kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мен - ?азіргі заманны? педагогімін

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мен – ?азіргі заман педагогімін (эссе)

«?мір бойы ойлап табу керек, жетілдіріп, дамыта т?сукерек – міне, м??алім ?міріні? е? жал?ыз жолы осы.»

К.Д. Ушинский.

М??алімдік ?ызмет еткеніме, міне, 20 жылдай уа?ыт ?тіпті. Осы жылдар ішінде ?анатым ?атайып, білімім ны?айып, біліктілігім артып, ?р жыл ?ткен сайын шы?дала да ширы?а т?сіппін. Ал?аш д?ріс берген жылдарымнан бастап осы к?нге дейін бірнеше біліктілікті арттыру курстарынан ?ттім, жа?ашыл педагогикалы? технологиялар туралы білдім, ?йрендім, т?жірибеде ?олдандым. Сонда?ы т?йгенім: ?стаз кез келген заманны?, уа?ытты? талабына сай келуі керек. Жа?алы??а жаны ??мар ?стаз бір орында т?рмайды. Оны? тежелуге, то?ырау?а ???ы жо?. Себебі заман ?ар?ындап дамып  барады, уа?ыт оз?ан сайын ?згеріс легі мол.  Ия, ?азіргі м??алімдерді? алдында т?р?ан е? басты м?селе: «М??алімдер о?ушыларды ?алай дайындайды?» деген ма?ызды сауал. Б?л м?селені шешуге де?гейлі о?у ба?дарламасы ба?ыттал?ан. Б?гінгі та?да де?гейлі о?у ба?дарламасын ме?герту ?шін ?лкен жобалар ж?зеге асырылып жатыр. ?р мектептен ?ш де?гейден м??алімдер курстан ?тіп, біліктіліктерін арттырып жатыр. Мен де бірінші де?гей о?у ба?дарламасын о?ып шы?тым. К?п жайттар?а бас?аша ?арайтын болдым, о?ушыларыма дайын білім бермей, со?ан ба?ыттауды? жолын, ?дісін ?йретуді басшылы??а алатын болдым. О?ушы ?зіні? о?уы ?шін жауапты болуын сезінуге м??алім жа?дай жасайды, сондай ортаны ?алыптастырады. М??алімде Шульманны? айт?ан «?ш к?мекшісі»: бас, ?ол, ж?рек  болуы керек. К?сіби т?сінігіміз мол, дамы?ан, жетілген, о?у мен о?ыту?а негізделген болса, о?ытуды? т?жірибелік да?дыларын жетік ме?герген болса?, о?ушыны? к?здеген н?тижелі ж?мыс жасауына ?мтылыс жасауына ?олайлы орта ?алыптастырса?, ?зіміз моральды? ??ндылы?тарды ?станып, о?ушыларымыз?а мейірім мен ?ділдік к?рсете білсек, алдымыз?а ?ой?ан міндетті д?рыс ат?ар?ан боламыз. Ойшыл Абай атамызды? адам баласына а?ыл, ж?рек, ?айрат ?шеуіні? басын біріктіріп ж?рекке билетуді ж?н санау туралы ойы осы м?селеге д?л келіп т?р?андай.

            Педагог ?немі дамып, жетіліп отырады. Біра? оны? бейнесі ?андай болма?? Педагогикалы? білім беру ма?сатында ?сыныл?ан заманауи педагогті? бейнесі ретінде к?рделі ?леуметтік-м?дени жа?дайда еркін ба?дарлану?а, ?зекті білім беру міндеттерін шешу жа?дайында жауапты ж?не к?сіби ?рекет етуге ?абілетті педагог ?лгісі ??ынылады. М??алімні? заманауи к?сіби іс-?рекетіні? таби?аты жа?а педагогикалы? ойлауды, оны? ??ндылы? ба?дары біры??ай ойлаудан жеке ойлауды? басым болуын талап етеді. Педагогикалы? ?дебиеттерде педагогтар дамуыны? 4 т?рлі технологиясы туралы айтылады. Олар: т?л?алы?-к?сіби даму технологиясы, педагогтарды? к?сіби дамуын Интернет ?олдауы, ?ылыми-?дістемелік іс-?рекет ?дерісінде педагогті? к?сіби дамуы, педагогті? ??зыреттіліктерін ?здіксіз дамыту технологиясы. Т?л?алы?-к?сіби даму технологиясы дегеніміз м??алімні? шы?армашылы? белсенділігі, ?зін-?зі жетілдіруге, дамыту?а ?мтылысы. Педагогтарды? к?сіби дамуын Интернет ?олдауы дегеніміз а?паратты? технологияларды ?олдануы, к?сіби білімдеріні? талап етілуі. ?ылыми-?дістемелік іс-?рекет ?дерісінде педагогті? к?сіби дамуы дегеніміз о?у-т?рбиелеу ?дерісіні? алуан т?рлі ?дістері, ??ралдарын, технологияларын ?олдану ар?ылы о?ушыларды? о?уы, т?рбиеленуі, дамуы бойынша ж?зеге асатын іс-?рекет. Педагогті? ??зыреттіліктерін ?здіксіз дамыту технологиясы дегеніміз біліктілікті арттыру, ?айта даярлаудан ?ту. Б?л технологиялар бізге жат емес. Біз осы негізде ?сіп, жетіліп, дамып келеміз. Олай болса, мен толы?тай,  ?азіргі заман педагогімін деп айтуыма болады. Осы бір с?йлем айтар ауыз?а же?іл к?рінгенімін салма?ы ?те ауыр. Ия, мен осы жа?андану заманында ?мір с?ріп жатырмын. Мен осы заманны? ?згерісімен бірге ал?а жылжып келемін. Бір апталы?, екі апталы?, тіпті ?ш айлы? о?у курстарынан да ?тіп, білімімді жетілдіріп жатырмын. ?йткені мені? алдымда отыр?ан ?рбір о?ушыны мені? ?лтымны? ерте?і, мемлекетімні? келешегі, болаша?ты? тірегі деп білемін. Мен – жауапты ?ызмет иесімін. ?йткені жас ?рпа?ты? ?алай ойлай алатынды?ына,  ал?ан білімін ?ажетіне жарата алуына  бастау болатын бізбіз. Сонды?тан да м??алімні? ?ай заман да болса да артар ж?гі ?те ауыр. ?сіресе, ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімдеріне салма? к?бірек т?седі деп ойлаймын. ?йткені, біріншіден, о?ушыларды? ?з тілін с?йіп, ма?тан т?тып, ?адірлеп, ??рметтеп, ?з тілінде еркін с?йлей алуына жауаптымыз. Екіншіден, ?дебиет п?ніні? негізгі нысаны – адам, олай болса, біз адам болып, жеке т?л?а болып ?алыптасуына, адами ?асиеттеріні? жо?ары талап?а сай болуына, бойларына ?лтты? ??ндылы?тарды жина?тай білуіне, жалпы толы? адам т?рбиелеп шы?ару?а жауаптымыз. Б?л жауапкершіліктерді мен бар жан-т?німмен сезінемін, бар болмысыммен т?сінемін. Бірінші де?гей о?у ба?дарламасын о?ып бітіргеннен бері к?птеген жайттар?а к?з?арасым ?згерді. Біріншіден, «біз» дегеннен «мен» деп айтуды, с?йлеуді, екіншіден, о?ушы?а серік, дос ретінде ?арауды, саба? ?стінде еркін ?оз?алыс жасауды, ?шіншіден, ?ріптестеріме ойымды ашы? айту?а, оларды к?сіби ??гімеге тартуды, т?ртіншіден, к?шбасшылы?ты ?йрендім. Педагогикалы? шеберлік – тек ?ана м??алімні? жалпы, жан – жа?ты ж?не ?дістемелік сауаттылы?ы ?ана емес, ол – ?р с?зді о?ушылыр?а жеткізе білу, оларды? толы? ?абыл алуы. ?стазды? шеберлік біріншіден, м??алімні? ?мірге к?з?арасы, оны? идеялы? нанымды, моральды бойына сі?ірген адам екендігі, екіншіден, п?нді жетік білген, ойын толы? жеткізетін ж?не о?ушыларды? бойында ?деп, ?дет, да?ды сия?ты моральды? нормаларды сі?іре білгендігі, ?шіншіден, о?ыту мен т?рбиелеуді? ?діс – т?сілдерін ме?герген, білгенін ?ызы?ты да, тартымды ?ткізе алатын, педагогикалы? ?деп пен талантын ?штастыр?ан адам ?ана шеберлікке ие болады. Б?л жолда мені? ма?сатым ай?ын, жоспарым на?ты, болжамым шынайы. Академик З.?абдолов «Шебер шеберленген сайын шы?дала т?седі. Ал шеберлік – шексіз» деген с?зі ?стаздар ?ауымына ?атысты секілді. ?йткені  ?стазды? та – ізденген сайын ашыла т?сетін, ішкен сайын ш?лдей т?сетін, енген сайын ке?ейе т?сетін, жа?ында?ан сайын алыстай т?сетін шексіз д?ние іспеттес.  Заман а?ысына сай біліммен ?арулан?ан ой-?рісі жо?ары, зерделі, жан-жа?ты дамы?ан маман – уа?ыт талабы. «М??алімдер- ?о?амны? е? білімді, е? отаншыл, білгілері?із келсе, е? «сынампаз» б?лігі болып табылады», – деп Елбасы Н. ?. Назарбаев бекер айтпаса керек. Сонды?тан да б?гінгі та?да т?уелсіз елімізге білікті маман, ?з ісіні? шебері болуымыз ?те ма?ызды ж?не ?ажет. 

Просмотр содержимого документа
«Мен - ?азіргі заманны? педагогімін»

Мен – қазіргі заман педагогімін

(эссе)

«Өмір бойы ойлап табу керек, жетілдіріп, дамыта түсу

керек – міне, мұғалім өмірінің ең жалғыз жолы осы...»

К.Д. Ушинский.

Мұғалімдік қызмет еткеніме, міне 20 жылдай уақыт өтіпті. Осы жылдар ішінде қанатым қатайып, білімім нығайып, біліктілігім артып, әр жыл өткен сайын шыңдала да ширыға түсіппін. Алғаш дәріс берген жылдарымнан бастап осы күнге дейін бірнеше біліктілікті арттыру курстарынан өттім, жаңашыл педагогикалық технологиялар туралы білдім, үйрендім, тәжірибеде қолдандым. Сондағы түйгенім: ұстаз кез келген заманның, уақыттың талабына сай келуі керек. Жаңалыққа жаны құмар ұстаз бір орында тұрмайды. Оның тежелуге, тоқырауға құқы жоқ. Себебі заман қарқындап дамып барады, уақыт озған сайын өзгеріс легі мол. Ия, қазіргі мұғалімдердің алдында тұрған ең басты мәселе: «Мұғалімдер оқушыларды қалай дайындайды?» деген маңызды сауал. Бұл мәселені шешуге деңгейлі оқу бағдарламасы бағытталған. Бүгінгі таңда деңгейлі оқу бағдарламасын меңгерту үшін үлкен жобалар жүзеге асырылып жатыр. Әр мектептен үш деңгейден мұғалімдер курстан өтіп, біліктіліктерін арттырып жатыр. Мен де бірінші деңгей оқу бағдарламасын оқып шықтым. Көп жайттарға басқаша қарайтын болдым, оқушыларыма дайын білім бермей, соған бағыттаудың жолын, әдісін үйретуді басшылыққа алатын болдым. Оқушы өзінің оқуы үшін жауапты болуын сезінуге мұғалім жағдай жасайды, сондай ортаны қалыптастырады. Мұғалімде Шульманның айтқан «үш көмекшісі»: бас, қол, жүрек болуы керек. Кәсіби түсінігіміз мол, дамыған, жетілген, оқу мен оқытуға негізделген болса, оқытудың тәжірибелік дағдыларын жетік меңгерген болсақ, оқушының көздеген нәтижелі жұмыс жасауына ұмтылыс жасауына қолайлы орта қалыптастырсақ, өзіміз моральдық құндылықтарды ұстанып, оқушыларымызға мейірім мен әділдік көрсете білсек, алдымызға қойған міндетті дұрыс атқарған боламыз. Ойшыл Абай атамыздың адам баласына ақыл, жүрек, қайрат үшеуінің басын біріктіріп жүрекке билетуді жөн санау туралы ойы осы мәселеге дәл келіп тұрғандай.

Педагог үнемі дамып, жетіліп отырады. Бірақ оның бейнесі қандай болмақ? Педагогикалық білім беру мақсатында ұсынылған заманауи педагогтің бейнесі ретінде күрделі әлеуметтік-мәдени жағдайда еркін бағдарлануға, өзекті білім беру міндеттерін шешу жағдайында жауапты және кәсіби әрекет етуге қабілетті педагог үлгісі ұғынылады. Мұғалімнің заманауи кәсіби іс-әрекетінің табиғаты жаңа педагогикалық ойлауды, оның құндылық бағдары бірыңғай ойлаудан жеке ойлаудың басым болуын талап етеді. Педагогикалық әдебиеттерде педагогтар дамуының 4 түрлі технологиясы туралы айтылады. Олар: тұлғалық-кәсіби даму технологиясы, педагогтардың кәсіби дамуын Интернет қолдауы, ғылыми-әдістемелік іс-әрекет үдерісінде педагогтің кәсіби дамуы, педагогтің құзыреттіліктерін үздіксіз дамыту технологиясы. Тұлғалық-кәсіби даму технологиясы дегеніміз мұғалімнің шығармашылық белсенділігі, өзін-өзі жетілдіруге, дамытуға ұмтылысы. Педагогтардың кәсіби дамуын Интернет қолдауы дегеніміз ақпараттық технологияларды қолдануы, кәсіби білімдерінің талап етілуі. Ғылыми-әдістемелік іс-әрекет үдерісінде педагогтің кәсіби дамуы дегеніміз оқу-тәрбиелеу үдерісінің алуан түрлі әдістері, құралдарын, технологияларын қолдану арқылы оқушылардың оқуы, тәрбиеленуі, дамуы бойынша жүзеге асатын іс-әрекет. Педагогтің құзыреттіліктерін үздіксіз дамыту технологиясы дегеніміз біліктілікті арттыру, қайта даярлаудан өту. Бұл технологиялар бізге жат емес. Біз осы негізде өсіп, жетіліп, дамып келеміз. Олай болса, мен толықтай, қазіргі заман педагогімін деп айтуыма болады. Осы бір сөйлем айтар ауызға жеңіл көрінгенімін салмағы өте ауыр. Ия, мен осы жаһандану заманында өмір сүріп жатырмын. Мен осы заманның өзгерісімен бірге алға жылжып келемін. Бір апталық, екі апталық, тіпті үш айлық оқу курстарынан да өтіп, білімімді жетілдіріп жатырмын. Өйткені менің алдымда отырған әрбір оқушыны менің ұлтымның ертеңі, мемлекетімнің келешегі, болашақтың тірегі деп білемін. Мен – жауапты қызмет иесімін. Өйткені жас ұрпақтың қалай ойлай алатындығына, алған білімін қажетіне жарата алуына бастау болатын бізбіз. Сондықтан да мұғалімнің қай заман да болса да артар жүгі өте ауыр. Әсіресе, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне салмақ көбірек түседі деп ойлаймын. Өйткені, біріншіден, оқушылардың өз тілін сүйіп, мақтан тұтып, қадірлеп, құрметтеп, өз тілінде еркін сөйлей алуына жауаптымыз. Екіншіден, әдебиет пәнінің негізгі нысаны – адам, олай болса, біз адам болып, жеке тұлға болып қалыптасуына, адами қасиеттерінің жоғары талапқа сай болуына, бойларына ұлттық құндылықтарды жинақтай білуіне, жалпы толық адам тәрбиелеп шығаруға жауаптымыз. Бұл жауапкершіліктерді мен бар жан-тәніммен сезінемін, бар болмысыммен түсінемін. Бірінші деңгей оқу бағдарламасын оқып бітіргеннен бері көптеген жайттарға көзқарасым өзгерді. Біріншіден, «біз» дегеннен «мен» деп айтуды, сөйлеуді, екіншіден, оқушыға серік, дос ретінде қарауды, сабақ үстінде еркін қозғалыс жасауды, үшіншіден, әріптестеріме ойымды ашық айтуға, оларды кәсіби әңгімеге тартуды, төртіншіден, көшбасшылықты үйрендім. Педагогикалық шеберлік – тек қана мұғалімнің жалпы, жан – жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол – әр сөзді оқушылырға жеткізе білу, олардың толық қабыл алуы. Ұстаздық шеберлік біріншіден, мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеялық нанымды, моральды бойына сіңірген адам екендігі, екіншіден, пәнді жетік білген, ойын толық жеткізетін және оқушылардың бойында әдеп, әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре білгендігі, үшіншіден, оқыту мен тәрбиелеудің әдіс – тәсілдерін меңгерген, білгенін қызықты да, тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын ұштастырған адам ғана шеберлікке ие болады. Бұл жолда менің мақсатым айқын, жоспарым нақты, болжамым шынайы. Академик З.Қабдолов «Шебер шеберленген сайын шыңдала түседі. Ал шеберлік – шексіз» деген сөзі ұстаздар қауымына қатысты секілді. Өйткені ұстаздық та – ізденген сайын ашыла түсетін, ішкен сайын шөлдей түсетін, енген сайын кеңейе түсетін, жақындаған сайын алыстай түсетін шексіз дүние іспеттес. Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған маман – уақыт талабы. «Мұғалімдер- қоғамның ең білімді, ең отаншыл, білгілеріңіз келсе, ең «сынампаз» бөлігі болып табылады», – деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев бекер айтпаса керек. Сондықтан да бүгінгі таңда тәуелсіз елімізге білікті маман, өз ісінің шебері болуымыз өте маңызды және қажет.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Мен - ?азіргі заманны? педагогімін

Автор: Асаубаева Алтын Кувандыковна

Дата: 17.05.2016

Номер свидетельства: 327890

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(112) "Баяндама. Тақырыбы: «Қазіргі заман ұстазы-неге өзгеру керек?»"
  ["seo_title"] => string(68) "baiandama_tak_yryby_k_azirghi_zaman_u_stazy_nieghie_ozghieru_kieriek"
  ["file_id"] => string(6) "356861"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1478630495"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(43) "?азіргі заман т?лімгері "
  ["seo_title"] => string(27) "k-azirghi-zaman-t-limghieri"
  ["file_id"] => string(6) "163865"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1422546705"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(57) ""Мен қазіргі заман педагогімін""
  ["seo_title"] => string(35) "mien_k_azirghi_zaman_piedaghoghimin"
  ["file_id"] => string(6) "467957"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1524905030"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(120) "Білім беру ба?дарламаларын ?зірлеудегі ?азіргі заманда?ы т?сілдер "
  ["seo_title"] => string(73) "bilim-bieru-bag-darlamalaryn-zirlieudieghi-k-azirghi-zamandag-y-t-sildier"
  ["file_id"] => string(6) "194172"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1427733435"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) "Мен жа?ашыл педагогпын"
  ["seo_title"] => string(29) "mien-zhan-ashyl-piedaghoghpyn"
  ["file_id"] => string(6) "329969"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1464084310"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства