kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?ріптерді? жазылу ?лгісін ?йрету

Нажмите, чтобы узнать подробности

Елін с?йген, елі с?йген - Елбасы

Категориясы: Т?рбие са?аты

Та?ырыбы: Елін с?йген, елі с?йген - Елбасы
Ма?саты:
а) білімділік: О?ушылар?а ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан Назарбаев ?мірі мен шы?армашылы??а толы ат?арыл?ан істері туралы м?ліметтер беру.
?) Дамытушылы?: О?ушылар?а президентті? ел ?шін жаса?ан істерін ?лгі - ?неге ету.
б) Т?рбиелік: О?ушыларды ?з Отанын, хал?ын с?йетін азамат болып ?суге, елжандылы??а, патриотты? сезімге т?рбиелеу. К?рнекілігі: Н. ?. Назарбаевты? т?рлі жанрларда т?скен суреттері, кітаптар б?рышы, на?ыл с?здер, слайдтар
Барысы:
І. ?йымдастыру кезе?і
?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік ?н?раны орындалады.
ІІ. Кіріспе
1 - ж?ргізуші: Желто?саннан бастау ал?ан егемен, Егеменді елде берік керегем. ?аза?стан бірлігімні? ай?а?ы, ?лем білген басшысымен к?реген.
2 - ж?ргізуші: ?аза? б?гін бар ?лемнен ба?а ал?ан,
??т ?он?ан ел ?асиеттен жарал?ан.
Бірлігімні? туын биік ?ста?ан,
Жа?ар?ан ел желто?саннан н?р ал?ан.
1 - ж?ргізуші: Бірлігімні? б?зылма?ан ?айма?ы,
Бейбіт к?нде желбіреген байра?ы.
Барлы? ?лттар ба?ыт тап?ан ?зі?нен,
?аза?стан - ынтыма?ты? ай?а?ы.
2 - ж?ргізуші: Былтыр ел т?уелсіздігіні? 20 жылды? мерекесі ?арса?ында ?аза?стан Парламентіні? Сенаты «1 жел¬то?сан – ?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президенті к?ні» мемлекеттік мерекесін бекіткен за?ын ?абылда?аны барша?а м?лім. ?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президенті к?ні – барша ?аза?станды?тар?а ??тты мереке бол?ай. Халы? ?шін ?ызмет етуді ба?ыт санайтын Елбасымыз т?р?анда ?аза?стан келешекте дамы?ан, ?ркениетті ел боларына к?міл сенеміз.
1 - ж?ргізуші: Б?л – елімізді? жа?а тарихында?ы ерекше к?н. На?тыра? айтса?, жиырма жыл б?рын, я?ни 1991 жыл?ы 1 жел¬то?санда б?кілхалы?ты? сайлауда Н?рс?лтан Назарбаев Мемлекет басшысы болып сайланды. С?йтіп, ?асырлар бойы хал?ымызды? асыл арманы болып келген егемен ?аза?станды ??ру ж?ніндегі ата - бабаларымызды? тарихи аманаты орындалды. Бірауыздан Мемлекет басшысы болып сайлан?ан Т???ыш Президент Н?р¬с?лтан Назарбаев ?аза?станды жар?ын болаша??а батыл бастады.
2 - ж?ргізуші: ??рметті ?стаздар мен о?ушылар, 6 «А, В» сыныптарыны? «Елін с?йген, Елі с?йген Елбасы» та?ырыбында?ы ашы? т?рбие са?атына ?ош келді?іздер!
К?рініс: Н?рс?лтанны? балалы? ша?ы:
Р?лдерде: ?жесі - Мырзабала, ?кесі – ?біш, Бала - С?лтан «?ш?о?ыр» ?ні, орындайтындар:....................
1 - ж?ргізуші:. Ата?ты т?л?аны? ту?ан жерін оны? ?сіп - ?нгенін, ?сіресе, ?аза?тар ?шін генеологиялы? ді?гегін білу кез келген адамны? ?ызы?ушылы?ын тудырады. Б?л, біріншіден, бізді? Президентімізге ?атысты. Б?л к?п жазылды, фильмдер к?рсетілді. ?сіресе «Балалы? ша?ымны? аспаны» фильмі ?те ?ызы?ты, жан ж?йе?ді тол?андырады. Болаша? Президент Алматы облысы Шамал?ан ауданы ?ш?о?ыр т?бесіндегі киіз ?йде ту?ан. Ата - анасыны? ?за? к?ткен ?лы, т???ыш баласы отбасын, ?уаныш пен ?лкен ?ызы??а кенелтті. ?йтеуір ша?ыра?та бала к?лкісі мен кішкентай ?адамны? дауысы естілді.
2 - ж?ргізуші: Н?рс?лтан ?шін ал?аш?ы мектеп ?о?ырауы Шамал?ан ауылында со?ылды. Б?л мектепте ?рт?рлі ?лт пен этнос ?кілдері о?ыды, саба? берді. М?мкін осы жерде білімге деген ??штарлы? пен шыдамдылы?, адамдар?а деген ерекше ашы?ты?ы ?алыптас?ан болар.
Оныншы сыныпты Н?рс?лтан ?аскеле?де алтын медальмен ая?тады.
1 - ж?ргізуші: Отбасында?ы т???ыш ?л, сонды?тан мойнында аса ?лкен жауапкершілік. Ата - анасына к?мектесіп, уа?ытша ?з арман - м?ратын ?мыту?а тура келді. Сонды?тан «Ленинская смена» газетінде Б?кілода?ты? комсомол ??рылысы – металлургиялы? комбинатты? жастарды ша?ыруы туралы о?ып, Н?рс?лтан металлург маманды?ын алу ?шін сонда баруды шешті. Ата - анасы б?л шешімге ?арсы болмады, оны ?олдады. Алда Днепродзержинскіде болат ?орытушы маманды?ына о?у, кейін Теміртауда жа?адан салын?ан металлургиялы? комбинатта маманды?ы бойынша ж?мыс істеу к?тіп т?рды. Б?л ?ала мен комбинат кісілері шынымен болаша? ел президентіні? ?міріне зор ?серін тигізгені аны?.

2 - ж?ргізуші: Н. Назарбаев «Сындарлы он жыл» кітабында былай деп жазады: «?лі т?жірибесіз бала?дау ша?ымда, к?мейінде от пен металл ойна? сал?ан алып шомбал пешті? жанында т?р?анда немесе ?а?ылтыр ?а?тау станыны? ??ла? жаратын тарсыл - г?рсілін ести ж?ріп ж?мыс істеген кездерде, мен сайын даланы? жан?а дауа саумал самалын а?сайтынмын, екіндіні? шырт тынышты?ында ?йып т?р?ан жусан иісін ??ны?а сіміргім келетін. ?сіресе мы? градуста сар?ылдап ?айнап жат?ан металды? сенен санаулы - а? метр жерде т?р?анын, м?ндайда к?рделі металлургиялы? процесте бола беретін, сені? а?даусыз ?имылы? мен к?тпеген техникалы? кездейсо?ты?тарды елестеткенде, бала? жанны? баршасына т?н ?ай - ?айда?ы ?рей мен тол?ынысты с?ттер есімде ?алыпты».
1 - ж?ргізуші: 1969 жылдан бастап комсомол ж?не партия ж?мысына ауысты. Жо?ары мемлекеттік ж?не партиялы? ?ызметтерді 1979 жылы ?аза?стан Компартиясы Орталы? Комитетіні? хатшысы болып сайлан?ан кезден ат?ара бастады. ?аза? Ке?естік Социалистік Республикасы Министрлер Ке?есіні? т?ра?асы (1984 - 1989), ?рі Ке?ес Ода?ы Коммунистік партиясы Орталы? Комитеті Саяси бюросыны? м?шесі (1990 - 1991), ?аза? Ке?естік Социалистік Республикасы Жо?ар?ы Ке?есіні? т?ра?асы (1990 жылды? а?пан - с?уір айлары) болып ?ызмет ат?арды.
2 - ж?ргізуші: ?аза? Ке?естік Социалистік Республикасыны? Жо?ар?ы Ке?есі 1990 жылды? 24 с?уірінде Н. ?. Назарбаевты ?аза? Ке?естік Социалистік Республикасыны? е? ал?аш?ы Президенті етіп сайлады. ?аза? Ке?естік Социалистік Республикасыны? Президенті ретіндегі ?ызметіні? за??а с?йкес екенін 1991 жылы 1 желто?санда ?ткен е? ал?аш?ы б?кілхалы?ты? сайлау одан ?рі орны?тыра т?сті. ?аза? Ке?естік Социалистік Республикасы атауыны? ?аза?стан Республикасы болып ?згеруіне байланысты ?аза?стан Республикасы Жо?ар?ы Ке?есіні? ?аулысына с?йкес Н. ?. Назарбаев 1991 жылы 10 желто?санда ?аза?стан Республикасыны? Президенті лауазымымен ?ызметке кірісті.
«Атамекен» ?ні..................
1 - ж?ргізуші: Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев ?аза?стан Республикасы ?арулы К?штеріні? Жо?ар?ы Бас ?олбасшысы, ?аза?стан халы?тары Ассамблеясыны? Т?ра?асы, ?аза?тарды? Д?ние ж?зі ?ауымдасты?ыны? Т?ра?асы. ?аза?станны?, Ресейді?, ?збекстанны? ж?не бас?а да бір?атар шет елді? жо?ары ордендері мен медальдарымен марапаттал?ан. Н?рс?лтан ?біш?лы ?лемні? аса ірі мемлекет басшылары мойында?ан ?аза? мемлекетіні? е? ал?аш?ы басшысы, д?ние ж?зіне ?йгілі саясаткерлерді? бірі. Ол ел бас?ару ісінде халы?ты? ?асырлар бойы жина?тал?ан бай т?жірибесі мен ?лемдік т?жірибені тал бойына то?ыстыр?ан алымды да ал?ыр басшы. Ел ?міріні? алуан салалы тіршілік - тынысын тере? білу, ма?дай тіреген проблемаларды? е? елеулісін тап басып тани алу, ел ішіндік ж?не ?лемдік ахуалдармен санаса отырып ?рымтал ?рекеттерге бару, сол жолда та?дал?ан ба?ытын табандылы?пен ж?зеге асыру - Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? мемлекет басшысы ретіндегі басты ?асиеті.
2 - ж?ргізуші: Н. Назарбаевты? бастамасымен т?уелсіз ?аза? елінде д?ниеж?зілік - тарихи ма?ызы бар істер ат?арылды. 1991 жылды? к?зінде 40 жылдан астам уа?ыт бойы адамзат баласына от б?ркіп, апат ?ауіпін т?ндіріп келген Семей ядролы? сына? полигоны жабылды. 459 ядролы? жарылыс ?ткен б?л полигон енді м??гіге тыншыды. Ту?ан еліні? тынышты?ын, адамзатты? ?ауіпсіздігін ту еткен Н. Назарбаев Америка ??рама Штаттарыны?, Ресейді?, Францияны? билеушілерімен ?за? та к?рделі келісс?здер ж?ргізіп, ядролы? ?аруды ?аза?станнан аластау?а 1994 жылы келісті. Б?л біз ?шін ?теуі ?ымбат келісім еді. 1995 жылы со??ы ядролы? ?ару ?аза? елінен ?кетілді. Осылайша адамзат тарихында т???ыш рет жой?ын ?арудан ерікті т?рде бас тарт?ан мемлекет пайда болды.
«Шатты?» биі:...............
?асиетті ?аза?станым, мекенім,?аза?станым, ?астерлі м??гі дастаным,
А?и?атты? алтын бесігі екенсі?.Пара?тап сені кие?ді т?сіне бастадым.
Елім, Жерім, Отаным, ба? - д?улетім, Сен мені? арым, ба?ым, барымсы?,
Болаша?ым, ?нер - білім, ?ркенім. Хал?ыма ?р к?н бейбіт болсын аспаны?!
Желто?саннан бастау ал?ан те?дігі, Бірде шыр?ап, бірде т?мен ??ла?ан, ?аза?ымны? ?ркендеді елдігі. ?мір жолы бол?ан ?иын б?рала?. ??рбан бол?ан Т?уелсіздік жолында, ?аза?ымды жар?ын жол?а бастадыА?аларды? ?мытылмас ерлігі, Елбасы боп сайланды да Н?р а?ам. Ке? байта? ?ой ?аза?стан картасы, Естімейік енді елді? жыла?анын,,Астанамен айшы?тал?ан ортасы. ?айта ??лап, бостанды? с?ра?анын. Б?гін бізге та?дай ?а?ар к?ллі ?лем, Абылайды? жолымен ал?а бас?ан,, Б?ны? б?рі Елбасыны? ар?асы, ??т болсын «н?рлы жолы» Н?р а?аны?. Шы?ты тарап ой - данадан, Бері ?арап ж?лдыз беті. ?зі ?алап сайлап ал?ан, Елімні? бар ПрезидентіБиіктей бер, Н?р а?а, Г?лдене бер, Отаным,
?ыран ?анат талмасын. К?терген туын Н?р а?ам!
?адірлемей т?ра ма, К?бейткен досты? ?атарын,
Халы? сіздей т?л?асын. Н?р а?а – бізді? ?лы адам.
Ел бас?ар?ан Н?рс?лтандай а?ам бар, Бостанды? ??тты болсын ерікті ел
К?к ал?апты жасыл жайлау далам бар. Айдын к?л, к?к майсалы, к?рікті жер
Ел бірлігін, ел тірлігін тілеген, Бостанды?ты а?са?ан батырларды?
А? ниетті халы? деген данам бар. ?руа?ына бас ?рып, т?у еткен жер.
Егемен елімні? ерте?і деп, Серпігенде боданды?ты? т?манын,
Елбасы ба?а берді жастарыма Жетті ?лемге ?раным мен жыр - ?нім.
О?у о?ы білім ал, елі? ?шін ?зі? болды? к?шбасшысы елімні?,
Е?бек ет тыным таппай, жан аяма. ?зі? болды? биік ?ш?ан ?ыраным.

Ел тірегі - ?айратым,
Абыройым, айбатым!
Отан да??ын асырды?,
К?к туымды жайнатып.
Ба?ымыз?а ж?р аман,
Н?р с?улетті, Н?р а?а!
Оянады к??ілден ?айда?ы арман, Келбеті?нен ізгілік н?р к?рінген,
Ба?ыт желі ескендей жайлап ал?ан. Лебізі?нен ал арманы ?рілген. Президентім бар мені? елі т?гел, Сені? ар?а? - ?аза?стан к?ркейіп,
А? киізге к?теріп сайлап ал?ан. Досты? ?ні шары?тайды т?рімнен!
1 - ж?ргізуші: Елбасы е?бектеріні? ?андай та?ырыптарын о?ыса?дар да, ел экономикасын, ел тарихын, ?лт рухын, халы?ты? салт - санасын д?р сілкіндіріп оятатын ойлар, мол ?мірлік т?жірибе, ?ибратты та?ылым жат?анын к?ре аламыз. Сонды?тан да елімізді? болаша?та ?міт к?тетін ?рпа?ы, сендер, Елбасыны? «…сада?а? кетейін, айналайын хал?ым! Сені? жолы?да бойда ?уат, ойда н?р - б?рін аянбай сарп етуге пейілмін» немесе «Менде ?аза?ты? елдігін, ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттігін ны?айтудан бас?а ма?сат та, арман да жо?»,- деген сия?ты сертпен те? тегеурінді ойларын, елім деп е?іреген еріні? жасампазды??а толы жан сырын, ?анатты ?а?идаларын ж?не ?мір жолдарын біліп ж?рулері? ?ажет.
Т?уелсіз ел болу, т???ыш президентті? сайлануы, осы т?л?аны? ар?асында ?аза?станны? б?кіл ?лемге танылуы, шашылып кеткен ?андас бауырларымызды? тарихи Отанына шо?ырлана бастауы, Астана ?аласыны? с?улеттене т?суі – б?рі, б?рі т?уелсіздігімізді? ?р к?ні емес, ?р са?аты жа?алы??а, игі істерге ?ласып жат?аныны? ай?ын д?лелі.
?аза? еліні? жар?ын болаша?ы, халы?тарыны? бірлігі ж?не бейбіт ?мірі президентіміз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?олында.
2 - ж?ргізуші: Т?уелсіздікті? ал?аш?ы жетістігі – хал?ымыз ?з та?дауымен ел президентін сайлады. С?йтіп о?ан ?лкен сенім артты, міндет ж?ктеді. «Рухы к?шті ел – алынбайтын ?амал» дейді халы? на?ылы.
Хормен: Халы? ?шін Елбасы,
?скер ?шін ?олбасы.
Тар жол тай?а? кешуде
Н?р а?аны
Ту?ан ж?рты ?олдасын,
2 - ж?ргізуші:– деп б?гінгі президентімізге арнал?ан іс - шараны ая?таймыз.
«?аза? елі осындай» ?ні:..................
?орытынды: Н. Назарбаев – ?зіні? ерен е?бегімен, хал?ымен ал?а ?ойыл?ан ма?сат пен міндетті іске асыратын ж?не елде ж?не ?лемде к?лемді н?тижелерді к?ре алатын планетарлы? де?гейдегі сирек ж?не ба?ытты саясатшы.
Жылдар ?тер, ж?здеген, мы?да?ан жылдар ?тер, біра? ?аза?стан Республикасыны? Президенті ?лт к?шбасшысы Н. Назарбаев ?аза?стан ж?не жа?анды? ?лемні? тарихында, бізді? елімізді? ?лы есімдері ?атарынан ?зіні? лайы?ты ж?не ерекше да??ты орнын алады деп б?гінгі ашы? т?рбие саба?ымызды жабы? деп жариялаймыз.

Просмотр содержимого документа
«?ріптерді? жазылу ?лгісін ?йрету »


Дузелбаев Қайрат Кулмурзаевич


Цель: Работать в организации, где я смогу применить свои способности.

Сведения о себе : Дата рождения: 08.01.1977г

Национальность : казах

Семейное положение: женат

Образование и опыт

работы: Среднее, с 2011 году работает в заправочной станции ТОО

«Арлан» .

Знание языков: Казахский-родной

Руский- в совершенстве

Умение и навыки: Имею навыки все возможные виды

работ в строительстве.

Интересы и

увлечения: Автомобили, охота, рыбалка.

Дополнительные

сведения: Умение разговаривать с людьми.

Коммуникабельность ответственность, пунктуальность.

Стремление к повышению профессионального уровня.


Адрес: Байзакский район, село Байзак, ул.Бегалиева № 10


Сотовый тел: 8 776 660 08 33


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
?ріптерді? жазылу ?лгісін ?йрету

Автор: Сабденова Айдана Елжановна

Дата: 25.02.2015

Номер свидетельства: 178564

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(60) "Математика саба?ы: 9 саныны? ??рамы"
  ["seo_title"] => string(38) "matiematika-sabag-y-9-sanynyn-k-u-ramy"
  ["file_id"] => string(6) "303645"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457582529"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "математика п?ні: 9 саныны? ??рамы"
  ["seo_title"] => string(35) "matiematika-p-ni-9-sanynyn-k-u-ramy"
  ["file_id"] => string(6) "303650"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457583034"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) ""К?ркем жазу" авторлы? ба?дарлама"
  ["seo_title"] => string(34) "korkiem-zhazu-avtorlyk-bag-darlama"
  ["file_id"] => string(6) "295364"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1455806737"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) "О?ушыларды о?у?а ж?не сауатты жазу?а ?йрету "
  ["seo_title"] => string(52) "ok-ushylardy-ok-ug-a-zh-nie-sauatty-zhazug-a-uirietu"
  ["file_id"] => string(6) "184390"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426050569"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(54) "Ф ф ж?не В в дыбыстары мен ?рпі "
  ["seo_title"] => string(33) "f-f-zh-nie-v-v-dybystary-mien-rpi"
  ["file_id"] => string(6) "229316"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1441694774"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства