kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "Балаба?шамен бастауыш мектепті? саба?таcты?ы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Балаба?шамен  бастауыш мектепті? саба?таcты?ы

Орында?ан: МК?К  «Ер Т?стік»

балаба?шасыны? ?діскері

К?лым?алиева Лида Бахыт?ызы

 

Бізді? ?о?амда, б?гінгі та?да жас с?биді? ?мірін толы??анды ?йымдастыру ?шін балаба?шаны? орны ерекше. Міне, осындай жеке т?л?аны ?алыптастыруда ма?сат?а жеткізетін сара жолды? бірі жа?аша балаба?шада о?у-т?рбие ж?мысын ?йымдастырып ж?ргізу. Ол кейінгі жылдары педагогика ?ылымында жиі пайдалана баста?ан жа?а ?йымдарды? бірі- инновациямен байланысты.
«Біз, б?кіл еліміз бойынша ?лемдік стандарттар де?гейінде сапалы білім беру ?ызметін к?рсетуге ?ол жеткізуіміз керек. ?лемні? озы? мемлекеттеріні? жетістіктерін ?зімізді? елімізде іске асыра отырып, біріншіден, ?андай да бір табыстар?а ?олымыз жеткен ба?ыттарды жа?ырта жа?арту ?ар?ынын жеделдете т?суіміз ?ажет, екіншіден, жа??ырта жа??ыртуды еш?андай алалаусыз ?аза?стан экономикасы мен ?леуметтік ?міріні? барлы? салаларына тарату керек» деп ?Р Президенті ?аза?стан хал?ына «?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» Жолдауында к?рсетілгендей ?о?амда?ы ?згерістер мектепке дейінгі білім беру ж?йесіне де елеулі жа?алы?тар ?келді.(Слайд-3)

. «Саба?тасты?» термині, оны? т?сінігі

Саба?тасты? дегеніміз, біріншіден, екі буын арасында?ы орта? ма?сат міндеттер, орта? мазм?нды? ж?йе, баланы ж?йелі сатылы дамыту, бір буыннан екінші буын?а не??рлым с?тті ?туге ба?ыттау, екіншіден білім беруді? ?дістемелік ж?йесіні? ?рбір компонентіні? ?йлесімділігі.
?. Бидосов былай деген “Саба?тасты? дегеніміз – мектеп жасына дейінгілер мен бастауыш мектептегі п?ндерді о?ытуды? ?р т?рлі сатысында балаларды? білімдеріні? арасында ?ажетті байланыстар мен ?атынастар орнату”. Балалар білім икемдігі мен машы?тарын пайдалану ж?не одан ?рі дамыту кезінде оларды? о?у ісінде ?р алуан байланыстар орнату, жа?а білім мен б?рын?ы білімді ?зара байланыстыру. Сонымен бірге, білімді ке?ейту мен тере?дету, о?ы?андарды жа?а, жо?ары де?гейде байыптау”.(слайд-5)                                                                                  Балаба?ша мен мектеп арасында?ы байланыс формаларыны? саба?тасты?ын екі ?зара байланысты аспектіге б?луге болады: а?паратты? – а?артушылы? ж?не практикалы?.

Бірінші аспект, м??алімдер мен т?рбиешілерді? о?у - т?рбие ж?мысыны? міндеттерімен ?зара танысуын, балаба?шаны? жо?ар?ы топтары мен мектепті? бірінші сыныбы ба?дарламалар мазм?нын зерттеуді болжайды. Осы ма?сат?а байланысты мынадай формалары м??алімдер мен т?рбиешілерді? біріккен педагогикалы? ке?естерінде балаларды? мектепке дайынды?ы м?селесі бойынша ?атысуы, д?рістермен ?зара алмасуы ж?не т. б. ж?мыстарды ж?зеге асыру керек.
Екінші, т?жірибелік аспект – бір жа?ынан м??алімдерді? балаба?шада ?здеріні? болаша? о?ушыларымен алдын ала танысу, екінші жа?ынан, т?рбиешілерді? б?рын?ы т?рбиеленушілерді ба?ылап отыруымен бейнеленеді. Берілген мазм?нды ж?зеге асыру формалары: м??алімдерді? болаша? о?ушылармен танысу ?шін балаба?шада?ы дайынды? топтар?а ж?йелі ?атысуы, оларды? іс - ?рекетін ба?ылау, балаларды? диагностикаларыны? н?тижелерімен ж?не мінездемелерімен танысу. (слайд-6)
 

Мектепке дейінгі мекемені? ж?не бастауыш мектепті? міндеттері

Білім беру ж?не ?ылым саласына елеулі ?згерістер енгізіп жат?ан ?азіргі кезе?де мектепке дейінгі ?йымдар мен бастауыш білім беру ісін жа?а сапалы? де?гейге к?теру міндеті б?гінгі к?нні? к?кейкесті м?селесі. Осы ?згерістер білім саласыны? ал?аш?ы сатысы болып саналатын мектепке дейінгі ?йымдарда болаша? ?рпа?ты? д?ниетанымын дамыту?а, жеке т?л?а ретінде ?алыптастыру?а, с?билік ша?тан бастап толы? жа?дай жасауды, т?рбиелеумен білім беруге аса жауапты ?арауды басты міндет етіп ?ойып отыр.

Атал?ан міндетті шешуде кезек к?ттірмейтін м?селелерді? бірі ретінде мектепке дейінгі т?рбие мен бастауыш білім беруді? саба?тасты?ын ?амтамасыз етуді? жолдарын ай?ындауды? ма?ызы зор. ?йткені саба?тасты? туралы м?селе ?ткір ?ойылып отыр. Б?л м?селені ?алымдар, білім беру мекемелеріні? жетекшілері, м??алімдер, ата-аналар да к?теріп отыр. Оларды? дабыл ?а?уына толы? негіз бар.

Мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш сынып арасында?ы саба?тасты?ты? негіздемесі:

балаларды? білуге деген ??марлы?ын дамыту;

балаларды? ?здігінен шы?армашылы? ж?мыс тапсырмаларын шеше білу ?абілетін дамыту;

балаларды? интеллектуалды? ж?не т?л?алы? дамуына ба?ыттал?ан шы?армашылы? ?иялын дамыту;

тілдік ?арым-?атынасын дамыту (??рбы-??рдастарымен, ересектермен тіл табысып, с?йлесе білу) (Слайд-7)

Саба?тасты?ты? ?рдісі

Саба?тасты? ?рдісін 2 жа?тан ?арау?а болады.

Мектепке дейінгі буын сатысында мектепке дейінгі балалы? ша?ты? ?зіндік ??ндылы?ы ?ыс?артылады ж?не балаларды? жеке т?л?алы? сапасыны? негізі ?алыптасады.

Мектеп ?з ж?мысын жо?тан ??рмайды. Мектепке дейінгі балаларды? жетістігін ?апсырып алып, балаларды? жина?та?ан ?леуетін педагогикалы? практиканы ?йымдастыра отыра дамытады. Саба?тасты?ты? осындай т?сінігі балаларды? дамуы мен о?ып ?йренуін ?здіксіз іске асырып отырады.

Мектепке дейінгі мекемені? міндеттері:

Салауатты ?мір с?ру салтыны? ??ндылы?ына балаларды ?атыстыру; 

эмоционалды? аман-саулы?ын ?амтамасыз ету, ?р т?рлі к?ркемдік іс-?рекет т?ріне талабын, білуге ??марлы?ын, еркіндігін дамыту  ар?ылы  айналада?ы ?лем жайында білімін ?алыптастыру;

      Бастауыш мектепті? міндеттері: 

Салауатты ?мір с?ру салтыны? ??ндылы?ын ?алыптастыру ж?не ?зіні? т?ртібін ?орша?ан ортамен белсенді ?арым-?атынас дайынды?ын дамыту.

 Эмоционалды, интеллектуалды, коммуникативті мектепте о?у?а ?йрену деген тілегін ?алыптастыру;

?р т?рлі ?рекетте бірлесе ж?мыс істей білуі мен ?здігінен
мектепке дейінгі мекемедегі ал?ан жетістігін жетілдіру,

Бала ба?ша мен мектепті? ?зара байланысы бойынша ж?мысын ?йымдастыру:

мектепте о?ып ?йренуіне жа?дай жасау;

мектепте о?у?а психологиялы? дайынды?ын ?алыптастыру;

бала дамуыны? ?діксіз білім беру ж?йесін ??ру.   (слайд-8)

       Осы ма?сат-міндеттерді ж?зеге асыру барысында ?ль- Фараби м?лтек ауданында орналас?ан «Ер Т?стік» балаба?шасы ?ызылжарма ауылды? округінде орналас?ан № 144 орта мектеппен ты?ыз байланыста ж?мыс жасап келеді. ?р жыл сайын жа?а о?у жылыны?  басында балаба?ша мен мектеп арасында?ы байланысты? жоспары ??рылады. ?ырк?йек айында «Мектепке дейінгі т?рбие мен бастауыш сыныпта о?ытуды? ?зара саба?тасты?ы та?ырыбында ересек топ т?рбиешілерімен бірлесе отырып пікірталас ?ткізілді. О?ан №144 мектептен бастауыш сынып  м??алімдері ша?ыртылып, ?з ой-пікірлерімен б?лісті. Мектепке даярлы? тобыны? м??алімі Каримова Эльмира балаба?шада білім ал?ан балаларды? балаба?ша?а барма?ан балалардан к?п айырмашылы?ы бар екендігін, себебі олар ?з ойларын ашы? айтып, жеткізе алатынды?ын, білімге, ?нерге ?ызы?ушылы?тарыны? ерекше болатынды?ын атап ?тті. Ересектер тобыны? т?рбиешісі Ж.Жанкулова  «Біз мектепке барамыз» ба?дарламасы бойынша ж?мыс жасайтынды?ын, балаларды ?ырк?йек айынан бастап, мектепке дайындайтынын, о?ан арнайы жоспар ??рып, мектеппен бірлесе отырып саяхаттар, м?дени іс-шаралар ж?ргізілетіндігін атады. Осы ба?дарлама бойынша ма?сатты саяхат ?йымдастырып, балаларды мектепті? бастауыш сынып кабинеттерімен, 1сынып о?ушыларымен ж?не  ?стаздарымен таныстырылады.(слайд-9)

Соны? н?тижесінде балаба?шада ?ткізілетін ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекеттеріне, м?дени іс-шаралар?а м??алімдерді ?атыстырып ашы? есік к?ні ?ткізіледі.*

?азіргі о?у т?жірибесінде мектепке дейінгі ж?не бастауыш мектеп о?уында?ы саба?тасты?ты ж?зеге асыруда негізгі екі ба?ыттарын белгілеуге болады. Оларды? біріншісі, балалар дамуыны? темптерін к?бейту ж?не мектепке дейінгі мекемелерді? мектептегі о?уды? талаптары мен ерекшеліктеріне жету міндеттерінен т?ратын т?жірибеге с?йенеді.

Екінші, бастауыш мектепке дейінгі білімдер, іскерлік ж?не да?дыларды дамыту тактикасына негізделеді. М?нда В. В. Давыдовты? белгілеуі бойынша, бастауыш мектеп оларды ж?йелейді ж?не жалпылайды, о?у?а, жазу?а, санау?а ж?не т. б. ?йретеді.

Б?л за?дылы? т?рбиешілер мен м??алімдерді баланы? шы?армашылы? м?мкіндіктерді дамыту ж?мысында саба?тасты? байланысына ?мтылдырады.* Осы ма?сатта 1 сынып о?ушылары балаба?ша б?лдіршіндеріне келіп  ?уырша? театрын ?йымдастырып , ?ызы?ты ойындармен балаларды? к??іл-к?йлерін к?терді.

Сонымен бірге саба?тасты? байланыстарды? т?рлері де ажыратылады. Оларды? ?атарында: мектепке дейінгі т?рбие мекемелері мен бірінші сынып арасында?ы байланыстар, бастауыш ж?не орта буындарда?ы п?ндерді о?ытуда?ы саба?тасты? байланыстар.

О?ытуда?ы саба?тасты? ж?зеге асыруды? бастауы нормативті – ???ы?ты? ж?не ресми ??жаттарда (білім стандарты ж?не о?у ба?дарламалары), о?ыту ??ралдарында (о?улы?тар, дидактикалы? материалдар, о?у - ?дістемелік ??ралдар) жоспарлан?ан байланыстар жобасынан алады.

Мектепалды даярлы? топтары мен (5-6 жас)1 сынып о?ушылары ?шін ойынны? ат?аратын ролі ?те зор.

Себебі, ойын баланы? сезімдік т?жірибесін байытады, ретке келтіруге к?мектеседі. Барлы? психикалы? ?асиеттерді дамыту?а ж?не ойлау операцияларын ?алыптастыру?а даярлайды.

Ойынны? ма?саты: ба?дарламада аны?тал?ан білім, білік, да?дылар жайында т?сінік беру, оларды ?алыптастыру, тияна?тау ж?не пысы?тау немесе тексеру сипатында болып келеді.

Ойынны? міндеті: баланы? ?ызы?ушылы?ын оятып, белсенділігін арттыру ма?сатында іріктеліп алын?ан на?ты мазм?нмен аны?талады.

Дидактикалы? ойындар - балалар ?шін ?зіне т?н ж?ру барысы, ма?саты, ма?ызы бар ?рекет. Саба?та тиімді ?олданыл?ан ойын т?рлері м??алімні? т?сіндіріп отыр?ан материалын о?ушыларды? аса зор ілтипатпен ты?дап, жемісті ме?геруіне ы?пал етеді. ?йткені бастауыш сынып о?ушылары жас ерекшеліктеріне байланысты ойын?а ?те ынталы келеді.
Саба?та дидактикалы? ойынды ?олдану бастауыш сынып о?ушыларыны? сол п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттырады, белсенділік танытып, ба?дарламалы? материалды ?ажетті де?гейде ме?геруіне ы?пал етеді.
Мынадай ойын т?рлері ?олданылады: “Суретті ая?та”, “К?ліктер”, “??с бейнесін ??растыр”, “Кім жылдам”, “?иялда?ы сурет”, “ ?лтты? киімдерді ата”,“Жылы - суы?”,“?ажайып ала?”,“?рнектерді ??растыр”, “Бізді? ?аланы? к?ліктері”,“?уырша?ты киіндір”,“Си?ырлы г?л”, “А?дар мектебі”, “Суреттей біл”, “?з ж?бы?ды тап”, “Лото” т.б.

1.“Си?ырлы г?л“–ойыны

Ма?саты: ?з ойын жеткізе білуге ж?не топта?ы ?зге балалар?а ?зін таныстыру?а баулу.Мазм?ны: Балалар?а ?зін кішкентай г?л ?сінділері т?різді сезіну ?сынылады. ?з ?алаулары бойынша г?лдерді та?дап алады. Б?дан ?рі саз ыр?а?ымен г?лді? ашылуын к?рсетеді.?р бала ?зі жайлы, кіммен бірге ?ай жерде ?скенін, ?зін ?алай сезінетінін, нені армандайтынын ??гімелеп береді.
 

2.“А?дар мектебі”

Ма?саты: Баланы ?айырымдылы??а ?йрету.

Мазм?ны: Си?ырлы орман?а саяхат жасау ?сынылады. Балалар жайланып отырып к?здерін ж?мады. М??алім:-“А?дар мектебін” к?з алдына елестеті?дер. Айнала?а ?арап, ?андай а?дар о?ып жатыр, ?здері?ді ?андай а??а ??сатасы?дар, немен ш??ылдан?андары?ды ??гімелеп беруге дайындалы?дар. Енді к?здері?ді ашы?дар. ?здері?е ?на?ан а?ды ермексаз алып м?сінде?дер немесе бейнелеп бері?дер – деген тапсырмалар беріледі.

3.“Суреттей біл”

Ма?саты: Балаларды? тіл байлы?ын жетілдіру, елестету ?абілеттерін дамыту. Мазм?ны: Бір баланы? к?зін байлап, алды?а шы?арылады. Ал, отыр?ан балалар?а к?к?ністі к?рсетеді (сарымса?), отыр?ан балалар о?ан с?збен сипаттама береді ( пішіні д??гелек, д?мі ащы, саба?ы жасыл ).

К?зі жабы? бала затты атайды. Егер шешімі д?рыс болса, бас?а бала ойынды жал?астырады.

Психикалы? ерекшелік: ?зіні? іс - ?рекетін бас?ара білуді, ?збетінше, ересек адамдар т?різді ж?мыс істей білуді сезіну.

Жеке т?л?ада?ы ?згеріс: Эмоционалды - жігердік айма?ты? ?алыптасуы. “Мен” феномені. Т?рбиеші авторитеті.

Саба?тасты?ты ж?зеге асыруда?ы м??алімні? міндеттері:

- Балаба?шаны?  ?йымдастырыл?ан  о?у іс-?рекеттеріне ?атысып, балаларды сырттай ба?ылау;

-1-сыныпта ойын ?рекетін басымыра? ?олданып, біртіндеп о?у ?рекетіне к?шу;

- саба?ты 1 - ші ауысымны? 2 - ші са?атынан бастап, 35 минуттан ?ткізу;

- ?о?ырау ?зілістерін 10-20 минуттан жылжымалы ойындар т?рінде ?йымдастыру;

- ?рбір баланы? педагогикалы? - психологиялы? картасын жал?астыру;

- бейімделу жа?дайларын ?немі ба?ылауда ?стап, мектеп психологына хабарлап отыру;

- ?орша?ан ортамен баланы ?арым - ?атынас?а даярлау;

- жеке т?л?алы?, танымды? ?асиеттерін дамыту;

- о?у е?бегін ?йымдастыру?а да?дыландыру;

- о?у?а ?ызы?ушылы?тарын ?алыптастыру;

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "Балаба?шамен бастауыш мектепті? саба?таcты?ы" »

Балабақшамен бастауыш мектептің сабақтаcтығы
Орындаған: МКҚК «Ер Төстік»

балабақшасының әдіскері

Кұлымғалиева Лида Бахытқызы


Біздің қоғамда, бүгінгі таңда жас сәбидің өмірін толыққанды ұйымдастыру үшін балабақшаның орны ерекше. Міне, осындай жеке тұлғаны қалыптастыруда мақсатқа жеткізетін сара жолдың бірі жаңаша балабақшада оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырып жүргізу. Ол кейінгі жылдары педагогика ғылымында жиі пайдалана бастаған жаңа ұйымдардың бірі- инновациямен байланысты.
«Біз, бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек. Әлемнің озық мемлекеттерінің жетістіктерін өзіміздің елімізде іске асыра отырып, біріншіден, қандай да бір табыстарға қолымыз жеткен бағыттарды жаңырта жаңарту қарқынын жеделдете түсуіміз қажет, екіншіден, жаңғырта жаңғыртуды ешқандай алалаусыз Қазақстан экономикасы мен әлеуметтік өмірінің барлық салаларына тарату керек» деп ҚР Президенті Қазақстан халқына «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында көрсетілгендей қоғамдағы өзгерістер мектепке дейінгі білім беру жүйесіне де елеулі жаңалықтар әкелді.(Слайд-3)

. «Сабақтастық» термині, оның түсінігі

Сабақтастық дегеніміз, біріншіден, екі буын арасындағы ортақ мақсат міндеттер, ортақ мазмұндық жүйе, баланы жүйелі сатылы дамыту, бір буыннан екінші буынға неғұрлым сәтті өтуге бағыттау, екіншіден білім берудің әдістемелік жүйесінің әрбір компонентінің үйлесімділігі.
Ә. Бидосов былай деген “Сабақтастық дегеніміз – мектеп жасына дейінгілер мен бастауыш мектептегі пәндерді оқытудың әр түрлі сатысында балалардың білімдерінің арасында қажетті байланыстар мен қатынастар орнату”. Балалар білім икемдігі мен машықтарын пайдалану және одан әрі дамыту кезінде олардың оқу ісінде әр алуан байланыстар орнату, жаңа білім мен бұрынғы білімді өзара байланыстыру. Сонымен бірге, білімді кеңейту мен тереңдету, оқығандарды жаңа, жоғары деңгейде байыптау”.(слайд-5) Балабақша мен мектеп арасындағы байланыс формаларының сабақтастығын екі өзара байланысты аспектіге бөлуге болады: ақпараттық – ағартушылық және практикалық.

Бірінші аспект, мұғалімдер мен тәрбиешілердің оқу - тәрбие жұмысының міндеттерімен өзара танысуын, балабақшаның жоғарғы топтары мен мектептің бірінші сыныбы бағдарламалар мазмұнын зерттеуді болжайды. Осы мақсатқа байланысты мынадай формалары мұғалімдер мен тәрбиешілердің біріккен педагогикалық кеңестерінде балалардың мектепке дайындығы мәселесі бойынша қатысуы, дәрістермен өзара алмасуы және т. б. жұмыстарды жүзеге асыру керек.
Екінші, тәжірибелік аспект – бір жағынан мұғалімдердің балабақшада өздерінің болашақ оқушыларымен алдын ала танысу, екінші жағынан, тәрбиешілердің бұрынғы тәрбиеленушілерді бақылап отыруымен бейнеленеді. Берілген мазмұнды жүзеге асыру формалары: мұғалімдердің болашақ оқушылармен танысу үшін балабақшадағы дайындық топтарға жүйелі қатысуы, олардың іс - әрекетін бақылау, балалардың диагностикаларының нәтижелерімен және мінездемелерімен танысу. (слайд-6)

Мектепке дейінгі мекеменің және бастауыш мектептің міндеттері


Білім беру және ғылым саласына елеулі өзгерістер енгізіп жатқан қазіргі кезеңде мектепке дейінгі ұйымдар мен бастауыш білім беру ісін жаңа сапалық деңгейге көтеру міндеті бүгінгі күннің көкейкесті мәселесі. Осы өзгерістер білім саласының алғашқы сатысы болып саналатын мектепке дейінгі ұйымдарда болашақ ұрпақтың дүниетанымын дамытуға, жеке тұлға ретінде қалыптастыруға, сәбилік шақтан бастап толық жағдай жасауды, тәрбиелеумен білім беруге аса жауапты қарауды басты міндет етіп қойып отыр.

Аталған міндетті шешуде кезек күттірмейтін мәселелердің бірі ретінде мектепке дейінгі тәрбие мен бастауыш білім берудің сабақтастығын қамтамасыз етудің жолдарын айқындаудың маңызы зор. Өйткені сабақтастық туралы мәселе өткір қойылып отыр. Бұл мәселені ғалымдар, білім беру мекемелерінің жетекшілері, мұғалімдер, ата-аналар да көтеріп отыр. Олардың дабыл қағуына толық негіз бар.

Мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш сынып арасындағы сабақтастықтың негіздемесі:

балалардың білуге деген құмарлығын дамыту;

балалардың өздігінен шығармашылық жұмыс тапсырмаларын шеше білу қабілетін дамыту;

балалардың интеллектуалдық және тұлғалық дамуына бағытталған шығармашылық қиялын дамыту;

тілдік қарым-қатынасын дамыту (құрбы-құрдастарымен, ересектермен тіл табысып, сөйлесе білу) (Слайд-7)


Сабақтастықтың үрдісі


Сабақтастық үрдісін 2 жақтан қарауға болады.

Мектепке дейінгі буын сатысында мектепке дейінгі балалық шақтың өзіндік құндылығы қысқартылады және балалардың жеке тұлғалық сапасының негізі қалыптасады.

Мектеп өз жұмысын жоқтан құрмайды. Мектепке дейінгі балалардың жетістігін қапсырып алып, балалардың жинақтаған әлеуетін педагогикалық практиканы ұйымдастыра отыра дамытады. Сабақтастықтың осындай түсінігі балалардың дамуы мен оқып үйренуін үздіксіз іске асырып отырады.


Мектепке дейінгі мекеменің міндеттері:


Салауатты өмір сүру салтының құндылығына балаларды қатыстыру; 
эмоционалдық аман-саулығын қамтамасыз ету, әр түрлі көркемдік іс-әрекет түріне талабын, білуге құмарлығын, еркіндігін дамыту арқылы айналадағы әлем жайында білімін қалыптастыру;

Бастауыш мектептің міндеттері: 

Салауатты өмір сүру салтының құндылығын қалыптастыру және өзінің тәртібін қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынас дайындығын дамыту.

Эмоционалды, интеллектуалды, коммуникативті мектепте оқуға үйрену деген тілегін қалыптастыру;

әр түрлі әрекетте бірлесе жұмыс істей білуі мен өздігінен
мектепке дейінгі мекемедегі алған жетістігін жетілдіру,

Бала бақша мен мектептің өзара байланысы бойынша жұмысын ұйымдастыру:

мектепте оқып үйренуіне жағдай жасау;

мектепте оқуға психологиялық дайындығын қалыптастыру;

бала дамуының үдіксіз білім беру жүйесін құру. (слайд-8)

Осы мақсат-міндеттерді жүзеге асыру барысында Әль- Фараби мөлтек ауданында орналасқан «Ер Төстік» балабақшасы Қызылжарма ауылдық округінде орналасқан № 144 орта мектеппен тығыз байланыста жұмыс жасап келеді. Әр жыл сайын жаңа оқу жылының басында балабақша мен мектеп арасындағы байланыстың жоспары құрылады. Қыркүйек айында «Мектепке дейінгі тәрбие мен бастауыш сыныпта оқытудың өзара сабақтастығы тақырыбында ересек топ тәрбиешілерімен бірлесе отырып пікірталас өткізілді. Оған №144 мектептен бастауыш сынып мұғалімдері шақыртылып, өз ой-пікірлерімен бөлісті. Мектепке даярлық тобының мұғалімі Каримова Эльмира балабақшада білім алған балалардың балабақшаға бармаған балалардан көп айырмашылығы бар екендігін, себебі олар өз ойларын ашық айтып, жеткізе алатындығын, білімге, өнерге қызығушылықтарының ерекше болатындығын атап өтті. Ересектер тобының тәрбиешісі Ж.Жанкулова «Біз мектепке барамыз» бағдарламасы бойынша жұмыс жасайтындығын, балаларды қыркүйек айынан бастап, мектепке дайындайтынын, оған арнайы жоспар құрып, мектеппен бірлесе отырып саяхаттар, мәдени іс-шаралар жүргізілетіндігін атады. Осы бағдарлама бойынша мақсатты саяхат ұйымдастырып, балаларды мектептің бастауыш сынып кабинеттерімен, 1сынып оқушыларымен және ұстаздарымен таныстырылады.(слайд-9)

Соның нәтижесінде балабақшада өткізілетін ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріне, мәдени іс-шараларға мұғалімдерді қатыстырып ашық есік күні өткізіледі.*

Қазіргі оқу тәжірибесінде мектепке дейінгі және бастауыш мектеп оқуындағы сабақтастықты жүзеге асыруда негізгі екі бағыттарын белгілеуге болады. Олардың біріншісі, балалар дамуының темптерін көбейту және мектепке дейінгі мекемелердің мектептегі оқудың талаптары мен ерекшеліктеріне жету міндеттерінен тұратын тәжірибеге сүйенеді.

Екінші, бастауыш мектепке дейінгі білімдер, іскерлік және дағдыларды дамыту тактикасына негізделеді. Мұнда В. В. Давыдовтың белгілеуі бойынша, бастауыш мектеп оларды жүйелейді және жалпылайды, оқуға, жазуға, санауға және т. б. үйретеді.

Бұл заңдылық тәрбиешілер мен мұғалімдерді баланың шығармашылық мүмкіндіктерді дамыту жұмысында сабақтастық байланысына ұмтылдырады.* Осы мақсатта 1 сынып оқушылары балабақша бүлдіршіндеріне келіп қуыршақ театрын ұйымдастырып , қызықты ойындармен балалардың көңіл-күйлерін көтерді.

Сонымен бірге сабақтастық байланыстардың түрлері де ажыратылады. Олардың қатарында: мектепке дейінгі тәрбие мекемелері мен бірінші сынып арасындағы байланыстар, бастауыш және орта буындардағы пәндерді оқытудағы сабақтастық байланыстар.

Оқытудағы сабақтастық жүзеге асырудың бастауы нормативті – құқықтық және ресми құжаттарда (білім стандарты және оқу бағдарламалары), оқыту құралдарында (оқулықтар, дидактикалық материалдар, оқу - әдістемелік құралдар) жоспарланған байланыстар жобасынан алады.

Мектепалды даярлық топтары мен (5-6 жас)1 сынып оқушылары үшін ойынның атқаратын ролі өте зор.

Себебі, ойын баланың сезімдік тәжірибесін байытады, ретке келтіруге көмектеседі. Барлық психикалық қасиеттерді дамытуға және ойлау операцияларын қалыптастыруға даярлайды.

Ойынның мақсаты: бағдарламада анықталған білім, білік, дағдылар жайында түсінік беру, оларды қалыптастыру, тиянақтау және пысықтау немесе тексеру сипатында болып келеді.

Ойынның міндеті: баланың қызығушылығын оятып, белсенділігін арттыру мақсатында іріктеліп алынған нақты мазмұнмен анықталады.

Дидактикалық ойындар - балалар үшін өзіне тән жүру барысы, мақсаты, маңызы бар әрекет. Сабақта тиімді қолданылған ойын түрлері мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын оқушылардың аса зор ілтипатпен тыңдап, жемісті меңгеруіне ықпал етеді. Өйткені бастауыш сынып оқушылары жас ерекшеліктеріне байланысты ойынға өте ынталы келеді.
Сабақта дидактикалық ойынды қолдану бастауыш сынып оқушыларының сол пәнге деген қызығушылығын арттырады, белсенділік танытып, бағдарламалық материалды қажетті деңгейде меңгеруіне ықпал етеді.
Мынадай ойын түрлері қолданылады: “Суретті аяқта”, “Көліктер”, “Құс бейнесін құрастыр”, “Кім жылдам”, “Қиялдағы сурет”, “ Ұлттық киімдерді ата”,“Жылы - суық”,“Ғажайып алаң”,“Өрнектерді құрастыр”, “Біздің қаланың көліктері”,“Қуыршақты киіндір”,“Сиқырлы гүл”, “Аңдар мектебі”, “Суреттей біл”, “Өз жұбыңды тап”, “Лото” т.б.


1.“Сиқырлы гүл“–ойыны

Мақсаты: Өз ойын жеткізе білуге және топтағы өзге балаларға өзін таныстыруға баулу.Мазмұны: Балаларға өзін кішкентай гүл өсінділері тәрізді сезіну ұсынылады. Өз қалаулары бойынша гүлдерді таңдап алады. Бұдан әрі саз ырғағымен гүлдің ашылуын көрсетеді.Әр бала өзі жайлы, кіммен бірге қай жерде өскенін, өзін қалай сезінетінін, нені армандайтынын әңгімелеп береді.

2.“Аңдар мектебі”

Мақсаты: Баланы қайырымдылыққа үйрету.

Мазмұны: Сиқырлы орманға саяхат жасау ұсынылады. Балалар жайланып отырып көздерін жұмады. Мұғалім:-“Аңдар мектебін” көз алдына елестетіңдер. Айналаға қарап, қандай аңдар оқып жатыр, өздеріңді қандай аңға ұқсатасыңдар, немен шұғылданғандарыңды әңгімелеп беруге дайындалыңдар. Енді көздеріңді ашыңдар. өздеріңе ұнаған аңды ермексаз алып мүсіндеңдер немесе бейнелеп беріңдер – деген тапсырмалар беріледі.


3.“Суреттей біл”

Мақсаты: Балалардың тіл байлығын жетілдіру, елестету қабілеттерін дамыту. Мазмұны: Бір баланың көзін байлап, алдыға шығарылады. Ал, отырған балаларға көкөністі көрсетеді (сарымсақ), отырған балалар оған сөзбен сипаттама береді ( пішіні дөңгелек, дәмі ащы, сабағы жасыл ).

Көзі жабық бала затты атайды. Егер шешімі дұрыс болса, басқа бала ойынды жалғастырады.

Психикалық ерекшелік: Өзінің іс - әрекетін басқара білуді, өзбетінше, ересек адамдар тәрізді жұмыс істей білуді сезіну.

Жеке тұлғадағы өзгеріс: Эмоционалды - жігердік аймақтың қалыптасуы. “Мен” феномені. Тәрбиеші авторитеті.

Сабақтастықты жүзеге асырудағы мұғалімнің міндеттері:

- Балабақшаның ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттеріне қатысып, балаларды сырттай бақылау;

-1-сыныпта ойын әрекетін басымырақ қолданып, біртіндеп оқу әрекетіне көшу;

- сабақты 1 - ші ауысымның 2 - ші сағатынан бастап, 35 минуттан өткізу;

- қоңырау үзілістерін 10-20 минуттан жылжымалы ойындар түрінде ұйымдастыру;

- әрбір баланың педагогикалық - психологиялық картасын жалғастыру;

- бейімделу жағдайларын үнемі бақылауда ұстап, мектеп психологына хабарлап отыру;

- қоршаған ортамен баланы қарым - қатынасқа даярлау;

- жеке тұлғалық, танымдық қасиеттерін дамыту;

- оқу еңбегін ұйымдастыруға дағдыландыру;

- оқуға қызығушылықтарын қалыптастыру;
3Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Баяндама "Балаба?шамен бастауыш мектепті? саба?таcты?ы"

Автор: Кулимгалиева Лида Бахытовна

Дата: 08.08.2014

Номер свидетельства: 111412

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства