kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Календарные планы по географии для 6,7,9 классов

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                   Ы. Алтынсарин атында?ы

                                                   ?лтты? білім академиясы ?ылыми

                                                    ке?есімен баспа?а ?сынылды

                                                   (2015жыл?ы 18 мамырда?ы № 4 хаттама).

2015-2016 о?у жылында ?аза?стан Республикасыны? жалпы орта білім беретін ?йымдарында ?ылым негіздерін о?ытуды? ерекшеліктері туралы.

Т?сініктемелік  хат

Білім беруді? негізгі орта де?гейінде географияны о?ытуды? ма?саты – о?ушыларды? бойында ?ылыми жаратылыстану білімін, саналы бірлестігі бар ?ажайып ?аламшар ретіндегі Жер туралы т?сініктері пен к?з?арастарын дамыту, таби?ат, ?о?ам ж?не экономиканы? ж?йелі байланысы туралы; ?азіргі география ?ылымы, оны? жетістіктері мен адамзат алдында т?р?ан ма?ызды проблемаларды шешудегі р?лі туралы т?сінік ?алыптастыру; географиялы? ойын ?алыптастыру; ?аза?станда?ы ж?не д?ниеж?зіндегі таби?и, ?леуметтік-экономикалы? ж?не экологиялы? ?дерістерді? географиялы? аспектілерін аны?тау ?шін ?ажет таби?ат дамуыны? за?дылы?тары, халы?ты? ж?не шаруашылы?ты? орналасуы, географиялы? ке?істікте болып жат?ан ?дерістерді? динамикасы мен аума?ты? ерекшеліктері туралы кешенді ?леуметтік-ба?дарлы географиялы? білім ж?йесін ?алыптастыру.

О?ыту ма?саттарына с?йкес «География» п?нін о?ытуды? келесі міндеттері аны?талды: география ?ылымы ж?не Жер туралы серіктес ?ылымдарды? негізін ме?герту; планета таби?атыны? дамуы туралы ?ылымик?з?арас дамыту; таби?ат ресурстарын ?немді де тиімді пайдалану?а ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау?а, таби?и ж?не экологиялы? жа?дайды ба?алау мен болжау?а ?ажетті білім мен біліктілікті ме?герту; о?у е?бегіне ?ажетті біліктілік пен да?дыларды ?алыптастыру, зерттеушілікке ??штарлы?ты, зейін ж?не бай?а?ышты?ты, логикалы? ойлауды, есте са?тау ?абілетін, с?з шеберлігін ж?не к?птілділікті, ?иялдауды дамыту; географиялы?, саяси, экономикалы?, бас?а да ?ылыми ж?не ?дістемелік а?паратты, карталарды, мерзімді баспас?з басылымдарын, ?аламторды, білім беруді? цифрлы? ресурстарын ?олдана білу да?дыларын дамыту; ?з ?мірі ж?не ?рекеті барысында географиялы? білімді тиімді пайдалана білуі ?шін білім, да?ды ж?не шеберлікті ме?герту; жо?ары отанс?йгіштік сезімге, ?аза?стан Республикасыны? Конституциясын сыйлау?а т?рбиелеу, белсенді ?мірлік к?з?арас ?алыптастыру.

География курсыны? ??рылымы мен мазм?нын іріктеу барысында о?у материалын о?уда?ы бірізділік принципі ж?не п?наралы? байланысты жал?астыру т?сілі негізге алын?ан, 6–9-сынып о?ушыларыны? жас ерекшеліктері ескерілген, о?ыту ?дерісіні? т?л?алы?-ба?дарлану т?сілі ?арастырыл?ан.

6-7-сыныптарда?ы «География» о?у п?ніні? мазм?ны о?ушыларды? бойында Жер туралы жалпы т?сінік ?алыптастыру?а; жергілікті жерде, план, карта бойынша ба?дарлау т?сілдерін; Жер ?абы?тары; жалпы географиялы? за?дылы?тар; материктер ж?не м?хиттар таби?ат кешендеріні? ?алыптасу тарихы мен географиялы? ерекшеліктері туралы т?сінік беруге ба?ыттал?ан.

8-9-сыныптарда?ы «География» о?у п?ні о?ушыларды ?аза?станны? физикалы? ж?не экономикалы?-географиялы? жа?дайымен, елді? таби?и ж?не шаруашылы? ерекшеліктерімен, оны? таби?и ж?не экономикалы? айма?тары, ?аза?стан Республикасыны? сырт?ы экономикалы? байланыстары ж?не ?аза?станны? д?ниеж?зілік экономикада?ы орны туралы білім ?алыптастырады. «Ел шаруашылы?ы», «Т?ра?ты даму», «Даму стратегиясы», «Жасыл экономика» терминдеріні? ?ылыми-теориялы? ж?не практикалы? м?нін зерделеу, сонымен ?атар оларды? айма?ты? ж?не жергілікті м?нін т?сіну, ?аза?стан Республикасы жа?анды? геоэкономикалы? ке?істікте ?лтты? «М??гілік ел» идеясын ж?зеге асыру аясында т?ра?ты дамып келе жат?ан ел туралы ?ылыми негізделген к?з?арасты ?алыптастыру ж?не дамыту ма?ызды болып табылады.

П?нді о?ытуда сыныптан тыс, экскурсиялы?-экспедициялы? ж?мыстар ?йымдастыру, ?олданбалы курстар ?ткізу ж?не саба? барысында ?лкетану аспектісі ?амтылуы ?ажет. О?ушылар картографиялы? ж?мыстар, далалы? зерттеулер мен практикалы? ж?мыстар орындау, т?рлі диаграммалар мен кестелер ??растыру, экономикалы?, тарихи-географиялы? нысандар мен о?и?аларды суреттеу, таби?и ж?не экономикалы? ??былыстар мен ?дерістерді ба?ылау барысында ал?ан білімдерін дамытады.

Саба? барысында орындалатын практикалы? ж?мыстар, географиялы? ??былыстарды ба?алау?а, болжау?а, т?сіндіруге, сипаттау?а, аны?тау?а, сонымен ?атар картамен, оны? ?лшеуіш ресурстарымен ж?мыс істеуге ба?ыттал?ан. Міндетті т?рде ба?аланатын практикалы? ж?мыстар н?мірмен белгіленген.

?ылыми-жаратылыстану сауаттылы?ын ?алыптастыру аясында саба?тарда практикалы? ба?ытта ойлауды, география п?нінен ал?ан білімді саба?та, саба?тан тыс ж?не ?мірлік т?рлі жа?дайларда ?олдану біліктілігін ?алыптастыратын тапсырмалар ?олдану ?сынылады. О?у тапсырмаларын ?зірлеу барысында халы?аралы? PISA, TIMSS зерттеулеріні? ?лгі тапсырмалар ж?йесіне с?йену ?ажет.

Ба?ылау т?рлері: ба?ылау, ?здік ж?мыстары, тест тапсырмалары, ауызша с?ра?-жауап.

А?ымды? ба?ылау ж?мыстарын жазбаша ж?не ауызша т?рде ж?зеге асыру?а болады. А?ымды? жазбаша ба?ылау ж?мыстарын ?здік ж?мыс немесе тест тапсырмалары ар?ылы ?ткізуге болады.

Та?ырыпты? ба?ылау ба?дарламаны? жекелеген б?лімдері мен та?ырыптарыны? негізгі с?ра?тарын та?дау ар?ылы жазбаша т?рде ?ткізуге болады.

?орытынды ба?ылау ж?мысын аралас сипатта?ы ж?мыстар немесе кешенді тестілеу ар?ылы ?ткізуге болады.

О?ушыларды? ?ылыми жаратылыстану сауаттылы?ын дамытуда м??алімдерге к?мек к?рсету ма?сатында Ы.Алтынсарин атында?ы ?лтты? білім академиясы:

 • 1) «PISA, TIMSS зерттеулеріні? тапсырмалары негізінде о?ушыларды? ?ылыми жаратылыстану сауаттылы?тарын дамыту» ?дістемелік ??ралын ?зірледі. ?дістемелік ??ралда PISA, TIMSS зерттеулеріні? тапсырмалары негізінде о?ушыларды? ?ылыми жаратылыстану сауаттылы?ын дамыту бойынша ?дістемелік ?сыныстар ж?не о?ушыларды? білім жетістігін халы?аралы? зерттеуде ?олданыл?ан тапсырмаларыны? ?лгілері ?амтыл?ан.халы?аралы? зерттеу тапсырмаларын орындау бойынша ?дістемелік ?сыныстар мен н?с?аулар: халы?аралы? зерттеу тапсырмаларын орындау бойынша практикум. Практикумда халы?аралы? зерттеу тапсырмаларыны? ерекшеліктері к?рсетілген, тапсырмаларды орындау бойынша ?дістемелік ?сыныстар мен н?с?аулар, сонымен ?атар о?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын дамыту?а ба?ыттал?ан тапсырмаларды? н?с?алары берілген.

< >халы?аралы?  зерттеулерге  дайынды?ты  ?дістемелік  ж?не?ылыми-?дістемелік ?амтамасыз ету» ?дістемелік жина?ы. Жина?та PISA зерттеулері тапсырмаларыны? негізінде о?ушыларды? ?ылыми жаратылыстану сауаттылы?ын дамыту?а ба?ыттал?ан тапсырма ?лгілері берілген.

 1. Атал?ан ??ралдар Академияны? сайтында (www.nao.kz) орналастырыл?ан.

  «География» п?ніні? са?ат саны:

 2.  6-сыныпта – аптасына 2 са?ат, о?у жылында 68 са?атты;

   7-сыныпта – аптасына 2 са?ат, о?у жылында 68 са?атты;

   8-сыныпта – аптасына 2 са?ат, о?у жылында 68 са?атты;

   9-сыныпта – аптасына 2 са?ат, о?у жылында 68 са?атты     ??райды

 3. Ы. Алтынсарин атында?ы ?лтты? білім академиясы ?ылыми ке?есімен баспа?а ?сынылды (2015 жыл?ы 18 мамырда?ы № 4 хаттама).

  2015-2016 о?у жылында ?аза?стан Республикасыны? жалпы орта білім беретін ?йымдарында ?ылым негіздерін о?ытуды? ерекшеліктері туралы. ?дістемелік н?с?ау хат. – Астана: Ы. Алтынсарин атында?ы ?лтты? білім академиясы, 2015. – 235 б

Просмотр содержимого документа
«Календарные планы по географии для 6,7,9 классов»


ГЕОГРАФИЯ

(Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы)

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)


Оқу тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі


Пайдалан

ған әдебиеттер:Қазақстанның кономикалық және әлеуметтік географиясы.В.Усиков,Т.Казановская,А.Усикова,Г.Забенова.Атамұра,2013.ЭО.ҰАО,2013.

Үйге тапсырма

Ескерту

лерКіріспе (1 сағат)1

1

Экономикалық және әлеуметтік география ұғымы, мақсаттары мен міндеттері

1

2

IX


5

IX§1. Экономикалық және әлеуметтік география ұғымы, мақсаттары мен міндеттері.6-10 бет

§1

10-14 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау
Экономикалық және әлеуметтік география пәні (7 сағат)2

1

«Экономика», «экономикалық жүйе» терминдерінің анықтамасы және ұғымы

1

3 IX8 IXСеминар«Экономика», «экономикалық жүйе» терминдерінің анықтамасы және ұғымы

«Экономика», «экономикалық жүйе» терминдерінің анықтамасын жаттау,ұғыну«Экономика», «экономикалық жүйе» терминдерінің анықтамасы


3

2

Қазақстанның экономикасы: дамуының негізгі кезеңдері, ел шаруашылығының өткен

1

9. IX


12. IX


§2 Қазақстанның экономикасы-өткені және қазіргісі.14-21 бет

§2

22-24 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


4

3

Қазақстанның экономикасы: қазіргі кезі және болашағы

1

10

IX


15

IX


§3 Қазақстанның экономикасы: қазіргі кезі және болашағы.25-31 бет

§3

32-35 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


5

4

Қазақстан әлем картасында

1

16

IX


19

IX


§4. Қазақстан әлем картасында.35-42 бет.

§4

42-44 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орында


6

5

Қазіргі Қазақстанның экономикалық әлеуеті

1

17

IX


22

IX


§5. Қазіргі Қазақстанның экономикалық әлеуеті.44-49 бет.

§5

51-53 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


7

6

Ресурстары, өндіріс факторлары, экономиканың негізгі сұрақтары

1

23

IX


26

IX


§6.Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуеті.53-62 бет.

§6

62-64 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


8

7

№1 практикалық жұмыс «Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайын және саяси-әкімшілік құрылымын анықтау»

1

24

IX


29

IX


Қорытынды практикум.65-66 бет.

Өтілгендерді қайталау
Халқы және еңбек ресурстары (8 сағат)9

1

Халық саны, табиғи өсімі және ұдайы өсуі

1

30

IX


3

X


§7. Халық саны, табиғи өсімі және ұдайы өсуі.68-73 бет.

§7.

73-77 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


10

2

Ел халқының жастық-жыныстық құрамы және денсаулығы

1

1 X


6 X


§9.Халықтың құрамы.Жыныстық ж.жас құрамы.85-89 бет.

§9

91-92 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


11

3

Еңбек ресурстары, әлеуметтік және мамандық құрамы

1

7 X


10 X


§10.Еңбек ресурстары.Ең

бек нарығы.93-97 бет.

§10.

98-100 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


12

4

Халықтың ұлттық және діни құрамы

1

8 X


13 X


§11-12. Халықтың ұлттық және діни құрамы.100-112 бет.

§11-12

106-112 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


13

5

Елді мекендердің түрлері, қала халқы, урбандалу

1

14 X


17 X


§13.Халықтың аумақтық орналасуы.Қала

лық қоныстану.114-120 бет.

§13

120-122 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


14

6

Ауыл халқы, халықтың тығыздығы және қоныстануы

1

15 X


20 X


§14. Ауыл халқы, халықтың тығыздығы және қоныстануы.123-126 бет.

§14

128-129 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


15

7

Халықтың көші-қоны

1

21 X


24 X


§8. Халықтың көші-қоны.77-82 бет.

§8

83-84 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


16

8

№2 практикалық жұмыс «Картадан ел халқының орналасуы, облыстар бойынша халықтың табиғи өсуі, урбандалу және көші-қон деңгейіндегі заңдылықтарды анықтау», қорытынды шығару

1

22 X


27 X


Қорытынды практикум.129-131 бет.Атлас және картамен.оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс.

Өтілгендерді қайталау
Салааралық кешендер географиясы  (26 сағат)

1-тақырып. Шаруашылықтың жалпы сипаттамасы (2 сағат)17

1

Шаруашылықтың құрамы мен құрылымы

1

28 X


31 X


§15.Шаруашылықтың құрамы мен құрылымы.133-139 бет.

§15

139-141 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


18

2

Өнеркәсіптің құрылымы, орналастыру қағидалары және факторлары, кластерлер

1

29 X


3 XI


§16. Өнеркәсіптің құрылымы және құрамы.141-148 бет.

§16

148-149 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау
2-тақырып. Салааралық кешендер (24 сағат)

Отын-энергетикалық  кешен (3 сағат19

1

Елдің отын-энергетикалық кешеніне сипаттама

1

12 XI

14 XI

§17. Елдің отын-энергетикалық кешеніне сипаттама.150-155 бет

§17

156 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


20

2

Мұнай, газ өнеркәсібі

1

18 XI

17 XI

§18. Мұнай, газ өнеркәсібі.156-161 бет.

§18

161-163 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


21

3

№3 практикалық жұмыс «Бірнеше отын базасын сипаттау және салыстыру», қорытынды шығару

1

19 XI

21 XI

Қорытынды практикум.162-163 бет.Атлас және картамен.оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс.

Өтілгендерді қайталау
Конструкциялық материалдар өндірісі кешені (7 сағат)22

1

Металлургия кешені, қара металлургия

1

25 XI

24 XI

§20-21. Металлургия кешені, қара металлургия.

170-178 бет.

§20-21

180-183 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау23

2

Түсті металлургия, ауыр түсті металдар металлургиясы

1

26 XI

28 XI

§22-23. Жеңіл түсті металдар металлургиясы, металлургия.

183-192 бет.

§22-23

192-197 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


24

3

Жеңіл түсті металдар металлургиясы, металлургия және қоршаған орта

1

2 XII

1 XII

§23. Жеңіл түсті металдар металлургиясы, металлургия.

183-192 бет.

§-23

192-197 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау25

4

Химия кешені

1

3 XII

5 XII

§24.Химия өнеркәсібінің салалаоы.197-202 бет.

§24

202-204 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


26

5

Конструкциялық материалдар шығаратын басқа салалар 

1

9 XII

8 XII

§25-26. Конструкциялық материалдар шығаратын басқа салалар.204-208 бет.

§25-26

209-210 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


27

6

№4 практикалық  жұмыс «Металлургия, химия, ағаш өңдеу өнеркәсіптерінің салаішілік және салааралық байланыстарының сызбанұсқасын жасау»

1

10 XII

12 XII

Қорытынды практикум.209-210 бет.Атлас және картамен.оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс.

Өтілгендерді қайталау


28

7

Қорытындылау

1

16 XII

15 XII

Тест

Машина жасау кешені (4 сағат)29

1

Машина жасаудың экономикадағы рөлі, оның құрылымы, мамандануы және кооперативтендіру

1

17 XII

19 XII

§27-28.Машина жасау кешені.211-216 бет.

§27-28

221-223 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


30

2

Машина шығарудың технологиялық кезеңдері, икемді технологиялар, машина жасауды орналастыру факторлары

1

23 XII

22 XII

§28. Машина шығарудың технологиялық кезеңдері.211-216 бет.

§28

221-223 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау31

3

Қазақстан машина жасауының салалық құрылымы

1

24 XII

26 XII

§29-30.

Машина жасаудың орналасуы мен географиясы.218-221 бет.

§29-30

222-223 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау32

4

Қорытындылау

1

29 XII

29 XII

тест

Агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) (6 сағат)33

1

АӨК құрамы және маңызы, кластерлері

1

13.I

9. I

§31-32 АӨК құрамы мен маңызы.223-229 бет.

§31-32

229-231 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау34

2

Қазақстанның өсімдік шаруашылығы

1

14.I

12.I

§33. Қазақстанның өсімдік шаруашылығы.231-236 бет.

§33

236-237 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау35

3

Қазақстанның мал шаруашылығы

1

20.I

16.I

§34. Қазақстанның мал шаруашылығы.238-240 бет.

§34

241 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау36

4

Тамақ өнеркәсібі

1

21.I

19 I

§35. Тамақ өнеркәсібі.241-248 бет.

§35

249-250 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау37

5

Жеңіл өнеркәсіп

1

27.I

23 I

§36. Жеңіл өнеркәсіп.241-248 бет.

§36. 249-250 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау38

6

№5 практикалық жұмыс «Тамақ және жеңіл өнеркәсіптерінің орталықтарын орналастыру заңдылықтарын талдау, орналастыру факторларын анықтау»

1

28.I

26 I

Қорытынды практикум. бет.Атлас және картамен.оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс.

Өтілгендерді қайталау
Инфрақұрылымдық кешен (3 сағат)39

1

Қазақстанның көлік кешені

1

3 II

30 I

§37-38. Қазақстанның көлік кешені251-260 бет.


§37-38

261-264 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау40

2

Көліктің түрлері және елдің көліктік-транзиттік әлеуеті

1

4 II

2 II

§38. Қазақстанның көлік кешені251-260 бет.


§38

261-264 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау41

3

Әлеуметтік инфрақұрылым салалары

1

10 II

6 II

§39. Әлеуметтік инфрақұрылым салалары.264-271 бет.

§39

272-273 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


42

«Салааралық кешендер географиясы» бөлімін қорытындылау

1

11 II

9 II

тест

Қазақстанның экономикалық аудандары (22 сағат)

3-тақырып. Қазақстан аумағын аудандастыру (1 сағат)43

1

Өндірісті аумақтық ұйымдастыру және экономикалық аудандастыру

1

17 II

13 II

§40. Өндірісті аумақтық ұйымдастыру және экономикалық аудандастыру.275-278 бет.

§40

278-280 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау
4-тақырып. Қазақстанның экономикалық аудандары (21 сағат)

Орталық Қазақстан (3 сағат)44

1

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

1

18 II

16 II

§41.Орталық Қазақстан.280-284 бет.

§41

285-286 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


45

2

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

1

24 II

20 II

§42. Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы.286-291 бет.

§42

292-294 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


46

3

Қалалары, ауылдық елді мекендері

1

25 II

23 II

§43. Қалалары, ауылдық елді мекендері.294-298 бет

§43

299-300 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау
Шығыс Қазақстан (4 сағат)47

1

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

1

2 III

27 II

§44-45.Шығыс Қазақстан.300-304 бет.

§44-45

305-306 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


48

2

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

1

3 III

1 III

§46. Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы306-310 бет.

§46

311-312 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


49

3

Қалалары, ауылдық елді мекендері

1

9 III

5 III

§47.Шығыс Қазақстан қалалары.312-315 бет.

§47

316-317 бет.. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


50

4

№6 практикалық жұмыс «Орталық және Шығыс Қазақстанның өнеркәсібіне салыстырмалы экономикалық-географиялық сипаттама»

1

10 III

12 III

Қорытынды практикум. бет.Атлас және картамен.оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс.

Өтілгендерді қайталау
Батыс Қазақстан (3 сағат)51

1

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

1

16 III

15 III

§48.Батыс Қазақстан.317-322 бет.

§48

323-325 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


52

2

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

1

17 III

19 III

§49. Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы.325-331 бет.

§49

332-334 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


53

3

Қалалары, ауылдық елді мекендері

1

6 IV

2 IV

§50. Қалалары, ауылдық елді мекендері.334-338 бет.

§50

338-339 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау

Солтүстік Қазақстан (4 сағат)54

1

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

1

7 IV

5 IV

§51-52

.Солтүстік Қазақстан.339-343.

§51-52

343-345 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


55

2

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

1

13 IV

9 IV

§53. Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы.345-352 бет.

§53.

353-355 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау56

3

Қалалары, ауылдық елді мекендері

1

14 IV

12 IV

§54. Қалалары, ауылдық елді мекендері.355-360 бет.

§54

360-361 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


57

4

Астана – Қазақстан Республикасының астанасы

1

20 IV

16 IV

семинар

Өтілгендерді қайталау
Оңтүстік Қазақстан (5 сағат)58

1

Экономикалық-географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары, ресурстары, халқы

1

21 IV

19 IV

§.55-56.

Оңтүстік Қазақстан.361-366 бет.

§.55-56

366-368 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


59

2

Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы

1

27 IV

23 IV

§57-58. Шаруашылық географиясы, көліктік жағдайы.368-373 бет.

§57-58

373-376 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


60

3

Қалалары, ауылдық елді мекендері

1

28 IV

26 IV

§59. Қалалары, ауылдық елді мекендері.377-381 бет.

§59

381-382 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


61

4

Алматы, Байқоңыр – еліміздің теңдесі жоқ қалалары

1

4 V

30 IV

семинар62

5

№7 практикалық  жұмыс «Солтүстік және Оңтүстік Қазақстанның ауыл шаруашылығына салыстырмалы экономикалық-географиялық сипаттама»

1

5 V

3 V

383-385 бет.Қорытынды практикум. бет.Атлас және картамен.оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс.

Өтілгендерді қайталау


63

8 қорытынды практикалық жұмыс

1

11 V

7 V

Қазақстанның экономикалық аймақтарын кешенді салыстыру.

Өтілгендерді қайталау


64

1

Қорытынды сабақ. Жоспар бойынша туған қаланың, ауылдың экономикасын сипаттау

1

12 V

10 V

Ақмола облысының экономикалық аудандары,ерекшеліктері,ұқсастықтары.

Қазіргі әлемдегі Қазақстан (4 сағат)65

1

Қазақстанның геосаяси жағдайы

1


14 V

§60. Қазақстанның геосаяси жағдайы.387-392 бет.

§60

394-395 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


66

2

Дүниежүзілік экономикадағы Қазақстан:

1

18 V

17 V

§62. Дүниежүзілік экономикадағы Қазақстан.405-409 бет.

§62

410-412 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


67

3

Қазақстанның басқа елдермен саяси, сыртқы экономикалық байланысы және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығы

1

19 V

21 V

§61. Қазақстанның басқа елдермен саяси, сыртқы экономикалық байланысы және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығы.395-403 бет.

§61

404-405 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындау


68

4

Қазақстанның экологиясы және халықаралық экологиялық ынтымақтастық

1

24 V

24 V

§63. Қазақстан дүние жүзі экологиялық картасында.412-417 бет

§63

417 бет. сұрақтар,

тапсырмалар

ды,тесттерді,

экспресс сұрақтарды орындауГЕОГРАФИЯ

(Материктер мен мұхиттар географиясы)

7-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)


Оқу тақырыбы

Са

ғат са

ны

Мерзімі


Пайдаланған әдебиеттер;

Бейсенова Ә.Материктер мен мұхиттар географиясы.Атамұра 2012.ЭО.

ҰАО.2013

Үйге тапсыр

ма

Ескерту

лерКіріспе

3


1

1

Материктер мен мұхиттар географиясы нені оқытады

1

4

.IX

5.

IX

§1Материктер мен мұхиттар географиясы курсы.4-6 бет.

§1.

6 бет. сұрақтар

тапсырмаларда орындау


2

2

Материктер мен мұхиттардың зерттелу кезеңдері

1

8

IX

8

IX

§2.

Материктер мен мұхиттар

дың зерттелу кезеңдері.7-14 бет.

§2

14 бет. Сұрақтар,

тапсырмаларды орындау


3

3

Материктер мен мұхиттардың карталары.№ 1практикалық жұмыс жоспар бойынша «Атлас карталарына сипаттама беру»

1

11

IX

12

IX

§3 Материктер мен мұхиттар карталары.14-18 бет

§3

18 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау

Жер шары табиғатының негізгі ерекшеліктер

10
1-тақырып Литосфера

2


4

1

Жер қыртысының құрылымы

1

15

IX

15

IX

§4.Жер қыртысының құрылымы.19-26 бет.

§4

26 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


5

2

Литосфералық плиталар теориясы, сейсмикалық белдеулер,Жер рельефі

1

18

IX

19

IX

§5.Жербедері.

27-29 бет.

§5

29 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау
2-тақырып Атмосфера және Жердің климаты

3


6

1

Атмосфераның жердегі тіршілік үшін маңызы, ауа температурасының таралуы

1

22

IX

22

IX

§6.Ауа температурасы,қысымның таралуы.29-32 бет.

§6.

33 бет.

сұрақтар

тапсырмаларды орында.


7

2

Жер бетіндегі атмосфералық қысым,басым желдер, ауа массалары

1

25

IX

26

IX

§7. Жер бетіндегі атмосфералық қысым,басым желдер, ауа массалары.

33-36 бет.

§7.

36 бет. сұрақтар

Тапсыр

маларды орындау8

3

Жауын- шашынның таралуы,климаттық белдеулер және климат қалыптастырушы факторлар

1

29

IX

29

IX

§7.Жер бетіндегі жауын-шашынның таралуы.35-36 бет.

§7.

36 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау
3-тақырып Дүниежүзілік мұхит

4


9

1

Дүниежүзілік мұхит суы

1

2.X

3.X

§9.ДЖ мұхит суы.40-47 бет

§9.

47 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


10

2

Беткі ағыстар,мұхиттағы тіршілік

1

6.X

6.X

§9.ДЖ мұхит суы.44-47 бет.

§9.

47 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


11

3

Солтүстік мұзды мұхит,Атлант мұхиты

1

9.X

10

X


§


12

4

Үнді мұхиты, Тынық мұхиты

1

13X

13X

§57.Тынық мұхит.Үнді мұхиты.

207-208бет.

§57

208 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау
Қорытындылау


1

16X

17X

тест

Өтілгендерді қайталау


13

13

Жер бетінде болатын үрдістердің нәтижесінде туындайтын төтенше жағдайлар(семинар)

1

20X

20X


семинар

Материктер және мұхиттар табиғатының алуан түрлілігі

53
1-тақырып. Географиялық қабықтың заңдылықтары

2


14

1

Табиғат кешені

1

23X

24X

§11.

Табиғат кешені.51-56

§11.

56 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


15

2

Географиялық зоналық

1

27X

27X

§12.География

лық зоналар.

56-58 бет.

§12.

58 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау
2-тақырып. Жердегі материктер

51
Африка

10


16

1

Африканың физика -географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан мұхиттар мен теңіздер, Африканың зерттелуі

1

30X

31X

§44.Африка материгі.

168-171

§44

171 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


17

2

Жер бедері және пайдалы қазбалары

1

3

XI

3

XI

§45.Жер бедері,пайдалы қазбалары.171-174 бет.

§45.

174 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


18

3

Климаты

1

13XI

14XI

§46.Климат.174-179 бет.

§46.

179 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау
ІІ тоқсан 14 сағат19

4

Климаттық белдеулер

1

17XI

17XI

§47.Климаттық белдеулер.175-179 бет.

§46.

179 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


20

5

Ішкі сулары

1

20XI

21XI

§48.Өзендері,

көлдері.

180-183 бет.

§48.

183 бет.

сұрақтар

тапсырмаларды орындау


21

6

Табиғат зоналары

1

24XI

24XI

§49-50.Табиғат зоналары.

183-189 бет.

§49-50.

189 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


22

7

Табиғат зоналары

1

27XI

28XI

§§49-50.Табиғат зоналары.

183-189 бет.

§49-50.

189 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


23

8

Африканың халқы және саяси

картасы

1

1

XII

1

XII

§51.Халқы және елдері.189-193 бет.

§51.

193 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


24

9

Африканың аймақтарына шолу

1

4

XII

5

XII

§52.Африка аймақтарына шолу.194-197 бет.

§52.

197 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


25

10

№2 практикалық жұмыс «жекелеген аумақтарға кешенді сипаттама»


8

XII

8

XII

Атлас,картамен жұмыс.

Өтілгендерді қайталау
Аустралия және Мұхит аралдары

5


26

1

Аустралияның физика -географиялық орны

1

11XII

12XII

§53.Аустралия.198-199 бет.

§53.

200 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


27

2

Жер бедері және пайдалы қазбалары, климаты,өзендері мен көлдері

1

15XII

15XII

§53.Жер бедері,пайдалы қазбалары.199-200 бет.

§53

200 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау28

3

Табиғат зоналары

1

18XII

19XII

§55.Табиғат зоналары.

204-207 бет.

§55.207 бет. 200 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


29

4

Халқы және аймақтың саяси картасы, Аустралия Одағы

1

22XII

22XII

§56.Аустралия Одағы.207-208 бет.

§56.

208 сұрақтар

тапсырмаларды орындау


30

5

Мұхит аралдары

1

25XII

26XII

§58.Мұхит аралдары.

214-219 бет.

§58

219 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау
Антарктика.

Антарктида

2


31

1

Антарктика мен Антарктиданың физикалық-географиялық орны

1

29XII

29XII

§59.Антаркти

да.219-222 бет.

§59

222 бет.


32

2

Материктің табиғаты

1§60.Табиғаты.

§60

222-226 бет.
Оңтүстік Америка

8


33

1

Оңтүстік Американың физикалық -географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан мұхиттар мен теңіздер, зерттелуі

1

12. I

9. I

§37.Оңтүстік Америка.

145-149 бет.

§37

149 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


34

2

Жер бедері мен пайдалы қазбалары

1

15. I

12 I

§38.Жер бедері,пайдалы қазбалары.149-151 бет

§38

151 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


35

3

Климаты

1

19. I

16 I

§39.Климаты.

151-155 бет

§39.

155 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


36

4

Ішкі сулары

1

22 I

19 I

§40.Өзендері,

көлдері.155-157 бет

§40

157 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


37

5

Табиғат зоналары

1

26 I

23 I

§41-42.Табиғат зоналары.

157-163 бет.

§41-42.

163 бет сұрақтар

тапсырмаларды орындау.


38

6

Табиғат зоналары

1

29 I

26 I

§41-42.Табиғат зоналары.

157-163 бет.

§41-42.

163 бет сұрақтар

тапсырмаларды орындау


39

7

Оңтүстік Американың халқы және саяси картасы, Анд елдері және Шығыстағы жазық елдері

1

2 II

30 I

§43.Халқы және елдері.163-167 бет.

§43.

167 бет.

сұрақтар

тапсырмаларды орындау


40

8

№3 практикалық жұмыс «Оңтүстік Америка және Африканың табиғатына қысқаша салыстырмалы сипаттама беру.

1

5 II

2 II

Атлас,картамен жұмыс

Өтілгендерді қайталау
Оңтүстік жарты шар материктерін қайталау
тест41

1

Оңтүстік жарты шар материктерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

1

9 II

6 II

§36.Оңтүстік жарты шар материктері.143-145 бет

§36.

143 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау
Солтүстік Америка

8


42

1

Солтүстік Американың физикалық -географиялық орны, материк жағалауын шайып жатқан мұхиттар мен теңіздер, зерттелуі

1

12 II

9 II

§29.Солтүстік Америка

§29

120-123 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


43

2

Жер бедері мен пайдалы қазбалары

1

16 II

13 II

§30.Жер бедері ,пайдалы қазбалары.123-126 бет.

§30

126 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


44

3

Климаты

1

19 II

16 II

§31.Климаты.

126-129 бет

§31

129 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


45

4

Ішкі сулары.

№4 практикалық тапсырма «Материктің бір өзеніне сипаттама беру»

1

23 II

20 II

Атлас,картамен жұмыс

Өтілгендерді қайталау


46

5

Табиғат зоналары, Кордильердегі биіктік белдеулер

1

26 II

23 II

§33.

Табиғат зоналары.

132-136 бет.

§33.

136 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


47

6

Солтүстік Американың халқы және саяси картасы, АҚШ.

1

1 III

27 II

§34.Халқы және елдері.137-140 бет

§34.

140 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


48

7

Мексика және орталық Америка елдері

1

4 III

1 III

§35.Мексика.

142-143 бет.

§35.

143 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


49

8

Қорытындылау

1

9 III

5 III

тест

қайталау
Еуразия

1650

1

Еуразия физикалық -географиялық орны, материк жағалауындағы мұхиттар және басқа да нысандар

1

11 III

12 III

§14

Еуразия

62-66 бет.

§14

66 бет сұрақтар

тапсырмаларды орындау


51

2

Еуразияның зерттелуі

1

15 III

15 III

§14

Еуразия

62-66 бет

§14

66 бет сұрақтар

тапсырмаларды орындау


52

3

Еуразия жер бедері


1

18 III

19 III

§16-17.Жер бедері.71-75 бет.

§16-17

75 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


53

4

Жер бедерінің негізгі пішіндері және пайдалы қазбалардың кен орындары


1

1 IV

2 IV

§16-17.Жер бедері.71-75 бет.

§16-17

75 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау54

5

Климаты

1

5 IV

5 IV

§18-19.

Климаты.

75-83 бет

§18-19

83 бет сұрақтар

тапсырмаларды орындау


55

6

Климаттық белдеулер.

№5 практикалық жұмыс «материктің екі бөлігінің климат типін анықтау және салыстыру

1

8 IV

9 IV

Атлас,картамен жұмыс

Өтілгендерді қайталау


56

7

Ішкі сулары

1

12 IV

12 IV

§20.Ішкі сулары.84-88 бет.

§20

88 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


57

8

Солтүстік Мұзды, Тынық, Үнді мұхиттары алаптарының өзендері

1

15 IV

16 IV

§15.Мұхиттары алаптары өзендері.66-71 бет

§15

71 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


58

9

Табиғат зоналары

1

19 IV

19 IV

§21-22.Табиғат зоналары.

88-98 бет

§21-22

98 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


59

10

Табиғат зоналары

1

22 IV

23 IV

§21-22.Табиғат зоналары.

88-98 бет

§21-22

98 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


60

11

Биіктік белдеулер, антропогендік табиғат кешендері

1

26 IV

26 IV

§22.Биіктік белдеулік

тері.97-98 бет


§22

98 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


61

12

Еуразияның халқы, саяси картасы

1

29 IV

30 IV

§23.Халқы,елдері.98-101 бет.

§23

101 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


62

13

Еуразияның жекелеген елдері: ТМД -Ресей,Қазақстан

1

3 V

3 V

§25 ТМД -Ресей,

Қазақстан.

107-109 бет..


§25

109 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау


63

14

Қытай, Үндістан

1

6 V

7 V

§26-27 Қытай, Үндістан. 108-120 бет§26-27

120 бет сұрақтар

тапсырмаларды орындау


64

15

Жапония және Оңтүстік Корея

1

10 V

10 V

§27-28

Жапония және Оңтүстік Корея.108-120 бет.

§27-28

120 бет. 120 бет сұрақтар

тапсырмаларды орындау


65

16

Германия,

Франция,Ұлыбритания,№ 6 практикалық жұмыс «Еуразияның бір еліне қысқаша,кешенді сипаттама беру

1

13 V

12 V

§24.Солтүстік және Батыс Еуропа.101-105 бет.

§24

105 бет. сұрақтар

тапсырмаларды орындау
Солтүстік жарты материктерін қайталау

1

17 V

17 V
66

1

Солтүстік жарты шар материктерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары

1

20 V

19 V

тест

Жер- біздің ортақ үйіміз(курсты қайталау)

Табиғат пен қоғамның өзара байланысы

2


67

1

Қазіргі саяси картаға сипаттама

1

23 V

23 V

Карталар,маз

мұны,масштабы,проекциясы

,тақырыбы68

2

Табиғат жағдайларының адам өміріне, денсаулығына және іс- әрекетіне тигізетін әсері

1

24 V

24 V

семинарГЕОГРАФИЯ

(Физикалық география)

6-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)


Оқу тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі


Географиялық жаңа ұғымдар

Көрнекі көрсетулер, зертханалық тәжірибелер. Практикалық жұмыстар.

Үйге тапсыр маКіріспе

3


1

1

Физикалық география нені оқытады. Жер туралы географиялық білімнің дамуы

1Физикалық география нені оқытады, Жер туралы

Дүниежүзінің физикалық картасыатлас,кескін карта ЭО.


2

2

Саяхатшылар, зерттеушілер

1Саяхатшылар мен зерттеушілер

Глобус,атлас,кескін карта,


3

3

Табиғат құбылыстарын бақылауды ұйымдастыру.

1Табиғат құбылыстарын зерттеу

Атлас,кескін карта,глобус, кесте ЭО.
Жер бетінің жазықтықта бейнеленуі. План және карта

16
1тақырып. Жер –Күн жүйесінің теңдесіз ғаламшары. (1сағат)4

1

Жердің күн жүйесіндегі орны. Жердің пішіні мен мөлшері.

1Күн жүйесі

Атлас,кескін карта ЭО.
2 тақырып. Жергілікті жердің планы.5

1

Жер беті бейнесінің түрлері.

1Жер беті шар тәрізді

Атлас,кескін карта. ЭО


6

2

Масштаб, қашықтықты өлшеу.

1Масштаб, тұсбағар

Атлас,кескін карта. ЭО


7

3

Азимут туралы түсінік, жергілікті жерде және план бойынша бағдарлау.

1Азимут, план

Атлас,кескін карта. ЭО


8

4

Жер беті элементтерінің планда бейнеленуі

1Планда белгіленетін шартты белгілер

Атлас,кескін карта. ЭО


9

5

Жергілікті жердің планын, топографиялық картаны, сызбанұсқаларды оқу

1Шартты белгілерді қолдана отырып планды оқу

Атлас,кескін карта. ЭО


10

6

Жергілікті жердің планын түсіру, негізгі тәсілдер мен іс-әрекеттер

1План, шартты белгілер

Атлас,кескін карта ЭО.


11

7

№1 практикалық жұмыс: «Жергілікті жердің планын түсіру»

1Жергілікті жерді планға түсіру

Атлас,кескін карта№1 практикалық жұмыс
3-тақырып. Географиялық карта (8 сағат)12

1

Глобус – Жердің моделі

1Глобус

Атлас,кескін карта. ЭО


13

2

Географиялық карталар, олардың жіктелуі

1Карта, оның түрлері

Атлас,кескін карта. ЭО


14

3

Глобустағы және географиялық картадағы градус торы, географиялық ендік

1Градус торы, ендік.

Атлас,кескін карта. ЭО


15

4

Географиялық бойлық, географиялық координаталар ұғымы және координатты анықтау

1Бойлық, географиялық координаталар

Атлас,кескін карта. ЭО


16

5

№2 практикалық жұмыс «Бағыттарды, географиялық координаталарды анықтау»

1Бағыттар, координаталар,ендік. бойлық

Атлас,кескін карта№2 практикалық жұмыс


17

6

Географиялық карталарда биіктіктер мен тереңдіктердің бейнеленуі

1Географиялық карта

Атлас,кескін карта. ЭО


18

7

Қорытындылау


1План мен карталардың адам өмірі үшін маңызы


Атлас,кескін картаІІ тоқсан 14 сағат19

8

Пландар мен карталардың маңызы, ғаламдық навигация жүйелерімен танысу

1Өтілген тақырыптарды қайталау

Атлас,кескін карта. ЭО
Жердің қабықтары

37
1-тақырып. Литосфера және жер қыртысы (9 сағат)20

1

Жердің құрылысы, негізгі ұғымдар

1Жер қыртысы,

мантия,литосфера, ядро

Атлас,кескін карта. ЭО


21

2

Тау жыныстары және минералдардың жіктелуі

1Минерал, магмалық, шөгінді, метаморфтық

Атлас,кескін карта. ЭО


22

3

Литосфералық плиталар (тақталар) туралы ұғым

1Тақталардың түрлері, шатқалдар, жоталар

Атлас,кескін карта. ЭО


23

4

Жер қыртысының қозғалысы

1Жер сілкінісі, тау жасалу үрдісі

Атлас,кескін карта. ЭО


24

5

Жанартаулар, ыстық бұлақтар, гейзерлер

1Жанартаулар, ыстық бұлақтар, гейзерлер

Атлас,кескін карта. ЭО


25

6

Құрлықтағы таулар, олардың жіктелуі

1Таулар, олардың бөлінуі

Атлас,кескін карта. ЭО


26

7

Құрлықтағы жазықтар, олардың жіктелуі

1жазықтықтар

Атлас,кескін карта. ЭО


27

8

Мұхит түбінің жер бедері

1Мұхит түбін зерттеу,түбіндегі таулар

Атлас,кескін карта. ЭО


28

9

Жер бетінің шаруашылық мақсатта пайдаланылуы және оны қорғау.

№3 практикалық жұмыс: «Картадан ірі таулар мен жазықтардың географиялық орны мен биіктігін, жекелеген нысандардың биіктігі мен географиялық координаталарын анықтау»

1Координаталар мен таулар

№3 практикалық жұмыс
2-тақырып. Гидросфера (10 сағат)29

1

Гидросфера, су айналымы жайлы ұғым

1Су,су айналымы

Атлас,кескін карта. ЭО


30

2

Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері

1мұхит

Атлас,кескін карта. ЭО


31

3

Дүниежүзілік мұхит суының қасиеттері

1Суды температурасы мен тұздылығы

Атлас,кескін карта. ЭО


32

4

Мұхит суының қозғалыстары


1Ағыстар,толқындар, цунами

Атлас,кескін карта. ЭО
ІІ тоқсан 20сағат33

5

Мұхит суын зерттеу, қорғау

1Мұхит жануарлары мен өсімдіктері

Атлас,кескін карта.Лекция.


34

6

Құрлық сулары

1Өзендер, көлдер, жер асты сулары, мұздықтар

Атлас,кескін карта. ЭО


35

7

Өзендер

1Бастауы,сағасы,аңғары, ағысы

Атлас,кескін карта. ЭО


36

8

Көлдер, жер асты сулары, мұздықтар

1Тектоникалық, жанартаулық көлдер, ағынды және ағынсыз көлдер,еспе су

Атлас,кескін карта


37

9

Жасанды су қоймалары, құрлық суының маңызы және оны қорғау

1Канал, бөген, судың адам үшін маңызы

Атлас,кескін карта. ЭО.


38

10

№4 практикалық жұмыс: «Бір су нысанына сипаттама беру»

1Су туралы қайталау

Атлас,кескін карта№4 практикалық жұмыс
3-тақырып. Атмосфера (14сағат)39

1

Атмосфера, оның құрылысы, ауаның құрамы

1Ауа, азот, оттегі, ауаның қабаттары

Атлас,кескін карта. ЭО


40

2

Жердің өз осінен және Күнді айнала қозғалуы, Жер қозғалысының маңызы

1Жердің қозғалысы

Атлас,кескін карта. ЭО


41

3

Жерде күн жылуы мен жарықтың таралуы, жылулық белдеулері, жыл мезгілдері

1Жерге күн жылуының түсуі, жыл мезгілдері

Атлас,кескін карта. ЭО


42

4

Ауа температурасы және температураның тәуліктік өзгерісі

1Температура,амплитуда

Атлас,кескін карта. ЭО


43

5

Ауытқу амплитудасы ұғымы және ауа температурасының тәуліктік ауытқуының маңызы

1Тәуліктік амплитуда, оларды есептеу

Атлас,кескін карта. ЭО


44

6

Ауа температурасының жылдық өзгерісі және ауытқу амплитудасы

1Ауа температурасы

Атлас,кескін карта. ЭО


45

7

Атмосфералық қысым

1
Қысым

Атлас,кескін карта. ЭО


46

8

Жел, негізгі түрлері және себептері, ауа массалары

1Жел, бриз, муссон,ауа массалары

Атлас,кескін карта. ЭО


47

9

Жел өрнегін сызу, климат картасын оқу

1Жел өрнегін сызу

Атлас,кескін карта. ЭО


48

10

Ауадағы су буы, бұлттар, атмосфералық жауын-шашын

1Бұлт, су буы, жауын шашын

Атлас,кескін карта ЭО.


49

11

Ауа райы, климат

1Климат,ауа райы

Атлас,кескін карта. ЭО


50

12

Климат құрушы факторлар

1Географиялық ендік,мұхиттан алыстығы, жазық не таулы аймақ па, ауа массалары

Атлас,кескін карта. ЭО


51

13

Жергілікті жер климатының қалыптасу себептері

1Жергілікті жердің климатын зерттеу

Атлас,кескін карта. ЭО


52

14

№5 практикалық жұмыс: «Өз өлкесінің ауа райы жайлы материалдарды өңдеу және талдау»

1қайталау

№5 практикалық жұмыс
4-тақырып. Биосфера (4 сағат)53

1

Биосфера ұғымы, биосфераның шекаралары1Биосфера,тіршілік,

Атлас,кескін карта ЭО.


54

2

Тірі организмдердің көп түрлілігі және олардың таралу заңдылықтарының географиялық жағдайы

1Тірі ағзалардың түрлері,таралу заңдылықтары

Атлас,кескін карта. ЭО
ІV тоқсан 16 сағат55

3

Тірі организмдердің Жер қабығына тигізетін әсері

1Тірі организмдердің маңызы

Атлас,кескін карта. ЭО


56

4

Топырақ, топырақтың түрлері

1топырақ

Атлас,кескін карта. ЭО
Географиялық қабық

5
1-тақырып. Географиялық қабық – Жердің ерекше кешенді қабығы

(4 сағат)57

1

Табиғат кешені, географиялық қабық – Жердің ерекше кешенді қабығы

1Географиялық қабық,табиғат компоненттері, табиғат кешені

Атлас,кескін карта. ЭО


58

2

Географиялық белдеулер және табиғат зоналары


1Белдеулер,зоналар

Атлас,кескін карта ЭО


59

3

Ғаламшардың бір табиғат зонасына презентация

1Бір зонаға мысал келтіру

Атлас,кескін карта. ЭО


60

4

№6 практикалық жұмыс «Өз өлкесінің табиғат зонасына сипаттама жасаудың жоспары және шығармашылық сипаттама»

1қайталау

Атлас,кескін карта№6 практикалық жұмыс
2-тақырып. «Жердің қабықтары» бөлімін қайталау (1 сағат)61

1

Жер табиғатындағы ғаламдық өзгерістер
Табиғаттағы өзгерістер

Атлас,кескін карта ЭО
Жер бетіндегі адамзат

5


62

1

Жердің халқы, саны, тығыздығы, демографиялық саясат

1Халық,демография

Атлас,кескін карта, ЭО


63

2

Нәсілдер, нәсілдердің теңдігі, халықтар, Н.Н.Миклухо-Маклайдың зерттеуі

1нәсіл

Атлас,кескін карта ЭО.


64

3

Елді мекендер, олардың картада бейнеленуі

1Картаға түсіру ережелері

Атлас,кескін карта. ЭО


65

4

№7 практикалық жұмыс «Берілген координаталар бойынша кескін картаға мемлекеттерді және олардың астаналарын түсіру»

1қайталау

Атлас,кескін карта№7 практикалық жұмыс


66

5

Қазақстан дүние жүзі картасында

1Қазақстан, дүние жүзі

Атлас,кескін карта.Лекция,слайдтар
Курсты қорытындылау


2


67

1

Туған өлкенің табиғат кешеніне саяхат

1Саяхат

Атлас,кескін карта


68

2

Қорытынды жұмыстардың презентациясы

1қорытындылау

Атлас,кескін карта

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Календарные планы по географии для 6,7,9 классов

Автор: Нурмашов Адилхан Алдабергенович

Дата: 26.01.2016

Номер свидетельства: 283306

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(117) "Рабочая программа по географии 7 класс к линии учебников "Сферы" "
  ["seo_title"] => string(71) "rabochaia-proghramma-po-ghieoghrafii-7-klass-k-linii-uchiebnikov-sfiery"
  ["file_id"] => string(6) "127475"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1415304693"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(120) "Рабочая программа по географии для 5 класса в соответствии с ФГОС "
  ["seo_title"] => string(73) "rabochaia-proghramma-po-ghieoghrafii-dlia-5-klassa-v-sootvietstvii-s-fgos"
  ["file_id"] => string(6) "183504"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1425894514"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(182) "Рабочая программа по географии 5 класса УМК «География. Сферы» (5-9 классы) В.П. Дронов, Л.Е. Савельева"
  ["seo_title"] => string(90) "rabochaiaproghrammapoghieoghrafii5klassaumkgieoghrafiiasfiery59klassyvpdronovliesavielieva"
  ["file_id"] => string(6) "272448"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1451986925"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "Рабочая программа по географии 7 класс по ФГОС "
  ["seo_title"] => string(52) "rabochaia-proghramma-po-ghieoghrafii-7-klass-po-fgos"
  ["file_id"] => string(6) "130475"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1415901991"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) "КТП по географии для 8 класса"
  ["seo_title"] => string(28) "ktppoghieoghrafiidlia8klassa"
  ["file_id"] => string(6) "341730"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1472638856"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства