kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашық сабақ "Қызықты математика"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Білім беру саласы: Таным

Ұйымдастырылғаноқуіс-әрекет: Қарапайыматематикалықұғымдар

Тақырыбы: Қызықты математика

Білімділік: Балалардыңқарапайымматематикалықдағдыларынқалыптастыраотырып, сандаржайлытүсініктерінтереңдету, геометриялықпішіндердітануға, тура жәнекеріжаңылмайсанауғаынталандырып, тапсырмаларарқылыықпалету;

Дамытушылық: Баланыңлогикалықойлауқабілетін, танымындамыту, зейінін, тез ойлауын, шапшаңесептеугеқызығушылықтарынояту.

Тәрбиелік: Достық пен сыйластыққатәрбиелеу

Тәрбиеші:

Мақсаты: Балаларқараңдаршы, бүгінсондайерекшекүн, сендер де, сондайәдеміболыпкетіпсіңдержәнедебүгінбіздергеөздеріңсияқтыәдеміапайларқонаққакелгенекен, кәники, «сәлем-сөздіңатасы» демекші, келегенқонақтарменамандасып, бүгінгікүнімізкөңілді де, қызықтыөтуүшін «дөңгеленіптұрайық, шаттықшеңберқұрайық».

Шаттықшеңбер:

ҚайырлытанЖерАна

ҚайырлытанКөкАспан

Қайырлытандостарым

Қайырлытанқонақтар

Аман есенболайық

Бейбітшіліктіқолдайық

Жарайсыңдарбалаларорнымызғажайғасайық.

-Балаларқазіржылдыңқаймезгілі?

- Күз

-Көктеммезгілінденешеай бар?

-3 ай бар.

-Бүгінаптаныңқайкүні?

-Сәрсенбі

-Біраптаданешекүн бар?

-7күн

Ғажайыпсәт:

Балаларбіздіңғажайыптеледидарға хат келгенсияқты, кәнебәрімізтеледидардықарайықшы.

Қаршақыз:

-«Сәлематсыңдарма, балалар? Мен Қаршақызбын. МеніңжетіергежейлідостарымдыҚатыгезпатшайымұрлап, тығыпқойды. «егерсағандоскерекболсаменіңтапсырмамдыорында»депкөпжұмбақ пен тапсырмаберіпкеттіменіңөзімебұлтапсырмалардыорындауөтеқиын, достарсіздердіңкөмектеріңізгежүгініпотырмын, мағанкөмектесіңдерші, мынауҚатыгезпатшайымныңмағанберіпкеткентапсырмасы».

Ұйымдастыру-ізденушілік

- Балаларертегікейіпкерінекөмектесемізбе

- Ия

Біріншіергежейліні табу үшін, мынажұмбақтышешукерексияқты.

Жұмбақ: Құлпырсақадірлейді, аялайды

Қурасасыпырғышқажарамайды

-Гүл

Тәрбиеші: олайболсагүлдердіңарасынанбізергейжейлінііздепкөрейікші.

( гүлдіңқасынанелгежейлінітабады.)

-Балаларбізжұмбақтышештікенді, Қатыгезпатшайымныңтапсырмасынорындапкөрейік. Тапсырмамыз1-10ға дейін тура жәнекерісанау, жәнеағылшынорысшақайталау. Көршісандардыатапшығу

Жарайсыңдарбалаларсіздертапсырманыжақсыорындадыңдар, ендіекіншіергейжейліні табу үшінбізтағыжұмбақшешуімізкерекекен.

Жұмбақ: Қабат –қабатқаттама

Ақылынболсааттама

-Кітап

Балаларжұмбақтыңшешуінтауып,кітаптардыңқасынанелгейжейлінітабады

Келесібіздіңтапсырмамыз.

«Алдымен–соданкейін»

Кеңістіктікжәнемөлшерліктүсініктер

Алдыменкөктем, ал соданкейін ЖАЗ

Алдыменкүз, ал соданкейін ҚЫС

Алдыменкішкентай, ал соданкейін ҮЛКЕН

Алдыменекі, ал соданкейін ҮШ

Алдымен бес, ал соданкейін АЛТЫ

Алдыменкүндіз, ал соданкейін ТҮН

Алдыментоғыз, ал соданкейін ОН

Жарайсыңдар, балаларсіздербұлтапсырманыдажақсыорындадыңдар. Ендіүшіншіергейжейліні табу үшінбізкелесіжұмбақтышешуімізқажет.

Жұмбақ: Бірнәрсебетіндежоқ ой мен қыр

Өзініңкіндігіненайналыпжүр

Өзіненазарсалыпқарасаңыз

Келбетіжержүзініңкөрініптұр

-Глобус

Балаларжұмбақтардыңшешуінтауып, Глобустыңқасынанелгейжейлінітабады

Балаларбізергейжейлінітаптықенді, тапсырмаорындайық

Балаларғажекетапсырма. Мынасуреттенешезаттыңсуреті бар, соныңцифрынқой.

Жарайсыңдарбалалар, бізнешеергежейлінітаптық, ендінешеуқалды?

- 3 таптық, 4 қалды

Жұмбақ: Төбедегікөзінен

Күнсәулесітүсседі

Бұрышыжоқтөрінен

Самалеркінеседі

- (Киізүй

Жарайсындарбалалар, Қатыгезпатшайымендісіздердіңбилердіңкөргісікеледіекен, шаршағанболарсыңдаркеліңдербәріміз «жұбыңды тап» дегенсергітусәтіңорындайық

Балаларұнадымасендерге, орындарымызғажайғасақойындар.

Келесіжұмбақтытезірекжауабынтауып, ергейжейлінітауыпалайық.

Жұмбақ: Жайланғандүниенібірғажайып

Тіккөтеріпотырарадамдарды

(Орындық)

Кәнебалалартұрыпөздерінніңотырғанорындықтарындықарапкөріндерші, кімніңорындығынажасырғанекен.

Балаларбізге «Ғажайыпқалта» ойыныңойнаудыұсыныптұр.Әр бала қалтадағыпішіндердісипапсезуарқылыатайды.

Тәрбиеші: Жарайсыңдарбалаларсіздертапсырманыжақсыорындадыңдар, ендінешіншіергейжейлінііздейміз? ергейжейліні табу үшінбізтағыжұмбақшешуімізкерекекен

Жұмбақ: Тікірейіпқұлағы

Мененбұрынтұрады.

Бойынжазыпкеріліп,

Беті-қолынжуады.

-Мысық

«Ұзын-қысқа»

Ұзындықтуралытүсініктерінқалыптастыру

Балаларбіздетөрттүстіжіп бар кәнебіріншітүстерінатапөтейік. Жарайсыңдарбалаларбізгетапсырмабойынша осы жіптердісалыстыруғаберіпті. Ендібізқайжіпұзын, қайжіпқысқаекеніңаңықтапсіздердіпалдарыңыздағыкөлембойыншаберілгенсуреттердіқаламсаппенбояуымызқажетекен.

Балаларжарайсыңдаркәнесанапшығайықшыбізденешеергейжейлітабылғаның, ендісоңғыжетіншіергейжейліні табу үшінсоңғыжұмбақтышешейікші

Жұмбақ:

Пышақпеншталабереді

Бойықысқарабереді

-Қаламсап

Жарайсыңдарбалаларкәнесанайықшыбізденешеергежейліболды?

Ендіергежейлілердіөсуретіменорналастырайықшы.

Қорытынды

Теледидарға хат келеді.

Қаршақыз: Балаларсіздергерахмет. СіздерКатыгезпатшайымныңтапсырмасынорындапменіңергежейлімдіқайтардыңдар. Сауболыңыздар.

-Балаларбүгінбізкімге

көмектестік?

Қаршақыз бен ергежейлілерге

-Қандайтапсырмаларорындадық?

-Ұзындықөлшемді, сандардыүштілдесанадық

Күтілетіннәтижелер:

Білуікерек: Математика ұғымдарын: ұзын-қысқа, үштілдесанаубілуікерек

Болуыкерек: Балалардыңоқуіс-әрекеткеқызығушылығы

Баланыңқолынанкелуі: Берілгенжекетапсырмалардыөзбетіншеорындайалады

Просмотр содержимого документа
«ашық сабақ "Қызықты математика"»

Білім беру саласы: Таным

Ұйымдастырылғаноқуіс-әрекет: Қарапайыматематикалықұғымдар

Тақырыбы: Қызықты математика

Білімділік: Балалардыңқарапайымматематикалықдағдыларынқалыптастыраотырып, сандаржайлытүсініктерінтереңдету, геометриялықпішіндердітануға, тура жәнекеріжаңылмайсанауғаынталандырып, тапсырмаларарқылыықпалету;

Дамытушылық: Баланыңлогикалықойлауқабілетін, танымындамыту, зейінін, тез ойлауын, шапшаңесептеугеқызығушылықтарынояту.

Тәрбиелік: Достық пен сыйластыққатәрбиелеу

Тәрбиеші:

Мақсаты: Балаларқараңдаршы, бүгінсондайерекшекүн, сендер де, сондайәдеміболыпкетіпсіңдержәнедебүгінбіздергеөздеріңсияқтыәдеміапайларқонаққакелгенекен, кәники, «сәлем-сөздіңатасы» демекші, келегенқонақтарменамандасып, бүгінгікүнімізкөңілді де, қызықтыөтуүшін «дөңгеленіптұрайық, шаттықшеңберқұрайық».

Шаттықшеңбер:

ҚайырлытанЖерАна

ҚайырлытанКөкАспан

Қайырлытандостарым

Қайырлытанқонақтар

Аман есенболайық

Бейбітшіліктіқолдайық

Жарайсыңдарбалаларорнымызғажайғасайық.

-Балаларқазіржылдыңқаймезгілі?

- Күз

-Көктеммезгілінденешеай бар?

-3 ай бар.

-Бүгінаптаныңқайкүні?

-Сәрсенбі

-Біраптаданешекүн бар?

-7күн

Ғажайыпсәт:

Балаларбіздіңғажайыптеледидарға хат келгенсияқты, кәнебәрімізтеледидардықарайықшы.

Қаршақыз:

-«Сәлематсыңдарма, балалар? Мен Қаршақызбын. МеніңжетіергежейлідостарымдыҚатыгезпатшайымұрлап, тығыпқойды. «егерсағандоскерекболсаменіңтапсырмамдыорында»депкөпжұмбақ пен тапсырмаберіпкеттіменіңөзімебұлтапсырмалардыорындауөтеқиын, достарсіздердіңкөмектеріңізгежүгініпотырмын, мағанкөмектесіңдерші, мынауҚатыгезпатшайымныңмағанберіпкеткентапсырмасы».

Ұйымдастыру-ізденушілік

- Балаларертегікейіпкерінекөмектесемізбе

- Ия

Біріншіергежейліні табу үшін, мынажұмбақтышешукерексияқты.

Жұмбақ: Құлпырсақадірлейді, аялайды

Қурасасыпырғышқажарамайды

-Гүл

Тәрбиеші: олайболсагүлдердіңарасынанбізергейжейлінііздепкөрейікші.

( гүлдіңқасынанелгежейлінітабады.)

-Балаларбізжұмбақтышештікенді, Қатыгезпатшайымныңтапсырмасынорындапкөрейік. Тапсырмамыз1-10ға дейін тура жәнекерісанау, жәнеағылшынорысшақайталау. Көршісандардыатапшығу

Жарайсыңдарбалаларсіздертапсырманыжақсыорындадыңдар, ендіекіншіергейжейліні табу үшінбізтағыжұмбақшешуімізкерекекен.

Жұмбақ: Қабат –қабатқаттама

Ақылынболсааттама

-Кітап

Балаларжұмбақтыңшешуінтауып,кітаптардыңқасынанелгейжейлінітабады

Келесібіздіңтапсырмамыз.

«Алдымен–соданкейін»

Кеңістіктікжәнемөлшерліктүсініктер

Алдыменкөктем, ал соданкейін ЖАЗ

Алдыменкүз, ал соданкейін ҚЫС

Алдыменкішкентай, ал соданкейін ҮЛКЕН

Алдыменекі, ал соданкейін ҮШ

Алдымен бес, ал соданкейін АЛТЫ

Алдыменкүндіз, ал соданкейін ТҮН

Алдыментоғыз, ал соданкейін ОН

Жарайсыңдар, балаларсіздербұлтапсырманыдажақсыорындадыңдар. Ендіүшіншіергейжейліні табу үшінбізкелесіжұмбақтышешуімізқажет.

Жұмбақ: Бірнәрсебетіндежоқ ой мен қыр

Өзініңкіндігіненайналыпжүр

Өзіненазарсалыпқарасаңыз

Келбетіжержүзініңкөрініптұр

-Глобус

Балаларжұмбақтардыңшешуінтауып, Глобустыңқасынанелгейжейлінітабады

Балаларбізергейжейлінітаптықенді, тапсырмаорындайық

Балаларғажекетапсырма. Мынасуреттенешезаттыңсуреті бар, соныңцифрынқой.

Жарайсыңдарбалалар, бізнешеергежейлінітаптық, ендінешеуқалды?

- 3 таптық, 4 қалды

Жұмбақ: Төбедегікөзінен

Күнсәулесітүсседі

Бұрышыжоқтөрінен

Самалеркінеседі

- (Киізүй

Жарайсындарбалалар, Қатыгезпатшайымендісіздердіңбилердіңкөргісікеледіекен, шаршағанболарсыңдаркеліңдербәріміз «жұбыңды тап» дегенсергітусәтіңорындайық

Балаларұнадымасендерге, орындарымызғажайғасақойындар.

Келесіжұмбақтытезірекжауабынтауып, ергейжейлінітауыпалайық.

Жұмбақ: Жайланғандүниенібірғажайып

Тіккөтеріпотырарадамдарды

(Орындық)

Кәнебалалартұрыпөздерінніңотырғанорындықтарындықарапкөріндерші, кімніңорындығынажасырғанекен.

Балаларбізге «Ғажайыпқалта» ойыныңойнаудыұсыныптұр .Әр бала қалтадағыпішіндердісипапсезуарқылыатайды.Тәрбиеші: Жарайсыңдарбалаларсіздертапсырманыжақсыорындадыңдар, ендінешіншіергейжейлінііздейміз? ергейжейліні табу үшінбізтағыжұмбақшешуімізкерекекен

Жұмбақ: Тікірейіпқұлағы

Мененбұрынтұрады.

Бойынжазыпкеріліп,

Беті-қолынжуады.

-Мысық

«Ұзын-қысқа»

Ұзындықтуралытүсініктерінқалыптастыру

Балаларбіздетөрттүстіжіп бар кәнебіріншітүстерінатапөтейік. Жарайсыңдарбалаларбізгетапсырмабойынша осы жіптердісалыстыруғаберіпті. Ендібізқайжіпұзын, қайжіпқысқаекеніңаңықтапсіздердіпалдарыңыздағыкөлембойыншаберілгенсуреттердіқаламсаппенбояуымызқажетекен.Балаларжарайсыңдаркәнесанапшығайықшыбізденешеергейжейлітабылғаның, ендісоңғыжетіншіергейжейліні табу үшінсоңғыжұмбақтышешейікші

Жұмбақ:

Пышақпеншталабереді

Бойықысқарабереді

-Қаламсап

Жарайсыңдарбалаларкәнесанайықшыбізденешеергежейліболды?

Ендіергежейлілердіөсуретіменорналастырайықшы.

Қорытынды

Теледидарға хат келеді.

Қаршақыз: Балаларсіздергерахмет. СіздерКатыгезпатшайымныңтапсырмасынорындапменіңергежейлімдіқайтардыңдар. Сауболыңыздар..

-Балаларбүгінбізкімге

көмектестік?

Қаршақыз бен ергежейлілерге

-Қандайтапсырмаларорындадық?

-Ұзындықөлшемді, сандардыүштілдесанадық

Күтілетіннәтижелер:

Білуікерек: Математика ұғымдарын: ұзын-қысқа, үштілдесанаубілуікерек

Болуыкерек: Балалардыңоқуіс-әрекеткеқызығушылығы

Баланыңқолынанкелуі: Берілгенжекетапсырмалардыөзбетіншеорындайалады


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
ашық сабақ "Қызықты математика"

Автор: Матақбаева Оралтай Сатуқызы

Дата: 25.10.2016

Номер свидетельства: 352040

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "Сыныптан тыс саба? "?ызы?ты математика.""
  ["seo_title"] => string(34) "synyptantyssabakkyzyktymatiematika"
  ["file_id"] => string(6) "261924"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449229129"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(35) "Қызықты математика"
  ["seo_title"] => string(18) "kyzykty_matematika"
  ["file_id"] => string(6) "488447"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1543658849"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(80) "(сыныптан тыс ж?мыс) ?ызы?ты математика ?лемі "
  ["seo_title"] => string(48) "synyptan-tys-zhu-mys-k-yzyk-ty-matiematika-liemi"
  ["file_id"] => string(6) "153533"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1421040461"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(60) "«?ызы?ты математика» ойын саба?ы"
  ["seo_title"] => string(34) "k-yzyk-ty-matiematika-oiyn-sabag-y"
  ["file_id"] => string(6) "274616"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1452427353"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) "Саба?ты? та?ырыбы: ?ызы?ты математика "
  ["seo_title"] => string(41) "sabak-tyn-tak-yryby-k-yzyk-ty-matiematika"
  ["file_id"] => string(6) "171426"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1423670928"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства