kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?сімдік ?лпалары

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ара?анды облысы, Балхаш ?аласы №16 мектепті? биология п?ніні? м??алімі Ерменбетова Салтанат Ораловна.
Та?ырыбы: §5. ?сімдік ?лпалары   §6. ?ткізгіш ж?не б?ліп шы?арушы ?лпалар. 

Саба?ты? ма?саты: ?сімдіктерге т?н алты ?лпаны? (т?зуші, жабын, негізгі, тірек, ?ткізгіш, б?ліп шы?арушы) т?рлерімен таныстыра отырып, ?р ?лпаны? ат?аратын ?ызметі мен бір-бірінен айырмашылы?ын т?сіндіру.

Саба?ты? міндеттері:
Білімділігі – ?сімдіектерге т?н барлы? ?лпалар жайлы толы? ма?л?мат беру.
Т?рбиелілігі – адамны? т?л?а ретінде ?алыптасуын, адамгершілік ?асиетін, жалпы ?орша?ан орта?а деген жа?ашырлы? сезімін дамыту.
Дамытушылы?ы – п?нге, та?ырып?а байланысты ?ызы?ушылы?тарын дамыту.

Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру кезе?і
Келмей ?ал?ан о?ушыларды белгілеп, о?ушыларды? саба??а дайынды?ын ба?ылау.

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру кезе?і
Пиязды? м?лдір ??інен жаса?ан препараттан жасушаны? аны? к?рінген б?ліктерін ата?дар. Жасуша ?абы?шасыны? ат?аратын ?ызметі ?андай? Са?ырау дегенді ?алай т?сінесі?дер, оны? ?ызметі ?андай?
Цитоплазманы? ?асиеті ж?не оны неге тірі зат дейді? Ядроны? цитоплазма?а ?ара?анда айырмашалы?ы ж?не жасуша?а не ?шін ?ажет? Вакуоль ?андай ?ызмет ат?арады?
Тек ?сімдіктерге т?н денешіктерді атап, оны? т?рлеріні? ?айда кездесетінін  сызбан?с?а (схема) немесе кесте сызып толтыры?дар. 2.Жасуша ?абы?шасыны? ?асиетін талда?дар.

 1 – карточка
 
?р с?йлемдегі жасуша б?лімдеріні? ?асиетін, ат?аратын ?ызметін о?ып, м??ият талдап, с?йкес келетіндеріні? т?сында?ы рет санын кестеге толтыр.

1. Жасуша ішіндегі с?йы?ты?ты? ?ысымын реттеп, керексіз улы заттарды ыдырату?а ?атысатын ж?не жасушаны? ?оректенуіне ж?мсалатын шырын жиналатын орын. 2. Сыртында екі ?абат са?ылауы  ?абы?шасы бар цитоплазмасыз тіршілік ете алмайтын ж?не к?беюге ?атысатын жасушаны? е? ?ажетті ??рамды? б?лігі. 3. Тек ?сімдік жасушасында ?ана  болатын фотосинтез процесіне ?атасытын органоид. 4. ??рамында су, н?руыз, май болатын, барлы? к?рделі тіршілік ?рекетіне ?атысатын желімтек, созылмалы, ?оймалжы? тірі зат. 5. Жасуша?а белгілі пішін ж?не мы?тылы? ?асиет беріп, ішкі б?лімдерін за?ымданудан ?ор?айды.
?абы?ша    
Цитоплазма    
Ядро    
Вакуоль    
Пластид
     
    
     
     2 – карточка
 
І. Пиязды? м?лдір ?абы?шасы жасушасында?ы к?рсетілген сандарды кестеге берілген б?лімдерді? т?сына жаз.
    
 
Жасуша ?абы?шасы    Цитоплазма    
    Ядро    
    Вакуоль    

    ?абы?ша са?ылауы
       
1    5    4    3    2     


ІІ. К?п н?ктені? орнына тиісті жауапты? н?мірін жаз.
Биологиялы? диктант
1. ?сімдікке жасыл т?с беріп фотосинтез процесіне ?атысатын жасыл пигмент – … бар. 2. Цитоплазма ішіндегі шырын?а толы, сыртында ?абы?шасы бар ?уысты … дейді. 3. Жасуша …, …, … . 4. ?абы?шасы ?алы?, ?атты, ысты? суда, ?ыш?ыл мен сілтіде ерімейтін … т?рады. 5. Цитоплазманы? ішінде ерекше о?шауланып т?ратын ты?ыз дене – … . 6.  … жапыра?тан саба? бойымен ?оз?алып келген органикалы? заттарды? тамыр, т?йнек, тамырсаба?тарда ?ор?а жиналуына ?атысады. 7. … жасуша ішінде болатын ж?мырт?а а?уызына ??сас м?лдір, желім т?різді созылмалы, ?оймалжы? тірі зат. 8. Хромопласт пластидтер дамуыны? … . 9. …  …  жасушалары мен ?сімдікті? шырынды м?шелерінде жасуша шырыны ?те к?п. 10. Пластидтер г?л к?лтелеріне, піскен жемістерге, жемтамырлар?а …, … т?с береді.
Жауаптар: 1)Целлюлоза; 2)Цитоплазма; 3)Ядро; 4)Хлорофилл; 5)Лейкопластар; 6)Вакуоль; 7)Піскен жемістерді?; 8)Тыныс алады, ?оректенеді, ?седі; 9)?ызыл, сары; 10)А?ыр?ы кезе?і.

     

ІІІ. Жа?а материалды т?сіндіру кезе?і

Барлы? тірі а?заларды? (?сімдіктер, жануарлар) денесі жасушадан т?ратынды?ы жайлы алды??ы та?ырыпта айт?анбыз. Тіпті денесі бір ?ана жасушадан  т?ратындар да к?пжасушалы а?залар сия?ты ?оректенеді, тыныс алады, ?седі, к?бейеді, ?оз?алады, тітіркенеді, зат алмасады. Тарихи дамуды? н?тижесінде ??рылысы к?рделеніп к?п жасушалы а?залар пайда болды. ?сімдіктерді? жеке-жеке м?шелерге жіктелуіні? ар?асында к?лемі ?л?айып, сырт?ы ортамен байланысы к?шейіп, ?оректік заттарды сі?іруі жа?сара бастады.
?сімдікті? ?суі мен дамуы жеке м?шелеріні? ?ызметін к?рделендіре т?сті, ??рылысы ??сас, ат?аратын ?ызметі бірдей жа?а жасушалар т?зілді.
Шы?у тегі бірдей ??рылысы мен ?ызметі ??сас жасушалар тобын ?лпа д.а. На?ыз ?лпалар папротникт?різділерде, ашы? т??ымдыларда, г?лді ?сімдіктерде жа?сы, ал м?ктерде ?те нашар дамы?ан.
Ат?аратын ?ызметіне ?арай ?лпалар т?зуші, жабын, негізгі (?оректік ж?не фотосинтездеуші), тірек (механикалы?), ?ткізгіш, б?ліп шы?арушы деп топтастырылады. ?лпа жасушалары тірі ж?не ?лі болады. ?лі жасушаларыны? ішінде цитоплазмасы болмаса да ?сімдікке ?ажетті физиологиялы? ?ызмет ат?арады. Жасушааралы? ке?істіктері аз болса, ?лпа жасушалары бір-бірімен ?те ты?ыз, ал ке? болса арасында бос орын к?бірек ?алып бостау орналасады.
?лпа – жасушаларды? б?ліну, ?су, жіктелу н?тижесінде пайда бол?ан (т?зілген) шы?у тегі, ??рылымы ж?не ат?аратын ?ызметі бірдей жасушалар ж?йесі. ?рі ?арай ?р ?лпаны? жеке ?асиеттерін сипаттау.

ІV. Бекіту.
?сімдік ?лпалары
 
Аттары    ?лпаларды? ??рылысы ж?не ма?ызы    ?сімдікте орналасуы       
Т?зуші ?лпа    
    Жасушалары жас, ?дайы б?лінетіндіктен ?сімдік ?седі, жапыра?тары, б?ршіктері, г?лшана?тары ашылады. Т??ымынан жас ?сімдіктер(?скін) ?сіп шы?ады. Саба? пен тамыры ?зарып ?седі. А?аш ді?і жуандайды. Бас?а ?лпалар осы ?лпадан т?зіледі.    
    ?ркен мен тамырды? ?шында. Асты? т??ымдас ?сімдіктерді? (бидай, ж?гері, тары) саба?тарыны? буын аралы?тарында. Саба? пен тамырды? ?абы? астында       

Жабын ?лпа    
    Жасушалары бір-біріне ?те ты?ыз жанасады, сонды?тан ?сімдіктерді сырт?ы ортаны? ?олайсыз жа?дайларынан (ысты?, суы?, ?атты жел, зиянкестермен за?ымдану) са?тап ?ор?айды. Сырт?ы ортамен ?атыныс жасайды (ауа мен пайдалы газдарды, к?н с?улесін ішке ?ткізіп, сырт?ы суды? арты?ын буландыру).    
    ?сімдікті? барлы? м?шелеріні? (тамыр, саба?, жапыра?, т??ым, г?л, жеміс) сыртын ?аптап т?рады. Жапыра?тар мен саба?тар, жемістер, т??ымдарды? сыртында?ы ж?мса? ж?не ?атты тікенекті т?ктері.
       
Тірек ?лпа    
    Жасушаларыны? ?абы?шасы ал?ашында ж??а бол?анымен біртіндеп ?алы?дайды,  мы?тылы?, тірек ?ызметін ат?арады. Саба??а, жапыра??а мы?тылы? ?асиет беріп, сыныудан, майысудан ?ор?айды. ?сімдік ?анша н?зік болса да тірек ?лпасыны? ар?асында ?атты дауыл?а, н?сер жамбыр?а майысып барып, ?айта ?алпына келеді.    ?сімдікті? барлы? м?шелдерінде белгілі бір т?ртіппен орналасады. Тамыр мен саба?та. Жапыра? ж?йкелерінде. Жемісті? ж?мса? етінде. Т??ымда (?рік, шие с?йектері мен жа??а?ты? сыртын ?аптап т?р?ан ?атты ?абы?тар) т.б. жерлерде.
       

Негізгі ?лпа (?ор жинаушы, фотосинтездеуші)    Жасушалары ірі, сонды?тан зат алмасуды? арты? ?німдері ?ор?а жиналады, онымен ?ры? ж?не та?ы бас?а ?сімдіктерді? жас м?шелері ?оректенеді. Жапыра?та?ы фотосинтездеуші ?лпаны? жасушаларында хлорофилл д?ндері болатынды?тан жары?та органикалы? зат т?зеді. Онымен б?кіл тірі организмдер ?оректенеді. Жасуша арасында бос ке?істікте ауа жиналады. Онымен ?сімдіктер тыныс алады. Ірі жасушаларда су жиналады. ?уа?шылы? жерде ?сетін ?сімдіктерді ыл?алмен ?амтамасыз етеді. Ат?аратын ?ызметіне байлансты жасуша пішіндері де ?р т?рлі    ?сімдікті? барлы? м?шелерінде ?абы?тан бастап барлы? ?лпаларды? арасын толтырып т?рады. Жапыра?ты? орта??ы ?абаты, саба?ты?, тамырды?, т??ымны?, т?йнекті?, пиязшы?ты?, тамырсаба?ты? барлы?ында болатынды?тан негізгі ?лпа д.а.
       
?ткізгіш ?лпа    
    Жасушаларыны? пішіндері ?р т?рлі, ?зынша. Жасушааралы? перделері мен ?абыр?аларында с?згі т?різді ?са? тесіктері болады. Сол ар?ылы жапыра?та т?зілген органикалы? заттарды жер асты м?шелері мен саба?, жеміс, т??ым?а ?ткізеді. Топыра?тан тамырды? сорып ал?ан минералды заттарыны? ерітіндісі жер ?сті м?шелеріне жеткізіледі.    
    Тамырда, саба?та, жапыра? ж?йкелерінде. ?сімдікті? барлы? м?шелерін бір-бірімен байланыстырады. Сонды?тан барлы? м?шелерінде ?ткізгіш ?лпалар орналасад       
Б?ліп шы?арушы ?лпа    
    Жасушаларыны? пішіндері ?р т?рлі, ?зынша. Жасушааралы? перделері мен ?абыр?аларында с?згі т?різді ?са? тесіктері болады. Сол ар?ылы жапыра?та т?зілген органикалы? заттарды жер асты м?шелері мен саба?, жеміс, т??ым?а ?ткізеді. Топыра?тан тамырды? сорып ал?ан минералды заттарыны? ерітіндісі жер ?сті м?шелеріне жеткізіледі.    
Тамырда, саба?та, жапыра? ж?йкелерінде. ?сімдікті? барлы? м?шелерін бір-бірімен байланыстырады. Сонды?тан барлы? м?шелерінде ?ткізгіш ?лпалар орналасады.
Б?ліп шы?арушы ?лпа    
    ?сімдік м?шелеріні? ?р жеріде шашыранды болып жатса да барлы? м?шесінде: тамыр, тамырсаба?, жапыра?, саба?, г?л, жеміс т??ымдарда кездеседі.
     

?й тапсырмасы. §5,6 о?ып, та?ырыптар со?ында?ы тапсырмаларды орындап келу.

Просмотр содержимого документа
«?сімдік ?лпалары »

Қарағанды облысы, Балхаш қаласы №16 мектепт34 биология пәнінің мұғалімі Ерменбетова Салтанат Ораловна.

Тақырыбы: §5. Өсімдік ұлпалары §6. Өткізгіш және бөліп шығарушы ұлпалар.


Сабақтың мақсаты: өсімдіктерге тән алты ұлпаның (түзуші, жабын, негізгі, тірек, өткізгіш, бөліп шығарушы) түрлерімен таныстыра отырып, әр ұлпаның атқаратын қызметі мен бір-бірінен айырмашылығын түсіндіру.


Сабақтың міндеттері:

Білімділігі – өсімдіектерге тән барлық ұлпалар жайлы толық мағлұмат беру.

Тәрбиелілігі – адамның тұлға ретінде қалыптасуын, адамгершілік қасиетін, жалпы қоршаған ортаға деген жаңашырлық сезімін дамыту.

Дамытушылығы – пәнге, тақырыпқа байланысты қызығушылықтарын дамыту.


Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі

Келмей қалған оқушыларды белгілеп, оқушылардың сабаққа дайындығын бақылау.


ІІ. Үй тапсырмасын тексеру кезеңі

Пияздың мөлдір өңінен жасаған препараттан жасушаның анық көрінген бөліктерін атаңдар. Жасуша қабықшасының атқаратын қызметі қандай? Саңырау дегенді қалай түсінесіңдер, оның қызметі қандай?

Цитоплазманың қасиеті және оны неге тірі зат дейді? Ядроның цитоплазмаға қарағанда айырмашалығы және жасушаға не үшін қажет? Вакуоль қандай қызмет атқарады?

Тек өсімдіктерге тән денешіктерді атап, оның түрлерінің қайда кездесетінін сызбанұсқа (схема) немесе кесте сызып толтырыңдар. 2.Жасуша қабықшасының қасиетін талдаңдар.


1 – карточка

Әр сөйлемдегі жасуша бөлімдерінің қасиетін, атқаратын қызметін оқып, мұқият талдап, сәйкес келетіндерінің тұсындағы рет санын кестеге толтыр.


1. Жасуша ішіндегі сұйықтықтың қысымын реттеп, керексіз улы заттарды ыдыратуға қатысатын және жасушаның қоректенуіне жұмсалатын шырын жиналатын орын. 2. Сыртында екі қабат саңылауы қабықшасы бар цитоплазмасыз тіршілік ете алмайтын және көбеюге қатысатын жасушаның ең қажетті құрамдық бөлігі. 3. Тек өсімдік жасушасында ғана болатын фотосинтез процесіне қатасытын органоид. 4. Құрамында су, нәруыз, май болатын, барлық күрделі тіршілік әрекетіне қатысатын желімтек, созылмалы, қоймалжың тірі зат. 5. Жасушаға белгілі пішін және мықтылық қасиет беріп, ішкі бөлімдерін зақымданудан қорғайды.

Қабықша

Цитоплазма

Ядро

Вакуоль

Пластид


2 – карточка

І. Пияздың мөлдір қабықшасы жасушасындағы көрсетілген сандарды кестеге берілген бөлімдердің тұсына жаз.

Жасуша қабықшасы

Цитоплазма


Ядро


ВакуольҚабықша саңылауы


1

5

4

3

2ІІ. Көп нүктенің орнына тиісті жауаптың нөмірін жаз.

Биологиялық диктант

1. Өсімдікке жасыл түс беріп фотосинтез процесіне қатысатын жасыл пигмент – … бар. 2. Цитоплазма ішіндегі шырынға толы, сыртында қабықшасы бар қуысты … дейді. 3. Жасуша …, …, … . 4. Қабықшасы қалың, қатты, ыстық суда, қышқыл мен сілтіде ерімейтін … тұрады. 5. Цитоплазманың ішінде ерекше оқшауланып тұратын тығыз дене – … . 6. … жапырақтан сабақ бойымен қозғалып келген органикалық заттардың тамыр, түйнек, тамырсабақтарда қорға жиналуына қатысады. 7. … жасуша ішінде болатын жұмыртқа ақуызына ұқсас мөлдір, желім тәрізді созылмалы, қоймалжың тірі зат. 8. Хромопласт пластидтер дамуының … . 9. … … жасушалары мен өсімдіктің шырынды мүшелерінде жасуша шырыны өте көп. 10. Пластидтер гүл күлтелеріне, піскен жемістерге, жемтамырларға …, … түс береді.

Жауаптар: 1)Целлюлоза; 2)Цитоплазма; 3)Ядро; 4)Хлорофилл; 5)Лейкопластар; 6)Вакуоль; 7)Піскен жемістердің; 8)Тыныс алады, қоректенеді, өседі; 9)Қызыл, сары; 10)Ақырғы кезеңі.
ІІІ. Жаңа материалды түсіндіру кезеңі


Барлық тірі ағзалардың (өсімдіктер, жануарлар) денесі жасушадан тұратындығы жайлы алдыңғы тақырыпта айтқанбыз. Тіпті денесі бір ғана жасушадан тұратындар да көпжасушалы ағзалар сияқты қоректенеді, тыныс алады, өседі, көбейеді, қозғалады, тітіркенеді, зат алмасады. Тарихи дамудың нәтижесінде құрылысы күрделеніп көп жасушалы ағзалар пайда болды. Өсімдіктердің жеке-жеке мүшелерге жіктелуінің арқасында көлемі ұлғайып, сыртқы ортамен байланысы күшейіп, қоректік заттарды сіңіруі жақсара бастады.

Өсімдіктің өсуі мен дамуы жеке мүшелерінің қызметін күрделендіре түсті, құрылысы ұқсас, атқаратын қызметі бірдей жаңа жасушалар түзілді.

Шығу тегі бірдей құрылысы мен қызметі ұқсас жасушалар тобын ұлпа д.а. Нағыз ұлпалар папротниктәрізділерде, ашық тұқымдыларда, гүлді өсімдіктерде жақсы, ал мүктерде өте нашар дамыған.

Атқаратын қызметіне қарай ұлпалар түзуші, жабын, негізгі (қоректік және фотосинтездеуші), тірек (механикалық), өткізгіш, бөліп шығарушы деп топтастырылады. Ұлпа жасушалары тірі және өлі болады. Өлі жасушаларының ішінде цитоплазмасы болмаса да өсімдікке қажетті физиологиялық қызмет атқарады. Жасушааралық кеңістіктері аз болса, ұлпа жасушалары бір-бірімен өте тығыз, ал кең болса арасында бос орын көбірек қалып бостау орналасады.

Ұлпа – жасушалардың бөліну, өсу, жіктелу нәтижесінде пайда болған (түзілген) шығу тегі, құрылымы және атқаратын қызметі бірдей жасушалар жүйесі. Әрі қарай әр ұлпаның жеке қасиеттерін сипаттау.


ІV. Бекіту.

Өсімдік ұлпалары

Аттары

Ұлпалардың құрылысы және маңызы

Өсімдікте орналасуы

Түзуші ұлпа


Жасушалары жас, ұдайы бөлінетіндіктен өсімдік өседі, жапырақтары, бүршіктері, гүлшанақтары ашылады. Тұқымынан жас өсімдіктер(өскін) өсіп шығады. Сабақ пен тамыры ұзарып өседі. Ағаш діңі жуандайды. Басқа ұлпалар осы ұлпадан түзіледі.


Өркен мен тамырдың ұшында. Астық тұқымдас өсімдіктердің (бидай, жүгері, тары) сабақтарының буын аралықтарында. Сабақ пен тамырдың қабық астында


Жабын ұлпа


Жасушалары бір-біріне өте тығыз жанасады, сондықтан өсімдіктерді сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан (ыстық, суық, қатты жел, зиянкестермен зақымдану) сақтап қорғайды. Сыртқы ортамен қатыныс жасайды (ауа мен пайдалы газдарды, күн сәулесін ішке өткізіп, сыртқы судың артығын буландыру).


Өсімдіктің барлық мүшелерінің (тамыр, сабақ, жапырақ, тұқым, гүл, жеміс) сыртын қаптап тұрады. Жапырақтар мен сабақтар, жемістер, тұқымдардың сыртындағы жұмсақ және қатты тікенекті түктері.


Тірек ұлпа


Жасушаларының қабықшасы алғашында жұқа болғанымен біртіндеп қалыңдайды, мықтылық, тірек қызметін атқарады. Сабаққа, жапыраққа мықтылық қасиет беріп, сыныудан, майысудан қорғайды. Өсімдік қанша нәзік болса да тірек ұлпасының арқасында қатты дауылға, нөсер жамбырға майысып барып, қайта қалпына келеді.

Өсімдіктің барлық мүшелдерінде белгілі бір тәртіппен орналасады. Тамыр мен сабақта. Жапырақ жүйкелерінде. Жемістің жұмсақ етінде. Тұқымда (өрік, шие сүйектері мен жаңғақтың сыртын қаптап тұрған қатты қабықтар) т.б. жерлерде.Негізгі ұлпа (қор жинаушы, фотосинтездеуші)

Жасушалары ірі, сондықтан зат алмасудың артық өнімдері қорға жиналады, онымен ұрық және тағы басқа өсімдіктердің жас мүшелері қоректенеді. Жапырақтағы фотосинтездеуші ұлпаның жасушаларында хлорофилл дәндері болатындықтан жарықта органикалық зат түзеді. Онымен бүкіл тірі организмдер қоректенеді. Жасуша арасында бос кеңістікте ауа жиналады. Онымен өсімдіктер тыныс алады. Ірі жасушаларда су жиналады. Қуаңшылық жерде өсетін өсімдіктерді ылғалмен қамтамасыз етеді. Атқаратын қызметіне байлансты жасуша пішіндері де әр түрлі

Өсімдіктің барлық мүшелерінде қабықтан бастап барлық ұлпалардың арасын толтырып тұрады. Жапырақтың ортаңғы қабаты, сабақтың, тамырдың, тұқымның, түйнектің, пиязшықтың, тамырсабақтың барлығында болатындықтан негізгі ұлпа д.а.


Өткізгіш ұлпа


Жасушаларының пішіндері әр түрлі, ұзынша. Жасушааралық перделері мен қабырғаларында сүзгі тәрізді ұсақ тесіктері болады. Сол арқылы жапырақта түзілген органикалық заттарды жер асты мүшелері мен сабақ, жеміс, тұқымға өткізеді. Топырақтан тамырдың сорып алған минералды заттарының ерітіндісі жер үсті мүшелеріне жеткізіледі.


Тамырда, сабақта, жапырақ жүйкелерінде. Өсімдіктің барлық мүшелерін бір-бірімен байланыстырады. Сондықтан барлық мүшелерінде өткізгіш ұлпалар орналасад

Бөліп шығарушы ұлпа


Жасушаларының пішіндері әр түрлі, ұзынша. Жасушааралық перделері мен қабырғаларында сүзгі тәрізді ұсақ тесіктері болады. Сол арқылы жапырақта түзілген органикалық заттарды жер асты мүшелері мен сабақ, жеміс, тұқымға өткізеді. Топырақтан тамырдың сорып алған минералды заттарының ерітіндісі жер үсті мүшелеріне жеткізіледі.

Тамырда, сабақта, жапырақ жүйкелерінде. Өсімдіктің барлық мүшелерін бір-бірімен байланыстырады. Сондықтан барлық мүшелерінде өткізгіш ұлпалар орналасады.

Бөліп шығарушы ұлпа


Өсімдік мүшелерінің әр жеріде шашыранды болып жатса да барлық мүшесінде: тамыр, тамырсабақ, жапырақ, сабақ, гүл, жеміс тұқымдарда кездеседі.Үй тапсырмасы. §5,6 оқып, тақырыптар соңындағы тапсырмаларды орындап келу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Биология

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?сімдік ?лпалары

Автор: Ерменбетова Салтанат Ораловна

Дата: 15.11.2014

Номер свидетельства: 130978

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(95) "?сімдік ?лпалары. ?ткізуші ж?не б?ліп шы?арушы ?лпалар"
  ["seo_title"] => string(51) "osimdikulpalaryotkizushizhniebolipshygarushyulpalar"
  ["file_id"] => string(6) "296951"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456124873"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(62) "?ыс?а мерзімді жоспар биологиядан "
  ["seo_title"] => string(39) "k-ysk-a-mierzimdi-zhospar-biologhiiadan"
  ["file_id"] => string(6) "211218"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1431585620"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Өсімдіктердегі транспорт"
  ["seo_title"] => string(24) "osimdikterdegi_transport"
  ["file_id"] => string(6) "512783"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1559193959"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(60) "Өсімдік ұлпаларының әртүрлілігі"
  ["seo_title"] => string(30) "osimdik_ulpalarynyn_rturliligi"
  ["file_id"] => string(6) "533529"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1577261954"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) ""Конспект урока на тему "Ткани растении""
  ["seo_title"] => string(40) "konspiekt_uroka_na_tiemu_tkani_rastienii"
  ["file_id"] => string(6) "453701"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1517332866"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства