kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

План - конспект урока. Тема: "Лиса и барсук".

Нажмите, чтобы узнать подробности

Материал можно использовать на уроках родного языка.

Просмотр содержимого документа
«План - конспект урока. Тема: "Лиса и барсук".»

Кабардино – Балкарский центр дистанционного обученияТЕМА: « ЛИСА И БАРСУК»

( «Бажэмрэ уашхэмрэ»)

Подготовила:

учительница кабардинского языка и литературы

МКОУ «СОШ№31» Кудаева О.А.

Нальчик, 2013

ТЕМЭ: Бажэмрэ уашхэмрэ.

МУРАДЫР: Гъэхуауэ, зэхэщ1эгъуэу къеджэныгъэм зегъэужьын, псалъэ бжыгъэу ящ1эми, ящ1э псалъэхэм я мыхьэнэуэ зыщыгъуазэми хэгъэхъуэн;

таурыхъым хэлъ гъэсэныгъэ щ1агъыбзэр зыхегъэщ1эн, гулъытэ, гууз – лыуз зыхэлъ ц1ыхуу, 1эмалшыуэ, гущ1эгъулыуэ, акъылыф1эу сабийхэр гъэсэн. Къэхъукъащ1эхэм я1э зэпыщ1эныгъэхэм гу лъатэу, къэхъумрэ ар къыщ1эхъум и щхьэусыгъуэмрж зэпалъытэфу егъэсэн;

Псалъэжьхэмк1э, къуажэхьхэмк1э сабийхэм я бзэм зегъэужьын.

УРОКЫМ ЕХЬЭЛ1АПХЪЭХЭР: Таурыхъхэр, псысэхэр зэрыт тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ, «бажэмрэ уашхэмрэ» псысэм теухуа презентациехэр, сабийхэм я лэжьыгъэхэр, ребусхэр, псысэм теухуауэ гъэхьэзыра сурэтхэр.

УРОКЫМ И ЕК1УЭК1ЫК1ЭР

I. Пэублэ псалъэ

1.Еджак1уэхэм сэлам ехын.

2.Ц1ык1ухэр урокым зэрыхуэхьэзырым к1элъыплъын.

II Урок к1уам яджар къэпщытэжын.

1.Псысэм гъэхуауэ ц1ыху т1урыт1урэ къегъэджэн, теплъэгъуэ ягъэхьэзырауэ щытмэ, сабийхэр театр гъэджэгун.

2. Упщ1эхэм жэуап кърегъэтын.

3. Тетрадымк1э лэжьыгъэхэр зэрагъэзэщ1ам зыщыгъэгъуэзэн.

4. Къэрмокъуэ Хьэмид «Чэнджэщ» псысэм хуащ1а сурэтхэмк1э зэпсэлъэныгъэ къызэгъэпэщын.

5. Псалъэжьхэр къазэрыгуры1уэмрэ псысэм хэтхэм ящыщу ахэр зыхужып1э хъунумрэ зэхегъэгъэк1ын. Сатырым тесхэр зочэнджэщри я гупсысэр зым къе1уатэ, гупсысэр нэсу къэ1уэта мыхъуауэ къащыхъум, гупым хэтхэм е адрей гупит1ым ящыщ сабийхэм гупсысэм дыщ1агъу.

-Ц1ыху акъылыншэрэ маф1эншэ жьэгурэ.

- Имы1эф1 щыгугъым и вит1 ф1ок1уэд.

-Лъэщ нэхърэ 1ущ.

- Чэнджащэ щыуэркъым.

- Удым и удыгъэр япэ ирегъэщ.

Хэт мы псалъэжьхэр къэзыгупсысар? (Ижь зэманым къежьауэ зэхуа1уэтэжурэ ди зэманым къэсащ. Къэзыгупсыса ц1ыхум и ц1эр белджылыкъым).

Хэт псысэр къэзыгупсысар? (Къэрмокъуэ Хьэмидщ. Мыр литературнэ псысэщ.)

ЗЫГЪЭПСЭХУГЪУЭ ДАКЪИКЪЭ

Сабийхэм щыту ягъэзащ1э. Усэр жа1эурэ, егъэджак1уэм к1элъыплъурэ зыпащ1ыж.

Дыгъэм и 1эхэр

Дыгъэм и 1эхэр къеший,

Анзор ц1ык1ур къеущий.

Къытоу1уэ и пэм,

Иригъэк1къым и п1эм.

Щрегъэх и джанэр,

Вакъэри ит1анэ.

Ирегъажьэ лъапц1эу,

Псым зыхрегъадзэ.

Нало Заур

III. ТЕМЭЩ1Э ЕТЫН

Хэзышэ псалъэмакъ

1.Къуажэхьхэр къегъэщ1эн, сурэтк1э егъэлъэгъун, абыхэм теухуауэ ящ1эр жегъэ1эн.

- Зи к1эр зылъэфу зи фэр зий (бажэ).

- Пшэрщи и нэк1уит1ыр къолэлэх, 1ук1э кърехьэк1ыр шхын бэлыхь (уашхэ).

2. Бажэмрэ уашхэмрэ теухуауэ зэпсэлъэныгъэ егъэк1уэк1ын е абыхэм я гъащ1эм теухуауэ кино едзыгъуэ сабийхэр егъэплъын.

3. Псысэм езыр езыру еджак1уэхэр къегъэджэн. Псалъэ гуры1уэгъуейхэм я мыхьэнэр зэчэнджэщурэ егъэубзыхун. Псысэ нэщэнэхэр кърегъэ1уэн.

4. Псысэм макък1э удихьэхыу къегъэджэн, шыпсэ нэщэнэу узыхуэзэр сабийхэм къегъэгъуэтын, къегъэджэн.

5. Бажэмрэ уашхэмрэ сабийхэр зрителъхьэр хэтми, щ1рителъхьэр сытми жегъэ1эн.

6. Сыт хуэдэ чэнджэщ ефтыфынт мы псэущхьит1мия? (Т1ури зэрыщхьэхуещэм, дгуэшынщи тшхынщ е зэдэтшхынщ зэрыжамы1эм сабийхэм гу лъегъэтэн).

7. Мы псысэмк1э сыт къэзыгупсысахэм къыджа1эну зыхуейр?

IV. ТЕМЭЩ1ЭР ЕГЪЭБЫДЫЛ1ЭН

1. Бажэмрэ уашхэмрэ ц1ыхухэм я сыт хуэдэ хьэлхэр къагъэлъагъуэми сабийхэм жегъэ1эн.

2. Псысэм псалъэжьхэр къахуегъэхьын.

3. Бажэм къигупсысам щхьэк1э адыгэхэм жа1эр егъэбелджылын.Тетрадым ит упщ1эхэр гупхэм ятегуэшауэ егъэгъэзэщ1эн.

V. УРОКЫМ ЩАДЖАР КЪЫЗЭЩ1ЭКЪУЭЖЫН (Вывод щ1ыжын)

 • Сыт хуэдэу щытын хуейуэ къыпщыхъурэ ныбжьэгъу пэжыр?

 • Уэ апхуэдэу ущыту п1эрэ, зэгупсысыжыт?

 • Сыт уэ уи ныбжьэгъум хуэпщ1эфынур?

 • Сыт щ1эуэ урокым къыщыфщ1ар?

 • Сыт нэхъ фигу ирихьа?

 • Сыт хуэдэ псалъэхэмк1э фи бзэр нэхъ къулей хъуа?

 • Фи лэжьэк1эм теухуауэ: Урокым фызэрыщылэжьам сыт арэзы укъэзымыщ1ар? Сыт фыхунэмысу къэна, ар дауэ вгъэзэк1уэжыну зывгъэхьэзыррэ?

VI. УНЭ ЛЭЖЬЫГЪЭ ЕТЫН

Псысэм удихьэхыу къеджэу зрагъэсэну, я къеджэк1эм елэжьыну, гупу зэгухьэу сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэр къызэрагъэпэщыну.

Псысэм хуэгъэувауэ тетрадым ит лэжьыгъэр унэм щынегъэгъэсыжын.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Русский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
План - конспект урока. Тема: "Лиса и барсук".

Автор: Кудаева Оксана Анатольевна

Дата: 24.12.2016

Номер свидетельства: 372937

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(93) "Конспект урока на тему "Личные окончания глаголов" "
  ["seo_title"] => string(56) "konspiekt-uroka-na-tiemu-lichnyie-okonchaniia-ghlagholov"
  ["file_id"] => string(6) "155632"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421307940"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(171) "“Закрепление пройденного по теме табличное сложение в пределах 20 и нумерации в пределах 100” "
  ["seo_title"] => string(111) "zakrieplieniie-proidiennogho-po-tiemie-tablichnoie-slozhieniie-v-priedielakh-20-i-numieratsii-v-priedielakh-100"
  ["file_id"] => string(6) "162695"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422380796"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства