kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Ардагерлер арамызда"

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                   Директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары  :

                   Жумашева Айнаг?л ?анабек?ызы

« Алак?л ауданды? білім б?лімі » мемлекеттік мекемесіні?                                                                                   « ?абанбай батыр атында?ы орта мектебі мектеп жасына дейінгі ша?ын орталы?ы бар»

коммуналды? мемлекеттік мекемесі                                                                                                                                      

 « Ардагерлер арамызда»                                                                           ?лы Же?істі? 70 жылды?ына  арнал?ан                                                                     ?ам?орлы? акциясы

Ма?саты:  

1.?лы  Отан  со?ысы, оны?  зардаптары,  ?лы  же?істі?   м?н-ма?ызы  туралы  ма?л?мат  беру.

2. О?ушыларды?  тіл  байлы?тарын,  ойын,  м?нерлеп  о?у  да?дыларын  ?штау. Жас ?рпа?ты бейбітшілікті са?тау?а ж?не     ны?айту?а, ?з Отанын с?юге, Отанымызды? саясатын ?олдау?а, ерлікке, адал, батыл болу?а т?рбиелеу, ?зін-?зі бас?ару?а, еркін с?йлеуге ерік беру

 3. Отан  ?шін  жан  ?и?ан  аталар  мен  апаларды?,  ?азіргі    та?да?ы  арамызда  ж?рген  ардагерлерімізді?,тыл е?беккерлеріні?  ерліктерін

?лгі  ете  отырып,  оларды  ??рметтеуге  т?рбиелеу. Отанс?йгіштікке, елжандылы??а, батылды??а  шыншылды??а  баулу.

К?рнекіліктер:  Плакатка жазыл?ан на?ыл с?здер, г?лдер билбордтар,

                             флажоктар, шарлар «Ерлік — ?рпа??а ?ран, елге м?ра»

Барысы:

1 -ж?ргізуші:   - ??рметті  ?она?тар, тыл е?беккерлері, о?ушылар,  м??алімдер !  « Ардагерлер арамызда» атты  ?лы Же?істі? 70 жылды?ына  арнал?ан  ?ам?орлы? акциясына ?ош келді?іздер. ?р?айсымыз  ?шін  жа?ын  да  ?ымбат  мереке  1941-1945  жылдарда?ы  ?лы  Отан  со?ысында?ы  же?іс  к?ніне санаулы  да  к?ндер  ?алды.Же?іске  жету  жолында  ?аза?станды?тарды?  ас?ан  ерлігі  мен  ?скери  жан?иярлы?ы  Отан  со?ысы  тарихында?ы  жар?ын  беттерге  айналды. Сонды?тан  Же?іс  к?ні  ?р?айсысымызды?  ж?регімізге  жа?ын.

2 -ж?ргізуші:  ?кінішке  орай,  уа?ыт  сол  ?лы  о?и?алар?а  ?атысушыларды  бізді?  ?атарларымыздан  алып  кетіп  жатыр.  Олар  азай?ан  ?стіне  азайып  барады. Біра?  ешкім де,еште?е  ?мытпауы  тиіс! Себебі,б?л – бізді?  тарихымыз,бізді? ма?танышымыз,бізді? да??ымыз!   

Ескерткішке г?л ?ою                                      

1 - ж?ргізуші: ?лы Отан со?ысыны? д?ние ж?зі ?шін ма?ызы зор болды.1945 жылы 8-мамырда Берлинде фашистік Германия же?ілгенін мойындап ?ол ?ойды. 1945 жылы мамырды? 9-да б?рын со?ды болма?ан мы? зе?бірек 30 д?ркін салют атылды. Міне, же?іс к?ні осылай келген еді.

2 - ж?ргізуші:  Д?ние ж?зі хал?ы бостанды? алды. Халы? Отан ??ымы? тере? сезіне т?сті. ?а?арман ерлік пен е?бек же?іп шы?ты. З?лымды?, бас?ыншылы? тізе б?кті.Бірлік, ерлік, халы?тар досты?ы ны?ая т?сті. Биыл ?лы Же?іске 70 жылды?ын атап ?теміз.

1 -ж?ргізуші:   «Ешкім  де  ?мытыл?ан  жо?,  еш  н?рсе  де  ?мыт  ?ал?ан  жо?».  Осынау  с?здер  Же?іс  к?нін  мерекелеу  кезінде  жиі  айтылады, осынау  с?здер  со?ыста  ?аза  тап?андар  ескерткіштерінеде   ?ашалып  жазыл?ан.

2 -ж?ргізуші:  Же?іс  деген  жа?сылы?ты?  сы?ары,

                     Жігер  менен  ??штарлы?ты?  ??ралы.

                     К?рескерді?  арманы  мен  ?раны,

                     ?уаныш  пен  мерекені?  б?ла?ы.

1 -ж?ргізуші:  ?рбір к?ктем бізді ойша осынау ?мытылмас, ?рі к?птен к?ткен к?нге 1945 жылды? 9-мамырына ?айта оралтады.

2 - ж?ргізуші:  Жауынгер бізді? са?ла?тар,

                          Жауды же?ген солдаттар.

                          Арда?ты Отан – ел ?шін,

                          Ба?ытты ту?ан жер ?шін.

- ??рметті ?зтаздар, о?ушылар сол а?аларымызды? рухана бас иіп 1 минут еске алайы?.

1 -ж?ргізуші:  9 мамыр – Же?іс  к?ні  ?мірді  с?йер  адамзатты?  есінен  м??гі  кете ме?  Біра?  б?л  Же?іс  о?айлы?пен  келген  жо?.

2 -ж?ргізуші:  О?  борады к?ні-т?н

                          Жатты  жерді  от ?арып.

                          Ал?а  ?арай  ?мтылды,

                          Батыр  ?аза?   о?ты алып.

??тты?тау с?здер:

1. Аудан ?кіміні? орынбасары Ме?лібаева Салтанат Даулетхан?ызы

2. Алак?л ауданды? ішкі саясат б?ліміні? басшысы  С?лейменов Марат Бекбосын?лы

3. Алак?л ?ла?аты ?о?амдасты? жетекшісіЖ?манова Зайра Сайран?ызы

4. жа?атал ауылды? ардагерлер ал?асыны? т?ра?асы Оразхан Рашат

5. Алак?л ауданыны? еріктілері Н?рлы-жастар ?о?амды? бірлестігіні? жетекшісі ?абылханов Тілек Болат?лы

1 - ж?ргізуші: Гитлершілдер  со?ысты?  бас  кезінде  190  дивизияны,                 5  мы?дай  ?ша?ты, 3700 танкті,  50 мы?дай  ?ару  шабуыл?а  шы?арды.Жерімізге  басып  кірген  жау  ?скеріні?  жалпы  саны  5,5  миллион  адам?а  жетті.

2 - ж?ргізуші: Осы  с?рапыл  со?ыста  жауды  тал?андап  ?лы  Же?іске  жетуге  ?аза?станды?тар  да  с?белі  ?лес  ?осты. Ж?здеген  мы?  ?аза?станды?тар  ?олына  ?ару  алып,  ?з  Отаныны?  бостанды?ы  ?шін  к?ресті.

?н: «?лия» Орындайтын М?санова Алтын

?н:  «Снег сединый» Орындайтын  Башчикулова Л?зз?т Н?ролда?ызы

?н: «?аза?тай ел ?айда» Орындайтын Сарыбай Жасын

2 -ж?ргізуші:  Жас ?рпа?, асыр сап

                        Шыр?айды Ерлікті ?н ?ылып,

                        Небір за??ар таулар ??лазып ш?ксе де,

                        Ерлерді? бейнесі жасайды м??гілік

1 - ж?ргізуші:  Ия,  б?л  Же?іс о?айлы?пен   келген  жо?. ?лы  Отан  со?ысына  ?атысып ,  ерлік  к?рсеткен   ?асым  ?айсенов,  Н?ркен  ?бдіров,  Бауыржан  Момыш?лы,  Тал?ат  Бигелдинов,  Ра?ымжан  ?ош?арбаев,  М?нш?к  М?метова,  ?лия  Молда??лова  сия?ты  есімдері  а?ыз?а  айнал?ан  аталарымыз  бен  апаларымызды  тарих  бетінде  «Батыр»  деп  жазып  кетті.

2 – ж?ргізуші:  1945  жылды?  9  мамыры. Герман  фашизміні?  к?йрей  же?ілген  к?ні.  Же?іс !  ?лы  Же?іс !

                          С?йінші, хал?ым  с?йінші,

                          С?йіншіге  -  с?йінші!

                          Шаттан  ата-анамыз!

                          Шаттан  ата-бабамыз!           

1 - ж?ргізуші: Кек  ?айтарып  фашистен,

                          Со?ыс  бітті  же?іспен.

                          Же?дік  жауды  к?ресте,

                          Жасалсын  той  мереке!

2 - ж?ргізуші: Же?істі?  туы  жалтылдап,

                         Жы?ылмай  м??гі  т?рады.

                         Сол  тумен  ?скен  аршындап,

                         Ерлерді?  бізбіз  ?ланы!

?н. «Же?іс туралы жыр» ( хор.)

?ОС  70 жылды?ына орай « Мені? ?адірлі ?арттарым» атты айлы? аясында «Жа?дайы? жа?сы ма,ардагер ? » та?ырыбында жастар акциясыаясында  «Ерлігі?із м??гілік » со?ыс ж?не е?бек ардагерлерімен  кездесу ?ткізілді. Кездесуге тыл е?беккерлері келіп ?атысты  

Просмотр содержимого документа
«"Ардагерлер арамызда"»

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары :

Жумашева Айнагүл Қанабекқызы

« Алакөл аудандық білім бөлімі » мемлекеттік мекемесінің « Қабанбай батыр атындағы орта мектебі мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі


« Ардагерлер арамызда» Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған қамқорлық акциясы

Мақсаты:

1.Ұлы Отан соғысы , оның зардаптары, Ұлы жеңістің мән-маңызы туралы мағлұмат беру.

2. Оқушылардың тіл байлықтарын, ойын, мәнерлеп оқу дағдыларын ұштау. Жас ұрпақты бейбітшілікті сақтауға және нығайтуға, өз Отанын сүюге, Отанымыздың саясатын қолдауға, ерлікке, адал, батыл болуға тәрбиелеу, өзін-өзі басқаруға, еркін сөйлеуге ерік беру

3. Отан үшін жан қиған аталар мен апалардың, қазіргі таңдағы арамызда жүрген ардагерлеріміздің,тыл еңбеккерлерінің ерліктерін

үлгі ете отырып , оларды құрметтеуге тәрбиелеу. Отансүйгіштікке, елжандылыққа, батылдыққа шыншылдыққа баулу.

Көрнекіліктер: Плакатка жазылған нақыл сөздер, гүлдер билбордтар,

флажоктар, шарлар «Ерлік — ұрпаққа ұран, елге мұра»

Барысы:

1 -жүргізуші: - Құрметті қонақтар , тыл еңбеккерлері, оқушылар , мұғалімдер ! « Ардагерлер арамызда» атты Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған қамқорлық акциясына қош келдіңіздер. Әрқайсымыз үшін жақын да қымбат мереке 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы жеңіс күніне санаулы да күндер қалды.Жеңіске жету жолында Қазақстандықтардың асқан ерлігі мен әскери жанқиярлығы Отан соғысы тарихындағы жарқын беттерге айналды. Сондықтан Жеңіс күні әрқайсысымыздың жүрегімізге жақын.

2 -жүргізуші: Өкінішке орай , уақыт сол ұлы оқиғаларға қатысушыларды біздің қатарларымыздан алып кетіп жатыр. Олар азайған үстіне азайып барады. Бірақ ешкім де,ештеңе ұмытпауы тиіс! Себебі,бұл – біздің тарихымыз,біздің мақтанышымыз,біздің даңқымыз!

Ескерткішке гүл қою

1 - жүргізуші: Ұлы Отан соғысының дүние жүзі үшін маңызы зор болды.1945 жылы 8-мамырда Берлинде фашистік Германия жеңілгенін мойындап қол қойды. 1945 жылы мамырдың 9-да бұрын соңды болмаған мың зеңбірек 30 дүркін салют атылды. Міне, жеңіс күні осылай келген еді.

2 - жүргізуші: Дүние жүзі халқы бостандық алды. Халық Отан ұғымың терең сезіне түсті. Қаһарман ерлік пен еңбек жеңіп шықты. Зұлымдық, басқыншылық тізе бүкті.Бірлік, ерлік, халықтар достығы нығая түсті. Биыл Ұлы Жеңіске 70 жылдығын атап өтеміз.

1 -жүргізуші: «Ешкім де ұмытылған жоқ, еш нәрсе де ұмыт қалған жоқ». Осынау сөздер Жеңіс күнін мерекелеу кезінде жиі айтылады, осынау сөздер соғыста қаза тапқандар ескерткіштерінеде қашалып жазылған.

2 -жүргізуші: Жеңіс деген жақсылықтың сыңары,

Жігер менен құштарлықтың құралы.

Күрескердің арманы мен ұраны,

Қуаныш пен мерекенің бұлағы.

1 -жүргізуші: Әрбір көктем бізді ойша осынау ұмытылмас, әрі көптен күткен күнге 1945 жылдың 9-мамырына қайта оралтады.

2 - жүргізуші: Жауынгер біздің саңлақтар,

Жауды жеңген солдаттар.

Ардақты Отан – ел үшін,

Бақытты туған жер үшін.

- Құрметті ұзтаздар, оқушылар сол ағаларымыздың рухана бас иіп 1 минут еске алайық.

1 -жүргізуші: 9 мамыр – Жеңіс күні өмірді сүйер адамзаттың есінен мәңгі кете ме? Бірақ бұл Жеңіс оңайлықпен келген жоқ.

2 -жүргізуші: Оқ борады күні-түн

Жатты жерді от қарып.

Алға қарай ұмтылды,

Батыр қазақ оқты алып.

Құттықтау сөздер:

1. Аудан әкімінің орынбасары Меңлібаева Салтанат Даулетханқызы

2. Алакөл аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Сүлейменов Марат Бекбосынұлы

3. Алакөл ұлағаты қоғамдастық жетекшісіЖұманова Зайра Сайранқызы

4. жағатал ауылдық ардагерлер алқасының төрағасы Оразхан Рашат

5. Алакөл ауданының еріктілері Нұрлы-жастар қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Қабылханов Тілек Болатұлы

1 - жүргізуші: Гитлершілдер соғыстың бас кезінде 190 дивизияны, 5 мыңдай ұшақты, 3700 танкті, 50 мыңдай қару шабуылға шығарды.Жерімізге басып кірген жау әскерінің жалпы саны 5,5 миллион адамға жетті.

2 - жүргізуші: Осы сұрапыл соғыста жауды талқандап Ұлы Жеңіске жетуге қазақстандықтар да сүбелі үлес қосты. Жүздеген мың қазақстандықтар қолына қару алып , өз Отанының бостандығы үшін күресті.

Ән: «Әлия» Орындайтын Мұсанова Алтын

Ән: «Снег сединый» Орындайтын Башчикулова Ләззәт Нұролдақызы

Ән: «Қазақтай ел қайда» Орындайтын Сарыбай Жасын

2 -жүргізуші: Жас ұрпақ, асыр сап

Шырқайды Ерлікті ән қылып,

Небір заңғар таулар құлазып шөксе де,

Ерлердің бейнесі жасайды мәңгілік


1 - жүргізуші: Ия, бұл Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Ұлы Отан соғысына қатысып , ерлік көрсеткен Қасым Қайсенов, Нұркен Әбдіров, Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Рақымжан Қошқарбаев, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова сияқты есімдері аңызға айналған аталарымыз бен апаларымызды тарих бетінде «Батыр» деп жазып кетті.

2 – жүргізуші: 1945 жылдың 9 мамыры. Герман фашизмінің күйрей жеңілген күні. Жеңіс ! Ұлы Жеңіс !

Сүйінші , халқым сүйінші,

Сүйіншіге - сүйінші!

Шаттан ата-анамыз!

Шаттан ата-бабамыз!

1 - жүргізуші: Кек қайтарып фашистен ,

Соғыс бітті жеңіспен.

Жеңдік жауды күресте,

Жасалсын той мереке!

2 - жүргізуші: Жеңістің туы жалтылдап,

Жығылмай мәңгі тұрады.

Сол тумен өскен аршындап,

Ерлердің бізбіз ұланы!


Ән. «Жеңіс туралы жыр» ( хор.)ҰОС 70 жылдығына орай « Менің қадірлі қарттарым» атты айлық аясында «Жағдайың жақсы ма ,ардагер ? » тақырыбында жастар акциясыаясында «Ерлігіңіз мәңгілік » соғыс және еңбек ардагерлерімен кездесу өткізілді. Кездесуге тыл еңбеккерлері келіп қатысты


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Ардагерлер арамызда"

Автор: Жумашева Айнагуль

Дата: 23.02.2016

Номер свидетельства: 297710

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(63) "Ауған соғысы ардагерлері арамызда"
  ["seo_title"] => string(38) "aug_an_sog_ysy_ardaghierlieri_aramyzda"
  ["file_id"] => string(6) "396884"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1488359051"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(26) "Ардагер а?алар"
  ["seo_title"] => string(15) "ardaghieragalar"
  ["file_id"] => string(6) "303291"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1457502401"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(32) "?лы Же?іске -70 жыл! "
  ["seo_title"] => string(26) "u-ly-zhien-iskie-70-zhyl-3"
  ["file_id"] => string(6) "195673"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1427954291"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) ""?лы Отан со?ысы" та?ырыбында?ы шы?армасы "
  ["seo_title"] => string(45) "u-ly-otan-sog-ysy-tak-yrybyndag-y-shyg-armasy"
  ["file_id"] => string(6) "197042"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428162662"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(34) ""Ерлік ?рпа??а ?ран ""
  ["seo_title"] => string(23) "ierlik-u-rpak-k-a-u-ran"
  ["file_id"] => string(6) "297661"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1456226813"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства