kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физика ?леміне саяхат

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ажайып физика" интеллектуалды? сайысы


«?ажайып физика» интеллектуалды конкурсын ?ткізу ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережесі.
Негізгі ереже 7-8 сыныптар?а арнал?ан «?ажайып физика» интеллектуалды сайысыны? ма?сатын, міндетін ж?не ?ткізу ережесін аны?тайды. ?ту тілі – ?аза?ша.
2. Сайысты? ?ту ма?саты:
О?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын дамыту ?шін танымды?, зияткерлік, шы?армашылы?, т?жірибелік ?абылеттерін арттыру.
3. Сайысты? міндеттері:
- Жеке т?л?аны? шы?армашылы? м?мкіншіліктерін дамыту, о?ушыларды? интеллектісін байыту, ой-?рісін ке?ейту;
- Дарынды ж?не ?абілетті балаларды к?бірек аны?тап, ары ?арай ?олдап, оларды? м?мкіндіктеріні? толы? ашылуына к?мек к?рсету;
- ?р т?рлі м?селелер бойынша а?парат алмасу ж?не ?ылыми-ізденіс ж?мыстарыны? т?жірибелерімен алмасу;
- О?у?а, физикалы? т?жірибе ж?мыстарына деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру.
4. Сайысты? ж?мысшы органы
Сайысты дайындау ж?не ?ткізу ж?ніндегі ?йымдастыру ж?мыстарын ж?зеге асыру ?шін ?йымдастыру комитеті ??рылады.
?йымдастыру комитеті:
- сайысты? жалпы ?ткізілу т?ртібін аны?тайды;
- тікелей басшылы?ты ж?зеге асырады;
- ?ылыми-?дістемелік ке?есті ?алыптастырады;
- сайысты? ?орытындысына талдау ж?ргізіп, ?орытады;
- тапсырмаларды? мазм?нын аны?тайды;
- ж?мыстарды ба?алайтын критерийлерді аны?тайды, сайыс ?ткізілгенге дейін тапсырмаларды? ??пиялылы?ына жауап береді;
- ж?мыстарды тексеруге ?атысады;
- же?імпаздарды аны?тап, ?йымдастыру комитетіне ж?лделі орындарды беру ?шін ?сыныстар жасайды;
5. ?атысушыларды? ??рамы
Сайыс?а ?алада?ы жалпы білім беретін мектептерді? ж?не мектеп-гимназияны? 7-8 сынып о?ушылары ?атысады.Команда ??рамы 5 о?ушыдан ж?не 1 жетекшіден т?рады.
6. Сайысты? ?ткізілу т?ртібі мен орыны
Сайыс 2 кезе?де ?ткізіледі:
• бірінші кезе? –– 30 мин;
І тур. «С?лем – с?зді? анасы». (топтарды таныстыру, аты, ?раны, эмблемасы, с?лемдесуі)
ІІ тур. «Физика бізді? айналамызда». ( жауабы бірінші с?йлемнен кейін-3 ?пай, екінші с?йлемнен кейін-2 ?пай, ?шіншіден кейін-1 ?пай)
ІІІ тур. «Б?л не?» (физикалы? ??ралдарды таныстыру 5-тік ж?йе)
ІV тур. «Б?рін білгім келеді!» (си?ырлы текшелердегі с?ра?тар?а жауап, 10-40 ?пай)
• екінші кезе? – т?жірибелік (?й тапсырмасын к?рсету) – 45 мин.
І тур. «Ойлан тап». (?й тапсырмасы, физикалы? т?жірибелер к?рсету, 10-ды? ж?йе) Топты? кезе?де ?р топ 3 физикалы? ??былысты к?рсетеді, оны ?арсыластары т?сіндіру ?ажет. ??ралды о?ушылар ?здерімен бірге ??рап ?келу керек.
- ??былысты к?рсету – 5 минут;
- ?арсыластарды? ??былысты т?сіндіруі – 3 минут;
- ?з жауаптары – 2 минут;
IІ тур. «?діл?азылар с?ра?тары». (?діл?азы с?ра?тарына жауап беру – 3 минут).

7. ?орытындыларды ба?алау, марапаттау т?ртібі
Сайысты? ?орытындысы бойынша ?р ?атысушыны? жина?ан ?пайына с?йкес орындар аны?талады, команда – жалпы есепте. Же?імпаздар ма?тау ?а?аздарымен марапатталады.

Сайысты? ?ткізілу т?ртібі:
Сайыс 2 кезе?де ?ткізіледі:
• бірінші кезе? –– 30 мин;
І тур.«С?лем – с?зді? анасы». (топтарды таныстыру, аты, ?раны, эмблемасы, с?лемдесуі)
ІІ тур. «Физика бізді? айналамызда». ( жауабы бірінші с?йлемнен кейін-3 ?пай, екінші с?йлемнен кейін-2 ?пай, ?шіншіден кейін-1 ?пай)
1. Ол кез-келген адамда болады, біреуде аз, біреуде к?п;
Ол шама векторлы? емес, скаляр шама;
Ол кімде ?лкен болса, сол адам диета?а отырады;
(жауабы: масса)
2. Ол ?зен секілді а?ады, тек бір ба?ытта;
Оны кері б?ру?а болады, тек ертегіде ?ана;
Оны са?атпен ?лшейді;
(жауабы: уа?ыт)
3. Ол барлы? дені сау адамда бар, балалар мен ?йел адамдар?а ?ара?анда, ер адамдарда к?п;
Ол ауру адамдарда ?лсіз болады, ол зат емес ж?не са?талмайды;
Ол векторлы? шама, ол бізге шкафты жылжыту ?шін керек;
(жауабы: к?ш)
4. Ол ?шін энергияны? са?талу за?ы б?зылады;
Онсыз біз ая?пен ж?ре де, ?асы?ты ?олымыз?а ?стай да алмаймыз;
Ол аз бол?анды?тан, тірі балы?ты ?олымыз?а ?стай алмаймыз;
(жауабы: ?йкеліс)
5. К?зі ?ыра?ы, жан?ан жары?ты алыстан к?реді:
Ж?регіні? ?уаты 2,2 Ватт, ??мырында 40 тонна тама? жейді;
Жердегі е? а?ылды кім?
( жауабы: адам)
6. Адам организмінде бар зат;
Затты? ?ш к?йіні? біреуі;
Жерде онсыз ?мір жо?.
(жауабы: су)
ІІІ тур. «Б?л не?» (физикалы? ??ралдарды таныстыру 5-тік ж?йе)
Метр, рулетка, транспортир, са?ат, секундомер, термометр, динамометр, компас, таразы, микроскоп, фотоаппарат, мензурка, тонометр, воронка
ІV тур. «Б?рін білгім келеді!» (си?ырлы текшелердегі с?ра?тар?а жауап, 10-40 ?пай)
ТАБИ?АТ
10 – «Айналада?ы жай?ал?ан г?лдер, г?лден г?лге ?он?ан к?белек. Г?лдерді? иісі а??ып т?р». Б?л ?андай ??былыс? (Диффузия)
20–?айсысы ауыр: ысты? нан немесе сал?ын нан? (суы?ан нан, ты?ызды?ы к?п)
30–Температура т?мендегеп ауада?ы су тамшылары конденсациялан?анда пайда болатын ??былыс (шы?)
40 - ?йкеліс кезіндегі механикалы? ж?мысты? жылу?а айналу процесі ?айтымды ма, ?лде ?айтымсыз ба? (Таби?атта?ы барлы? процестер жылу алмасумен, ?йкеліспен, диффузиямен ?атар ж?реді, сонды?тан олар – ?айтымсыз)

ТЕХНИКА
10 –Кірпішті? салма?ы 2 кг ж?не та?ы жарты кірпіш. Кірпіш салма?ы ?анша? (3 кг)
20–Е? ал?аш рет ?ыздыру шамын 1872 ж. Санкт-Петербургте кім ойлап тапты. (А.Лодыгин)
30 –О?ушы рюкзагыны? белбеуі неге жалпа?? (Жалпа? белбеу денеге ?ысымды аз т?сіреді)
40 –Отта?ы ш?йнек неге ызылдап ?ндетеді? (ауа к?піршіктеріні? су жылы?анда ?л?айып, т?бінен ?опарылып жо?ары к?теріле баста?ан ?оз?алысынан ызыл туады)

??БЫЛЫС
10 –Балы?ты? ?олда жылпылдап т?рмайтын себебін т?сіндірі?дер (сырт?ы шырыш ?абы?ы ?йкелісті азайтады, сонды?тан ?стап т?ру ?иын)
20 –Бейнероликте ?андай физикалы? ??былыс к?рсетілген? (конвекция)
30 – Суды? тере? жерінде табан?а тас ?атты бата ма, ?лде таязда ма? (таяз жерінде ауырдады, тере? суда тас ауыртпайды себебі суда адамды к?теру о?ай. Архимед к?ші ?сер етеді)
40 – Бейнероликтегі т?жірибе ?андай физикалы? за??а негізделген? (Паскаль за?ы)

• екінші кезе?– т?жірибелік (?й тапсырмасын к?рсету) – 45 мин.
І тур. «Ойлан тап». (?й тапсырмасы, физикалы? т?жірибелер к?рсету, 10-ды? ж?йе)Топты? кезе?де ?р топ 3 физикалы? ??былысты к?рсетеді, оны ?арсыластары т?сіндіру ?ажет. ??ралды о?ушылар ?здерімен бірге ??рап ?келу керек.
- ??былысты к?рсету – 5 минут;
- ?арсыластарды? ??былысты т?сіндіруі – 3 минут;
- ?з жауаптары – 2 минут;
IІ тур. «?діл?азылар с?ра?тары». (?діл?азы с?ра?тарына жауап беру – 3 минут).

?орытынды. Марапаттау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«физика ?леміне саяхат»

Ғажайып физика" интеллектуалдық сайысы


«Ғажайып физика» интеллектуалды конкурсын өткізу ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережесі.
Негізгі ереже 7-8 сыныптарға арналған «Ғажайып физика» интеллектуалды сайысының мақсатын, міндетін және өткізу ережесін анықтайды. Өту тілі – қазақша.
2. Сайыстың өту мақсаты:
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту үшін танымдық, зияткерлік, шығармашылық, тәжірибелік қабылеттерін арттыру.
3. Сайыстың міндеттері:
- Жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіншіліктерін дамыту, оқушылардың интеллектісін байыту, ой-өрісін кеңейту;
- Дарынды және қабілетті балаларды көбірек анықтап, ары қарай қолдап, олардың мүмкіндіктерінің толық ашылуына көмек көрсету;
- Әр түрлі мәселелер бойынша ақпарат алмасу және ғылыми-ізденіс жұмыстарының тәжірибелерімен алмасу;
- Оқуға, физикалық тәжірибе жұмыстарына деген қызығушылықтарын арттыру.
4. Сайыстың жұмысшы органы
Сайысты дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру үшін ұйымдастыру комитеті құрылады.
Ұйымдастыру комитеті:
- сайыстың жалпы өткізілу тәртібін анықтайды;
- тікелей басшылықты жүзеге асырады;
- ғылыми-әдістемелік кеңесті қалыптастырады;
- сайыстың қорытындысына талдау жүргізіп, қорытады;
- тапсырмалардың мазмұнын анықтайды;
- жұмыстарды бағалайтын критерийлерді анықтайды, сайыс өткізілгенге дейін тапсырмалардың құпиялылығына жауап береді;
- жұмыстарды тексеруге қатысады;
- жеңімпаздарды анықтап, ұйымдастыру комитетіне жүлделі орындарды беру үшін ұсыныстар жасайды;
5. Қатысушылардың құрамы
Сайысқа қаладағы жалпы білім беретін мектептердің және мектеп-гимназияның 7-8 сынып оқушылары қатысады.Команда құрамы 5 оқушыдан және 1 жетекшіден тұрады.
6. Сайыстың өткізілу тәртібі мен орыны
Сайыс 2 кезеңде өткізіледі:
• бірінші кезең –– 30 мин;
І тур. «Сәлем – сөздің анасы». (топтарды таныстыру, аты, ұраны, эмблемасы, сәлемдесуі)
ІІ тур. «Физика біздің айналамызда». ( жауабы бірінші сөйлемнен кейін-3 ұпай, екінші сөйлемнен кейін-2 ұпай, үшіншіден кейін-1 ұпай)
ІІІ тур. «Бұл не?» (физикалық құралдарды таныстыру 5-тік жүйе)
ІV тур. «Бәрін білгім келеді!» (сиқырлы текшелердегі сұрақтарға жауап, 10-40 ұпай)
• екінші кезең – тәжірибелік (үй тапсырмасын көрсету) – 45 мин.
І тур. «Ойлан тап». (үй тапсырмасы, физикалық тәжірибелер көрсету, 10-дық жүйе) Топтық кезеңде әр топ 3 физикалық құбылысты көрсетеді, оны қарсыластары түсіндіру қажет. Құралды оқушылар өздерімен бірге құрап әкелу керек.
- құбылысты көрсету – 5 минут;
- қарсыластардың құбылысты түсіндіруі – 3 минут;
- өз жауаптары – 2 минут;
IІ тур. «Әділқазылар сұрақтары». (әділқазы сұрақтарына жауап беру – 3 минут).

7. Қорытындыларды бағалау, марапаттау тәртібі
Сайыстың қорытындысы бойынша әр қатысушының жинаған ұпайына сәйкес орындар анықталады, команда – жалпы есепте. Жеңімпаздар мақтау қағаздарымен марапатталады.

Сайыстың өткізілу тәртібі:
Сайыс 2 кезеңде өткізіледі:
• бірінші кезең –– 30 мин;
І тур.«Сәлем – сөздің анасы». (топтарды таныстыру, аты, ұраны, эмблемасы, сәлемдесуі)
ІІ тур. «Физика біздің айналамызда». ( жауабы бірінші сөйлемнен кейін-3 ұпай, екінші сөйлемнен кейін-2 ұпай, үшіншіден кейін-1 ұпай)
1. Ол кез-келген адамда болады, біреуде аз, біреуде көп;
Ол шама векторлық емес, скаляр шама;
Ол кімде үлкен болса, сол адам диетаға отырады;
(жауабы: масса)
2. Ол өзен секілді ағады, тек бір бағытта;
Оны кері бұруға болады, тек ертегіде ғана;
Оны сағатпен өлшейді;
(жауабы: уақыт)
3. Ол барлық дені сау адамда бар, балалар мен әйел адамдарға қарағанда, ер адамдарда көп;
Ол ауру адамдарда әлсіз болады, ол зат емес және сақталмайды;
Ол векторлық шама, ол бізге шкафты жылжыту үшін керек;
(жауабы: күш)
4. Ол үшін энергияның сақталу заңы бұзылады;
Онсыз біз аяқпен жүре де, қасықты қолымызға ұстай да алмаймыз;
Ол аз болғандықтан, тірі балықты қолымызға ұстай алмаймыз;
(жауабы: үйкеліс)
5. Көзі қырағы, жанған жарықты алыстан көреді:
Жүрегінің қуаты 2,2 Ватт, ғұмырында 40 тонна тамақ жейді;
Жердегі ең ақылды кім?
( жауабы: адам)
6. Адам организмінде бар зат;
Заттың үш күйінің біреуі;
Жерде онсыз өмір жоқ.
(жауабы: су)
ІІІ тур. «Бұл не?» (физикалық құралдарды таныстыру 5-тік жүйе)
Метр, рулетка, транспортир, сағат, секундомер, термометр, динамометр, компас, таразы, микроскоп, фотоаппарат, мензурка, тонометр, воронка
ІV тур. «Бәрін білгім келеді!» (сиқырлы текшелердегі сұрақтарға жауап, 10-40 ұпай)
ТАБИҒАТ
10 – «Айналадағы жайқалған гүлдер, гүлден гүлге қонған көбелек. Гүлдердің иісі аңқып тұр». Бұл қандай құбылыс? (Диффузия)
20–Қайсысы ауыр: ыстық нан немесе салқын нан? (суыған нан, тығыздығы көп)
30–Температура төмендегеп ауадағы су тамшылары конденсацияланғанда пайда болатын құбылыс (шық)
40 - Үйкеліс кезіндегі механикалық жұмыстың жылуға айналу процесі қайтымды ма, әлде қайтымсыз ба? (Табиғаттағы барлық процестер жылу алмасумен, үйкеліспен, диффузиямен қатар жүреді, сондықтан олар – қайтымсыз)

ТЕХНИКА
10 –Кірпіштің салмағы 2 кг және тағы жарты кірпіш. Кірпіш салмағы қанша? (3 кг)
20–Ең алғаш рет қыздыру шамын 1872 ж. Санкт-Петербургте кім ойлап тапты. (А.Лодыгин)
30 –Оқушы рюкзагының белбеуі неге жалпақ? (Жалпақ белбеу денеге қысымды аз түсіреді)
40 –Оттағы шәйнек неге ызылдап әндетеді? (ауа көпіршіктерінің су жылығанда ұлғайып, түбінен қопарылып жоғары көтеріле бастаған қозғалысынан ызыл туады)

ҚҰБЫЛЫС
10 –Балықтың қолда жылпылдап тұрмайтын себебін түсіндіріңдер (сыртқы шырыш қабығы үйкелісті азайтады, сондықтан ұстап тұру қиын)
20 –Бейнероликте қандай физикалық құбылыс көрсетілген? (конвекция)
30 – Судың терең жерінде табанға тас қатты бата ма, әлде таязда ма? (таяз жерінде ауырдады, терең суда тас ауыртпайды себебі суда адамды көтеру оңай. Архимед күші әсер етеді)
40 – Бейнероликтегі тәжірибе қандай физикалық заңға негізделген? (Паскаль заңы)

• екінші кезең– тәжірибелік (үй тапсырмасын көрсету) – 45 мин.
І тур. «Ойлан тап». (үй тапсырмасы, физикалық тәжірибелер көрсету, 10-дық жүйе)Топтық кезеңде әр топ 3 физикалық құбылысты көрсетеді, оны қарсыластары түсіндіру қажет. Құралды оқушылар өздерімен бірге құрап әкелу керек.
- құбылысты көрсету – 5 минут;
- қарсыластардың құбылысты түсіндіруі – 3 минут;
- өз жауаптары – 2 минут;
IІ тур. «Әділқазылар сұрақтары». (әділқазы сұрақтарына жауап беру – 3 минут).

Қорытынды. Марапаттау.

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
физика ?леміне саяхат

Автор: Жа?сылы?ова Камшат Тарденовна

Дата: 06.03.2016

Номер свидетельства: 302750

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) "Сыныптан тыс сабақ: Физика әлеміне саяхат"
  ["seo_title"] => string(43) "synyptan_tys_sabak_fizika_lieminie_saiakhat"
  ["file_id"] => string(6) "356599"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1478602805"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "Открытый урок на тему:"Физика ?леміне саяхат""
  ["seo_title"] => string(41) "otkrytyiuroknatiemufizikalieminiesaiakhat"
  ["file_id"] => string(6) "284711"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1454007826"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "Физика әлеміне саяхат"
  ["seo_title"] => string(26) "fizika_lieminie_saiakhat_1"
  ["file_id"] => string(6) "465855"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1523461699"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(90) "«ФИЗИКА ?ЛЕМІНЕ САЯХАТ» атты саба?тан тыс іс-шара "
  ["seo_title"] => string(52) "fizika-lieminie-saiakhat-atty-sabak-tan-tys-is-shara"
  ["file_id"] => string(6) "166716"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1422982638"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "Физика әлеміне саяхат"
  ["seo_title"] => string(24) "fizika_lieminie_saiakhat"
  ["file_id"] => string(6) "387133"
  ["category_seo"] => string(13) "vsemUchitelam"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1486060915"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства