kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока по башкирскому языку

Нажмите, чтобы узнать подробности

Конспект урока по теме"Сложные слова"

Просмотр содержимого документа
«сложные слова»


Тема ?ушма 31662р


Ма7сат 1. ?ушма 31662р6е8 7ушылып я6ылыу

осра7тарын 7абатлау.

У7ыусылар6ы уйлар4а,фекер итерг2 0йр2те1.

Балалар6а т2би42тк2,тыу4ан я77а 30й01

т2рби2л21.Йы3азландырыуД2рес барышы

Ойоштороу моменты

№аумы3ы4ы6, у7ыусылар.К2йефт2реге6 нисек.

- №аумы,7ояш.

№ауму,ду9ым.

№аумы3ы4ы6,у7ытыусым,

7уна7тарым .

?ояш,4ал2м,

Тыу4ан ер.

Й2н тыныслы4ы бир.

Мин с2л2м2т, мин матур,

Салауат ке1ек батыр.

Яйлап ултырам х26ер,

Д2рес ты8лар4а 26ер.


Ярай,бик я7шы. !6еге6 с2л2м2т,к2йефт2реге6 к1т2ренке бул4ас,д2ресте башлап еб2р2йек.

]екенес,

(У$ыусылар яуабы).

Эйе, бы=а т?рл? с&с&н т?рл?с& яуап бирг&н. Б&хет, ер, уй – фекер кеек яуаптар я#=ыра=ан. Шунда Ер&нс& с&с&н сы=ып, былай тиг&н: «Ва$ыт булыр, с?нки ва$ыттан да омеренд& бары бер м&л ул. Кеше =мере ?с?н ва$ыт сикле ик&н, =ал&м ?с?н ул ик%екендерг&н д& ва$ыт

Бед2 бик к1п я8ы н2м2л2р белеп 0лг2шерг2 тейешбе6.

У7ыусылар,та7та4а 7ара4ы6 2ле.Бында 31662р я6ыл4ан.»й62ге6,хор мен2н у7ып сы4айы7 2ле.


?ул Яулы7


Алма А4ас


Г0л Емеш


Нис2 316 я6ыл4ан бында,у7ыусылар.

« х26ер,2й62ге6,ошо 31662р6е 7улланып я8ы 31662р я3ап 7арайы7.

- ?улъяулы7

-« ни 0с0н ?уляулы7 т1гел. Бер у7ыусы 7а4и62 2йтеп кит2.

Алма4ас

-Ни 0с0н Алмаа4ас тип я6маны7. ?а4и62не а8латыу.

Г0лйемеш.

-У7ыусылар,хата китм2г2нме. Был 316 ысынлап та ошолай я6ыламы. ?а4и62не а8латыу.


- Был 31662р нисек я3алды.

-Был 31662р ике 3166е берг2 7ушып я3алды.

-Д0р09.Был 31662р ике 3166е берг2 7ушыу юлы мен2н я3алдылар.Тим2к,б0г0нг0 д2ресте8 тема3ы нинд2й ик2н.

-Эйе,б0г0н д2рест2 ?ушма 31662р тема3ын 1т2рбе6.

Х26ер д2фт2р62реге66е асы4ы6,б0г0нг0 числоны 32м теманы я6ы4ы6. У7ытыусы та7тала,у7ыусылар д2фт2р62ренд2 я6алар.

-Х26ер 16еге6 т060г2н 7ушма 31662р6е л2 д0р09 итеп к1сереп я6ы4ы6.

-Был 7ушма 31662р нисек я6ыла.

-Был 31662р 7ушылып я6ыл4ан.

-Тим2к,б0г0н д2рест2 бе6 7ушма 31662р6е8 7ушылып я6ылыу осра7тарын 7арап китербе6,30йл2мд2р т060рг2,фекер итерг2 0йр2нербе6.

-У7ыусылар,бе6 й2ш2г2н ауылды8 исеме нисек.

- Эйе,К2кребаш.Т21 7ат ишетк2н кешег2 был исем бик с2йер булып тойола. « бе6 был исемг2 шул тиклем к1некк2нбе6,бе6г2 был исем ер й060нд2ге и8 матур ауыл исеме булып я84ырай.


К»КРЕБАШ

-Ауылыбы6 исеме 3е66е8 алда. Ним2л2р 2йт2 ала3ы4ы6 3е6 был исем тура3ында.

?ушма исем ик2не,ике тамыр6ан тор4аны 2йтел2.

К»КРЕ +Баш

-« кем бел2,ни 0с0н шундай исем бирг2нд2р ик2н бе66е8 ауыл4а.

Ауылды8 тарихы 30йл2нел2.

-« бе66е8 Туймазы районында та4ы ла ике тамыр6ан тор4ан,7ушма исемде белдерг2н ауыл исемд2ре бармы.

Туймазы районы карта3ы мен2н эш.


-Бе66е8 К2кребаш ауылы 16ене8 с2йер исеме мен2н ген2 дан тот7ан ауыл т1гел. Ауылыбы6 аша а77ан )с2н 3ыуын эсеп 19к2н,ауылыбы66ы дан – ш03р2тк2 к1мг2н кешел2ребе6 62 бар.Кем 2йт2 ала,кемд2р ик2н улар.

Тимер Ары9лан,»н2с Сафуанов исемд2ре 2йтел2.

-Эйе,ша4ир,сатирик-юморист Тимер Ары9лан бе66е8 К2кребаш ауылында тыуып 19к2н. « кем Тимер Ары9ланды8 тулы исемен бел2.

ТИМЕРЙ»Н АРЫ(ЛАНОВ

ТИМЕР + Й»Н –ним2 тиг2нде а8лата.Татар теленд2 был 316 нисек я84ырар.

Исеме8 матур, кемд2р 7уй4ан.

Физминутка-Т.Ары9ланды8 ши4ыр6арын 30йл21.


Ял итеп алды4ы6мы ,у7ыусылар. Инде,2й62ге6, та4ы ла эшк2 тотонайы7.Д2фт2р62реге6г2,та7та4а 7ара4ы6 6а, 2йтеге6 б0г0н 7арап 1тк2н 31662р62н сы4ып,?УШМА №!::»Р тура3ында ним2л2р 2йт2 алыр3ы4ы6.


Ике й2ки бер нис2 тамыр берл2шеп,б0т0н бер м242н2 а8латып й0р0й башла3алар,7ушма 31662р я3ала.


Бына,у7ыусылар,7ушма 31662р7е8 7а4и623ен д2 килтереп сы4ар6ы7.


Я8ы тема 09т0нд2 эш.

Теманы а8ланы4ы6 мик2н,тикшереп 7арайы7 2ле.

?ушма 31662р т060т01.


К06608 3у84ы к0нд2ре.Мин …7оштар й06г2н к1л буйына килдем.


Та7тала я6ыл4ан 30йл2мд2ге н0кт2л2р урынына 31662р 09т2п,7ушма 31662р т060й62р. Д2фт2рг2 я6ыу.К1рм2 диктант.


Улар6ы 7ур7ытма97а тырыш3ам да, а77оштар мине к1реп 7алды.


№0йл2мде 0с у7ыусы 7ыс7ырып у7ый,та4ы ла 16 аллы Бер 7ат у7ый6ар 6а ,д2фт2р62рен2 я6алар.


И8 у8ышлы 30йл2мде 3айлатыу.


-Балалар,а77оштар мине8 к1л буйына килеп,улар4а 7арап тор4анды яраттылармы,3е6 нисек уйлай3ы6. «й62ге6,30йл2мд2р т060п 7арайы7 2ле.

И8 у8ышлы 30йл2мде8 хужа3ы уны ипт2шт2рен2 2йтеп я66ыра.0йл2мд2ге хаталар6ы таптырыу.


Мин алар6ы куляулы4ымды бол4ап озатып 7ал6ым.


№0йл2мд2ге хаталар6ы т062те1,д2фт2р62рг2 к1сереп я6ыу.Буталсы7 30йл2мде8 осона сы7.


-?оштар,2йл2неп я6ын а7 7айты4ы6 ,-тел2п 7алдым мин тип.Хик2й2 09т0нд2 эш.


-У7ыусылар,а77оштар ни 0с0н осоп киттел2р ик2н. Улар 7ур7тымы,2лл2 та4ын бер2й с2б2п булдымы ик2н.


У7ыусылар6ы8 фекерен ты8лау.


-Балалар,был хик2й2л2 7ушма 31662р осранымы.Нинд2й. Был 316 нисек я6ыл4ан.


Х26ер д2реслек 09т0нд2 эшл2п алайы7.


127 -се к1неге1- биремде у7ыу.

Бирем бирелг2н 31662р62н 7ушма 31662р я3а4ы6.Нинд2й 16г2решт2р булыуын к1р32теге6.

А7 , и6ел

Бал, 7ала7

Я7ты, к1л

?ара, 7ош

Яр, 7анат

Тере, к0м0ш

Ая7,09т0

?ыр7, ая7

-Ни 0с0н был 31662р6е8 я6ылышы 16г2р6е

Бер у7ыусы 7а4и62не 2йт2.


Йом4а7лау.

Балалар,б0г0нг0 д2рест2 бе6 ним2л2р белдек.


?ушма 31662р мен2н танышты7,улар6ы8 7ушылып я6ылыу осра7тарын 7араны7.

)й эше бире1.

Бе66е8 Баш7ортостаныбы6 бик бай.Унда исемд2ре 7ушма 31662р62н тор4ан 19емлект2р,хайуандар,7оштар,йыл4а-к1лд2р етерлек.Ошо 7ушма 31662р6е 7улланып,хик2й2не дауам итерг2.Билд2л2р 7уйыу.


Слайдтар

Слайд- Йома$ $оям, ты#ла=ы

С&с&нд&р б&йге%енд& бер ?лк&н с&с&н шундай %орау $уй=ан: «Донъяла кенес,Слайд

Тартын7ы 0нд2н 3у8 бер ва7ытта ла я я6ылмай.»г2р 62 ишетел2 ик2н, тим2к, ике тартын7ы ара3ында й2 ь й2 ъ 7уйыла. Алъяп7ыс,бирья7Слайд

№16 урта3ында4ы й2н2ш2 килг2н ике 3у6ын7ыны8 бере3е т0ш0п 7ала.?ара И6ел-?ари6ел.

Слайд

?ушма 3166е8 икенсе 0л0ш0 айырым й0р0г2нд2 –е- х2рефе башлап я6ыл4ан бул3а,7ушма 316 эсенд2 –йе-итеп я6ыла. А7йегет.Слайд


Ауылымды8 сал тарихы.

Ауылды8 исеме ?ыр-Йылан волосыны8 К2кербаш атлы баш7орты мен2н б2йле.Ауылды8 т21ге исеме К2кербаш бул4ан,а6а7,телг2 яйлаштырып,К2кребаш ауылы тип й0р0т2 башла4андар.

«.»сф2нди2ров.Баш7ортостан ауылдары тарихы.Слайд

Исеме8 матур,кемд2р 7уш7ан.


Тимерй2н –баш7ортса,фарсыса.


ТИМЕР +Й»Н-

тимер 3ыма7 ны7.

Т.К1симова,С.Бик7олова .Баш7орт исемд2ре.Слайд

Ике й2ки бер нис2 тамыр берл2шеп,б0т0н бер м242н2 а8латып й0р0й башла3алар,7ушма 31662р барлы77а кил2.Слайд


?ушма 31662р т060т01.


К06608 3у84ы к0нд2ре.Мин …7оштар й06г2н к1л буйына килдем.

Слайд


К1рм2 диктант.


Улар6ы 7ур7ытма97а тырыш3ам да, , бер а77ош мине к1реп 7алды.

Слайд

И8 у8ышлы 30йл2мде 3айлатыу.


- ,А77оштар мине8 к1л буйына килеп,улар4а 7арап тор4анды яраттылармы,3е6 нисек уйлай3ы6.


Слайд

0йл2мд2ге хаталар6ы таптырыу.


Мин алар6ы куляулы4ымды бол4ап озатып 7ал6ым.


Слайд

Буталсы7 30йл2мде8 осона сы7.


-?оштар,2йл2неп я6ын а7 7айты4ы6 ,-тел2п 7алдым мин тип.


Слайд

Т21ге 0л0ш0н08 а6а4ында4ы й2ки икенсе 0л0ш0н08 башында4ы -7-/-к- 0нд2ре 3у6ын7ы урта3ында 7ал3а, 2йтелешт2гес2 -4-/-г- итеп я7ыла. А7 И6ел-А4и6ел ,

Я7ты к1л-Я7тыг1л


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Конспект урока по башкирскому языку

Автор: Нуретдинова Зиля Азатовна

Дата: 23.01.2018

Номер свидетельства: 451945

Похожие файлы

object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(98) "Конспект урока башкирского языка на тему: "Части тела""
  ["seo_title"] => string(51) "konspiekturokabashkirskoghoiazykanatiemuchastitiela"
  ["file_id"] => string(6) "285941"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454259611"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(62) "Конспект урока башкирского языка "
  ["seo_title"] => string(36) "konspiekt-uroka-bashkirskogho-iazyka"
  ["file_id"] => string(6) "200599"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428861681"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(146) "конспект урока башкирского языка на тему " Одежда. Притяжательные местоимения". "
  ["seo_title"] => string(88) "konspiekt-uroka-bashkirskogho-iazyka-na-tiemu-odiezhda-pritiazhatiel-nyie-miestoimieniia"
  ["file_id"] => string(6) "164284"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422622425"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(118) "Конспект урока на тему "Ике составлы һәм бер составлы һөйләмдәр.""
  ["seo_title"] => string(66) "konspiekt_uroka_na_tiemu_ikie_sostavly_h_m_bier_sostavly_hoil_md_r"
  ["file_id"] => string(6) "363223"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1480273831"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(137) "Конспект урока по ИКБ для 9 класса "Развитие культуры БАССР в 1965-1980 годах". "
  ["seo_title"] => string(81) "konspiekt-uroka-po-ikb-dlia-9-klassa-razvitiie-kul-tury-bassr-v-1965-1980-ghodakh"
  ["file_id"] => string(6) "155512"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421295043"
 }
}Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства