kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

5 класс по теме "Медаль и мальчик".

Нажмите, чтобы узнать подробности

В?зих Исхаков “Ми?ал ??м малай.”

    баш?орт теле ??м ???би?те у?ытыусы?ы

Тимер?алина Ф?йм? Малик ?ы?ыны?

              Ишембай ?ала?ы

             11-се урта  д?й?м  белем бире? м?кт?бе

 У?ытыусы эшм?к?рлегене? масаты:у?ыусылар?ы баш?орт теленд? аралашыр?а, белем алыр?а, ?телг?нд?рг? таянып тыу?ан ер, тыу?ан ил тура?ында ??йл?ше?, уны я?лау, ?а?лау к?р?клеген у?ыусылар?а т?ш?нд?р??; ветерандарыбы??а  ?ы?ы??ыныу уятыу;у?ыусылар?ы? интелектуаль ш?хес булып ??е?ен т?ьимин ите?.

Д?рес тибы:б?йл?нешле телм?р ??тере? д?ресе.

К?т?лг?н ш?хси предмет ??м метапредмет ????мт?л?ре:

Ш?хси ??еш ким?ле: белем алыу ?с?н т?рл? сы?ана?тар ?улланыу;ижади –э?л?не? эше мен?н ш???лл?не?;телм?р м???ни?тен камиллаштырыу?а  ынтылышты ??тере?.

Метепредмет ким?ле:т?рл? формала бирелг?н м??л?м?тте ?уллана беле?; ал?ан белемде системалаштырыу;баш?алар?ы ты?ла?;?? фекере?де я?лай беле?; баш?орт хал?ыны?  батыр улдары ??м ?ы??ары тура?ында белемде тулыландырыу; ??-??е??  ба?а бире??е тормош?а ашырыу?ы дауам ите?.

Предметты ??л?штере? ким?ле: тасуири, ете?, шыма у?ыр?а ?лг?ше?;текст, китап мен?н эш ите? алымдарын ?йр?не??е дауам ите?, к?р?кле материал туплау;б?йл?нешле телм?р ??тере?.

Тема

В?зих Исхаков “Ми?ал ??м малай.”

Ма?сат

В?зих Исхаков ижады мен?н ?ы??аса таныштырыу.

“Ми?ал ??м малай” хик?й?не? й?км?тке?е мен?н танышыу. Тасуири у?ыу к?некм?л?рен ??тере?. У?ыусылар?ы? телм?рен ??м фекерл?? ?е???ен ??тере?.??йл?? телм?рен, фекерл?? ??л?тен, анализлау, синтезлау к?некм?л?рен  ??тере?.

Баланы ш?хес итеп ??тере?, кешелек сифаттары т?рби?л??.

Тыу?ан ер?е? ???ерен белерг?,?у?ышта ?атнаш?ан батыр?арыбы??ы ??м ветерандарыбы??ы и?к? алыр?а,уны? мен?н ?орурлана беле? хист?рен т?рби?л??.

 Планлаштырыл?ан ????мт?

Хик?й?не? й?км?тке?ен а?лау, ?? теле?де, ?? иле?де х?рм?т ите?, ?у?ышта ?атнаш?ан батыр?арыбы??ы ??м ветерандарыбы??ы и?к? алыу ??м улар?а  ?арап ?орурланыу.

 Предмет –ара б?йл?неш

 Рус теле, Баш?ортостан тарихы.

 -Ресурстар

- т?п

- ??т?м?

 Хажин В.И., Вилданов ?.Х.  5 класс ?с?н д?реслек, карточкалар,китап,  йыр  «Урал», ?у?ыш тура?ында китаптар  к?рг??м??е, интерактив та?та презентация,компьютор, ветеран.

 Эште ойоштороу т?р??ре

 Фронталь, индивидуаль,т?рк?мл?п, парлап эшл??.

  ?тк?ре? технология?ы

??р этапты? ?йр?те? ??м ??тере? биремд?ре

 У?ытыусы эшм?к?рлеге

 У?ыусылар эшм?к?рлеге

Iэтап

Ойоштороу.

Психологик комфорт булдырыу.

Ма?сат:белем алыу?а мотивлаштырыу.

Iэтап.

Ойоштороу

-?аумы?ы?ы? балалар.

а)-К?йефт?реге? нисек?

б)Д?ресебе??е и? ярат?ан ши?ырыбы? мен?н башлап еб?р?йек.

В)Ни ?с?н бе? ту?ан телебе??е ?йр?н?бе?  ?

-? х??ер,  к????ребе??е йомоп, баш?орт халы? йырын ты?лап кит?бе?.

Урал  тауы буйында торабы? ик?н тип к?? алдына килтер?йек.Тир?-я? тып-тын.   Бейек  тау?ар  мен?н уратып алын?ан.  Унда нинд?й ген? а?астар ??м?г?н, а?астарында ?оштар?ы??айрауын,  эрг?л? ген? сылтырап а??ан йыл?а тауышын ты?лайбы?, ял ит?бе?. Тау эрг??ед?, яланда малай?ар шау- шыу килеп футбол уйнай?ар.Улар?ы? к??елле тауыштары ишетел?.

? ?ояш ??ене? йылы нур?ары мен?н бе??е ирк?л?й.

К????ребе??е асты? ??м ?ояштан, саф ?ауанан ??ебе?г? к?с, ил?ам алайы?, ? инде  й?г?р?п, ?икереп  ?аулы?ыбы??ы ны?ытайы?.

 -Балалар  был  ши?ыр юлдары ?е?г? танышмы?

-  Балалар  «Урал» тиг?с,?е??е? к?? алды?ы??а ним? килеп ба?а?

I этап

Ойоштороу

а)-?ояшлы ирт? ке?ек!

б) Донъяла  и? матур ил,

 Ул мине? тыу?ан илем.

Донъяла и?- и? матур тел,

Ул мине? тыу?ан телем».

в)Бе??е? телебе? шундай мо?ло, ?ола??а ятышлы, уны яратмау м?мкин т?гел.

У?ыусылар у?айлы итеп ултыралар.?крен ген? к????рен йомалар.

-Был баш?орт хал?ыны? борон?о йыры «Урал» да йырлана.

-Урал  тау?ары;

- А?и?ел йыл?а?ы ;

-яландар;

-?ыр?ар;

- а?астар;

- баш?орт батыр?ары.

II этап

Актуалл?штере?

Ма?сат алда?ы д?рест?ге белемд?р?е и6к? т?ш?р??

?йг? эште тикшере? (?с вариантта т??дим ителг?н эш т?р??ре).

1.«Мин ?о?ла?ан кеше » тема?ына мини-инша я?ыу.

2. Р.Ни?м?ти  « Е?е?сел?рг? дан»  йырын бер к?плетен куплетты яттан я?ыу.

3.  Батыр?ар тура?ында 3 м???л  ятлап киле?.

II этап

Актуалл?штере?

Я?ы теманы ??л?штере? барышында был т?рк?мд?? эшен? я?ынан ?йл?неп ?айтыла.

II этап

Актуалл?штере?

 ?йг? эште тикшере?.

1-се т?рк?м «Ижади т?рк?м»д? «Мин ?о?лан?ан кеше »тема?ына я?ыл?ан иншалар?ы бер-бере?ен? ?ыс?ырып у?ып, и? о?та инша я?ыусыны билд?л?й??р.

 2-се т?рк?м Р.Ни?м?ти  « Е?е?сел?рг? дан» йырын тасуири итеп у?ып к?р??т?л?р, 1-се  куплетты яттан я?алар,китапты асып эшт?рен тикшер?л?р, бер-бере?ен? ба?а ?уялар.

3-с? т?рк?мд?ге у?ыусылар у?ытыусы мен?н берлект? ?й эшен тикшер?л?р.

(Ш?хси, рефлексив, универсаль у?ытыу эшс?нлеген формалаштырыу)??ба?а.

III этап

У?ыу м?сь?л??ен ?уйыу

Беренсе стадия. Са?ырыу.

Я?ы теманы ?йр?не?г? са?ырыу.

III этап

У?ыу м?сь?л??ен ?уйыу

Экранда батыр?арыбы??ы? фото-??р?тт?ре  сы?а.

Экранда кемд? кемд?р?еи к

 -  ?.

Т?рк?мд?р?? эш.

Бер т?рк?м та?тала, ?ал?андары урындарында эшл?й??р.

Мини-журналдар?а ба?а ?уйыла.

Бына  ?е?г? текст бирел?. Бе? ни? эшл?рг? тейешбе??.

Баш?орт кавалерия дивизия?ыны? командиры____.

Ике м?рт?б? Советтар Союзы геройы,летчик____.

Ул250 г? я?ын осош я?а?ан.  Ул 1942  йылдан алып  фронта була. ?с  ?ы?ыл йондо? ордены мен?н наградлан?ан.

Гвардия рядовое ____.Ул 1943 йылды? февраленд? Чернушка ауылында ??ене? к?кр?ге мен?н дошмандар амбразура?ын ?апла?ан.

Ошондай батырлы?ты ___ ?абатла?ан.

Баш?орт хал?ыны? данлы?лы улдары___,____,____,___

  Проблемалы ?орау тыуа.

Текст ??т?нд? эшл?г?нд?  нинд?й ауырлы? тыу?ы?

-Б?й?к Ватан ?у?ышында ?атнаш?ан, ут - ?ыу кисеп, тыу?ан ерен ?а?лап е?е?   яула?ан  ир –егетт?р ген? ме?

-Д?р??  балалар, дошманды ?ыйратыу?а ?атын-?ы??ар индерг?н ?л?шт? ?ур булды.

Ир - егетт?р мен?н берг? е?е? яула?ан ?атын- ?ы??ар?ы? бере?е.

-Б?г?н бе??? ?уна?та кем килг?н ик?н?

-Эйе,Ишембай ?ала?ында й?ш??се, бе??е?  ветеран- х?рм?тле Ма?инур Р?хм?тулла  ?ы?ы!

-Х??ер ?алдат и?т?леге

битт?рен асайы?.

-Х?рм?тле Ма?инур Р?хм?тулла  ?ы?ы! ??еп килг?н й?ш быуын?а х?терг? ?ал?ан бер нис? ва?и?а тура?ында ??йл?п ?т??ге??се?

Экранда ветераныбы??ы? ?аил? фото- ??р?тт?ре, ипт?шт?ре мен?н аралаш?ан хаттар?ан ???кт?р,осрашыу- фото ??р?тт?ре, ?.б.)

У?ыусылыр?ы? ветераныбы??а  ?орау?ары:

 Ветераныбы??а  у?ыусылыр?ы? тел?к ?????ре: (т?рк?мл?п эш)

III этап

У?ыусылыр батыр?арыбы??ы? исемд?рен та?та?а сы?ып я?алар.

( Мини?али Шайморатов, Мини?али ??б?й?уллин, Муса Г?р?ев, Салауат Юлаев, Александр Матросов, Ша?ит Хо?айбер?ин, Генерал Кусемов,  Ма?инур Р?хм?тулла ?ы?ы).

-Н?кт?л?р урынына батыр?ар?ы? исемд?рен я?ыр?а тейешбе?.

-Ма?инур Р?хм?тулла ?ы?ы кем ик?нен белм?нек.

-Бе?г? шуны асы?лар?а к?р?к.

-Ю?, ир - егетт?р мен?н берг? фашистар?а ?аршы ?лемесле к?р?шт?р?? ?атын – ?ы??ар ?а бул?ан.

-Ма?инур Р?хм?тулла  ?ы?ы.

1.Был ми?алдар?ы ?е?г? ним?

?с?н бир?ел?р?

2. ?у?ыш?а китк?нд? ?е?г? нис? й?ш ине?

3.Нис?нсе йылда ?у?ыштан ?айтты?ы?? 

1 т?рк?м- Донья?а й?м биреп й?ш??еге? ?с?н ?ур р?хм?т!

2 т?рк?м- Бе? ?е??е? алды?ы??а баш эй?бе?.

3 т?рк?м - ?е?г? ?оростай ?аулы?, б?хетле ?артлы?, о?он ??мер тел?йбе?.

( Предмет –ара б?йл?неш)

(Коммуникатив универсаль у?ытыу эшс?нлеген формалаштырыу)

Батыр?арыбы? тура?ында ауы?-тел ижадында ла, ???би?тт? л? бик к?п ???р??р ижад ителг?н.

Бе? б?г?н В.Исхаковты? «Ми?ал ??м малай» хик?й??ене? й?км?тке?е мен?н танышабы?,анализ я?айбы?.

 Д?реслект?н В. Исхаковты?“Ми?ал ??м малай”  хикий??ен табабы?. Д?реслек  287-се б.

 Прогнозлау

-? х??ер экранда?ы  танышаса? хик?й?не? исемен? ихтибар итеге?.  Нисек уйлай?ы?ы?. Был хик?й? ним? тура?ында  ик?н?

У?ытыусыны? ?лг?л? у?ыуы.

 Был хик?й? батыр?ар тура?ында.

 (Танып беле? универсаль у?ытыу эшс?нлеген формалаштырыу)

IV этап

???лек ??т?нд? эш.

Ма?сат: таныш булма?ан я?ы ?????р?е? м???н?л?рен и?т? ?алдырыу

IV этап

???лек ??т?нд? эш.

  Я?ы ?????ре там?алау.

“+”_- бел?м.

«-»-   белм?йем.

«!»- белерг? тел?йем.

 А?латмалы ???лект?н  я?ы ?????р?е? м???н??ен табыу, ???б?л?неш т????.

(Т?рк?мл?п эшл??)

 I т?рк?м- Ш?хес

II т?рк?м- ?омарт?ы

III т?рк?м- Археологик ?омарт?ы

 

 

 

-Ошо  ?????р?е ?е? телм?реге??? ?уллана?ы?ы?мы?

Д?фт?р?? эш.

Число теманы я?ыу.

IV этап

???лек ??т?нд? эш.

?????р?е у?ыу   м???н??ен  а?латмалы ???лект?н табыу, ???б?л?неш т????.

1.Ш?хес -  й?м?и?тт?ге айырым бер кеше. Тарихи ш?хес. Ш?хес азатлы?ы. Ш?хси-билд?ле бер ш?хеск? ?ара?ан, ш?хеск? м?н?с?б?тле. Ш?хси архив. Ш?хси беренселек, ш?хси миллек, ш?хси фекер.

2.?омарт?ы- борондан ?ал?ан и?т?лекле н?м?; мира?.

.Археологик ?омарт?ы. ???би ?омарт?ы, ата- бабанан ?ал?ан ?омарт?ы, ?омарт?ылар?ы ?а?лау.

(Танып беле? универсаль у?ытыу эшс?нлеген формалаштырыу)

 физминут

физминут

физминут

Vэтап

у?ыу м?сь?л??ен этаплап сисе?:

 тексты у?ыу к?некм?л?рен ??тере? ??т?нд? эшл???е формалаштырыу

Vэтап

 У?ыу м?сь?л??ен этаплап сисе?:

тексты у?ыу.

V этап

У?ыу м?сь?л??ен этаплап сисе?:

- У?ыусылар сылбырлап у?ып сы?алар.

 -Хик?й?не? и? о?ша?ан урынын у?ып сы?ыу.

VII этап

???р?е а?лау?арын тикшере?.

 Ма?сат телм?р к?некм?л?рен ??тере? ??т?нд? эшл???е формлаштырыу.

VII этап

Текст у?ыр алдынан ??р т?рк?мг? карточка таратыла.

???рг? анализ я?ау.

1т?рк?м –Хик?й?се ни ?с?н малай мен?н ??йл?ш??

2. т?рк?м - Батырлы? ?с?н ми?алды кемг? бир?л?р?

3. т?рк?м –Ми?ал та??ан малай, хик?й?сене? х?терен? кемд?р?е т?ш?р??

4.т?рк?м – Хик?й?се ни ?с?н малай?ан: “Х??ер уны ?ин та?ып й?р?рг? булды?мы?”  -     тип ?орай.

VII этап

???рг? анализ я?ау.

?орау?ар?а яуап алына.(карточка буйынса)

- Олатайымды?ы, к????ре ялтырап китте, у?аса булманы, онотор?а  ха?ыбы? ю?. ???б?йл?нешт?рен   нисек а?лай?ы?ы??  Русса?а т?ржим? ит.

  Партала фразеологик ???лект?р ята. Уны ?улланып ???б?йл?нешт?р?е? м???н??ен асы?ла.

(Универсаль у?ытыу эшс?нлеген формалаштырыу)

VIII этап

 Йом?а?лау

VIII этап

Йом?а?лау

 Синквейн

 Исем- ?у?ыш.

 Ике сифат-?ур?ыныс, ф?жи??ле.

?с?ылым- булды,тел?м?йем,?аршымын.

VIII этап

Йом?а?лау

Бе? ?у?ыш?а ?аршы.

 Бе? тыныслы? я?лы.

 Тыныс ?ауа.

IXэтап

 ?йг? эш бире?.

IXэтап

?йг? эш бире?.

IXэтап  ??ба?а

 Кемд?р был д?рест? «5» к? яуап бир?ел?р тип уйлай?

 Кем бер а? тырышыр?а к?р?к тип уйлай?

Консультанттар    мини – журналдар?ы тапшыра.

-?е? ?й?? нинд?й эш эшл?р?еге?.

?йг? эш бире?.

 1.Т?рк?м- «Мине? олатайым ветеран» тема?ына мини-инша я?ыу  

2.Т?рк?м- Сюжет буйынса  ??р?т т?ш?р?рг?.

 3.Т?рк?м-  Б?й?к ватан ?у?ышында ?атнаш?ан,й?нен,т?нен аяма?ан Ишембай ?ала?ында, й?ки районында й?ш?г?н ветераныбы? тура?ында белешм? ??ерл?.

(Рефликсив, ш?хси универсаль у?ытыу эшс?нлеген формалаштырыу)

Просмотр содержимого документа
«5 класс по теме "Медаль и мальчик". »

Вәзих Исхаков “Миҙал һәм малай.”

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы

Тимерғалина Фәймә Малик ҡыҙының

Ишембай ҡалаһы

11-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе


Уҡытыусы эшмәкәрлегенең масаты:уҡыусыларҙы башҡорт телендә аралашырға, белем алырға, үтелгәндәргә таянып тыуған ер, тыуған ил тураһында һөйләшеү, уны яҡлау, һаҡлау кәрәклеген уҡыусыларға төшөндөрөү; ветерандарыбыҙға ҡыҙыҡһыныу уятыу;уҡыусыларҙың интелектуаль шәхес булып үҫеүен тәьимин итеү.

Дәрес тибы:бәйләнешле телмәр үҫтереү дәресе.

Көтөлгән шәхси предмет һәм метапредмет һөҙөмтәләре:

Шәхси үҫеш кимәле: белем алыу өсөн төрлө сығанаҡтар ҡулланыу;ижади –эҙләнеү эше менән шөғөлләнеү;телмәр мәҙәниәтен камиллаштырыуға ынтылышты үҫтереү.

Метепредмет кимәле:төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте ҡуллана белеү; алған белемде системалаштырыу;башҡаларҙы тыңлаү;үҙ фекереңде яҡлай белеү; башҡорт халҡының батыр улдары һәм ҡыҙҙары тураһында белемде тулыландырыу; үҙ-үҙеңә баһа биреүҙе тормошҡа ашырыуҙы дауам итеү.

Предметты үҙләштереү кимәле: тасуири, етеҙ, шыма уҡырға өлгәшеү;текст, китап менән эш итеү алымдарын өйрәнеүҙе дауам итеү, кәрәкле материал туплау;бәйләнешле телмәр үҫтереү.

Тема

Вәзих Исхаков “Миҙал һәм малай.”


Маҡсат

Вәзих Исхаков ижады менән ҡыҫҡаса таныштырыу .

“Миҙал һәм малай” хикәйәнең йөкмәткеһе менән танышыу. Тасуири уҡыу күнекмәләрен үҫтереү. Уҡыусыларҙың телмәрен һәм фекерләү ҡеүәһен үҫтереү.Һөйләү телмәрен, фекерләү һәләтен, анализлау, синтезлау күнекмәләрен үҫтереү.

Баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттары тәрбиәләү.

Тыуған ерҙең ҡәҙерен белергә ,һуғышта ҡатнашҡан батырҙарыбыҙҙы һәм ветерандарыбыҙҙы иҫкә алырға ,уның менән ғорурлана белеү хистәрен тәрбиәләү.

Планлаштырылған һөҙөмтә

Хикәйәнең йөкмәткеһен аңлау, үҙ телеңде, үҙ илеңде хөрмәт итеү, һуғышта ҡатнашҡан батырҙарыбыҙҙы һәм ветерандарыбыҙҙы иҫкә алыу һәм уларға ҡарап ғорурланыу .

Предмет –ара бәйләнеш

Рус теле , Башҡортостан тарихы .

-Ресурстар

- төп

- өҫтәмә

Хажин В.И., Вилданов Ә.Х. 5 класс өсөн дәреслек, карточкалар,китап, йыр «Урал», һуғыш тураһында китаптар күргәҙмәһе, интерактив таҡта презентация,компьютор, ветеран.

Эште ойоштороу төрҙәре

Фронталь , индивидуаль ,төркөмләп, парлап эшләү.


Үткәреү технологияһы

Һәр этаптың өйрәтеү һәм үҫтереү биремдәре

Уҡытыусы эшмәкәрлеге

Уҡыусылар эшмәкәрлеге

Iэтап

Ойоштороу .Психологик комфорт булдырыу.

Маҡсат:белем алыуға мотивлаштырыу.

Iэтап.

Ойоштороу

-Һаумыһығыҙ балалар.

а)-Кәйефтәрегеҙ нисек?

б)Дәресебеҙҙе иң яратҡан шиғырыбыҙ менән башлап ебәрәйек.


В)Ни өсөн беҙ туған телебеҙҙе өйрәнәбеҙ ?-Ә хәҙер, күҙҙәребеҙҙе йомоп, башҡорт халыҡ йырын тыңлап китәбеҙ.

Урал тауы буйында торабыҙ икән тип күҙ алдына килтерәйек.Тирә-яҡ тып-тын. Бейек тауҙар менән уратып алынған. Унда ниндәй генә ағастар үҫмәгән , ағастарында ҡоштарҙыңһайрауын, эргәлә генә сылтырап аҡҡан йылға тауышын тыңлайбыҙ, ял итәбеҙ. Тау эргәһедә, яланда малайҙар шау- шыу килеп футбол уйнайҙар.Уларҙың күңелле тауыштары ишетелә.

Ә ҡояш үҙенең йылы нурҙары менән беҙҙе иркәләй.

Күҙҙәребеҙҙе астыҡ һәм ҡояштан, саф һауанан үҙебеҙгә көс, илһам алайыҡ, ә инде йөгөрөп, һикереп һаулығыбыҙҙы нығытайыҡ.


-Балалар был шиғыр юлдары һеҙгә танышмы?

- Балалар «Урал» тигәс,һеҙҙең күҙ алдығыҙға нимә килеп баҫа?


I этап

Ойоштороу


а)-Ҡояшлы иртә кеүек!

б) Донъяла иң матур ил,

Ул минең тыуған илем.

Донъяла иң- иң матур тел,

Ул минең тыуған телем».

в)Беҙҙең телебеҙ шундай моңло, ҡолаҡҡа ятышлы, уны яратмау мөмкин түгел.Уҡыусылар уңайлы итеп ултыралар.Әкрен генә күҙҙәрен йомалар.


-Был башҡорт халҡының боронғо йыры «Урал» да йырлана.

-Урал тауҙары;

- Ағиҙел йылғаһы ;

-яландар;

-ҡырҙар;

- ағастар;

- башҡорт батырҙары.


II этап

Актуалләштереү

Маҡсат алдағы дәрестәге белемдәрҙе и6кә төшөрөү

Өйгә эште тикшереү (Өс вариантта тәҡдим ителгән эш төрҙәре).

1.«Мин һоҡлаған кеше » темаһына мини-инша яҙыу.

2. Р.Ниғмәти « Еңеүселәргә дан» йырын бер күплетен куплетты яттан яҙыу.

3. Батырҙар тураһында 3 мәҡәл ятлап килеү.

II этап

Актуалләштереү
Яңы теманы үҙләштереү барышында был төркөмдөң эшенә яңынан әйләнеп ҡайтыла.


II этап

Актуалләштереү

Өйгә эште тикшереү.

1-се төркөм «Ижади төркөм»дә «Мин һоҡланған кеше »темаһына яҙылған иншаларҙы бер-береһенә ҡысҡырып уҡып, иң оҫта инша яҙыусыны билдәләйҙәр.

2-се төркөм Р.Ниғмәти « Еңеүселәргә дан» йырын тасуири итеп уҡып күрһәтәләр, 1-се куплетты яттан яҙалар,китапты асып эштәрен тикшерәләр, бер-береһенә баһа ҡуялар.

3-сө төркөмдәге уҡыусылар уҡытыусы менән берлектә өй эшен тикшерәләр.

(Шәхси, рефлексив, универсаль уҡытыу эшсәнлеген формалаштырыу)Үҙбаһа.

III этап


Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу

Беренсе стадия. Саҡырыу.

Яңы теманы өйрәнеүгә саҡырыу.


III этап

Уҡыу мәсьәләһен ҡуйыу

Экранда батырҙарыбыҙҙың фото-һүрәттәре сыға.

Экранда кемдә кемдәрҙеи к

- ?.

Төркөмдәрҙә эш.

Бер төркөм таҡтала , ҡалғандары урындарында эшләйҙәр.

Мини-журналдарға баһа ҡуйыла.Бына һеҙгә текст бирелә. Беҙ ниә эшләргә тейешбеҙ?.


Башҡорт кавалерия дивизияһының командиры____.

Ике мәртәбә Советтар Союзы геройы ,летчик____.

Ул250 гә яҡын осош яһаған. Ул 1942 йылдан алып фронта була. Өс Ҡыҙыл йондоҙ ордены менән наградланған.

Гвардия рядовое ____.Ул 1943 йылдың февралендә Чернушка ауылында үҙенең күкрәге менән дошмандар амбразураһын ҡаплаған.

Ошондай батырлыҡты ___ ҡабатлаған.

Башҡорт халҡының данлыҡлы улдары___,____,____,___


Проблемалы һорау тыуа.

Текст өҫтөндә эшләгәндә ниндәй ауырлыҡ тыуҙы?
-Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан, ут - һыу кисеп, тыуған ерен һаҡлап еңеү яулаған ир –егеттәр генә ме?
-Дөрөҫ балалар, дошманды ҡыйратыуҙа ҡатын-ҡыҙҙар индергән өлөштә ҙур булды.

Ир - егеттәр менән бергә еңеү яулаған ҡатын- ҡыҙҙарҙың береһе.

-Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта кем килгән икән?

-Эйе,Ишембай ҡалаһында йәшәүсе, беҙҙең ветеран- хөрмәтле Маһинур Рәхмәтулла ҡыҙы!


-Хәҙер һалдат иҫтәлеге

биттәрен асайыҡ.

-Хөрмәтле Маһинур Рәхмәтулла ҡыҙы! Үҫеп килгән йәш быуынға хәтергә ҡалған бер нисә ваҡиға тураһында һөйләп үтһәгеҙҙсе?


Экранда ветераныбыҙҙың ғаилә фото- һүрәттәре, иптәштәре менән аралашҡан хаттарҙан өҙөктәр,осрашыу- фото һүрәттәре, һ.б.)

Уҡыусылырҙың ветераныбыҙға һорауҙары:


Ветераныбыҙға уҡыусылырҙың теләк һүҙҙәре: (төркөмләп эш)
III этап


Уҡыусылыр батырҙарыбыҙҙың исемдәрен таҡтаға сығып яҙалар.


( Миниғали Шайморатов, Миниғали Ғөбәйҙуллин, Муса Гәрәев, Салауат Юлаев, Александр Матросов, Шаһит Хоҙайберҙин, Генерал Кусемов, Маһинур Рәхмәтулла ҡыҙы).-Нөктәләр урынына батырҙарҙың исемдәрен яҙырға тейешбеҙ.
-Маһинур Рәхмәтулла ҡыҙы кем икәнен белмәнек.

-Беҙгә шуны асыҡларға кәрәк.


-Юҡ, ир - егеттәр менән бергә фашистарға ҡаршы үлемесле көрәштәрҙә ҡатын – ҡыҙҙар ҙа булған.


-Маһинур Рәхмәтулла ҡыҙы.

1.Был миҙалдарҙы һеҙгә нимә

өсөн бирҙеләр?

2. Һуғышҡа киткәндә һеҙгә нисә йәш ине?

3.Нисәнсе йылда һуғыштан ҡайттығыҙ?

1 төркөм- Доньяға йәм биреп йәшәүегеҙ өсөн ҙур рәхмәт!

2 төркөм- Беҙ һеҙҙең алдығыҙҙа баш эйәбеҙ.

3 төркөм - Һеҙгә ҡоростай һаулыҡ, бәхетле ҡартлыҡ, оҙон ғүмер теләйбеҙ.

( Предмет –ара бәйләнеш)

(Коммуникатив универсаль уҡытыу эшсәнлеген формалаштырыу)


Батырҙарыбыҙ тураһында ауыҙ-тел ижадында ла, әҙәбиәттә лә бик күп әҫәрҙәр ижад ителгән.

Беҙ бөгөн В.Исхаковтың «Миҙал һәм малай» хикәйәһенең йөкмәткеһе менән танышабыҙ,анализ яһайбыҙ.

Дәреслектән В. Исхаковтың“Миҙал һәм малай” хикийәһен табабыҙ. Дәреслек 287-се б.
Прогнозлау

-Ә хәҙер экрандағы танышасаҡ хикәйәнең исеменә ихтибар итегеҙ. Нисек уйлайһығыҙ. Был хикәйә нимә тураһында икән?

Уҡытыусының өлгөлө уҡыуы.

Был хикәйә батырҙар тураһында.

(Танып белеү универсаль уҡытыу эшсәнлеген формалаштырыу)

IV этап

Һүҙлек өҫтөндә эш.

Маҡсат: таныш булмаған яңы һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен иҫтә ҡалдырыу

IV этап

Һүҙлек өҫтөндә эш.

Яңы һүҙҙәре тамғалау.

“+”_- беләм.

«-»- белмәйем.

«!»- белергә теләйем.

Аңлатмалы һүҙлектән яңы һүҙҙәрҙең мәғәнәһен табыу, һүҙбәләнеш төҙөү.

(Төркөмләп эшләү)

I төркөм- ШәхесII төркөм- ҡомартҡы


III төркөм- Археологик ҡомартҡы

-Ошо һүҙҙәрҙе һеҙ телмәрегеҙҙә ҡулланаһығыҙмы?

Дәфтәрҙә эш.

Число теманы яҙыу.

IV этап

Һүҙлек өҫтөндә эш.


Һүҙҙәрҙе уҡыу мәғәнәһен аңлатмалы һүҙлектән табыу, һүҙбәләнеш төҙөү.

1.Шәхес - йәмғиәттәге айырым бер кеше. Тарихи шәхес. Шәхес азатлығы. Шәхси-билдәле бер шәхескә ҡараған, шәхескә мөнәсәбәтле. Шәхси архив. Шәхси беренселек, шәхси миллек, шәхси фекер.

2.ҡомартҡы- борондан ҡалған иҫтәлекле нәмә; мираҫ.

.Археологик ҡомартҡы. әҙәби ҡомартҡы, ата- бабанан ҡалған ҡомартҡы, ҡомартҡыларҙы һаҡлау.
(Танып белеү универсаль уҡытыу эшсәнлеген формалаштырыу)


физминут

физминут

физминут

Vэтап

уҡыу мәсьәләһен этаплап сисеү:

тексты уҡыу күнекмәләрен үҫтереү өҫтөндә эшләүҙе формалаштырыу

Vэтап

Уҡыу мәсьәләһен этаплап сисеү:

тексты уҡыу.V этап

Уҡыу мәсьәләһен этаплап сисеү:

- Уҡыусылар сылбырлап уҡып сығалар.

-Хикәйәнең иң оҡшаған урынын уҡып сығыу.

VII этап

Әҫәрҙе аңлауҙарын тикшереү.

Маҡсат телмәр күнекмәләрен үҫтереү өҫтөндә эшләүҙе формлаштырыу.

VII этап


Текст уҡыр алдынан һәр төркөмгә карточка таратыла.

әҫәргә анализ яһау.

1төркөм –Хикәйәсе ни өсөн малай менән һөйләшә?

2. төркөм - Батырлыҡ өсөн миҙалды кемгә бирәләр?

3. төркөм –Миҙал таҡҡан малай, хикәйәсенең хәтеренә кемдәрҙе төшөрә?

4.төркөм – Хикәйәсе ни өсөн малайҙан: “Хәҙер уны һин тағып йөрөргә булдыңмы?” - тип һорай.


VII этап

әҫәргә анализ яһау.

Һорауҙарға яуап алына.(карточка буйынса)


- Олатайымдыҡы, күҙҙәре ялтырап китте, уғаса булманы, оноторға хаҡыбыҙ юҡ. һүҙбәйләнештәрен нисек аңлайһығыҙ? Руссаға тәржимә ит.

Партала фразеологик һүҙлектәр ята. Уны ҡулланып һүҙбәйләнештәрҙең мәғәнәһен асыҡла.(Универсаль уҡытыу эшсәнлеген формалаштырыу)


VIII этап

Йомғаҡлау

VIII этап

Йомғаҡлау


Синквейн

Исем- һуғыш.

Ике сифат-ҡурҡыныс, фәжиғәле.

Өсҡылым- булды,теләмәйем,ҡаршымын.

VIII этап

Йомғаҡлау


Беҙ һуғышҡа ҡаршы.

Беҙ тыныслыҡ яҡлы.

Тыныс һауа.

IXэтап

Өйгә эш биреү.

IXэтап

Өйгә эш биреү.
IXэтап Үҙбаһа

Кемдәр был дәрестә «5» кә яуап бирҙеләр тип уйлай?

Кем бер аҙ тырышырға кәрәк тип уйлай?

Консультанттар мини – журналдарҙы тапшыра.-Һеҙ өйҙә ниндәй эш эшләрһегеҙ.

Өйгә эш биреү.

1.Төркөм- «Минең олатайым ветеран» темаһына мини-инша яҙыу

2.Төркөм- Сюжет буйынса һүрәт төшөрөргә.

3.Төркөм- Бөйөк ватан һуғышында ҡатнашҡан,йәнен,тәнен аямаған Ишембай ҡалаһында, йәки районында йәшәгән ветераныбыҙ тураһында белешмә әҙерлә.

(Рефликсив, шәхси универсаль уҡытыу эшсәнлеген формалаштырыу)

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
5 класс по теме "Медаль и мальчик".

Автор: Тимиргалина Файма Маликовна

Дата: 17.04.2015

Номер свидетельства: 202396

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(125) "Презентация к уроку литературного чтения. Тема Л.Н.Толстой "Детство" "
  ["seo_title"] => string(76) "priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtieniia-tiema-l-n-tolstoi-dietstvo"
  ["file_id"] => string(6) "106918"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1403113696"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(131) "Конспект урока по математике 2 класс Тема:"Приёмы вычислений вида 36-2,36-20."
  ["seo_title"] => string(82) "konspiekt-uroka-po-matiematikie-2-klass-tiema-priiomy-vychislienii-vida-36-2-36-20"
  ["file_id"] => string(6) "254441"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1447766059"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(130) "конспект урока русской литературе на тему В.Катаев. "Цветик-семицветик""
  ["seo_title"] => string(69) "konspiekturokarusskoilitieraturienatiemuvkataievtsvietiksiemitsvietik"
  ["file_id"] => string(6) "290397"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454948952"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) "КЛАССНЫЙ ЧАС "А НУ-КА, МАЛЬЧИКИ!" "
  ["seo_title"] => string(31) "klassnyi-chas-a-nu-ka-mal-chiki"
  ["file_id"] => string(6) "100988"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1402402360"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "Математическая Азиада "
  ["seo_title"] => string(25) "matiematichieskaia-aziada"
  ["file_id"] => string(6) "182643"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425566198"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства