kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты "Жаманнан жирен, жа?сыдан ?йрен"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Жа?сыдан ?йрен, Жаманнан жирен»

Ма?саты: Студенттерді салауатты ?мір салтына т?рбиелеу, оларды ішімдік, темекі, есірткі сия?ты ?о?амны? кері кетіретін ??былыстары ж?нінде м?лімет бере отырып, олардан бойын аула?тату.

?дісі: С?ра?-жауап, ??гімелеу,анкеталы? с?ра?тар.

Барысы:

?азіргі та?да б?кіл ?лемді тол?андырып отыр?ан м?селелерді? бірі – адам денсаулы?ы. Адам ?міріне ?ауіп т?ндірітін жа?дайлар?а со?ыс, ашаршылы?, экологиялы? жа?дайлар ж?не адам а?засын аз?ындайтын зиянды ?рекеттер жатады.

     Осы жа?дайлар ішінде бізге т?сінбеушілік тудыратын со??ысы, я?ни адам а?засын аз?ындайтын зиянды ?рекеттер.

     Б?лар ?андай ?рекеттер?

Б?лар: шылым?орлы?, ішімдік, наша?орлы? т.б. Б?гінгі т?рбие са?атында біз осы зиянды ?рекеттер туралы ??гіме ?оз?ап, солардан са?тану жолдарын ?арастырамыз.

( Топта?ы студенттер 3-топ?а б?лініп, ат ?ойып, ?з ?рандарын ойлап табады)

І топ «Шылым?орлы?»

?раны: «Темекіден т?тін сорса? улайсы?, ?зі?ді-?зі? жіпсіз байлап шырмайсы?».

ІІ топ «Ішімдік»

?раны: «Болар бала кісілікке ?йір, тозар бала ішімдікке ?йір».

ІІІ топ «Наша?орлы?»

?раны «Есірткіге жолама, жетелейді мола?а».

М??алім:  с?з бермес б?рын, мен жас жеткіншектерді? психологиялы? сауаттылы?ына кері ?сер ететін факторлар туралы айта кетейін.

     Олар: 1) Отбасында?ы ?олайсыз жа?дай.

2) Отбасыны? материалды? жа?дайыны? т?мен болуы.

3) Мектептегі п?ндерден ?лгермеу.

4) Саба?тан тыс уа?ытта ата-аналар тарапынан ба?ылауды? жеткіліксіз болуы.

5) За?ды б?зу.

6)Б?где біреуді? ?ысым к?рсетуі.

7)Теледидар бойынша к?рсетілетін сапасыз жарнамалар ж?не фильмдер.

     Еш?андай ата-ана баласыны? т?рбиесіз, б?за?ы бол?анын ?аламайды. Жас жеткіншек шыбы? секілді иілгіш, жел ?айда со?са сол жа??а ?арай бейімделеді. Біра? жаман ідетке ?йрену о?ай. Енді осы зиянды ?рекеттер туралы ??гіме ж?ргізейік.

 «Шылым?орлы?»

Темекіні? шы?у тарихы – темекі Еуропа мен Азия?а 15 ?асырда келген. Ал?аш?ы кезде темекі тіс ауруына ?арсы ?олданылатын д?рі ретінде пайдаланылып ж?рген. Ресейде темекі тарту да?ды?а айналып, ке? тек жай?ан мезгіл – Петр І патшалы? еткен кез.

Д?ниеж?зілік «Денсаулы? са?тау» ?йымыны? м?ліметі бойынша 2007 жылы темекіні? зардабынан ?айтыс болатындар саны 10 миллион?а жетеді деген болжам бар. Темекіні? шо?ы 300 градус?а жеткенде оны сор?ан адамны? аузыны? температурасы 60 градус?а дейін барады. Б?л ауыз, ??еш, ке?ірдек, тыныс жолдары мен ас?азан ?абы?ыны? н?зік жасушаларын к?йдіреді.

  Темекіден ауа?а жылына 720 мы? тонна к?кірт ?ыш?ылы, 384 мы? тонна аммиак, 180 мы? тонна никотин, 660 мы? тонна темекі майы, 550 мы? тоннадай иісті газ шы?ады.

 Ертеде Т?ркияда темекі тартушыларды? ??ла?ын, м?рнын кесіп, ?олын шауып таста?ан. Англияда темекі тартатындарды дар?а ас?ан. Ал Швецияда 2000 жылдан бері жас ?рпа? шылым шегуді білмейді.

  ?азіргі кезде республикамызда?ы мектеп о?ушылары арасында 13-15 жаста?ы о?ушыларды? 46 пайызы шылым шегеді. Б?л – ?те ?кінішті жа?дай.

     с?ра?тар:

1. Не себептен балалар темекі шеге бастайды?

2. Адам к?ніне бір ?орап темекі шегетін болса, оны? ?кпесіне бір жылда ?анша темекі ?оры жиналады?

 ?азіргі кезде темекіден арыл?андар саны к?бейе т?суде. 31 мамыр – шылым?орлы?пен к?ресуді? халы?аралы? к?ні деп белгіленген.

 «Ішімдік»

 Маск?немдік – алкоголь ішімдіктерін ?немі ?олданудан ж?не шектен тыс ?йір болудан ?ан?а сі?іп кететін дерт. А?заны? бір?атар ?ызметін б?затын ж?не тере?дей беретін кесел. Алкоголь ішімдіктеріне ??ны?у жолдары:

1. Т?рмыс жа?дайында?ы маск?немдік.

2. Бас жазу синдромы немесе ?немі ішкісі келу.

3. Ішкен ішімдік м?лшерін ба?ылауды жо?алту.

 Алкоголь ішімдіктеріне тым ?йір адамны? ?мір ?за?ты?ы – халы?ты? орташа ?мір ?за?ты?ымен салыстыр?анда 15-20 жас кем. Баланы? миыны? дамуыны? 40-60 пайыз артта ?алу себебі ата-аналарыны? маск?немдігі.

 ?аза?станда халы?ты? басым к?пшілігі алкоголь ішімдктерін пайдаланады, оны? ішінде балалар-7 %, жас?спірімдер-37 %, жастар-54,5 %. Б?л балалар мен жас?спірімдерді? ата-аналарыны? біреуі не екеуі де маск?немдікке салын?ан жандар екені аны?тал?ан.

К?пір ??рыпты б?зады, шарап шыры?ты б?зады.

?з?зіл ?оздырады, ара? тоздырады.

Жол жеті т?нде, ара? тал т?сте адастырады.

Ішпесе?-малын торысы?,

                  Ішсе?-елді? зорысы?

                  Отбасыны? сорысы?.

                  Тазда бас бар, шаш жо?

                  Маск?немде ауыз бар, бас жо?.

                  Ара? алдымен к?лдіреді,

                  К?лдіріп отырып б?лдіреді.

Маск?немдікті дер кезінде то?татпаса?, айы?пас дертке ?шырап ?з ?мірі?е балта шабасы?.

 «Наша?орлы?»

Есірткі – б?л адамны? к??іл-к?йін, сана-сезімін, мінез-??л?ын б?затын ?ауіпті, тыйым салын?ан химиялы? зат. Ол адамны? есін алып, ??марлы? желігіне ?шыратады. Наша?ор есірткісіз ?мір с?ре алмайтын бейшара халге т?седі.

Есірткіні? негізгі т?рлеріне апиын, кокаин, к?кн?р, марихуана ж?не т.б. жатады. Барлы?ы да адам а?засы мен психикасына ?сер етіп за?ымдайды.

Бізді? елімізде ресми т?рде 35 мы??а жуы? наша?ор наркологиялы? диспансерде т?р, ал тіркелмегендерді? саны одан ?лде?айда к?п. ?азірде Алматы ?аласында наша?орлы?тан емделетін диспансерлік орталы?тар ж?мыс істейді.

2000 жылы республикамызды? есірткі бизнесі аума?ында 20 мы??а жуы? ?ылмыс тіркелген. Барлы?ы 30 тонна?а жуы? т?рлі есірткілер т?ркіленген. 2002 жылды? 9 айында есірткі айналымына байланысты 14687 ?ылмыс тіркелді.

Осы есірткі турасында д?рігер айтсын немесе за?сыз сатып алынсын мейлі, ессірткі атаулыны? б?рі – у. Турасын айт?анда, б?л – ?лімге апаратын бірден-бір жол.

 

 «Жа?сыдан ?йрен, жаманнан жирен» деп ата-бабаларымыз айтып кеткендей, атадан ?ал?ан асыл с?здер мен ма?ал-м?телдер жарысы.

1. Денсаулы? – зор байлы?.

2. Ауырып ем іздегенше, ауырмауды? жолын ізде.

3. Шыны?са? – шымыр боласы?.

4. Ауруын жасыр?ан ?леді.

5. Ара? – ата?ны? асы емес.

6. Дені сауды? – жаны сау.

7. Іші? ауырса, аузы?ды тый.

8. Емні? алды – е?бек.

9. Жарлыны? байлы?ы – деніні? саулы?ы.

10. Темекі – жау.

?орытынды.

Ата-бабаларымыз кейінгі ?рпа??а ру-ру?а б?лініп, атыссын, шабыс-

сын демеген. Олай болса, балалар, бой?а желік бітіріп тек жаманды??а бас-

тайтын ащы судан арылайы?! Ішімдікті?, темекіні?, есірткіні? зардаптарынан болатын ?згерістерді? ішіндегі е? елеулілері – адамны? а?ыл-ойы мен санамызды? б?зылуынан са?танайы?, жас ?рпа?!  

М??алім: Енді осы зиянды ?рекеттер туралы мына анкета с?ра?тарына жауап бері?дер.

 

Анкета

1.Зиянды  ?деттерді?  адам  денсаулы?ына  зиянды екенін  білесіз бе?

А) ия                   

?) жо?                        

б) к?м?нім бар

2.Сіз зиянды ?деттерге бейімсіз бе?

А) жо?                 

?) к??ілсіз бол?анда             

б) ия

3.Шылмны?, ішімдікті?, есірткіні? денсаулы??а зиян екенін білесіз бе?

А) ия                     

?) к?п ?сері жо? деп ойлаймын              

б) білмеймін

4.Б?л заттарды сату?а тыйым салу жастарды?  ?ызы?ушылы?ын  азайтады дегенге  сенесіз бе?

А) ия                    

?) жо?                      

б) ішінара

5.Зиянды ?деттер туралы  ма?л?маттарды ?айдан аласыз?

А) А?парат  ??ралдарынан         

?) жолдастарымнан         

б) ата-анамнан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты "Жаманнан жирен, жа?сыдан ?йрен" »

Тақырыбы: «Жақсыдан үйрен, Жаманнан жирен»

Мақсаты: Студенттерді салауатты өмір салтына тәрбиелеу, оларды ішімдік, темекі, есірткі сияқты қоғамның кері кетіретін құбылыстары жөнінде мәлімет бере отырып, олардан бойын аулақтату.

Әдісі: Сұрақ-жауап, әңгімелеу,анкеталық сұрақтар.

Барысы:

Қазіргі таңда бүкіл әлемді толғандырып отырған мәселелердің бірі – адам денсаулығы. Адам өміріне қауіп төндірітін жағдайларға соғыс, ашаршылық, экологиялық жағдайлар және адам ағзасын азғындайтын зиянды әрекеттер жатады.

Осы жағдайлар ішінде бізге түсінбеушілік тудыратын соңғысы, яғни адам ағзасын азғындайтын зиянды әрекеттер.

Бұлар қандай әрекеттер?

Бұлар: шылымқорлық, ішімдік, нашақорлық т.б. Бүгінгі тәрбие сағатында біз осы зиянды әрекеттер туралы әңгіме қозғап, солардан сақтану жолдарын қарастырамыз.

( Топтағы студенттер 3-топқа бөлініп, ат қойып, өз ұрандарын ойлап табады)

І топ «Шылымқорлық»

Ұраны: «Темекіден түтін сорсаң улайсың, өзіңді-өзің жіпсіз байлап шырмайсың».

ІІ топ «Ішімдік»

Ұраны: «Болар бала кісілікке үйір, тозар бала ішімдікке үйір».

ІІІ топ «Нашақорлық»

Ұраны «Есірткіге жолама, жетелейді молаға».

Мұғалім: сөз бермес бұрын, мен жас жеткіншектердің психологиялық сауаттылығына кері әсер ететін факторлар туралы айта кетейін.

Олар: 1) Отбасындағы қолайсыз жағдай.

2) Отбасының материалдық жағдайының төмен болуы.

3) Мектептегі пәндерден үлгермеу.

4) Сабақтан тыс уақытта ата-аналар тарапынан бақылаудың жеткіліксіз болуы.

5) Заңды бұзу.

6)Бөгде біреудің қысым көрсетуі.

7)Теледидар бойынша көрсетілетін сапасыз жарнамалар және фильмдер.

Ешқандай ата-ана баласының тәрбиесіз, бұзақы болғанын қаламайды. Жас жеткіншек шыбық секілді иілгіш, жел қайда соқса сол жаққа қарай бейімделеді. Бірақ жаман ідетке үйрену оңай. Енді осы зиянды әрекеттер туралы әңгіме жүргізейік.

«Шылымқорлық»

Темекінің шығу тарихы – темекі Еуропа мен Азияға 15 ғасырда келген. Алғашқы кезде темекі тіс ауруына қарсы қолданылатын дәрі ретінде пайдаланылып жүрген. Ресейде темекі тарту дағдыға айналып, кең тек жайған мезгіл – Петр І патшалық еткен кез.

Дүниежүзілік «Денсаулық сақтау» ұйымының мәліметі бойынша 2007 жылы темекінің зардабынан қайтыс болатындар саны 10 миллионға жетеді деген болжам бар. Темекінің шоғы 300 градусқа жеткенде оны сорған адамның аузының температурасы 60 градусқа дейін барады. Бұл ауыз, өңеш, кеңірдек, тыныс жолдары мен асқазан қабығының нәзік жасушаларын күйдіреді.

Темекіден ауаға жылына 720 мың тонна күкірт қышқылы, 384 мың тонна аммиак, 180 мың тонна никотин, 660 мың тонна темекі майы, 550 мың тоннадай иісті газ шығады.

Ертеде Түркияда темекі тартушылардың құлағын, мұрнын кесіп, қолын шауып тастаған. Англияда темекі тартатындарды дарға асқан. Ал Швецияда 2000 жылдан бері жас ұрпақ шылым шегуді білмейді.

Қазіргі кезде республикамыздағы мектеп оқушылары арасында 13-15 жастағы оқушылардың 46 пайызы шылым шегеді. Бұл – өте өкінішті жағдай.

сұрақтар:

1. Не себептен балалар темекі шеге бастайды?

2. Адам күніне бір қорап темекі шегетін болса, оның өкпесіне бір жылда қанша темекі қоры жиналады?

Қазіргі кезде темекіден арылғандар саны көбейе түсуде. 31 мамыр – шылымқорлықпен күресудің халықаралық күні деп белгіленген.

«Ішімдік»

Маскүнемдік – алкоголь ішімдіктерін үнемі қолданудан және шектен тыс үйір болудан қанға сіңіп кететін дерт. Ағзаның бірқатар қызметін бұзатын және тереңдей беретін кесел. Алкоголь ішімдіктеріне құнығу жолдары:

1. Тұрмыс жағдайындағы маскүнемдік.

2. Бас жазу синдромы немесе үнемі ішкісі келу.

3. Ішкен ішімдік мөлшерін бақылауды жоғалту.

Алкоголь ішімдіктеріне тым үйір адамның өмір ұзақтығы – халықтың орташа өмір ұзақтығымен салыстырғанда 15-20 жас кем. Баланың миының дамуының 40-60 пайыз артта қалу себебі ата-аналарының маскүнемдігі.

Қазақстанда халықтың басым көпшілігі алкоголь ішімдктерін пайдаланады, оның ішінде балалар-7 %, жасөспірімдер-37 %, жастар-54,5 %. Бұл балалар мен жасөспірімдердің ата-аналарының біреуі не екеуі де маскүнемдікке салынған жандар екені анықталған.

Кәпір ғұрыпты бұзады, шарап шырықты бұзады.

Әзәзіл қоздырады, арақ тоздырады.

Жол жеті түнде, арақ тал түсте адастырады.

Ішпесең-малын торысың,

Ішсең-елдің зорысың

Отбасының сорысың.

Тазда бас бар, шаш жоқ

Маскүнемде ауыз бар, бас жоқ.

Арақ алдымен күлдіреді,

Күлдіріп отырып бүлдіреді.

Маскүнемдікті дер кезінде тоқтатпасаң, айықпас дертке ұшырап өз өміріңе балта шабасың.

«Нашақорлық»

Есірткі – бұл адамның көңіл-күйін, сана-сезімін, мінез-құлқын бұзатын қауіпті, тыйым салынған химиялық зат. Ол адамның есін алып, құмарлық желігіне ұшыратады. Нашақор есірткісіз өмір сүре алмайтын бейшара халге түседі.

Есірткінің негізгі түрлеріне апиын, кокаин, көкнәр, марихуана және т.б. жатады. Барлығы да адам ағзасы мен психикасына әсер етіп зақымдайды.

Біздің елімізде ресми түрде 35 мыңға жуық нашақор наркологиялық диспансерде тұр, ал тіркелмегендердің саны одан әлдеқайда көп. Қазірде Алматы қаласында нашақорлықтан емделетін диспансерлік орталықтар жұмыс істейді.

2000 жылы республикамыздың есірткі бизнесі аумағында 20 мыңға жуық қылмыс тіркелген. Барлығы 30 тоннаға жуық түрлі есірткілер тәркіленген. 2002 жылдың 9 айында есірткі айналымына байланысты 14687 қылмыс тіркелді.

Осы есірткі турасында дәрігер айтсын немесе заңсыз сатып алынсын мейлі, ессірткі атаулының бәрі – у. Турасын айтқанда, бұл – өлімге апаратын бірден-бір жол.


«Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен» деп ата-бабаларымыз айтып кеткендей, атадан қалған асыл сөздер мен мақал-мәтелдер жарысы.

1. Денсаулық – зор байлық.

2. Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын ізде.

3. Шынықсаң – шымыр боласың.

4. Ауруын жасырған өледі.

5. Арақ – атаңның асы емес.

6. Дені саудың – жаны сау.

7. Ішің ауырса, аузыңды тый.

8. Емнің алды – еңбек.

9. Жарлының байлығы – денінің саулығы.

10. Темекі – жау.

Қорытынды.

Ата-бабаларымыз кейінгі ұрпаққа ру-руға бөлініп, атыссын, шабыс-

сын демеген. Олай болса, балалар, бойға желік бітіріп тек жамандыққа бас-

тайтын ащы судан арылайық! Ішімдіктің, темекінің, есірткінің зардаптарынан болатын өзгерістердің ішіндегі ең елеулілері – адамның ақыл-ойы мен санамыздың бұзылуынан сақтанайық, жас ұрпақ!

Мұғалім: Енді осы зиянды әрекеттер туралы мына анкета сұрақтарына жауап беріңдер.


Анкета

1.Зиянды әдеттердің адам денсаулығына зиянды екенін білесіз бе?

А) ия

ә) жоқ

б) күмәнім бар

2.Сіз зиянды әдеттерге бейімсіз бе?

А) жоқ

ә) көңілсіз болғанда

б) ия

3.Шылмның, ішімдіктің, есірткінің денсаулыққа зиян екенін білесіз бе?

А) ия

ә) көп әсері жоқ деп ойлаймын

б) білмеймін

4.Бұл заттарды сатуға тыйым салу жастардың қызығушылығын азайтады дегенге сенесіз бе?

А) ия

ә) жоқ

б) ішінара

5.Зиянды әдеттер туралы мағлұматтарды қайдан аласыз?

А) Ақпарат құралдарынан

ә) жолдастарымнан

б) ата-анамнан


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Т?рбие са?аты "Жаманнан жирен, жа?сыдан ?йрен"

Автор: Мырза?али М?лдір Болатбек?ызы

Дата: 15.02.2015

Номер свидетельства: 173437


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства