kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

« Имандылы? – инабаттылы? айнасы»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Имандылы? – инабаттылы? айнасы
1. Білімділік ма?саты:
О?ушыларды? инабаттылы? т?сініктерін ке?ейте т?су, т?рбиені? ?о?амда?ы ма?ыздылы?ы мен пайдасы туралы жа?алы?тармен танысу.
2. Дамытушылы? ма?саты:
О?ушыларды? м?сылман діні ж?не теріс ба?ытта?ы діни бірлестіктер туралы білімдерін ке?ейте отырып, ой - ?рісін, ?иялын, ?ызы?ушылы?ын, белсенділігін, ??штарлы?ын, я?ни, адами ?асиеттерін ?алыптастыру, ана тілін с?юге, ата - салтын, адамгершілік ?асиеттерін ?алыптастырып бабалардан ?ал?ан ?ла?атты, ?ибрат с?здерді т?сіндіріп, содан ?лгі - ?неге алу?а баулу.
3. Т?рбиелік ма?саты:
О?ушыларды хал?ымызды? ?мыт бол?ан салт - д?ст?рлерін жал?астырып ??рметтеуге, инабаттылы??а, имандылы??а адамгершілікке, адалды??а, е?бек?орлы??а, досты??а, ерлікке, ізденімпазды??а, іскерлікке, шеберлікке, ??ыптылы??а, д?лдікке ?лтты? педагогика негізінде т?рбиелеу.
Т?рі: С?хбат - кездесу саба?.
К?рнекілігі: Интерактивті та?та, мешіт салын?ан суреттер, на?ыл с?здер, ?нтаспа, ??ран ж?не «Ислам та?ылымдары» кітаптар, теріс ба?ытта?ы діни бірлестіктер туралы деректер.
М??алім: Хал?ымыз жан - жа?ты адамды « сегіз ?ырлы бір сырлы»,- дейді. Адамны? сегіз ?ырыны? бірі - оны? а?ылы, имандылы?ы. Иманды, білімі мол, ата салтын, дінін, тілін білген адамны? к?кірегі ояу болады, жаман мен жа?сыны айыра біледі.
Міне, сол себепті біз «Имандылы? - инабаттылы? айнасы» деген та?ырыпта ?з ойларымызды орта?а салма?пыз.
Ж?ргізуші: Егеменді елімізді? ерте?і болаша? ?рпа? ?олында. Болаша? ?рпа?ты имандылы? т?рбиеге баули отырып, халы? д?ст?рін ж?регіне ?ялатып,, санасына ??ю - б?гінгі білім мен т?рбиені? басты міндеті.
?азіргі кезде ата - анасын ?арттар ?йіне ?ткізген бала, балаларын тірі жетім етіп, ж?рген алая?тар, маск?нем, ?рыларды? к?беюі бізді? ?лтты? т?рбиемізге сын.(Слайд)
Сонды?тан, мектепте имандылы? т?рбиесіні? берілуі о?ушылар бойына ізгі ?асиеттерін сі?іру ?шін, ?зін м?сылман деп тану?а ?лтыны? озы? д?ст?рін, ?дет - ??рпын ??ыну?а, ?лтжанды азамат болып ?сіп жетілуіне игі ?сер етеді деп сенеміз.
- Сонымен ?атар, б?гінгі та?ырыбымыз?а сай ?з о?ушыларымыз м?сылман діні туралы ?андай ??ымдары біледі екен, со?ан кезек берелік.
І. 1 - о?ушы: М?сылман дініні? негізін сал?ан М?хаммед пай?амбар. ?лты араб. Меккеде ту?ан. М?хаммед ойдан шы?арыл?ан емес, тарихи т?л?а. Оны тарихта М?хаммед пай?амбар деп те атайды.
2 - о?ушы: Ислам дінін ?станатын адамдарды м?сылман деп атайды.
3 - о?ушы: М?сылман дінін ?станатындарды? негізгі ?асиетті к?ні - ж?ма.
4 - о?ушы: Ораза ?ста?ан адам ?зін - ?зі т?ртіпке ша?ырып, жаман істерден тыйылады. М?сылманды??а жат ?ылы?тардан - ?тірік, ?сек айту, дау - жанжалдан, біреу туралы жаман ойлардан, дауыс к?теріп ?рысудан аула? болу?а тырысады. Адамдар?а кешірімді болу?а, мейірімді болу?а, бас?а ораза ?стаушылар?а ?ам?орлы? к?рсетуге ниет етеді.
5 - о?ушы: М?сылмандарды? ?асиетті ?йі – мешіт. Мешіт - ?тірік айтылмайтын, а?и?ат пен шынды? жолын т?тын?ан е? таза п?к жер.
6 - о?ушы: М?сылман дініні? ?асиетті кітабы - ??ран. ??ранны? с?зі ??дайды? с?зі.
7 - о?ушы: Ораза айында ?р отбасы жан басына белгіленген м?лшерде пітір - сада?а береді. Б?л осы Рамазан айына аман - есен жеткеніміз ?шін берілетін ??дайы сада?а. М?нда м?сылман ?ауымы д?ние - ?о?ызды?тан аула? болу?а ?йренеді. Адамдарды тату ?мір с?руге баулиды. Пітір сада?аны ауру - сыр?аулы, жетім, м?с?пір адамдар?а беруге болады.
9 - о?ушы: Алла?а сенуді? пендеге берері к?п. Тіршілікте таза болып, д?рыс, т?зу жол табу – иман мен жа?сы істерді? н?тижесі. Иман - адам бойында ?ана?ат, ?айсарлы? пен сабырлы?, ?стамдылы? сия?ты ?асиеттерді ?алыптастырады. Ислам дінін т?тынатын м?сылманны? бес парызы бар. Сендер, балалар, атап бере аласы?дар ма?
1. ??дай бірлігі М?хаммед пай?амбар ?асиетін мойындау
2. Намаз о?у
3. Ораза ?стау
4. Сада?а беру
5. ?ажылы??а бару.
10 - о?ушы: Шари?ат бойынша адам ?ылмыс жасамауы, маман с?з ?тірік айтпауы керек. «Менде ?ана болсын» деген ?зімшілдік, біреуге ?иянат, зорлы? жасау діннен безген, діннен ?оры?па?андарды? ісі, ондай адам к?н?хар болып есептелінеді.
ІІ. Имандылы? деген не? Пікірталас.
Пікірталасты бастамас б?рын мына бейнесюжетке к??іл аударулары?ызды с?раймын.
«?мірде бол?ан»бейнефильмінен ?зінді к?рсету.
ІІІ. Абайла адасу! «Абайла, дін саудагерлері!» та?ырыбында теріс ба?ытта?ы діни а?ымдарды? іс - ?рекеттері мен ма?сат - м?дделеріне то?талып о?ушы пікірлерін білу.
?зге елден келген теріс жолды насихаттаушылар елімізде к?беюде. ?лтымызды? салт - д?ст?ріне ?арама - ?айшы пікірлер айтылады. Ислам дінін жамылып ислам ??ндылы?тарын жо??а шы?арып шет елден келген секта, миссионерлері ?здеріні? ?ара ойларын іске асыруда. Оларды? саны ?кінішке ?арай к?беюде. Олар жастар мен мектеп жасында?ы балаларды теріс ба?ыт?а т?рбиелеуде. Исламда?ы теріс діни а?ымдарды? кесірінен ?асиетті Ислам дініні? ?азіргі заманда экстремизм, террор діні саналуы ?ынжылтады.
Исламда?ы ??ымдар туралы о?ушыларды? айт?ан пікірлері:
«Салафиттер» немесе салафилер ?йымы 7 шелпек пісіруге, бейіт басына бару?а, ата - баба басында ??ран ба?ыштау?а ?арсы. Атырау ?аласында ке? тара?ан. «Салафи» с?зі ??ранны? бірнеше жерінде кездеседі. Негізінен «алды??ы ?ткендер», «б?рын?ылар» деген ма?ынаны береді. Ал ?азіргі заманны? салафилеріні? іс - ?рекеттері ??ран аяттарын ?з беттерінше ?згертіп ал?ан.
«Такфиршілер» ?йымы. Олар ?здерін таза м?сылмандар санап, ?згелерді к?пірге есептейді екен. Египетте бастау ал?ан б?л а?ым ?зге м?сылмандармен араласпайды, мешітке бармайды. М?сылмандар арасында жік салушы. Мемлекетті? саяси ба?ытын ?абылдамайды. Олар дін а?и?атын білуге талпынбайды. А?ым м?сылмандар арасында іріткі салып, оларды? бірлік - ынтыма?ын б?зу?а тырысады. Дау - жанжал ту?ызу ар?ылы мемлекетті? саяси - экономикалы? ба?дарламасыны? ны?аюына кері ы?пал жасайды.
«Таза ислам» деп аталатын діни а?ым ?кілдеріні? ниеттері - ?станымдылы? пен Алладан ?ор?ушылы? ?а?идаларын ая? асты етіп, Ислам?а жат жоспарларын ж?зеге асыру. Олар адам ?рлаумен, ?ара?шылы?пен айналысады. Осындай 7 адамнан т?ратын топ 2008 жылды? желто?сан айында ?стал?ан екен.
«Табли? жама?аты». На?ты т?жырым жасаса?, б?л «дін уа?ыздаушы топ» деген ??ымды білдіреді. Оларды? екінші бір аты - «да?уатшылар», ?аза?шала?анда ?гіт, насихат ж?ргізу, ша?ыру. Олар Ислам дінін ?здері ??р?ан ереже бойынша насихаттайды. ?здерін саясаттан б?лек ?стайды. Са?ал ?ойып, ?зын к?йлек киеді. Ту?ан к?нге, ?йымны? іс - ?рекетіне тыйым сал?ан.
«Н?ршылар жама?аты» Т?ркияда пайда бол?ан. ?йымны? ма?саты – мемлекет ?кімшілігіне ?арсы шы?атын діни фанат адамдарды т?рбиелеу. Б?л а?ым елімізге 1992 жылдан бері келе баста?ан. ?здері басып шы?ар?ан уа?ыз пара?шаларын тарату ар?ылы ?атарларын толы?тыру?а тырысады.
«?адиян» тобы ?ндістанда пайда бол?ан. Адас?ан а?ымдарды? бірі. М?сылмандарды діннен аластату ма?сатында пайда бол?ан. Отанды ?ор?ауды ?ажет деп есептемейді. Зиянды, жа?ымсыз ?деттермен м?сылмандар арасында жан - жа?ты идеологиялы? к?ресті к?шейтіп, т??керіс ар?ылы ?ол жеткізуді к?здейді.
Хизбутшылар мемлекеттік шекараны мойындамайды. Оларды? ма?саты:
1) бейбіт жат?ан мемлекеттерде азамат со?ысын ?йымдастыру;
2) мемлекетті? экономикасын ??лдырату;
3) ?лтаралы?, дінаралы? б?ліктер ту?ызу;
4) мемлекеттерге ?ару - жара? есірткі заттарын тасымалдап апару. А?ым м?шелері бізді? елімізде де кездеседі. Олар Ислам атын жамылып ?з ма?саттарын, жаман істерін ж?ргізушілер. Олардан аула? болайы?.
«Уа??абилер»Сауд Арабиясында д?ниеге келген.
М?хаммед ибн Абдуллуа??аб деген адам астыртын жіберілген а?ылшын ты?шыларымен байланысып, соларды? а?ыл - ке?есімен «Уа??абия» деген а?ымны? негізін сал?ан. Олар м?дениетті, ?нерді мойындамайды. Уа??абия а?ымыны? белгілері:
1) мемлекет за?дарына ба?ынбайды; 2) пай?амбарымызды? кейбір хадистерін мойындайды; 3) ?улиелерге зиярат жасау?а болмайды деп есептейді; 4) сада?а беруге м?лдем ?арсы, мешітке кіріп намаз о?ымайды; 5) мемлекетті? т?уелсіздігін н??сан келтіреді. ?кінішке ?арай, бізді? мемлекетімізде де осы ?ауіпті а?ым жолын ?станушылар кездеседі. Олар ата - аналарын сыйламайды. Туыстарымен ?атынаспайды. Б?л а?ымда Ислам ?ркениетті? к?ш алып кетуінен ?оры??ан еуропалы?тарды? ?рекеті бар.

Секталар: «Иегова к??герлері», кришнаиттер, саентологтар, мунистер, баптистер. Олар дін жолын табысты? к?зіне айналдыр?ан. К?ллі ?лемді евангелиендіру саясатымен Америкадан ?лемні? т?кпір - т?кпіріне мы?да?ан миссионерлер ж?нелтуде.
Секта - орталы? шіркеу немесе мешіттен б?лектенген діни топ, ?ауым, бас пайдасы, жеке м?ддесі ?шін халы?тан ?ол ?зген топ.
Теріс ба?ытта?ы діни а?ымдарды? ма?саты:
1. Бас?а н??сан келтіру, адамдар?а деген жиіркенішті сезім тудыруды уа?ыздау.
2. Адам ойына ?стемдік ж?ргізу.
3. Мемлекетті?, отбасыны? бірлігін, тынышты?ын б?зу.
4. Халы?ты? патриотты? ?атынастарын б?зу.
5. Мемлекетті? т?уелсіздігіне н??сан келтіру ж?не мемлекет за?дарына ба?ынбау.
Саентология деген не?
Оларды? сырт к?зге білінбестен гипнозбен, зомбыландыруымен адамда ішкі психологиялы? с?ттілік сезімі пайда болады. Секта?а тартыл?ан адамдарды? психологиялы? к?йі к?ннен к?нге ас?ына береді. Саентология ілімдерін ?олданатын бизнес - мектептері: «Дианетика», «Нарконон», «Кримиан», «Рубикон», «Перформия».
ІІІ. Дін ж?не за? б?лімі. «Діни диверсия?а ???ы?ты? тос?ауыл».
«Діни сенім бостанды?ы ж?не діни бірлестіктер туралы» за?нан ?зінді.
Зайырлы?ты? мына ?а?идаларын т?ратынын к?рсетеді
Мемлекеттік билікке діни бірлестіктерді? араласуына жол бермейді.
Мемлекеттік органдар діни бірлестіктерді? ?ызметіне за?сыз араласа алмайды.
Діни бірлестіктерге партия ретінде ??рылуына жол бермейді.
Мемлекет діни бірлестіктерді ?аржыландырмайды.
Белгілі бір дінді мемлекетті? білім да?дарламаларына арнайы п?н ретінде енгізуге болмайды.
Білім беру орындарында дінтану п?ндері танымды? негізде ?ткізілуі м?мкін.
«Даурс Салам» діни бірлестігіні? еліміздегі іс - ?рекеті сот шешімімен за?сыз деп танылып, бірлестік ж?мысы то?талды. Сондай - а? «Грейс» евангелді - христиан миссионерлік діни бірлестігіні? жетекшісі 14 жыл?а бас бостанды?ынан айырылды.
Дін ж?не уа?ыт (?орытынды б?лім)
«Ел мен дін м?раты – ынтыма? пен бірлік»
То?ыз інжу ?дісі.
Теріс ба?ытта?ы діни а?ымдар..
Елді? т?уелсіздігіне ?арсы ба?ыттал?ан ?рекет.
?рбір адам абай болатын аса ?ауіпті ба?ыт.
Заманны? жа?а а?ымынан туында?ан ба?ыттар.
Діни сауаты бар адамдарды? мазасыздануына т?рарлы? м?селе емес.
І?. Міне, балалар б?гін біз теріс ба?ытта?ы діни бірлестіктер туралы ой б?лістік. Енді с?з кезегін арнайы т?рбие са?атымыз?а ша?ырыл?ан ?она??а береміз.
?. Абайды? «Алланы? ?зі де рас, с?зі де рас» ?ле?ін м?нерлеп о?у (Канафиянов Елдар)
?І. Айма?ты? компонент жерлес атамыз М?межанов ?. Ш. «Ислам та?ылымдары» кітабымен таныстыру.
?ІІ. Ата - аналарды? ??рметіне «Асыл ана» ?ні.
?ІІІ. ?орытындылау. Елбасыны? 2050 стратегиясынан ?зінді.
Н. ?. Назарбаев: Ендеше, б?гінгі ?рпа? та ?лемдегі е? ізгі дін - ислам дінін ?адірлей отырып, ата д?ст?рін арда?та?аны абзал. ?азір кейбір сырт?ы к?штер жастарымызды ислам дініні? ха? жолынан адастырып, теріс ба?ыт?а тарту?а тырысады.
М?ндай ?лтты? таби?атымыз?а жат келе?сіздіктерден бойымызды аула? ?стауымыз керек.

Просмотр содержимого документа
«« Имандылы? – инабаттылы? айнасы» »

Тәрбие сағатының тақырыбы: Имандылық – инабаттылық айнасы
1. Білімділік мақсаты:
Оқушылардың инабаттылық түсініктерін кеңейте түсу, тәрбиенің қоғамдағы маңыздылығы мен пайдасы туралы жаңалықтармен танысу.
2. Дамытушылық мақсаты:
Оқушылардың мұсылман діні және теріс бағыттағы діни бірлестіктер туралы білімдерін кеңейте отырып, ой - өрісін, қиялын, қызығушылығын, белсенділігін, құштарлығын, яғни, адами қасиеттерін қалыптастыру, ана тілін сүюге, ата - салтын, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып бабалардан қалған ұлағатты, ғибрат сөздерді түсіндіріп, содан үлгі - өнеге алуға баулу.
3. Тәрбиелік мақсаты:
Оқушыларды халқымыздың ұмыт болған салт - дәстүрлерін жалғастырып құрметтеуге, инабаттылыққа, имандылыққа адамгершілікке, адалдыққа, еңбекқорлыққа, достыққа, ерлікке, ізденімпаздыққа, іскерлікке, шеберлікке, ұқыптылыққа, дәлдікке ұлттық педагогика негізінде тәрбиелеу.
Түрі: Сұхбат - кездесу сабақ.
Көрнекілігі: Интерактивті тақта, мешіт салынған суреттер, нақыл сөздер, үнтаспа, құран және «Ислам тағылымдары» кітаптар, теріс бағыттағы діни бірлестіктер туралы деректер.
Мұғалім: Халқымыз жан - жақты адамды « сегіз қырлы бір сырлы»,- дейді. Адамның сегіз қырының бірі - оның ақылы, имандылығы. Иманды, білімі мол, ата салтын, дінін, тілін білген адамның көкірегі ояу болады, жаман мен жақсыны айыра біледі.
Міне, сол себепті біз «Имандылық - инабаттылық айнасы» деген тақырыпта өз ойларымызды ортаға салмақпыз.
Жүргізуші: Егеменді еліміздің ертеңі болашақ ұрпақ қолында. Болашақ ұрпақты имандылық тәрбиеге баули отырып, халық дәстүрін жүрегіне ұялатып,, санасына құю - бүгінгі білім мен тәрбиенің басты міндеті.
Қазіргі кезде ата - анасын қарттар үйіне өткізген бала, балаларын тірі жетім етіп, жүрген алаяқтар, маскүнем, ұрылардың көбеюі біздің ұлттық тәрбиемізге сын.(Слайд)
Сондықтан, мектепте имандылық тәрбиесінің берілуі оқушылар бойына ізгі қасиеттерін сіңіру үшін, өзін мұсылман деп тануға ұлтының озық дәстүрін, әдет - ғұрпын ұғынуға, ұлтжанды азамат болып өсіп жетілуіне игі әсер етеді деп сенеміз.
- Сонымен қатар, бүгінгі тақырыбымызға сай өз оқушыларымыз мұсылман діні туралы қандай ұғымдары біледі екен, соған кезек берелік.
І. 1 - оқушы: Мұсылман дінінің негізін салған Мұхаммед пайғамбар. Ұлты араб. Меккеде туған. Мұхаммед ойдан шығарылған емес, тарихи тұлға. Оны тарихта Мұхаммед пайғамбар деп те атайды.
2 - оқушы: Ислам дінін ұстанатын адамдарды мұсылман деп атайды.
3 - оқушы: Мұсылман дінін ұстанатындардың негізгі қасиетті күні - жұма.
4 - оқушы: Ораза ұстаған адам өзін - өзі тәртіпке шақырып, жаман істерден тыйылады. Мұсылмандыққа жат қылықтардан - өтірік, өсек айту, дау - жанжалдан, біреу туралы жаман ойлардан, дауыс көтеріп ұрысудан аулақ болуға тырысады. Адамдарға кешірімді болуға, мейірімді болуға, басқа ораза ұстаушыларға қамқорлық көрсетуге ниет етеді.
5 - оқушы: Мұсылмандардың қасиетті үйі – мешіт. Мешіт - өтірік айтылмайтын, ақиқат пен шындық жолын тұтынған ең таза пәк жер.
6 - оқушы: Мұсылман дінінің қасиетті кітабы - Құран. Құранның сөзі құдайдың сөзі.
7 - оқушы: Ораза айында әр отбасы жан басына белгіленген мөлшерде пітір - садақа береді. Бұл осы Рамазан айына аман - есен жеткеніміз үшін берілетін құдайы садақа. Мұнда мұсылман қауымы дүние - қоңыздықтан аулақ болуға үйренеді. Адамдарды тату өмір сүруге баулиды. Пітір садақаны ауру - сырқаулы, жетім, мүсәпір адамдарға беруге болады.
9 - оқушы: Аллаға сенудің пендеге берері көп. Тіршілікте таза болып, дұрыс, түзу жол табу – иман мен жақсы істердің нәтижесі. Иман - адам бойында қанағат, қайсарлық пен сабырлық, ұстамдылық сияқты қасиеттерді қалыптастырады. Ислам дінін тұтынатын мұсылманның бес парызы бар. Сендер, балалар, атап бере аласыңдар ма?
1. Құдай бірлігі Мұхаммед пайғамбар қасиетін мойындау
2. Намаз оқу
3. Ораза ұстау
4. Садақа беру
5. Қажылыққа бару.
10 - оқушы: Шариғат бойынша адам қылмыс жасамауы, маман сөз өтірік айтпауы керек. «Менде ғана болсын» деген өзімшілдік, біреуге қиянат, зорлық жасау діннен безген, діннен қорықпағандардың ісі, ондай адам күнәхар болып есептелінеді.
ІІ. Имандылық деген не? Пікірталас.
Пікірталасты бастамас бұрын мына бейнесюжетке көңіл аударуларыңызды сұраймын.
«Өмірде болған»бейнефильмінен үзінді көрсету.
ІІІ. Абайла адасу! «Абайла, дін саудагерлері!» тақырыбында теріс бағыттағы діни ағымдардың іс - әрекеттері мен мақсат - мүдделеріне тоқталып оқушы пікірлерін білу.
Өзге елден келген теріс жолды насихаттаушылар елімізде көбеюде. Ұлтымыздың салт - дәстүріне қарама - қайшы пікірлер айтылады. Ислам дінін жамылып ислам құндылықтарын жоққа шығарып шет елден келген секта, миссионерлері өздерінің қара ойларын іске асыруда. Олардың саны өкінішке қарай көбеюде. Олар жастар мен мектеп жасындағы балаларды теріс бағытқа тәрбиелеуде. Исламдағы теріс діни ағымдардың кесірінен қасиетті Ислам дінінің қазіргі заманда экстремизм, террор діні саналуы қынжылтады.
Исламдағы ұғымдар туралы оқушылардың айтқан пікірлері:
«Салафиттер» немесе салафилер ұйымы 7 шелпек пісіруге, бейіт басына баруға, ата - баба басында құран бағыштауға қарсы. Атырау қаласында кең тараған. «Салафи» сөзі Құранның бірнеше жерінде кездеседі. Негізінен «алдыңғы өткендер», «бұрынғылар» деген мағынаны береді. Ал қазіргі заманның салафилерінің іс - әрекеттері Құран аяттарын өз беттерінше өзгертіп алған.
«Такфиршілер» ұйымы. Олар өздерін таза мұсылмандар санап, өзгелерді кәпірге есептейді екен. Египетте бастау алған бұл ағым өзге мұсылмандармен араласпайды, мешітке бармайды. Мұсылмандар арасында жік салушы. Мемлекеттің саяси бағытын қабылдамайды. Олар дін ақиқатын білуге талпынбайды. Ағым мұсылмандар арасында іріткі салып, олардың бірлік - ынтымағын бұзуға тырысады. Дау - жанжал туғызу арқылы мемлекеттің саяси - экономикалық бағдарламасының нығаюына кері ықпал жасайды.
«Таза ислам» деп аталатын діни ағым өкілдерінің ниеттері - ұстанымдылық пен Алладан қорқушылық қағидаларын аяқ асты етіп, Исламға жат жоспарларын жүзеге асыру. Олар адам ұрлаумен, қарақшылықпен айналысады. Осындай 7 адамнан тұратын топ 2008 жылдың желтоқсан айында ұсталған екен.
«Таблиғ жамағаты». Нақты тұжырым жасасақ, бұл «дін уағыздаушы топ» деген ұғымды білдіреді. Олардың екінші бір аты - «дағуатшылар», қазақшалағанда үгіт, насихат жүргізу, шақыру. Олар Ислам дінін өздері құрған ереже бойынша насихаттайды. Өздерін саясаттан бөлек ұстайды. Сақал қойып, ұзын көйлек киеді. Туған күнге, ұйымның іс - әрекетіне тыйым салған.
«Нұршылар жамағаты» Түркияда пайда болған. Ұйымның мақсаты – мемлекет әкімшілігіне қарсы шығатын діни фанат адамдарды тәрбиелеу. Бұл ағым елімізге 1992 жылдан бері келе бастаған. Өздері басып шығарған уағыз парақшаларын тарату арқылы қатарларын толықтыруға тырысады.
«Қадиян» тобы Үндістанда пайда болған. Адасқан ағымдардың бірі. Мұсылмандарды діннен аластату мақсатында пайда болған. Отанды қорғауды қажет деп есептемейді. Зиянды, жағымсыз әдеттермен мұсылмандар арасында жан - жақты идеологиялық күресті күшейтіп, төңкеріс арқылы қол жеткізуді көздейді.
Хизбутшылар мемлекеттік шекараны мойындамайды. Олардың мақсаты:
1) бейбіт жатқан мемлекеттерде азамат соғысын ұйымдастыру;
2) мемлекеттің экономикасын құлдырату;
3) ұлтаралық, дінаралық бүліктер туғызу;
4) мемлекеттерге қару - жарақ есірткі заттарын тасымалдап апару. Ағым мүшелері біздің елімізде де кездеседі. Олар Ислам атын жамылып өз мақсаттарын, жаман істерін жүргізушілер. Олардан аулақ болайық.
«Уаһһабилер»Сауд Арабиясында дүниеге келген.
Мұхаммед ибн Абдуллуаһһаб деген адам астыртын жіберілген ағылшын тыңшыларымен байланысып, солардың ақыл - кеңесімен «Уаһһабия» деген ағымның негізін салған. Олар мәдениетті, өнерді мойындамайды. Уаһһабия ағымының белгілері:
1) мемлекет заңдарына бағынбайды; 2) пайғамбарымыздың кейбір хадистерін мойындайды; 3) әулиелерге зиярат жасауға болмайды деп есептейді; 4) садақа беруге мүлдем қарсы, мешітке кіріп намаз оқымайды; 5) мемлекеттің тәуелсіздігін нұқсан келтіреді. Өкінішке қарай, біздің мемлекетімізде де осы қауіпті ағым жолын ұстанушылар кездеседі. Олар ата - аналарын сыйламайды. Туыстарымен қатынаспайды. Бұл ағымда Ислам өркениеттің күш алып кетуінен қорыққан еуропалықтардың әрекеті бар.

Секталар: «Иегова күәгерлері», кришнаиттер, саентологтар, мунистер, баптистер. Олар дін жолын табыстың көзіне айналдырған. Күллі әлемді евангелиендіру саясатымен Америкадан әлемнің түкпір - түкпіріне мыңдаған миссионерлер жөнелтуде.
Секта - орталық шіркеу немесе мешіттен бөлектенген діни топ, қауым, бас пайдасы, жеке мүддесі үшін халықтан қол үзген топ.
Теріс бағыттағы діни ағымдардың мақсаты:
1. Басқа нұқсан келтіру, адамдарға деген жиіркенішті сезім тудыруды уағыздау.
2. Адам ойына үстемдік жүргізу.
3. Мемлекеттің, отбасының бірлігін, тыныштығын бұзу.
4. Халықтың патриоттық қатынастарын бұзу.
5. Мемлекеттің тәуелсіздігіне нұқсан келтіру және мемлекет заңдарына бағынбау.
Саентология деген не?
Олардың сырт көзге білінбестен гипнозбен, зомбыландыруымен адамда ішкі психологиялық сәттілік сезімі пайда болады. Сектаға тартылған адамдардың психологиялық күйі күннен күнге асқына береді. Саентология ілімдерін қолданатын бизнес - мектептері: «Дианетика», «Нарконон», «Кримиан», «Рубикон», «Перформия».
ІІІ. Дін және заң бөлімі. «Діни диверсияға құқықтық тосқауыл».
«Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» заңнан үзінді.
Зайырлықтың мына қағидаларын тұратынын көрсетеді
Мемлекеттік билікке діни бірлестіктердің араласуына жол бермейді.
Мемлекеттік органдар діни бірлестіктердің қызметіне заңсыз араласа алмайды.
Діни бірлестіктерге партия ретінде құрылуына жол бермейді.
Мемлекет діни бірлестіктерді қаржыландырмайды.
Белгілі бір дінді мемлекеттің білім дағдарламаларына арнайы пән ретінде енгізуге болмайды.
Білім беру орындарында дінтану пәндері танымдық негізде өткізілуі мүмкін.
«Даурс Салам» діни бірлестігінің еліміздегі іс - әрекеті сот шешімімен заңсыз деп танылып, бірлестік жұмысы тоқталды. Сондай - ақ «Грейс» евангелді - христиан миссионерлік діни бірлестігінің жетекшісі 14 жылға бас бостандығынан айырылды.
Дін және уақыт (қорытынды бөлім)
«Ел мен дін мұраты – ынтымақ пен бірлік»
Тоғыз інжу әдісі.
Теріс бағыттағы діни ағымдар.....
Елдің тәуелсіздігіне қарсы бағытталған әрекет.
Әрбір адам абай болатын аса қауіпті бағыт.
Заманның жаңа ағымынан туындаған бағыттар.
Діни сауаты бар адамдардың мазасыздануына тұрарлық мәселе емес.
ІҮ. Міне, балалар бүгін біз теріс бағыттағы діни бірлестіктер туралы ой бөлістік. Енді сөз кезегін арнайы тәрбие сағатымызға шақырылған қонаққа береміз.
Ү. Абайдың «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» өлеңін мәнерлеп оқу (Канафиянов Елдар)
ҮІ. Аймақтық компонент жерлес атамыз Мәмежанов Қ. Ш. «Ислам тағылымдары» кітабымен таныстыру.
ҮІІ. Ата - аналардың құрметіне «Асыл ана» әні.
ҮІІІ. Қорытындылау. Елбасының 2050 стратегиясынан үзінді.
Н. Ә. Назарбаев: Ендеше, бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін - ислам дінін қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны абзал. Қазір кейбір сыртқы күштер жастарымызды ислам дінінің хақ жолынан адастырып, теріс бағытқа тартуға тырысады.
Мұндай ұлттың табиғатымызға жат келеңсіздіктерден бойымызды аулақ ұстауымыз керек.
«№27 Өмірзақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

 • 3

 • 4

 • 5

Сынып сағаты

Тақырыбы: «: Имандылық – инабаттылық айнасы»

Дайындаған: Битан ИндираАқтау 2015ж


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
« Имандылы? – инабаттылы? айнасы»

Автор: Битан Индира Айтжан?ызы

Дата: 22.05.2015

Номер свидетельства: 214481

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Имандылық жүрекке ұяласа."
  ["seo_title"] => string(29) "imandylyk_zhuriekkie_u_ialasa"
  ["file_id"] => string(6) "377558"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1484059805"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(123) "«Жас-?спірімдерді? ?зге дін а?ымдарына ілесуіне не себеп болуда »"
  ["seo_title"] => string(72) "zhas-ospirimdierdin-ozghie-din-ag-ymdaryna-iliesuinie-nie-siebiep-boluda"
  ["file_id"] => string(6) "297613"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456221873"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства