, ата-ана. ?айсысы с?з тіркесі, ?айсысы к?рделі с?з 3. «??былыс» фонетикалы? талдау ?ш де?гейлі о?ушы берілген с?ра??а жауап беріп, талдау ж?мысын ж?ргізеді Саба?ты бекіту Тізбектелген тест 1. «Синтаксис» - ?андай термин? 2. Синтаксис нешеге б?лінеді? 3. С?здерді? байланысу т?сілдері нешеу? 4. С?здерді? байланысу т?рлері нешеу? 5. С?з тіркесі басы??ы сы?арыны? ?ай с?з табынан болуына байланысты ?алай б?лінеді? Та?ырып аясында атал?ан с?ра?тар?а о?ушы жауап береді Рефлексия. Смайликтерге ?з к??іл-к?йлерін білдіріп, стикер жапсырады. Саба?ты ба?алау. Ба?алау критерийлері: О?ушыны? аты-ж?ні Бір жауаптан т?ратын тест С?йкестендіру тесті Толы?тыруды ?ажет ететін м?тін Постермен ж?мыс, мысал теру Де?гейлік тапсырма ?орытынды ?орытынды. (11-сынып ?шін «маманды? та?дау» ?зекті та?ырыбыны? аясында Ж.Аймауытовты? пікірімен саба?ты ая?тау) “Маманды?ты? жаманы жо?. Біра? м?ны? кез-келгеніне икемділік керек. Б?л - жай к?нелту, тама? асырауды? ?ана жолы емес, ?лкен ?нерді, зор шеберлікті ?ажет ететін н?рсе. Кімде-кім ?зіне біткен ы??айына ?арай ?з жолымен ?ызмет етсе, ?з басына да, ?леуметке де ?лкен пайда ?келмек”
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«ҰБТ-ға дайындық сабағы Сөз тіркесі синтаксисі»

Әубәкірова Ләззат Сержанқызы

Қызылорда облысы Қызылорда қаласы

4 облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі


Пән мұғалімі: Әубәкірова Ләззат

Күні: 27.10.14

Сыныбы: 11 «а»

Пәні: қазақ тілі

Сабақтың тақырыбы

«Сөз тіркесі синтаксисі» (ҰБТ-ға дайындық сабағы)


Жалпы мақсаты

Сөз тіркесі синтаксисін, яғни, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлерін және сөз тіркесі білдіретін синтаксистік қатынас түрлерін түсіндіру. Түрлі тест тапсырмалары мен сызба кестелер, дидактикалық жаттығулар арқылы сөйлеу тілі мен талдау түріне жаттықтыру.

Оқытудың нақты нәтижесі

 • Сөз тіркесі синтаксисін түсінеді

 • Тақырыпты меңгеру барысында бірнеше тест түрімен жұмыс жасай алады

 • Жаттығулар мен тапсырмалар орындау арқылы әр оқушы өз ойын жеткізуге мүмкіндік алады.

 • Шынайы бағалау нәтижесіне ие болады (бірнеше критерий арқылы)


Сабақтың эпиграфы:

«Сендерді, ең алдымен, қалыптасқан тұлғалар,

тамаша кәсіпқойлар және

шынайы патриоттар тұрғысында көремін»

Н.Ә.Назарбаев.

Сабақтың барысы:

І.Ұйымдастыру кезеңі.

 • Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу

 • Сынып тазалығына мән беру

Сабақ кезеңдері

Мұғалім әрекеті

Оқушы әрекеті

Кіріспе бөлім
Негізгі бөлім


1 тест (Бір жауаптан тұратын тест)
2 тест

(сәйкестендіру тесті)

1.Сабақтың мақсатын түсіндіру.

2.Бағалау критерийлерімен таныстыру

1.Сабаққа назар аудару

2.Сабаққа психологиялық жағынан дайындалады

3.Бір-біріне деген жақсы қарым-қатынас орнатады


Синтаксис – гректің «құрау, біріктіру, рет» деген мағынасындағы сөз. Синтаксис сөйлемді, оның мағыналары мен түрлерін, сөйлемнің қалай құралатынын, яғни сөйлемдегі сөздердің қалай грамматикалық байланысқа түсетінін және соның нәтижесінде сөздердің бір-бірімен тіркесіп қолданылуын қарастырады.

СинтаксисСөз тіркесі жай сөйлем құрмалас сөйлем синтаксисіСөз тіркесі синтаксисі

Сөздердің байланысу тәсілдері Сөздердің байланысу түрлері

1.Септік, жіктік, тәуелдік жалғау арқылы 1. Қиысу

2. Септеулік шылаулар арқылы 2. Матасу

3. Орын тәртібі арқылы 3. Меңгеру

4. Интонация арқылы 4.Қабысу

5.Жанасу


Сөз тіркесі басыңқы сыңарының қай сөз табынан болуына байланысты

есімді етістікті


1. Қиыса байланысып тұрған тіркесті табыңыз

А. * Мен сөйлеймін

В. Ауылға бару

С. Асанның кітабы

Д. Алтын сағат

Е. Қызық әңгіме

2. Матаса байланысқан тіркесті тап

А. Кірпіш үй

В. * Ауылдың әкімі

С. Қаладан келді

Д. Таулы жер

Е. Мөлдір су

3. Меңгеруді табыңыз

А. Жолаушылар келді

В. Мектеп үйі

С. * Сыныпта отыр

Д. Таулы өлке

Е. Үнді шай

4. Қабыса байланысқан тіркесті табыңыз

А. * Алтын сәуле

В. Ауыл малы

С. Класта отыр

Д. Омар сөйледі

Е. Шапшаң жүру

6. Меңгеруді табыңыз. Қалжырап жеткен кісілер қараңғы бараққа кіре сала киімшең бойымен қисая-қисая кетеді.

А.Кісілер қисая-қисая кетеді

В. Киімшең қисая-қисая кетеді

С.* Бараққа кіре сала

Д. Қараңғы бараққа

Е. Қалжырап жеткен кісілер

7. Есім сөзден болған баяндауышты табыңыз

А. *Ердің сыншысы – елі

В. Ол кеше келген еді

С. Дала тіршілігі енді басталды

Д. Ауыл әлі ояна қойған жоқ

Е. Елге келген екен

8. «Кітабыңызды оқығым келеді» тіркесіндегі басыңқыны қай қатарға жатқызамыз

А. Ырықсыз етіс

В. Есімше

С. Тұйық етістік

Д.* Қалау райлы етістік

Е. Көсемше

9. Сан есімнің сөйлемдегі қызметін табыңыз

Отызыңда орда бұзбасаң, қырқыңда қыр аспассың

А. Бастауыш

В. Баяндауыш

С. Анықтауыш

Д. *Пысықтауыш

Е. Толықтауыш

10. Үйірлі анықтауышты табыңыз

А. Дүниенің ең қиыны – қолы тарлық

В. * Талабы бар жігіт жерде қалмайды

С. Жалбыраған бұтағы жерге тиеді

Д. Қысқа жіп – күрмеуге келмес

Е. Біз қала маңынан келдік


Берілген 10 тестке жазбаша жауап береді

Өзара дұрыс жауабын мұғалімнің көмегімен тексереді

9-10 сұрақ дұрыс – «5»

7-8 сұрақ дұрыс – «4»

5-6 сұрақ дұрыс – «3»

1-5 сұрақ дұрыс – «2»

1

Ақын өлеңдері

1

Етістікті тіркес

2

Мейрам әлдекімге телефон арқылы әмір етті

2

Интонация арқылы байланысқан сөз тіркесі

3

Даланы еңбек толқыны басты

3

Жанасу

4

Сыныпта жиырма бес оқушы оқиды

4

Мекен пысықтауыш

5

Әрең жүрді

5

Матасу

6

Жазғы кеш

6

Септеулік шылау арқылы байланысқан

7

Немереге айту

7

Қабысу

8

Бұл – менімен ауылдас жігіт

8

Тура толықтауыш қатысқан сөйлем

9

Біз автобуспен әуежайға беттедік

9

Күрделі анықтауыш қатысқан сөйлем

10

Үйге барды

10

Толықтауыштық қатынасБерілген кестедегі мысалдар арқылы қажетті анықтаманы тауып, нөмірлеп белгілеу

1-5

2-6

3-8

4-9

5-3

6-7

7-10

8-2

9-4

10-1


Толықтыруды қажет ететін мәтін
«Попс формуласы» әдісі

(Жеке жұмыс)

Туып-өскен жердің суы – бал, топырағы – мақпал, ағашы – алтын, гүлі – гауһар. Ол жерден қол үзіп алысқа кетсең де, оны ешкімге қимайсың, ата-анаңды сағынғандай аңсап, елеңдейсің. Оның бір жері қирап, бұзылып қалса, жаның ашиды, қиналады.

Көп жылдан кейін Шағаны көргенде, маған сондай сезім пайда болды. Бара-бара ескірген бұрынғының бәрі бұлдыр сағымға, ал жаңалықтар жайсаң өмір көрінісіне айналады екен. Бұл да – ескілік пен жаңалық күресінің елеусіз ғана күресі. Оған да көз үйренеді, жаңалық ілгері аяқ баса береді, ескірген күлтөбе, ескіліктің куәсіндей қамалдар біртіндеп жермен-жексен болады екен. Сондайды көрдік. Бәрібір туған жер – алғаш көзіңді ашқан жарық дүниең, кіндігің кесілген жер, ес кіріп тайраңдап өскен жер – сен үшін мейірімді ананың ыстық құшағы сияқты.

Менің әке-шешемнен қалған жерім, бау-шарбағым, үй-тамдарым бостан-босқа қирап, жермен-жексен боп кетпей, ағаш, ұстын, қада, терезе, кесек, қыш сияқтылары біреулердің керегіне жараған болса, мен үшін ол да қуаныш.

М. Балақаев

1.Оқушыға мәтіннің кейбір сөздері алынып, көп нүктемен беріледі. Оқушы сөз байлығы мен тіл байлығын қолдана отырып, мәтәнге толықтыру енгізеді

2.Берілген мәтінді формула бойынша талдайды

«Менің ойымша, ......


«Себебі......


«Мен мұны келесі мысалдармен дәлелдей аламын......


«Осыларға сүйене отырып, мен мынадай қорытындыға келдім........


Постермен жұмыс

(Жұптық жұмыс)


Жоғарыда көрсетілген мәтінді оқушыға ұсына отырып, сөз тіркестерін табу және постермен қорғау жұмысын тапсырады

1.Тақырыпқа сәйкес мәтін ішінен сөз тіркестерін тауып, түсіндіреді

2.Шығармашылық қиялын қағаз бетіне түсіріп қорғайды

Деңгейлік тапсырма

1-деңгей

 1. Сөздік құрам және сөздік қор. Термин сөздер

 2. Төл сөз бен төлеу сөз

 3. Қасқыр мұның айғайын естімейтін болған соң, Иса басқа бір тәсілге көшті (Сөйлемге синтаксистік талдау)

2-деңгей

 1. Сөз тіркесі мен күрделі сөздің айырмашылығы

 2. Сөйлем түрлеріне тоқтал

 3. Ол қансыраған аяғын қайта-қайта сипай берді. (Сөйлемге морфологиялық талдау)

3-деңгей

 1. Сын есім сөз табының анықтамасы, түрленуі, түрі

 2. Келе жатыр, асыл сөз, Екібастұз, ата-ана. Қайсысы сөз тіркесі, қайсысы күрделі сөз

 3. «Құбылыс» фонетикалық талдау


Үш деңгейлі оқушы берілген сұраққа жауап беріп, талдау жұмысын жүргізеді
Сабақты бекіту

Тізбектелген тест

 1. «Синтаксис» - қандай термин?

 2. Синтаксис нешеге бөлінеді?

 3. Сөздердің байланысу тәсілдері нешеу?

 4. Сөздердің байланысу түрлері нешеу?

 5. Сөз тіркесі басыңқы сыңарының қай сөз табынан болуына байланысты қалай бөлінеді?


Тақырып аясында аталған сұрақтарға оқушы жауап береді


Рефлексия. Смайликтерге өз көңіл-күйлерін білдіріп, стикер жапсырады.


Сабақты бағалау. Бағалау критерийлері:

Оқушының аты-жөні

Бір жауаптан тұратын тест

Сәйкестендіру тесті

Толықтыруды қажет ететін мәтін


Постермен жұмыс, мысал теру


Деңгейлік тапсырма

қорытынды


Қорытынды. (11-сынып үшін «мамандық таңдау» өзекті тақырыбының аясында Ж.Аймауытовтың пікірімен сабақты аяқтау) “Мамандықтың жаманы жоқ. Бірақ мұның кез-келгеніне икемділік керек. Бұл - жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Кімде-кім өзіне біткен ыңғайына қарай өз жолымен қызмет етсе, өз басына да, әлеуметке де үлкен пайда әкелмек”
Просмотр содержимого презентации
«сөз тіркесі синтаксисі»

Ұлттық бірыңғай тестке дайындық сабағы

Ұлттық бірыңғай тестке

дайындық сабағы

Қазанның жиырма жетісі Сөз тіркесі синтаксисі

Қазанның жиырма жетісі

Сөз тіркесі синтаксисі

Сабақтың мақсаты Сөз тіркесі синтаксисін, яғни, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлерін және сөз тіркесі білдіретін синтаксистік қатынас түрлерін түсіндіру. Түрлі тест тапсырмалары мен сызба кестелер, дидактикалық жаттығулар арқылы сөйлеу тілі мен талдау түріне жаттықтыру.

Сабақтың мақсаты

Сөз тіркесі синтаксисін, яғни, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлерін және сөз тіркесі білдіретін синтаксистік қатынас түрлерін түсіндіру. Түрлі тест тапсырмалары мен сызба кестелер, дидактикалық жаттығулар арқылы сөйлеу тілі мен талдау түріне жаттықтыру.

Күтілетін нәтиже

Күтілетін нәтиже

 • Сөз тіркесі синтаксисін түсінеді
 • Тақырыпты меңгеру барысында бірнеше тест түрімен жұмыс жасай алады
 • Жаттығулар мен тапсырмалар орындау арқылы әр оқушы өз ойын жеткізуге мүмкіндік алады.
 • Шынайы бағалау нәтижесіне ие болады (бірнеше критерий арқылы)
Сендерді, ең алдымен, қалыптасқан тұлғалар, тамаша кәсіпқойлар тұрғысында көремін Н.Ә. Назарбаев

Сендерді, ең алдымен,

қалыптасқан тұлғалар,

тамаша кәсіпқойлар

тұрғысында көремін

Н.Ә. Назарбаев

Синтаксис Сөз тіркесі синтаксисі Құрмалас сөйлем синтаксисі Жай сөйлем синтаксисі

Синтаксис

Сөз тіркесі

синтаксисі

Құрмалас сөйлем

синтаксисі

Жай сөйлем

синтаксисі

Сөз тіркесі синтаксисі Сөздердің байланысу тәсілдері Сөздердің байланысу түрлері Сөз тіркесі басыңқы сыңарының қай сөз табынан болуына байланысты Етістікті Есімді

Сөз тіркесі синтаксисі

Сөздердің байланысу тәсілдері

Сөздердің байланысу түрлері

Сөз тіркесі басыңқы сыңарының

қай сөз табынан болуына байланысты

Етістікті

Есімді

Ашық тесттің бағалануы 9-10 сұрақ дұрыс – «5» 7-8 сұрақ дұрыс – «4» 5-6 сұрақ дұрыс – «3» 1-5 сұрақ – «2»

Ашық тесттің бағалануы

9-10 сұрақ дұрыс – «5»

7-8 сұрақ дұрыс – «4»

5-6 сұрақ дұрыс – «3»

1-5 сұрақ – «2»

Сәйкестендіру тестінің жауабы 1-5 2-6 3-8 4-9 5-3 6-7 7-10 8-2 9-4 10-1

Сәйкестендіру тестінің жауабы

1-5

2-6

3-8

4-9

5-3

6-7

7-10

8-2

9-4

10-1

Туып-өскен жердің суы – бал, топырағы – мақпал, ағашы – алтын, гүлі – гауһар. Ол жерден қол үзіп алысқа кетсең де, оны ешкімге қимайсың, ата-анаңды сағынғандай аңсап, елеңдейсің. Оның бір жері қирап, бұзылып қалса, жаның ашиды, қиналады. Көп жылдан кейін Шағаны көргенде, маған сондай сезім пайда болды. Бара-бара ескірген бұрынғының бәрі бұлдыр сағымға, ал жаңалықтар жайсаң өмір көрінісіне айналады екен. Бұл да – ескілік пен жаңалық күресінің елеусіз ғана күресі. Оған да көз үйренеді, жаңалық ілгері аяқ баса береді, ескірген күлтөбе, ескіліктің куәсіндей қамалдар біртіндеп жермен-жексен болады екен. Сондайды көрдік. Бәрібір туған жер – алғаш көзіңді ашқан жарық дүниең, кіндігің кесілген жер, ес кіріп тайраңдап өскен жер – сен үшін мейірімді ананың ыстық құшағы сияқты. Менің әке-шешемнен қалған жерім, бау-шарбағым, үй-тамдарым бостан-босқа қирап, жермен-жексен боп кетпей, ағаш, ұстын, қада, терезе, кесек, қыш сияқтылары біреулердің керегіне жараған болса, мен үшін ол да қуаныш. М. Балақаев

Туып-өскен жердің суы – бал, топырағы – мақпал, ағашы – алтын, гүлі – гауһар. Ол жерден қол үзіп алысқа кетсең де, оны ешкімге қимайсың, ата-анаңды сағынғандай аңсап, елеңдейсің. Оның бір жері қирап, бұзылып қалса, жаның ашиды, қиналады.

Көп жылдан кейін Шағаны көргенде, маған сондай сезім пайда болды. Бара-бара ескірген бұрынғының бәрі бұлдыр сағымға, ал жаңалықтар жайсаң өмір көрінісіне айналады екен. Бұл да – ескілік пен жаңалық күресінің елеусіз ғана күресі. Оған да көз үйренеді, жаңалық ілгері аяқ баса береді, ескірген күлтөбе, ескіліктің куәсіндей қамалдар біртіндеп жермен-жексен болады екен. Сондайды көрдік. Бәрібір туған жер – алғаш көзіңді ашқан жарық дүниең, кіндігің кесілген жер, ес кіріп тайраңдап өскен жер – сен үшін мейірімді ананың ыстық құшағы сияқты.

Менің әке-шешемнен қалған жерім, бау-шарбағым, үй-тамдарым бостан-босқа қирап, жермен-жексен боп кетпей, ағаш, ұстын, қада, терезе, кесек, қыш сияқтылары біреулердің керегіне жараған болса, мен үшін ол да қуаныш.

М. Балақаев

«Попс формуласы» әдісі «Менің ойымша, ......   «Себебі, ......   «Мен мұны келесі мысалдармен дәлелдей аламын......   «Осыларға сүйене отырып, мен мынадай қорытындыға келдім........

«Попс формуласы» әдісі

«Менің ойымша, ......

 

«Себебі, ......

 

«Мен мұны келесі мысалдармен дәлелдей аламын......

 

«Осыларға сүйене отырып, мен мынадай қорытындыға келдім........

Тізбектелген тест 1. «Синтаксис» - қандай термин? 2. Синтаксис нешеге бөлінеді? 3. Сөздердің байланысу тәсілдері нешеу? 4. Сөздердің байланысу түрлері нешеу? 5. Сөз тіркесі басыңқы сыңарының қай сөз табынан болуына байланысты қалай бөлінеді?

Тізбектелген тест

1. «Синтаксис» - қандай термин?

2. Синтаксис нешеге бөлінеді?

3. Сөздердің байланысу тәсілдері нешеу?

4. Сөздердің байланысу түрлері нешеу?

5. Сөз тіркесі басыңқы сыңарының қай сөз табынан болуына байланысты қалай бөлінеді?

Үй тапсырмасы Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» шығармасының өздеріңе ұнаған 5 сөйлемін алып, синтаксистік талдау жасау

Үй тапсырмасы

Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі»

шығармасының өздеріңе ұнаған 5 сөйлемін алып,

синтаксистік талдау жасау

Бағалау

Бағалау

Р\С Оқушының аты-жөні 1 2 Бір жауаптан тұратын тест Жоламан А. 3     Зулхан А. Сәйкестендіру тесті 4 Толықтыруды қажет ететін мәтін     Ибадулла Н. Кеңесбек Н 5         Постермен жұмыс, мысал теру   Нәжен Б.     6 Деңгейлік тапсырма           Ниятуллаев М. 7 қорытынды           8       Нысанбай О.     9   Орынбек М.         Райымбеков Н.           10 Сайлау Ә. 11                   Серікбай М.     12   Таубай М.   13             14     Тыныштықбай А.       Төлеміс С.     15           Файзулла З. 16                 Хабубуллаева А.       17       Шаймерден П.       18       Қуанышева С.   19           20     Әбдібек Е.   21 Әлиқызы А.             Аяпберген Ұ. 22                 Алимахамад Б.                                                  

Р\С

Оқушының аты-жөні

1

2

Бір жауаптан тұратын тест

Жоламан А.

3

 

 

Зулхан А.

Сәйкестендіру тесті

4

Толықтыруды қажет ететін мәтін

 

 

Ибадулла Н.

Кеңесбек Н

5

 

 

 

 

Постермен жұмыс, мысал теру

 

Нәжен Б.

 

 

6

Деңгейлік тапсырма

 

 

 

 

 

Ниятуллаев М.

7

қорытынды

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Нысанбай О.

 

 

9

 

Орынбек М.

 

 

 

 

Райымбеков Н.

 

 

 

 

 

10

Сайлау Ә.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серікбай М.

 

 

12

 

Таубай М.

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Тыныштықбай А.

 

 

 

Төлеміс С.

 

 

15

 

 

 

 

 

Файзулла З.

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабубуллаева А.

 

 

 

17

 

 

 

Шаймерден П.

 

 

 

18

 

 

 

Қуанышева С.

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

Әбдібек Е.

 

21

Әлиқызы А.

 

 

 

 

 

 

Аяпберген Ұ.

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Алимахамад Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Мамандықтың жаманы жоқ. Бірақ мұның кез-келгеніне икемділік керек. Бұл - жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Кімде-кім өзіне біткен ыңғайына қарай өз жолымен қызмет етсе, өз басына да, әлеуметке де үлкен пайда әкелмек”  Ж. Аймауытов

Мамандықтың жаманы жоқ. Бірақ мұның кез-келгеніне икемділік керек. Бұл - жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Кімде-кім өзіне біткен ыңғайына қарай өз жолымен қызмет етсе, өз басына да, әлеуметке де үлкен пайда әкелмек”

Ж. Аймауытов


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
С?з тіркесі синтаксисі

Автор: ?уб?кірова Л?ззат Сержан?ызы

Дата: 23.12.2014

Номер свидетельства: 147311

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "С?з тіркесі туралы т?сінік.Синтаксис."
  ["seo_title"] => string(33) "soztirkiesituralytusiniksintaksis"
  ["file_id"] => string(6) "316089"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1460020296"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(67) "Синтаксис. С?з тіркесі туралы т?сінік"
  ["seo_title"] => string(37) "sintaksis-soz-tirkiesi-turaly-tusinik"
  ["file_id"] => string(6) "306814"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1458206961"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(160) "Тақырыбы Синтакистен өткенді қайталау. Повторение по синтаксису. Repetition of the topic “Sintaksis”"
  ["seo_title"] => string(80) "tak_yryby_sintakistien_otkiendi_k_aitalau_povtorieniie_po_sintaksisu_repetition_"
  ["file_id"] => string(6) "451046"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1516349597"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(189) "Пәні Қазақ тілі Тақырыбы Синтакистен өткенді қайталау. Повторение по синтаксису. Repetition of the topic “Sintaksis”"
  ["seo_title"] => string(80) "p_ni_k_azak_tili_tak_yryby_sintakistien_otkiendi_k_aitalau_povtorieniie_po_sinta"
  ["file_id"] => string(6) "452109"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1516771457"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "Сөз тіркесі бойынша өткенді қайталау"
  ["seo_title"] => string(40) "soz_tirkiesi_boiynsha_otkiendi_k_aitalau"
  ["file_id"] => string(6) "366623"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1481045440"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства