kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? "Алтын с?з"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Атырау облысы Индер ауданы «К?ктем»?аза? орта мектебіні? І санатты бастауыш сынып м??алімі Тажибаева Баян Мухиевна П?ні: ?дебиеттік о?у Сынып: 4 Саба?ты? та?ырыбы: Несіпбек Айтов «Алтын с?з» К?ні:12.04.2016 ж Ма?саты: Несіпбек Айтовты? ?мір жолы мен шы?армашылы?ына тере?ірек т?сінік беру. «Алтын с?з» ?ле?іні? та?ырыбы мен идеясын ашу; Сілтеме: 1.?дебиеттік о?у,жалпы білім беретін мектепті? 4 сыныбына арнал?ан о?улы? Алматы «Атам?ра» 2015ж 2. Білім стандарты, ба?дарламасы, ?за? мерзімді жоспар, ?ыс?а мерзімді жоспары 3.?дебиеттік о?у ?дістемесі О?ушылар ?шін о?у н?тижелері: О?ушылар топ ішінде ынтыма?тасты?пен ж?мыс істейді; бір - бірімен ой б?лісіп, берілген ?ле?ді талдап салыстырады; ж?мыс кезінде ойларын орта?а салып, жауап береді. Негізгі идеялар: ?ойыл?ан м?селеге на?ты ?з с?зімен еркін жауап беруге ?йрену. Бата жа?сылы??а жол ашады,ырыс –ынтыма??а ша?ырады. Саба?та ?олданылатын материалдар: 1. Презентация 2. АКТ 3. Интерактивті тапсырмалар О?ыту ?дістері: АКТ, Дамыту о?ыту, ?жымды?,топты? ж?не ж?пты? ж?мыс, жа?а т?сілдер, СТО,«Т?ртіп алу» стратегиясы, ой ша?ыру, к?рнекілік Саба? бойынша м??алім мен о?ушыны? іс-?рекеті: Тапсырма М??алімні? іс-?рекеті: О?ушыны? іс-?рекеті: І. О?ушылар?а психологиялы? ахуал ту?ызу ?йымдастыру б?лімі Психологиялы? ахуал «От шашу» стратегиясы ?жымды? ж?мыс Жа?сы с?здерді айтып, тілек тілеу ?й тапсырмасы: «?рмекшіні? торы»стратегиясы бойынша ?й тапсырмасын с?рау. «?ш шапала?» Топ?а б?ліну А?ыл, бата, тілек с?здері ар?ылы топтар?а б?лінеді. О?ушылар жіпті кезекпен бір-біріне ?сына отырып, ?й тапсырмасын ?орытындылайды. 1-3 топ?а б?лініп отырады. БІЛУ ІІ. Ой тол?ау «Бата беру жайында не білесіз?» бейнежазбасынан бата беріп жат?ан жерден ?зінді к?рсету. О?ушылар?а талдату ар?ылы та?ырыпты аш?ызу. Саба?ты? та?ырыбын аны?тайды, бірлесіп ма?сатын ??растырады. Бейнежазба к?ру ар?ылы батаны? ?аншалы?ты ма?ызы, ?асиеті бар екенін т?сінеді. Т?СІНУ ІІІ. Ой ша?ыру Топтастыру - Алтын с?з дегеніміз не? бата а? тілек аталы с?з на?ыл с?здер шешендік с?здер асыл с?з ма?ал–м?телдер ананы? жылы с?зі 2.Ма?сат ?ою кезе?і: Саба?ты? та?ырыбы мен ма?сатын хабарлау. - Ендеше балалар б?гін біз Несіпбек Айтовты? «Алтын с?з» ?ле?імен танысамыз. Топты? ж?мыс ?ОЛДАНУ Ма?ынаны тану кезе?і 1.А?ын туралы ?осымша т?сінік беру. - Н.Айтовты? ?андай шы?армаларын о?ыды?? 2-сыныпта: «О?улы?» ?ле?і. 3-сыныпта: «Н?ркен» ?ле?і. Айтов Несіпбек Т?рысбек?лы 1950 жылы 22 ?ырк?йекте ?ытай Халы? Республикасы, Шынжа? ?лкесі Ш?уешек ауданы, Теректі -?а?патас елді мекенінде д?ниеге келген. ?аза? ?лтты? Университетін бітірген. “Жа?а ?мір” газетінде ?деби ?ызметкер, “Балдыр?ан” журналында б?лім ме?герушісі, “Жалын” баспасында редактор ?ызметтерін ат?ар?ан. 2001 жылдан бері Еуразия ?лтты? университетінде а?а ?ылыми ?ызметкер бол?ан. 2. О?улы?пен ж?мыс. 1) «Алма-кезек о?у» ?дісі ар?ылы ?ле?ді кезекпен о?иды. 2) Іштей о?у. «Т?ртіп алу» стратегиясы О?ушылар о?ы?ан шы?армаларын айтады. ТАЛДАУ С?здік ж?мыс.?ле?ді о?и отырып, с?здер,с?з тіркесі ма?ынасын ашу. ?адап айтып а?ылын – ны? айту, т?сінікті,санасына жеткізіп айту. ?ату бол – ?атал,батыл болу. ?са? болма, ірі бол- адамгершілікті адам бол. Пар?ын сез – ба?асын біл, ?адірлей біл. 3) ?ле?ді талдау: С?зж?мба? шешу. Б? Бата берген атасы к?пке не тіледі? А? Бала?а кім бол деп тілейді? Т? Достары?мен ?андай бол дейді? А? Ата с?зі ?андай с?з? Б а ? ы т а ? ы н т а т у а л т ы н -Шешкен с?здері?ні? бірінші ?рпін алса?,?андай с?з шы?ады? -?ле?де не туралы айтыл?ан? -Негізгі ой - бата туралы айтыл?ан. Тізбек бойынша о?иды. 5мин Ж?пта, топта тал?ылау с?з ма?ынасын ашу. Топта с?зж?мба?ты шешеді. Слайдтан к?рсету 3.Топты? ж?мыс. (?р топ?а ?лестірме беру) 1-топ: Бата дегеніміз не? 2-топ: А? бата 3-топ: Теріс бата 1-топ: «Бата – арабты? «фатеке» деген с?зіні? ?аза?ша айтылу т?рі», – дейді. Я?ни, бата –ма?ынасы: ал?ыс айту, а? ниет, а? тілек білдіру. Бата – ?лтымыз ?шін те?десі жо? асыл с?з. Хал?ымызда батырлар?а, билерге арда?ты аналарды? да бата берген кезі к?п. ?аза? хал?ында бата беруді? ?зіндік орны мен жолы, ж?ні бар. Батаны халы? арасында (?она?тар ішінде) ?лкен адам болмаса, к?пті? р??сатымен, жас болса да бас боларлы? жолы, ж?ні бар адам береді. Ерлер отыр?анда ?йел бата бермейді. ?йелдер арасында с?з білетін бір ер бала отырса, ?уелі сол бата беруге тиісті. 2-топ. Батаны? негізі ?ш т?рі бар: 1.А? бата; 2. Теріс бата; 3. Серттесу (Баталасу); А? бата – шын ж?ректен шы??ан ізгі тілек, ?рпа?тан-?рпа??а жал?асып келе жат?ан ?сиетнама. Со?ан с?йкес, а? бата к?бінесе мынандай жа?дайлар?а байланысты беріледі: - жа?а ту?ан н?рестеге, - алыс жол?а шы?ушылар?а, - тойлар?а, - ас?а, - Наурыз?а (Наурыз бата) беріледі. 3-топ: Теріс бата – ?ар?ысты? ?атты, жазаны? ?те ауыр т?рі. М?ндай батаны ?ке-шешесі сенімін а?тамай, ?лкен ?ят?а ?алдырып, ?улетін, ата-тегін мас?арала?ан, ?здеріне ?олы, тілі тиген, дінін, тілін, Отанын сат?ан, жауызды?, ауыр ?ылмыс, кешірілмес к?н? жаса?ан баласына ?олдарын теріс жайып т?рып берген. Батаны жасы ?лкен, с?зге шешен, сыйлы адамдар береді. 5.Сергіту с?ті ?р топ тапсырманы о?ып, ауызша бас?а топ?а т?сінгендерін айтады. Топты? ж?мыс. О?ушылар шармашылы?ы ЖИНА?ТАУ ІV.?орытындылау 6.Д?птермен ж?мыс:Батаны жал?астырып жазу. 1-топ: Жол батасы: Жорт?анда жолдары? болсын, .......... 2-топ: Ас батасы: Дастарханы?а береке берсін, .......... 3-топ:Наурыз батасы: ?лыс о? болсын, .......... «Аквариумда?ы балы?тар» 1-топ?а: Батаны неге «Алтын с?зге» те?ейді? 2-топ: Сендер батаны? ?ай т?рін ал?анды ?алайсы?дар? (а? бата т?рлері, ма?ызын ашу) 3-топ: А? тілек айту ( бір тілек айтады) Батаны жал?астырып жазады. V. ?й тапсырмасы: 1. «Алтын с?з» ?ле?ін м?нерлеп о?у. 2.?зі?е ?на?ан бата с?зді тауып, жаттап келу. БА?АЛАУ Критерий ар?ылы ба?алау № Ба?алау критерийлері 0-3 ?пай 1 ?ле?ді м?нерлеп о?имын 2 ?ле?дігі негізгі ойды т?сіндім 3 Бата деген не екенін білемін 4 Бата т?рлерін ажыратамын 5 ?з ойымды тияна?тап, жеткізе білдім Жалпы ?пай ?р о?ушы ба?алау ?лшемдері ар?ылы ?зін-?зі ба?алайды Рефлексия «Екі ж?лдыз, бір тілек» ?дісі Кері байланыс
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба? "Алтын с?з"»

Атырау облысы Индер ауданы

«Көктем»қазақ орта мектебінің

І санатты

бастауыш сынып мұғалімі

Тажибаева Баян Мухиевна

Пәні:

Әдебиеттік оқу

Сынып: 4

Сабақтың тақырыбы:

Несіпбек Айтов «Алтын сөз»

Күні:12.04.2016 ж

Мақсаты:

Несіпбек Айтовтың өмір жолы мен  шығармашылығына тереңірек түсінік беру. «Алтын сөз» өлеңінің тақырыбы мен идеясын ашу;

Сілтеме:

1.Әдебиеттік оқу ,жалпы білім беретін мектептің 4 сыныбына арналған оқулық Алматы «Атамұра» 2015ж
2. Білім стандарты, бағдарламасы, ұзақ мерзімді жоспар, қысқа мерзімді жоспары

3.Әдебиеттік оқу әдістемесі

Оқушылар үшін оқу нәтижелері:

Оқушылар топ ішінде ынтымақтастықпен жұмыс істейді; бір - бірімен ой бөлісіп, берілген өлеңді талдап салыстырады; жұмыс кезінде ойларын ортаға салып, жауап береді.

Негізгі идеялар:

Қойылған мәселеге нақты өз сөзімен еркін жауап беруге үйрену.

Бата жақсылыққа жол ашады ,ырыс –ынтымаққа шақырады.

Сабақта қолданылатын материалдар:

 1. Презентация

 2. АКТ

 3. Интерактивті тапсырмалар

Оқыту әдістері:

АКТ, Дамыту оқыту , ұжымдық,топтық және жұптық жұмыс, жаңа тәсілдер, СТО ,«Түртіп алу» стратегиясы , ой шақыру, көрнекілік


Сабақ бойынша мұғалім мен оқушының іс-әрекеті:

Тапсырма

Мұғалімнің іс-әрекеті:

Оқушының іс-әрекеті:

І. Оқушыларға психологиялық ахуал туғызу


Ұйымдастыру бөлімі
Психологиялық ахуал
«От шашу» стратегиясы


Ұжымдық жұмыс


Жақсы сөздерді айтып, тілек тілеу


Үй тапсырмасы:«Өрмекшінің торы»стратегиясы бойынша үй тапсырмасын сұрау.

«Үш шапалақ»

Топқа бөліну

Ақыл, бата, тілек  сөздері арқылы топтарға бөлінеді.

Оқушылар жіпті кезекпен бір-біріне ұсына отырып, үй тапсырмасын қорытындылайды.

1-3 топқа бөлініп отырады.


БІЛУ

ІІ. Ой толғау«Бата беру жайында не білесіз?» бейнежазбасынан бата беріп жатқан жерден үзінді көрсету. Оқушыларға талдату арқылы тақырыпты ашқызу.


Сабақтың тақырыбын анықтайды, бірлесіп мақсатын құрастырады. Бейнежазба көру арқылы батаның қаншалықты маңызы, қасиеті бар екенін түсінеді.

ТҮСІНУ


ІІІ. Ой шақыру
Топтастыру

- Алтын сөз дегеніміз не?

Алтын сөз
бата ақ тілек

аталы сөз нақыл сөздер шешендік

сөздер

асыл сөз мақал–мәтелдер

ананың жылы сөзі

2.Мақсат қою кезеңі:

Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау.

- Ендеше балалар бүгін біз Несіпбек Айтовтың «Алтын сөз» өлеңімен танысамыз.


Топтық жұмыс


ҚОЛДАНУ

Мағынаны тану кезеңі1.Ақын туралы қосымша түсінік беру.

- Н .Айтовтың қандай шығармаларын оқыдық?

2-сыныпта: «Оқулық» өлеңі.

3-сыныпта: «Нұркен» өлеңі.

Айтов Несіпбек Тұрысбекұлы 1950 жылы 22 қыркүйекте Қытай Халық Республикасы, Шынжаң өлкесі Шәуешек ауданы, Теректі -Қақпатас елді мекенінде дүниеге келген. Қазақ Ұлттық Университетін бітірген. “Жаңа өмір” газетінде әдеби қызметкер, “Балдырған” журналында бөлім меңгерушісі, “Жалын” баспасында редактор қызметтерін атқарған. 2001 жылдан бері Еуразия Ұлттық университетінде аға ғылыми қызметкер болған.

2. Оқулықпен жұмыс.

1) «Алма-кезек оқу» әдісі арқылы өлеңді кезекпен оқиды.

2) Іштей оқу. «Түртіп алу» стратегиясы

Оқушылар оқыған шығармаларын айтады.ТАЛДАУСөздік жұмыс.Өлеңді оқи отырып, сөздер,сөз тіркесі мағынасын ашу.

Қадап айтып ақылын – нық айту, түсінікті,санасына жеткізіп айту.

Қату бол – қатал,батыл болу.

Ұсақ болма, ірі бол- адамгершілікті адам бол.

Парқын сез – бағасын біл, қадірлей біл.

3) Өлеңді талдау:

Сөзжұмбақ шешу.

Б Бата берген атасы көпке не тіледі?

А Балаға кім бол деп тілейді?

Т Достарыңмен қандай бол дейді?

А Ата сөзі қандай сөз?

Б

а

қ

ы

т

а

қ

ы

н


т

а

т

у


а

л

т

ы

н

-Шешкен сөздеріңнің бірінші әрпін алсақ,қандай сөз шығады?-Өлеңде не туралы айтылған?

-Негізгі ой - бата

туралы айтылған.
Тізбек бойынша оқиды.

5минЖұпта, топта талқылау сөз мағынасын ашу.

Топта сөзжұмбақты шешеді.


Слайдтан көрсету
3.Топтық жұмыс.

(әр топқа үлестірме беру)

1-топ: Бата дегеніміз не?

2-топ: Ақ бата

3-топ: Теріс бата

1-топ:

«Бата – арабтың «фатеке» деген сөзінің қазақша айтылу түрі», – дейді. Яғни, бата –мағынасы: алғыс айту, ақ ниет, ақ тілек білдіру. Бата – ұлтымыз үшін теңдесі жоқ асыл сөз.

Халқымызда батырларға, билерге ардақты аналардың да бата берген кезі көп.

Қазақ халқында бата берудің өзіндік орны мен жолы, жөні бар. Батаны халық арасында (қонақтар ішінде) үлкен адам болмаса, көптің рұқсатымен, жас болса да бас боларлық жолы, жөні бар адам береді. Ерлер отырғанда әйел бата бермейді. Әйелдер арасында сөз білетін бір ер бала отырса, әуелі сол бата беруге тиісті.

2-топ.

Батаның негізі үш түрі бар:

1.Ақ бата;

2. Теріс бата;

3. Серттесу (Баталасу);

Ақ бата – шын жүректен шыққан ізгі тілек, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан өсиетнама. Соған сәйкес, ақ бата көбінесе мынандай жағдайларға байланысты беріледі:

- жаңа туған нәрестеге,

- алыс жолға шығушыларға,

- тойларға,

- асқа,

- Наурызға (Наурыз бата) беріледі.

3-топ:

Теріс бата – қарғыстың қатты, жазаның өте ауыр түрі. Мұндай батаны әке-шешесі сенімін ақтамай, үлкен ұятқа қалдырып, әулетін, ата-тегін масқаралаған, өздеріне қолы, тілі тиген, дінін, тілін, Отанын сатқан, жауыздық, ауыр қылмыс, кешірілмес күнә жасаған баласына қолдарын теріс жайып тұрып берген. Батаны жасы үлкен, сөзге шешен, сыйлы адамдар береді.

5.Сергіту сәті
Әр топ тапсырманы оқып, ауызша басқа топқа түсінгендерін айтады.
Топтық жұмыс.
Оқушылар шармашылығы

ЖИНАҚТАУ


ІV.Қорытындылау

6.Дәптермен жұмыс:Батаны жалғастырып жазу.

1-топ: Жол батасы:

Жортқанда жолдарың болсын,

........................................................

2-топ: Ас батасы:

Дастарханыңа береке берсін,

.....................................................

3-топ:Наурыз батасы:

Ұлыс оң болсын,

.....................................................

«Аквариумдағы балықтар»

1-топқа: Батаны неге «Алтын сөзге» теңейді?

2-топ: Сендер батаның қай түрін алғанды қалайсыңдар?

(ақ бата түрлері, маңызын ашу)

3-топ: Ақ тілек айту ( бір тілек айтады)


Батаны жалғастырып жазады.


V. Үй тапсырмасы:

1. «Алтын сөз» өлеңін мәнерлеп оқу.

2.Өзіңе ұнаған бата сөзді тауып , жаттап келу.БАҒАЛАУКритерий арқылы бағалау


Бағалау критерийлері

0-3 ұпай

1

Өлеңді мәнерлеп оқимын


2

Өлеңдігі негізгі ойды түсіндім


3

Бата деген не екенін білемін


4

Бата түрлерін ажыратамын


5

Өз ойымды тиянақтап, жеткізе білдімЖалпы ұпайӘр оқушы бағалау өлшемдері арқылы өзін-өзі бағалайды
Рефлексия


«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі

Кері байланыс
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Ашы? саба? "Алтын с?з"

Автор: Баян Тажибаева

Дата: 16.04.2016

Номер свидетельства: 319352

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) "Ашы? саба?:" Алтын адам" "
  ["seo_title"] => string(22) "ashyk-sabak-altyn-adam"
  ["file_id"] => string(6) "188876"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426765583"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Ашық сабақ "Алтын жұмыртқа""
  ["seo_title"] => string(31) "ashyk_sabak_altyn_zhu_myrtk_a_1"
  ["file_id"] => string(6) "388411"
  ["category_seo"] => string(6) "muzika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1486373428"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(62) "Ашық сабақ"Алтын адам туралы аңыз""
  ["seo_title"] => string(35) "ashyk_sabak_altyn_adam_turaly_an_yz"
  ["file_id"] => string(6) "462491"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1521426901"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(63) "Ашық сабақ" Алтын адам туралы аңыз""
  ["seo_title"] => string(37) "ashyk_sabak_altyn_adam_turaly_an_yz_1"
  ["file_id"] => string(6) "462493"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1521427300"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(35) "Ашық сабақ Зат есім"
  ["seo_title"] => string(23) "ashyk_sabak_zat_iesim_3"
  ["file_id"] => string(6) "457933"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1518811432"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства