kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "Мектепке ?згеріс не ?шін керек?"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мектепке ?згеріс не ?шін керек?

          Жа?андану заманында еш  мемлекет бас?а бір елге ж?тылып кеткісі келмейді. Сонды?тан да бар    ел  жанталасып, ?з ?станымы мен ба?ыт-ба?дарын к?шейтуге тырысып ба?ады.  Осындай ?дерістерді? салдарынан ?лемде к?птеген ?згерістер де туындайтыны т?сінікті. Б?рын?ыдай  біршама ?алыптас?ан  ?мір а?ымы да ?згеріп, бас?аша сипат?а ие бола бастайтыны аны?. Ендеше, адам баласына да заманына сай жа?аша  білім, білік, да?ды да ?ажет болады.

          Ал заман?а сай білім беру ?шін  ?стаздар ?ауымы  "?згеріс не ?шін

 керек ?" ,- деп с?рамай-а?, ?здері де заман?а  байланысты ,?мір с?ранысына жауап беретін  жа?аша  ?діс-т?сілдерді ме?герулері шарт.

Осындай жа?дайлар білім саласы ?ызметкерлеріні? алдына  екі ?лкен м?селе ?ойып отыр:

1. "ХХ ?асырда нені о?ыту керек?"

2. "М??алімдер о?ушыларды ХХI ?асыр?а  ?алай дайындайды?"

Осы екі м?селені  шешу ?шін    «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? Педагогикалы? шеберлік орталы?ы Кембридж университетіні? Білім беру факультетімен бірлесіп ?зірлеген ?аза?стан Республикасы педагог ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыруды?  ?ш де?гейлік ба?дарламасы бойынша   м??алімдер арнайы  даярлы? курстарынан ?тіп, білімдерін жетілдіріп жатыр.

         ?азіргі кезде  білім беру мен т?рбиелеуді? мазм?ны  мен  сипаты  д?ст?рлі білім ж?йесінен м?лде ?згеріп, к?рделене т?сті.

 Осы?ан орай  ?стаздарды?   ат?арар  ж?мысы да жа?а сипаттар?а ие бола  бастады. Орта білім беру ж?йесінде ?лем бойынша жо?ары де?гейге ?ол жеткізген ?рі  мол  таныл?ан о?ыту ?дістемелері арасында сындарлы о?ыту теориясына не?ізделген  т?сіл ке? тара?ан. 

?ш де?гейлі ба?дарлама  бойынша о?ы?ан ?стаздар к?птеген жа?аша ?діс-т?сілдерді ?ана о?ып ?оймай, осы сындарлы о?ыту теориясын да  о?ып, игереді. Б?л теория бойынша, о?ушы  ?зіні? бар білімін тек о?улы? пен ?стазынан ?йренген а?параттармен   ?ана  толы?тырып ?оймайды. Сол жина?та?ан білімдерін бас?а да дерек к?здерімен толы?тыра алады. Дерек к?здеріне : о?ушыны? достары, жасы ?лкендер, туыстары т.б.  жатады делінген.

Негізінен сындарлы о?ытуды? ма?саты-о?ушыны? п?нді тере?  т?сіну ?абілетін  дамыту, ал?ан білімдерін сыныптан тыс жерлерде де , кез-келген жа?дайда тиімді пайдалануды ?амтамасыз ету болып саналады.

       Осы ?ш де?гейлі курстарда о?ы?ан  м??алімдер о?у к?шбасшылары деп саналады. Б?л ретте о?у к?шбасшылары ?олданатын тетіктер мектепті? о?ыту мен о?у т?жірибесіне ?згеріс енгізуге к?мектеседі. Осылайша Де?гейлі ба?дарлама ма?сатына ?ол жеткізу ?шін ?шінші де?гей ба?дарламасы бойынша о?ы?ан м??алімдер ?здеріні? о?ыту т?жірибесіне ?згеріс енгізуге назар аударатын болса, Екінші де?гей ба?дарламасы бойынша о?ы?ан м??алімдер коучинг пен т?лімгерлікті? к?мегімен ?з мектептеріндегі ?ріптестерін о?ытып, соларды? т?жірибесін ?згертуге к?ш салады. Ал Бірінші де?гей ба?дарламасы

о?ытуды бас?ару мен к?шбасшылы? м?селелерін к?теруге ба?ыттал?ан.

          Ба?дарламаны? авторлары ?сынып отыр?ан о?ытуды бас?ару ж?не к?шбасшылы? т?жырымдамасы  м??алімдерді? пайда?а асырылма?ан зор ?леуеті бар, оларды ?згеріс енгізу т?жірибесіне, бірлескен к?сіби білім ??руларына к?мектесетін ?олдау к?рсетілген  жа?дайда ?ана к?руге болады деген ?станым?а негізделеді.

          М??алім ?шін о?ыту мен о?уда?ы к?шбасшылы?ты? бірнеше м?ні бар:

• м??алім ?зіні? о?ыту ж?не о?у ?дерістерін т?сінуін на?тылау;

• о?ыту ж?не о?у ?дерістерін ?ріптестерімен тал?ылау?а м?мкіндік беру;

• ересектерді де, балаларды да о?ыту ?шін барынша ?олайлы жа?дай жасау ар?ылы  о?уды? жо?ары м?дениетті де?гейін орнату;

• о?уды? ?ажетті ау?ымын стандартты жетілдірумен шектемей, одан ?рі ке?ейту;

• о?ушыларды? о?у ?дерісіне тартылуы;

• ?ріптестерді к?сіби дамыту ?шін барлы? о?ушыларды? м?мкіндіктерін б?луге

болатынды?ына сенімді болу;

• о?ыту мен о?у ?дерістеріне ?леуметті, ата-аналар мен тиісті м?дделі адамдарды тарту.

    Осындай к?рделі де  ?иын жауапкершілікті ар?ала?ан ?стаздар ауданымызды? ?р мектебінде  тынбай е?бектеніп ж?р.

Соны? бір д?лелі – мен де ?з білімімді жетілдіріп, І ( ілгері) де?гей курсында о?ып, Кембридж ба?дарламасын ме?геріп, жеті модуль бойынша саба? ?ткізу ?діс – т?сілін ?йреніп келдім. Сонымен ?атар, ал?ан білімімді ?ріптестеріме ?йрету ?шін,  коучингтер ?ткізіп, т?лімгерлік ж?мыс та ат?арып ж?рмін. Мектепті? даму жоспарын да ?айта ?арастырып, т?зетулер енгіздік. Б?л ж?мыстар ?рі ?арай да ?з жал?асын табады.

 

 

Казиева Фарида Камалиденовна,

I де?гейлі ?аза? тілі мен ?дебиеті м??алімі

?арашілік орта мектебі

                                                                                               А?жар ауданы

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "Мектепке ?згеріс не ?шін керек?" »Мектепке өзгеріс не үшін керек?

Жаһандану заманында еш мемлекет басқа бір елге жұтылып кеткісі келмейді. Сондықтан да бар ел жанталасып, өз ұстанымы мен бағыт-бағдарын күшейтуге тырысып бағады. Осындай үдерістердің салдарынан әлемде көптеген өзгерістер де туындайтыны түсінікті. Бұрынғыдай біршама қалыптасқан өмір ағымы да өзгеріп, басқаша сипатқа ие бола бастайтыны анық. Ендеше, адам баласына да заманына сай жаңаша білім, білік, дағды да қажет болады.

Ал заманға сай білім беру үшін ұстаздар қауымы "Өзгеріс не үшін

керек ?" ,- деп сұрамай-ақ, өздері де заманға байланысты ,өмір сұранысына жауап беретін жаңаша әдіс-тәсілдерді меңгерулері шарт.

Осындай жағдайлар білім саласы қызметкерлерінің алдына екі үлкен мәселе қойып отыр:

1. "ХХ ғасырда нені оқыту керек?"

2. "Мұғалімдер оқушыларды ХХI ғасырға қалай дайындайды?"

Осы екі мәселені шешу үшін «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың үш деңгейлік бағдарламасы бойынша мұғалімдер арнайы даярлық курстарынан өтіп, білімдерін жетілдіріп жатыр.

Қазіргі кезде білім беру мен тәрбиелеудің мазмұны мен сипаты дәстүрлі білім жүйесінен мүлде өзгеріп, күрделене түсті.

Осыған орай ұстаздардың атқарар жұмысы да жаңа сипаттарға ие бола бастады. Орта білім беру жүйесінде әлем бойынша жоғары деңгейге қол жеткізген әрі мол танылған оқыту әдістемелері арасында сындарлы оқыту теориясына неңізделген тәсіл кең тараған.

Үш деңгейлі бағдарлама бойынша оқыған ұстаздар көптеген жаңаша әдіс-тәсілдерді ғана оқып қоймай, осы сындарлы оқыту теориясын да оқып, игереді. Бұл теория бойынша, оқушы өзінің бар білімін тек оқулық пен ұстазынан үйренген ақпараттармен ғана толықтырып қоймайды. Сол жинақтаған білімдерін басқа да дерек көздерімен толықтыра алады. Дерек көздеріне : оқушының достары, жасы үлкендер, туыстары т.б. жатады делінген.

Негізінен сындарлы оқытудың мақсаты-оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерлерде де , кез-келген жағдайда тиімді пайдалануды қамтамасыз ету болып саналады.

Осы үш деңгейлі курстарда оқыған мұғалімдер оқу көшбасшылары деп саналады. Бұл ретте оқу көшбасшылары қолданатын тетіктер мектептің оқыту мен оқу тәжірибесіне өзгеріс енгізуге көмектеседі. Осылайша Деңгейлі бағдарлама мақсатына қол жеткізу үшін Үшінші деңгей бағдарламасы бойынша оқыған мұғалімдер өздерінің оқыту тәжірибесіне өзгеріс енгізуге назар аударатын болса, Екінші деңгей бағдарламасы бойынша оқыған мұғалімдер коучинг пен тәлімгерліктің көмегімен өз мектептеріндегі әріптестерін оқытып, солардың тәжірибесін өзгертуге күш салады. Ал Бірінші деңгей бағдарламасы

оқытуды басқару мен көшбасшылық мәселелерін көтеруге бағытталған.

Бағдарламаның авторлары ұсынып отырған оқытуды басқару және көшбасшылық тұжырымдамасы мұғалімдердің пайдаға асырылмаған зор әлеуеті бар, оларды өзгеріс енгізу тәжірибесіне, бірлескен кәсіби білім құруларына көмектесетін қолдау көрсетілген жағдайда ғана көруге болады деген ұстанымға негізделеді.

Мұғалім үшін оқыту мен оқудағы көшбасшылықтың бірнеше мәні бар:

• мұғалім өзінің оқыту және оқу үдерістерін түсінуін нақтылау;

• оқыту және оқу үдерістерін әріптестерімен талқылауға мүмкіндік беру;

• ересектерді де, балаларды да оқыту үшін барынша қолайлы жағдай жасау арқылы оқудың жоғары мәдениетті деңгейін орнату;

• оқудың қажетті ауқымын стандартты жетілдірумен шектемей, одан әрі кеңейту;

• оқушылардың оқу үдерісіне тартылуы;

• әріптестерді кәсіби дамыту үшін барлық оқушылардың мүмкіндіктерін бөлуге

болатындығына сенімді болу;

• оқыту мен оқу үдерістеріне әлеуметті, ата-аналар мен тиісті мүдделі адамдарды тарту.

Осындай күрделі де қиын жауапкершілікті арқалаған ұстаздар ауданымыздың әр мектебінде тынбай еңбектеніп жүр.

Соның бір дәлелі – мен де өз білімімді жетілдіріп, І ( ілгері) деңгей курсында оқып, Кембридж бағдарламасын меңгеріп, жеті модуль бойынша сабақ өткізу әдіс – тәсілін үйреніп келдім. Сонымен қатар, алған білімімді әріптестеріме үйрету үшін, коучингтер өткізіп, тәлімгерлік жұмыс та атқарып жүрмін. Мектептің даму жоспарын да қайта қарастырып, түзетулер енгіздік. Бұл жұмыстар әрі қарай да өз жалғасын табады.Казиева Фарида Камалиденовна,

I деңгейлі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Қарашілік орта мектебі

Ақжар ауданы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Баяндама "Мектепке ?згеріс не ?шін керек?"

Автор: Казиева Фарида Камалиденовна

Дата: 02.02.2015

Номер свидетельства: 166069

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(87) "Сындарлы о?ыту - заманауи білім талабы. Баяндама"
  ["seo_title"] => string(41) "syndarlyokytuzamanauibilimtalabybaiandama"
  ["file_id"] => string(6) "300261"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1456680849"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(181) "Баяндама: "Сапалы ж?не табысты о?ыту?а ба?ыттал?ан сындарлы о?ытуды? тиімді жолдарын ?алыптастыру" "
  ["seo_title"] => string(105) "baiandama-sapaly-zh-nie-tabysty-ok-ytug-a-bag-yttalg-an-syndarly-ok-ytudyn-tiimdi-zholdaryn-k-alyptastyru"
  ["file_id"] => string(6) "202728"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1429298909"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(182) ""Сапалы және табысты оқытуға бағытталған сындарлы оқытудың тиімді жолдарын қалыптастыру" баяндама"
  ["seo_title"] => string(80) "sapaly_zh_nie_tabysty_ok_ytug_a_bag_yttalg_an_syndarly_ok_ytudyn_tiimdi_zholdary"
  ["file_id"] => string(6) "458362"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1519037135"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(102) "Баяндама "Балаба?шамен бастауыш мектепті? саба?таcты?ы" "
  ["seo_title"] => string(62) "baiandama-balabak-shamien-bastauysh-miektieptin-sabak-tactyg-y"
  ["file_id"] => string(6) "111412"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1407452348"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(210) "Баяндама "Балалар кітапханаларында о?ырмандар?а ?ызмет к?рсетудегі ?арым-?атынас аспектілері ж?не оны шешу жолдары" "
  ["seo_title"] => string(132) "baiandama-balalar-kitapkhanalarynda-ok-yrmandarg-a-k-yzmiet-korsietudieghi-k-arym-k-atynas-aspiektilieri-zh-nie-ony-shieshu-zholdary"
  ["file_id"] => string(6) "205208"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1429816372"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства