kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютерная грамотность

Нажмите, чтобы узнать подробности

Электрондук интерактив доска

1.      Интерактивдик доска деген эмне?

Интерактивдик доска (Interactive whiteboard), дегенибиз, курамына компьютер жана проектор дагы кирген системанын бөлүгу катары иштөөчү чоң сенсордук экран болуп эсептелет. Проектордун жардамында компьютердин жумуш столунун көрүнүшү интерактивдик доскага чагылдырылат. Бул учурда доска экран катары кызмат кылат. Доскага чагылдырылган сүрөттөлүшкө озгөртүүлөрдү киргизип, аны менен иштесе болот. Бардык озгөртүүлөрдү компьютердеги тиешелүү файлдарга жазып коюп, бул файлдар менен андан ары иштесе болот. Бул учурда электрондук доска информация киргизүүчү түзүлүш катары иштейт.

Досканын кандай технология боюнча жасалганына жараша, доскада атайын стилустун жардамында же колдун сөөмөйүнүн жардамында иштөөгө мүмкүн. Доска менен компьютердин байланышы эки тараптуу болот, ал эми сөөмөй же калем (стилус, карандаш) интерактивдик доскада манипулятор (мышь) катары иштейт.

Интерактивдик доска сабакты кызыктуу жана корсөтмөлүү кылат. Интерактивдик досканын жардамында мугалим интерактивдик материалдарды анын бетинде көрсөтө алат, сабактарын өз алдынча иштеп чыгып, окуучуларды доска менен активдүү ишке тартат, натыйжада сабак кызыктуу жана интенсивдүү өтөт. Электрондук досканы дайыма пайдалануу окуу убактысын натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Конспект жазуу зарыл болбой калат. Анткени, доскадагынын баарын файлга сактап туруп, аны окуучуларга электрондук вариантта таратып берсе болот. Интерактивдик доскалардын программалык жабдылышы мугалимге уникалдуу, автордук методикалык материалдарды түзүүгө мүмкүндүк берет, анын жардамында окуучулардын окуу процессине активдүү тартылышын жана жаңы информациянын аң-сезимдүү жана тез өздөштүрүлүшун камсыз кылуу мүмкун.

Азыркы учурда интерактивдик доскалар мектепте сабакка компьютердик колдоо көрсөтүү үчүн ар кандай максаттарда активдүү колдонулуп жатат.

Интерактивдик доска менен иштегенде проекторду документ-камера менен алмаштырууга мүмкүн, ал болсо окуу процессин мындан да кызык жана көп кырдуу болушуна жардам берет.

Просмотр содержимого документа
«Компьютерная грамотность»

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ЖАЛАЛ-АБАД КОЛЛЕДЖИ

«Макулдашылды» «Бекитемин»

ЖАКтын директору ЖАМУнун ББС бөлүмүнүн

Б.М. Турдубаева башчысы Г.С. Токоева ________________________ ________________________«________» ________2019-ж «_______» _________2019-ж.

«Компьютердик сабаттуулук» дисциплинасы боюнча

Ш ифр «_____________________» адистиктери үчүн түзүлгөн

ЖУМУШЧУ ПРОГРАММА

Окутуунун формасы: күндүзгү Дисциплинанын статусу: ______________________________________

(базалык, вариативдик, факультативдик, тандоо боюнча)

Бөлүмү: __________________________________________________


Семестр


Cабактын формасы


I


II

1

Лекция2

Практикалык

40

20

3

Лабораториялык4

Өзалдынча иш

11


5

Курстук иш6

Модулдун саныТайпасы:__________________________________________________


Окуу планы боюнча жалпы сааты: ______Кредит:_______

Сынак: ____________ Өтүм: ____________________

(семестр) (семеcтр)


Жумушчу программа 050709 Башталгыч класстарды окутуу адистиги боюнча мамлекеттик стандартынын негизинде окутуучу, Самиева Жыргал тарабынан түзүлдү

«МАКУЛДАШЫЛДЫ» «КАРАЛДЫ»

Кесиптик билим берүүчү ПЦКнынжыйынынын

ПЦКнын башчысы №_____________протоколу

_________________________ _________ПЦКнын башчысы

______” ____________2019 “______” ___________ 2019

Жалал-Абад – 2019


Дисциплинанын максаты жана милдеттери:

 1. Студенттердин компьютердик сабаттуулук боюнча билимин калыптандыруу, аны калыптанышы, өнүгүшү, преспективасыжөнүндөмаалыматберүү.

 2. Компьютердик сабаттуулук предметинин негизги мазмуну, негизи жонундо тушунук беруу

 3. Компьютерди кеңириколдонуугажанааларды өзтажрыйбасындаколдонобилуу мүмкүнчүлүгүнөжетишүүгөүйрөтүү;

 4. Компьютердик сабаттуулук илимий–теориялык жактан жетишкендиктери жана мыйзам ченемдүүлүктөрүбоюнча билимдерге жана көндүмдөргөээкылуу;

 5. Компьютерде эркин иштөөгөүйрөтүү;

 6. Персоналдык компьютерди “колдонуучу” денгээлде көп колдонулган прикладтык программалар менен иштөөнүн көндүмдөрүнколдонуу жана иштөөдөбиркалыптандыруу.

 7. Персоналдык компьютерде практикалык маселелерди чечүүдо колдонуу мүмкүнчүлүктөрүменентааныштыруу.

 8.  Компьютер технологиясын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу жана аткаруу.


Дицсиплинанын негизги билим берүүчүпрограмманын (НББП) курамындагыорду:

Компьютердик сабаттуулук предмети азыркы мезгилде техника жана технологиянынөсүп өнүгүүсүндө эң негизги жана маанилүү болуп саналат. Бул предметти өздөштүрүүдөмектеппрограммасындагы информатика предметинөздөштүрүлүшүкерек. Алэмибулпредметмененкатаразыркы маалыматтар технологиясы, маалыматтык технологиялар кесиптик ишмердүүлүк боюнча дисциплиналар өздөшүрүлүшүмаксаткаылайык.


Дисциплинаны өздөштүрүүнүн жыйынтыктарына болгон талаптар:

Студент билиши зарыл:

 • Техникалык коопсуздук эрежелерин;

 • Персоналдык компьютердин колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн;

 • Программалык жана техникалык каражаттары менен эркин иштөөнү;

 • Персоналдык компьютерди кесиптик ишмердүүлүгүндө колдонууну.

Дисциплинанын компетенттүүлүктөрү:

 • Жогорку даражадагы өзалдынчалуулукта заманбап бидим берүү жана мааламат технологияларын колдонуу менен жаңы билим алууга жөндөмдүү (ЖИК-3)

 • Маалымат кабыл алууга, жалпылоого жана талдоого, максат коюга жана ага жетүүнүн жолдорун тандоого жөндөмдүү (АК-1)

 • Маалыматты алуунун, сактоонун, кайра иштетүүнүн негизги усулдарына, ыкмаларына жана каражаттарына, маалымат башкаруунун каражаты катары компьютер менен, анын ичинде компьютердик глобалдык тармактарда жана корпоративдик маалыматтар системдеринде, иштетүүнүн шыктарына ээ (АК-4)

 • Социалдык – инсандык жана жалпы маданий (СИЖМК1-5)


Дисциплинаны окутуудагы күтүлүүчү натыйжалар (билим, билгичтик, көндүмдөр)

 1. Коопсуздук эрежелерин жана компьютердин келип чыгуусун билет.

 2. Аппараттык жана программалык каражаттарын айырмалап көрсөтүп берет.

 3. MS Word программасын жүктөй алат жана терезесинде жайгашкан командаларды колдоно алат.

 4. Компьютерде арыздын түрлөрүн жазат жана сактайт.

 5. Компьютерде Өмүр баянды жазат жана сактайт.

 6. Компьютерде мүнөздөмөнү жазат жана сактайт.

 7. Компьютерде буйруктун үлгүсүн жазат жана сактайт.

 8. Компьютерде протоколдун үлгүсүн жазат жана сактайт.

 9. Компьютерде актынын үлгүсүнжазат жана сактайт.

 10. Компьютерде Эмгек келишиминин үлгүсүнжазат жана сактайт.

 11. MS Excel программасын жүктөйт жана ячейкалар менен иштей алат.

 12. Эсептөөлөрдү жүргүзө алат.

 13. Функцияларды колдонуп эсептөөлөрдү жүргүзөт.

 14. Презентацияларды тузөт жана сактайт.

 15. MS Power Point программасында слайдтар менен иштөөдө ар кандай эффектерди жасайт.
Практикалык сабактардын мазмуну

I семестр


Бөлүм


Практикалык сабактардын

Темасы

Сааты


Талкуулануучу суроолор


Текшерүүформасы

Студенттер ээ болуучу компетенция

- лардын индекси


Күтүлүүчүнатыйжалар

Жеке компьютерлер

Компьютер менен иштөөдө коопсуздук эрежелери. Компьютердик технологиянын өсүп өнүгүүсүнүн тарыхы.

2

1.Техникалык коопсуздуктары.

2.Компьютер жөнүндө жалпы түшүнүк.

3.Компьютерлердин пайда болуусу.

Конспект.

АК-1

Коопсуздук эрежелерин жана компьютердин келип чыгуусун билет.

Техникалык жана программалык каражаттар жөнүндө жалпы түшүнүк.

2

1.Аппараттык жабдылыш.

2.Программалык жабдылыш.

3. Программалардын иштөө мүмкүнчүлүктөрү.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

АК-1

Аппараттык жана программалык каражаттарын айырмалап корсөтүп берет.

Документтер менен иштөө

MS Word текстик программасы.

2

1.Программаны жүктөө.

2.Программанын терезеси.

3.Текстер менен иштөө.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3

MS Word программасын жүктөй алат жана терезесинде жайгашкан командаларды колдоно алат.

Арыз жана анын турлорун MS Word тексттик программасында даярдоо.

2

1.Арыздын түрлөрү жана жазылыш формасы менен тааныштыруу.

2. MS Word программасында документтердин экранда түрдүүчө көрүнүшү.

3.Документтерди сакктоо, ачуу.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3

Компьютерде арыздын түрлөрүн жазат жана сактайт.

Өмүр баяндын үлгүсүн MS Word тексттик программасында даярдоо.


2

1.Өмүр баяндын жазылыш формасы менен тааныштыруу.

2.Тексттерди калыптоо.

3.Барактарга беттерди(страницы листа) жайгаштыруу.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3

Компьютерде өмүр баянды жазат жана сактайт.

Мүнөздөмөнүн үлгүсүн MS Word тексттик программасында даярдоо.


2

1. Мүнөздөмөнүн жазылыш формасы менен тааныштыруу.

2.Абзацтарды коюу, оңдоо, көчүрүү.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3

Компьютерде мүнөздөмөнү жазат жана сактайт.

Буйруктун үлгүсүн MS Word тексттик программасында даярдоо.


2

1.Буйруктун жазылыш формасы менен тааныштыруу.

2.Тексттердин барака жайгашуусу жана өчүрүү, көчүрүү, оңдоо.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3

Компьютерде буйруктун үлгүсүн жазат жана сактайт.

Протоколдун улгусун MSWord тексттик программасында даярдоо.

2

1. Протоколдун жазылыш формасы менен тааныштыруу.

2.Главная вкладкасындагы командаларды колдонуу.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3

Компьютерде протоколдун үлгүсүн жазат жана сактайт.

Актынын улгусун MSWord тексттик программасында даярдоо.


2

1. Актынын жазылыш формасы менен тааныштыруу.

2.Разметка страницы вкладкасындагы командаларды колдонуу.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3

Компьютерде актынын үлгүсүн жазат жана сактайт.

Эмгек келишими анын улгусун MS Word тексттик программасында даярдоо.


4

1. Эмгек келишиминин жазылыш формасы менен тааныштыруу.

2.Вставка вкладкасындагы командаларды колдонуу.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3

Компьютерде Эмгек келишиминин үлгүсүн жазат жана сактайт.

MS Excel Электрондук жадыбалдын программдык жабдыгы

MS Excel электрондук таблицасы.

2

1.MS Excel программасы жөнүндө жалпы түшүнүк.

2. MS Excel программанын негизги элементтери.

3.Ячейкалар менен иштөө.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

АК-1

MS Excel программасын жүктөйт жана ячейкалар менен иштей алат.

MS Excel электрондук таблицасында эсептөөлөрдү жүргүзүү.

4

1.Формат ячейка менен иштөө.

2.Жумушчу китепттин барактары.

3.Эсептөөлөрдү жүргүзүү.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

АК-1

Эсептөөлөрдү жүргүзө алат.

Функциялар менен иштөө.

4

1.Электрондук жадыбалда функцияларды түзүү.

2.Математикалык функциялар.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

АК-1

Функцияларды колдонуп эсептөөлөрдү жүргүзөт.

Графиктик көргөзүүнүн программдык жабдыгы

MS Power Point чойросундо презентацияларды түзуүү.

4

1. MS Power Point жөнүндө жалпы түшүнүк.

2.Презентацияларды түзүү.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

АК-1

Презентацияларды тузөт жана сактайт.

Слайдтар менен иштөө.

4

1.Слайдтар режиминде иштөө.

2.Эффектерди орнотуу.

3.Анимациялоо.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

АК-1

MS Power Point программасында слайдтар менен иштөөдө ар кандай эффектерди жасайт.


Баары:

40

Практикалык сабактардын мазмуну

II семестр


Бөлүм


Практикалык сабактардын

Темасы

Сааты


Талкуулануучу суроолор


Текшерүүформасы

Студенттер ээ болуучу компетенция

- лардын индекси


Күтүлүүчүнатыйжалар


Компьютердик вирустар

4

1.Вирустар жөнүндө жалпы түшүнүк.

2.Вирустардын түрлөрү

3.Вирустардын сактануунун жолдору.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3


Вирустардын турлөрүн жана сактануу жолдорун билет

Сактоочу түзүлүштөр

4

1.USB флеш менен иштөө.

2.Дисктин түрлөрү.

3. Алып жүрүүчү каражаттарга маалымат көчүрүү.

Компьютерде

иштөө.

ЖИК-3Дисктин түрлөрүн билет жана маалымат сактай алат

Документтер менен иштөө

Бүткүл дүйнөөлүк тармактар менен иштөө.(WWW)

4

1.Тармактар боюнча түшүнүк

2.Тармактардын бөлүнүшү.

3.Интернеттен маалымат издөө.

Компьютерде иштөө.

АК-1

Интернет менен иштей алат жана тармактардын бөлүнүшүн билет.

Электрондук почта менен иштөө.

4

1. Электрондук почта жөнүндө түшүнүк.

2.Электрондук почта түзүү.

3. Электрондук почта аркылуу кат алмашуу.

Компьютерде иштөө.

АК-4


Электрондук почта түзө алат жана почта аркылуу кат жөнөтө алат.

Адистик боюнча электрондук маалыматтарды топтоо.


4

1.Издөө системалары.

2.Википедия менен иштөө.

3.Топтолгон маалыматтарды MS Word программасына көчүрүү.

Компьютерде иштөө.

АК-4


Маалыматтарды топтой алат MS Word программасына көчурө алат.

Бир эле мезгилде бир нече программалар менен иштөө.


2

1. Программа жүктөө.

2. Жумушчу терезенин мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу.

3. Клавишалардын комбинацияларын колдонуу.

Компьютерде көрсөтүп берүү.

ЖИК-3Жумушчу терезенин мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана алат.
Колдонулган адабияттар

Негнзги:

 1. Б.Б.Жапарова, О.А. Калыева «Иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде жургузуу» Бишкек 2006ж.

 2. А.П. Корнеева, А.М.Алирина «Основы делопроизводства». Москва 1991г.

 3. Ю.Шафрин «Основы компьютерной технологии» Москва 1998г.

 4. М.Ильина «К вершинам мастерства Word 97» Москва

 5. ХомоненкоВ.А. PowerPoint. Москва 2007г.


Кошумча:

 1. С.Жунусалиев “Информатика”. Бишкек 2009

 2. Сабирова М.С., Орозбаева С.С. Компьютерди өздөштүрүү.–Ош, 1997.

 3. Фигурнов В.Э. IBM-PS для пользавателя.–М., 1997.

 4. Эшенкулов. Информатика жана эсептөө техникасынын негиздери.–Бишкек, 1996.

 5. С.Симоновича. Новейший самоучитель работы на компьютере.–М., 1999.

 6. Ю.Шафрин Информационные технологии, част 1,2.

 7. Т.Р.Орускулов, М.У.Касымалиев «Информатика» Базалык курс

 8. И.Г.Лесничная, И.В.Миссинг, Ю.Д.Романова, В.И.Шестаков «Информатика жана информациялык технология»

 9. Э.Таненбаум «Компьютердин архитектурасы»

 10. У.Бримкулов, А. Өмүралиев, В. Бабак «Компьютер жана интернет»


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Компьютерная грамотность

Автор: Тагаева Лариса Тургунбековна

Дата: 14.04.2020

Номер свидетельства: 546666

Похожие файлы

object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(295) "Компьютерная грамотность - как фактор развития образовательных компетенций и стандарт подготовки высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста "
  ["seo_title"] => string(168) "komp-iutiernaia-ghramotnost-kak-faktor-razvitiia-obrazovatiel-nykh-kompietientsii-i-standart-podghotovki-vysokokvalifitsirovannogho-konkurientosposobnogho-spietsialista"
  ["file_id"] => string(6) "173805"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1424025114"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(170) "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» для людей старшего поколения "
  ["seo_title"] => string(98) "obrazovatiel-naia-programma-osnovy-komp-iutiernoi-gramotnosti-dlia-liudiei-starshiegho-pokolieniia"
  ["file_id"] => string(6) "109276"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1404300792"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(101) "Образовательная программа "Компьютерная грамотность". "
  ["seo_title"] => string(56) "obrazovatiel-naia-proghramma-komp-iutiernaia-ghramotnost"
  ["file_id"] => string(6) "116222"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1412337767"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(138) "Рабочая программа детского объединения "Компьютерная грамотность", 4 класс "
  ["seo_title"] => string(81) "rabochaia-proghramma-dietskogho-obiedinieniia-komp-iutiernaia-ghramotnost-4-klass"
  ["file_id"] => string(6) "134809"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1416815824"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(154) "Тест по основам компьютерной грамотности в 8 классе (VIII вида) «Что такое компьютер?» "
  ["seo_title"] => string(90) "tiest-po-osnovam-komp-iutiernoi-ghramotnosti-v-8-klassie-viii-vida-chto-takoie-komp-iutier"
  ["file_id"] => string(6) "149971"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "testi"
  ["date"] => string(10) "1420377529"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства