kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Заманауи технологиялар- заман талабы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Заманауи технологиялар- заман талабы

 

Химия п?нінен 9 «?»сыныбында К?кірт. К?кіртті? периодты? ж?йедегі орны, атом ??рылысы, физикалы? ж?не химиялы? ?асиеттері.?аза?станда?ы кен орындары туралы саба? ?ткіздім. Сыныпта 26 о?ушы. О?ушыларды? білім де?гейлері ?те жо?ары. Іріктелген сынып. 8 ші сыныптан бері саба? ж?ргізіп келемін. Саба? бастамас б?рын о?ушылар ?рт?рлі фигуралар ар?ылы топтар?а б?лініп, бір-біріне с?ттілік тілеп жа?сы ?арым ?атынас?а т?сті. Бір -біріне жа?сы психологиялы? ахуал ту?ызу ма?сатында, шатты? ше?берін ??руды ?йымдастырдым. О?ыту процесінде табысты о?у мен о?ытуды? м?ні о?ушыларды? ?здерін еркін ж?не ?ауіпсіз сезінуіне жа?дай жасаудан т?рады. Ынтыма?тасты?  о?ушыларды? бірлесіп, топтасып, жан- жа?ты ?рекет ету т?сілдерін игеруінен к?рінетін  білім н?тижесі жо?ары де?гейде болады. Т?рт топ?а б?лі?геннен кейін ?р топ?а ?з к?шбасшыларынды та?данды. Е? ма?ыздысы топ ережесін ??ру болды.О?ушылар?а топ ережесін ??рды О?ушылар топ ережесін ??р?аннан кейін ішінен ?здері бір-екі ережесін алып саба? бойы сол ережелеріне к?ніп,шу к?теріліп кеткен уа?ытта естеріне т?сіріп тынышты? са?тап отырды.Топ ережелерін ??р?ан кезде о?ушыларды? ?ызы?ушылы?тары арта т?скені? бай?адым.

Саба?ты? ??рылымын сын т?р?ысынан ойлау стратегиясыны? ?ш кезе?і  бойынша  ??рдым.

 1.     1.  ?ызы?ушылы?ты ояту
 2. Ма?ынаны ашу
 3. Ой тол?аныс

Саба? барысында?ы кезе?дерге жеті модульдерді де ы?палдастырдым.

Саба?ты? ма?саты: О?ытуды? жа?а ?діс-т?сілдерін пайдаланып, к?кіртке жалпы сипаттама. ?ткен та?ырыпты еске т?сіре отырып білімдерін жина?тау, бір ж?йеге келтіру.

О?ыту н?тежесі:

1. Жа?а саба? барысында та?ырыпты? негізгі терминдеріне т?сінік беру.

2.К?кіртті? аллотропиялы? т?р?згерісіні? к?п болу себебін т?сіндіру.

 1. Анализ ж?не синтездік ойлауын дамыту:

талдау, салыстыра білу, ?орытынды жасау, бай?ау, ?зіні? ж?не ?зге о?ушыны? ж?мысын ба?алау

О?ушыларды бірлесіп ж?мыс жасау?а, бірін- бірі ??рметтеуге, бір-біріні? пікірін ты?дау?а,бір-бірін ба?алау?а т?рбиелеу.

?й тапсырмасын тексеру барысында химиялы? диктант алдым.

          1. Бейметалдарды? металдар?а ?ара?анда айырмашылы?ы ?андай?

 1. Бейметалдарды? атом радиустары период бойынша ?алай ?згереді?
 2. Период бойынша бейметалдар ?алай ?згереді?
 3. Топ бойынша бейметалды? ?асиет ?алай ?згереді?
 4. Электртерістілігі жо?ары бейметалл?
 5. Элемент электрондарын беріп жіберіп ?андай ?асиет к?рсетеді?
 6. Электртерістілік дегенімізді ?алай т?сінесі??
 7. Адам а?засында ?андай бейметалдар кездеседі?
 8. Бейметалдар ?айда ?олданылады?
 9. Период бойынша электртерістілік ?алай ?згереді?

О?ушылар?а жа?а та?ырыптын атын ашу ?шін интерактивті та?тадан « Бейнелі с?з» берілді. Бейнелі с?здегі т?йін с?зді шешу ар?ылы саба?ты? та?ырыбын ?здері ашады.Топпен а?ылдасып саба?ты? ма?сатын, міндетін сыни т?р?ыдан ойлау ар?ылы ай?ындайды.

 

                 

 

Саба? бойынша негізгі ма?сатым  о?ушыларды? тарау бойынша ?ткен материалдарын естеріне т?сіруіне к?мектесу, ойларын жина?тап айта білуге ж?не ?орытынды шы?ара білуге да?дыландыру болды. Ал саба?тан к?ткен н?тижем келесідей болды: о?ушылар ойларын на?ты ж?не д?лелді т?рде айту?а ?алыптасады, орта? шешімге келе алады, ?з ойларынан ?орытынды шы?ара алу?а да?дыланады, я?ни сыни т?р?ыдан ойлану?а ?йренеді. саба?ымны? к?бін осы топтасып ж?мыс істеуге жоспарлап жасадым. Саба?ымны? к?бін осы топтасып ж?мыс істеуге жоспарлап жасадым. Сосын о?ушылар?а та?ырыпта?ы  материалдарды бір ?арап ойларына т?сірсін деген оймен 5 минут уа?ыт бердім. Мысалы, химиялы? элементтерді? периодты? ж?йесіндегі  бейметалдарды? орнын к?рсеті?дер деген сауал?а ойлау ?абілетіне байланысты о?ушылар ?рт?рлі жауап берді. Алішер деген о?ушымны?  бордан астат?а ойша диагональ ж?ргіземіз. Бейметалдар  сол диагональді? о? жа?ында орналас?ан  деген жауабы д?рыс, ?рине.  Біра?, Айым  осы с?ра??а  периодты? ж?йе бойынша на?ты д?лелденген  жауабынан  б?л бала?а шы?армашылы? де?гейіндегі  с?ра?тар беруге болатынына к?зім жетті. Саба?  та?ырыбы аны?тал?аннан кейін о?ушылар?а  мынадай  с?ра? беріледі.

К?кірт  туралы  не  білесі?дер?  Не  білгілері?  келеді?

К?кірт  ?ыш?ылына  жалпы  сипаттама  беріліп  бол?ан со? ?асиеттерін  талдау?а кіріседі. Топта  физикалы?  ?асиеттерін  талда?дар  деп  о?ушылар?а  тапсырма  беріледі. Физикалы?  ?асиетін  сипаттауда алдымен  интерактивті  та?тадан  электронды?  о?улы?та?ы  зертханалы?  ж?мыс  к?рсетіледі.  Зертханалы?  ж?мыста к?кіртті?  металдармен ?рекеттесуі  к?рсетіледі. Осы  с?ра?тар  т??ірегінде  ойлана  отырып к?кірт ?ыш?ылыны?  физикалы? ?асиеттеріне сипаттама береді. Топта  бірлесіп  талдап ?р  топ  ?здеріні?  орта? пікірлерін бас?а  топты? пікірімен  салыстырып  ?здеріні?  пікірлері  д?рыс па,  ?ате ме талдау?а  кіріседі. Ол ?шін топтан  ?здері  топтан хатшы сайлап,  сол  хатшы  ?з тобыны? жауабы мен  бас?а  топты?  жауабын  ты?дап  салыстырады. Химиялы?  ?асиеттерін  зерттеу  барысында электронды?  о?улы?тан  мырышпен, алюминиймен сутек пен оттекпен ?рекетесуі к?рсетіледі.  Ж?не ж?мыстар  топтар?а  б?лініп  беріледі.

?р топ берілген  реакция  те?деуін  талдап, те?деулерін  жазып  та?та?а  шы?ып  ?ор?айды. Егер ты?дап  отыр?ан  бас?а  топтар  бірлесіп  д?рыс  екеніне  к?з  жеткізсе  д?птерлеріне  жазады. Саба?  барысында  талдау,  ?ор?ау  ж?мыстары  кезінде ?рт?рлі  тапсырманы  орындап  ?ор?ау кезінде  барлы?  о?ушылар ?атысуын  ?ада?алаймыз. Саба?ты  бекіту  ?шін де?гейлік  тапсырмалар берілді. Т?мен  де?гейдегі тапсырма  ретінде  химиялы?  ?асиеттеріне  реакциялар  жазу?а,  орташа  де?гейге айналымдарды  ж?зеге  асыру?а, ал  жо?ары  де?гейлік  тапсырма  есептер  беріледі.  Осы  тапсырманы  орындау ар?ылы  о?ушылар ба?аланады. Саба?  барысында  топ  ж?мыстарыны? ?ор?ал?ан ж?мыстарын  топ  м?шелері  ба?алап отырды  сол ба?алау  н?тижесі ?осылып  орта?  бал шы?арылады.

Саба?  барысыны?  барлы?  кезе?дерінде  ба?дарлама  бойынша  ?ткен жеті  модульді толы?  ?амту?а  тырыстым.

Осы  ?діс- т?сілдерді  ?олдана отырып :

Саба? барысында  о?ушыларды?  белсенділігі  арт?анын  бай?адым.

О?ушылар  арасында ынтыма?тасты?,  ?жымды?  ?арым- ?атынас ?алыптас?анын к?руге  болады.

?здерін  еркін  сезініп, ойын  еркін  жеткізе  бастады.

О?ушыларды?  ?здеріне сыни к?збен ?арап  ба?алау?а  ?йренгенін,  бас?аларды  ты?дап  ба?алауды  ?йренді.

Ж?не осы  саба?та  ал?ан  ба?аларына ?арап о?у  сапасыны? арт?анын  бай?ау?а  болады.

?ткен материалды ?айталату  барысында , саба? та?ырыбын ашуда, ма?саты мен міндетін  ай?ындауда сыни  т?р?ысынан  ойлау  модулін ?олдандым. Б?л  модуль  бойынша ж?мыс  істеу о?ушыларды? ойлау  ?абілеттерін  шы?дай  т?суге, ойларын  ?ш?ырлай  т?суге ма?ызды ?діс- т?сілдерді?  бірі екеніне  к?з  жеткіздім.

 Берілген с?ра?тар мен тапсырмалар  т??ірегінде  ойланып , жа?даяттарды  шеше  отырып о?ушылар  ?з ойларын д?лелдеуге , пікірін жас?анбай  жеткізуге тырысты. Ойлау  ?абілеттеріні?  дамуын ?алыптастыруда б?л  модульді? ма?ызы  орасан  зор  деуге  болады. ?асиеттерін зерттеу кезінде, ?олданылуына  постерлер жасау  барысында сыни  т?р?ысынан  ойлау  модулін  к?рініс тапты.

Диалогты о?ыту саба?ты?  ?н бойында ?олданылды. ? М??алім мен  о?ушы  арасында?ы с?ра??а  жауапты  ж?не  о?ушы мен  о?ушы  арасында?ы ?з  ойларын  орта?а  салып  барысында?ы  тал?ылау  диалогты  к?руге  болады.

 ?ткен материалды ?айталату  барысында , саба? та?ырыбын ашуда, ма?саты мен міндетін  ай?ындауда зертханалы? ж?мыстарды  талдауда, ?ор?ау  кезінде диалогтік ?атынас орнайды. Ол ар?ылы балаларды? с?йлеу ?абілетін, с?з ?орыны? ?алыптасуына  ?з п?нім  бойынша химиялы?  тілді дамыту?а к??іл б?луге тырыстым.

Саба?ты? ?н бойында а?паратты?- коммуникативті технологияны ?олдандым. Электронды? о?улы?ты пайдаландым.  Интерактивті та?та  бойынша ?р т?рлі  ж?мыстар, тапсырмалар орындау барысында ?олданылды. ?рбір тапсырма берген кезде  сол  тапсырмаларды  к?рделендіре  бере отырып  саба?  барысында  талантты- дарынды балалармен  ж?мыс ж?ргізіліп  отырды.  Ба?алау ?ткен материалды тексеру, топты?  ж?мыстарын тексеру  ар?ылы фармативтік  ба?алау  ж?ргізілді . Ал саба? со?ында  де?гейлік  тапсырма ар?ылы о?ытуды ба?аладым.

Д?ст?рлі  ?ткізген  саба?тарда  саба?  ?рдісінде  барлы?  о?ушыларды  т?гел  ?амту  м?мкін  болмай  ?алатын. Жа?а  ?діс- т?сілдерді  ?олдана отырып ,  топта  о?ушыларды?  барлы?ы  дерлік саба??а  ?атсып белсенділік  таныта алады.

Мен ?шін тиімділігі ба?алау  барысында келіспеушілікті?  туындамайтынды?ы.  М??алім  ба?ыт- ба?дар  беруші  ретінде не туралы  ойлану  керектігін  ж?не о?ушыны?  д?лелдемелерді? ?аншалы?ты на?ты , д?л екендігін а?ыр?ы  н?ктесін  ?оюшы болып  табылады.

 

 

Просмотр содержимого документа
«Заманауи технологиялар- заман талабы »

Заманауи технологиялар- заман талабы


Химия пәнінен 9 «Ә»сыныбында Күкірт. Күкірттің периодтық жүйедегі орны, атом құрылысы, физикалық және химиялық қасиеттері.Қазақстандағы кен орындары туралы сабақ өткіздім. Сыныпта 26 оқушы. Оқушылардың білім деңгейлері өте жоғары. Іріктелген сынып. 8 ші сыныптан бері сабақ жүргізіп келемін. Сабақ бастамас бұрын оқушылар әртүрлі фигуралар арқылы топтарға бөлініп, бір-біріне сәттілік тілеп жақсы қарым қатынасқа түсті. Бір -біріне жақсы психологиялық ахуал туғызу мақсатында, шаттық шеңберін құруды ұйымдастырдым. Оқыту процесінде табысты оқу мен оқытудың мәні оқушылардың өздерін еркін және қауіпсіз сезінуіне жағдай жасаудан тұрады. Ынтымақтастық оқушылардың бірлесіп, топтасып, жан- жақты әрекет ету тәсілдерін игеруінен көрінетін білім нәтижесі жоғары деңгейде болады. Төрт топқа бөліңгеннен кейін әр топқа өз көшбасшыларынды таңданды. Ең маңыздысы топ ережесін құру болды.Оқушыларға топ ережесін құрды Оқушылар топ ережесін құрғаннан кейін ішінен өздері бір-екі ережесін алып сабақ бойы сол ережелеріне көніп,шу көтеріліп кеткен уақытта естеріне түсіріп тыныштық сақтап отырды.Топ ережелерін құрған кезде оқушылардың қызығушылықтары арта түскенің байқадым.

Сабақтың құрылымын сын тұрғысынан ойлау стратегиясының үш кезеңі бойынша құрдым.

 1. 1. Қызығушылықты ояту

 2. Мағынаны ашу

 3. Ой толғаныс

Сабақ барысындағы кезеңдерге жеті модульдерді де ықпалдастырдым.

Сабақтың мақсаты: Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін пайдаланып, күкіртке жалпы сипаттама. Өткен тақырыпты еске түсіре отырып білімдерін жинақтау, бір жүйеге келтіру.

Оқыту нәтежесі:

1. Жаңа сабақ барысында тақырыптың негізгі терминдеріне түсінік беру.

2.Күкірттің аллотропиялық түрөзгерісінің көп болу себебін түсіндіру.

3.Анализ және синтездік ойлауын дамыту:

талдау, салыстыра білу, қорытынды жасау, байқау, өзінің және өзге оқушының жұмысын бағалау

Оқушыларды бірлесіп жұмыс жасауға, бірін- бірі құрметтеуге, бір-бірінің пікірін тыңдауға,бір-бірін бағалауға тәрбиелеу.

Үй тапсырмасын тексеру барысында химиялық диктант алдым.

1. Бейметалдардың металдарға қарағанда айырмашылығы қандай?

 1. Бейметалдардың атом радиустары период бойынша қалай өзгереді?

 2. Период бойынша бейметалдар қалай өзгереді?

 3. Топ бойынша бейметалдық қасиет қалай өзгереді?

 4. Электртерістілігі жоғары бейметалл?

 5. Элемент электрондарын беріп жіберіп қандай қасиет көрсетеді?

 6. Электртерістілік дегенімізді қалай түсінесің?

 7. Адам ағзасында қандай бейметалдар кездеседі?

 8. Бейметалдар қайда қолданылады?

 9. Период бойынша электртерістілік қалай өзгереді?

Оқушыларға жаңа тақырыптын атын ашу үшін интерактивті тақтадан « Бейнелі сөз» берілді. Бейнелі сөздегі түйін сөзді шешу арқылы сабақтың тақырыбын өздері ашады.Топпен ақылдасып сабақтың мақсатын, міндетін сыни тұрғыдан ойлау арқылы айқындайды.Сабақ бойынша негізгі мақсатым оқушылардың тарау бойынша өткен материалдарын естеріне түсіруіне көмектесу, ойларын жинақтап айта білуге және қорытынды шығара білуге дағдыландыру болды. Ал сабақтан күткен нәтижем келесідей болды: оқушылар ойларын нақты және дәлелді түрде айтуға қалыптасады, ортақ шешімге келе алады, өз ойларынан қорытынды шығара алуға дағдыланады, яғни сыни тұрғыдан ойлануға үйренеді. сабағымның көбін осы топтасып жұмыс істеуге жоспарлап жасадым. Сабағымның көбін осы топтасып жұмыс істеуге жоспарлап жасадым. Сосын оқушыларға тақырыптағы материалдарды бір қарап ойларына түсірсін деген оймен 5 минут уақыт бердім. Мысалы, химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі бейметалдардың орнын көрсетіңдер деген сауалға ойлау қабілетіне байланысты оқушылар әртүрлі жауап берді. Алішер деген оқушымның бордан астатқа ойша диагональ жүргіземіз. Бейметалдар сол диагональдің оң жағында орналасқан деген жауабы дұрыс, әрине. Бірақ, Айым осы сұраққа периодтық жүйе бойынша нақты дәлелденген жауабынан бұл балаға шығармашылық деңгейіндегі сұрақтар беруге болатынына көзім жетті. Сабақ тақырыбы анықталғаннан кейін оқушыларға мынадай сұрақ беріледі.

Күкірт туралы не білесіңдер? Не білгілерің келеді?

Күкірт қышқылына жалпы сипаттама беріліп болған соң қасиеттерін талдауға кіріседі. Топта физикалық қасиеттерін талдаңдар деп оқушыларға тапсырма беріледі. Физикалық қасиетін сипаттауда алдымен интерактивті тақтадан электрондық оқулықтағы зертханалық жұмыс көрсетіледі. Зертханалық жұмыста күкірттің металдармен әрекеттесуі көрсетіледі. Осы сұрақтар төңірегінде ойлана отырып күкірт қышқылының физикалық қасиеттеріне сипаттама береді. Топта бірлесіп талдап әр топ өздерінің ортақ пікірлерін басқа топтың пікірімен салыстырып өздерінің пікірлері дұрыс па, қате ме талдауға кіріседі. Ол үшін топтан өздері топтан хатшы сайлап, сол хатшы өз тобының жауабы мен басқа топтың жауабын тыңдап салыстырады. Химиялық қасиеттерін зерттеу барысында электрондық оқулықтан мырышпен, алюминиймен сутек пен оттекпен әрекетесуі көрсетіледі. Және жұмыстар топтарға бөлініп беріледі.

Әр топ берілген реакция теңдеуін талдап, теңдеулерін жазып тақтаға шығып қорғайды. Егер тыңдап отырған басқа топтар бірлесіп дұрыс екеніне көз жеткізсе дәптерлеріне жазады. Сабақ барысында талдау, қорғау жұмыстары кезінде әртүрлі тапсырманы орындап қорғау кезінде барлық оқушылар қатысуын қадағалаймыз. Сабақты бекіту үшін деңгейлік тапсырмалар берілді. Төмен деңгейдегі тапсырма ретінде химиялық қасиеттеріне реакциялар жазуға, орташа деңгейге айналымдарды жүзеге асыруға, ал жоғары деңгейлік тапсырма есептер беріледі. Осы тапсырманы орындау арқылы оқушылар бағаланады. Сабақ барысында топ жұмыстарының қорғалған жұмыстарын топ мүшелері бағалап отырды сол бағалау нәтижесі қосылып ортақ бал шығарылады.

Сабақ барысының барлық кезеңдерінде бағдарлама бойынша өткен жеті модульді толық қамтуға тырыстым.

Осы әдіс- тәсілдерді қолдана отырып :

Сабақ барысында оқушылардың белсенділігі артқанын байқадым.

Оқушылар арасында ынтымақтастық, ұжымдық қарым- қатынас қалыптасқанын көруге болады.

Өздерін еркін сезініп, ойын еркін жеткізе бастады.

Оқушылардың өздеріне сыни көзбен қарап бағалауға үйренгенін, басқаларды тыңдап бағалауды үйренді.

Және осы сабақта алған бағаларына қарап оқу сапасының артқанын байқауға болады.

Өткен материалды қайталату барысында , сабақ тақырыбын ашуда, мақсаты мен міндетін айқындауда сыни тұрғысынан ойлау модулін қолдандым. Бұл модуль бойынша жұмыс істеу оқушылардың ойлау қабілеттерін шыңдай түсуге, ойларын ұшқырлай түсуге маңызды әдіс- тәсілдердің бірі екеніне көз жеткіздім.

Берілген сұрақтар мен тапсырмалар төңірегінде ойланып , жағдаяттарды шеше отырып оқушылар өз ойларын дәлелдеуге , пікірін жасқанбай жеткізуге тырысты. Ойлау қабілеттерінің дамуын қалыптастыруда бұл модульдің маңызы орасан зор деуге болады. Қасиеттерін зерттеу кезінде, қолданылуына постерлер жасау барысында сыни тұрғысынан ойлау модулін көрініс тапты.

Диалогты оқыту сабақтың өн бойында қолданылды. ? Мұғалім мен оқушы арасындағы сұраққа жауапты және оқушы мен оқушы арасындағы өз ойларын ортаға салып барысындағы талқылау диалогты көруге болады.

Өткен материалды қайталату барысында , сабақ тақырыбын ашуда, мақсаты мен міндетін айқындауда зертханалық жұмыстарды талдауда, қорғау кезінде диалогтік қатынас орнайды. Ол арқылы балалардың сөйлеу қабілетін, сөз қорының қалыптасуына өз пәнім бойынша химиялық тілді дамытуға көңіл бөлуге тырыстым.

Сабақтың өн бойында ақпараттық- коммуникативті технологияны қолдандым. Электрондық оқулықты пайдаландым. Интерактивті тақта бойынша әр түрлі жұмыстар, тапсырмалар орындау барысында қолданылды. Әрбір тапсырма берген кезде сол тапсырмаларды күрделендіре бере отырып сабақ барысында талантты- дарынды балалармен жұмыс жүргізіліп отырды. Бағалау өткен материалды тексеру, топтың жұмыстарын тексеру арқылы фармативтік бағалау жүргізілді . Ал сабақ соңында деңгейлік тапсырма арқылы оқытуды бағаладым.

Дәстүрлі өткізген сабақтарда сабақ үрдісінде барлық оқушыларды түгел қамту мүмкін болмай қалатын. Жаңа әдіс- тәсілдерді қолдана отырып , топта оқушылардың барлығы дерлік сабаққа қатсып белсенділік таныта алады.

Мен үшін тиімділігі бағалау барысында келіспеушіліктің туындамайтындығы. Мұғалім бағыт- бағдар беруші ретінде не туралы ойлану керектігін және оқушының дәлелдемелердің қаншалықты нақты , дәл екендігін ақырғы нүктесін қоюшы болып табылады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Заманауи технологиялар- заман талабы

Автор: Юсбекова Гаукар Муратовна

Дата: 06.01.2015

Номер свидетельства: 150651

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(247) "Ағылшын тілі сабақтарында қазіргі заман талабы - көп тілді тұлғаны қалыптастыру мақсатында қолданылатын заманауи технология түрлері."
  ["seo_title"] => string(80) "agylshyn_tili_sabaktarynda_kazirgi_zaman_talaby_kop_tildi_tulgany_kalyptastyru_m"
  ["file_id"] => string(6) "482463"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1540786667"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(91) "Педагогтарды? АКТ ??зрлы?ын ?алыптастыру ба?ыттары."
  ["seo_title"] => string(58) "piedaghoghtardyn-akt-k-u-zrlyg-yn-k-alyptastyru-bag-yttary"
  ["file_id"] => string(6) "288291"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1454603807"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(61) "Мен - ?азіргі заманны? педагогімін"
  ["seo_title"] => string(38) "mien-k-azirghi-zamannyn-piedaghoghimin"
  ["file_id"] => string(6) "327890"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1463504915"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(155) "«Информатика пәнін оқытуда ақпараттық- коммуникациялық технологияларды пайдалану»"
  ["seo_title"] => string(80) "informatika_p_nin_ok_ytuda_ak_parattyk_kommunikatsiialyk_tiekhnologhiialardy_pai"
  ["file_id"] => string(6) "393003"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1487352196"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(157) "" Инновациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы білім сапасын к?теру" ?дістемелік ма?ала "
  ["seo_title"] => string(94) "innovatsiialyk-tiekhnologhiialardy-k-oldanu-ark-yly-bilim-sapasyn-kotieru-distiemielik-mak-ala"
  ["file_id"] => string(6) "161769"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1422273243"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства