kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

" Инновациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы білім сапасын к?теру" ?дістемелік ма?ала

Нажмите, чтобы узнать подробности

    Инновациялы? технологияларды ?олдану  ар?ылы білім сапасын к?теру.


         Басты байлы? – адам, ал адам байлы?ы – білім. Сонды?тан да, к?ллі

 ?лемдік жа?а идеология е? ?уелі білімні? те?дессіз к?шіне ар?а с?йейді.

ХХІ ?асыр - білекке емес - білімге, к?шке емес - епке то?та?ан заман.  Негізгі ой – стандартталып ?ал?ан к?йден шы?ып, ке? к?лемде ж?не жа?аша ойлау. Себебі б?гінгі ?о?амны? басты м?селелеріні? бірі - білім беруді т?бегейлі ?згерту. ?лемде білім саласында?ы саясаткерлер ?шін де, жалпы мектептер ?шін де, м??алімдер ?шін де е? басты ма?ызды м?селе болып отыр?аны: «21 ?асырда нені о?ыту керек?» ж?не «М??алімдер о?ушыларды 21 ?асыр?а ?алай дайындайды?»
Т?уелсіздік ал?алы ?аза?стан білікті мамандар даярлау мен білім саласын ?лемдік стандарттар?а сай реформалау м?селесіне баса назар аударып, осы сала?а барынша назар аударуда.

«?аза?станны? адам капиталыны? сапалы? ?сіміні? басты кепілі - білім беру мен денсаулы? са?тау. Білім беру ж?йесін жа??ырту жолында біз келесідей шараларды ат?аруымыз керек: білім беру ?дерісіне заманауи технологиялар мен ?дістерді енгізу ?ажет», - деп Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы  Назарбаев ?аза?станды? білім беру ж?йесін ?лемдік де?гейде жетілдіруге ы?пал жасауда. Со?ан байланысты ?аза?станда ?азіргі ?ызмет етіп ж?рген м??алімдерді? біліктілігін к?теру ж?йесі т?бірімен ?айта ?арастырылды. Осы ба?ытта ?лем елдеріні? білім беру т?жірибесіні? озы? ?лгілеріні? бірі Англияны? Кембридж университетіні? т?сілдеріне негізделген о?ытуды? «Кембридж т?сілі» елімізде "?рлеу" Біліктілікті арттыру ?лтты? орталы?ыны? м??алімдерге арнал?ан 3 айлы? курстары ар?ылы б?л м?селені шешуде.
Ба?дарламаны? негізгі ма?саты:
• ?аза?станды? м??алімдерді? ?лемдік білім ке?істігіне ену ?шін заман талабына сай ?здіксіз білімі мен к?сіби біліктілігін дамытуына к?мектесу. Себебі м??алім - ?ай кезде де е? алдымен к?сіби де?гейі жо?ары, интеллектуалды?, шы?армашылы? ?леуеті мол т?л?а болуы керек.
• Келесі бір ма?саты б?гінгі к?нні? талабы болып отыр?ан о?ытуды? инновациялы? технологияларыны? тиімді ?діс - т?сілдерін ме?герту

 Инновация дегенімізді? ?зі жа?алы?ты енгізу, жа?алы? ?келу, жа?а ?дістеме мен жа?а технология. 
?ытай даналы?ына с?йенсек: «Ауызша айтыл?анды ?мытамын. К?рсетсе?, м?мкін есімде са?тармын. ?атысушы болсам, мен т?сінемін» делінген. Осы с?здерден инновациялы? о?ытуды? м?ні ?з к?рінісін табады. 


Жа?а инновациялы? ?дістерді пайдалануды? м?ні неде? 
1) ?азіргі уа?ыт жа?алы? пен инновация уа?ыты. К?нделікті ?мірде жа?а білім мен жа?алы?тармен кездесеміз. Б??ан о?ыту ?рдісі де с?йкес болу керек. 
2) жа?алы?ты пайдалану о?ушыны? ойлау ?абілетін жа?алы??а икемдеп, алдын ала болжам жасау?а ?йретеді. 
3) инновациялы? ?дістер б?л белсенді о?ыту ?дістері. А?паратты белсенді т?рде сі?ірген о?ушы жадында ?здері айт?анны? 80% са?талса, ?здері істегенні? 90% ?алады

 

?азіргі о?ушы :

·  Д?ниетаным ?абілеті жо?ары;

·  Дарынды, ?нерпаз;

·  Іздемпаз, талапты:

·  ?з алдына ма?сат ?оя білу керек.

?азіргі м??алім

·  Педагогикалы? ?рдісте ж?йелі ж?мыс ж?ргізе алатын;

·  Педагогикалы? ?згерістерге тез т?селетін;

·  Жа?аша ойлау ж?йесін ме?гере алатын;

·  О?ушылармен орта? тіл табыса алатын;

·  Білімді, іскер, шебер болу керек;

Жа?а технологиялы? ?діс-т?сілдерді пайдалану- білім сапасын арттыруды? бірден-бір жолы .Заманауи жо?ары технологияларды пайдалану ар?ылы ?ана,біз ?стаздар сапалы білім беруге ?ол жеткізе аламыз..?азіргі кезде мектепті? о?у ?рдісінде 50-ден астам педагогикалы? технологияларды? ?олданылып ж?ргені аны?. Б?л технологияларды? б?рін бір саба?та ?амту м?мкін емес. Сонды?тан, мектептегі ?рбір п?нді о?ыту технологиясын та?дап, іріктеу ж?не оны іс-?рекеттік т?р?ыда жетілдіру ар?ылы о?ушыны? білім жетістіктерін арттыру?а болады.

 ?азіргі кезде білім беру ?рдісінде к?птеген технологиялар ?олданылады. Соны? бірі «О?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлауды дамыту» техногиясын басшылы??а аламын. «Сыни т?р?ыдан ойлау» жобасыны? стратегияларын пайдалану ?з саба?тарымда тиімділігі сол, о?ушылар б?дан ?здерін ба?ылап, талдау жасап ?йренеді. Білімді ?з е?бектері ар?ылы ой елегінен ?ткізе отырып,
алады.
Б?л техногияны пайдалануды? тиімді т?стары мыналар:
1. О?ушыны? п?нге деген жеке ?ызыушылы?ын оятады;
2. Танымды? ?абілеттілігін ?алыптастырады;
3. ?леуметтік м?дени т?рбие ?алыптастырады;
4. О?ушыны шы?армашылы? ж?мыс?а баулиды;
5. О?ытушыны? уа?ытын ?немдейді
6. ?осымша м?ліметтер береді.
7. О?ушылар?а сенімділік білдіріледі;
8. Талантты, ?абілетті балалар ?здеріні? ?абілеті мен икемділігін одан ?рі бекіте т?седі, ?лсіздер о?у?а ниет білдіріп, ?зіне деген сенімсіздіктен арылады.
9. Білім д?режесі бірдей о?у топтарында о?у же?ілдейді.
СТО технологиясын пайдалануды? м??алімге де берері мол:
1. Барлы? баланы о?ыту;
2. О?у т?рбие ?рдісін тиімді ?йымдастыру?а к?мектесу;
3. Білім беруді? формасын о?айландыру міндеттерін ат?ару;
4. О?ушыны? жеке ?абілетін ай?ындау, іздену;
5. О?ушы ?немі ?й тапсырмасын о?ып, орындау?а да?дыланады.
6. О?ушыда жылдам ойлап шешу ?рекетін ?алыптастырады.
7. С?ра?тар?а ?ыс?а, на?ты жауап беруге машы?танады.
8. Сынып о?ушыларыны? білім сапасын не??рлым тез ай?ындау?а м?мкіндік береді.
9. О?ушыны? ?ай та?ырыпты ме?гере алма?анын аны?тау?а болады.
Мысалы, 8 – сынып «Таби?ат зоналары»
1. ?ызы?ушылы?ын ояту:
Білім турнирі /с?ра? - жауап/
1. ?аза?станны? е? жа?сы игерілген таби?ат зонасы?/ орманды дала /
2. Дала зонасыны? топыра?ы?/ ?ара ж?не ?ызыл ?о?ыр/
3. Егін шаруашылы?ы ?шін шамалы пайдаланылатын таби?ат зонасы? /ш?лейт/
4. ?стірт, Бетпа?дала, Сырдария ?зендеріні? о?т?стік жа?алауында орналас?ан сазды зона?/ш?л/
2. «Кім тез» ойыны С?зж?мба? шешу.
3. А/ Географиялы? диктант
1. ?зендері т?гелдей дерлік......... суымен толы?ады...........,............,............. ?зендеріні? суы халы?ты? т?рмыс ?ажеті ?шін ?ана емес, ?нерк?сіп ма?саты ?шін де пайдаланылады.
2. ?аза?станда?ы............... дала топыра?ыны?............................. жазы?ында?ы............... дала топыра?ынан айырмасы -........................ сорта? болып келеді.
3. Дала зонасыны? ?зендеріні? де?гейі................ Зонаны..............,............,..............,...............,..................,................,..................,............... ж?не бірнеше ша?ын ?зендер кесіп ?теді.
4. Ш?лейтте......... ж?не............... шаруашылы?ы басым дамы?ан. Ойдым - ойдым суармалы жерлерде..................,.................... ?сіріледі.
?рбір саба?ты? ?алай ?ткенін м??алім кері байланыс ар?ылы білуге болады.
6. Кері байланыс
1. Мен б?гін істей алдым
2. Ма?ан ? и ы н болды
3. Мені та? ?алдырды
4. ?ызы?ты болды
5. Мен енді істей аламын
К?птеген сыныптарда та?ырыптар мазм?нына с?йкес білім бекіту ма?сатында мынадай кестені толтыру?а болады:
Не білеміз? Не білгім келеді? Не білдім?
Б?л ба?дарламаны? мені ?ызы?тыр?аны сол баланы? ?зі ізденіп, д?лелдеуі. Ол б?рын ты?даушы болса, енді ізденуші, ойлаушы, ?з ойын д?лелдеуші, ал м??алім осы ?рекетке ба?ыттаушы, ?йымдастырушы. Сын т?р?ысынан ойлау – ?з алдына с?ра?тар?а жауап іздеп, жан - жа?ты пікірлесу, талдау жасап отыру, я?ни о?ушы санасын сол та?ырып?а байланысты ояту, ой ша?ыру, ойын жеткізу оны д?лелдей алу. Сонымен ?атар ?асында?ы о?ушыны? пікірін ты?дау, сол пікірлерді салыстыру.[5]
Б?л технологияны? негізгі ?станымдар: ?лсін – ?лі ?айталау, міндетті кезе?дік ба?ылау, тіректерді пайдалану, келіспеушілікті? болмауы, о?ушыны? жетісіктеріні? жариялы?ы, ?ателерді т?зеуге м?мкіншілік жасау, барлы? балалар дарынды, табыс?а жетуге жа?дай жасау, о?ытумен т?рбиені? бірлігі. Сын т?р?ысынан ойлауды дамыту к?рделі процесс болып келеді. Сыни ойлау а?парат алудан басталып, ?аралатын м?селеге байланысты шешім ?абылдаудан ая?талады. Сыни ойлау кез – келген жас аралы?тарына т?н. Сыни ойлау к?рделі ?рдіс бол?анды?тан, о?ушы?а сыни ойлау ортасын жасау ?ажет. М?нда ?р о?ушыны? ойы шы?далып, ?з даму де?гейіне сай жетістіктерге жетуге болады. Сыни т?р?ысынан ойлау ?алыптас?ан ортада о?ушы: На?ты ма?сат ?ою?а да?дыланады. ?зіне деген сенімі артады. О?у процесіне белсенді ?атысады. Жолдастарыны? пікірін сыйлайды. ?зін тол?андыратын, проблемалы? с?ра?тар ?оя біледі. Сараптау?а, ба?алау?а да?дыланады. П?нге деген ?ызы?ушылы?ы артады.
Сын т?р?ысынан ойлау жобасы мынадай ?ш ??рылымнан т?рады.
?ызы?ушылы?ын ояту
Ма?ынаны тану
Ой тол?аныс
О?ушыны? дербес ойлауын дамыту ?шін география саба?ында?ы б?л технологияны? тиімділігі б?рын?ы білім мен жа?а ??ым ?штастырылады. Ал со??ы кезе?де о?ушы ?з шы?армашылы?ынан ?абілетін таныта алады. М?нда о?ушы?а ойланып тол?ану?а уа?ыт берілуі керек, ойын айту?а о?ушы шы?армашылы?ын ?алыптастыратынын атап ?ту керек. «?ызы?ушылы?ын ояту» кезе?інде алды??ы ?ткен та?ырыпты тексеру ма?сатында тест ж?мыстарын ?ткізу ар?ылы о?ушы білім де?гейін ?ада?алап, жа?а саба?ты бастар алдында «Топтастыру» стратегиясы ар?ылы о?ушылармен бірлесе ж?мыс жасау?а болады. Саба?ты? ?ай ??рылымында болмасын осындай стратегияларды ?олдан?анда «Мен не ?йретемін?», ж?не «О?ушы ?йреніп шы?ады? деген с?ра?тарды есінен шы?армауы керек. «Ма?ынаны тану» кезе?інде о?ушыларды топ?а б?лу ар?ылы с?ра?тар дайындап оны «Куббизм» стратегиясы ар?ылы ж?зеге асыру?а болады. 

?азіргі жас ?рпа?ты? саналы да сапалы білім алуыны? бірден - бір шарты - о?у орындарында?ы білім беру процесіне жа?а технологияларды енгізу екендігі с?зсіз т?сінікті. Сонды?тан ?ылыми - техникалы? прогрестен ?алыспай, жа?а педагогикалы? инновацияларды дер кезінде ?абылдап, ??деп, н?тижелі пайдалана білу – ?рбір ?стазды? негізгі міндеті болып табылады. Бізді? ойымызша, о?у орындарында жа?аша бас?ару ж?йесін енгізіп, оны ж?зеге асыру міндет.
Білім беру саласында?ы о?ытуды? озы? технологияларын ме?гермейінше, сауатты, жан – жа?ты маман болу м?мкін емес.
Жа?а технологияны ме?геру м??алімні? зейін – зерделік, к?сіптік, адамгершілік, рухани ?асиеттеріні? ?алыптасуына игі ?серін тигізеді, ?зін – ?зі дамытып, о?у – т?рбие сапасын арттыру?а м?мкіндік береді. 

 

    . Сонымен ?атар ?асында?ы о?ушыны? пікірін ты?дау, сол пікірлерді салыстыру.[5]

Б?л технологияны? негізгі ?станымдар: ?лсін – ?лі ?айталау, міндетті кезе?дік ба?ылау, тіректерді пайдалану, келіспеушілікті? болмауы, о?ушыны? жетісіктеріні? жариялы?ы, ?ателерді т?зеуге м?мкіншілік жасау, барлы? балалар дарынды, табыс?а жетуге жа?дай жасау, о?ытумен т?рбиені? бірлігі. Сын т?р?ысынан ойлауды дамыту к?рделі процесс болып келеді. Сыни ойлау а?парат алудан басталып, ?аралатын м?селеге байланысты шешім ?абылдаудан ая?талады. Сыни ойлау кез – келген жас аралы?тарына т?н. Сыни ойлау к?рделі ?рдіс бол?анды?тан, о?ушы?а сыни ойлау ортасын жасау ?ажет. М?нда ?р о?ушыны? ойы шы?далып, ?з даму де?гейіне сай жетістіктерге жетуге болады. Сыни т?р?ысынан ойлау ?алыптас?ан ортада о?ушы: На?ты ма?сат ?ою?а да?дыланады. ?зіне деген сенімі артады. О?у процесіне белсенді ?атысады. Жолдастарыны? пікірін сыйлайды. ?зін тол?андыратын, проблемалы? с?ра?тар ?оя біледі. Сараптау?а, ба?алау?а да?дыланады. П?нге деген ?ызы?ушылы?ы артады.
Сын т?р?ысынан ойлау жобасы мынадай ?ш ??рылымнан т?рады.
?ызы?ушылы?ын ояту
Ма?ынаны тану
Ой тол?аныс
О?ушыны? дербес ойлауын дамыту ?шін география саба?ында?ы б?л технологияны? тиімділігі б?рын?ы білім мен жа?а ??ым ?штастырылады. Ал со??ы кезе?де о?ушы ?з шы?армашылы?ынан ?абілетін таныта алады. М?нда о?ушы?а ойланып тол?ану?а уа?ыт берілуі керек, ойын айту?а о?ушы шы?армашылы?ын ?алыптастыратынын атап ?ту керек. «?ызы?ушылы?ын ояту» кезе?інде алды??ы ?ткен та?ырыпты тексеру ма?сатында тест ж?мыстарын ?ткізу ар?ылы о?ушы білім де?гейін ?ада?алап, жа?а саба?ты бастар алдында «Топтастыру» стратегиясы ар?ылы о?ушылармен бірлесе ж?мыс жасау?а болады. Саба?ты? ?ай ??рылымында болмасын осындай стратегияларды ?олдан?анда «Мен не ?йретемін?», ж?не «О?ушы ?йреніп шы?ады? деген с?ра?тарды есінен шы?армауы керек. «Ма?ынаны тану» кезе?інде о?ушыларды топ?а б?лу ар?ылы с?ра?тар дайындап оны «Куббизм» стратегиясы ар?ылы ж?зеге асыру?а болады. 

?азіргі жас ?рпа?ты? саналы да сапалы білім алуыны? бірден - бір шарты - о?у орындарында?ы білім беру процесіне жа?а технологияларды енгізу екендігі с?зсіз т?сінікті. Сонды?тан ?ылыми - техникалы? прогрестен ?алыспай, жа?а педагогикалы? инновацияларды дер кезінде ?абылдап, ??деп, н?тижелі пайдалана білу – ?рбір ?стазды? негізгі міндеті болып табылады. Бізді? ойымызша, о?у орындарында жа?аша бас?ару ж?йесін енгізіп, оны ж?зеге асыру міндет.
Білім беру саласында?ы о?ытуды? озы? технологияларын ме?гермейінше, сауатты, жан – жа?ты маман болу м?мкін емес.
Жа?а технологияны ме?геру м??алімні? зейін – зерделік, к?сіптік, адамгершілік, рухани ?асиеттеріні? ?алыптасуына игі ?серін тигізеді, ?зін – ?зі дамытып, о?у – т?рбие сапасын арттыру?а м?мкіндік береді. 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«" Инновациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы білім сапасын к?теру" ?дістемелік ма?ала »

Инновациялық технологияларды қолдану  арқылы білім сапасын көтеру.


Басты байлық – адам, ал адам байлығы – білім. Сондықтан да, күллі

әлемдік жаңа идеология ең әуелі білімнің теңдессіз күшіне арқа сүйейді.

ХХІ ғасыр - білекке емес - білімге, күшке емес - епке тоқтаған заман. Негізгі ой – стандартталып қалған күйден шығып, кең көлемде және жаңаша ойлау. Себебі бүгінгі қоғамның басты мәселелерінің бірі - білім беруді түбегейлі өзгерту. Әлемде білім саласындағы саясаткерлер үшін де, жалпы мектептер үшін де, мұғалімдер үшін де ең басты маңызды мәселе болып отырғаны: «21 ғасырда нені оқыту керек?» және «Мұғалімдер оқушыларды 21 ғасырға қалай дайындайды?»
Тәуелсіздік алғалы Қазақстан білікті мамандар даярлау мен білім саласын әлемдік стандарттарға сай реформалау мәселесіне баса назар аударып, осы салаға барынша назар аударуда.

«Қазақстанның адам капиталының сапалық өсімінің басты кепілі - білім беру мен денсаулық сақтау. Білім беру жүйесін жаңғырту жолында біз келесідей шараларды атқаруымыз керек: білім беру үдерісіне заманауи технологиялар мен әдістерді енгізу қажет», - деп Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақстандық білім беру жүйесін әлемдік деңгейде жетілдіруге ықпал жасауда. Соған байланысты Қазақстанда қазіргі қызмет етіп жүрген мұғалімдердің біліктілігін көтеру жүйесі түбірімен қайта қарастырылды. Осы бағытта әлем елдерінің білім беру тәжірибесінің озық үлгілерінің бірі Англияның Кембридж университетінің тәсілдеріне негізделген оқытудың «Кембридж тәсілі» елімізде "Өрлеу" Біліктілікті арттыру Ұлттық орталығының мұғалімдерге арналған 3 айлық курстары арқылы бұл мәселені шешуде.
Бағдарламаның негізгі мақсаты:
• Қазақстандық мұғалімдердің әлемдік білім кеңістігіне ену үшін заман талабына сай үздіксіз білімі мен кәсіби біліктілігін дамытуына көмектесу. Себебі мұғалім - қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға болуы керек.
• Келесі бір мақсаты бүгінгі күннің талабы болып отырған оқытудың инновациялық технологияларының тиімді әдіс - тәсілдерін меңгерту

Инновация дегеніміздің өзі жаңалықты енгізу, жаңалық әкелу, жаңа әдістеме мен жаңа технология. 
Қытай даналығына сүйенсек: «Ауызша айтылғанды ұмытамын. Көрсетсең, мүмкін есімде сақтармын. Қатысушы болсам, мен түсінемін» делінген. Осы сөздерден инновациялық оқытудың мәні өз көрінісін табады. 


Жаңа инновациялық әдістерді пайдаланудың мәні неде? 
1) қазіргі уақыт жаңалық пен инновация уақыты. Күнделікті өмірде жаңа білім мен жаңалықтармен кездесеміз. Бұған оқыту үрдісі де сәйкес болу керек. 
2) жаңалықты пайдалану оқушының ойлау қабілетін жаңалыққа икемдеп, алдын ала болжам жасауға үйретеді. 
3) инновациялық әдістер бұл белсенді оқыту әдістері. Ақпаратты белсенді түрде сіңірген оқушы жадында өздері айтқанның 80% сақталса, өздері істегеннің 90% қалады


қазіргі оқушы :

·  Дүниетаным қабілеті жоғары;

·  Дарынды, өнерпаз;

·  Іздемпаз, талапты:

·  Өз алдына мақсат қоя білу керек.

Қазіргі мұғалім

·  Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын;

·  Педагогикалық өзгерістерге тез төселетін;

·  Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын;

·  Оқушылармен ортақ тіл табыса алатын;

·  Білімді, іскер, шебер болу керек;

Жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді пайдалану- білім сапасын арттырудың бірден-бір жолы .Заманауи жоғары технологияларды пайдалану арқылы ғана,біз ұстаздар сапалы білім беруге қол жеткізе аламыз..Қазіргі кезде мектептің оқу үрдісінде 50-ден астам педагогикалық технологиялардың қолданылып жүргені анық. Бұл технологиялардың бәрін бір сабақта қамту мүмкін емес. Сондықтан, мектептегі әрбір пәнді оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады.

 Қазіргі кезде білім беру үрдісінде көптеген технологиялар қолданылады. Соның бірі «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» техногиясын басшылыққа аламын. «Сыни тұрғыдан ойлау» жобасының стратегияларын пайдалану өз сабақтарымда тиімділігі сол, оқушылар бұдан өздерін бақылап, талдау жасап үйренеді. Білімді Өз еңбектері арқылы ой елегінен өткізе отырып,
алады.
Бұл техногияны пайдаланудың тиімді тұстары мыналар:
1. Оқушының пәнге деген жеке қызыушылығын оятады;
2. Танымдық қабілеттілігін қалыптастырады;
3. Әлеуметтік мәдени тәрбие қалыптастырады;
4. Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;
5. Оқытушының уақытын үнемдейді
6. Қосымша мәліметтер береді.
7. Оқушыларға сенімділік білдіріледі;
8. Талантты, қабілетті балалар өздерінің қабілеті мен икемділігін одан әрі бекіте түседі, әлсіздер оқуға ниет білдіріп, өзіне деген сенімсіздіктен арылады.
9. Білім дәрежесі бірдей оқу топтарында оқу жеңілдейді.
СТО технологиясын пайдаланудың мұғалімге де берері мол:
1. Барлық баланы оқыту;
2. Оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектесу;
3. Білім берудің формасын оңайландыру міндеттерін атқару;
4. Оқушының жеке қабілетін айқындау, іздену;
5. Оқушы үнемі үй тапсырмасын оқып, орындауға дағдыланады.
6. Оқушыда жылдам ойлап шешу әрекетін қалыптастырады.
7. Сұрақтарға қысқа, нақты жауап беруге машықтанады.
8. Сынып оқушыларының білім сапасын неғұрлым тез айқындауға мүмкіндік береді.
9. Оқушының қай тақырыпты меңгере алмағанын анықтауға болады.
Мысалы, 8 – сынып «Табиғат зоналары»
1. Қызығушылығын ояту:
Білім турнирі /сұрақ - жауап/
1. Қазақстанның ең жақсы игерілген табиғат зонасы?/ орманды дала /
2. Дала зонасының топырағы?/ қара және қызыл қоңыр/
3. Егін шаруашылығы үшін шамалы пайдаланылатын табиғат зонасы? /шөлейт/
4. Үстірт, Бетпақдала, Сырдария өзендерінің оңтүстік жағалауында орналасқан сазды зона?/шөл/
2. «Кім тез» ойыны Сөзжұмбақ шешу.
3. А/ Географиялық диктант
1. Өзендері түгелдей дерлік......... суымен толығады...........,............,............. өзендерінің суы халықтың тұрмыс қажеті үшін ғана емес, өнеркәсіп мақсаты үшін де пайдаланылады.
2. Қазақстандағы............... дала топырағының............................. жазығындағы............... дала топырағынан айырмасы -........................ сортаң болып келеді.
3. Дала зонасының өзендерінің деңгейі................ Зонаны..............,............,..............,...............,..................,................,..................,............... және бірнеше шағын өзендер кесіп өтеді.
4. Шөлейтте......... және............... шаруашылығы басым дамыған. Ойдым - ойдым суармалы жерлерде..................,.................... өсіріледі.
Әрбір сабақтың қалай өткенін мұғалім кері байланыс арқылы білуге болады.
6. Кері байланыс
1. Мен бүгін істей алдым
2. Маған қ и ы н болды
3. Мені таң қалдырды
4. Қызықты болды
5. Мен енді істей аламын
Көптеген сыныптарда тақырыптар мазмұнына сәйкес білім бекіту мақсатында мынадай кестені толтыруға болады:
Не білеміз? Не білгім келеді? Не білдім?
Бұл бағдарламаның мені қызықтырғаны сол баланың өзі ізденіп, дәлелдеуі. Ол бұрын тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойлаушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. Сын тұрғысынан ойлау – өз алдына сұрақтарға жауап іздеп, жан - жақты пікірлесу, талдау жасап отыру, яғни оқушы санасын сол тақырыпқа байланысты ояту, ой шақыру, ойын жеткізу оны дәлелдей алу. Сонымен қатар қасындағы оқушының пікірін тыңдау, сол пікірлерді салыстыру.[5]
Бұл технологияның негізгі ұстанымдар: әлсін – әлі қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, тіректерді пайдалану, келіспеушіліктің болмауы, оқушының жетісіктерінің жариялығы, қателерді түзеуге мүмкіншілік жасау, барлық балалар дарынды, табысқа жетуге жағдай жасау, оқытумен тәрбиенің бірлігі. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту күрделі процесс болып келеді. Сыни ойлау ақпарат алудан басталып, қаралатын мәселеге байланысты шешім қабылдаудан аяқталады. Сыни ойлау кез – келген жас аралықтарына тән. Сыни ойлау күрделі үрдіс болғандықтан, оқушыға сыни ойлау ортасын жасау қажет. Мұнда әр оқушының ойы шыңдалып, өз даму деңгейіне сай жетістіктерге жетуге болады. Сыни тұрғысынан ойлау қалыптасқан ортада оқушы: Нақты мақсат қоюға дағдыланады. Өзіне деген сенімі артады. Оқу процесіне белсенді қатысады. Жолдастарының пікірін сыйлайды. Өзін толғандыратын, проблемалық сұрақтар қоя біледі. Сараптауға, бағалауға дағдыланады. Пәнге деген қызығушылығы артады.
Сын тұрғысынан ойлау жобасы мынадай үш құрылымнан тұрады.
Қызығушылығын ояту
Мағынаны тану
Ой толғаныс
Оқушының дербес ойлауын дамыту үшін география сабағындағы бұл технологияның тиімділігі бұрынғы білім мен жаңа ұғым ұштастырылады. Ал соңғы кезеңде оқушы өз шығармашылығынан қабілетін таныта алады. Мұнда оқушыға ойланып толғануға уақыт берілуі керек, ойын айтуға оқушы шығармашылығын қалыптастыратынын атап өту керек. «Қызығушылығын ояту» кезеңінде алдыңғы өткен тақырыпты тексеру мақсатында тест жұмыстарын өткізу арқылы оқушы білім деңгейін қадағалап, жаңа сабақты бастар алдында «Топтастыру» стратегиясы арқылы оқушылармен бірлесе жұмыс жасауға болады. Сабақтың қай құрылымында болмасын осындай стратегияларды қолданғанда «Мен не үйретемін?», және «Оқушы үйреніп шығады? деген сұрақтарды есінен шығармауы керек. «Мағынаны тану» кезеңінде оқушыларды топқа бөлу арқылы сұрақтар дайындап оны «Куббизм» стратегиясы арқылы жүзеге асыруға болады. 

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден - бір шарты - оқу орындарындағы білім беру процесіне жаңа технологияларды енгізу екендігі сөзсіз түсінікті. Сондықтан ғылыми - техникалық прогрестен қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу – әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында жаңаша басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге асыру міндет.
Білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, жан – жақты маман болу мүмкін емес.
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің зейін – зерделік, кәсіптік, адамгершілік, рухани қасиеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін – өзі дамытып, оқу – тәрбие сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
" Инновациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы білім сапасын к?теру" ?дістемелік ма?ала

Автор: Мухамедиева Гулим Сейлхановна

Дата: 26.01.2015

Номер свидетельства: 161769

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(223) "конспект уроков на тему "О?УШЫЛАРДЫ? САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН ?АЛЫПТАСТЫРУДА?Ы ЖА?А ИННОВАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ? ТИІМДІЛІГІ" "
  ["seo_title"] => string(133) "konspiekt-urokov-na-tiemu-ok-ushylardyn-salauatty-omir-saltyn-k-alyptastyrudag-y-zhan-a-innovatsiialyk-tiekhnologiialardyn-tiimdiligi"
  ["file_id"] => string(6) "192056"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1427394227"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства