kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Ер есімі - ел есінде"

Нажмите, чтобы узнать подробности

1939 жыл?ы ?азанны? 5-інде сол ?осымша ??пия протокол бойынша Ке?естер Ода?ыны? ы?палы ж?ретін айиа??а жат?ызыл?ан Финляндия?а КСРО ?зара к?мек туралы келісім жасасу туралы ?сыныс жасады. Келісс?здер ?азанны? 11-інде басталды, біра? Финляндия ?зара КСРО-ны? к?мек туралы ?сынысын да, жер алмасу ж?не аренда?а беру туралы ?сынысын ?абылдамай тастады. 1939 жыл?ы ?арашаны? 30-ында КСРО Финляндия?а?арсы со?ыс бастады. Б?л со?ыс 1940 жыл?ы наурызды? 12-сінде М?скеу бітіміне ?ол ?оюмен ая?талды. Ол бітімде Финляндия бір?атар айма?тарын Ке?естер Ода?ына беруге келісті. Алайда Ке?естер Ода?ы ?зіні? бастап?ы ма?саты — Финляндияны? толы? ба?ындыру ма?сатына ?ол жеткізе алмады. Басында Финляндия ?скері тез уа?ытта ж?не аз шы?ынмен тал?андалады деп жоспарланса да, ке?ес ?скеріні? іс ж?зіндегі шы?ыны орасан зор болды. ?ызыл ?скерді? ?уатына бас?а елдер к?м?нмен ?арай бастады. КСРО-да?ы сия?ты, бас?а елдерде де фин армиясын т?мен ба?алап, ?арсыласу?а д?рмені жетпейді деп ?арастыратын. Сонды?тан ?ызыл ?скерді? фин ?скерін соншама ?за? уа?ыт же?е алмауы оны? ?лсіздігі ж?не со?ыс?а дайынды?ыны? т?мен де?гейін к?рсетеді деп ?арастырыла бастады.

1940 жыл?ы маусымны? 14-інде ке?ес ?кіметі Литва?а, ал маусымны? 16-сында Латвия мен Эстония?а ультиматум жариялады. Оларды? басты талаптары — б?л мемлекеттер КСРО-?а дос ?кіметтерді билік басына келтіріп, ?з жерлеріне ке?ес ?скерлеріні? ?осымша ?осындарын кіргізуге тиістігі болды. Б?л талаптар ?абылданды. Маусымны? 15-інде ке?ес ?скерлері Литва?а, 17-сінде Латвия мен Эстония?а кіргізілді. Жа?а ?кіметтер коммунистік партияларды? ж?мысына салын?ан тыйымдарды алып тастап, кезектен тыс парламенттік сайлаулар ?ткізді. ?ш мемлекеттегі сайлауларда сайлау тізімдеріне енгізілген жал?ыз партиялар — коммунистік Ж?мысшы халы? блоктары (ода?тары) же?іске жетті.Жа?адан сайлан?ан парламенттер маусымны? 21-22-лерінде Эстон КСР, Латвия КСР ж?неЛитван КСР жариялап, КСРО-ны? ??рамына ену туралы декларациялар ?абылдады. (Та?ы ?ара?ыз: Балты? бойы елдеріні? КСРО ??рамына кіруі (1939-1940)).

1941 жылды? жазында герман шабуылы бастал?ан со? Балты? бойы елдеріні? т?р?ындары ке?ес ?скерлеріне ?арулы шабуылдар ?йымдастырды. Б?л неміс ?скерлеріні? Ленинград?а жылжуын тездетті.

1940 жыл?ы маусымны? 26-сында КСРО Румыниядан Бессарабия мен Солт?стік Буковинаны ?зіне беруді талап етті. Румыния б?л талап?а келісіп, 1940 жыл?ы маусымны? 28-інде Бессарабия мен Солт?стік Буковинаны? жеріне ке?ес ?скерлері енгізілді. 1940 жыл?ы тамызды? 2-сінде КСРО Жо?ар?ы Ке?есіні? VII-ші сессиясында Молдаван Ке?естік Социалистік Республикасыны? ??рылуы туралы за? ?абылданды. Молдаван КСР-сыны? ??рамына мына аума?тар енгізілді:Кишинев ?аласы, Бессарабияны? 9 уезіні? 6-ы (Бельцы, Бендеры, Кагул, Кишинев, Оргеев, Сорок) ж?не Тирасполь ?аласы. Б?ры??ы Молдаван Автономиялы Ке?естік Социалистік Республикасыны? 14 ауданыны? 6-ы да Молдаван КСР-ыны? ??рамына кірді. МАКСР-ді? ?ал?ан аудандары ж?не Бессарабияны? Аккерман, Измаил ж?не Хотин уездері Украин КСР-ыны? ??рамына кірді. Украин КСР-ыны? ??рамына Солт?стік Буковина да кірді.

КСРО-дан кейін Германияны? ода?тастары Венгрия мен Болгария да Румыниядан жер талап ете бастады. 1940 жыл?ы тамыз айында Румыния Трансильванияны?жартысын дерлік Венгрия?а, ал ?ырк?йек айында Добруджаны? о?т?стік б?лігін Болгария?а берді.

Ке?ес барлау мекемелеріні? ескертулері #

1941жылды? бірінші б?лігінде ке?ес барлауы немістерді? шабуыл дайындап жат?аны туралы хабарлаумен болды. Хабарларда ?арама-?айшылы?тар кездесіп отырды. Мысалы, шабуыл басталатын к?н (мамырды? 1-і, 15-і, маусымны? басы, 22-ші маусым), со??ыларды? ба?ыттары, со?ыс жоспарлары туралы хабарлар ?рт?рлі болды. Осыны? б?рі Германияны? шынайы а?паратты жал?ан а?паратпен араластырып, т?рлі буындар ар?ылы тарат?аныны? салдары болды.

Ке?ес жетекшілері барлаушылар?а ?р?ашан сене берген жо?, себебі кейде оларды? берген а?параттары (мысалы, Рихард Зорге жіберген м?ліметтер) расталмай отырды. Кейбір дерек к?здері бойынша, Германияны? со?ыс бастайтыны туралы ескертулер ?арама-?айшы (ал ?азіргі зерттеулер к?рсетіп отыр?андай, кейде тіпті жал?ан) м?ліметтер ?амтып отырды. А?парат шынайы бол?ан к?нні? ?зінде одан жа?са? ?орытындылар жасалып отырды (мысалы, ?скери барлауды? жетекшісіГоликовты? ?ате ?орытындылары). Германиямен жасаспау туралы келісім, неміс ?скерилеріні? Британия аралдарына дайындалып жат?ан шабуыл туралы ??гімелері[12] 1941 жылы со?ыс болмайтын шы?ар деген ?міт тудырып отырды[13]. Германия бас?а шабуылдарыны? ?арса?ында?ыдай, еш?андай саяси талаптар жасамады.

Сталин Германияны? шабуыл жасауы м?мкін екендігі туралы барлау м?ліметтеріне сенбеді.[3]

Ке?ес Ода?ыны? со?ыс?а дайынды? ретінде жаса?ан шаралары #

1941 жылды? мамыр айында ?скерлер ішкі округтардан Днепрді? батысына, шекара?а жа?ыныра? жерге жылжытыла бастады. Шекаралы? дивизияларды толы?тыру ?шін запастан 800 000 адам ?скерге ша?ырылды, маусымны? 16-18-дерінде шекаралы? округтарды? резерв дивизияларын ал?а жылжыту басталды. Олар?а шекараны? ма?ында бекіну туралы б?йры? берілді. Б?л шаралар тым кеш жасал?анды?ы Германияны? шабуылы бастал?аннан кейін аны? болды. ?скерлер неміс шабуылын ж?здеген ша?ырым?а созыл?ан, ?йымдаспа?ан к?йде ?арсы алу?а м?жб?р болды.

1941 жыл?ы маусымны? 18-інде КСРО-ны? ?скери те?із флоты мен шекара ?скерлері ?рыс?а ?зірлік жа?дайына келтірілді. ЖШ??-ге б?ндай б?йры? текмаусымны? 21-інде ?анаберілді.

Сталинні? 1941 жылды? мамыр-маусым айларында?ы ?рекеттеріне талдау жаса?анда мына жайттарды есте са?тау керек:

 • Мамырды? 5-інде Сталин ?скери академияларды? т?лектеріні? алдында с?з с?йледі, ал содан кейін «сталиндік бейбітшіл сырт?ы саясат ?шін» жасал?ан тос?а былай деп жауап берді: «бейбітшіл саясат деген жа?сы н?рсе ?ой, біра? біз енді ?скерімізді ?айта ??рып бол?аннан кейін, осы заман?ы шай?ас?а сай келетін техникамен жара?тандырып бол?аннан кейін, к?шті болып ал?аннан кейін, енді біз ?ор?аныстан шабуыл?а ?туіміз керек. Елімізді? ?ор?анысын іске асыра отырып, біз шабуылдайтын болуымыз керек. ?ор?аныстан біз шабуыл?а ?туіміз керек».[11] (документ № 437)
 • Ресей Федерациясыны? ?ор?аныс министрлігіні? Орталы? м?ра?атында ?ор?аныс халы? комиссары Тимошенконы? ж?не Бас штабты? басшысы Жуковты?атынан, Василевскийді? ?олымен жазыл?ан, ?ол ?ойылма?ан бір ?аитынас ?а?азы бар. Б?л ?а?аз 1941 жыл?ы мамырды? 15-інен б?рын жазылма?ан. ?а?аз Сталинге арнал?ан, онда «Германия мен оны? ода?тастарымен со?ыс бол?ан жа?дай?а дайынды? ?шін Ке?ес Ода?ыны? ?арулы к?штерін стратегиялы? орналастырылуы туралы ?сыныс-пікірлер» келтірілген. Онда былай делінеді: «Германияны? ?скері са?адай сай дайынды? к?йіне келтіріліп, тылдары толы?ымен жазылып-дайындал?анды?тан, ол ?азіргі та?да бізге кенеттен шабуыл жасауы ?бден ы?тимал. Осыны болдырмау ?шін ж?не неміс ?скерін тал?андау ?шін біз герман ?олбасшылы?ыны? алдын алып, неміс ?скері енді ?ана орналасып, ?лі майдан ж?не ?скер т?рлеріні? ?зара істесуін ?йымдастыра алмайтын кезінде ал?аш?ы со??ы беруіміз керек деп ойлаймын». Одан ?рі ?скери ?имылдарды? жоспары баяндалады:

«Бірінші кезектегі ма?сат — Висла ?зеніні? шы?ысында ж?не Краков ба?ытында орналас?ан герман ?скерін тал?андап, Наров, Висла ?зендеріне жетіп, Катовице аума?ын иемденіп алу. Ол ?шін мыналарды істеу ?ажет: а) Германияны о?т?стік ода?тастарынан ажырату ?шін О?т?стік-Батыс майданны? к?штерімен басты со??ыны Краков, Катовице ба?ытында жасау керек; ?) Варшава ?скер тобын байлап, О?т?стік-Батыс майдан?а к?мек к?рсету ?шін ?осымша со??ыны Батыс майданны? солт?стік ?анаты Седлец, Демблин ба?ытында жасауы керек».

 • 1965 жылы Г. Жуков ?скери тарихшы В. А. Анфилов?а мынаны айтып берді:

«Германияны? шабуылыны? алдын алу туралы ой Тимошенко екеуімізде Сталинні? 1941 жыл?ы мамырды? 5-інде ?скери академияларды бітірушілерді? алдында біз енді шабуыл жасайтын болуымыз керек деп с?з с?йлегеннен кейін пайда болды. ?арсылас бізді? шекараларымызды? ма?ында ?з ?скерін шо?ырландырып жат?анда Сталинны? осылай с?з с?йлегені бізді алдын ала со??ы беру туралы директива дайындау керектігіне сендірді. ??жатты дайындау ж?мысы А. М. Василевскийге тапсырылды. Мамырды? 15-інде ол директиваны? дайын жобасын ?ор?анысты? халы? комиссарына ж?не ма?ан тапсырды. Біра? біз б?л ??жат?а ?ол ?оймады?, алдымен оны Сталинге к?рсетуді ?й?арды?. Неміс ?скерлеріне алдын ала со??ы беру туралы ести салысымен ол б?л?ан-тал?ан болып ашуланды. «Сендер немене, немістерді арандат?ылары? келе ме?» - деп ?орс ете ?алды. Біз КСРО-ны? шекарасында ?алыптасып отыр?ан жа?дай туралы, оны? мамырды? 5-індегі с?йлеген с?зінде айтыл?ан ойлар?а негізделгенімізді айтты?… «Мен б?ны сонда?ыларды жігерлендіру ?шін ?ана, олар б?кіл д?ние ж?зіні? газеттері айтатын неміс ?скеріні? еш же?ілмейтіндігі туралы емес, же?іс туралы ойласын деп ?ана айттым!» - деп Сталин бар? етті. Осылай алдын ала со??ы беру туралы жоспар ая?сыз ?алды…» Жуков д?л осындай о?и?аны ?скери тарихшы Н. А. Светлишинге де айтты.[14][15]

 • Б?рын?ы партия м?ра?атында Бас саяси бас?арманы? жетекшісі А. Щербаковты? уа?ыты 1941 жыл?ы маусымны? басы деп к?рсетілген ?скери-саяси пропаганданы? жай-к?йі туралы директиваны? жобасы бар. Оны? ішінде та?ы былай делінеді: «халы?аралы? жа?дай мейлінше шиеленісті, бізді? ел ?шін ?скери ?атер б?рын?ыдан да т?не т?сті. Б?л жа?дайда «б?тен елді? жерінде ?з елімізді ?ор?ау» деген лениндік ?ран кез келген мезетте іс ж?зіне асырыла алады. Ке?ес Ода?ыны? ?міріндегі орын ал?ан т?бегейлі ?згерістер осындай.

Елде орна?ан осы жа?а жа?дай партия ?йымдарынан ?ызыл ?скерді ж?не б?кіл ке?ес хал?ын жалынды патриотизм, революциялы? батылды? ж?не д?шпан?а ?арсы жой?ын шабуыл бастау?а ?р?ашан дайын болу рухында т?рбиелеу ?шін партиялы?-саяси ж?мысында т?бегейлі бетб?рысты талап етеді».[11] (документ № 512)

 • 1941 жыл?ы маусымны? 13-інде С. Тимошенко пен Г. Жуков Киев ерекше ?скери округыны? басшыларына 1941 жыл?ы шілдені? 1-іне дейін барлы? «тере?де орналас?ан» дивизиялар мен корпус бас?армаларын мемлекеттік шекара?а жа?ыныра? орналас?ан жа?а лагерлерге жылжыту туралы директива шы?арды. Осы сия?ты директива сол кезде Батыс ерекше ?скери округыны? басшыларына жіберілді.[11] (документы № 549 и № 603)[11]
 • Маусымны? 14-інен 19-ына дейін шекара ма?ы округтарыны? басшылары маусымны? 22-23-іне дейін майданды? (армиялы?) бас?армаларды далалы? пункттерге шы?ару туралы б?йры?тар ?абылдады.[11]

К. Рокоссовский былай деп жаз?ан: «Бізді? авиацияны? ал?ы шептегі аэродромдарда шо?ырландырылуына ж?не орталы? ма?ызы бар ?оймаларды майдан ма?ында?ы аума?та орналастырылуы ал?а секіріс жасау?а ж?ргізілген дайынды? сия?ты болып к?рінді де, ?скерді? орналасуы мен ?скерде ж?ргізілген шаралар со?ан с?йкес болмады».

Б. Шапталов б?л жайттарды былай т?сіндіреді: Сталин 1941 жылды? шілде-тамыз айларында неміс ?скері ?лыбритания?а десант операциясын жасап, басып кіреді деп к?ткен болатын. Осындай операция жасала салысымен Сталин Польшада?ы неміс ?скерлеріне со??ы беруді к?здеді.

?скер шабуыл ?имылдарына дайындалып келгендіктен ж?не ау?ымды ?скерлер мен ?оймалар шекараны? ма?ында орналастырыл?анды?тан, біра? артиллерия ?лі де полигондарда болып, авиация дала аэродромдарында сиретіліп орналастырылма?анды?тан, 1941 жыл?ы маусымны? 22-сінде шекара ма?ында?ы ?скери округтарды? ?скерлері тиімді ?ор?аныс ?йымдастыру?а м?мкіндіктері болмай, шекара ма?ында?ы ?рыстарда тез тал?андалды.[4]

Алдын алу со?ысына дайынды? туралы болжам #

 Бас?а ма?ыналар ?шін [[Та?ы ?ара?ыз Алманияны? Ке?ес Ода?ына алдын алу со?ысы туралы болжам ]] деген бетті ?ара?ыз.

Сталинні? Германия?а ?арсы шабуыл жасау?а дайындалып келгендігі туралы болжам ал?аш рет ?итлерді? КСРО-?а шабуыл жаса?аннан кейін Германия хал?ына с?йлеген с?зінде ж?не Германия елшісі Шуленбургты? Молтов?а тапсыр?ан ресми нотасында айтылды. КСРО жеріне басып кіруді? алдында Ке?ес Ода?ы Германия?а шабуыл дайындап жатыр деген ?ауесет герман ?скерлерінде ж?гізілген насихатты? бір б?лігі болды. Вермахтты? бір жауынгері сол о?и?аларды былай еске алады:

«Со?ысты? басында бізге насихаттал?ан басты ой мынау болды: «Ресей келісімді б?зып, Германия?а шабуыл жасайын деп жатыр. Біз тек жылдамыра? ?рекет еттік». Сол кезде б??ан к?п адамдар сеніп, Сталинні? шабуылыны? алдын ал?ынымызды ма?тан т?татынбыз. Арнайы майдан газеттерінде б?л туралы к?п айтылды. Біз соларды о?ып, офицерлерді ты?дап, сенетінбіз» — ?елмут Клаусманн, 111-ші жаяу ?скер дивизиясы.

Шай?астары ж?не операциялары #

 Толы? ма?аласы: ?лы Отан со?ысында?ы шай?астар ж?не операциялар

?лы Отан со?ысында?ы е? ата?ты операциялар:

 • Ленинград шай?асы (1941 шілдені? 10-ы — 1944 тамызды? 9-ы)
 • М?скеу т?біндегі шай?ас (1941 ?ырк?йекті? 30-ы — 1942 с?уірді? 20-сы)
 • Сталинград шай?асы (1942 шілдені? 17-сі — 1943 а?панны? 2-сі)
 • Курск шай?асы (1943 жыл?ы шілдені? 5-сі — тамызды? 23-і):
 • Берлин шай?асы (1945 жыл?ы с?уірді? 16-сы — мамырды? 8-і)

Шы?ындар #

 Толы? ма?аласы: ?лы Отан со?ысында?ы шы?ындар

Просмотр содержимого документа
«"Ер есімі - ел есінде" »

Ұлы Отан соғысы

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет

Ұлы Отан соғысы
Великая Отечественная война

Негізгі қақтығыс: II дүниежүзілік соғысыныңшығыс майданы


Трептов-парктегі кеңестік жауынгер-азаткерінің ескерткіші.

Дата

1941 ж. маусымның 22 — 1945 ж.мамырдың 9

Орын

КСРО және Шығыс Еуропа

Нәтиже

КСРО жеңісіҚарсыластар

 КСРО


 Астыртын Полша
 Азат Полша
 Румыния (1944жылдан)
 Болгария (1944жылдан)
 Чехословакия
 Франсия
 Югославия
тағы басқалар

 Алмания[1]

 Италия (1943 дейін)
 Румыния (1944дейін)
 Финляндия (1944дейін)
 Мажарстан
 Словакия
 Хорватия
 Болгария (1944дейін)
 Испания
(1943 дейін, еріктілер)Қолбасшылары

 Иосиф Сталин

 Георгий Жуков
 Константин Рокоссовский
 Иван Конев
 Александр Василевский
 Родион Малиновский
 Иван Баграмян
 Кирилл Мерецков
 Иван Петров
 Семён Тимошенко
 Семён Будённый
 Фёдор Толбухин
 Николай Ватутин
 Климент Ворошилов
 Андрей Ерёменко
 Тадеуш Бур-Коморовски
 Зыгмунт Берлинг
 Михал Жымиерски
 Карол Швиерчевски
 Лүдвик Свобода
 Йосип Броз Тито

 Адолф Һитлер

 Федор фон Бок
 Эрнст Буш
 Гейнц Гудериан
 Эвалд фон Клайст
 Гүнтер фон Клүге
 Георг фон Күхлер
 Вилһелм фон Лееб
 Вилһелм Лист
 Эрих фон Манштайн
 Валтер Модел
 Фридрих Паулүс
 Герд фон Рундштедт
 Фердинанд Шөрнер
 Эрхард Раус
 Джованни Мессе
 Бенито Муссолини
 Итало Гарибалди
 Петре Димитреску
 Константин Константинеску
 Карл Маннерһайм
 Карл Өш
 Густав Яни
 Ференц Сомбатеи^  Значительная помощь СССР была оказана АҚШ и Великобританией (Ленд-лиз). Союзники рейха, в общем счете, в немалой степени способствовали успехам Германии своими ресурсами, войсками и иной помощью. Также на обеих сторонах войны воевали граждане государств/сторон — противников (немецкие коммунисты; РОАГолубая дивизия).


[көрсет ►]

қ • т • ө

Ұлы Отан соғысыныңмаңызды шайқастары

Ұлы Отан соғысы (19411945) — Кеңес Одағының нацистік Алманияға және оның еуропалық одақтастарына(МажарстанИталияРумынияФинляндияСловакияХорватия) қарсы жүргізген соғысы; Екінші Дүниежүзілік соғыстың ең маңызды және шешуші бөлігі.

Мазмұны

  [жасыру

 • 1 «Ұлы Отан соғысы» ұғымы

 • 2 Соғыстың алғышарттары: Германия

 • 3 Соғыстың алғышарттары: КСРО

  • 3.1 КСРО-ның жалпы жағдайы

  • 3.2 КСРО-ның 1939-1940 жылдардағы кеңеюі

  • 3.3 Кеңес барлау мекемелерінің ескертулері

  • 3.4 Кеңес Одағының соғысқа дайындық ретінде жасаған шаралары

  • 3.5 Алдын алу соғысына дайындық туралы болжам

 • 4 Шайқастары және операциялары

 • 5 Шығындар

 • 6 Сілтемелер

 • 7 Тағы қараңыз

 • 8 Сыртқы сілтемелер

  • 8.1 Естеліктер

«Ұлы Отан соғысы» ұғымы #

«Ұлы Отан соғысы» ұғымы 1941 жылғы шілденің 3-інде Сталиннің радио арқылы сөйлеген сөзінен кейін пайда болды. Сталин өз сөзінде «ұлы» және «отан» деген сөздерді бөлек-бөлек, бір-бірімен байланыстырмай қолданды. «Ұлы Отан соғысы» сөз тіркесі көптеген басқа тілдерде де қолданылады (орыс. Вели́кая Оте́чественная война́ағылш. Great Patriotic Warнем. Großer Vaterländischer Krieg), кейбір авторлар «Екінші Дүниежүзілік соғыстың шығыс майданы» деген сөз тіркесін қолданады (бұл Германия қолданған «шығыс майдан» деген ұғымға жақын).

Соғыстың алғышарттары: Германия #

1929 жылы басталған бүкілдүниежүзілік экономикалық дағдарыстың салдарынан 1933 жылы Германияда билік басына NSDAP («Ұлтшыл-социалистік неміс жұмысшы партиясы») келді. Германияда Бірінші Дүниежүзілік соғыста жіберіп алған есесін қайтаруға дайындыққа кірісіп кетті.

Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткен елдер (АҚШҰлыбританияФранция) жүргізген араласпау саясатының арқасында Германия өзіне Версаль келісімінде қойылған талаптарды орындауды мүлдем тоқтатты. Оның үстіне АҚШ-тың компаниялары Германияның қарулануына қолайлы жағдай жасаған қаржы және материалдарды жіберіп отырды. 1926-33 жылдары Кеңес Одағын Липецк және Қазан қалаларындағы полигондарда герман қарулы күштерінің офицерлерін дайындауға атсалысты.

1936 жылы Германия Версаль келісімінің бір бабын бұзып, Рейн аймағына әскерлерін кіргізді. Сол жылы олИспаниядағы азамат соғысына араласып, бүлік шығарған Франконың әскерлеріне әскери қолдау көрсете бастады.

1933 жылы билік басына ұлтшыл-социалистер келгеннен кейін Германияда антикоммунистік және антикеңестік көзқарастар күшейе бастады. 30-шы жылдардың ортасынан бастап герман үкіметі міндетті түрде жақын арадаКСРО-мен соғыс болатыны туралы жариялай бастады. Германияның әскери доктринасы Кеңестер Одағын ықтимал қарсылас ретінде қарастыра бастады. 1938 жылы герман армиясында ЖШҚӘ-нің («Жұмысшы және шаруалардың Қызыл Әскері») әскери техникасы, әскери қызметкерлерініңайырым белгілері және тактикасы зерттеле бастады.

1938 жылдың наурыз айында Австрияда референдум өткізіліп, Германия оны өзіне қосып алды (қараңыз:Аншлюс). 1938 жылы Германия, Италия, Англия мен Франция арасында жасалған Мюнхен келісімі бойынша Германияға Чехословакияның Судет аймағында тұратын немістерді қорғау мақсатымен сол аймақты өзіне қосып алуға рұқсат берді. Кейін Германия Чехословакияның қалған бөлігін де оккупациялады (Польшаның қатысуымен).

1939 жылдың қысында Германия Польшаға «Данциг мәселесін» шешуді ұсынды. Польша бас тартты. Һитлеросы мәселені Польшаға қарсы соғысу үшін қолданды.

1939 жылғы тамыз айында Германия мен Кеңестер Одағының арасында шабуыл жасаспау туралы келісімжасалды. Келісімнің құпия қосымшасы бойынша Германия мен КСРО Еуропаны өзара ықпалдар аймағына бөлісіп алды.

1939 жылғы қыркүйектің 1-інде Германия Польшаға қарсы соғыс бастады. Бұдан кейін Ұлыбритания мен Франция Германияға соғыс жариялап Польшаға қолдау көрсетті. Екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті. Герман әскерлері 2 аптаның ішінде поляк қарулы күштерін талқандап, поляктар қоныстанған шығыс шекарасыКерзон сызығына дейін жетті.

1940 жылы Германия Дания мен Норвегияны (Дания-Норвегия операциясы), сосын Бельгия, Недерланд, Люксембургті және Францияның жартысын жаулап алды. Франция тізе бүгуге мәжбүр болды (Франция жорығы).

Францияның тізе бүгуінен кейін Ұлыбритания Германияның жалғыз қарсыласы болып қалды. Германия оған бітім жасасуға ұсынды, бірақ Ұлыбритания бұл ұсынысты қабылдамай тастады. 1940 жылғы шілденің 16-сындаҺитлер Ұлыбританияның жеріне басып кіруді ұйымдастыру туралы директиваға қол қойды («Теңіз арыстаны операциясы»). Бірақ герман Әскери теңіз күштерінің басшылығы британиялық теңіз күштерінің қуатының зор екендігіне және вермахтта десанттық операциялар тәжірибесінің жоқтығын тілге тиек етіп, Әскери әуе күштерініңәуеде басымдылыққа ие болуын талап етеді. Ұлыбританияның әскери-экономикалық әлеуетін әлсірету үшін, халқының сағын сындыру үшін, басып кіруге дайындық үшін және британиялықтардың қарсыласуға деген еркін жою үшін 1940 жылдың тамызынан бастап немістер британиялық қалаларды әуеден бомбылау науқанын бастайды (Британия шайқасы).

Ағылшындар бомбылаудың нәтижесінде бейбіт тұрғындардың арасында көп адам шығынын бастан кешіруге мәжбүр болса да, олар неміс әскери әуе күштерін көп шығынға ұшыратып, «Британия шайқасынан» жеңімпаз болып шықты. 1940 жылдың желтоқсан айынан бастап ауа райының күрт нашарлауынан герман ӘӘК (Лүфтваффенің) шабуылдарының қарқыны қатты бәсеңсіді. Немістер өздерінің басты мақсаттары — Ұлыбританияны бітімге келуге мәжбүр етуге қол жеткізе алмады.

1940 жылғы шілденің 31-нде жоғарғы әскери басшылықпен өткізген кеңесінде Һитлер Ресейді 1941 жылдың көктемінде талқандау керек, себебі егер Ресей талқандалса, онда Ұлыбританияның соңғы үміті өшеді, сөйтіп ол да тізе бүгуге мәжбүр болады деп жариялады[1]. 1940 жылдың шілде-желтоқсан айларында КСРО-мен соғыстың бірнеше жоспары қарастырыла бастады, соның ішінде ОКҺ-ның (әскердің бас штабы), генерал Э. Маркстың, Зоденштерннің жоспарлары және тағы басқа жоспарлар қарастырыла бастады. Көп талқылаудың, әскери-штабтық ойындардың және Һитлердің өз кеңсесінде, құрлық әскерінің штабында және басқа да штабтарда өткізілген талқыласулардың нәтижесінде 1940 жылғы желтоқсанның 5-інде генерал-полковник Ф. Гальдер ұсынған жоспардың («Отто жоспары») түбегейлі жобасы мақұлданды.

1940 жылғы қыркүйектің 27-сінде ГерманияИталия мен Жапония «Үштік пакт» деп аталатын келісімге қол қойды. Ол келісім бойынша осы елдер ықпал жүргізу аймақтарын бөлісіп алып, өзара әскери көмек көрсетуге келісті. 1940 жылдың қараша айында өткізілген кеңес-герман келіссөздерінде неміс дипломаттары осы пактқа қосылуды Кеңестер Одағына да ұсынды. Кеңе үкіметі егер Германия Кеңестер Одағының өз әскерлерін РумынияБолгарияФинляндия және Түркияғаенгізуге келіссе, онда қосылуға дайынбыз деп жауап берді. Немістер бұл шартқа келіспеді.

Осыдан кейін Һитлер КСРО-ға шабуылдың жоспарын бекітті. 1940 жылғы желтоқсанның 18-нде қарулы күштердің (ОКВ-ның) бас қолбасшылығы Һитлердің өзі қол қойған, КСРО-мен болайын деп жатқан соғыстың негізгі мағынасы және стратегиялық бағыт-бағдары баяндалған № 21 директиваны жіберді («Барбаросса» жоспары). КСРО-мен соғыстың жоспары 1941 жылғы қаңтардың 31-інде шығарылған «Әскерлерді стратегиялық топтау мен орналастыру туралы директива» деген директивада егжей-тегжейлі баяндалды. Оған қол қойған құрлық әскерінің бас қолбасшысы В.Браухич болды.

1940 жылдың аяғында неміс әскерлерін басып алынған Польшаның жеріне жылжыту басталды. Сонымен бірге осы әскерді жылжыту Ұлыбританияға басып кіруді бүркемелеуге арналған операция ғана деп Кеңес үкіметін алдап-арбауға бағытталған дезинформация науқаны басталды.[2]

Қарашаның 20-сында Үштік одаққа Венгрияқарашаның 23інде — Румынияқарашаның 24-інде — Словакия1941 жылы — БолгарияФинляндия және Испанияқосылды.

1941 жылғы наурыздың 25-інде одаққа Югославия да қосылған болатын, бірақ наурыздың 27-сінде британиялық жансыздардың түрткісімен Белградта әскери төңкеріс орын алып, билік басына Симовичтың үкіметі келді. Ол үкімет жас ІІ-ші Пётрді патша деп жариялап, Югославияның бейтараптығын жариялады. сәуірдің 5-інде Югославия КСРО-мен достық және шабуыл жасаспау туралы келісімге қол қояды. Германия соны болдырмау үшін Югославияда әскери жорық өткізіп,Грекияда жеңіліске ұшырап жатқан Италия әскерлеріне көмектесуді шешеді. Сол себепті КСРО-ға шабуыл кейінге ысырылды.

1941 жылғы сәуірдің 6-сында ірі қалаларды, темір жол желілерін және аэродромдарды жойқын бомбылағаннан кейін Германия мен Венгрия Югославияға басып кірді. Осы кезде италиян әскерлері немістердің қолдауымен Грекияда шабуылға көшті. Югослав әскері сәуірдің 17-сінде тізе бүкті.

Югославияны талқандағаннан кейін немістер мен италияндықтар бар күштерін Грекияға тастады. Афины қаласы сәуірдің 27-сінде жау қолына түсті.

1941 жылғы мамырдың 1-інде Һитлер КСРО-ға шабуыл маусымның 22-сінде бастауды түбегейлі шешті.[2]

Негізі, бар орыс әскері біздің шекараларымызда шоғырланып тұр. Ауа райы жылыған кезден бері көп жерлерде қорғаныс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер жағдайлардың қысымымен мен неміс авиациясын Англияға қарсы жібере қалатындай болсам, онда Ресей оңтүстік пен солтүстіктен бізге қысым жасай бастайды деген қауіп бар. Солай бола қалған жағдайда әуеде басымдық бізде жоқ болғандықтан мен тек үндемей шегіне беруге ғана мәжбүр боламын. Авиацияның жеткілікті қолдауынсыз мен Шығыстағы дивизиялардың көмегімен орыстардың қорғаныс бекіністеріне шабуылды жасай алмас едім. Осы қауіпке назар аудармаса, онда біз бүкіл 1941 жылды жоғалтып алуымыз ықтимал, соның өзінде де жағдай жақсыға қарай өзгермес еді. Керісінше, Англия өзінің орыс серіктесіне сеніп, бітімге келуге одан бетер қарсыласатын болады. Оның үстіне олардың осы үміттері орыс қарулы күштерінің дайындығы артқан сайын күшей беретін болады. Ал 1942 жылдан бастап америкалықтардың соғыс материалдарын жаппай жөнелтуі басталатынын алыңыз…

Ақыр соңында мен сізге тағы бірдеңені айтқым келіп еді… Мен осы шешімге келгелі бері өзімді іштей азат сезініп отырмын. Мен осы шиеленісті шешуге қаншалықты талпынсам да, Кеңестер Одағымен ынтымақтас болу менің өзімді зәрде қылатын еді. Себебі бұл менің бүкіл өткен өміріме, менің дүниетанымыма, өзімнің бұрынғы барлық борыштарыма қарама-қайшы келетін. Осы ауыр жүктен енді құтылғаныма бақыттымын.

— Һитлердің Муссолиниге жолдаған хаты1941 ж. мамырдың 21.

Германияның экономикасы мен бар тіршілігінің милитаризациясы, жаулап алған елдерінің өнеркісібі мен стратегиялық қорларының немістердің қолына түсуі, жаулап алынған және одақтас елдердің арзан жұмыс күшін қолдану Германияның әскери-экономикалық қуатының елеулі түрде артуына әкелді.

Ұлы Отан соғысының қарсаңында Германияның өзінде және жаулап алынған елдер мен одақтас елдерде жылына 439 млн тонна көмір, 31.8 млн тонна болат өндіріліп, 11 мың зеңбірек пен миномет, 11 мың ұшақ шығарылатын[3], ал 1941 жылдың 1-ші жартысында 1 621 танк пен өздігінен қозғалатын артиллерия қондырғысы шығарылды[4]. Бұл деректерден Германияның өнеркәсіп қуаты жағынан КСРО-ның үстінен басымдылыққа ие болғандығы анық көрінеді. Бірақ қару-жарақ шығару жағынан Германия дәл сондай басымдылыққа ие болған жоқ.

Соғыстың алғышарттары: КСРО #

КСРО-ның жалпы жағдайы #

КСРО болашақта болатын жойқын соғысқа 30-шы жылдардың басынан бастап дайындала бастаған болатын. Тек ауыр өнеркәсіп қана емес, өмірдің түрлі-түрлі жақтары, идеология, бұқаралық ақпарат құралдары, тіпті орта білім беру салалары да милитаризацияланды.

Жеделтелген индустриализацияның арқасында 30-шы жылдары КСРО-да қуатты ауыр өнеркәсіп пайда болды. Ол жедел түрде қару-жарақ өндірісіне ауыса алатындай етіп ұйымдастырылды. Бірақ соған қарамастан болат, шойын қорыту, көмір, электр энергиясын, химиялық өндіріс сияқты салаларда Кеңес Одағы Германиядан артта қалып отыр еді. Үшінші Рейхтың қолына бүкіл Батыс және Орталық Еуропаның өнеркәсібі түскен соң бұл артта қалу тереңдей түсті. Кейбір техникалық бағыттарда да Кеңес Одағы Германиядан артта қалған еді. Әсіресе байланыс құралдарын және автомобиль көліктерін жасап шығару жағынан. Кеңес халқының басым көпшілігі (66 пайызы) білім деңгейі төмен дәрежедегі шаруалар болатын, ал Германия әлдеқайда урбанизацияланған, индустриализацияланған ел еді. Көптеген өнім түрлерін жасап шығарудан Кеңес Одағы Германияны артта қалдырған болатын (танкілер, ұшақтар, артиллериялық қару-жарақ, минометтер, оқ атар қару сияқтылар). Кеңес Одағының осал жағы — әскердің байланыс және басқару құралдарымен жарақтануы төмен деңгейде болды. Бұл жағынан Германиядан артта қалу елеулі болатын.

Бір айта кетерлігі — КСРО-да негізгі өндірістік қорлары мемлекеттік меншікте болғаны себебінен және КСРО экономикасы мемлекеттің қатаң қадағалауында болғандықтан өнеркәсіптің милитаризация деңгейі мен соғыс жағдайында жұмыс атқаруға қабілеті Германия экономикасына қарағанда әлдеқайда жоғары болатын. Ал Германияның экономикасы жұмылу деңгейі жағынан 1944 жылы «тотал соғыс» жарияланғаннан кейін ғана кеңес экономикасына жақындай алды. Сондықтан соғыстың басында КСРО экономикасының тиімділігі жоғарырақ деңгейде болды.

КСРО-ның партиялық жетекшілігінің Азаматтық соғыс кезінде қалыптасып, төтенше жағдайларда шаруашылық және әскери басқарудың мол тәжірибесіне ие болғанын да естен шығармау керек. Экономикасы қатаң орталықтандырылған, жетекшілігі «төтенше» шаралар арқылы іске асырылатын, жеке меншік атымен жоқ КСРО соғысқа Германияға қарағанда әлдеқайда ұтымды жағдайда болды. Осы себептер КСРО-ның сол соғыста жеңіске жеткенінің себептерінің бірі болды.

Соған қарамастан ЖШҚӘ өзінің жерінде ірі қорғаныс соғысын жүргізуге дайын еместігін көрсетіп алды. Кейінірек кеңестік тарихнамада бұл «әскери құрылыста, соғыстың басталу уақытын анықтауда жіберілген қателік, әскерді мемлекеттік шекараның маңында орналастыруды кешеуілдету» деп аталды[5].

1937-1938 жылдары орын алған жаппай қуғын-сүргіннің нәтижесінде ЖШҚӘ-нің басқару буыны ауыр шығынға ұщыраған болатын. 5 маршалдың 3-еуі, 15 армия генералының 13-і, 9адмиралдың 8-і, 57 комкордың 50-і, 186 комдивтің 154-і, 16 әскер комиссарының 16-сы, 28 корпус комиссарының 25-і атылу жазасына кесілді. Әскери округтар мен әскери құрамалардың басына жас, тәжірибесіз басқарушылар тағайындалды. Мысалы, соғыс басталған кезде 17 әскери округ басшыларының 7-еуі, 17 округ штаб басшыларының 4-еуі өз қызметтеріне тағайындалғандарына жарты жыл толмаған еді. 20 армия қолбасшыларынан 13-інің тағайындалғандарына жарты жыл толмай, тек 2-еуі ғана жылдан астам уақыт бұрын тағайындалды. Командирлердің 70%-ының (полк командирінен жоғары) және сол деңгейдегі саяси жұмысшылардың 75%-ының жұмыс стажы (өтілі) жылға жетпеген еді[6][7] .

Зерттеушілердің пікірінше, қуғын-сүргін әскердің қорғаныс қабілетіне кері әсерін тигізді[8]. Олардың пікірінше кадр «тазалаулары» әскердің моралдық жағдайына кері әсер етіп, кейбір азаматтардың Ұлы Отан соғысы кезінде жау жағына өтулерін қуғын-сүргінмен жуып-шаюларын мүмкін етті.[9]

30-шы жылдардың жаппай қуғындарына тікелей қатысқан Молотовтың пікірінше, егер 30-шы жылдардың оқиғалары орын алмағанда соғыстың кезінде сатқындар мен коллаборационистердің саны әлдеқайда көп болар еді[10].


30-шы жылдардың аяғында өткізілген ЖШҚӘ-нің инспекторлық тексерістерінің нәтижесінде ондағы әскери тәртіп пен әскери дайындықтың өте төмен деңгейде болғаны анықталды. ЖШҚӘ-нің басқарушы буынының білім деңгейі де төмен болғандығы анық болды. Кеңес өнеркәсібі қамтамасыз еткен қуатты әскери техниканың көптігі де осы кемшіліктердің орнын толтыра алмады. Қару-жарақтың, әсіресе танк және ұшақ соққы қосындарындағы қару-жарақ мөлшері бойынша КСРО 30-шы жылдардың ортасында-ақ барлық басқа елдердің әскерлерінен де көп еді. Бірақ соғыстың басында ЖШҚӘ-нің әскери дайындығы оның қару-жарағының молдығына сай келмеді.

КСРО-ның 1939-1940 жылдардағы кеңеюі #

Германия мен Кеңестер Одағының арасындағы өзара шабуыл жасаспау туралы келісім бойынша Орталық Еуропаның бөлінуі. Сол жағында — 23 тамыздағы протоколдар бойынша болжалғаны, оң жағында — іс жүзінде болған бөлініс. Сарғыш түспен КСРО-ға кететін жерлер, көк түспен Германияның үлесіне тиген жерлер, күлгін түспен Германия басып алған жерлер боялған (Варшава генерал-губернаторлығы мен Богемия және Моравия протектораты)

17 қыркүйекке қараған түні КСРО Германия мен Кеңес Одағының арасындағы өзара шабуыл жасаспау туралы келісімнің құпия протоколдары бойынша Кеңес Одағының ықпалы жүретін аймағыболып белгіленген Польшаның құрамындағы Батыс Украина мен Батыс Белоруссияға басып кірді. 1939 жылғы қыркүйектің 28-інде КСРО Германиямен Достық және шекара туралы келісім жасасты. Ол келісім бойынша екі елдің арасындағы шекара «бұрынғы поляк мемлекетінің жеріндегі екі жақтың мемлекеттік мүдделері түйісетін» [11] сызық, яғни бұрынғыКерзон сызығы бойынша белгіленді. 1939 жылдың қазан айында Батыс Украина мен Батыс Белоруссия ресми түрде Кеңестер Одағының құрамына қабылданды.

1939 жылдың қыркүйегінің аяғы — қазанның басында Германия мен Кеңес Одағының арасындағы шабуыл жасаспау туралы келісімнің құпия протоколы бойынша КСРО-ның ықпал аймағына жатқызылған ЭстонияЛатвияжәне Литва елдерімен келісімдер жасалып, сол келісімдердің негізінде олардың жерлеріне кеңес әскерлері орналастырылды.

1939 жылғы қазанның 5-інде сол қосымша құпия протокол бойынша Кеңестер Одағының ықпалы жүретін айиаққа жатқызылған Финляндияға КСРО өзара көмек туралы келісім жасасу туралы ұсыныс жасады. Келіссөздер қазанның 11-інде басталды, бірақ Финляндия өзара КСРО-ның көмек туралы ұсынысын да, жер алмасу және арендаға беру туралы ұсынысын қабылдамай тастады. 1939 жылғы қарашаның 30-ында КСРО Финляндияғақарсы соғыс бастады. Бұл соғыс 1940 жылғы наурыздың 12-сінде Мәскеу бітіміне қол қоюмен аяқталды. Ол бітімде Финляндия бірқатар аймақтарын Кеңестер Одағына беруге келісті. Алайда Кеңестер Одағы өзінің бастапқы мақсаты — Финляндияның толық бағындыру мақсатына қол жеткізе алмады. Басында Финляндия әскері тез уақытта және аз шығынмен талқандалады деп жоспарланса да, кеңес әскерінің іс жүзіндегі шығыны орасан зор болды. Қызыл Әскердің қуатына басқа елдер күмәнмен қарай бастады. КСРО-дағы сияқты, басқа елдерде де фин армиясын төмен бағалап, қарсыласуға дәрмені жетпейді деп қарастыратын. Сондықтан Қызыл Әскердің фин әскерін соншама ұзақ уақыт жеңе алмауы оның әлсіздігі және соғысқа дайындығының төмен деңгейін көрсетеді деп қарастырыла бастады.

1940 жылғы маусымның 14-інде кеңес үкіметі Литваға, ал маусымның 16-сында Латвия мен Эстонияға ультиматум жариялады. Олардың басты талаптары — бұл мемлекеттер КСРО-ға дос үкіметтерді билік басына келтіріп, өз жерлеріне кеңес әскерлерінің қосымша қосындарын кіргізуге тиістігі болды. Бұл талаптар қабылданды. Маусымның 15-інде кеңес әскерлері Литваға, 17-сінде Латвия мен Эстонияға кіргізілді. Жаңа үкіметтер коммунистік партиялардың жұмысына салынған тыйымдарды алып тастап, кезектен тыс парламенттік сайлаулар өткізді. Үш мемлекеттегі сайлауларда сайлау тізімдеріне енгізілген жалғыз партиялар — коммунистік Жұмысшы халық блоктары (одақтары) жеңіске жетті.Жаңадан сайланған парламенттер маусымның 21-22-лерінде Эстон КСРЛатвия КСР жәнеЛитван КСР жариялап, КСРО-ның құрамына ену туралы декларациялар қабылдады. (Тағы қараңыз: Балтық бойы елдерінің КСРО құрамына кіруі (1939-1940)).

1941 жылдың жазында герман шабуылы басталған соң Балтық бойы елдерінің тұрғындары кеңес әскерлеріне қарулы шабуылдар ұйымдастырды. Бұл неміс әскерлерінің Ленинградқа жылжуын тездетті.

1940 жылғы маусымның 26-сында КСРО Румыниядан Бессарабия мен Солтүстік Буковинаны өзіне беруді талап етті. Румыния бұл талапқа келісіп, 1940 жылғы маусымның 28-інде Бессарабия мен Солтүстік Буковинаның жеріне кеңес әскерлері енгізілді. 1940 жылғы тамыздың 2-сінде КСРО Жоғарғы Кеңесінің VII-ші сессиясында Молдаван Кеңестік Социалистік Республикасының құрылуы туралы заң қабылданды. Молдаван КСР-сының құрамына мына аумақтар енгізілді:Кишинев қаласы, Бессарабияның 9 уезінің 6-ы (Бельцы, Бендеры, Кагул, Кишинев, Оргеев, Сорок) және Тирасполь қаласы. Бұрыңғы Молдаван Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасының 14 ауданының 6-ы да Молдаван КСР-ының құрамына кірді. МАКСР-дің қалған аудандары және Бессарабияның Аккерман, Измаил және Хотин уездері Украин КСР-ының құрамына кірді. Украин КСР-ының құрамына Солтүстік Буковина да кірді.

КСРО-дан кейін Германияның одақтастары Венгрия мен Болгария да Румыниядан жер талап ете бастады. 1940 жылғы тамыз айында Румыния Трансильванияныңжартысын дерлік Венгрияға, ал қыркүйек айында Добруджаның оңтүстік бөлігін Болгарияға берді.

Кеңес барлау мекемелерінің ескертулері #

1941жылдың бірінші бөлігінде кеңес барлауы немістердің шабуыл дайындап жатқаны туралы хабарлаумен болды. Хабарларда қарама-қайшылықтар кездесіп отырды. Мысалы, шабуыл басталатын күн (мамырдың 1-і, 15-і, маусымның басы, 22-ші маусым), соққылардың бағыттары, соғыс жоспарлары туралы хабарлар әртүрлі болды. Осының бәрі Германияның шынайы ақпаратты жалған ақпаратпен араластырып, түрлі буындар арқылы таратқанының салдары болды.

Кеңес жетекшілері барлаушыларға әрқашан сене берген жоқ, себебі кейде олардың берген ақпараттары (мысалы, Рихард Зорге жіберген мәліметтер) расталмай отырды. Кейбір дерек көздері бойынша, Германияның соғыс бастайтыны туралы ескертулер қарама-қайшы (ал қазіргі зерттеулер көрсетіп отырғандай, кейде тіпті жалған) мәліметтер қамтып отырды. Ақпарат шынайы болған күннің өзінде одан жаңсақ қорытындылар жасалып отырды (мысалы, әскери барлаудың жетекшісіГоликовтың қате қорытындылары). Германиямен жасаспау туралы келісім, неміс әскерилерінің Британия аралдарына дайындалып жатқан шабуыл туралы әңгімелері[12] 1941 жылы соғыс болмайтын шығар деген үміт тудырып отырды[13]. Германия басқа шабуылдарының қарсаңындағыдай, ешқандай саяси талаптар жасамады.

Сталин Германияның шабуыл жасауы мүмкін екендігі туралы барлау мәліметтеріне сенбеді.[3]

Кеңес Одағының соғысқа дайындық ретінде жасаған шаралары #

1941 жылдың мамыр айында әскерлер ішкі округтардан Днепрдің батысына, шекараға жақынырақ жерге жылжытыла бастады. Шекаралық дивизияларды толықтыру үшін запастан 800 000 адам әскерге шақырылды, маусымның 16-18-дерінде шекаралық округтардың резерв дивизияларын алға жылжыту басталды. Оларға шекараның маңында бекіну туралы бұйрық берілді. Бұл шаралар тым кеш жасалғандығы Германияның шабуылы басталғаннан кейін анық болды. Әскерлер неміс шабуылын жүздеген шақырымға созылған, ұйымдаспаған күйде қарсы алуға мәжбүр болды.

1941 жылғы маусымның 18-інде КСРО-ның әскери теңіз флоты мен шекара әскерлері ұрысқа әзірлік жағдайына келтірілді. ЖШҚӘ-ге бұндай бұйрық текмаусымның 21-інде ғанаберілді.

Сталиннің 1941 жылдың мамыр-маусым айларындағы әрекеттеріне талдау жасағанда мына жайттарды есте сақтау керек:

 • Мамырдың 5-інде Сталин әскери академиялардың түлектерінің алдында сөз сөйледі, ал содан кейін «сталиндік бейбітшіл сыртқы саясат үшін» жасалған тосқа былай деп жауап берді: «бейбітшіл саясат деген жақсы нәрсе ғой, бірақ біз енді әскерімізді қайта құрып болғаннан кейін, осы заманғы шайқасқа сай келетін техникамен жарақтандырып болғаннан кейін, күшті болып алғаннан кейін, енді біз қорғаныстан шабуылға өтуіміз керек. Еліміздің қорғанысын іске асыра отырып, біз шабуылдайтын болуымыз керек. Қорғаныстан біз шабуылға өтуіміз керек».[11] (документ № 437)

 • Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлігінің Орталық мұрағатында қорғаныс халық комиссары Тимошенконың және Бас штабтың басшысы Жуковтыңатынан, Василевскийдің қолымен жазылған, қол қойылмаған бір қаитынас қағазы бар. Бұл қағаз 1941 жылғы мамырдың 15-інен бұрын жазылмаған. Қағаз Сталинге арналған, онда «Германия мен оның одақтастарымен соғыс болған жағдайға дайындық үшін Кеңес Одағының қарулы күштерін стратегиялық орналастырылуы туралы ұсыныс-пікірлер» келтірілген. Онда былай делінеді: «Германияның әскері сақадай сай дайындық күйіне келтіріліп, тылдары толығымен жазылып-дайындалғандықтан, ол қазіргі таңда бізге кенеттен шабуыл жасауы әбден ықтимал. Осыны болдырмау үшін және неміс әскерін талқандау үшін біз герман қолбасшылығының алдын алып, неміс әскері енді ғана орналасып, әлі майдан және әскер түрлерінің өзара істесуін ұйымдастыра алмайтын кезінде алғашқы соққы беруіміз керек деп ойлаймын». Одан әрі әскери қимылдардың жоспары баяндалады:

«Бірінші кезектегі мақсат — Висла өзенінің шығысында және Краков бағытында орналасқан герман әскерін талқандап, Наров, Висла өзендеріне жетіп, Катовице аумағын иемденіп алу. Ол үшін мыналарды істеу қажет: а) Германияны оңтүстік одақтастарынан ажырату үшін Оңтүстік-Батыс майданның күштерімен басты соққыны Краков, Катовице бағытында жасау керек; ә) Варшава әскер тобын байлап, Оңтүстік-Батыс майданға көмек көрсету үшін қосымша соққыны Батыс майданның солтүстік қанаты Седлец, Демблин бағытында жасауы керек».

 • 1965 жылы Г. Жуков әскери тарихшы В. А. Анфиловқа мынаны айтып берді:

«Германияның шабуылының алдын алу туралы ой Тимошенко екеуімізде Сталиннің 1941 жылғы мамырдың 5-інде әскери академияларды бітірушілердің алдында біз енді шабуыл жасайтын болуымыз керек деп сөз сөйлегеннен кейін пайда болды. Қарсылас біздің шекараларымыздың маңында өз әскерін шоғырландырып жатқанда Сталинның осылай сөз сөйлегені бізді алдын ала соққы беру туралы директива дайындау керектігіне сендірді. Құжатты дайындау жұмысы А. М. Василевскийге тапсырылды. Мамырдың 15-інде ол директиваның дайын жобасын қорғаныстың халық комиссарына және маған тапсырды. Бірақ біз бұл құжатқа қол қоймадық, алдымен оны Сталинге көрсетуді ұйғардық. Неміс әскерлеріне алдын ала соққы беру туралы ести салысымен ол бұлқан-талқан болып ашуланды. «Сендер немене, немістерді арандатқыларың келе ме?» - деп қорс ете қалды. Біз КСРО-ның шекарасында қалыптасып отырған жағдай туралы, оның мамырдың 5-індегі сөйлеген сөзінде айтылған ойларға негізделгенімізді айттық… «Мен бұны сондағыларды жігерлендіру үшін ғана, олар бүкіл дүние жүзінің газеттері айтатын неміс әскерінің еш жеңілмейтіндігі туралы емес, жеңіс туралы ойласын деп қана айттым!» - деп Сталин барқ етті. Осылай алдын ала соққы беру туралы жоспар аяқсыз қалды…» Жуков дәл осындай оқиғаны әскери тарихшы Н. А. Светлишинге де айтты.[14][15]

 • Бұрынғы партия мұрағатында Бас саяси басқарманың жетекшісі А. Щербаковтың уақыты 1941 жылғы маусымның басы деп көрсетілген әскери-саяси пропаганданың жай-күйі туралы директиваның жобасы бар. Оның ішінде тағы былай делінеді: «халықаралық жағдай мейлінше шиеленісті, біздің ел үшін әскери қатер бұрынғыдан да төне түсті. Бұл жағдайда «бөтен елдің жерінде өз елімізді қорғау» деген лениндік ұран кез келген мезетте іс жүзіне асырыла алады. Кеңес Одағының өміріндегі орын алған түбегейлі өзгерістер осындай.

Елде орнаған осы жаңа жағдай партия ұйымдарынан Қызыл Әскерді және бүкіл кеңес халқын жалынды патриотизм, революциялық батылдық және дұшпанға қарсы жойқын шабуыл бастауға әрқашан дайын болу рухында тәрбиелеу үшін партиялық-саяси жұмысында түбегейлі бетбұрысты талап етеді».[11] (документ № 512)

 • 1941 жылғы маусымның 13-інде С. Тимошенко пен Г. Жуков Киев ерекше әскери округының басшыларына 1941 жылғы шілденің 1-іне дейін барлық «тереңде орналасқан» дивизиялар мен корпус басқармаларын мемлекеттік шекараға жақынырақ орналасқан жаңа лагерлерге жылжыту туралы директива шығарды. Осы сияқты директива сол кезде Батыс ерекше әскери округының басшыларына жіберілді.[11] (документы № 549 и № 603)[11]

 • Маусымның 14-інен 19-ына дейін шекара маңы округтарының басшылары маусымның 22-23-іне дейін майдандық (армиялық) басқармаларды далалық пункттерге шығару туралы бұйрықтар қабылдады.[11]

К. Рокоссовский былай деп жазған: «Біздің авиацияның алғы шептегі аэродромдарда шоғырландырылуына және орталық маңызы бар қоймаларды майдан маңындағы аумақта орналастырылуы алға секіріс жасауға жүргізілген дайындық сияқты болып көрінді де, әскердің орналасуы мен әскерде жүргізілген шаралар соған сәйкес болмады».

Б. Шапталов бұл жайттарды былай түсіндіреді: Сталин 1941 жылдың шілде-тамыз айларында неміс әскері Ұлыбританияға десант операциясын жасап, басып кіреді деп күткен болатын. Осындай операция жасала салысымен Сталин Польшадағы неміс әскерлеріне соққы беруді көздеді.

Әскер шабуыл қимылдарына дайындалып келгендіктен және ауқымды әскерлер мен қоймалар шекараның маңында орналастырылғандықтан, бірақ артиллерия әлі де полигондарда болып, авиация дала аэродромдарында сиретіліп орналастырылмағандықтан, 1941 жылғы маусымның 22-сінде шекара маңындағы әскери округтардың әскерлері тиімді қорғаныс ұйымдастыруға мүмкіндіктері болмай, шекара маңындағы ұрыстарда тез талқандалды.[4]

Алдын алу соғысына дайындық туралы болжам #

 Басқа мағыналар үшін [[Тағы қараңыз Алманияның Кеңес Одағына алдын алу соғысы туралы болжам ]] деген бетті қараңыз.

Сталиннің Германияға қарсы шабуыл жасауға дайындалып келгендігі туралы болжам алғаш рет Һитлердің КСРО-ға шабуыл жасағаннан кейін Германия халқына сөйлеген сөзінде және Германия елшісі Шуленбургтың Молтовқа тапсырған ресми нотасында айтылды. КСРО жеріне басып кірудің алдында Кеңес Одағы Германияға шабуыл дайындап жатыр деген қауесет герман әскерлерінде жүгізілген насихаттың бір бөлігі болды. Вермахттың бір жауынгері сол оқиғаларды былай еске алады:

«Соғыстың басында бізге насихатталған басты ой мынау болды: «Ресей келісімді бұзып, Германияға шабуыл жасайын деп жатыр. Біз тек жылдамырақ әрекет еттік». Сол кезде бұған көп адамдар сеніп, Сталиннің шабуылының алдын алғынымызды мақтан тұтатынбыз. Арнайы майдан газеттерінде бұл туралы көп айтылды. Біз соларды оқып, офицерлерді тыңдап, сенетінбіз» — Һелмут Клаусманн, 111-ші жаяу әскер дивизиясы.

Шайқастары және операциялары #

 Толық мақаласы: Ұлы Отан соғысындағы шайқастар және операциялар

Ұлы Отан соғысындағы ең атақты операциялар:

 • Ленинград шайқасы (1941 шілденің 10-ы — 1944 тамыздың 9-ы)

 • Мәскеу түбіндегі шайқас (1941 қыркүйектің 30-ы — 1942 сәуірдің 20-сы)

 • Сталинград шайқасы (1942 шілденің 17-сі — 1943 ақпанның 2-сі)

 • Курск шайқасы (1943 жылғы шілденің 5-сі — тамыздың 23-і):

 • Берлин шайқасы (1945 жылғы сәуірдің 16-сы — мамырдың 8-і)

Шығындар #

 Толық мақаласы: Ұлы Отан соғысындағы шығындар
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Ер есімі - ел есінде"

Автор: Ж?матай Ерасыл

Дата: 02.04.2015

Номер свидетельства: 195619

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "Зат есім және оның түрлері"
  ["seo_title"] => string(27) "zat_esim_zh_ne_onyn_turleri"
  ["file_id"] => string(6) "513733"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1559882953"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(120) "?аза? тілі саба?ында есімдікті о?ытуда ж?ргізілетін жатты?у т?рлері"
  ["seo_title"] => string(77) "k-azak-tili-sabag-ynda-iesimdikti-ok-ytuda-zhurghizilietin-zhattyg-u-turlieri"
  ["file_id"] => string(6) "292564"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1455295062"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "« Ер есімі- ел есінде» "
  ["seo_title"] => string(25) "ier-iesimi-iel-iesindie-3"
  ["file_id"] => string(6) "205112"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1429798595"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(33) "Ашы? саба? Зат есім"
  ["seo_title"] => string(23) "ashyk-sabak-zat-iesim-4"
  ["file_id"] => string(6) "273849"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452275695"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(60) "Сынып са?аты "Ер есімі - Ел есінде""
  ["seo_title"] => string(31) "synypsagatyieriesimiieliesindie"
  ["file_id"] => string(6) "266436"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1450163642"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства