kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Алкоголь мен шылым шегуді? ?рпа??а ?сері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Алкоголь мен шылым шегуді? ?рпа??а ?сері

Ма?саты: а)  Білімділігі: Денсаулы??а зиянды ?рекеттер:

ішімдік ішу, шылым шегу, наша?орлы?ты? адам а?засына тигізетін зиянын, ?рпа??а ?серін,?міріне ту?ызатын ?аупін айтып т?сіндіру;

                                   ?) т?рбиелігі: Жастарымызды осы зиянды ?рекеттерден аула? ж?руге, тазалы??а, же?іл ж?ріске салынбау?а, жеке бас м?ддесіне жауапкершілікпен ?арайтын ?аза?стан Республикасыны? ?лгілі де, т?рбиелі азаматы болу?а т?рбиелеу;

                         б)дамытушылы?: о?ушыларды? жан-жа?ты ойлауын,с?йлеу ?абілеттерін,т?йсігін,д?ниетанымын дамыту,п?нге ?ызу?ышылы?ын арттыру.

Саба?ты? к?рнекілігі:тапсырмалар тарату,слаидтар,суреттер,?лестірме тапсырмалар

Саба?ты? т?рі: Аралас

Саба?ты? ?дісі: к?рнекілікті (демонстрациялы?) баяндау

Саба?ты? жоспары:

I. ?йымдастыру  кезе?і-1 мин

II. ?й тапсырмасын тексеру-10 мин

III. Жа?а материалды т?сіндіру -10 мин

ІV. Т?сінгенін тексеру-5мин

Практикалы? ж?мыс-15 мин

V. Саба?ты бекіту-5 мин

VI. Ба?алау-2 мин

VIІ. ?йге тапсырма-1мин  

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і. С?лемдесу. Саба??а ?атысуын т?гендеу.

 О?ушыларды? ?й тапсырмасын орындауын тексеру.

ІІ. ?ткен материалдарды игеруін тексеру ма?сатында т?мендегідей с?ра?тарды ?ою:

1.Темекі тарту ?ай ?асырда, ?ай жылы пайда болды?-1946 ж
2.Темекіні Еуропа?а кім ?келді?-Х. Колумб пен оны? достары
3.Еуропада темекі тартумен к?рес ?ай ?асырда басталды?- XYII ?асырда
4.Никотин кімні? есімімен байланысты ?ойыл?ан? –Францияны? Португалияда?ы елшісі Жан Никонны? есіміне байланысты.
5.Адамдар темекіні? зиянын біле т?рып тарта береді дейді, осы рас па? –Рас
6.Темекіні? жасыл жапыра?тарында ?анша пайыз никотин болады? -9 пайыз
7. ?ндістер темекі ?сімдігін ?алай атады? –кохоба
8. Орыс жазушысы Л. Н. Толстойды? ?ай е?бегінде темекі туралы жазыл?ан?–Балалы?,Есею, Жасты? трилогиясында.
9.Темекі туралы е? ал?аш?ы кітапты кім жазды? –Эрсандесу де Овьеди
10.Никотинні? ?асиеттерін атап шы?? –Сары с?йы? зат, суда, майда жа?сы ериді.

ІІІ. Жа?а саба?

Саба?ты? та?ырыбын,ма?сатын айтып,о?у с?ра?тарымен таныстыру.

Адамзат ерте кезден бастап химиялы? жолмен ?р т?рлі есірткі заттарды ?олдан жасады. Оларды? ішіндегі жан-д?ниеге тікелей ?сер ететіні-алкогольді ішімдіктер. Есірткі заттарды ?олдан?анда,адам ?зіні? мінез-??л?ын таби?и т?рде реттеу м?мкіндігінен айырылады.Есірткі заттарды ?немі ?олдану жан-д?ниені?ана б?збайды,сонымен ?атар ?р т?рлім?шелер мен м?шелер ж?йесін уландырады. Мысалы, алкогольді ?за? уа?ыт пайдалануды? ?серінен бауыр жасушалары ?згеріп,олар д?некер ?лпасымен алмасады.Бауыр алькогольден за?ымдан?анда ?т пигменттеріні? алмасуы к?рт б?зылады.Маск?немдер к?біне гастрит,?арынны? ж?не ?лтабарды? жара ауруларынан зардап шегеді.Алкоголь гипертония ауруыны? ж?не ж?рек тамыр ж?йесіні? бас?а да ауруларыны? дамуына себепші болады.

     Алкоголь-есірткі зат.Этиль спирті алкоголь-ашыт?ы са?ырау??ла?тарыны? тіршілік ?рекетіні? н?тижесінде к?мірсуларды? ашу барысында т?зілетін зат.Ол а?зада орталы? ж?йке ж?йесіндегі тежелу ?рекетін баяулатып,уа?ытша ал ?здіксіз ?олдан?ан жа?дайда ?зін-?зі билеу,ба?ылау,сынау са?ты? ?асиеттеріні? ?немі жойылуына

?келіп со?ады.Мас адамдар ?детте ?депсіз,менменсіген,?стамсыз келеді.Алкоголь а?ыл-ой ж?не дене е?бегіне ?абілеттілікті,к?ру ?ткірлігін айтарлы?тай т?мендетеді,?имыл ?йлесімділігі мен ?р т?рлі ?рекеттерді орындауд?лділігін нашарлатады, б?л к?лікпен ж?ру о?и?аларына,ауыр жара?аттар мен жазатайым жа?дайлар?а душар етеді.

Алкогольді ?немі ?абылдау маск?немдік деп аталатын ?ауіпті ауруды? тууына себепші болады.

            Алкогольді? ?рпа??а ?сері.  Алкогольді ?немі ?олдану ?ры? жасушаларыны? сперматозойдтар мен ж?мырт?ажасушаларыны? за?ымдануына ?келіп со?ады.Б?л жа?дайларда бойы мен дене салма?ы кем,нашар жетілген,т?рлі аурулар?а шалды??ыш бала ?мірге келуі м?мкін.

Маск?немнен ту?ан балаларды? есте са?тауы нашар,талдау ?абілетіжойылатыны бай?алады.Олар бір н?рсеге ойын шо?ырландыра алмайды,о?ып бол?анша шартын ?мытып ?алатынды?тан,?арапайым арифметикалы? есептердіде шы?ара алмайды

М?ндай балалар нашар о?иды к?біне шыдамсыз,ересек адамдарды? ?тінішін орындамайды немесе алдын-ала белгіленген жоспармен ?рекет ете алмайды.

Алкогольді жиі пайдалан?анда олардан ту?ан баланы? орталы? ж?йке ж?йесі ауыр за?ымданып,?стамалы ауру?а жиі  ?шырайды.М?ндай балаларды? жа?дайы т?зелмейді,о?ан ешкім де к?мектесе алмайды.С?йтіп кемістігі ?мір бойы са?талады.Б?л жа?дай маск?немдерді? балаларын ?ана емес,ата-аналарды? ?здеріне де ж?не айналасында?ы адамдарды зардап шектіреді

Шылым шегу-зиянды ?дет.  Шылымны? зияндылы?ы темекі ??рамында болатын никотинні? орталы? ж?йке ж?йесін ?оздыратынына байланысты. Никотин-?те улы зат. Ал?аш рет шылым шегуге ?рекет еткенні? ?зінде-а? ж?рек айну,бас айналу,??су,ж?ректі? шалыс со?уы,тама?ты?,??ешті? ж?не ?арынны? т?йілуі,тіпті талып ?алу сия?ты ?р т?рлі ауруды? ??былыстары бай?алады. ?рбір дені сау адамнан осындай ?згеріс бай?алады.

А?за никотинге ?йренгеннен кейін оны? уландыру ?асиеті?лсіреп,адам темекіні? жа?ымды ?оздыратын ?серін ?ана т?йсінеді. Б?л алдамшы т?йсік,?йткені темекі т?тініндегі заттар денсаулы? ?шін ?ауіпті.

     Темекі т?тініндегі зиянды заттар. Темекі т?тінінде никотин иіс газы,к?герткіш ?ыш?ыл,аммиак,формальдегид т.б. зиянды заттарк?п. П?ле –рак ісігін ас?ындыратын бензопирен ерекше зиянды болып табылады.Шылым шегетіндер шылым шекпейтіндерге ?ара?анда п?ле аурумен ?кпе-10 есе,к?мей 6-10 есе,??еш 2-6 есе жиі ауырады.

Олардан бас?а ?кпені? созылмалы ?абыну, туберкулез,тыныс демікпесі ауруларына жиі ?шырайды.

Шылым шегуші ?зіне ?ана емес сондай-а? айналасында?ылар?а да зиянды. Шылым шегілген б?лмеде бір са?ат бол?ан адам шылым шекендей уланады. Бір адамны? шылым шегуі к?п адамды уландырады

Шылым шегуден ?йел адамдар ерте ?артайып ж?кті кезінде ?рт?рлі аурулар?а ?шырайды.

Никотин ?ан тамырларыны? т?йілуіне ж?не оларды? ішкі ?абы?шасыны? ?згеруіне ?келіп со?ады. М?ндайда ?антамырларды? са?ылауы тарылып,?ан айналымы ?иындайды,дене м?шелерін оттегмен ж?не ?оректік заттармен ?амтамасыз ету ж?не олардан зат алмасуды? зиянды ?німдерін ?кету нашарлайды. Шылым шегушілер арасында к?п тара?ан ауру –стенокардия,м?нда ж?рек ?ан тамырлары кеудені ?атты ауыртатын ?лсіздік пен ажал ?атерін ту?ызатындай о?тын-о?тын т?йілуі м?мкінСтенокардия к?біне ж?ректі? ауыр жара?аты миокард инфарктіге ?келіп со?ады. Шылым шегушілерді? бас?а бір ?детті ауруы-?стамалы а?са?ты?.м?нда адам бірнеше ?адам жасап ?лгереді,содан бір немесе екі ая?та ?йып кенет ауырады.

Шылым шегу адам денесіні? жетілу м?мкіндіктерін ?жепт?уір шектейді.Никотин дене к?шін ж?не б?лшы?ет сезіміні? ?ткірлігін кемітіп,?имыл ?йлесімділігін шапша?ды?ты ?сіресе т?зімділікті нашарлатады.Спорт пен темекі бір-біріне ?арама-?айшы.

Жа?а саба?ты бекіту.   ?осымша тест ж?мыстары,?айталау с?ра?тары.

1.Темекіні? ??рамында?ы улы зат не деп атайды? – Никотин
2.Темекі тартуда ?андай химиялы? ?рдіс ж?реді? –??р?а? айдау
3.Еуропада темекіні не деп аталды? –Табаго, табак.
4.Темекіден туындайтын аурулар? –?ол?а демікпесі,?кпе, ж?рек, бауыр, т.б. аурулар.
5Адам ?шін никотинні? ?лімге ?келетін м?лшері ?андай? -35-70 мг
6. Адамдарды? орта? ісі, ?арым-?атынасын о?айлату?а, пікірлесуге жеткізетін ермек ?рекеті. – Темекі тарту.
7. Салма?ы 16-20 кг итке ?анша тамшы никотин берсе сеспей ?атады? – 1 тамшы
8. Темекі шегіп т?рып ?андай заттарды іске асыру?а болмайды. –Ж?зу, баскетбол ойнау
9. ?ай елде темекі тартушыларды? басын кесіп, дар?а ас?ан? –Англияда
10. темекі ??рамы неден т?рады? –Органикалы?, бейорганикалы?

«Раббымыз, біз ?зімізге-?зіміз з?лымды? ?ылды?. Егер Сен бізді кешіріп, рахым етпесе?, ?лбетте зиян шегушілерден боламыз» (??ран. «А?раф» с?ресі: 23-аят).
«?здері?ді-?здері? ?лтірме?дер!» (??ран. «Ниса» с?ресі: 29-аят).
?азіргі дамы?ан медицина темекі шегуді? адамды «баяу ?лімге» алып баратын бірден-бір зиянды зат екенін айтып, ?рбір тал темекі адам ?мірін 12 минут?а ?ыс?артатынды?ын аны?та?ан.
Ара? ішіп, темекі шеккен,
Денсаулы?ыны? т?біне жеткен (Халы? даналы?ы).
Денсаулы??а зор кесел,
?йрете к?рме ауызды,
Насыбай менен шылым?а (Шорая?ты? Омары).

Ара?ты да ішпейміз
Темекі де тартпаймыз
Елбасымыз «?аза?стан- 2030» ба?дарламасын
М??гі есте са?таймыз. –?ранымен саба?ымызды ая?таимыз.

VI.Ба?алау.

Рефлексия.

 • Б?гінгі саба?ымыз сіздерге ?нады ма?
 • ?иын ж?не же?іл жерлері болды ма?
 • Сіздерді? ойлары?ызша саба?ты не же?ілдетер еді?
 • К??іл-к?йлері?із ?андай болды?
 • ?сыныстары?ыз бар ма?

Студенттерді ба?алау.

VIІ. ?йге тапсырма  

Алкоголь мен шылым шегуді? ?рпа??а ?сері.Реферат жазу.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Алкоголь мен шылым шегуді? ?рпа??а ?сері»

Алко голь мен шылым шегудің ұрпаққа әсері

Алко голь мен шылым шегудің ұрпаққа әсері

Сабақтың мақсаты: а ) Білімділігі: Денсаулыққа зиянды әрекеттер: ішімдік ішу, шылым шегу, нашақорлықтың адам ағзасына тигізетін зиянын, ұрпаққа әсерін ,өміріне туғызатын қаупін айтып түсіндіру;  ә) тәрбиелігі: Жастарымызды осы зиянды әрекеттерден аулақ жүруге, тазалыққа, жеңіл жүріске салынбауға, жеке бас мүддесіне жауапкершілікпен қарайтын Қазақстан Республикасының үлгілі де, тәрбиелі азаматы болуға тәрбиелеу; б) дамытушылық: оқушылардың жан-жақты ойлауын,сөйлеу қабілеттерін,түйсігін,дүниетанымын дамыту,пәнге қызуғышылығын арттыру.

Сабақтың мақсаты:

а ) Білімділігі: Денсаулыққа зиянды әрекеттер:

ішімдік ішу, шылым шегу, нашақорлықтың адам ағзасына тигізетін зиянын, ұрпаққа әсерін ,өміріне туғызатын қаупін айтып түсіндіру;

ә) тәрбиелігі: Жастарымызды осы зиянды әрекеттерден аулақ жүруге, тазалыққа, жеңіл жүріске салынбауға, жеке бас мүддесіне жауапкершілікпен қарайтын Қазақстан Республикасының үлгілі де, тәрбиелі азаматы болуға тәрбиелеу;

б) дамытушылық: оқушылардың жан-жақты ойлауын,сөйлеу қабілеттерін,түйсігін,дүниетанымын дамыту,пәнге қызуғышылығын арттыру.

Алкоголь-есірткі зат.Этиль спирті алкоголь-ашытқы саңырауқұлақтарының тіршілік әрекетінің нәтижесінде көмірсулардың ашу барысында түзілетін зат.Ол ағзада орталық жүйке жүйесіндегі тежелу әрекетін баяулатып,уақытша ал үздіксіз қолданған жағдайда өзін-өзі билеу,бақылау,сынау сақтық қасиеттерінің үнемі жойылуына

әкеліп соғады.Мас адамдар әдетте әдепсіз,менменсіген,ұстамсыз келеді.Алкоголь ақыл-ой және дене еңбегіне қабілеттілікті,көру өткірлігін айтарлықтай төмендетеді,қимыл үйлесімділігі мен әр түрлі әрекеттерді орындаудәлділігін нашарлатады, бұл көлікпен жүру оқиғаларына,ауыр жарақаттар мен жазатайым жағдайларға душар етеді.

Алкогольді үнемі қабылдау маскүнемдік деп аталатын қауіпті аурудың тууына себепші болады.

Алкогольдің ұрпаққа әсері. Алкогольді үнемі қолдану ұрық жасушаларының сперматозойдтар мен жұмыртқажасушаларының зақымдануына әкеліп соғады.Бұл жағдайларда бойы мен дене салмағы кем,нашар жетілген,түрлі ауруларға шалдыққыш бала өмірге келуі мүмкін.

Маскүнемнен туған балалардың есте сақтауы нашар,талдау қабілетіжойылатыны байқалады.Олар бір нәрсеге ойын шоғырландыра алмайды,оқып болғанша шартын ұмытып қалатындықтан,қарапайым арифметикалық есептердіде шығара алмайды

Мұндай балалар нашар оқиды көбіне шыдамсыз,ересек адамдардың өтінішін орындамайды немесе алдын-ала белгіленген жоспармен әрекет ете алмайды.

Алкогольдің ағзаға тигізетін әсері Дененің жылуы Ағзаның іс- қимылын төмендейді өзгертеді Жүректің жұмысы әлсірейді Тыныс алуы Жүйкеге әсер баяулайды етеді

Алкогольдің ағзаға тигізетін әсері

Дененің жылуы Ағзаның іс-

қимылын

төмендейді өзгертеді

Жүректің

жұмысы

әлсірейді

Тыныс алуы Жүйкеге әсер

баяулайды етеді

Шылым шегу-зиянды әдет. Шылымның зияндылығы темекі құрамында болатын никотиннің орталық жүйке жүйесін қоздыратынына байланысты. Никотин-өте улы зат. Алғаш рет шылым шегуге әрекет еткеннің өзінде-ақ жүрек айну,бас айналу,құсу,жүректің шалыс соғуы,тамақтың,өңештің және қарынның түйілуі,тіпті талып қалу сияқты әр түрлі аурудың құбылыстары байқалады. Әрбір дені сау адамнан осындай өзгеріс байқалады. Ағза никотинге үйренгеннен кейін оның уландыру қасиетіәлсіреп,адам темекінің жағымды қоздыратын әсерін ғана түйсінеді. Бұл алдамшы түйсік,өйткені темекі түтініндегі заттар денсаулық үшін қауіпті.  Темекі түтініндегі зиянды заттар. Темекі түтінінде никотин иіс газы,көгерткіш қышқыл,аммиак,формальдегид т.б. зиянды заттаркөп. Пәле –рак ісігін асқындыратын бензопирен ерекше зиянды болып табылады.Шылым шегетіндер шылым шекпейтіндерге қарағанда пәле аурумен өкпе-10 есе,көмей 6-10 есе,өңеш 2-6 есе жиі ауырады. Олардан басқа өкпенің созылмалы қабыну, туберкулез,тыныс демікпесі ауруларына жиі ұшырайды.

Шылым шегу-зиянды әдет. Шылымның зияндылығы темекі құрамында болатын никотиннің орталық жүйке жүйесін қоздыратынына байланысты. Никотин-өте улы зат. Алғаш рет шылым шегуге әрекет еткеннің өзінде-ақ жүрек айну,бас айналу,құсу,жүректің шалыс соғуы,тамақтың,өңештің және қарынның түйілуі,тіпті талып қалу сияқты әр түрлі аурудың құбылыстары байқалады. Әрбір дені сау адамнан осындай өзгеріс байқалады.

Ағза никотинге үйренгеннен кейін оның уландыру қасиетіәлсіреп,адам темекінің жағымды қоздыратын әсерін ғана түйсінеді. Бұл алдамшы түйсік,өйткені темекі түтініндегі заттар денсаулық үшін қауіпті.

Темекі түтініндегі зиянды заттар. Темекі түтінінде никотин иіс газы,көгерткіш қышқыл,аммиак,формальдегид т.б. зиянды заттаркөп. Пәле –рак ісігін асқындыратын бензопирен ерекше зиянды болып табылады.Шылым шегетіндер шылым шекпейтіндерге қарағанда пәле аурумен өкпе-10 есе,көмей 6-10 есе,өңеш 2-6 есе жиі ауырады.

Олардан басқа өкпенің созылмалы қабыну, туберкулез,тыныс демікпесі ауруларына жиі ұшырайды.

Темекінің құрамында болатын улы заттар кадмий никотин никотин смола мышьяк ацетон бензол формальдегид

Темекінің құрамында болатын

улы заттар

кадмий

никотин

никотин

смола

мышьяк

ацетон

бензол

формальдегид

Темекінің ағзаға тигізетін әсері Адам өмірі Жазылмайтын жара қысқарады пайда болады  Өкпе ауырады Қан тамырын Тыныс алу мүшелеріне тырыстырады зиян

Темекінің ағзаға тигізетін әсері

Адам өмірі Жазылмайтын

жара

қысқарады пайда болады

Өкпе

ауырады

Қан тамырын Тыныс алу

мүшелеріне

тырыстырады зиян

Ғалымдардың зерттеуі бойынша темекі тартудан жылына төмендегідей адамдар көз жұмады. 29-40 жастағылар Әйелдер Ерлер Жасөспірімдер

Ғалымдардың зерттеуі бойынша темекі тартудан жылына төмендегідей адамдар көз жұмады.

29-40 жастағылар

Әйелдер

Ерлер

Жасөспірімдер

Ең үлкен зиян-ана құрсағындағы сәбиге

Ең үлкен зиян-ана құрсағындағы сәбиге

Алкоголь қанмен тарайтын болғандықтан ол адам ағзасының барлық жеріне жетеді. Санаулы минуттардан соң миға да келеді.Алкогольдің мидың жұмысын тежегіш әрекеттеріде бар.Алкоголь есте сақтау мен есте қалған ақпараттарды шығаруға жағымсыз әсер етеді.Алкоголь сонымен қатар галлюцинацияға да ұрындырады. Сонымен қатар жүке клеткалары бұзылып қан тамырларында атеросклероз ауруына шалдықтырады.Миға тікелей ақпарат барады да,құмартушылық ауруына шалдығады.Яғни, жүкті әйел темекі тартып немесе алкогольге құмартқанда ми сол өзіне түскен ақпаратты нәрестеге жеткізеді.Содан балада есте сақтау қабілеті төмен,тез ашуланшақ, орталық жүйке жүйесі тез зақымданып, кеміс бала дүниеге келеді .

Алкоголь қанмен тарайтын болғандықтан ол адам ағзасының барлық жеріне жетеді. Санаулы минуттардан соң миға да келеді.Алкогольдің мидың жұмысын тежегіш әрекеттеріде бар.Алкоголь есте сақтау мен есте қалған ақпараттарды шығаруға жағымсыз әсер етеді.Алкоголь сонымен қатар галлюцинацияға да ұрындырады.

Сонымен қатар жүке клеткалары бұзылып қан тамырларында атеросклероз ауруына шалдықтырады.Миға тікелей ақпарат барады да,құмартушылық ауруына шалдығады.Яғни, жүкті әйел темекі тартып немесе алкогольге құмартқанда ми сол өзіне түскен ақпаратты нәрестеге жеткізеді.Содан балада есте сақтау қабілеті төмен,тез ашуланшақ, орталық жүйке жүйесі тез зақымданып, кеміс бала дүниеге келеді .

ЖҮРЕК-ТАМЫР АУРУЫНАН ӨЛГЕНДЕРДІҢ 35 ПАЙЫЗЫ ШЫЛЫМ КЕСІРІНЕН ҚҰРБАН БОЛҒАНДАР

ЖҮРЕК-ТАМЫР АУРУЫНАН ӨЛГЕНДЕРДІҢ 35 ПАЙЫЗЫ ШЫЛЫМ КЕСІРІНЕН ҚҰРБАН БОЛҒАНДАР

ШЫЛЫМ ШЕГЕТІНДЕРДІҢ ӨКПЕСІ ШЫЛЫМ ШЕКПЕЙТІНДЕРДІҢ ӨКПЕСІ

ШЫЛЫМ ШЕГЕТІНДЕРДІҢ

ӨКПЕСІ

ШЫЛЫМ ШЕКПЕЙТІНДЕРДІҢ

ӨКПЕСІ

Асқазанда мысалы алкогольден уланғанда тұрақты қабыну өзгерістері пайда болады.Без қызметі де өзгереді ас қорытылуы бұзылады.Адамдар жауырынның астында қыжылдау, ауру сезімін сезедіТәбеті төмендейді, аузында жағымсыз иіс шығады, тілі сұр немесе қоңыр түске боялады.Асқазан ішек жолдарының ұзақ қабынуы асқазанның және 12 елі ішектің ойық жарасының болуына әкеліп соғады Осының салдарынан бауыр зақымдалып оның көлемі ұлғайып, жасушасында май тұрып қалады.Алкогольмен темекіге тәуелділік гепатиттің дамуына одан ауыр ауру бауыр циррозына әкеліп соғады. Сондай-ақ бүйректің жұмысында бұзып,бүйректе тас пайда болады.Ішімдік пен темекіге салынған адамдарда жиі көмекей бейдауасы ауруы дамиды.Ішкіш адамдар өкпенің қабынуы, созылмалы бронхит,өкпе эмфизема ауруымен жиі ауырадыЯғни алкоголь мен темекінің ұрпаққа әсерін айта кетсек ұрықтың ішімдікпен,темекімен улануы, ұрықтың ішімдіктен пайда болған ауру белгілерінің жиынтығы ,перенатальды кезеңдегі аурулар ,туа біткен ауытқушылық және кмтарлығы,ақыл жағынан артта қалған,шала жетілуге әкеліп соғады.

Асқазанда мысалы алкогольден уланғанда тұрақты қабыну өзгерістері пайда болады.Без қызметі де өзгереді ас қорытылуы бұзылады.Адамдар жауырынның астында қыжылдау, ауру сезімін сезедіТәбеті төмендейді, аузында жағымсыз иіс шығады, тілі сұр немесе қоңыр түске боялады.Асқазан ішек жолдарының ұзақ қабынуы асқазанның және 12 елі ішектің ойық жарасының болуына әкеліп соғады

Осының салдарынан бауыр зақымдалып оның көлемі ұлғайып, жасушасында май тұрып қалады.Алкогольмен темекіге тәуелділік гепатиттің дамуына одан ауыр ауру бауыр циррозына әкеліп соғады.

Сондай-ақ бүйректің жұмысында бұзып,бүйректе тас пайда болады.Ішімдік пен темекіге салынған адамдарда жиі көмекей бейдауасы ауруы дамиды.Ішкіш адамдар өкпенің қабынуы, созылмалы бронхит,өкпе эмфизема ауруымен жиі ауырадыЯғни алкоголь мен темекінің ұрпаққа әсерін айта кетсек ұрықтың ішімдікпен,темекімен улануы, ұрықтың ішімдіктен пайда болған ауру белгілерінің жиынтығы ,перенатальды кезеңдегі аурулар ,туа біткен ауытқушылық және кмтарлығы,ақыл жағынан артта қалған,шала жетілуге әкеліп соғады.

Генетикалық тұқым қуалайтын аурулар. Даун синдромы ШЕРШЕВСКИЙ-ТЕРНЕР Даун синдромы Даун синдромы

Генетикалық тұқым қуалайтын аурулар.

Даун синдромы

ШЕРШЕВСКИЙ-ТЕРНЕР

Даун синдромы

Даун синдромы

Сіз қаншалықты көп темекі шексеңіз соқырлыққа апаратын ауру катарактаның пайда болу мүмкіндігі зор.

Сіз қаншалықты көп темекі шексеңіз соқырлыққа апаратын ауру катарактаның пайда болу мүмкіндігі зор.

Үнемі мас болғанда орталық және перифериялық жүйке жүйесінде өзгерістер туады.,көп аурулардың қолы менг аяқбармақтарының басында жағымсыз ұйыған сезім пайда болады.Қабырға аралығындағы құйымшақ жүйке және басқа жүйкелердің қабынуы салдарынан үнемі ауру сезімі қозғалысқа кедергі жасайтын невралгияжәне нефрит ауруларына әкеліп соғады.Спирт ішімдігін үнемі ішетін тұлғаларда 60 пайыз ұйқы безінің қабынуы,83 пайыз кардиомиопатия,20 пайыз туберкулез, 20 пайыз гастрит және асқазанның ойық жарасы аурулардың өліміне жиі себеп болады.

Үнемі мас болғанда орталық және перифериялық жүйке жүйесінде өзгерістер туады.,көп аурулардың қолы менг аяқбармақтарының басында жағымсыз ұйыған сезім пайда болады.Қабырға аралығындағы құйымшақ жүйке және басқа жүйкелердің қабынуы салдарынан үнемі ауру сезімі қозғалысқа кедергі жасайтын невралгияжәне нефрит ауруларына әкеліп соғады.Спирт ішімдігін үнемі ішетін тұлғаларда 60 пайыз ұйқы безінің қабынуы,83 пайыз кардиомиопатия,20 пайыз туберкулез, 20 пайыз гастрит және асқазанның ойық жарасы аурулардың өліміне жиі себеп болады.

Денсаулық адам байлығы-адам қоғам байлығы деп бекер айтылмаған .Сондықтан алкоголь мен темекіні үздіксіз қабылдағаннан инфекция кіретін қақпаға айналған тістердің,еріннің,таңдайдың,тамақ-кеңірдек тканьдері бұзылады.Тіс түсі өзгеріп,ауыздан саық иіс шығады.Ауыз қуысының қатерлі ісігі пайда болады. Яғни жүктілік кезінде бұл ауру анадан балаға беріледі. АУЫЗ ЕРІН РАГЫ

Денсаулық адам байлығы-адам қоғам байлығы деп бекер айтылмаған .Сондықтан алкоголь мен темекіні үздіксіз қабылдағаннан инфекция кіретін қақпаға айналған тістердің,еріннің,таңдайдың,тамақ-кеңірдек тканьдері бұзылады.Тіс түсі өзгеріп,ауыздан саық иіс шығады.Ауыз қуысының қатерлі ісігі пайда болады.

Яғни жүктілік кезінде бұл ауру анадан балаға беріледі.

АУЫЗ ЕРІН РАГЫ

Ішімдік адам ағзасындағы барлық органдар мен жүйелерінің зат алмасуын бұзады.Темекі шегушілік терідегі қан айналымын бәсеңдетеді,соның салдарынан теріні әжімдер басады.Адам өз жасынан әлдеқайда үлкенірек көрінеді.

Ішімдік адам ағзасындағы барлық органдар мен жүйелерінің зат алмасуын бұзады.Темекі шегушілік терідегі қан айналымын бәсеңдетеді,соның салдарынан теріні әжімдер басады.Адам өз жасынан әлдеқайда үлкенірек көрінеді.

1.Темекі мен спиртті ішімдіктерді шамадан тыс ішетін адамдар жасының ұзақтығы халықтың орташа жас мөлшерінен 15-20 жасқа төмен 2. Алкогольді шамадан тыс ішу қылмысты әрекеттерге барудың жиі себебі 3.Тері ауруларын жұқтырудың 10 оқиғасының 9-ы мас күйдегі жағдайда болады 4. Балалар ақыл-ой кемістігінің 40-60 пайызы ата-аналарының ішімдікке бой ұруының салдарынан 5. Алкогольорталық жүйке жүйесінде қатты қысымшылық көрсетеді 6.Алкоголь қозғалыс үйлесімін бұзады Жыл сайын 3,5 млн адам шылым шегуден өледі екен

1.Темекі мен спиртті ішімдіктерді шамадан тыс ішетін адамдар жасының ұзақтығы халықтың орташа жас мөлшерінен 15-20 жасқа төмен

2. Алкогольді шамадан тыс ішу қылмысты әрекеттерге барудың жиі себебі

3.Тері ауруларын жұқтырудың 10 оқиғасының 9-ы мас күйдегі жағдайда болады

4. Балалар ақыл-ой кемістігінің 40-60 пайызы ата-аналарының ішімдікке бой ұруының салдарынан

5. Алкогольорталық жүйке жүйесінде қатты қысымшылық көрсетеді

6.Алкоголь қозғалыс үйлесімін бұзады

Жыл сайын 3,5 млн адам шылым шегуден өледі екен

Алкоголь мен темекі адам психикасына тікелей әсер етеді бұл затты қолданатын адамдар ашуланшақ, тез шаршағыш көңіл қошы төмен,есте сақтау қабілеті төмен болып келеді.Бүгінгі тақырыпқа сай айтатын болсам екіқабат әйел адамдар темекі тартқанда никотин 5 минуттың ішінде-ақ балаға тез арада жетеді екен. Бұл нәрестені уландыру деген сөз. Бала емізетін әйелдердің 1 литр сүтінде 0,5 мг никотин болады екен бала толық уланады Ғалымдардың зерттеуінше екіқабат әйелдердің түсік тастауы немесе нәрестені өлі туылуы,жарымес болып туылатынын дәлелдеген “ Қазақстанның болашағы жастар” деп елбасымыз жастарға сенім арттырып отыр. Бірақ біздің жастарымыз мұндай жаман әдеттерге үйір болса, онда біздің мемлекетіміздің болашағы қандай болмақ.

Алкоголь мен темекі адам психикасына тікелей әсер етеді бұл затты қолданатын адамдар ашуланшақ, тез шаршағыш көңіл қошы төмен,есте сақтау қабілеті төмен болып келеді.Бүгінгі тақырыпқа сай айтатын болсам екіқабат әйел адамдар темекі тартқанда никотин 5 минуттың ішінде-ақ балаға тез арада жетеді екен. Бұл нәрестені уландыру деген сөз.

Бала емізетін әйелдердің 1 литр сүтінде 0,5 мг никотин болады екен бала толық уланады Ғалымдардың зерттеуінше екіқабат әйелдердің түсік тастауы немесе нәрестені өлі туылуы,жарымес болып туылатынын дәлелдеген

Қазақстанның болашағы жастар” деп елбасымыз жастарға сенім арттырып отыр. Бірақ біздің жастарымыз мұндай жаман әдеттерге үйір болса, онда біздің мемлекетіміздің болашағы қандай болмақ.

Оқушылардың білім-біліктілігін, шығармашылық қабілеттерін шыңдауға мүмкіндік беру арқылы үздік көрсеткішке жетеміз. Оқушылардың логикалық ойлауын сана сезімін , дүниетанымын, іскерлігін қалыптастыру және шығармашылығын дамытуға қол жеткіземіз. Оқу мүмкіндігіне қарай білім мазмұнының игерілуі мұғалім мен оқушы арасындағы байланысты нығайтады. Оқушының білім алу кеңістігіне толық мүмкіндік беріліп, өзін-өзі басқара отырып, келешек мамандық таңдауда өзі белгілеуге икемденеді. Ғылыми жұмыстардың қыр- сырын меңгеру арқылы шығармашыл , қабілетті жеке тұлға қалыптасады. Лицейішілік ашық сабақтарға қатысуға белсенді атсалысу оқушылардың дүниетанымының, ой өрісінің кеңеюін дамытады.

Оқушылардың білім-біліктілігін, шығармашылық қабілеттерін шыңдауға мүмкіндік беру арқылы үздік көрсеткішке жетеміз. Оқушылардың логикалық ойлауын сана сезімін , дүниетанымын, іскерлігін қалыптастыру және шығармашылығын дамытуға қол жеткіземіз.

Оқу мүмкіндігіне қарай білім мазмұнының игерілуі мұғалім мен оқушы арасындағы байланысты нығайтады. Оқушының білім алу кеңістігіне толық мүмкіндік беріліп, өзін-өзі басқара отырып, келешек мамандық таңдауда өзі белгілеуге икемденеді.

Ғылыми жұмыстардың қыр- сырын меңгеру арқылы шығармашыл , қабілетті жеке тұлға қалыптасады.

Лицейішілік ашық сабақтарға қатысуға белсенді атсалысу оқушылардың дүниетанымының, ой өрісінің кеңеюін дамытады.

Дене Салмағын қалпында ұстау Күн тәртібін ұйымдастыру Ұтымды тамақтану Салауатты өмір салты Жеке бас гигиенасын сақтау Күйзелісті болдырмау Тиімді демалыс

Дене

Салмағын

қалпында ұстау

Күн тәртібін ұйымдастыру

Ұтымды

тамақтану

Салауатты

өмір салты

Жеке бас

гигиенасын

сақтау

Күйзелісті

болдырмау

Тиімді

демалыс

XXI ғасыр үрпақтары, шылым шегудің зиян екенін бір сәт естен шығармаңдар! Денсаулықты сақтайық! Денсаулықты сақтайық Денсаулықты сақтайық

XXI ғасыр үрпақтары, шылым шегудің зиян екенін бір сәт естен шығармаңдар!

Денсаулықты сақтайық!

Денсаулықты сақтайық

Денсаулықты сақтайық

Оқушыларды бағалау парағы. № 1 Оқушылардың аты-жөні Бағасы Абсалыков Самат Канатович 2 Абдрахманова Жасқайрат Нақбайұлы 3 Адиетов Байболат Байконурович 4 Айткалиев Дархан Нұрболатұлы 5 Асангалиев Нұржан Ерланұлы 6 Баймұханов Нұрсұлтан Жебегенұлы 7 8 Габдуллин Жаңабай Жауынбайұлы 9 Долюбаев Газиз Кенесович Жумагалиев Азамат Бибитович 10 Жұмагалиев Бекнур Маулетович 11 Жұмагалиев Сейілхан Серікұлы 12 Қаиргалиев Сунгат Курмангалиевич 13 Қапанов Мерей Ерсаинович 14 Қатжанов Райымбек Бекжанович 15 Қосмурзиев Мақсат

Оқушыларды бағалау парағы.

1

Оқушылардың аты-жөні

Бағасы

Абсалыков Самат Канатович

2

Абдрахманова Жасқайрат Нақбайұлы

3

Адиетов Байболат Байконурович

4

Айткалиев Дархан Нұрболатұлы

5

Асангалиев Нұржан Ерланұлы

6

Баймұханов Нұрсұлтан Жебегенұлы

7

8

Габдуллин Жаңабай Жауынбайұлы

9

Долюбаев Газиз Кенесович

Жумагалиев Азамат Бибитович

10

Жұмагалиев Бекнур Маулетович

11

Жұмагалиев Сейілхан Серікұлы

12

Қаиргалиев Сунгат Курмангалиевич

13

Қапанов Мерей Ерсаинович

14

Қатжанов Райымбек Бекжанович

15

Қосмурзиев Мақсат

№ 16 Оқушылардың аты-жөні Мендібаев Мұстафа Құттыбайұлы 17 Бағасы Мұратов Нұрхан Болатұлы 18 Набикулов Қуандық Асылбекұлы 19 Ораев Марлен Амангелді 20 Саламатов Аслан Жұмабекұлы 21 22 Слемғали Нұрболат Айболатұлы 23 Таудаев Адилхан Силыханович Темиров Оралхан Рахымович 24 Тілеген Даулет Русланұлы 25 Уап Таймас Уапұлы 26 Мұратов Сұңғат Нұртаевич 27 Сарбаев Олжас Ерланұлы 28 Жакупов Азамат Мурадымович

16

Оқушылардың аты-жөні

Мендібаев Мұстафа Құттыбайұлы

17

Бағасы

Мұратов Нұрхан Болатұлы

18

Набикулов Қуандық Асылбекұлы

19

Ораев Марлен Амангелді

20

Саламатов Аслан Жұмабекұлы

21

22

Слемғали Нұрболат Айболатұлы

23

Таудаев Адилхан Силыханович

Темиров Оралхан Рахымович

24

Тілеген Даулет Русланұлы

25

Уап Таймас Уапұлы

26

Мұратов Сұңғат Нұртаевич

27

Сарбаев Олжас Ерланұлы

28

Жакупов Азамат Мурадымович

Қорытынды Жоғарыдағы келтірілген мәліметтерден кейін ойланып қорытынды жасаңдар Айналаңдағы жақын адамдарыңа ескерту жасап, олардың денсаулығын да ойлап жүріңдер. Ел Президенті Қазақстан халқына жолдауында салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Бағдарламада салауатты тұрмыс құрып, ата-аналары балаларына үлгі көрсетуі тиіс, ал балалары қартайған ата-анасына қамқорлық жасау керек деп атап көрсеткен. Бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан қанымызға сіңген дәстүріміз. Сол дәстүрімізді ертеңге апаратын, салауатты өмір жалғастыратын сендерсіңдер. Ендеше бүгіннен бастап жаман әдеттен аулақ болып, жақсы әдетті үлгі тұтуымыз қажет. Бүгінгі күннің жаман әдеті темекі,ішімдік, ойсыздық, білімсіздік, ал жақсы әдетіміз білімге құштарлық, тәніміз бен жанымыздың тазалығы, өмірден өз орнымызды тауып еліміздің ардақты азаматы болу! Дендерің сау, бақытты өмір сүріңдер

Қорытынды

Жоғарыдағы келтірілген мәліметтерден кейін ойланып қорытынды жасаңдар Айналаңдағы жақын адамдарыңа ескерту жасап, олардың денсаулығын да ойлап жүріңдер. Ел Президенті Қазақстан халқына жолдауында салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Бағдарламада салауатты тұрмыс құрып, ата-аналары балаларына үлгі көрсетуі тиіс, ал балалары қартайған ата-анасына қамқорлық жасау керек деп атап көрсеткен. Бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан қанымызға сіңген дәстүріміз. Сол дәстүрімізді ертеңге апаратын, салауатты өмір жалғастыратын сендерсіңдер. Ендеше бүгіннен бастап жаман әдеттен аулақ болып, жақсы әдетті үлгі тұтуымыз қажет. Бүгінгі күннің жаман әдеті темекі,ішімдік, ойсыздық, білімсіздік, ал жақсы әдетіміз білімге құштарлық, тәніміз бен жанымыздың тазалығы, өмірден өз орнымызды тауып еліміздің ардақты азаматы болу! Дендерің сау, бақытты өмір сүріңдер


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Алкоголь мен шылым шегуді? ?рпа??а ?сері

Автор: Жубанышева Токтагул Кайрболатовна

Дата: 24.03.2016

Номер свидетельства: 309741

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) "Алкоголь мен шылымны? адам а?засына зияны."
  ["seo_title"] => string(45) "alkoghol-mien-shylymnyn-adam-ag-zasyna-ziiany"
  ["file_id"] => string(6) "309742"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1458847111"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(45) "Ашық сабақ Зиянды заттар"
  ["seo_title"] => string(26) "ashyk_sabak_ziiandy_zattar"
  ["file_id"] => string(6) "395914"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1488133345"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "Т?рбие са?аты "Жаманнан жирен, жа?сыдан ?йрен" "
  ["seo_title"] => string(51) "t-rbiie-sag-aty-zhamannan-zhirien-zhak-sydan-uirien"
  ["file_id"] => string(6) "173437"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1423994900"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(29) ""Жаманнан жирен""
  ["seo_title"] => string(17) "zhamannan-zhirien"
  ["file_id"] => string(6) "274999"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1452505847"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(65) "Т?рбие са?аты «Біз ?мірді ?олдаймыз» "
  ["seo_title"] => string(37) "t-rbiie-sag-aty-biz-omirdi-k-oldaimyz"
  ["file_id"] => string(6) "152828"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1420907878"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства