kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

???ы? ?лемі

Нажмите, чтобы узнать подробности

???ы? ?лемінде.

«Шамал?ан  станциясында?ы  ?аза?  орта

 мектебі  мектепке  дейінгі  ша?ын  орталы?пен»

  коммуналды?  мемлекеттік  мекемесі тарих

п?ні  м??алімі Онгарова Жанар Айтбай?ызы

Ма?саты:

 • О?ушыларды? ???ы?ты? білімдерін тере?дету, За? алдында?ы жауапкершілікті арттыру, ?йымшылды? пен т?ртіптілікті?  тиімді жолдарын таба білуге баулу, саяси сауаттылы??а баулу;
 • О?ушыларды ?з ???ы?тарын ?ор?ай білуге ?йрету;
 • О?ушылар бойында демократиялы? к?з?арас ?алыптастыру;
 • ???ы?ты? нормативтік актілерді орындай, ??рметтей білуге ?йрету, адамгершілікке, елжандылы??а, ???ы?ты? сауаттылы??а т?рбиелеу;
 • О?ушыларды? ойлау, ты?дау, ?з ойларын еркін жеткізе алу м?дениетін дамыту,   шы?армашылы? ?абілеттерін шындау.

?тілу т?рі: зерттеу шеберханасы.

К?рнекілігі: White Board интерактивті та?тасы, ?Р Конституциясы кітапшасы, Бала ???ы?тары туралы Конвенция, Бала ???ы?ын ?ор?ау туралы т?жырымдама, халы??а ???ы?ты? к?мек «Бала ???ы?ы» жадынамасы.

?ту барысы:

№1 слайдта саба? та?ырыбы к?рсетіледі.

Кіріспе.

 • ??рметті м??алімдер, о?ушылар  Б??-? Бала ???ы?ы туралы

Конвенцияны? ?абылдан?анына 20 жыл, бізді? елбасымызды? сол Конвенция?а ?ол ?ойып, ?абылдан?анына 15 жыл толуына орай б?гінгі зерттеу шеберханасында «???ы? ?лемінде» та?ырыбыны? аясында ж?мыс жасаймыз.

Адам ???ы?ына ?лкен ?лестерін ?ос?ан Ш.Монтескье, И.Кант, Т.Джефферсон сия?ты ойшылдар адам ???ы?тарыны? негізгі ережелерін ал?аш рет аны?тап, белгілеген. ?зімізді? ойшылдарымыз Т?ле би, ?йтеке би, ?азыбек би ж?не Абай ??нанбаевта адам ???ы?тарымен бостанды?тарын ?ор?а?ан. Адам д?ниеге келгеннен кейін, оны? ?мірін, денсаулы?ын, тынышты?ын, бізді? мемлекетімізді? Ата За?ы – Конституция ?ор?айды. Ал Ата За?ымыздан бас?а тікелей балаларды? ???ы?ын ?ор?айтын За? бар ма?

 • 1989 жылды? 20 ?арашасында Бала ???ы?тары туралы

Конвенция Б? ?йымында ?абылданып, 1995 жылды? желто?сан айында Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев «Бала ???ы?ы туралы Конвенция?а» ?ол ?ойды. Енді осы м?селе т??ірегінде ?здері? зерттеу ж?мыстарын ж?ргізіп, ???ы?ты? білімдері?ді ке?ейтуге уа?ыт келді. Ж?мыс?а кіріспес б?рын бір  -  бірімізге жа?сы к??іл – к?й сыйлайы?.

№2 слайд. Рефлексия. ?уен орындалып т?рады.

О?ушылар д??гелектеп т?рып, барлы?ы келесі шума?ты хормен айтады:

Мейірімді ж?рекпен,

       А?пейілді тілекпен,

        Амандасып алайы?,

          Бір жадырап ?алайы?!

     


 

 №3 слайд к?рсетіледі.

 №4 слайдта ж?мыс топтарыны? та?ырыптары к?рсетіледі.

 • Енді зерттеу шеберханасында?ы ж?мыс топтарымен танысайы?:

І –топ “Бала ???ы?ы- асыл ?азына” деп аталады, б?л топты? о?ушылары Бала ???ы?ы туралы а?парат жина?тап, аудиторияны таныстырады, ІІ–топ -“???ы? – ?ділет пен парасат жолы” тобы ?з шы?армашылы? ?нерлерімен ???ы? ?лемінен к?ріністер, ?ле? жолдарын немесе ???ы??а байланысты ?анатты с?здер, ма?ал - м?телдер айтып ?нерлерін орта?а салады, ІІІ –топ “???ы?ты? сауаттылы? – заман талабы ” б?л топты? негізгі міндеті-с?хбат ж?ргізу, та?ырып?а байланысты, аудиториядан тыс жерлерде ж?ріп, на?ты сауалдар ?ойып, оны? талдауын жасайды, ал  “Ба?ыт деген - сені? бала к?ндерін” деп аталатын І? –топ м?шелері суреттер, эмблемалар салып, к?рмелер ?зірлеп,  коллаждар жасау ар?ылы та?ырыпты  бейнелейді. №5 слайд.

О?ушылар келесі ?ле? жолдарын хормен айтып іске кіріседі.

Талаптанып,?анаттанып,

Биікке біз сам?аймыз.

?ыран ??стай ?анат ?а?ып,

Асуларды шарлаймыз!

?р топ?а 30 минут уа?ыт беріледі, осы уа?ытта олар ?з ж?мыстарын толы? орындап, екінші саба?та ?орытындыларын орта?а салып, к?рсетеді.

О?ушылар ж?мыстарын ж?ргізу барысында №6, №7, №8 слайдтар к?рсетіледі.

№6 слайд мазм?ны

 «Біліп ж?рейік!»

1-маусым – халы?аралы? балаларды ?ор?ау к?ні

20-?араша – д?ниеж?зілік балалар к?ні

10-желто?сан – адам ???ы?ы к?ні

10.12.1948ж – адам ???ы?тарыны? жалпы?а орта? Декларациясын Б?? ?абылдады

1959ж – ?лемде бала ???ы?ыны? халы?аралы? к?нін мерекелеу Декларацияны жариялаудан басталды

1979ж – халы?аралы? балалар жылы ?тті

20.11.1989ж - Б??-да Бала ???ы?тары туралы Конвенция ?абылданды

28.01.1993ж - ?Р-ны? т?н?ыш Конституциясы ?абылданды.

8.06.1994ж – ?аза?стан Республикасы Бала ???ы?тары туралы Конвенцияны бекітті

30.08.1995ж - ?Р-ны? Конституциясы б?кілхалы?ты? референдумда баяндалып, екінші рет ?абылданды

№7 слайдында «Облака» ?уенімен балаларды? суреттері к?рсетіледі.

№8 слайдта Балалар ???ы?ы туралы Конвенциядан алын?ан м?ліметтер титрлар ар?ылы к?рсетіледі.

Мазм?ны:

Б??-ны? Бала ???ы?тары туралы Конвенциясы – ?р?айсысы белгілі бір ???ы?ты сипаттайтын  54 баптан т?ратын бала ???ы?тары туралы ??жат. Конвенция бала ретінде 18 жас?а толма?ан т?л?аны санайды, егер ел за?дары бойынша к?мелетке толу жасы осыдан кіші бекітілмесе.

Конвенция?а кіретін ???ы?тарды? б?рі барлы? бала?а бірдей тарайды. Конвенция?а ?ол ?ой?аннан кейін балаларды кемсітуден ?ор?ау?а ж?не оларды? ???ы?тарын ж?зеге асыру?а ж?рдемдесу ?шін белсенді шаралар ?олдану міндетін мемлекет ?зіне алады.

Конвенция?а ?атысушы мемлекеттер «ересектерді де, балаларды да Конвенцияны? ?станымдары мен ережелері туралы ке? а?парат беруге» міндетті. Конвенцияны? ережелерін ба?ылауды? халы?аралы? механизмі бар, ол Бала ???ы?тары ж?ніндегі Комитет.

?азіргі уа?ытта елдерді? к?пшілігі Бала ???ы?тары туралы Конвенцияны бекітті (А?Ш пен Сомалиден бас?асы). ?аза?стан Республикасы осы Конвенцияны 1994 жылды?  8-ші маусымында бекіткен. Конвенцияны?  44 бабына с?йкес, о?ан ?ол ?ой?ан елдер за?дары мен мемлекеттік саясаттарын Конвенция?а с?йкес келтіруге ба?ыттал?ан шараларды ?олдану туралы Б??-на есеп беру тиіс.

Бала ???ы?тары туралы халы?аралы? Конвенциядан

 • Мемлекет ?рбір баланы? аман – сау ?сіп, жан – жа?ты дамуын ?амтамасыз етеді;
 • Бала ?мірге келе салысымен тіркеуге алынады ж?не ?зіне есім мен азаматты? алу?а ???ылы;
 • ?рбір бала ?з отбасында, ата – анасымен бірге ?мір с?руге ???ылы;
 • Отбасында ?кесі мен анасы ?з алдына дербес ?мір с?румен, баланы ата – анасымен ажырату?а ешкім ???ы?ты емес;
 • Бала мектепте кін?лі бол?анда да оны ешкімні? ?рып жазалау?а, кемсітіп ?орлау?а ???ы?ы жо?;
 • Бала тыны?у?а ж?не м?дени демалу?а ???ылы;
 • ?рбір баланы? ой – пікір, ар -  ождан ж?не дін еркіндігіне ???ы?ы бар;
 • Бала ?зі ?ала?ан спорт т?рімен ш??ылдану?а ???ылы;
 • Бала денсаулы?ын са?тау?а, емделуге ???ылы;
 • Бала ?з ойын еркін айту?а ???ылы.

?орытынды.

О?ушылар ?з ???ы?тарымен ?здеріні? б?гінгі саба? арасында?ы байланысын табу?а к?мектесетін т?мендегі кестені толтырады.

Кестені? толтырылатын м?мкін м?ндері:

БІЗ Б?ГІН НЕ ІСТЕДІК? 

АДАМ ???Ы?ТАРЫМЕН ?АЛАЙ БАЙЛАНЫСТЫ 

І-топ

Бала ???ы?тары туралы Конвенциясымен толы? танысты?, бас?а топтарды таныстырды?,.

Білім  алу ж?не бас?а?а жеткізу ???ы?ы орындалды

.

ІІ- топ

Бала ???ы?тары туралы Конвенциясыны? кейбір баптарын к?рініс ар?ылы к?рсеттік, бала ???ы?ына байланысты ?ле?дер ??растырып, ?уенге салып орындады?,.

.

ІІІ- топ

Бала ???ы?тары туралы Конвенциясы бойынша, Ата За?ымыз бойынша сауалнаманы б?кіл мектеп бойынша ж?ргізіп, ?орытындысын шы?арды?,.

Біздер ?з ойымызды еркін айту?а, ?згелерден білгіміз келгенін с?рау?а ???ы?ын ж?зеге асырды?

.

І?- топ

Конвенцияда белгіленген бала ???ы?тарын сурет ар?ылы бейнеледік, дайын суреттерден коллаж жасады?,.

.

Просмотр содержимого документа
«???ы? ?лемі »

Профилактикалық сабақ: Құқық әлемінде.

«Шамалған станциясындағы қазақ орта

мектебі мектепке дейінгі шағын орталықпен»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарих

пәні мұғалімі Онгарова Жанар Айтбайқызы


Мақсаты:

 • Оқушылардың құқықтық білімдерін тереңдету, Заң алдындағы жауапкершілікті арттыру, ұйымшылдық пен тәртіптіліктің тиімді жолдарын таба білуге баулу, саяси сауаттылыққа баулу;

 • Оқушыларды өз құқықтарын қорғай білуге үйрету;

 • Оқушылар бойында демократиялық көзқарас қалыптастыру;

 • Құқықтық нормативтік актілерді орындай, құрметтей білуге үйрету, адамгершілікке, елжандылыққа, құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу;

 • Оқушылардың ойлау, тыңдау, өз ойларын еркін жеткізе алу мәдениетін дамыту, шығармашылық қабілеттерін шындау.

Өтілу түрі: зерттеу шеберханасы.

Көрнекілігі: White Board интерактивті тақтасы, ҚР Конституциясы кітапшасы, Бала құқықтары туралы Конвенция, Бала құқығын қорғау туралы тұжырымдама, халыққа құқықтық көмек «Бала құқығы» жадынамасы.

Өту барысы:

№1 слайдта сабақ тақырыбы көрсетіледі.


Кіріспе.

 • Құрметті мұғалімдер, оқушылар БҰҰ-ң Бала құқығы туралы

Конвенцияның қабылданғанына 20 жыл, біздің елбасымыздың сол Конвенцияға қол қойып, қабылданғанына 15 жыл толуына орай бүгінгі зерттеу шеберханасында «Құқық әлемінде» тақырыбының аясында жұмыс жасаймыз.

Адам құқығына үлкен үлестерін қосқан Ш.Монтескье, И.Кант, Т.Джефферсон сияқты ойшылдар адам құқықтарының негізгі ережелерін алғаш рет анықтап, белгілеген. Өзіміздің ойшылдарымыз Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би және Абай Құнанбаевта адам құқықтарымен бостандықтарын қорғаған. Адам дүниеге келгеннен кейін, оның өмірін, денсаулығын, тыныштығын, біздің мемлекетіміздің Ата Заңы – Конституция қорғайды. Ал Ата Заңымыздан басқа тікелей балалардың құқығын қорғайтын Заң бар ма?

 • 1989 жылдың 20 қарашасында Бала құқықтары туралы

Конвенция БҰ ұйымында қабылданып, 1995 жылдың желтоқсан айында Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Бала құқығы туралы Конвенцияға» қол қойды. Енді осы мәселе төңірегінде өздерің зерттеу жұмыстарын жүргізіп, құқықтық білімдеріңді кеңейтуге уақыт келді. Жұмысқа кіріспес бұрын бір - бірімізге жақсы көңіл – күй сыйлайық.


№2 слайд. Рефлексия. әуен орындалып тұрады.

Оқушылар дөңгелектеп тұрып, барлығы келесі шумақты хормен айтады:

Мейірімді жүрекпен,

Ақпейілді тілекпен,

Амандасып алайық,

Бір жадырап қалайық!

№3 слайд көрсетіледі.


№4 слайдта жұмыс топтарының тақырыптары көрсетіледі.

 • Енді зерттеу шеберханасындағы жұмыс топтарымен танысайық:

І –топ “Бала құқығы- асыл қазына” деп аталады, бұл топтың оқушылары Бала құқығы туралы ақпарат жинақтап, аудиторияны таныстырады, ІІ–топ -“Құқық – әділет пен парасат жолы” тобы өз шығармашылық өнерлерімен құқық әлемінен көріністер, өлең жолдарын немесе құқыққа байланысты қанатты сөздер, мақал - мәтелдер айтып өнерлерін ортаға салады, ІІІ –топ “Құқықтық сауаттылық – заман талабы ” бұл топтың негізгі міндеті-сұхбат жүргізу, тақырыпқа байланысты, аудиториядан тыс жерлерде жүріп, нақты сауалдар қойып, оның талдауын жасайды, ал “Бақыт деген - сенің бала күндерін” деп аталатын ІҮ –топ мүшелері суреттер, эмблемалар салып, көрмелер әзірлеп, коллаждар жасау арқылы тақырыпты бейнелейді. №5 слайд.

Оқушылар келесі өлең жолдарын хормен айтып іске кіріседі.

Талаптанып,қанаттанып,

Биікке біз самғаймыз.

Қыран құстай қанат қағып,

Асуларды шарлаймыз!


Әр топқа 30 минут уақыт беріледі, осы уақытта олар өз жұмыстарын толық орындап, екінші сабақта қорытындыларын ортаға салып, көрсетеді.


Оқушылар жұмыстарын жүргізу барысында №6, №7, №8 слайдтар көрсетіледі.


№6 слайд мазмұны


«Біліп жүрейік!»


1-маусым – халықаралық балаларды қорғау күні

20-қараша – дүниежүзілік балалар күні

10-желтоқсан – адам құқығы күні


10.12.1948ж – адам құқықтарының жалпыға ортақ Декларациясын БҰҰ қабылдады

1959ж – әлемде бала құқығының халықаралық күнін мерекелеу Декларацияны жариялаудан басталды

1979ж – халықаралық балалар жылы өтті

20.11.1989ж - БҰҰ-да Бала құқықтары туралы Конвенция қабылданды

28.01.1993ж - ҚР-ның тұнғыш Конституциясы қабылданды.

8.06.1994ж – Қазақстан Республикасы Бала құқықтары туралы Конвенцияны бекітті

30.08.1995ж - ҚР-ның Конституциясы бүкілхалықтық референдумда баяндалып, екінші рет қабылданды


№7 слайдында «Облака» әуенімен балалардың суреттері көрсетіледі.


№8 слайдта Балалар құқығы туралы Конвенциядан алынған мәліметтер титрлар арқылы көрсетіледі.

Мазмұны:


БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы Конвенциясы – әрқайсысы белгілі бір құқықты сипаттайтын 54 баптан тұратын бала құқықтары туралы құжат. Конвенция бала ретінде 18 жасқа толмаған тұлғаны санайды, егер ел заңдары бойынша кәмелетке толу жасы осыдан кіші бекітілмесе.

Конвенцияға кіретін құқықтардың бәрі барлық балаға бірдей тарайды. Конвенцияға қол қойғаннан кейін балаларды кемсітуден қорғауға және олардың құқықтарын жүзеге асыруға жәрдемдесу үшін белсенді шаралар қолдану міндетін мемлекет өзіне алады.

Конвенцияға қатысушы мемлекеттер «ересектерді де, балаларды да Конвенцияның ұстанымдары мен ережелері туралы кең ақпарат беруге» міндетті. Конвенцияның ережелерін бақылаудың халықаралық механизмі бар, ол Бала құқықтары жөніндегі Комитет.

Қазіргі уақытта елдердің көпшілігі Бала құқықтары туралы Конвенцияны бекітті (АҚШ пен Сомалиден басқасы). Қазақстан Республикасы осы Конвенцияны 1994 жылдың 8-ші маусымында бекіткен. Конвенцияның 44 бабына сәйкес, оған қол қойған елдер заңдары мен мемлекеттік саясаттарын Конвенцияға сәйкес келтіруге бағытталған шараларды қолдану туралы БҰҰ-на есеп беру тиіс.


Бала құқықтары туралы халықаралық Конвенциядан

 • Мемлекет әрбір баланың аман – сау өсіп, жан – жақты дамуын қамтамасыз етеді;

 • Бала өмірге келе салысымен тіркеуге алынады және өзіне есім мен азаматтық алуға құқылы;


 • Әрбір бала өз отбасында, ата – анасымен бірге өмір сүруге құқылы;

 • Отбасында әкесі мен анасы өз алдына дербес өмір сүрумен, баланы ата – анасымен ажыратуға ешкім құқықты емес;

 • Бала мектепте кінәлі болғанда да оны ешкімнің ұрып жазалауға, кемсітіп қорлауға құқығы жоқ;

 • Бала тынығуға және мәдени демалуға құқылы;

 • Әрбір баланың ой – пікір, ар - ождан және дін еркіндігіне құқығы бар;

 • Бала өзі қалаған спорт түрімен шұғылдануға құқылы;

 • Бала денсаулығын сақтауға, емделуге құқылы;

 • Бала өз ойын еркін айтуға құқылы.


Қорытынды.

Оқушылар өз құқықтарымен өздерінің бүгінгі сабақ арасындағы байланысын табуға көмектесетін төмендегі кестені толтырады.


Кестенің толтырылатын мүмкін мәндері:


БІЗ БҮГІН НЕ ІСТЕДІК?

АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫМЕН ҚАЛАЙ БАЙЛАНЫСТЫ

І-топ

Бала құқықтары туралы Конвенциясымен толық таныстық, басқа топтарды таныстырдық, ...

Білім алу және басқаға жеткізу құқығы орындалды

...

ІІ- топ

Бала құқықтары туралы Конвенциясының кейбір баптарын көрініс арқылы көрсеттік, бала құқығына байланысты өлеңдер құрастырып, әуенге салып орындадық, ...

...

ІІІ- топ

Бала құқықтары туралы Конвенциясы бойынша, Ата Заңымыз бойынша сауалнаманы бүкіл мектеп бойынша жүргізіп, қорытындысын шығардық, ...

Біздер өз ойымызды еркін айтуға, өзгелерден білгіміз келгенін сұрауға құқығын жүзеге асырдық

...

ІҮ- топ

Конвенцияда белгіленген бала құқықтарын сурет арқылы бейнеледік, дайын суреттерден коллаж жасадық, ...

...

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
???ы? ?лемі

Автор: Онгарова Жанар Айтбай?ызы

Дата: 13.04.2015

Номер свидетельства: 200782

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) ""Т?кті кілем то?у технологиясы" "
  ["seo_title"] => string(35) "tukti-kiliem-tok-u-tiekhnologhiiasy"
  ["file_id"] => string(6) "166584"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422975011"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) "Ашы? саба? "Кілем то?у""
  ["seo_title"] => string(20) "ashyksabakkiliemtoku"
  ["file_id"] => string(6) "292730"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1455339078"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(82) "Т?рбие са?ат жоспары.Та?ырыбы:"С?з анасы-с?лем" "
  ["seo_title"] => string(50) "t-rbiie-sag-at-zhospary-tak-yryby-soz-anasy-s-liem"
  ["file_id"] => string(6) "174163"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1424096478"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(177) "Мың көлеміндегі сандар (оқу, жазу, салыстыру, разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жіктеу)"
  ["seo_title"] => string(80) "myn_kolemindegi_sandar_oku_zhazu_salystyru_razriadtyk_kosylgyshtardyn_kosyndysy_"
  ["file_id"] => string(6) "483735"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1541486605"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(59) "С?лем - с?зді? анасы. Т?рбие са?аты "
  ["seo_title"] => string(35) "s-liem-sozdin-anasy-t-rbiie-sag-aty"
  ["file_id"] => string(6) "214279"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1432272236"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства