kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект мероприятие о пользе труда

Нажмите, чтобы узнать подробности

Дюсенова А.И.
Павлодар ?аласы        

                         Та?ырыбы: «Е?бек етсен ерінбей»
Саба?ты? ма?саты:  «Е?бек» адамгаршілік ??ндылы?ы туралы т?сініктерін ке?ейту.

Саба?ты? міндеттері:
- е?бекті? адам ?міріндегі м?ні туралы т?сінік беру;
- е?бек етуге ?ызы?ушылы?тарын дамыту;
- е?бекс?йгіштікке т?рбиелеу;.

Ма?ал - м?телдер - ?р халы?ты? ?з даму тарихында басынан кешкен алуан т?рлі о?и?алары, ?зі а??ар?ан таби?ат ??былыстары, ?о?ам м?шелеріні? ?зара ?арым-?атысы, мінез-??л?ы, психологиясы ж?ніндегі жаса?ан ?орытынды, т?жырымдарыны? т?йіні, ?мір т?жірибесінен жина?тал?ан философиялы? ойларды? ?т?ыр да ?тымды, жаты? та к?ркем к?рінісі, фразеологиялы? оралымдарды? е?деліп, сырланып, ?бден ?алып?а т?скен т?ра?ты т?рлері. Ол бір ?ана емес ертеден бері ?алыптас?ан ой д?лдігімен, мазм?ныны? тере?дігімен ерекшеленетін ауыз ?дебиетіні? бір т?рі.Ол айналада?ы сыры мол д?ние туралы білімні? с?рыптал?ан жиынты?ы, халы?ты? ?зінше ша?ын ауызша энциклопедиясы ?ана емес, ?стазды?, т?лімгерлік роль де ат?арады, адам бойында?ы барлы? жа?сылы?ты ас?а?татып, жаманды?ты жерлеп,бала т?рбиесінде ерекше орын алатын халы? даналы?ы.М?нда?ы а?ыл-ке?естер ?ыс?а да н?с?а, ?рі т?жырымды болды. Халы? даналы?ы ата-ана?а ?рпа? т?рбиесі ж?нінде ?зінен б?рын?ыларды? моральды?-психологиялы?, медециналы?-гигиеналы?, ?нер-сайыскерлік ой-пікірлерін де шо?ырландырып, б?кіл халы?ты? т?лімдік т?жірибесін мирас?а ?алдырып отырды. К?шпеліліерді? сонау ерте д?уірінен-а? б?ларды к?п біліп ?рі оны а?ылмен байыптай алатын адамды ерекше ?астерлеуі тегін емес. Ондай адам ата-баба даналы?ыны? к?зіндей саналатын. Ма?ал-м?телдер белгілі бір шешіммен істі? д?рысты?ын аны?тайтын логикалы? ?ызметті? эталоны т?різді адамны? ой-?рекеттерінде ма?ызды роль ат?арып отырады.

Мысалы: Абай м?расы ма?ал, м?телге айнал?ан а?ыл-на?ылды ?ле? жолдарына бай.

«Е?бек етсе? ерінбей, тояды ?арны? тіленбей»,

Мысалы, Жиырма то?ызыншы с?зінде

«Жарлы болса?, арлы болма»

деген ма?алды? теріс т?рбиелік м?нін аша келіп, керісінше,

«Жарлы болса?, арлы бол, ардан кеткен со? тірі болып ж?ргені? ??рысын»

дейді.

«?алауы? тапса, ?аржанады», «С?рауын тапса, адам баласыны? бермейтіні жо?»  деген ма?алдарды келтіреді де,

Амандасу
Біз ?депті баламыз,
Біз ерекше боламыз,
?она?тарды к?ргенде,
С?леметсіздер ме! – деп
С?лемдесіп аламыз.
М??алім с?зі: Балалар, мен сендерді б?гінгі к?нде  к?ргеніме ?уаныштымын.
Сендерді? к?лімдеген ж?здері?ді к?ріп с?йсініп т?рмын. Б?гін бізді? ??гімеміз аптаны? с?тті к?нінде я?ни, с?рсенбі к?ні ?тіп жатыр. Сонды?тан саба?ымыз с?тті ?тсін деп тілейік. Мен барлы?ы?ды жылулы? ше?бері – шатты? ше?беріне ша?ырамын.
Шатты? ше?бері
О?ушылар м??аліммен б
ірге ше?бер ??рып т?рады, с?лемдеседі, б?гінгі к?нге тілек айтып,

Ше?бер

Жа?сы бала е?бекшіл

 Таза бала м?нтаздай,
Ер азамат болады.

 С?йсінеді ?ара?ан
?иынды?ты же?іп кіл,

??ыпты деп б?л ?андай
??ша?ы г?лге толады.

Жа?сы к?рер бар адам.

 Е?бекшіл досым – ай,
Болайы?шы осындай.
Ой ша?ыру
С?зж?мба? шешу ар?ылы саба?ты? та?ырыбын аны?тап, ма?сатын ай?ындау.
С?зж?мба? шешейік.
1.
?ателігі?ді т?сінген кезде айтатын с?з. / кешірі?із/
3. ?лкенге -...., кішіге – ізет.  / ??рмет/
4. Аптаны? со??ы к?ні. / жексенбі/
??гімелесу
Б?гінгі  та?ырыбы – ««Е?бек етсен ерінбей»».

- Е?бек адам?а не ?шін ?ажет деп ойлайсы?дар?
- Е?бек?ор деп ?андай адамды айтамыз?
- ?здері? ?андай е?бекпен айналыс?анды ?натасы?дар?
- Адам бойында ?андай ?асиеттер бол?анда жетістіктерге жетуге болады?
Е?бекті? пайдасы – т?рбиелейді, жігерлендіреді, к?ш береді, ?уантады, ба?ытты етеді, ?мір с?руге ?йретеді, ?немшіл болу?а ?йретеді, ширатады, шыны?тырады.
Сергіту с?ті
1. Денеге арнал?ан жатты?у

Жатты?у «Тор?ай»

Ма?ал-м?телдер

1. Е?бек ерлікке жеткізер.
  Ерлік елдікке жеткізер.

2. Е?бек — ширатады.
     ?мір — ?йретеді.

3. Е?бек пен ба?ыт егіз.

4. Е?бегіне ?арай — ??рмет.
    Жасына ?арай — ізет.

5.  Е?бек — ырысты? б?ла?ы,
    Е?бек — ба?ытты? шыра?ы


Ж?ректен – ж?рекке
??гімелеу с?рсенбі к?ні ?тіп отыр?анды?тан «с?рсенбі с?тті к?н» деген ма?алмен басталса, енді осы ырымды жал?астырып, кішкене ж?рекшелерге жазып, балалар бір – біріне бата береді.
Мысалы:
- Ашера, е?бегі? жемісті болсын!

- Алма, е?бек етсе? емерсі? деген. Осыны есі?е са?та.
- Нариман, с?йіп істеген іс шаршатпайды. Сонды?тан ?зі?е ?найтын істері? к?п болсын.
- Жанель, ?мірдегі тірегі? е?бек болсын,
- ?уаныш, «Е?бек – ?уаныш, жал?аулы? - айырылмас азап», - деп ?лы Абай атамыз айт?андай еш?ашан жал?ау болма.
Ж?ректен – ж?рекке осылайша жал?аса береді.

                     Та?па?тар:

Т?бінде баянды е?бек егін сал?ан, 
Жасынан о?у о?ып, білім ал?ан. 
Би бол?ан, болыс бол?ан ?нер емес,
Е?бекті? б?дан ?зге б?рі жал?ан.

Т?бінде баянды е?бек егін сал?ан. Абай ??нанбаев

Просмотр содержимого документа
«конспект мероприятие о пользе труда »


Дюсенова А.И.
Павлодар қаласы

Тақырыбы: «Еңбек етсен ерінбей»
Сабақтың мақсаты: «Еңбек» адамгаршілік құндылығы туралы түсініктерін кеңейту.
Сабақтың міндеттері:
- еңбектің адам өміріндегі мәні туралы түсінік беру;
- еңбек етуге қызығушылықтарын дамыту;
- еңбексүйгіштікке тәрбиелеу; .

Мақал - мәтелдер - әр халықтың өз даму тарихында басынан кешкен алуан түрлі оқиғалары, өзі аңғарған табиғат құбылыстары, қоғам мүшелерінің өзара қарым-қатысы, мінез-құлқы, психологиясы жөніндегі жасаған қорытынды, тұжырымдарының түйіні, өмір тәжірибесінен жинақталған философиялық ойлардың ұтқыр да ұтымды, жатық та көркем көрінісі, фразеологиялық оралымдардың еңделіп, сырланып, әбден қалыпқа түскен тұрақты түрлері. Ол бір ғана емес ертеден бері қалыптасқан ой дәлдігімен, мазмұнының тереңдігімен ерекшеленетін ауыз әдебиетінің бір түрі.Ол айналадағы сыры мол дүние туралы білімнің сұрыпталған жиынтығы, халықтың өзінше шағын ауызша энциклопедиясы ғана емес, ұстаздық, тәлімгерлік роль де атқарады, адам бойындағы барлық жақсылықты асқақтатып, жамандықты жерлеп,бала тәрбиесінде ерекше орын алатын халық даналығы.Мұндағы ақыл-кеңестер қысқа да нұсқа, әрі тұжырымды болды.. Халық даналығы ата-анаға ұрпақ тәрбиесі жөнінде өзінен бұрынғылардың моральдық-психологиялық, медециналық-гигиеналық, өнер-сайыскерлік ой-пікірлерін де шоғырландырып, бүкіл халықтың тәлімдік тәжірибесін мирасқа қалдырып отырды. Көшпеліліердің сонау ерте дәуірінен-ақ бұларды көп біліп әрі оны ақылмен байыптай алатын адамды ерекше қастерлеуі тегін емес. Ондай адам ата-баба даналығының көзіндей саналатын. Мақал-мәтелдер белгілі бір шешіммен істің дұрыстығын анықтайтын логикалық қызметтің эталоны тәрізді адамның ой-әрекеттерінде маңызды роль атқарып отырады.

Мысалы: Абай мұрасы мақал, мәтелге айналған ақыл-нақылды өлең жолдарына бай.

«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей»,

Мысалы, Жиырма тоғызыншы сөзінде

«Жарлы болсаң, арлы болма»

деген мақалдың теріс тәрбиелік мәнін аша келіп, керісінше,

«Жарлы болсаң, арлы бол, ардан кеткен соң тірі болып жүргенің құрысын»

дейді.

«Қалауың тапса, қаржанады», «Сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ» деген мақалдарды келтіреді де,

Амандасу
Біз әдепті баламыз,
Біз ерекше боламыз,
Қонақтарды көргенде,
Сәлеметсіздер ме! – деп
Сәлемдесіп аламыз.
Мұғалім сөзі: Балалар, мен сендерді бүгінгі күнде көргеніме қуаныштымын.
Сендердің күлімдеген жүздеріңді көріп сүйсініп тұрмын. Бүгін біздің әңгімеміз аптаның сәтті күнінде яғни, сәрсенбі күні өтіп жатыр. Сондықтан сабағымыз сәтті өтсін деп тілейік. Мен барлығыңды жылулық шеңбері – шаттық шеңберіне шақырамын.
Шаттық шеңбері
Оқушылар мұғаліммен б
ірге шеңбер құрып тұрады, сәлемдеседі, бүгінгі күнге тілек айтып,

Шеңбер

Жақсы бала еңбекшіл

Таза бала мұнтаздай,
Ер азамат болады.

Сүйсінеді қараған
Қиындықты жеңіп кіл,

Ұқыпты деп бұл қандай
Құшағы гүлге толады.

Жақсы көрер бар адам.

Еңбекшіл досым – ай,
Болайықшы осындай.
Ой шақыру
Сөзжұмбақ шешу арқылы сабақтың тақырыбын анықтап, мақсатын айқындау.
Сөзжұмбақ шешейік.
1.
Қателігіңді түсінген кезде айтатын сөз. / кешіріңіз/
3. Үлкенге - ...................., кішіге – ізет.
/ құрмет/
4. Аптаның соңғы күні. / жексенбі/
Әңгімелесу
Бүгінгі тақырыбы – ««Еңбек етсен ерінбей»».

- Еңбек адамға не үшін қажет деп ойлайсыңдар?
- Еңбекқор деп қандай адамды айтамыз?
- Өздерің қандай еңбекпен айналысқанды ұнатасыңдар?
- Адам бойында қандай қасиеттер болғанда жетістіктерге жетуге болады?
Еңбектің пайдасы – тәрбиелейді, жігерлендіреді, күш береді, қуантады, бақытты етеді, өмір сүруге үйретеді, үнемшіл болуға үйретеді, ширатады, шынықтырады.
Сергіту сәті
1. Денеге арналған жаттығу
Жаттығу «Торғай»

Мақал-мәтелдер

1. Еңбек ерлікке жеткізер.
Ерлік елдікке жеткізер.

2. Еңбек — ширатады.
Өмір — үйретеді.

3. Еңбек пен бақыт егіз.

4. Еңбегіне қарай — құрмет.
Жасына қарай — ізет.

5. Еңбек — ырыстың бұлағы,
Еңбек — бақыттың шырағы

Жүректен – жүрекке
Әңгімелеу сәрсенбі күні өтіп отырғандықтан «сәрсенбі сәтті күн» деген мақалмен басталса, енді осы ырымды жалғастырып, кішкене жүрекшелерге жазып, балалар бір – біріне бата береді.
Мысалы:
- Ашера , еңбегің жемісті болсын!
- Алма, еңбек етсең емерсің деген. Осыны есіңе сақта.
- Нариман, сүйіп істеген іс шаршатпайды. Сондықтан өзіңе ұнайтын істерің көп болсын.
- Жанель, өмірдегі тірегің еңбек болсын,
- Қуаныш, «Еңбек – қуаныш, жалқаулық - айырылмас азап», - деп ұлы Абай атамыз айтқандай ешқашан жалқау болма.
Жүректен – жүрекке осылайша жалғаса береді.

  Тақпақтар:

Түбінде баянды еңбек егін салған, 
Жасынан оқу оқып, білім алған. 
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған.

Түбінде баянды еңбек егін салған. Абай Құнанбаев
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
конспект мероприятие о пользе труда

Автор: Дюсенова Ажар Исахановна

Дата: 09.04.2015

Номер свидетельства: 199526

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(133) "Конспект классного часа по теме : "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда""
  ["seo_title"] => string(80) "konspiekt-klassnogho-chasa-po-tiemie-biez-truda-nie-vytashchish-i-rybku-iz-pruda"
  ["file_id"] => string(6) "266362"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1450148749"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(82) "Конспект мероприятия "День Независимости РК""
  ["seo_title"] => string(47) "konspiekt_mieropriiatiia_dien_niezavisimosti_rk"
  ["file_id"] => string(6) "407234"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1491489479"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(69) "Конспект мероприятия "Земля - наш дом" "
  ["seo_title"] => string(41) "konspiekt-mieropriiatiia-ziemlia-nash-dom"
  ["file_id"] => string(6) "144500"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1418738731"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(160) "Конспект внеклассного мероприятия по литературе по теме "Повести Белкина" А.С. Пушкина" "
  ["seo_title"] => string(96) "konspiekt-vnieklassnogho-mieropriiatiia-po-litieraturie-po-tiemie-poviesti-bielkina-a-s-pushkina"
  ["file_id"] => string(6) "139529"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1417727845"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(144) "Внеклассное мероприятие "Твори добро" (закрытие недели психологии в 5-9 классах)"
  ["seo_title"] => string(77) "vnieklassnoiemieropriiatiietvoridobrozakrytiieniedielipsikhologhiiv59klassakh"
  ["file_id"] => string(6) "307803"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1458453007"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства