kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тесты по теме "Лексика"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Лексика 

н?с?а 1

1. Антонимді табы?ыз.

А) Ол а?айын-туысын ?мытты    В) Ол бала-ша?асын ?ыдыртты   

С) Ол ?ысы-жазы ?йінен шы?пады     Д) Ол беті-?олын жуды   Е) Ол істі? м?н-жайын тексерді

 

2. Синонимдік ?атарды к?рсеті?із.

А) М?ртебелі, сыйсыз    В) Ж?мысшы, о?ушы      С) Апару, ?келу    Д) Кін?лі, айыпты      Е) Іс, сапар

 

3. «М??алім» с?зіні? синонимін аны?та?ыз.

А) ?стаз     В) К?ркем     С) С?лу     Д) О?ушы     Е) Тамаша

 

4. Антонимдік ж?пты табы?ыз.

А) К?не – жа?а     В) Та?дыр – ?мір     С) ?діл – арлы    Д) ?й – мекеме     Е) Мы?ты – к?шті

 

5. Синоним с?здерді? тізбесін к?рсеті?із.

А) Адал , арам    В) Жесір, жігіт    С) Ат, есім     Д) Ала?, ат      Е) Ту, елта?ба

 

6. Антонимдерді табы?ыз.

А) Биік – жо?ары     В) А? – к?к      С) Жазалау – тексеру     Д) ?демі – с?лу     Е) А?ыма? – а?ылды.

 

7. Синоним с?здерді? тізбесін к?рсеті?із.

А) Адал , арам    В) Жесір, жігіт    С) Ат, есім     Д) Ала?, ат      Е) Ту, елта?ба

 

8. «Ж?рдем» с?зіні? синонимін табы?ыз.

А) К?мек    В) Арнау    с) ?адірлі    Д) О?ымысты     Е) Ата?

 

 9. Антонимдік ?атарды ??райтын сын есімдерді к?рсеті?із.

А) Айры?ша – ерекше     В) Терезе – есік    С) Тентек – ерке       Д) Жалы?пай – ерінбей Е) Мейірбан – ?атал

 

10. Антоним с?здерді к?рсеті?із.

А) К?лемі, аума?ы.      В) Б?рі, т?гел     С) Байта?, ке?       Д) Дейін, шейін    Е) Таулы, жазы?

 

11. Антонимдік ж?пты к?рсеті?із.

А) Бар – аз.   В) Ба?ыру – бажылдау.      С) Ауыр – же?іл     Д) Таза – ашы?     Е) Шал?а – жыра?

 

12. «?оян ж?рек» фразеологизміні? синонимін табы?ыз.

А) Жа?ын     В) Жа?сы     С) Кішкентай     Д) ?ор?а?      Е) ?лкен

 

13. Ауыспалы ма?ыналы с?зді табы?ыз.

А) Кешке ?ызы? кино басталды     В) Т?н сал?ындай бастады    С) Айман о?ан жылы лебізін білдірді   Д) Ол досына алтын са?ат сыйлады    Е) К?зде жапыра?тар сар?аяды

 

14. «Тілге бай» с?з тіркесіні? синонимін   табы?ыз.

А) Тілге кедей     В) С?зге жо?     С) С?зге  шор?а?   Д) С?зге кедей      Е) Шешен

 

15. Антоним с?здерді к?рсеті?із.

А) К?рші – ?ола?     В) Арман – м?рат     С) Салт – д?ст?р    Д) Ж?т – ж?рт    Е) Со?ыс – бейбітшілік

16. Ма?ал-м?телдерден антонимді табы?ыз.

А) Білекті бірді жы?ады, білімді бірді жы?ады.      В) Мектеп - кеме, білім – те?із.

С) Е?бек етсе?, емерсі?.     Д) О?у инемен ??ды? ?аз?андай.      Е) Мы? досы? болса да аз, бір ?асы? болса да к?п.

17. Ма?алды?  та?ырыбын аны?та?ыз:

Білімді ?лмес, ?а?азда аты ?алар,

?ста ?лмес, істеген заты ?алар.

А) Денсаулы?     В) ?нер-білім    С) Адамгершілік    Д) Досты?   Е) Ерлік  

  

18. Синоним емес ?атарды к?рсеті?із.

А) Сабырлы, ?стамды.     В) Бет, ж?з     С) Н?рсе, зат    Д) Аласа, биік      Е) Жуас, момын

 

19. Антонимі бар ма?ал-м?телді табы?ыз.

А) Е?бек етсе?, емерсі?.     В) К?з – ?ор?а?, ?ол – батыр.    С) Е?бек етсе? ерінбей, тояды ?арны? тіленбей.      Д) Мектеп – кеме, білім – те?із.   Е) Батыр туса – ел ырысы.

 

20. К?п н?ктені? орнына керекті с?зді ?ойы?ыз.

Айдынны? к?зі ?ара, бойы ?зын, мінезі...

А) ?ыс?а     В) Кіші    С) К?к    Д) ?зын    Е) Ж?мса?

 

 

 

 

Лексика 

н?с?а 2

1. Лексика нені зерттейтінін белгіле?із.

А) С?з тіркесін    В) С?йлем м?шелерін   С) Тіл дыбыстарын   

Д) С?з ??рамын    Е) С?з ма?ынасын

2. «Д?шпан» с?зіні? антонимін табы?ыз.

А) Ер      В) Жер    С) Дос     Д) Адам      Е) Жау

3. Антоним ?атыс?ан с?йлемді табы?ыз.

 А) Т?сімде с?ске т?с екен-ау деймін   

 В) Тіл байлы?ы – ой байлы?ы   

 С) ?тірік – ?а?ба?,  шын – салма?.    

 Д) Осыны ойла?анда С?йіндік сескеніп шошып кетті   

 Е) ?алы? кітап,  ?алы? ?ар.

4 «К?н» с?зімен тіркесетін ауыспалы ма?ынада?ы  с?зді к?рсеті?із.

А) Сал?ын   В) Алтын        С) Сары      Д) Жылы     Е) Ысты?

5. «А?ылшы», «ке?есші» синонимдеріні? орысша аудармасын аны?та?ыз.

А) Серезный      В) Умный    С) Советник     Д) Здоровый         Е) Красивый

6. Антонимдерді белгіле?із.

А) ??сас – т?різді     В) С?лу – ?демі     С) О?и?а – жа?дай    Д) С?ю – жек к?ру

Е) ?нату – жа?сы к?ру

7. Ауыспалы ма?ынада т?р?ан с?здерді к?рсеті?із.

А) ?о?ыр сиыр, к?к к?йлек, жасыл жапыра?.     В) ?ара бояу, ?алы? киім, суы? су. 

С) ?алы? ш?п, адал ас, ?ара к?з.      Д) Суы? жел, бет ?жімі, ?лпа ?ар.

Е) ?ара ж?рек, ?алы? ж?рт, суы? хабар.

8. Антоним болмайтын с?здерді табы?ыз.

А) Жары?-?ара??ы.      В) ?лсіз-жа?ын     С) Тере?-таяз     Д) Биік-аласа      Е) А?ылды-а?ыма?

9. Ма?ынасы жа?ынан ?ате с?зді табы?ыз.

а. Жазда к?н ?ыс?а болады.

в. К?зде жапыра?тар сар?аяды.

с. К?ктемде ?ар ериді.

д. ?ыста к?н суы? болады.

е. Т?рт жыл мезгілі бар.

10. Т?ра?ты тіркесті табы?ыз.

А)  ?аза? хал?ыны? ?лтты? ?нерімен танысты?.

В) Ас ішіп бол?ан со?, дасстар?ан батасын о?иды.

С) Шешесі кешкі ас?а тамаша ас ?зірледі.

Д) ?нер десе, ішкен асын жерге ?ояды.

Е) Ас ішу де –?нер.

11. К?птелмейтін с?зді белгіле?із.

А) Тары В) Кесе С) Кітап Д) ?алам Е) Адам

12. «Жал?ау» с?зіні? синонимі.

А) А? сауса? В) А? к?йлек С) Тері а?ты Д) А? к??іл Е) А?ты т?кпе

13. Термин с?зді к?рсеті?із.

А) Фонетика. Орфография.В) Бару, келуС) Алматы. АстанаД) ?ызылыра?, к?кпе?бек.Е) Жиырма, он то?ыз.

14. Тура ма?ыналы с?зді табы?ыз.

А) Ашы? мінез.В) Ашы? есікС) Болаша?ты? есігіД) Мінезі ауырЕ) К?зі ашы?

15. К?нерген с?зді табы?ыз.

А) Сада?а В) Ата  С) Ояз  Д) Балапан  Е) М?йізт?мсы?

16. Біріккен с?зді табы?ыз.

А) Тас жол

В) Тасу

С) Тасушы

Д) Тасба?а

Е) Таспа

17. Т?ра?ты с?з тіркесті табы?ыз.

А) ?йге бару, шай ішу, кітап о?у

В) Жылы б?лме, биік тау, а? ?а?аз

С) Есікті жабу, кілтті жо?алту, ?алам беру

Д) Жаны ашу, есте са?тау, ?ол?а алу

Е) Он екі, сары ала, келе жатыр

18. К?п ма?ыналы с?здерді к?рсеті?із.

А) Жас м??алім, жас бала.В) ?ара калам, ?ара к?йлекС) Ауыр тас, ауыр ж?кД) ?те жылдам, ?тема?ы

Е) Бас д?рігер, бас ?ала

19. Тура ма?ыналы с?зді табы?ыз.

А) Тере? ой В) Тере? білім С) Тере? ?зен Д) Тере? сезім  Е) Тере? адам

20. Омоним бола алатын с?зді табы?ыз.

А) Ат  В) Сары  С) Шалбар  Д) ?зын  Е) Жа?быр

 

 

 

 

Лексика 

н?с?а 3

 

1. Неологизмді табы?ыз.

А) Жал?ау     В) ?ша?   С) З?улім  Д) Кесене   Е) Шана

2. К?п ма?ыналы с?зді табы?ыз

А) Адамны? басы      В) Ж?ндікті? басы   С) Тауды? басы  Д) Ая?ы?ды бас

Е) Басшы келді

3. Т?ра?ты тіркесті табы?ыз.

А) Ауыр ж?кті ??тере алмады.

В) ??с к?кке ?арай ?шып кетті.

С) Сай?ымаза?ты? м?рны к?к т?сті екен.

Д) Ол м?рнын к?кке к?терді.

Е) ?гізді? м?рнына к?к шы?жыр та?ылды.

4. Ауыспалы ма?ынада?ы с?зді табы?ыз.

А) Ашы? терезе   В) Жабы? есік   С) Ашы? мінезД) Есігі ашы?Е) Терезесі жабы?

5. Диалект с?зді к?рсеті?із.

А) Азанда     В) Та?ерте?   С) К?ндіз  Д) Кешке     Е) Т?нде

6. «Аласа » с?зіні? антонимін табы?ыз.

А)биік      В) жа?сы  С) таза  Д) т?мен  Е) ?демі

7.Берілген ма?алды ая?та?ыз.

 Ер – елінде, ...

А) Г?л жеріндеВ) Ормансыз б?лб?лС) Ит – той?ан жеріндеД) Тірлік болмасЕ) Ер –ту?ан жеріне

8. Тура ма?ыналы с?зді табы?ыз.

А) Суы? с?з     В) Ысты? ы?ылас       С) А? ниетті  Д) Тере? ойлы Е) Жа?сы адам

9. Антонимді табы?ыз

А) Дос-жолдас  В) А?- ?ызыл     Д) Ата –?же     С) Бас –к?з   Е) Биік –аласа

10. Синонимдік ?атарды табы?ыз.

А)Алыс, жа?ын   В) К?шті ,?лсіз       С) А?, ?ара  Д) Ашы?, жабы?   Е) Мы?ты, берік

11. Ма?ыналары жа?ын с?здер ?алай аталатынын к?рсеті?із.

А) Синоним  В) Омоним    С) Зат есім  Д) Етістік   Е) Антоним

12. Ма?алды толы?тыры?ыз.

 «... ?мір – с?нген к?мір»

А) Е?бексіз   В) Ба?ытсыз  С) А?шасыз  Д) Сенсіз  Е) Ж?мысссыз

13. Жа?ша ішіндегі с?зді? аудармасын табы?ыз.

Назым мен Бейсенг?л - ... ( ровесники)

А) Достар  В) ??рдастар  С) ?ыздар  Д) Балалар  Е) Замандастар

14. «К?н» с?зімен тіркесетін ауыспалы ма?ынада?ы с?зді к?рсеті?із.

А) Жылы   В)Алтын  С) Сал?ын  Д) Ысты?  Е) Сары

15. Синонимдер ?атарын табы?ыз.

А) алыс – жа?ын –шал?ай

В) ежелгі –к?не –ескі

С) к?рі –жас –?ария

Д) ?лкен –ірі –кіші

Е) жа?сы –к?рікті –нашар

 

16. Антонимдік ж?пты табы?ыз.

А) ?діл –арлы

В) ?й –мекеме

С) мы?ты –к?шті

Д) к?не –жа?а

Е)та?дыр –?мір

17. «Арты?» с?зіні? антонимін к?рсеті?із.

А) аз    В) толы?   С) кем   Д) о?ай    Е) ?са?

18. Синоним с?здерді табы?ыз.

А) же?іл, тере?, ежелгі

В) ?нер, к?й, музыка

С) тіршілік, ?нер, ба?ыт

Д) ба?ыт, ба?дар, беталыс

Е) ?нерпаз, ?нерс?йгіш, м?дениет

 

19. «А?аны к?ріп іні ?сер, ...» ма?алыны? жал?асын белгіле?із.

А) Апаны к?ріп сі?лі ?сер  В) Ата- б?йтерек  С) Бала –жапыра?

Д) Адам досымен мы?ты

Е) Ауырса? білесі?

 

20. Антоним с?здерді табы?ыз.

А) ?ала?а барды  В) кілтпен ашты  С) ?депті бала Д) ?дейі, арнайы  Е) Биік, аласа

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Тесты по теме "Лексика" »

Касенова Куляим Кутукеевна

учитель казахского языка и литературы

Северо-Казахстанская область

Мамлютский район

Беловская СШ

Лексика

нұсқа 1

1. Антонимді табыңыз.

А) Ол ағайын-туысын ұмытты В) Ол бала-шағасын қыдыртты

С) Ол қысы-жазы үйінен шықпады Д) Ол беті-қолын жуды Е) Ол істің мән-жайын тексерді


2. Синонимдік қатарды көрсетіңіз.

А) Мәртебелі, сыйсыз В) Жұмысшы, оқушы С) Апару, әкелу Д) Кінәлі, айыпты Е) Іс, сапар


3. «Мұғалім» сөзінің синонимін анықтаңыз.

А) Ұстаз В) Көркем С) Сұлу Д) Оқушы Е) Тамаша


4. Антонимдік жұпты табыңыз.

А) Көне – жаңа В) Тағдыр – өмір С) Әділ – арлы Д) Үй – мекеме Е) Мықты – күшті


5. Синоним сөздердің тізбесін көрсетіңіз.

А) Адал , арам В) Жесір, жігіт С) Ат, есім Д) Алаң, ат Е) Ту, елтаңба


6. Антонимдерді табыңыз.

А) Биік – жоғары В) Ақ – көк С) Жазалау – тексеру Д) әдемі – сұлу Е) Ақымақ – ақылды.


7. Синоним сөздердің тізбесін көрсетіңіз.

А) Адал , арам В) Жесір, жігіт С) Ат, есім Д) Алаң, ат Е) Ту, елтаңба


8. «Жәрдем» сөзінің синонимін табыңыз.

А) Көмек В) Арнау с) Қадірлі Д) Оқымысты Е) Атақ


9. Антонимдік қатарды құрайтын сын есімдерді көрсетіңіз.

А) Айрықша – ерекше В) Терезе – есік С) Тентек – ерке Д) Жалықпай – ерінбей Е) Мейірбан – қатал


10. Антоним сөздерді көрсетіңіз.

А) Көлемі, аумағы. В) Бәрі, түгел С) Байтақ, кең Д) Дейін, шейін Е) Таулы, жазық


11. Антонимдік жұпты көрсетіңіз.

А) Бар – аз. В) Бақыру – бажылдау. С) Ауыр – жеңіл Д) Таза – ашық Е) Шалға – жырақ


12. «Қоян жүрек» фразеологизмінің синонимін табыңыз.

А) Жақын В) Жақсы С) Кішкентай Д) Қорқақ Е) Үлкен


13. Ауыспалы мағыналы сөзді табыңыз.

А) Кешке қызық кино басталды В) Түн салқындай бастады С) Айман оған жылы лебізін білдірді Д) Ол досына алтын сағат сыйлады Е) Күзде жапырақтар сарғаяды


14. «Тілге бай» сөз тіркесінің синонимін табыңыз.

А) Тілге кедей В) Сөзге жоқ С) Сөзге шорқақ Д) Сөзге кедей Е) Шешен


15. Антоним сөздерді көрсетіңіз.

А) Көрші – қолаң В) Арман – мұрат С) Салт – дәстүр Д) Жұт – жұрт Е) Соғыс – бейбітшілік

16. Мақал-мәтелдерден антонимді табыңыз.

А) Білекті бірді жығады, білімді бірді жығады. В) Мектеп - кеме, білім – теңіз.

С) Еңбек етсең, емерсің. Д) Оқу инемен құдық қазғандай. Е) Мың досың болса да аз, бір қасың болса да көп.

17. Мақалдың тақырыбын анықтаңыз:

Білімді өлмес, қағазда аты қалар,

Ұста өлмес, істеген заты қалар.

А) Денсаулық В) Өнер-білім С) Адамгершілік Д) Достық Е) Ерлік

18. Синоним емес қатарды көрсетіңіз.

А) Сабырлы, ұстамды. В) Бет, жүз С) Нәрсе, зат Д) Аласа, биік Е) Жуас, момын


19. Антонимі бар мақал-мәтелді табыңыз.

А) Еңбек етсең, емерсің. В) Көз – қорқақ, қол – батыр. С) Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Д) Мектеп – кеме, білім – теңіз. Е) Батыр туса – ел ырысы.


20. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойыңыз.

Айдынның көзі қара, бойы ұзын, мінезі...

А) Қысқа В) Кіші С) Көк Д) Ұзын Е) Жұмсақ

Лексика

нұсқа 2

1. Лексика нені зерттейтінін белгілеңіз.

А) Сөз тіркесін В) Сөйлем мүшелерін С) Тіл дыбыстарын

Д) Сөз құрамын Е) Сөз мағынасын

2. «Дұшпан» сөзінің антонимін табыңыз.

А) Ер В) Жер С) Дос Д) Адам Е) Жау

3. Антоним қатысқан сөйлемді табыңыз.

А) Түсімде сәске түс екен-ау деймін

В) Тіл байлығы – ой байлығы

С) Өтірік – қаңбақ, шын – салмақ.

Д) Осыны ойлағанда Сүйіндік сескеніп шошып кетті

Е) Қалың кітап, қалың қар.

4 «Күн» сөзімен тіркесетін ауыспалы мағынадағы сөзді көрсетіңіз.

А) Салқын В) Алтын С) Сары Д) Жылы Е) Ыстық

5. «Ақылшы», «кеңесші» синонимдерінің орысша аудармасын анықтаңыз.

А) Серезный В) Умный С) Советник Д) Здоровый Е) Красивый

6. Антонимдерді белгілеңіз.

А) Ұқсас – тәрізді В) Сұлу – әдемі С) Оқиға – жағдай Д) Сүю – жек көру

Е) Ұнату – жақсы көру

7. Ауыспалы мағынада тұрған сөздерді көрсетіңіз.

А) Қоңыр сиыр, көк көйлек, жасыл жапырақ. В) Қара бояу, қалың киім, суық су.

С) Қалың шөп, адал ас, қара көз. Д) Суық жел, бет әжімі, ұлпа қар.

Е) Қара жүрек, қалың жұрт, суық хабар.

8. Антоним болмайтын сөздерді табыңыз.

А) Жарық-қараңғы. В) Әлсіз-жақын С) Терең-таяз Д) Биік-аласа Е) Ақылды-ақымақ

9. Мағынасы жағынан қате сөзді табыңыз.

а. Жазда күн қысқа болады.

в. Күзде жапырақтар сарғаяды.

с. Көктемде қар ериді.

д. Қыста күн суық болады.

е. Төрт жыл мезгілі бар.

10. Тұрақты тіркесті табыңыз.

А) Қазақ халқының ұлттық өнерімен таныстық.

В) Ас ішіп болған соң, дасстарқан батасын оқиды.

С) Шешесі кешкі асқа тамаша ас әзірледі.

Д) Өнер десе, ішкен асын жерге қояды.

Е) Ас ішу де –өнер.

11. Көптелмейтін сөзді белгілеңіз.

А) Тары В) Кесе С) Кітап Д) Қалам Е) Адам

12. «Жалқау» сөзінің синонимі.

А) Ақ саусақ В) Ақ көйлек С) Тері ақты Д) Ақ көңіл Е) Ақты төкпе

13. Термин сөзді көрсетіңіз.

А) Фонетика. Орфография.В) Бару, келуС) Алматы. АстанаД) Қызылырақ, көкпеңбек.Е) Жиырма, он тоғыз.

14. Тура мағыналы сөзді табыңыз.

А) Ашық мінез.В) Ашық есікС) Болашақтың есігіД) Мінезі ауырЕ) Көзі ашық

15. Көнерген сөзді табыңыз.

А) Садақа В) Ата С) Ояз Д) Балапан Е) Мүйізтұмсық

16. Біріккен сөзді табыңыз.

А) Тас жол

В) Тасу

С) Тасушы

Д) Тасбақа

Е) Таспа

17. Тұрақты сөз тіркесті табыңыз.

А) Үйге бару, шай ішу, кітап оқу

В) Жылы бөлме, биік тау, ақ қағаз

С) Есікті жабу, кілтті жоғалту, қалам беру

Д) Жаны ашу, есте сақтау, қолға алу

Е) Он екі, сары ала, келе жатыр

18. Көп мағыналы сөздерді көрсетіңіз.

А) Жас мұғалім, жас бала.В) Қара калам, қара көйлекС) Ауыр тас, ауыр жүкД) Өте жылдам, өтемақы

Е) Бас дәрігер, бас қала

19. Тура мағыналы сөзді табыңыз.

А) Терең ой В) Терең білім С) Терең өзен Д) Терең сезім Е) Терең адам

20. Омоним бола алатын сөзді табыңыз.

А) Ат В) Сары С) Шалбар Д) Ұзын Е) Жаңбыр

Лексика

нұсқа 3


1. Неологизмді табыңыз.

А) Жалғау В) Ұшақ С) Зәулім Д) Кесене Е) Шана

2. Көп мағыналы сөзді табыңыз

А) Адамның басы В) Жәндіктің басы С) Таудың басы Д) Аяғыңды бас

Е) Басшы келді

3. Тұрақты тіркесті табыңыз.

А) Ауыр жүкті қөтере алмады.

В) Құс көкке қарай ұшып кетті.

С) Сайқымазақтың мұрны көк түсті екен.

Д) Ол мұрнын көкке көтерді.

Е) Өгіздің мұрнына көк шыңжыр тағылды.

4. Ауыспалы мағынадағы сөзді табыңыз.

А) Ашық терезе В) Жабық есік С) Ашық мінезД) Есігі ашықЕ) Терезесі жабық

5. Диалект сөзді көрсетіңіз.

А) Азанда В) Таңертең С) Күндіз Д) Кешке Е) Түнде

6. «Аласа » сөзінің антонимін табыңыз.

А)биік В) жақсы С) таза Д) төмен Е) әдемі

7.Берілген мақалды аяқтаңыз.

Ер – елінде, ...

А) Гүл жеріндеВ) Ормансыз бұлбұлС) Ит – тойған жеріндеД) Тірлік болмасЕ) Ер –туған жеріне

8. Тура мағыналы сөзді табыңыз.

А) Суық сөз В) Ыстық ықылас С) Ақ ниетті Д) Терең ойлы Е) Жақсы адам

9. Антонимді табыңыз

А) Дос-жолдас В) Ақ- қызыл Д) Ата –әже С) Бас –көз Е) Биік –аласа

10. Синонимдік қатарды табыңыз.

А)Алыс, жақын В) Күшті ,әлсіз С) Ақ, қара Д) Ашық, жабық Е) Мықты, берік

11. Мағыналары жақын сөздер қалай аталатынын көрсетіңіз.

А) Синоним В) Омоним С) Зат есім Д) Етістік Е) Антоним

12. Мақалды толықтырыңыз.

«... өмір – сөнген көмір»

А) Еңбексіз В) Бақытсыз С) Ақшасыз Д) Сенсіз Е) Жұмысссыз

13. Жақша ішіндегі сөздің аудармасын табыңыз.

Назым мен Бейсенгүл - ... ( ровесники)

А) Достар В) Құрдастар С) Қыздар Д) Балалар Е) Замандастар

14. «Күн» сөзімен тіркесетін ауыспалы мағынадағы сөзді көрсетіңіз.

А) Жылы В)Алтын С) Салқын Д) Ыстық Е) Сары

15. Синонимдер қатарын табыңыз.

А) алыс – жақын –шалғай

В) ежелгі –көне –ескі

С) кәрі –жас –қария

Д) үлкен –ірі –кіші

Е) жақсы –көрікті –нашар


16. Антонимдік жұпты табыңыз.

А) Әділ –арлы

В) үй –мекеме

С) мықты –күшті

Д) көне –жаңа

Е)тағдыр –өмір

17. «Артық» сөзінің антонимін көрсетіңіз.

А) аз В) толық С) кем Д) оңай Е) ұсақ

18. Синоним сөздерді табыңыз.

А) жеңіл, терең, ежелгі

В) өнер, күй, музыка

С) тіршілік, өнер, бағыт

Д) бағыт, бағдар, беталыс

Е) өнерпаз, өнерсүйгіш, мәдениет


19. «Ағаны көріп іні өсер, ...» мақалының жалғасын белгілеңіз.

А) Апаны көріп сіңлі өсер В) Ата- бәйтерек С) Бала –жапырақ

Д) Адам досымен мықты

Е) Ауырсаң білесің


20. Антоним сөздерді табыңыз.

А) қалаға барды В) кілтпен ашты С) Әдепті бала Д) Әдейі, арнайы Е) Биік, аласа
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Тесты по теме "Лексика"

Автор: Касенова Куляим Кутукеевна

Дата: 18.11.2014

Номер свидетельства: 132175

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "конспект урока по русскому языку тема лексика "
  ["seo_title"] => string(49) "konspiekt-uroka-po-russkomu-iazyku-tiema-lieksika"
  ["file_id"] => string(6) "119098"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1413316046"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(93) "Тесты по русскому языку в 6 классе по теме "Лексика"."
  ["seo_title"] => string(56) "tiesty-po-russkomu-iazyku-v-6-klassie-po-tiemie-lieksika"
  ["file_id"] => string(6) "251355"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1447236071"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "Тест по теме "Лексика" 5 класс"
  ["seo_title"] => string(27) "tiestpotiemielieksika5klass"
  ["file_id"] => string(6) "289986"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1454909254"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(65) "Урок -соревнование по теме "Лексика""
  ["seo_title"] => string(34) "uroksorievnovaniiepotiemielieksika"
  ["file_id"] => string(6) "261729"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449175736"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(65) "Урок -соревнование по теме "Лексика""
  ["seo_title"] => string(35) "uroksorievnovaniiepotiemielieksika1"
  ["file_id"] => string(6) "261730"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449175743"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства