kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Денсаулы? зор байлы?"

Нажмите, чтобы узнать подробности

 К?ні: 05.12.2015         Сыныбы: 4 «д»   Т?рбие са?аты             

Та?ырыбы: Денсаулы? - зор байлы?

Білімділік: О?ушылар?а адам денсаулы?ыны? ?ымбаттылы?ын, ?мір с?ру ?шін ?ажеттілігін, басты байлы? екенін ??ындыру.

Дамытушылы?: О?ушыларды? танымды? ?абілеттерін дамыту, с?йлеу шеберлігін жетілдіру.

Т?рбиелік: Тазалы??а, спорт?а, е?бекс?йгіштікке т?рбиелеу.

Саба?ты? барысы: ?йымдастыру кезе?і.

Кіріспе.

Адамны? денсаулы?ы – ?о?ам байлы?ы.

 Бізді? б?гінгі т?рбие са?атымыз салауатты ?мір салтын са?тау ма?сатында

«Денсаулы? -зор байлы?» деп аталады.

І – б?лім. «Тазалы? – денсаулы? кепілі.»

?рбір адам ?з денсаулы?ыны? мы?ты болу жолдарын ?арастыру керек. Дені сау адамны? к??іл к?йі к?тері?кі болып, е?бекке ?р?ашан ??лшына кіріседі. Хал?ымыз «Дені сауды? жаны сау» деп бекер айтпа?ан. Отанымызды? келешегі, к?ркеюі балалар сіздерді? ?олдары?ызда. Сонды?танда сендерді? та?дауларын - салауатты ?мір салтын са?тау.

Балалар сендер ?ара??ы ?йге кіріп келіп шам жа?са?ыз, шам ?йді жары? ?ылады. ?ызыл г?лді? ішінен бір а? г?л к?рсе? к?зі? со?ан т?седі. Бізді? де ?мірімізді жары? ?ылатын, жан - жа?ымыз?а тамаша с?улесін шашатын, ?мірдегі басты байлы? не деп ойласы?дар?

?рине, Денсаулы?.

Денсаулы? адам а?засыны? ?алыпты, д?рыс ж?мыс істеуі.

Денсаулы? д?рыс тама?тану.

Денсаулы? т?улігіне 10 са?ат ?йы?тау, ?й?ы е? алдымен миды тыны?тырады.

Денсаулы? таза ауада к?бірек ж?ру.

Денсаулы? тазалы? са?тау.

Денсаулы? тама?ты шамадан тыс тойып ішпеу.

Денсаулы? тама?тан со? ауызды шайып, ?олы?ды жу.

- Балалар денім сау болу ?шін таза болып ж?ру мен бірге та?ы не істеуіміз керек?

О?ушылар. Та?ерте?гілік жатты?у жасап, спортпен ш??ылдану керек.

Адамдар ?р?ашан ?имылды ?оз?алыста ж?рсе бізді? а?замызда?ы ?ан ж?рісі де ?оз?алыста болып ж?мысы жа?сарады. Аурулар?а ?арсы т?ра алатын боламыз. Денімізді са?тау ?шін зиянды ?деттерден аула? болу керек. Адам денсаулы?ына жа?ын доста, ?астарда бар.

Адам денсаулы?ына жа?ын достар не деп ойлайсы?дар?

( тазалы?, спорт, таза ауа, д?рыс тама?тану, к?н т?ртібі.)

Адам денсаулы?ына ?ас.( шылым шегу, ішімдік, сала?ты?, жал?аулы?.)

Денсаулы? болса б?рі болады тазалы?, дене шыны?тыру, д?рыс тама?тануды? ма?ызы зор.

Бізді? денсаулы?ымыз мы?ты болу ?шін тазалы? са?тау жеткіліксіз. Сонымен бірге денемізді шыны?тыруымыз керек. ?немі дене шыны?тырумен айналысатын адам ауырмайды

Тиімді тама?тану денсаулы? ?шін ма?ызы зор. Ет, балы?, ?н, с?т та?амдарыны? ?р?айсысыны? орны б?лек. Сонымен ?атар жеміс – жидектерді к?бірек жеген ж?н. Оларды? ??рамында адам денсаулы?ына ?ажетті д?румендер ?те к?п. Сонымен ?атар шамадан тыс к?п тама?тану да зиян.

2. С?ра?тар.

1. Жеміс – жидектерді жемес б?рын не істеу керек?

(жеміс – жидектерді жа?сылап жуып алу керек.)

2. Тама?тану алдында не істеуіміз керек?

(тама??а отырар алдында ?олды жуу керек)

3. Денешыны?тыруды? ма?ызы ?андай?

4. Спортты? ойынны? ?андай т?рлерін білесі?дер?

5. ?зі тоймасты?, к?зі тоймас – дегенді ?алай т?сінесі?дер?

6. Жеке бас тазалы?ы деген не?

7. Таза ж?ретін баланы ?алай атайды? Оны? достары не? (сабын, паста, с?лгі, су)

8. Тама?ты? пайдасы мен зиянын айт. Мысал келтір: сыра - с?т, алма - к?мпит.

О?ушылар ?з ойларын айтады.

Деніміз сау болсын десе?дер, міне жо?арыда айтыл?анны? б?рін денсаулы? ?шін істелетін ж?мыстар. Таза ауада демалу, спортпен ш??ылдану, денені к?тіп ?стау, е?бек ету, д?рыс тама?тану барлы?ы салауатты ?мір салтына жатады. Осы айт?андарды к?нделікті т?рмыста пайдалануымыз керек.

3. Ой ашу: блиц-турнир с?ра?ы.

1. Жылт-жылт еткен,

Жыл?адан ?ткен. (су)

2. Не зиян? Не пайдалы?

3. тіс емдейтін д?рігер (стоматолог)

4. К?з к?рмегенде киетін зат (к?зілдірік)

5. Ас?ар тауда ?ара орман (шаш)

6. Т?ні сауды? (жаны) сау.

7. Тіс тазартатын ??ралдар (щетка, паста)

8. Ол судан ?ор?ады, одан кір ?ор?ады. (сабын)

9 Денені шыны?тыратын, денсаулы??а ?сері мол саба? (дене т?рбие)

10. Адам ?міріне е? ?ажет (ауа, су, жылу, жары?, тама?)

11. тазалы? кепілі (денсаулы?)

4. О?ушыларды? ?зіндік  зерттеу ж?мыстары

Зиянды ж?не пайдалы та?амдар туралы.

Шернияз - Кока кола сусыныны? зиянды жа?тары туралы.

Айымторы - чипсыды? зиянды жа?тары туралы.

Назерке - киім кешек туралы.

Аружан  - айран сут пайдасы туралы.

Жанар-  ш?бат ?ымыз пайдасы туралы.

5. Ой ?оз?ау.

- Балалар жеке бас гигиенасын са?тау дегенімізді ?алай т?сінесі?дер?

1. Жеке бас гигиенасын са?тау деп таза ж?ру, та?ерте? т?рып жатты?улар жасау, ж?гіру, жуыну ?ажет. Тырна?ты ?сірмей уа?ытында алып т?ру.

2. Мектепте де, ?йде де тазалы?ты са?тауымыз ?ажет. Тісімізді жуып, ?олымызды сабындап жуу, б?где заттарды ?стамау ?ажет.

3. Жеміс-жидектерді жуып жеу, тама?ты асы?пай шайнап жеу, тама? ?стінде с?йлемеу.

4. Спортпен айналысып, таза ж?ру ?рбір адам ?з денесін шыны?тырса, жуынып, таза ж?рсе оны аурудан са?тайды.

5. Адам е?бекке ?абілетті болып ?ссе дене ??рылысы сымбатты болады. ?немі таза ж?рсе денене жаман жаралар шы?пайды.

6. Ма?ал-м?тел

а) 1. Ас адамны? ар?ауы.

2. Ас иесімен т?тті

Таба?ымен жа?сы.

3. Бал ?ста?ан барма?ын жалатады.

4. ?зі тоймасты? к?зі тоймас.

5. Т?ні сауды? жаны сау.

6. К?зі? ауырса ?олы?ды тый,

Іші? ауырса аузы?ды тый.

7. Тазалы? - саулы? кепілі,

Саулы? - байлы? кепілі.

8. Демі барды? – емі бар.

9. Денсаулы? – зор байлы?.

7. Ой т?жырымы:

- Біз б?гін ?андай та?ырыпта с?з ?оз?ады??

- Нені ой?а то?ып, жадымызда са?тау?а тиіспіз?

- Сендер ?андай азамат болып ?сулері? керек?

                                                  «?лемдегі е? пайдалы азы?тар»  

Балы?: ?артаю?а ?арсы е? жа?сы азы?,миды ж?не ж?ректі ?ор?айды. Рухани жа?дайды реттеп, ?ан ??рамында?ы шекерді ?алып?а келтіреді.

С?т: Витамин, минерал ж?не пайдалы бактериялар?а ?те бай.

Жа??а?тар.  Ж?ректі? ?ызметін реттейді. Бір к?н ?шін 25 грамды?, бадам (миндаль), жа??а?, жержа??а?, орман жа??а?ы жеткілікті.

?ызыл ет: Жайлауда жайыл?ан малды? еті, я?ни ??деуден ?тпеген ?ызыл еттер пайдалы.

Ж?мырт?а: Е? зиянсыз ас. Миды ?ор?айды ж?не к?з саулы?ын к?шейтеді.

К?к ш?й:  Ішектерді?, тыныс жолдарыны? ж?мысын реттейді. Салма? реттелуін о?айлатады.

Алма – д?рілерден аспирин орнына ж?реді. С?йекті ?уаттандыратын K витамині бар.

Шие – к?ніне 20 шие бір аспиринні? ?серін береді.

Пияз ж?не сарымса? – инфекцияларды жояды. Ж?рек ауруы ?аупін 20%-?а азайтады.

Айран, с?збе, ірімшік – тісті? саулы?ы ?шін пайдалы, кальцийді? ?оры

?ызылша – б?йректерге пайдалы, т?з м?лшерін реттейді.

Банан – ж?ректі? со?уын д?рыстайды, ?ан ?ысымын реттейді.

?ауын – жарты ?ауын бір к?ндік С д?румені ?ажеттілігін ?амтамасыз етеді. Б?йректерге пайдалы.

                                   Венн диаграммасы ар?ылы кока коланы?

“зияны”  мен  “пайдасы”

                               Венн диаграммасы ар?ылы темекіні? 

“зияны”  мен  “пайдасы”

?лы ??ламаларды? с?здері

«Дертке  шалды??анша, денсаулы?ты? ?адірін  ешкім де  білмейді»

Т. Футлер

Просмотр содержимого документа
«"Денсаулы? зор байлы?"»

Күні: 05.12.2015 Сыныбы: 4 «д» Тәрбие сағаты

Тақырыбы: Денсаулық - зор байлық

Білімділік: Оқушыларға адам денсаулығының қымбаттылығын, өмір сүру үшін қажеттілігін, басты байлық екенін ұғындыру.

Дамытушылық: Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, сөйлеу шеберлігін жетілдіру.

Тәрбиелік: Тазалыққа, спортқа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.

Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі.

Кіріспе.

Адамның денсаулығы – қоғам байлығы.

Біздің бүгінгі тәрбие сағатымыз салауатты өмір салтын сақтау мақсатында

«Денсаулық -зор байлық» деп аталады.

І – бөлім. «Тазалық – денсаулық кепілі.»

Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз «Дені саудың жаны сау» деп бекер айтпаған. Отанымыздың келешегі, көркеюі балалар сіздердің қолдарыңызда. Сондықтанда сендердің таңдауларын - салауатты өмір салтын сақтау.

Балалар сендер қараңғы үйге кіріп келіп шам жақсаңыз, шам үйді жарық қылады. Қызыл гүлдің ішінен бір ақ гүл көрсең көзің соған түседі. Біздің де өмірімізді жарық қылатын, жан - жағымызға тамаша сәулесін шашатын, өмірдегі басты байлық не деп ойласыңдар?

Әрине, Денсаулық.

Денсаулық адам ағзасының қалыпты, дұрыс жұмыс істеуі.

Денсаулық дұрыс тамақтану.

Денсаулық тәулігіне 10 сағат ұйықтау, ұйқы ең алдымен миды тынықтырады.

Денсаулық таза ауада көбірек жүру.

Денсаулық тазалық сақтау.

Денсаулық тамақты шамадан тыс тойып ішпеу.

Денсаулық тамақтан соң ауызды шайып, қолыңды жу.

- Балалар денім сау болу үшін таза болып жүру мен бірге тағы не істеуіміз керек?

Оқушылар. Таңертеңгілік жаттығу жасап, спортпен шұғылдану керек.

Адамдар әрқашан қимылды қозғалыста жүрсе біздің ағзамыздағы қан жүрісі де қозғалыста болып жұмысы жақсарады. Ауруларға қарсы тұра алатын боламыз. Денімізді сақтау үшін зиянды әдеттерден аулақ болу керек. Адам денсаулығына жақын доста, қастарда бар.

Адам денсаулығына жақын достар не деп ойлайсыңдар?

( тазалық, спорт, таза ауа, дұрыс тамақтану, күн тәртібі.)

Адам денсаулығына қас.( шылым шегу, ішімдік, салақтық, жалқаулық.)

Денсаулық болса бәрі болады тазалық, дене шынықтыру, дұрыс тамақтанудың маңызы зор.

Біздің денсаулығымыз мықты болу үшін тазалық сақтау жеткіліксіз. Сонымен бірге денемізді шынықтыруымыз керек. Үнемі дене шынықтырумен айналысатын адам ауырмайды

Тиімді тамақтану денсаулық үшін маңызы зор. Ет, балық, ұн, сүт тағамдарының әрқайсысының орны бөлек. Сонымен қатар жеміс – жидектерді көбірек жеген жөн. Олардың құрамында адам денсаулығына қажетті дәрумендер өте көп. Сонымен қатар шамадан тыс көп тамақтану да зиян.

2. Сұрақтар.

1. Жеміс – жидектерді жемес бұрын не істеу керек?

(жеміс – жидектерді жақсылап жуып алу керек.)

2. Тамақтану алдында не істеуіміз керек?

(тамаққа отырар алдында қолды жуу керек)

3. Денешынықтырудың маңызы қандай?

4. Спорттық ойынның қандай түрлерін білесіңдер?

5. Өзі тоймастың, көзі тоймас – дегенді қалай түсінесіңдер?

6. Жеке бас тазалығы деген не?

7. Таза жүретін баланы қалай атайды? Оның достары не? (сабын, паста, сүлгі, су)

8. Тамақтың пайдасы мен зиянын айт. Мысал келтір: сыра - сүт, алма - кәмпит.

Оқушылар өз ойларын айтады.

Деніміз сау болсын десеңдер, міне жоғарыда айтылғанның бәрін денсаулық үшін істелетін жұмыстар. Таза ауада демалу, спортпен шұғылдану, денені күтіп ұстау, еңбек ету, дұрыс тамақтану барлығы салауатты өмір салтына жатады. Осы айтқандарды күнделікті тұрмыста пайдалануымыз керек.

3. Ой ашу: блиц-турнир сұрағы.

1. Жылт-жылт еткен,

Жылғадан өткен. (су)

2. Не зиян? Не пайдалы?

3. тіс емдейтін дәрігер (стоматолог)

4. Көз көрмегенде киетін зат (көзілдірік)

5. Асқар тауда қара орман (шаш)

6. Тәні саудың (жаны) сау.

7. Тіс тазартатын құралдар (щетка, паста)

8. Ол судан қорқады, одан кір қорқады. (сабын)

9 Денені шынықтыратын, денсаулыққа әсері мол сабақ (дене тәрбие)

10. Адам өміріне ең қажет (ауа, су, жылу, жарық, тамақ)

11. тазалық кепілі (денсаулық)

4. Оқушылардың өзіндік зерттеу жұмыстары

Зиянды және пайдалы тағамдар туралы.

Шернияз - Кока кола сусынының зиянды жақтары туралы.

Айымторы - чипсыдың зиянды жақтары туралы.

Назерке - киім кешек туралы.

Аружан - айран сут пайдасы туралы.

Жанар- шұбат қымыз пайдасы туралы.

5. Ой қозғау.

- Балалар жеке бас гигиенасын сақтау дегенімізді қалай түсінесіңдер?

1. Жеке бас гигиенасын сақтау деп таза жүру, таңертең тұрып жаттығулар жасау, жүгіру, жуыну қажет. Тырнақты өсірмей уақытында алып тұру.

2. Мектепте де, үйде де тазалықты сақтауымыз қажет. Тісімізді жуып, қолымызды сабындап жуу, бөгде заттарды ұстамау қажет.

3. Жеміс-жидектерді жуып жеу, тамақты асықпай шайнап жеу, тамақ үстінде сөйлемеу.

4. Спортпен айналысып, таза жүру әрбір адам өз денесін шынықтырса, жуынып, таза жүрсе оны аурудан сақтайды.

5. Адам еңбекке қабілетті болып өссе дене құрылысы сымбатты болады. Үнемі таза жүрсе денене жаман жаралар шықпайды.

6. Мақал-мәтел

а) 1. Ас адамның арқауы.

2. Ас иесімен тәтті

Табағымен жақсы.

3. Бал ұстаған бармағын жалатады.

4. Өзі тоймастың көзі тоймас.

5. Тәні саудың жаны сау.

6. Көзің ауырса қолыңды тый,

Ішің ауырса аузыңды тый.

7. Тазалық - саулық кепілі,

Саулық - байлық кепілі.

8. Демі бардың – емі бар .

9. Денсаулық – зор байлық.

7. Ой тұжырымы:

- Біз бүгін қандай тақырыпта сөз қозғадық?

- Нені ойға тоқып, жадымызда сақтауға тиіспіз?

- Сендер қандай азамат болып өсулерің керек?

«Әлемдегі ең пайдалы азықтар»

Балық: Қартаюға қарсы ең жақсы азық ,миды және жүректі қорғайды. Рухани жағдайды реттеп, қан құрамындағы шекерді қалыпқа келтіреді.

Сүт: Витамин, минерал және пайдалы бактерияларға өте бай.

Жаңғақтар. Жүректің қызметін реттейді. Бір күн үшін 25 грамдық, бадам (миндаль), жаңғақ, жержаңғақ, орман жаңғағы жеткілікті.

Қызыл ет: Жайлауда жайылған малдың еті, яғни өңдеуден өтпеген қызыл еттер пайдалы.

Жұмыртқа: Ең зиянсыз ас. Миды қорғайды және көз саулығын күшейтеді.

Көк шәй: Ішектердің, тыныс жолдарының жұмысын реттейді. Салмақ реттелуін оңайлатады.

Алма – дәрілерден аспирин орнына жүреді. Сүйекті қуаттандыратын K витамині бар.

Шие – күніне 20 шие бір аспириннің әсерін береді.

Пияз және сарымсақ – инфекцияларды жояды. Жүрек ауруы қаупін 20%-ға азайтады.

Айран, сүзбе, ірімшік – тістің саулығы үшін пайдалы, кальцийдің қоры

Қызылша – бүйректерге пайдалы, тұз мөлшерін реттейді.

Банан – жүректің соғуын дұрыстайды, қан қысымын реттейді.

Қауын – жарты қауын бір күндік С дәрумені қажеттілігін қамтамасыз етеді. Бүйректерге пайдалы.

Венн диаграммасы арқылы кока коланың

зияны” мен “пайдасы”Бұл заттардан зиянымен қатар пайдасы да зор.

 1. Қоғамға пайдасы көп.

2. Осы заттардың сатылуы

арқылы еліміздің экономикасы

дамып отыр.

.

Ортақ

Қасиеті

Кәсіпкер

лердің пайда көру тауары

Зияны:

1.кока кола сусыны бүйректе тас пайда болуына әкеледі.

2. кальций азаяды.

3.Асқазан ауруы пайда болады.

4. Адамдар бұл сусынға құмар болады.


Венн диаграммасы арқылы темекінің

зияны” мен “пайдасы”

Бұл заттардан зиянымен

қатар пайдасы да зор.

1.Қоғамға пайдасы көп.

2. Осы заттардың сатылуы арқылы еліміздің экономикасы дамып отыр.

3. Арақты тек мас болу үшін

пайдаланады.

4. Жұмыссыздық жойылуға

әсер етеді.

1.Темекі тартқан адамда

қан қысымы жоғарылайды.

2. Қандағы май құрамы артады.

3. Өкпе рагы.

4.Жүрек ауруы.

5.Асқазан ауруы пайда болады.

6. Бұлар адамды аздырады.

7.Қылмысқа апарып

соқтырады.

8. Қоғамға зиян келтіреді.

9. Бұл заттар әсерінен өлім

көп болады.Ортақ

қасиетіҰлы ғұламалардың сөздері

«Дертке шалдыққанша, денсаулықтың қадірін ешкім де білмейді»

Т. Футлер

Бір тамшы ой

Ей, адамзат!

Өмір керек соған да,

Маған да, саған да,

Есіңде сақта, осыны

Ұста жадыңда.

Жас өмірің ерте солсын демесең,

Кісілерден бөлек жүргін алшақта.

Пешенеге жазылған ғұмырыңның.

Тамырына ұрпағым, балта шаппа


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
"Денсаулы? зор байлы?"

Автор: Досалина Г?лназ Агзамовна

Дата: 08.01.2016

Номер свидетельства: 273468

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(39) "Денсаулы? -- зор байлы?"
  ["seo_title"] => string(20) "diensaulykzorbailyk1"
  ["file_id"] => string(6) "290395"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454948927"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(84) "Конспект урока на тему "Денсаулық - зор байлық""
  ["seo_title"] => string(46) "konspiekt_uroka_na_tiemu_diensaulyk_zor_bailyk"
  ["file_id"] => string(6) "415723"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1494907977"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "Внеклассная работа на тему: Денсаулы? - зор байлы? "
  ["seo_title"] => string(49) "vnieklassnaia-rabota-na-tiemu-diensauly-zor-baily"
  ["file_id"] => string(6) "107294"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1403201116"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) "«Денсаулы?-зор байлы?» (т?рбие са?аты)"
  ["seo_title"] => string(39) "diensaulyk-zor-bailyk-t-rbiie-sag-aty-1"
  ["file_id"] => string(6) "254088"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1447694635"
 }
}
object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "Денсаулы? – зор байлы?"
  ["seo_title"] => string(20) "diensaulykzorbailyk5"
  ["file_id"] => string(6) "321230"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1461242465"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства