kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

My penfriend

Нажмите, чтобы узнать подробности

The theme of the lesson: My penfriend

The aims of the lesson:

Educational:- to  give some information about penfriend and prepositions on,at,in,from,up,with,for,after;

                     -to enrich pupil’s vocabulary,

Developing: - to develop thinking, speaking, understanding skills.

Bringing up: - to bring up love and interest to the subject and respect each other.

The equipments of the lesson: books, table with new words and table with prepositions.

I Organization moment:

-Good morning, pupils!

- Good morning,teacher!

- How are you?

-We are OK!

-Who is on duty today?

-I am on duty today.

-OK,what date is it today?

- The 30th October.

-What is day of the week today?

- Today is Friday.

-You are right. What is the weather like today?

- The sun is shinning, but it’s cold.

-Who is absent?

- All are present.

-What was your home task for today’s lesson?

- Ex.11page 67

II Warm-up

Jack and Jill

Went up the hill to fetch a pail of water

Jack fell down

And broke his crown

And Jill came tumbling after.

III Checking up the h/t: Ex.11page 67

IV Main part

Now, listen to me. Penfriend – a person whom one becomes friendly by exchanging letters, especially someone in a foreign country whom one has  never met.

Look at the blackboard, you can see new words.

 Penfriend

Music

Website

Poster

Biology

French

Pet

Hamster

Study

Interest

Language

Garden

Let’s doing ex-es.

Ex 1. Match the adj.with their opposites.

     Tall     sociable

     Fair    small

     Lazy   short

     Shy     slim

     Fat      hard-working

     Big     dark

Ex 2 Complete the text.

I have fair hair and blue eyes…

(brother,sister,student, slim, and fair hair, small, hard-working, sister’s)

Ex 3  Look at the e-mil.

Who is it from?

Who is it to?                                                                                                                 

 Ex 4 Read the e-mail.

 Ex 5 Match Peter’s information with the questions.

 1 What are your interest? 10

2 How old are you?  3

3 Why do you want to learn Kazakh? 6

4 What languages do you speak? 5

5 Do you have  pet? 9

6 Where are you from? 2

7 What do you do? 4

8 What do the people in your family do? 8 

Prepoitions

in — ке?істік, б?лме, ?имаратты? т?рлері, к?ше, ?ала (ауыл), кітап, к?лік, сурет, ?а?аз?а, те?із-к?лдерге ?атысты ?олданылатын к?мекші с?з. Ма?ынасы ?аза? тіліндегі “ішінде” дегенді білдіреді. Біра? б?л с?збе-с?з аудармасы емес. ?аза?ша аудармасы жо?.

on — бір затты? екінші бір затты? ?стінде, бетінде, кей с?здерде ішінде екендігін білдіретін к?мекші с?з. К?шеге, тегіс беті бар заттар?а ж?не ?о?амды? к?ліктер мен теледидар (радио?а) ?атысты ?олданылады.

at — бір затты? белгілі бір орында, жерде, бір затты? айналасында, ма?ында т?р?анды?ын сипатта?анда ж?не концерт, кино секілді адам жиналатын жа?дайларды сипатта?анда ?олданылады. Мысалы: at ther corner (б?рышта), at the bus stop (аялдамада), at the concert (концертте)

from — ?оз?алысты? ?андай орынан (мекеннен) бастау ал?анды?ын білдіреді. From-ны? ?аза?ша тікелей немесе жанама аудармасы жо?, ?олданыс аясы ?те ке? к?мекші с?з. Дегенмен, ба?ыт?а ?атысты ?олданылатын жа?айда “жа?тан” деген к?мекші с?зді балама етіп алуымыз?а болады. Та?ы шы?ыс септігіні? (кімнен? неден? ?айдан?) -нан (-нен), -тан (-тен), -дан (-ден) жал?ауларын зат есімге жал?ау ар?ылы с?йлемдегі from к?мекші с?зіні? орнын толтыру?а болады. Мысалы:

Where is Anar from? — Анар ?ай жа?тан (?айдан) болады?

She is from Aktau — Ол — А?таудан (А?тау жа?тан).

up — жо?ары ?арай, жо?ары?а. Б?л с?зді? ма?ынасы жо?арыда?ы down с?зіні? ма?ынасына ?арама-?арсы. ?оз?алыста?ы дене т?меннен жо?ары?а ?арай ба?ыттал?андаup к?мекші с?зін ?олданамыз. Мысалы:

He went up the hill — Ол ?ыр?а (жо?ары?а) ?арай кетті.

?аза? тілінде б?л мысалда?ы “?ыр?а” ж?не “жо?ары?а” деген с?здерді ?атар ?олдану?а болмайтынды?тан (екеуі бір ма?ынаны береді) “жо?ары?а” деген с?зді алып тастауымыз?а болады. Немесе, “?ыр?а ?арай шы?ып кетті” деп айтуымыз?а да болады.

for — к?п ма?сатта (к?п ма?ынада) ?олданылатын к?мекші с?з (шылау). Б?л саба?та for шылауыны? “?шін” деген ма?ынасын ?арастырамыз. Ескертетіні, б?л шылау к?п жа?дайлар?а да ?аза? тіліне тікелей аударылмайды. for — ?шін, барыс септігі+ арнал?ан. “Біреу ?шін”, “бір зат ?шін” деген типтегі тіркестерде ?олданылады. 

after — уа?ытты? к?мекші с?з. Бастауыш де?гейді ме?герген адам білуі тиіс. Ма?ынасы: со?, кейін. After с?зінен кейін ?немі уа?ытты білдіретін негізгі с?з келе бермейді. Мысалы: after school, after jogging, after 6 o’clock.

Ex 6Work in pairs. Ask and answer the questions about you  in the correct order.

Review Grammar theme have got/ has got

Ex 7  a) Find examples of have got and has got in the letter.

Example: I have got a sister and a brother. 

b) Change the sentences. Use have and has.

Ex 8 Complete the sentences. Use have got or has got

1 has got

2 has got

3 have got

4 have got

5 have got

6 has got

7have got

Ex 9 Ask and answer the questions with your partner about Peter.

Ex 10 Read the information. Write about Kate.

Ex 11 Complete the sentences with the correct prepositions from the box.

 On    at   in   from   up   with   for   after

1 –in

2-at

3-for

4- at

5-on

6- in

7- up

8- after

9- with

10- from

V Conclusion part. Marking. Giving the h/t: ex12,13page 70,71

The lesson is over! Good bye!

Просмотр содержимого документа
«My penfriend »

The theme of the lesson: My penfriend

The aims of the lesson:

Educational:- to give some information about penfriend and prepositions on,at,in,from,up,with,for,after;

-to enrich pupil’s vocabulary,

Developing: - to develop thinking, speaking, understanding skills.

Bringing up: - to bring up love and interest to the subject and respect each other.


The equipments of the lesson: books, table with new words and table with prepositions.

I Organization moment:

-Good morning, pupils!

- Good morning,teacher!

- How are you?

-We are OK!

-Who is on duty today?

-I am on duty today.

-OK,what date is it today?

- The 30th October.

-What is day of the week today?

- Today is Friday.

-You are right. What is the weather like today?

- The sun is shinning, but it’s cold.

-Who is absent?

- All are present.

-What was your home task for today’s lesson?

- Ex.11page 67

II Warm-up

Jack and Jill

Went up the hill to fetch a pail of water

Jack fell down

And broke his crown

And Jill came tumbling after.

III Checking up the h/t: Ex.11page 67

IV Main part

Now, listen to me. Penfriend – a person whom one becomes friendly by exchanging letters, especially someone in a foreign country whom one has never met.

Look at the blackboard, you can see new words.

Penfriend

Music

Website

Poster

Biology

French

Pet

Hamster

Study

Interest

Language

Garden


Let’s doing ex-es.

Ex 1. Match the adj.with their opposites.

Tall sociable

Fair small

Lazy short

Shy slim

Fat hard-working

Big dark


Ex 2 Complete the text.

I have fair hair and blue eyes…

(brother,sister,student, slim, and fair hair, small, hard-working, sister’s)

Ex 3 Look at the e-mil.

Who is it from?

Who is it to?

Ex 4 Read the e-mail.

Ex 5 Match Peter’s information with the questions.

1 What are your interest? 10

2 How old are you? 3

3 Why do you want to learn Kazakh? 6

4 What languages do you speak? 5

5 Do you have pet? 9

6 Where are you from? 2

7 What do you do? 4

8 What do the people in your family do? 8

Prepoitions

in — кеңістік, бөлме, ғимараттың түрлері, көше, қала (ауыл), кітап, көлік, сурет, қағазға, теңіз-көлдерге қатысты қолданылатын көмекші сөз. Мағынасы қазақ тіліндегі “ішінде” дегенді білдіреді. Бірақ бұл сөзбе-сөз аудармасы емес. Қазақша аудармасы жоқ.

on — бір заттың екінші бір заттың үстінде, бетінде, кей сөздерде ішінде екендігін білдіретін көмекші сөз. Көшеге, тегіс беті бар заттарға және қоғамдық көліктер мен теледидар (радиоға) қатысты қолданылады.

at — бір заттың белгілі бір орында, жерде, бір заттың айналасында, маңында тұрғандығын сипаттағанда және концерт, кино секілді адам жиналатын жағдайларды сипаттағанда қолданылады. Мысалы: at ther corner (бұрышта), at the bus stop (аялдамада), at the concert (концертте)

from — қозғалыстың қандай орынан (мекеннен) бастау алғандығын білдіреді. From-ның қазақша тікелей немесе жанама аудармасы жоқ, қолданыс аясы өте кең көмекші сөз. Дегенмен, бағытқа қатысты қолданылатын жағайда “жақтан” деген көмекші сөзді балама етіп алуымызға болады. Тағы шығыс септігінің (кімнен? неден? қайдан?) -нан (-нен), -тан (-тен), -дан (-ден) жалғауларын зат есімге жалғау арқылы сөйлемдегі from көмекші сөзінің орнын толтыруға болады. Мысалы:

Where is Anar from? — Анар қай жақтан (қайдан) болады?

She is from Aktau — Ол — Ақтаудан (Ақтау жақтан).


up — жоғары қарай, жоғарыға. Бұл сөздің мағынасы жоғарыдағы down сөзінің мағынасына қарама-қарсы. Қозғалыстағы дене төменнен жоғарыға қарай бағытталғандаup көмекші сөзін қолданамыз. Мысалы:

He went up the hill — Ол қырға (жоғарыға) қарай кетті.

Қазақ тілінде бұл мысалдағы “қырға” және “жоғарыға” деген сөздерді қатар қолдануға болмайтындықтан (екеуі бір мағынаны береді) “жоғарыға” деген сөзді алып тастауымызға болады. Немесе, “Қырға қарай шығып кетті” деп айтуымызға да болады.

for — көп мақсатта (көп мағынада) қолданылатын көмекші сөз (шылау). Бұл сабақта for шылауының “үшін” деген мағынасын қарастырамыз. Ескертетіні, бұл шылау көп жағдайларға да қазақ тіліне тікелей аударылмайды. for — үшін, барыс септігі+ арналған. “Біреу үшін”, “бір зат үшін” деген типтегі тіркестерде қолданылады. 

after — уақыттық көмекші сөз. Бастауыш деңгейді меңгерген адам білуі тиіс. Мағынасы: соң, кейін. After сөзінен кейін үнемі уақытты білдіретін негізгі сөз келе бермейді. Мысалы: after school, after jogging, after 6 o’clock.

Ex 6Work in pairs. Ask and answer the questions about you in the correct order.

Review Grammar theme have got/ has got

Ex 7 a) Find examples of have got and has got in the letter.

Example: I have got a sister and a brother.

b) Change the sentences. Use have and has.

Ex 8 Complete the sentences. Use have got or has got

1 has got

2 has got

3 have got

4 have got

5 have got

6 has got

7have got

Ex 9 Ask and answer the questions with your partner about Peter.

Ex 10 Read the information. Write about Kate.

Ex 11 Complete the sentences with the correct prepositions from the box.

On at in from up with for after

1 –in

2-at

3-for

4- at

5-on

6- in

7- up

8- after

9- with

10- from

V Conclusion part. Marking. Giving the h/t: ex12,13page 70,71

The lesson is over! Good bye!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Английский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
My penfriend

Автор: Іліяс Санду?аш Ж?нібек?ызы

Дата: 02.11.2015

Номер свидетельства: 246772

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(16) "SCHOOL SUBJECTS "
  ["seo_title"] => string(15) "school-subjects"
  ["file_id"] => string(6) "196065"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427994155"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Сценарий викторины «Shopping» "
  ["seo_title"] => string(29) "stsienarii-viktoriny-shopping"
  ["file_id"] => string(6) "210743"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1431496903"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(103) "Календарно-тематическое планирование, 5 класс (Т. Аяпова)"
  ["seo_title"] => string(54) "kaliendarnotiematichieskoieplanirovaniie5klasstaiapova"
  ["file_id"] => string(6) "282854"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1453738660"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(26) "My penfriend for 5th grade"
  ["seo_title"] => string(26) "my_penfriend_for_5th_grade"
  ["file_id"] => string(6) "377619"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1484063987"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства