kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Жас-?спірімдерді? ?зге дін а?ымдарына ілесуіне не себеп болуда »

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Шамал?ан бекетіндегі жа?а ?аза? орта мектебі»

коммуналды? мемлекеттік мекемесі

     ДТІЖО: Иманалиева М.А                                                Бекітемін:

                        Топетова.Г.А                                                   Мектеп директоры

                                                                                             _________КарекеевА.Б

 Т?рбие са?аты

та?ырыбы:

«Жас-?спірімдерді?  ?зге  дін

а?ымдарына ілесуіне  не  себеп  болуда »
 

( пікірталас)

                                      Сыныбы: 9 «б»              

                                                                 Сынып  жетекшісі:       Маденбаева.К

2015-2016 о?у жылы

Та?ырыбы:      «Жас-?спірімдерді?  ?зге  дін 

а?ымдарына ілесуіне  не  себеп  болуда»

 1. Білімділік ма?саты:
  О?ушыларды? инабаттылы? т?сініктерін ке?ейте т?су, т?рбиені? ?о?амда?ы ма?ыздылы?ы мен пайдасы туралы жа?алы?тармен танысу.
  2. Дамытушылы? ма?саты:
  О?ушыларды? м?сылман діні ж?не теріс ба?ытта?ы діни бірлестіктер туралы білімдерін ке?ейте отырып, ой - ?рісін, ?иялын, ?ызы?ушылы?ын, белсенділігін, ??штарлы?ын, я?ни, адами ?асиеттерін ?алыптастыру, ана тілін с?юге, ата - салтын, адамгершілік ?асиеттерін ?алыптастырып бабалардан ?ал?ан ?ла?атты, ?ибрат с?здерді т?сіндіріп, содан ?лгі - ?неге алу?а баулу.
  3. Т?рбиелік ма?саты:
  О?ушыларды хал?ымызды? ?мыт бол?ан салт - д?ст?рлерін жал?астырып ??рметтеуге, инабаттылы??а, имандылы??а адамгершілікке, адалды??а, е?бек?орлы??а, досты??а, ерлікке, ізденімпазды??а, іскерлікке, шеберлікке, ??ыптылы??а, д?лдікке ?лтты? педагогика негізінде т?рбиелеу.
  Т?рі: С?хбат - кездесу саба?.
  К?рнекілігі: Интерактивті та?та, мешіт салын?ан суреттер, на?ыл с?здер, ?нтаспа, ??ран ж?не «Ислам та?ылымдары» кітаптар, теріс ба?ытта?ы діни бірлестіктер туралы деректер.

  М??алім: Хал?ымыз жан - жа?ты адамды « сегіз ?ырлы бір сырлы»,- дейді. Адамны? сегіз ?ырыны? бірі - оны? а?ылы, имандылы?ы. Иманды, білімі мол, ата салтын, дінін, тілін білген адамны? к?кірегі ояу болады, жаман мен жа?сыны айыра біледі.
  Міне, сол себепті біз «Жас-?спірімдерді?  ?зге  дін  а?ымдарына ілесуіне  не  себеп  болуда» деген та?ырыпта ?з ойларымызды орта?а салма?пыз.
  Ж?ргізуші: Егеменді елімізді? ерте?і болаша? ?рпа? ?олында. Болаша? ?рпа?ты имандылы? т?рбиеге баули отырып, халы? д?ст?рін ж?регіне ?ялатып,, санасына ??ю - б?гінгі білім мен т?рбиені? басты міндеті.
  ?азіргі кезде ата - анасын ?арттар ?йіне ?ткізген бала, балаларын тірі жетім етіп, ж?рген алая?тар, маск?нем, ?рыларды? к?беюі бізді? ?лтты? т?рбиемізге сын.(Слайд)
  Сонды?тан, мектепте имандылы? т?рбиесіні? берілуі о?ушылар бойына ізгі ?асиеттерін сі?іру ?шін, ?зін м?сылман деп тану?а ?лтыны? озы? д?ст?рін, ?дет - ??рпын ??ыну?а, ?лтжанды азамат болып ?сіп жетілуіне игі ?сер етеді деп сенеміз.
  Осы орайда ?асиетті ?ткізілгелі отыр?ан «Имандылы? – инабаттылы? айнасы» атты ашы? т?рбие са?атымызды? ?она?ы, бізді? с?ра?тарымыз?а жауап бергелі келіп отыр?ан Орталы? мешітті? имамы Мер?али Ж?ніспек?лы орталары?ызда.

  Ж?ргізуші: Сонымен ?атар, б?гінгі та?ырыбымыз?а сай ?з о?ушыларымыз м?сылман діні туралы ?андай ??ымдары біледі екен, со?ан кезек берелік.
   1 - о?ушы: М?сылман дініні? негізін сал?ан М?хаммед пай?амбар. ?лты араб. Меккеде ту?ан. М?хаммед ойдан шы?арыл?ан емес, тарихи т?л?а. Оны тарихта М?хаммед пай?амбар деп те атайды.
  2 - о?ушы: Ислам дінін ?станатын адамдарды м?сылман деп атайды.
  3 - о?ушы: М?сылман дінін ?станатындарды? негізгі ?асиетті к?ні - ж?ма.
  4 - о?ушы: Ораза ?ста?ан адам ?зін - ?зі т?ртіпке ша?ырып, жаман істерден тыйылады. М?сылманды??а жат ?ылы?тардан - ?тірік, ?сек айту, дау - жанжалдан, біреу туралы жаман ойлардан, дауыс к?теріп ?рысудан аула? болу?а тырысады. Адамдар?а кешірімді болу?а, мейірімді болу?а, бас?а ораза ?стаушылар?а ?ам?орлы? к?рсетуге ниет етеді.
  5 - о?ушы: М?сылмандарды? ?асиетті ?йі – мешіт. Мешіт - ?тірік айтылмайтын, а?и?ат пен шынды? жолын т?тын?ан е? таза п?к жер.
  6 - о?ушы: М?сылман дініні? ?асиетті кітабы - ??ран. ??ранны? с?зі ??дайды? с?зі.
  7 - о?ушы: Ораза айында ?р отбасы жан басына белгіленген м?лшерде пітір - сада?а береді. Б?л осы Рамазан айына аман - есен жеткеніміз ?шін берілетін ??дайы сада?а. М?нда м?сылман ?ауымы д?ние - ?о?ызды?тан аула? болу?а ?йренеді. Адамдарды тату ?мір с?руге баулиды. Пітір сада?аны ауру - сыр?аулы, жетім, м?с?пір адамдар?а беруге болады.
  9 - о?ушы: Алла?а сенуді? пендеге берері к?п. Тіршілікте таза болып, д?рыс, т?зу жол табу – иман мен жа?сы істерді? н?тижесі. Иман - адам бойында ?ана?ат, ?айсарлы? пен сабырлы?, ?стамдылы? сия?ты ?асиеттерді ?алыптастырады. Ислам дінін т?тынатын м?сылманны? бес парызы бар. Сендер, балалар, атап бере аласы?дар ма?
  1. ??дай бірлігі М?хаммед пай?амбар ?асиетін мойындау
  2. Намаз о?у
  3. Ораза ?стау
  4. Сада?а беру
  5. ?ажылы??а бару.
  10 - о?ушы: Шари?ат бойынша адам ?ылмыс жасамауы, маман с?з ?тірік айтпауы керек. «Менде ?ана болсын» деген ?зімшілдік, біреуге ?иянат, зорлы? жасау діннен безген, діннен ?оры?па?андарды? ісі, ондай адам к?н?хар болып есептелінеді.
  ІІ. Имандылы? деген не? Пікірталас.
  Пікірталасты бастамас б?рын мына бейнесюжетке к??іл аударулары?ызды с?раймын.
  «?мірде бол?ан»бейнефильмінен ?зінді к?рсету.
  ІІІ. Абайла адасу! «Абайла, дін саудагерлері!» та?ырыбында теріс ба?ытта?ы діни а?ымдарды? іс - ?рекеттері мен ма?сат - м?дделеріне то?талып о?ушы пікірлерін білу.
  ?зге елден келген теріс жолды насихаттаушылар елімізде к?беюде. ?лтымызды? салт - д?ст?ріне ?арама - ?айшы пікірлер айтылады. Ислам дінін жамылып ислам ??ндылы?тарын жо??а шы?арып шет елден келген секта, миссионерлері ?здеріні? ?ара ойларын іске асыруда. Оларды? саны ?кінішке ?арай к?беюде. Олар жастар мен мектеп жасында?ы балаларды теріс ба?ыт?а т?рбиелеуде. Исламда?ы теріс діни а?ымдарды? кесірінен ?асиетті Ислам дініні? ?азіргі заманда экстремизм, террор діні саналуы ?ынжылтады.
  Исламда?ы ??ымдар туралы о?ушыларды? айт?ан пікірлері:
  «Салафиттер» немесе салафилер ?йымы 7 шелпек пісіруге, бейіт басына бару?а, ата - баба басында ??ран ба?ыштау?а ?арсы. Атырау ?аласында ке? тара?ан. «Салафи» с?зі ??ранны? бірнеше жерінде кездеседі. Негізінен «алды??ы ?ткендер», «б?рын?ылар» деген ма?ынаны береді. Ал ?азіргі заманны? салафилеріні? іс - ?рекеттері ??ран аяттарын ?з беттерінше ?згертіп ал?ан.
  «Такфиршілер» ?йымы. Олар ?здерін таза м?сылмандар санап, ?згелерді к?пірге есептейді екен. Египетте бастау ал?ан б?л а?ым ?зге м?сылмандармен араласпайды, мешітке бармайды. М?сылмандар арасында жік салушы. Мемлекетті? саяси ба?ытын ?абылдамайды. Олар дін а?и?атын білуге талпынбайды. А?ым м?сылмандар арасында іріткі салып, оларды? бірлік - ынтыма?ын б?зу?а тырысады. Дау - жанжал ту?ызу ар?ылы мемлекетті? саяси - экономикалы? ба?дарламасыны? ны?аюына кері ы?пал жасайды.
  «Таза ислам» деп аталатын діни а?ым ?кілдеріні? ниеттері - ?станымдылы? пен Алладан ?ор?ушылы? ?а?идаларын ая? асты етіп, Ислам?а жат жоспарларын ж?зеге асыру. Олар адам ?рлаумен, ?ара?шылы?пен айналысады. Осындай 7 адамнан т?ратын топ 2008 жылды? желто?сан айында ?стал?ан екен.
  «Табли? жама?аты». На?ты т?жырым жасаса?, б?л «дін уа?ыздаушы топ» деген ??ымды білдіреді. Оларды? екінші бір аты - «да?уатшылар», ?аза?шала?анда ?гіт, насихат ж?ргізу, ша?ыру. Олар Ислам дінін ?здері ??р?ан ереже бойынша насихаттайды. ?здерін саясаттан б?лек ?стайды. Са?ал ?ойып, ?зын к?йлек киеді. Ту?ан к?нге, ?йымны? іс - ?рекетіне тыйым сал?ан.
  «Н?ршылар жама?аты» Т?ркияда пайда бол?ан. ?йымны? ма?саты – мемлекет ?кімшілігіне ?арсы шы?атын діни фанат адамдарды т?рбиелеу. Б?л а?ым елімізге 1992 жылдан бері келе баста?ан. ?здері басып шы?ар?ан уа?ыз пара?шаларын тарату ар?ылы ?атарларын толы?тыру?а тырысады.
  «?адиян» тобы ?ндістанда пайда бол?ан. Адас?ан а?ымдарды? бірі. М?сылмандарды діннен аластату ма?сатында пайда бол?ан. Отанды ?ор?ауды ?ажет деп есептемейді. Зиянды, жа?ымсыз ?деттермен м?сылмандар арасында жан - жа?ты идеологиялы? к?ресті к?шейтіп, т??керіс ар?ылы ?ол жеткізуді к?здейді.
  Хизбутшылар мемлекеттік шекараны мойындамайды. Оларды? ма?саты:
  1) бейбіт жат?ан мемлекеттерде азамат со?ысын ?йымдастыру;
  2) мемлекетті? экономикасын ??лдырату;
  3) ?лтаралы?, дінаралы? б?ліктер ту?ызу;
  4) мемлекеттерге ?ару - жара? есірткі заттарын тасымалдап апару. А?ым м?шелері бізді? елімізде де кездеседі. Олар Ислам атын жамылып ?з ма?саттарын, жаман істерін ж?ргізушілер. Олардан аула? болайы?.

   
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Жас-?спірімдерді? ?зге дін а?ымдарына ілесуіне не себеп болуда »»


«Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесіТексерілді: Бекітемін:

ДТІЖО : Иманалиева М. Мектеп директоры

Топетова.Г.А _________КарекеевА.Б
«Біз жемқорлыққа қарсымыз»

(пікір талас)

ʺ Үздік сынып жетекші 2016 ʺ

байқауының жоспары

Сыныбы:9«б»

Сынып жетекшісі: Маденбаева.К.С
2015-2016 оқу жылы« Біз жемқорлыққа қарсымыз »

Тәрбиесағатыныңмақсаты:

1. Оқушыларғаадамқұқықтарыжайлытүсініктерінқалыптастыру; «жемқорлық» дегенне екенінтүсіндіру;

2. Өзойларынеркінжеткізебілуқабілеттерідамиды; дүниетанымдарыкеңейеді;

3. Патриоттықтәрбиеқалыптасады;

Тәрбиесағатыныңбарысы:

1. Ұйымдастырукезеңі.

2.Сыбайлас жемқорлық туралы баяндама

3. Дөңгелекүстел.

(БірпараққағазғаОтантақырыбынатоптағыәроқушыбірсөйлемненжазады.)

Әр топ өзшығармасыноқып, қорғайды.

Сыбайлас жемқорлық деген не?

“Сыбайлас-жемқорлық” деген “параға сатып алу”, “пара” ретінде, "corruptio" деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим құқығында сондай-ақ "corrumpire" түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда “сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу” деген түсінік берген де, құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген. Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас-жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипаттайды. 

ҚР “Сыбайлас-жемқорлықпен күрес туралы” Заңы сыбайлас-жемқорлыққа келесідей анықтама береді. Ол: “...мемлекеттік міндеттерді орындайтын адамдар, сондай-ақ соларға теңелген адамдар, өздерінің лауазымды құзыреттерін және онымен байланысты мүмкіншілікті немесе өз құзыреттерін басқаша пайдаланып мүліктік пайда алу үшін заңмен қарастырылмаған мүліктік жайлылықты және артықшылықты қабылдау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен аталмыш жайлылықты және артықшылықты оларға заңсыз беруге осы адамдарды парамен сатып алу”.

Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес басты басымдықтарының бірі ретінде айқындалған

ТМД елдері арасында бірінші Қазақстанды әзірледі және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңын қабылдады, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, оның мақсаты сыбайлас жемқорлыққа байланысты туындайтын қатерлерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiк, қоғамдық жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың, лауазымды және басқа да адамдардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4. Үйтапсырмасынсахналау.

1 топтыңтапсырмасы: Компьютер ойнауғаақшатабаалмайотырғанЕрлан мен Марат біразақылдасады. ЕрланныңесінеасханадаақшамайдалатқанҚайраттүседі. СолҚайраттықорқытып, ақшасынтартыпалукеректігінМаратқаайтады. СолмезеттекележатқанҚайратты Марат алдапшақырады. ОйындаарамойыжоқҚайраттыЕрланкеліп бас салып, ақшатауыпберуінталапетеді. Алғашқыдаойынекендепойлағанолақшасыныңжоқекендігінайтса да, соңынанбұлістіңқалжыңемесекендігінұғып, қалтасындағы бар ақшасынбересалады. Аман –есенқұтылғанынақуанғаноланасынаайтатындығынескертеді. Ерланмен Маратегербұлістібіреугеайтсаң,ондажақсылықболмайтындығынҚайратқажақсылапұғындырады.

Сұрақтар:

1. Осы көріністебаланыңқандайқұқығышектелген?

2. Ерланмен Марат қандайқылмысжасады?

3. Ерлан мен Мараттыңқылмысжасауынане себепболды?

2 –топтыңтапсырмасы:

Нұрлан 5 –сыныптаоқиды. Нұрланныңбілімалуғадегенталабыжақсы. Оқысажақсыоқитыноқушыларқатарынанорыналарлыққабілеті бар. Бірақата–анасыныңтәрбиесібаланыжолдантайдырады. Нұрланныңата - анасы бала тәрбиесінежауапсызқарайды. Баланы сабақтансебепсізжиіқалдырады, кейдетіптіапталапкелмейқалатынкездері де болады. Мектепте, сыныптаата–аналарғабайланыстыөтетінжиындарға да келмейді. Сыныпжетекшісіосы жағдайғабайланыстыНұрланныңүйінебарып, ата–анасыменбірнеше реет әңгімежүргізгеніменешнәтижешықпайды. Ата–анасықұрғақуәдеберіпқұршығарыпсалады. Біреркүнөткенсоңжаңағыоқиғақайтақайталанады. Білімалубаланыңбастыміндетіекенінбілетұраоны орындаудаәке–шешесісалғырттықтанытады.

Сұрақтар:

1. Нұрланныңата–анасыныңқылығынқалайбағалайсыздар?

2. Сыныпжетекшісініңорнындаболсаңызне істередіңіз?

3. Ата - ананыңбала алдындағыміндеттеріқандай?

3 – топтыңтапсырмасы.

8– сыныптысәттіаяқтағанЖалғасжаздажақсыдемалып, тынығып, қыркүйектемектепкекелді. Биыл орта буын, 5 – сыныпқакелгенсоң, өзін – өзібіресейіпқалғандайсезінді. Әрбірістегенжұмысынаөзіншебіресепберіпотыратынболды. Жалғастыңқыркүйекайындағытынымсызеңбекке толы күндеріөтіп жатты. Өлеңдімектептегібірүйірмегеқатысып, бойындағыерекшебірқабілетіншыңдаудымақсатсанады. Сөйтіп, мектептегі «Тұмар» пікір – сайысклубынажазылмақшыболыпбіршешімгекелді. Осы ойыната – анасынажеткізді. Ата – анасыЖалғастыңойынақарсыболады. Оны анасыағылшынтіліненөтетінүйірмегеөзіжазғызыпқойғанын, қазіргізаманғаағылшынтілімамандарыныңөтеқажетекендігін, заманағымынасайөмірсүрукеректігін баса айтты. Ал, Жалғастың бар ойлағаны, өзіншебіржасағаншешіміқұмғасіңгенсудайжоқболды да кетті. Үнеміата – анасыныңайтқанындұрыссанап, соныбастыназарғаалатынЖалғастағы да ата – анасыменкелісугемәжбүрболды.

Сұрақтар:

1. Жалғастыңата – анасыныңіс – әрекетінқалайбағалайсыз?

2. Осы жердебаланыңқандайқұқығышектеліптұр?

3. Жалғастыңата – анасыныңшешіміменкелісуідұрыс па?

Слайдпенжемқорлыққабайланыстымысалдаркелтіру:

1. Мұғалімгемерекелердегүлшоқтарынсыйлаужемқорлыққажатадыма?

2. Емделіпболғаннауқасдәрігергеөзініңалғысынбелгілі – бірсыйлықты ( гүл, сағат, портрет.....) сыйласажемқорлыққажатадыма?

3. Жоғарғыоқуорындарындабілімалушылар, емтихануақытындаоқытушыларынаүстелжасаса, бағалысыйлықәперсе, жемқорлыққажатадыма?

4. Қалаішіндегіавтобустардыңкейбіреулері тендер ұтыпалады да, қалаішіндежолаушылардытасымалдаубарысындакөптегенқателіктержасапжатады. Мысалғаавтобусқаадамдардысанынанартықотырғызу, аялдамасыжоқжерлердетоқтап, адамдардыүсті – үстінеалужемқорлыққа жата ма? (шофер, басқарушы директор, инженер арасындағысыбайластықжемқорлықтыкөрсету)«Шелектіңбетінжалағандартұтылады, түбінжалағантұтылады» дегенмақалдыңосығанқатыстыекеніндәлелдеу.

5. Нашақорлықдамып бара жатыр, себебішетелдерденәкеледі, кейбіркедендерөзжұмыстарынжауаптыорындамай, заңбұзушылыққабарады. Бұлжемқорлыққа жата ма?

Тәрбиесағатынқорытындылау.

Сыбайлас-жемқорлықты қалай жоюға болады?

1.Пара бермеу және алмау.

2.Мақсаты нәтижелерге жету үшін, өз мүмкіншілігіңмен жетуге тырыс.

3.Парақорлықты көрсеңіз жергілікті органдарға және ақпарат көздеріне хабар беріңіздер.

Жемқорлық – мемлекеттің, қоғамның дамуына тежеу болатын, болашағына кесірін тигізетін індет. Оның тамырына түбегейлі балта шаппайынша, мемлекетте тұрақты өсу-өркендеу болмайды. Сыбайлас жемқорлық, бұл – мемлекетпен бірге пайда болатын ауру. Дүниежүзі елдері сыбайлас жемқорлықпен әртүрлі деңгейде, түрлі шаралар қолдану арқылы күресіп келеді. ХVІІІ ғасырдың аяғынан бастап Батыста қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қатысты қарсылық бетбұрысы басталды. 

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Жас-?спірімдерді? ?зге дін а?ымдарына ілесуіне не себеп болуда »

Автор: Маденбаева Камажай Сабитовна

Дата: 23.02.2016

Номер свидетельства: 297613

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства